Svensk Opinion

6839 debattartiklar om bistånd och utvecklingspolitik finns samlade på Biståndsdebatten.se.

"Som fredsforskare stöder vi starkt en svensk utrikespolitik med fokus på mänskliga rättigheter, fred och fattigdomsbekämpning. En sådan agenda urholkas om värdena appliceras selektivt och inte genomsyrar hela utrikespolitiken. En eventuell vapenaffär riskerar också att undergräva det goda anseende som Sverige under årtionden byggt upp i södra Afrika.

Vi vill därmed uppmana regeringen att noggrant överväga huruvida Sverige bör driva i land en vapenaffär som bidrar till att försämra den ekonomiska och demokratiska utvecklingen i Botswana och den säkerhetspolitiska situationen i regionen."

"Två strategier behövs i väntan på enighet om exempelvis en global koldioxidskatt. Den ena är att lägga i en högre växel. Vi bör visa att snabbare utsläppsminskningar ger ökad välfärd och stärkt konkurrenskraft. Den andra strategin är att samverka mer över Atlanten genom kunskapsutbyte och i olika nätverk. Genom samarbete möter vi bäst klimathotet: att på vetenskaplig grund visa att den som siktar på att klara Parisavtalet blir vinnare för klotet, aktieägare, anställda och samhället."

"Sverige behöver föregå med gott exempel. Förväntar vi oss att andra länder ska respektera innehållet i ratificerade konventioner och direktiv, där en nationell handlingsplan är obligatorisk, bör vi själva göra det. En nationell handlingsplan kan rita upp riktlinjerna för hur vi tillsammans ska bekämpa människohandel i alla former och verka för att alla offer, liksom medföljande barn, får tillgång till stöd och skydd.

En global värld med många människor på flykt och fler utsatta ställer allt hög­re krav på ett strategiskt och framåtsyftande samarbete. Vi efterlyser en svensk nationell handlingsplan för alla former av exploatering, som utifrån de mänskliga rättigheterna kan möta dagens utmaningar."

"Vi har en långsiktig biståndsstrategi för Syrienkrisen som ska bidra till att lägga grunden för en fredlig framtid. Nu tar vi nästa steg och förbättrar förutsättningarna för ansvarsutkrävande när det gäller krigsförbrytelser och andra allvarliga internationella brott.

Att de ansvariga ställs till svars för brott som har begåtts under kriget är inte bara en viktig princip – det är också en förutsättning för att uppnå en hållbar fred i Syrien."

Dela det här: