När klimatförändringar – såsom torka eller översvämningar – tvingar människor på flykt kan risken öka för konflikter, enligt forskare. Samtidigt är orsakerna mycket komplexa.

Arvid Bring, forskare på Bolincentret för klimatforskning, berättar under ett seminarium på Stockholms Universitet att det ofta finns ett samband mellan klimatförändringar och konflikter. Dock är mekanismerna bakom konflikter varierande och det är viktigt att förstå att sambanden ser olika ut, påpekar Bring.

– Forskare har studerat klimatförändringar i Syrien och anser att klimatet kan vara en bidragande faktor till kriget, säger han.

Landet har drabbats av långvarig svår torka, resursbrist, bristande matförsörjning och befolkningsökning vilket har förvärrat situationen i landet. Torkan påverkar människors livsvillkor och ledde till att befolkningen drevs in i extrem fattigdom och många har tvingats lämna sina hem, diskuterar Bring.

Det finns flera andra kända konfliktdrivande faktorer, till exempel bristande statliga institutioner, politisk instabilitet, ekonomi och social orättvisa. Därmed är det inte någon enskild faktor som ligger till grund för uppkomsten av konflikt utan en samvariation, menar han. Vidare säger Bring att det finns en lång tradition av forskning om sambanden mellan klimat, konflikt och samhällens sönderfall.

– Mayarikets upplösning är ett exempel på hur klimatet är en grundförutsättning för en civilisations överlevnad. Bristande vattentillgång och ansträngda naturresurser spelade en central roll i dess kollaps anser forskare.

Bring har studerat om knappheten på delade vattenresurser i avrinningsområden, det område från vilket vatten från regn avrinner till ett specifikt vattendrag, har resulterat i konflikt eller samarbete. Forskningen har visat att det är vanligare att länder hittar gemensamma samarbetsformer kring detta område, därmed inte uteslutet att det även har en effekt på konflikter, påpekar han. Avslutningsvis säger Bring att en framtida central fråga, som det råder olika uppfattningar om, är ifall framtidens krig kommer att handla om vattenresurser.

Hanna Öhlund

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *