Om Föreningen för Utvecklingsfrågor

Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) har i mer än 40 år verkat för att skapa debatt och informera om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv. Föreningen är icke vinstdrivande och oberoende.

Det finns idag en stor medvetenhet om att global utveckling kräver en helhetssyn. En rättvis och hållbar värld kan bara uppnås genom att många krafter drar åt samma håll. Insatser för fattigdomsbekämpning, utbildning, hälsa, fred, säkerhet, jämställdhet, miljö, mänskliga rättigheter och demokrati hör ihop.

Huvudansvaret för att åstadkomma en rättvis och hållbar utveckling har varje lands egen regering och dess befolkning. Det gäller även Sverige. Ur FUF: s perspektiv är det civila samhället en central kraft när det gäller att arbeta för global utveckling, och att påverka världens ledare att agera i rätt riktning.

En ovillkorlig del av ett demokratiskt samhälle är att medborgarna har möjlighet att föra en fri debatt och har tillgång till information om sin omvärld. FUF: s roll är att informera och engagera människor i det svenska samhället, så att de i sin tur kan arbeta för en mer rättvis värld på ett personligt plan såväl som att ställa krav på sina folkvalda.

Biståndsdebatten.se drivs inom ramen för Föreningen för utvecklingsfrågors (FUF) studentverksamhet

Dela det här: