Vuxnas lärande avgörande för att nå utvecklingsmålen

Regeringen formulerar nu Sveriges policy för utbildning och hälsa inom utvecklingssamarbetet för de närmaste fem åren. Här finns stora utmaningar. Idag saknar 67 miljoner barn möjlighet att gå i skolan. 800 miljoner vuxna är analfabeter. Rätten till utbildning är en mänsklig rättighet på pappret men inte i verkligheten. Det är viktigt att regeringen tar till sig den kunskap som finns om betydelsen av vuxnas lärande för att vi ska nå millenniemålen. Mödrar som får möjlighet till utbildning får färre men friskare barn och värnar om barnens skolgång.

I juni 2011 samlades 750 representanter från 82 länder i Malmö i världskonferensen ”A World Worth Living In: Adult Learning and Education – a Key for Transformation” med International Council for Adult Education (ICAE) och de svenska folkbildningsorganisationerna som värdar. Slutdeklarationen från konferensen slår fast vuxenutbildningens betydelse för att vi ska lyckas med FN:s millenniemål och realisera allas rätt till utbildning. Samtidigt uttrycker man en oro för att vuxenutbildningens potential förslösas eftersom det saknas tydligt formulerade mål och indikatorer för vuxenutbildningen i de internationella överenskommelserna. Även UNESCO:s världskonferens, CONFINTEA VI, i Belem 2009, uppmärksammade detta problem.

Strukturerna för vuxenutbildning är mycket svaga i många utvecklingsländer och vuxenlärarutbildning saknas nästan helt. Här skulle Sverige kunna göra avgörande insatser.

Sverige har en unik kompetens när det gäller vuxenutbildning och folkbildning, som kan användas som en pådrivande kraft i utvecklingssamarbetet. Strukturerna för vuxenutbildning är mycket svaga i många utvecklingsländer och vuxenlärarutbildning saknas nästan helt. Här skulle Sverige kunna göra avgörande insatser. Folkbildningens potential för att utveckla demokrati och aktivt medborgarskap bör självklart också vara en del av vårt utvecklingssamarbete.

Folkbildningen och dess organisationer har ett starkt engagemang för globala rättvisefrågor. En helt ny forskningsöversikt om den svenska folkbildningens transnationella engagemang visar att svensk folkbildning, med folkhögskolor och studieförbund, har ett unikt stort nätverk och samarbete med skolor och föreningar i Afrika, Latinamerika och Mellanöstern.  Här skiljer sig folkbildningen från de svenska universiteten som i högre grad inriktar sina kontakter och utbyten med den övriga västvärlden.

I byggandet av det svenska välfärdssamhället och demokratin utgjorde den allmänna skolplikten och folkbildningen viktiga inslag. Det är en lärdom vi ska dra nytta av. Sverige behövs som en aktiv och pådrivande aktör i arbetet för en bättre värld.  Om Sverige vill bidra till att millenniemålen uppfylls behöver regeringens policy om utbildning och hälsa uppmärksamma och ta tillvara vuxenutbildningens och folkbildningens potential i utvecklingssamarbetet.

Dela det här: