Bilateralt samarbete

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Bilateralt samarbete.

Diskussionen om Bilateralt samarbete innehåller:

  • 12 exklusiva debattartiklar
  • 137 debattartiklar
  • 49 dokument
  • 12 evenemang
  • 186 debattörer
  • 19 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Bilateralt samarbete (12 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-05-22

Smart prioritering kan hjälpa oss att nå Agenda 2030

Annie Sturesson m.fl., Biståndsdebatten.se

Regeringar och biståndsorganisationer står inför svåra avvägningar om hur resurser ska fördelas, inte minst mot bakgrund av de 169 delmålen i Agenda 2030. Men genom att analysera hur målen påverkar varandra kan de prioritera smartare – till helhetens fördel, skriver Annie Sturesson och Nina Weitz, forskare på Stockholm Environment Institute.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Policyramverket för svenskt bistånd, Resultat, Sektorskoncentration
2018-03-13

Vi kan inte göra allt överallt

Rune Jansen Hagen, Biståndsdebatten.se

För att biståndet ska bli effektivt krävs det att givarna väljer och prioriterar vad de vill satsa på. Både Sverige och Norge har under det senaste decenniet försökt minska antalet länder som får deras bistånd. Nu verkar det dock gå åt andra hållet. Snabba politiska förändringar riskerar att göra biståndet urvattnat, skriver forskaren Rune Jansen Hagen.Biståndsformer, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Resultat, Sektorskoncentration
2017-10-19

Sveriges militära insatser och civila bistånd måste hänga ihop

Mikael Eriksson, Biståndsdebatten.se

Kampen mot militanta grupper som Daesh i Irak är tätt sammanvävda med villkoren för de enskilda medborgarna i landet. Trots det är samordningen mellan Sveriges militära och civila stöd dålig. Vi måste öka dialogen och sluta med stuprörstänkandet inom svensk statsförvaltning, skriver forskaren Mikael Eriksson.Bilateralt samarbete, Fred och säkerhet, Irak, Militärt biståndI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/strategi-for-sveriges-utvecklingssamarbete-med-irak-2017-2021/"
2017-03-16

Kvinnoorganisationer nyckel till jämställdhet i Burma

Jenny Hedström & Johanna Kvist, Biståndsdebatten.se

De senaste åren har Burma öppnat upp sig mot omvärlden, men kvinnor utestängs fortfarande från politiska sammanhang. Det är avgörande för landets fortsatta demokratiska utveckling att stärka flickors och kvinnors rättigheter. Sverige bör därför öka stödet till de lokala kvinnoorganisationer vars jämställdhetsarbete redan har lett till verklig förändring, skriver Jenny Hedström och Johanna Kvist från Svenska Burmakommittén.Bilateralt samarbete, Burma, Civilsamhället, Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2016-10-25

Vårda relationer för ökad biståndseffektivitet

Stein-Erik Kruse, Biståndsdebatten.se

Ägarskap, realism, samstämmighet och relationer till partners är några av de interna faktorer som behöver ägnas större uppmärksamhet – och eftertanke – i det bilaterala utvecklingssamarbetet. Det visar en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) som tittar på Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete med Uganda. Även resultatrapporteringen måste ses över för att anpassas till verkliga förhållanden, skriver rapportförfattaren Stein-Erik Kruse.Bilateralt samarbete, Budgetstöd, Resultat, Uganda, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/exploring-donorship-internal-factors-in-swedish-aid-to-uganda/"
2016-05-16

Biståndet till Afrika behövs igen!

Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se

Efter omkring femton år av god tillväxt har den ekonomiska utvecklingen i Afrika abrupt förändrats. Behovet av bistånd ökar samtidigt som givarländer gör nedskärningar och omprioriteringar. Nu måste vi se till att värna om långsiktiga fattigdomsbekämpande insatser som drivs av de afrikanska länderna själva, skriver Lennart Wohlgemuth.Afrika, Avräkningar, Bilateralt samarbete, Multilateralt samarbete
2016-03-10

Sveriges bistånd behöver ny strategi

Lars Rylander m.fl., Biståndsdebatten.se

Trots att Sverige länge har gett bistånd till stater har det lett till få demokratiska framsteg i länderna. Nu måste vi tänka om och skapa en ny strategi. Att satsa på migration och icke-statliga organisationer kan vara en väg att gå, skriver biståndskonsulterna Lars Rylander och Jan Rudengren.Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Demokrati, Resultat
2016-02-03

Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga

Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se

För att minska fattigdomen och skapa hållbara välfärdssystem krävs det fungerande offentliga institutioner. Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till en profilfråga för en period framåt. Det skulle vara uppskattat i samarbetsländerna och ge Sverige gott rykte, skriver biståndskonsulten Stefan Sjölander.Bilateralt samarbete, Departement och myndigheter, Sida
2015-03-24

Stoppa inte biståndet till nya medelinkomstländer

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Allt fler utvecklingsländer tar steget från låg- till medelinkomststatus. Uganda hoppas stå näst på tur. Trots hög tillväxt står dessa länder inför flera utmaningar. Att abrupt stoppa biståndet till dessa länder riskerar att vara kontraproduktivt, skriver Annie Sturesson, seniorekonom vid finansdepartementet i Uganda.Budgetstöd, Landfokusering, Uganda
2013-03-12

Ytterligare några skäl till fortsatt svenskt bistånd till Latinamerika

David Scott, Biståndsdebatten.se

Sidas förslag att fasa ut biståndet till Bolivia, Colombia och Guatemala kan ifrågasättas av tre skäl, skriver tidigare Sadev-medarbetaren David Scott i en andra replik.Bolivia, Colombia, Guatemala, Landfokusering, SADEV, Utvärdering
2013-03-06

Inkoherens och brist på kriterier för att dölja politiskt beslut

Jocke Nyberg, Biståndsdebatten.se

Det är uppenbart att det är politiska skäl bakom Sidas förslag till nedläggning av det bilaterala biståndet till Colombia, Bolivia och Guatemala. Det menar Jocke Nyberg, fristående utvärderingskonsultBolivia, Colombia, Guatemala, Landfokusering, Sida, Utvärdering
2010-11-24

Landfokusering: Den stora biståndsreformen?

Mats Hårsmar & Göran Holmqvist, Biståndsdebatten.se

En av de mer omtalade reformerna av det svenska biståndet under den gångna mandatperioden var beslutet att fokusera på ett färre antal samarbetsländer. Det var en reform som välkomnades inte minst av biståndsförvaltningen. Ökad fokusering möjliggör höjd effektivitet och därmed troligtvis bättre resultat av biståndet. Tre år senare kan man konstatera att den geografiska fragmenteringen av det svenska biståndet i stort sett är oförändrad.Landfokusering

Debattartiklar om Bilateralt samarbete (137 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-01-25

Låt Fikru Maru kosta Etiopien 285 miljoner kronor

Svenska Dagbladet, Tove Lifvendahl

“Etiopien blev 1954 Sveriges första biståndsland. I dag omfattar vår bilaterala relation med landet både regionala och internationella frågor, såsom handel, investeringar och näringslivskontakter, miljö/klimat och utvecklingssamarbete. I Sverige finns också en stor etiopiska diaspora. Sveriges totala [...]Bilateralt samarbete, Bistånd som påtryckningsmedel, Etiopien
2017-11-10

Svenskt bistånd går till judehat och terror

Stefan Dozzi m.fl., Expressen

“Sverige vill spela en positiv roll i fredsprocessen i Mellanöstern. Därför är det gåtfullt att man har fört en Israelfientlig politik som totalt raserat alla sådana förhoppningar. Om vårt land ska kunna spela en positiv [...]Bilateralt samarbete, Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-10-17

Boliden, nu är det dags att ni tar ert ansvar

Eva Zetterberg, Norran

“800 invånare i staden Arica, i norra Chile, har stämt Boliden för de allvarliga hälsoskador man drabbats av sedan gruvbolaget 1984, via ett chilenskt företag, dumpat 21 000 ton giftigt avfall. […] Sverige har synnerligen goda relationer till Chile. [...]Bilateralt samarbete, Chile, Hälsa, Näringsliv
2017-06-29

Grannlandssamarbetet med Ryssland bör utökas kraftigt

Lars Ingelstam, OmVärlden

“Den resultatstrategi (2014-2018) som för närvarande styr Sidas och Svenska Institutets insatser pekar ut demokrati och mänskliga rättigheter samt miljö som prioriterade områden. Detta är naturligtvis bra, men otillräckligt.” Bilateralt samarbete, Ryssland, SverigeI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/resultatstrategi-for-sveriges-stod-till-demokrati-manskliga-rattigheter-och-miljo-i-ryssland-2014-2018/"
2017-05-25

“Vi känner djup oro över att samtal kring rätten till abort nu tystas ned och att självcensuren sprider sig.”

Isabella Lövin m.fl, Sydsvenskan

“De organisationer som inte böjer sig för den amerikanska regeln förlorar en stor del av sina pengar. Följden kan bli att kliniker tvingas stänga och att tillgången till säker abort minskar. Men även andra hälsorelaterade [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA, Villkorat bistånd
2017-04-15

Dags för akut hjälp – och långsiktigt stöd till Somalia

Yusuf Abdulkadir m. fl., Dagens Nyheter

“Vi föreslår att Sverige både gör akuta insatser mot svälten i Somalia och satsar på landets framtid genom långsiktigt samarbete mellan somaliska och svenska universitet i medverkan av akademiker i diasporan.” Bilateralt samarbete, Forskning och innovation, Somalia, Utbildning
2017-03-25

Svenska biståndsmiljoner till Lukasjenkas diktaturregim

Martin Uggla, OmVärlden

“Den senaste tidens utveckling har än en gång tydligt visat att den belarusiska regimen helt saknar vilja att slå in på demokratisk väg. Det måste också få konsekvenser för Sveriges Belaruspolitik, inklusive de delar som [...]Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Vitryssland
2017-03-20

Inte bara han får bistånd

Johan Rudström, Upsala Nya Tidning

“Femina Hip får sju miljoner kronor per år, en procent av biståndet till Tanzania. Ingenting av det vi ser i landet får oss att tro att president Magufuli skulle vilja ha kvar en sådan verksamhet. [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Tanzania
2017-03-17

Idén om ett utgiftsmål för biståndet har tjänat ut

Lars Anell, Dagens Nyheter

“Biståndspolitiken bör fokusera på vad man gör och åstadkommer. Förväntade resultat bör motivera anslagens storlek. Det finns gott om exempel på att biståndsanslagen ibland blivit större än vår förmåga att utforma och genomföra effektiva insatser.” Bilateralt samarbete, Budget, Enprocentsmålet, Forskning och innovation, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Resultat, Sida, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/enprocentmalet-en-kritisk-essa/ "
2017-03-14

Klipp banden med Lukasjenka

Martin Uggla, Uppsala Nya Tidning

“Det som nu sker i Belarus bör därför få tydliga konsekvenser för Sveriges och EU:s Belaruspolitik. I ett första steg bör alla bilaterala samarbetsprocesser med belarusiska myndigheter omedelbart avbrytas. Dessa bör sedan inte återupptas förrän [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Sverige, Vitryssland
2017-03-14

Biståndspolitiska ramverket riskerar att ta fokus från fattigdomsbekämpning

Arne Bigsten, OmVärlden

“Det övergripande målet för svenskt bistånd förblir ”att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”. Ramverket utgå från tre tematiska perspektiv, nämligen ett konfliktperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv och ett miljö- [...]Biståndets målsättning, Ekonomisk jämlikhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Policyramverket för svenskt bistånd
2017-03-12

Hur många afghaner har dödats av svenska kulor?

Sigrid Aliki, ETC

“Svenska försvarsmakten redovisar inte någonstans på sin hemsida hur många personer om dödats av svenska kulor, trots att det framkommit uppgifter om att svenska soldater skjutit för att döda ett stort antal gånger. Inte heller [...]Afghanistan, Bilateralt samarbete, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato, USA, Utvärdering
2016-12-13

”Mitt besök fördjupar relationen med Palestina”

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Vi kommer att diskutera en rad frågor, som vikten av demokratisk utveckling i Palestina, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Jag kommer att ta upp det civila samhällets nyckelroll, samt vikten av att bekämpa korruption, [...]Bilateralt samarbete, Civilsamhället, Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Palestina
2016-12-01

Sjöfarten kan och måste minska sina utsläpp

Edvard Molitor, Göteborgs-Posten

“IMO, FN:s sjöfartsorgan, beslutade i oktober att man först 2018 ska införa ett datainsamlingssystem för rapportering av bränsleförbrukning från fartyg, data som sedan ska kunna användas som grund för mål och ett eventuellt regelverk som [...]Bilateralt samarbete, FN, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-11-01

Biståndssocialism håller afrikanska länder fattiga

Mattias Svensson, Allehanda

“Sverige är en av världens malligaste biståndsgivare. Våra politiker skryter ofta med hur mycket av medborgarnas skattepengar som går till bistånd. De har hamnat i länder som Tanzania, som fått 7 miljarder dollar under decennierna [...]Bilateralt samarbete, Korruption, Resultat, Skuldavskrivning, TanzaniaI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/swedish-development-cooperation-with-tanzania-has-it-helped-the-poor/"
2016-10-28

Från bistånd till samarbete

Ann Linde, Aktuellt i Politiken

“Att relationen mellan Sverige och Vietnam nu går från utvecklingssamarbete till samarbete inom handel- och forskningsområdet innebär inte att vi slutar att driva på för mänskliga rättigheter och demokratiska reformer. Exempelvis finns i Vietnam en stor [...]Anständiga arbetsvillkor, Bilateralt samarbete, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Vietnam
2016-10-27

Tanzania, skulden och äran

Gun-Britt Andersson, Svenska Dagbladet

“Det Tanzania själv gör betyder mest för utvecklingen. Som biståndsgivare måste vi stå för både vad vi bidragit med och ställt till med. Att ta på sig äran – det vore förmätet men vi kan [...]Bilateralt samarbete, Resultat, Tanzania, UtvärderingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/19/vi-borde-skammas/"
2016-10-07

”Utan stöd utifrån är den fred som var så nära plötsligt mycket långt borta igen.”

Torsten Krause m.fl., Sydsvenskan

“En viktig fråga är om en fredlig samlevnad överhuvudtaget är möjligt i ett land där drygt hälften av befolkningen inte är redo att försonas. En annan aspekt är hur det internationella samfundet agerar. Hittills har [...]Bilateralt samarbete, Colombia, Fred och säkerhet
2016-10-03

Nu finns möjlighet att påverka Kuba

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Svenskt utvecklingssamarbete har länge verkat i svåra kontexter, där det finns brister vad gäller demokrati och respekten för mänskliga rättigheter. Fattigdom och brist på demokrati går tyvärr ofta hand i hand. Det är precis på [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/30/bistand-befaster-kubas-kommunistpamp/"
2016-06-27

Wallström ser inte den oroande utvecklingen i Brasilien

Anna Nylander m fl, Omvärlden

“Sveriges regering bör ställa krav på Brasilien att sociala rörelsers arbete inte kriminaliseras och möts med våld. I dialogen med Brasilien bör Sverige även diskutera fördelarna med att främja småskalig och agroekologisk produktion samt jordägandeformer. [...]Bilateralt samarbete, Bistånd som påtryckningsmedel, Brasilien, Demokrati, Mänskliga rättigheter
2016-06-26

”Feltänkt om biståndet till Irak”

Gunnar Andersson m.fl., Svenska Dagbladet

“Innebörden av den förda politiken är att Sveriges stöd till Irak fortsättningsvis primärt kommer att vara antingen militärt eller kortsiktigt humanitärt. Vår uppfattning är att denna strategi kan leda till mycket negativa konsekvenser för Irak [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Humanitärt bistånd, Irak, Militärt bistånd
2016-06-03

Sverige ledande i att stödja Ukrainas väg mot välstånd, utveckling och jämställdhet

Margot Wallström, Mänsklig Säkerhet

“Jämställdhetsperspektivet genomsyrar arbetet och är en nyckelfråga för att Ukraina ska kunna tillvarata hela befolkningens potential. Här har Sverige en särskilt viktig roll att spela, tack vare våra breda erfarenheter på jämställdhetsområdet.” Bilateralt samarbete, Demokrati, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Ryssland, Ukraina
2016-04-07

”Bistånd ska inte ges utan att vi ställer krav”

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

“Som verktyg ska biståndet användas som både piska och morot. Stater som genomför demokratiska reformer, främjar mänskliga rättigheter, jämställdhet, öppenhet och som minskar korruption ska belönas för detta. Stater som fortsätter att kränka sina medborgares [...]Afghanistan, Avräkningar, Bilateralt samarbete, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Enprocentsmålet, Flykt och migration, Öppenhet och transparens, Palestina, Syrien, Villkorat bistånd
2016-03-12

Mogadishu var en stad med diskotek och nattklubbar

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

“Nu återstår att se när Somalias och Sveriges regeringar kan hitta ett nytt datum för president-besöket. Men bara det faktum att de letar efter ett datum är ett tecken på en positiv förändring.” Bilateralt samarbete, Somalia
2015-08-07

”Sverige bör rikta om biståndet till Irak”

Afram Yakoub, SvD

Med facit i hand kan vi konstatera att världssamfundet har misslyckats med att stödja minoritetsgrupperna. Stora delar av Nineveslätten och Sinjar, de områden i norra Irak som bebos av assyrier och yazidier är alltjämt under [...]Demokrati, Irak, Landfokusering, Mänskliga rättigheter
2015-03-03

Ebolatragedin ger utrymme för nystart

Isabella Lövin, Expressen

“Det gäller nu att länderna också orkar ta tag i de mer komplexa frågorna som handlar om att bygga väl fungerande institutioner, bekämpa korruption och skapa ett inkluderande samhälle genom att bland annat föra ut [...]Afrika, Bilateralt samarbete, FN, Humanitärt bistånd, Liberia, Sierra Leone
2014-11-07

Ställ om det globala hälsobiståndet

Gavin Yamey m.fl., Uppsala Nya Tidning

“I arbetet med att utveckla det svenska hälsobiståndet hoppas vi att de prognoser och rekommendationer som finns i rapporten till EBA kan stimulera en viktig diskussion. Svenskt hälsobistånd bör vara ledande i arbetet med att [...]Hälsa, Sektorskoncentration
2014-04-06

När ska Sverige tala klarspråk om Turkiet?

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“Förstår inte Bildt att han med sin förvridna beskrivning kränker alla de turkiska medborgare som kräver alla människors rätt? Inser inte Bildt att hans linje är oförenlig med Sveriges internationella profil som en försvarare av demokrati [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2014-04-06

Rösträtt till högt pris

Ingrid Runsten, Helsingborgs Dagblad

“Länder som Sverige har en skyldighet att fortsätta sitt engagemang. Afghanistan behöver hjälp med att bygga såväl demokratisk som fysisk infrastruktur. Det omfattande svenska biståndet måste förenas med relevanta krav på korruptionsbekämpning och på att [...]Afghanistan, Bilateralt samarbete, Demokrati, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2014-04-06

Utvärdera den svenska insatsen i Afghanistan

Anna-Karin Johansson m.fl. , Göteborgsposten

“Utvärderingen bör också undersöka hur militariseringen av biståndet påverkat möjligheterna för humanitära organisationer och NGO:s att utföra sitt arbete. Antalet attacker riktade mot humanitära organisationer har ökat markant.” Afghanistan, Bilateralt samarbete, Biståndsformer, Demografi / befolkningsstatistik, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
2013-10-16

Hälsosituationen i Zimbabwe på väg att förbättras

Utrikesdepartementet

“Globalt dör idag ungefär lika många kvinnor i världen i livmoderhalscancer som till följd av mödradödlighet dvs ungefär 280 000 kvinnor per år. Skillnaden är dock att mödradödlighet minskar stadigt i världen och har halverats [...]Bilateralt samarbete, Hälsa, Multilateralt samarbete, Zimbabwe
2013-08-30

Vi borde rädda fler från Syrien

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Sverige bör ännu mer än i dag kunna använda en bred palett av humanitära och civila insatser för att hjälpa dem som drabbats. Vi har både kunskapen och resurserna. I dag reser Europa nya murar [...]"Bad governance", EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Syrien
2013-08-30

FN-stött ingripande i Syrien skulle kunna ske redan idag

Aleksander Gabelic, Svt Debatt

“Ett ingripande i Syrien brådskar. Det beror inte bara på de fruktansvärda bilderna på döda barn efter den misstänkta kemvapenattacken utanför Damaskus i förra veckan. Oavsett vad FN:s utredare kommer fram till har Syriens president [...]"Bad governance", FN, Kina, Landfokusering, Militärt bistånd, Ryssland, Syrien, USA, Utvärdering
2013-08-30

Viktigt att invänta FN-besked

Borås Tidning

“Det som sker i Syrien fruktansvärt, men man ska inte motivera ett angrepp på falska premisser. […] Redan nu kan ett väpnat ingripande motiveras på rent humanitära grunder. Men det bör också få en folkrättslig [...]FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Storbritannien, Syrien, USA
2013-08-30

“För att rättfärdiga ett militärt ingripande räcker det inte att Assad är en skurk.”

Magnus Jiborn, Sydsvenskan

“För att rättfärdiga ett militärt ingripande räcker det inte att Assad är en skurk. Det måste också finnas meningsfulla syften och mål för insatsen, och en realistisk plan för hur målen ska nås. Dessutom måste [...]"Bad governance", Diktaturer, FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Storbritannien, Syrien, USA
2013-08-30

Svävande om målet

Dagens Nyheter

“Känslan att ”någon måste agera” för att stoppa blodbadet i Syrien är djupt mänsklig. Över 100 000 människor har dött i inbördeskriget, miljoner är på flykt. När hundratals miste livet förra veckan i vad som [...]"Bad governance", Diktaturer, FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Storbritannien, Syrien, USA, Utvärdering
2013-08-30

Syrien borde tvingas till förhandlingar

Anna Ek, Svenska Dagbladet

“Självklart måste omvärlden agera. Men inte med ett militärt angrepp från USA, Storbritannien och Frankrike. Det skulle sannolikt inte lösa något i dagens situation med ett oenigt säkerhetsråd och en till synes orubblig klyfta mellan [...]"Bad governance", FN, Frankrike, Landfokusering, Militärt bistånd, Ryssland, Storbritannien, Syrien, USA
2013-08-30

Åtal är bättre än bomber

Göteborgsposten

“Det talas mycket i Washington och London om bombanfall för att straffa den syriska regimen och avskräcka andra från att använda stridsgas. Men de skyldiga är få och nås svårligen med ett bombanfall. Risken för [...]"Bad governance", FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Storbritannien, Syrien, USA
2013-08-29

Fly inte ansvaret för flyktingarna

Aron Lund, Expressen

“Flyktingkrisen är redan en ohygglig humanitär tragedi. Men den är också ett politiskt problem, som kan förlänga och försvåra konflikten och som på längre sikt kommer att destabilisera inte bara Syrien, utan hela regionen. Irak, [...]Flykt och migration, FN, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Syrien, Utvärdering
2013-08-29

Mer våld ingen lösning

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Historien ser ut att upprepa sig. USA, Storbritannien och Frankrike struntar i att invänta resultatet av vapeninspektörernas arbete. De kommer när som helst att slå till militärt. […] Det är mycket svårt att se ett [...]"Bad governance", Diktaturer, FN, Frankrike, Kina, Landfokusering, Militärt bistånd, Ryssland, Storbritannien, Syrien, USA
2013-08-29

Skynda långsamt med Syrienattack

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Inbördeskriget i Syrien har pågått i två och ett halvt år men genom att kemiska vapen använts i stor skala är en definitiv gräns passerad. Världen kan inte stilla­tigande se på när massförstörelsevapen används. Priset [...]"Bad governance", FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Nato, Syrien
2013-08-16

Överge inte Egypten

Sydsvenskan

“Från Norge kom beskedet att man stoppar exporten av försvarsmateriel till Egypten. Danmark meddelade att landet avbryter allt samarbete med den egyptiska regeringen inklusive det danska demokratistödet. Sverige har dock inga sådana planer…Just nu pågår ingen [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2013-08-07

Vi är redo att stödja Egypten

Catherine Ashton, Svenska Dagbladet

“EU är villigt att hjälpa Egypten att vidta dessa åtgärder [för demokratifrämjande], men besluten måste komma från det egyptiska folket och inte någon utomstående. President Adli Mansur och jag kom förra veckan överens om att [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Egypten, EU, Folkrörelsebistånd, Governance, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Religion
2013-08-07

Bistånd är inte enda sättet för Sverige att hjälpa

Charlotte Petri Gornitzka, Aftonbladet

“I vårt budgetunderlag till regeringen i mars identifierar vi en möjlig prioritering där biståndet fokuseras på färre länder genom att fasa ut länder som i dag räknas som medelinkomstländer till exempel Bolivia, Colombia, Guatemala och [...]Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Bolivia, Budget, Colombia, Folkrörelsebistånd, Guatemala, Irak, SidaArtikeln är en replik på: "Slopa inte biståndet till Latinamerika"
2013-08-04

Somalia mot en ljusare tid?

Maria Ripenberg, Uppsala Nya Tidning

“Om Somalia på allvar ska lyckas med en hållbar återuppbyggnad behöver alla inblandade parter vara medvetna om hur känslig den pågående balansakten är för landet. Man måste förstå kolonialtidens konsekvenser i dagens splittrade och eldfängda [...]AU, Bistånd som påtryckningsmedel, Landfokusering, Multilateralt samarbete, Somalia
2013-08-02

Slopa inte biståndet till Latinamerika

Adolfo Pérez Esquivel, Aftonbladet

“Sidas förslag om en möjlig utfasning av svenskt bilateralt bistånd till de tre återstående länderna – Guatemala, Colombia och Bolivia – skulle inte bara försvåra framtida arbete, utan också försvaga en del uppnådda resultat: • En stärkt [...]Bolivia, Colombia, Demokrati, Guatemala, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Resultat, Sida
2013-07-01

Gunilla Carlsson borde sätta press på Israel

Anna Wester, Fria Tidningen

“Att dra in biståndet för palestinierna vore en katastrof och skickar helt fel signaler till ockupationsmakten. Resonemanget är bakvänt. En minskning av biståndet vore att dra undan benen för palestinierna och straffa dem för att [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Landfokusering, Mediabevakning, Multilateralt samarbete, Palestina, Projektstöd
2013-06-25

Stärk kvinnornas roll i det afghanska samhället

Lotta Hedström, m.fl., Aftonbladet

“Det afghanska parlamentet, Wolesi Jirga, består till 25 procent av kvinnor och det uppnås med hjälp av kvotering. (…) Relationen mellan civilsamhället, utbildning för kvinnor och demokratibygge är tydlig. Det är inte möjligt att skapa [...]Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, FN, Kvinnor, Landfokusering, Nato, Projektstöd, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "UN Security Council Resolution 1325 (2000)"
2013-06-03

Oroande att Sverige fasar ut biståndet till Latinamerika

Jenny Jansson Pearce m. fl, Svenska Dagbladet

“En utfasning av biståndet till Latinamerika får inte bara negativa effekter på demokratiprocesser och civila samhällets arbete för exempelvis försoning och rättvisa. Det äventyrar också de positiva resultat det svenska biståndet till Latinamerika hittills lett till.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Colombia, Demokrati, Guatemala, Honduras, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Utrikesdepartementet
2013-05-30

Förslag: Sverige ska delta i Maliinsatsen

Carl Bildt mfl; Expressen

“Sverige är en av de största humanitära bidragsgivarna till Sahel. Av de drygt 500 miljoner kronor som avsattes för regionen 2012 gick drygt 75 miljoner till Mali. Behoven är fortfarande enorma och regeringen är redo [...]Bilateralt samarbete, FN, Humanitärt bistånd, Mali, Militärt bistånd
2013-05-20

Biståndsministern: Relationerna med Burkina Faso kommer att fortleva

Gunilla Carlsson, OmVärlden

“Sten Hagberg och Karolina Jeppson beskyller mig och regeringen för att beslutet om utfasning av Burkina Faso var byggt på godtyckliga grunder. Det stämmer inte och utfasningen kommer att ske ansvarsfullt. … I Burkina Faso utgör [...]Burkina Faso, LandfokuseringArtikeln är en replik på: "“Riv upp beslutet om Burkina Faso”"
2013-05-15

“Riv upp beslutet om Burkina Faso”

Sten Hagberg mfl; OmVärlden

“Det är arrogant att tvärtemot den uttalade ambitionen i budgetpropositionen − att göra en översyn av ”det svenska biståndets mervärde i Burkina Faso” − strunta i att lyssna till en samlad expertis i Sverige och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Burkina Faso, Demokrati, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2013-05-14

Sverige kvar i Afghanistan

DANIEL BRAW, BAROMETERN

“Utrikesminister Carl Bildt talar om att Sverige efter 2014 ska behålla maximalt 200 militärer (mot dagens omkring 550) i Afghanistan, och att dessa ska delta i utbildningsinsatser eller ”något annat som inte är stridsinsatser”. (…) [...]Afghanistan, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Nato, Partipolitik, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "AFGHANISTAN: THE LONG, HARD ROAD TO THE 2014 TRANSITION (PDF)"
2013-05-14

FN bör leda en ny insats i Afghanistan

ANNA-KARIN JOHANSSON, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Afghanistan står inför stora utmaningar. Nästa år väljs en ny president samtidigt som merparten av de internationella trupperna kommer att lämna landet. Det är glädjande att Sveriges regering har utlovat ett långsiktigt stöd för engagemanget [...]Afghanistan, Civilsamhället, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Nato, Partipolitik, Utbildning
2013-05-14

Satsa civilt i Afghanistan

GÖTEBORGSPOSTEN

“Utrikesminister Carl Bildt vill förlänga den svenska militära insatsen i Afghanistan till att gälla också efter 2014. Enligt Bildt skulle det vara högst 200 militärer, för att hjälpa till med utbildningsinsatser, däremot inte stridsinsatser. (…) [...]Afghanistan, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Militärt bistånd, Utbildning, Utrikesdepartementet
2013-05-08

Fortsätt stödja fattiga kvinnor i Latinamerika

Moni Pizani m.fl, Aftonbladet

“Sverige har en lång stolt tradition av att stödja demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika, inte minst genom tydliga prioriteringar som jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter. Sverige gör detta trots att frågorna ofta möter starkt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Bolivia, Colombia, Demokrati, Guatemala, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Volym
2013-05-05

Positiv utveckling i Afrika bra också för Sverige

Gunilla Carlsson m.fl. Dagens Nyheter

“För oss är det självklart att Sverige och EU ska ligga i framkant i denna utveckling både vad gäller handel och bistånd. Ett demokratiskt och ekonomiskt starkare Afrika är bra för Sverige. Förutsättningarna är goda [...]Bilateralt samarbete, EU, FN, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Kina, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Skuldavskrivning, Sydafrika
2013-04-25

Sluta gulla med regimen i Burma

Expressen

“Burma har på senare tid beskrivits som en framgångssaga. Det brutala militärstyret har tranformerats till något som liknar en civil regering och fredspristagaren Aung San Suu Kyi har släppts ur husarresten och sitter numera i [...]"Bad governance", Burma, EU, FN, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Religion
2013-04-18

Korruption hinder för globala partnerskap

Charlotte Petri Gornitzka, UD:s omvärldsbloggar

“Korruption är ett gigantiskt hinder för utveckling men även för effektiva globala partnerskap. Vi vet att korruption drabbar de fattiga hårdast och bidrar till att förvärra fattigdomen på flera sätt…Det är välkomnande att resonemangen idag [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Jämställdhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Sida
2013-04-04

Biståndet sköts utan öppenhet

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (Brännpunkt 28/3) menar att Sverige inte kan göra allt överallt när det gäller bistånd. Det gör vi inte i dag heller och har heller aldrig gjort. Sverige kan 2014, om Gunilla Carlsson får [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Landfokusering, Öppenhet och transparens, Partipolitik, SydamerikaArtikeln är en replik på: "Svenskt bistånd kan inte göra allt överallt"
2013-03-31

Gunilla Carlsson slår mot de fattiga

Sören Sommelius, Helsinborgs Dagblad

“Ska Sverige sluta med bistånd till Latinamerika, som biståndsminister Gunilla Carlsson vill? 40 000 kvinnor i Guatemala har fått ett bättre liv och hjälpts ur extrem fattigdom genom Sida-stödda mikrolån.  När jag läser Sidas egen rapport om projektet förefaller det [...]Bilateralt samarbete, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kvinnor, Resultat, Sydamerika
2013-03-31

Ge Sydsudan mer svenskt bistånd

TOBY LANZER, SVENSKA DAGBLADET

“Det är förståeligt att rika länder är på sin vakt mot riskerna med att stödja Sydsudans unga och ofta svaga institutioner, men jag är övertygad om att utvecklingsbistånd, levererat på rätt sätt, ger resultat. Självständigheten [...]Biståndets målsättning, Civilsamhället, FN, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Näringslivsbistånd, Projektstöd, Sydsudan, Utbildning
2013-03-08

Jämställdhet kräver rent vatten och toaletter

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl; Borås Tidning

“Vi tycker det är oacceptabelt att vi 2013 tillåter att barn dör av diarré, att kvinnor världen över måste slösa bort sin tid, att flickor inte får en utbildning, att kvinnor och flickor utsätts för [...]Afrika, Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sektorskoncentration, Utbildning, Vatten
2013-03-06

Varför vill Sida fasa ut Latinamerika?

Luis Larrea, OmVärlden

“Sidas argument för utfasning är: a) att biståndet ska koncentreras på låginkomstländer och b) kostnadseffektivitet. Att koncentrera sig på låginkomstländerna är ett svagt argument. Inkomsten är en begränsad indikator – den säger ingenting om de strukturella [...]Landfokusering, Sida, Sydamerika, Utrikesdepartementet
2013-03-03

En räddningsplan för Afghanistans kvinnor

Anna Dahlberg, Expressen

“Omvärlden behöver förbereda en räddningsplan för Afghanistans kvinnor, och mitt enkla förslag är att Sverige tar initiativet. Bjud in till en internationell konferens i Stockholm i höst om situationen för Afghanistans kvinnor efter uttåget 2014. [...]Afghanistan, Kvinnor, Landfokusering, Partipolitik, Utrikesdepartementet, Villkorat bistånd
2013-03-02

Trubbigt mått för att fasa ut bistånd

Annica Sohlström m.fl, Svenska Dagbladet

“Svensk biståndspolitik bör präglas av öppenhet och långsiktighet. Det är därför uppseendeväckande att Sida föreslår utfasning av det bilaterala biståndet till en hel kontinent, utan föregående diskussion med olika aktörer med kunskap om utvecklingen i [...]Bilateralt samarbete, Bolivia, Budget, Colombia, Demokrati, Guatemala, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Bistånd till färre länder gör mer nytta"
2013-02-26

Bistånd till färre länder gör mer nytta

Charlotte Petri Gornitzka, Svenska Dagbladet

“Regeringen har länge sagt att svenskt bistånd ska gå till färre länder och på senare tid även pekat på att vi ska fokusera på de fattigaste låginkomstländerna. Och visst, vi har fasat ut utvecklingssamarbetet i [...]Burkina Faso, Landfokusering, Sida
2013-01-25

Braw: Haitierna kan själva, men vi låter dem inte vara med

ELISABETH BRAW, BORÅS TIDNING

“”Det finns till och med folk som kommer hit och målar hus åt oss. Men vi kan måla hus själva!”, utbrast en haitier. En annan Port-au-Prince-bo, en entreprenör i byggbranschen, låter sitt byggföretag fungera som [...]Fungibilitet, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Resultat
2013-01-17

Man kan inte äta rösträtt

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“För att utvecklingen ska kunna gå framåt behövs skola, vatten, elektricitet och basal sjukvård. Tycka vad man vill om detta, men klart är att det är ljusår från Sidas och regeringens bild av uppdraget. För [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Hunger, Landfokusering, Resultat, Sida
2012-10-20

Extrem fattigdom för romer måste bekämpas

Jean-Pierre Lacroix Svenska Dagbladet

“Den senaste tiden har svenska medier rapporterat om etnisk eller kulturell diskriminering av svenska medborgare på svenska bensinmackar. I Frankrike och andra europeiska länder kommer upprepade rapporter om mer eller mindre grova incidenter med samma [...]Civilsamhället, EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Rumänien, Sjukvård, Sociala skyddsnät, Utvärdering
2012-10-20

Även judar stödjer Ship to Gaza

Olle Katz Göteborgsposten

“Den nuvarande israeliska regimens systematiska förtryck av palestinierna vilar på stöd från en ohelig allians av bosättare, ultraortodoxa judar och nationalistiska krafter.[…] Att kritisera staten Israels politik är en rättighet och en nödvändighet, även för [...]Biståndets målsättning, FN, Humanitärt bistånd, Israel/Palestina-konflikten, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Ship to Gaza, Sjukvård, Vatten
2012-05-30

Biståndet behöver vara långsiktigt.

Vlt.se

“Det är inte första gången de borgerliga partierna drar åt olika håll när det gäller biståndet. Främst Folkpartiet och Kristdemokraterna har drivit på för högre bistånd. … Carlsson har kritiserat slöseri och ineffektivitet på ett sätt [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-04-10

Partinära bistånd

Ida Thulin, Gefle Dagblad

“Regeringens urval av biståndsländer tycks till stor del vara beroende av vilka länder allianspartiernas egna biståndsorganisationer har arbetat i. Det visar nationalekonomen Robert Kron i senaste numret av tidskriften Ekonomisk Debatt. … Goda relationer till nyckelpersoner [...]Landfokusering, Partinära bistånd, Partipolitik, SidaI artikeln hänvisas till "Regeringens val av biståndsländer var politiskt"
2012-04-06

Rimligt med oberoende expert

David Montgomery mfl; Svenska Dagbladet

“Synnerström skriver vidare att ”Det svenska bilaterala biståndet administreras fortfarande till stor del av Sida. Endast svenska företag (eller EU) kan komma ifråga för Sidakontrakt. Detta skapar en konsultmarknad med begränsad konkurrens och guldkantade kontrakt [...]Bilateralt samarbete, EU, FN, Korruption, Sida, Upphandling, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Världsbanken är ingen orsak till biståndskorruption"
2012-02-15

Stötande ineffektivt bistånd

Nya Wermlands-Tidningen

“Hur effektivt har det egentligen varit på att bekämpa fattigdom? Har det verkligen gjort någon större nytta? Svaret på den frågan måste nog dessvärre bli nej. … Ändå rullar det på som om inget hänt. Eller ja, [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Landfokusering, Resultat, Utvärdering
2012-02-15

Bluffstopp för Carlsson

Ystads Allehanda

“Fredrik Segerfeldt avfärdar i princip allt hittillsvarande bistånd som värdelöst och kontraproduktivt, och menar att det snarare fördärvat starka demokratiska institutioner och förutsättningar för en välståndsskapande marknadsekonomi. Även om Fredrik Segerfeldt har viktiga poänger är [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Utbildning, Utvärdering
2012-02-13

En Atlantångare att vända runt

Expressen

“På Sidas hemsida kan man läsa om hur myndigheten tycker tvärtemot biståndsministern. Apropå Mali, ett av världens fattigaste länder, sägs det att “Budgetstöd gör biståndet mer effektivt”. Enligt Sida har de svenska biståndsmiljonerna bidragit till [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, EU, Handelspolitik, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, USA, Utbildning
2011-08-31

Bara bistånd utrotar inte svälten

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Mer än 12 miljoner människor i Somalia, Kenya, Etiopien och Djibouti är i akut behov av humanitärt stöd.  [.] Det internationella samfundet måste börja agera mer långsiktigt. Vi kan inte fortsätta skicka miljard efter miljard i [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Djibouti, Egypten, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kenya, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Tunisien, Villkorat bistånd, Volym
2011-06-09

Africa policies of Nordic countries

Bertil Odén, NAI-Forum

“Om den politiska viljan för samordnad nordisk politik för utvecklingssamarbete skulle återuppstå finns det ett antal möjligheter, b.la. gemensamma åtgärder bland de nordiska EU-medlemmarna, stärkt nordiskt samarbete till stöd för afrikansk kapacitetsuppbyggnad bl.a. för forskningsinstitutioner. Ett mer radikalt alternativ skulle vara att de nordiska länderna delade upp [...]Afrika, EU, Forskning och innovation, Landfokusering, NAI-Forum (engelska)
2011-03-01

Solidaritetens tredje ben

David Nyström, Gefle Dagblad

“I dag diskuteras bistånd nästan inte alls – samtidigt som Alliansregeringen genomfört en stor reform där antalet biståndsländer koncentrerats. Sannolikt gör svenskt bistånd i dag betydligt mer nytta än på 70-talet, då stora pengar gavs [...]Demokrati, Landfokusering, Partipolitik, Resultat
2011-02-22

Växjö och Vietnam

Martin Tunström, Smålandsposten

“När Sida koncentrerar sina resurser, när den svenska staten växlar ner engagemanget i Vietnam skruvar kommuner – Växjö är inte den enda – upp ambitionerna och deltar i allt fler samarbeten. […] När traditionellt bistånd [...]Kommunbistånd, Landfokusering, Partipolitik, SADEV, Sida, Utvärdering, Vietnam
2011-01-20

Har demokratin gränser?

Håkan Arenius, Dagen

“Så finns det åtminstone två saker som vi kan lära oss av det som nu händer i Tunisien. För det första att vi som lever i en demokrati har ett ansvar för att leva ut [...]Ambassader, Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Tunisien
2011-01-05

En fredens gerillarörelse

Håkan Arenius, Dagen

“Se till att de goda relationer som Sverige byggt upp med gamla mottagarländer av bistånd fortsätter och utvecklas även sedan biståndet avvecklats – här finns ett omistligt vänskapskapital att förvalta.” Civilsamhället, Landfokusering
2011-01-04

Sverige tappar viktigt inflytande

Mattias Larsson m.fl; Svenska Dagbladet

“Nu när Sveriges årliga handel med Vietnam är mer tio gånger större än biståndet vill regeringen lägga ned ambassaden! Varför?” Ambassader, Bilateralt samarbete, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Vietnam
2010-12-20

Biståndet: 90 miljoner om dagen

Gustaf Almkvist, Gotlands Allehanda

“Varje dag ger Sverige 90 miljoner kronor i bistånd, eller ungefär 34 miljarder på ett år. För några år sedan hade det gått att både börja och sluta så. Då var det viktiga att försöka [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-04-14

Ett land i kris

Gefle Dagblad

“Biståndsminister Gunilla Carlsson, M, bör omedelbart ompröva beslutet att lämna Kirgizistan. Det är nu hjälpen behövs för att de framsteg som gjorts inte skall gå förlorade.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Kirgizistan, Landfokusering, Sida
2010-04-03

”Sverige måste återta sin roll som biståndsnation”

Carl Tham, Bo Göransson; Dagens Nyheter

“När Gunilla Carlsson nu gör det häpnadsväckande påståendet att det inte finns några resultat att redovisa måste det förstås som ett rent ideologiskt uttalande, utan samband med verkligheten. Det produceras varje år hyllmeter om biståndets [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-03-02

Biståndet ger mera hjälp i dag

Gunilla Carlsson, Cecilia Widegren; Expressen (GT)

“Det svenska biståndet spelar en viktig roll i kampen för att bekämpa fattigdomen. Använder vi det på rätt sätt kan vi göra verklig skillnad för människor i fattiga länder.” Haiti, Korruption, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Utvärdering, Zambia
2010-02-16

“Vi måste ha mod att ompröva”

Gunilla Carlsson, Omvärlden

“Samtidigt som vi upplevt den djupaste ekonomiska nedgången under efterkrigstiden är det glädjande att ta del av Sidas årliga attitydundersökning som redan innan katastrofen på Haiti konstaterade att den svenska biståndsviljan är fortsatt hög” Haiti-katastrofen 2009/10, Landfokusering, Välgörenhet, ZambiaI artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Biståndets resultat" (2008-2009), Länk: "www.oppnabistandet.nu""
2010-02-01

Utfasat bistånd till Haiti hjälper inga kvinnor

Hans Linde, Göteborgsposten

“Sveriges bistånd till Haiti uppgick under åren 1998-2009 till blygsamma 34 miljoner kronor. Syftet med biståndet var att stärka mänskliga rättigheter, demokrati samt bidra till upprättandet av en rättstat. I juni förra året publicerades en [...]Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Jämställdhet, Kvinnor, Landfokusering, MediabevakningArtikeln är en replik på: "Dags att hjälpa kvinnor"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Review of Experiences Gained within Swedish supported Development Cooperation in Haiti 1998-2009 with a focus on Human Rights, Democracy and Rule of Law"
2010-01-04

Det svenska biståndet granskas

Katrineholms-Kuriren

“Det är mycket angeläget att biståndet granskas. Bistånd som missbrukas är ju helt kontraproduktivt gentemot målet. Biståndsminister Gunilla Carlsson efterlyser ett “reningsbad” i biståndspolitiken.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Utvärdering
2009-09-19

Vi vill stärka u-ländernas handel

Thomas Östros m.fl., Göteborgsposten

“Därför är det bra att också handelsfrågorna har stått på dagordningen under det gångna G8-mötet. Handel är en svåröverskattad motor för att nå tillväxt och ekonomisk utveckling. Men fortfarande står många länder utanför den internationella [...]Bilateralt samarbete, G8, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Rättvis handel, WTO
2009-08-24

Nordquist: Ny politik märks i Nicaragua

Kaj Nordquist, Aktuellt i politiken

“Den borgerliga regeringen minskade antalet länder som fick statligt bistånd. Detta skulle inte påverka folkrörelsebiståndet. En del av oss trodde inte på det, och vi skeptiker fick rätt.” Ambassader, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Folkrörelsebistånd, Landfokusering, Nicaragua
2009-03-10

Våga ställa krav

Gefle Dagblad

“Det luddiga målet, “att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”, ligger fast men det bilaterala utvecklingssamarbetet har koncentrerats till ett mindre antal länder.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Landfokusering, Multilateralt samarbete, Partipolitik, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-03-10

Bistånd: Kortare lista.

Barbro Hedvall, Dagens Nyheter

“Nästan hälften av de 34 miljarderna används av internationella organisationer, de flesta inom FN-systemet. Det finns alltså goda skäl att ta reda på hur dessa arbetar.” FN, Landfokusering, Multilateralt samarbete, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-01-12

Sverige ska vara Ukrainas bäste vän

Gunilla Carlsson, Göteborgsposten

“För att stödja vårt viktiga grannlands europeiska ambitioner lanserar regeringen en ny samarbetsstrategi som fördubblar biståndet till Ukraina till cirka 200 miljoner kronor per år, skriver biståndsminister Gunilla Carlsson.” Bilateralt samarbete, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Sida, Ukraina
2009-01-07

”Vi satsar en dryg miljard på klimatsäkrat bistånd”

Gunillla Carlsson, Dagens Nyheter

“Av de fyra miljarder kronor som regeringen klimatsatsar inom biståndet ringmärks nu 1,1 miljard kronor direkt till särskilt utsatta länder, främst i Afrika och Asien.” Bilateralt samarbete, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Komissionen för ett klimatsäkert bistånd, Partipolitik
2008-08-19

Otack är världens lön

Martin Tunström, Smålandsposten

“Tänk 1980-tal, kubanska rådgivare och ett intervenerande USA. Tänk Nicaragua med en socialistisk regim i kamp mot antikommunistiska grupper. Och tänk var den svenska vänstern stod i den konflikten.” Ambassader, Landfokusering, Nicaragua, Partipolitik
2008-06-08

Carlsson och Billström regerar

PJ Anders Linder, Svenska Dagbladet

“Tack vare Gunilla Carlsson råder en ny ton i svensk biståndsdebatt. Hon talar om det ”dubbla ansvar” politikerna har inför världens fattiga och inför svenska skattebetalare.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Flykt och migration, Landfokusering, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2008-05-23

Gunilla Carlsson ut – Hugo Chavez in

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“Problemet är att den senaste tidens många rapporter om biståndet inte alltid varit väl underbyggda.” Landfokusering, Nicaragua
2008-05-02

Minskad fattigdom är målet med att bistånd används effektivt

Eva Christina Nilsson, Sven-Bernhard Fast; Dagen

“Efter att ha läst många negativa medieutspel från biståndsministern det senaste året var det roligt att regeringen äntligen ger uttryck i media för att de tror på biståndets möjligheter att bidra till utveckling.” Avräkningar, Biståndets målsättning, Enprocentsmålet, Landfokusering, OECD, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Osakligt och vilseledande om bistånd"
2008-04-01

Det svenska biståndet måste fokuseras bättre

Anders Nordström, Dagens Nyheter

“Nytillträdde Sidachefen Anders Nordström presenterar nytt reformpaket för biståndet: Våra resurser har varit för tunt utspridda vilket förhindrat maximal effekt och resultat.” Landfokusering, Resultat, Sida, Utvärdering
2008-02-14

Problemet är inte för tunna skivor i utlandsbiståndet

Nima Sanandaji, Borås Tidning

“Moderaten Ulf Sjösten framför i en artikel att svensk bistånd traditionellt sett fungerat ineffektivt och därmed måste reformeras.” Enprocentsmålet, Landfokusering, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, VolymArtikeln är en replik på: "Förändringar i biståndet"
2008-02-11

Förändringar i biståndet

Ulf Sjösten, Borås Tidning

“Sverige har alltså spritt pengar tunt i oerhört många länder vilket inte kan anses vara rimligt eller särskilt effektivt i fattigdomsbekämpandet […]” Bilateralt samarbete, Landfokusering, Multilateralt samarbete, Sida, Utvärdering
2007-11-20

Moderatkvinnorna: Biståndspolitiken ska fokusera på kvinnorna

Magdalena Andersson, Catarina Segersten Larsson; SVT Debatt

“Regeringen håller just nu på att utveckla biståndspolitiken. Från att Sverige delat ut bistånd till ett 70-tal länder ska landfokuseringen bli tydligare.” Jämställdhet, Kvinnor, Landfokusering
2007-11-01

Men demokratin rår de inte på

Kalle Holmqvist, LO-Tidningen

“Det är framför allt arbetet som frivilligorganisationer utför med stöd av Sida som kommer att drabbas. En tydlig politisk markering mot ett alltmer vänstervridet Latinamerika.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, Landfokusering, Partipolitik, Sydamerika
2007-11-01

En ny svensk biståndspolitik

Christian Holm, Arvika Tidning

“Vi moderater värnar om biståndets kvalitet och ser till att de svenska skattebetalarnas pengar gör nytta och kommer de fattiga människorna till del, [..]” Landfokusering, Partipolitik
2007-09-13

Fattigdomens värsta fiende

Niklas Ekdal, Dagens Nyheter

“Den amerikanske utvecklingsekonomen Jeffrey Sachs är i stan. Under 48 timmar vänder han upp och ner på den svenska biståndsdebatten.” Afrika, Enprocentsmålet, Landfokusering, Resultat, USA
2007-09-08

Små tomtebloss och stora fyrverkerier

Sara Aulin, Helsingborgs Dagblad

“När biståndsminister Gunilla Carlsson i förra veckan annonserade en reduktion av antalet samarbetsländer på biståndsområdet till knappt hälften av dagens 70 tände det ett litet litet tomtebloss i den svenska debatten.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering
2007-09-04

Diktaturer ska inte få bistånd

Hannes Persson, Vestmanlands Läns Tidning

“[…] “kraftsamla” och “fokusera”, som biståndsminister Gunilla Carlsson (m) talar om, får inte leda till sänkt biståndsbudget.” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, Landfokusering
2007-09-03

Olle Thorell (s): Mer bistånd till Europa än Asien?

Olle Thorell, Vestmanlands Läns Tidning

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har nu lanserat regeringens nya politik för det bilaterala biståndet. Man koncentrerar antalet biståndsländer och verksamhetsområden.” Asien, Avräkningar, Kina, Landfokusering, Partipolitik
2007-09-01

Tabu som har överlevt sig självt

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Under Gunilla Carlssons ledning pågår en sanering av biståndspolitiken med effektivitet som ledstjärna. Tidigare i veckan lade hon fram ett program för hur det bilaterala biståndet kan bli bättre.” Bilateralt samarbete, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik
2007-08-29

Osäkert bistånd

Kenneth JonsgÃ¥rden, Östran Lokaltidningen

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) har ställt in sig i raden av borgerliga ministrar som lämnar förslag utan att lyssna till omvärlden.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering, Partipolitik
2007-08-28

Carlsson står på rätt sida

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Att svenskt bistånd stöder diktaturen i Zimbabwe eller att svenskt bistånd demokratiserade landet? Sida ställer den och lik- artade frågor i en annonskampanj med det underförstådda budskapet att biståndet alltid har stått på det godas [...]Bilateralt samarbete, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Sida, Zimbabwe
2007-08-28

10000 bönder i Brasilien drabbas

Carmen Blanco Valer, Linn Rabe; Svenska Dagbladet

“Istället blir det guldregn över svenska företag utomlands. Viktiga projekt, som nationella biståndstagare och folkrörelser initierat och bedömt, blir ­lidande, skriver biståndsarbetarna Carmen Blanco Valer och Linn Rabe.” Brasilien, Civilsamhället, Landfokusering, Näringslivsbistånd, Swedfund, Sydamerika
2007-08-28

Färre mottagarländer men bättre bistånd

Norrköpings Tidningar

“Säkert går det att kritisera Carlssons politik på många sätt, men de invändningar som hittills hörts har mest varit av den tårdrypande sorten, där biståndsministern framställs som en hjärtlös figur. Just den attityden har genom [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Partipolitik
2007-08-28

Bra men inte bättre

Norran

“Den svenska biståndspolitiken är ett kärt gammalt trätoämne. Vilka länder ska få bistånd, hur mycket och hur det ska utformas, är tre ständigt återkommande frågor.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Landfokusering
2007-08-28

Viktigt att bistånd ger resultat

Lotta Hördin, Helsingborgs Dagblad

“Från flera håll kritiseras valet av länder. Det är nära nog oundvikligt. Det hade blivit kritik vad man än kommit fram till. Biståndsministern nämner inte huruvida man aktivt valt bort rena diktaturer för att på [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Diktaturer, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Utvärdering, Vitryssland
2007-08-28

Bistå så bistånd blir obehövligt

Dalarnas Tidningar

“Det låter som en självklar inställning och borde vara det, men alltför länge har fokus i biståndspolitiken legat på kvantitet, inte i hur väl pengarna används för att främja utveckling i mottagarländerna.” Landfokusering, Resultat
2007-08-28

Förändrad biståndspolitik

Arvika Tidning

“Idén att man med bistånd skall kunna hjälpa länder ur fattigdom är i grunden feltänkt. Men det har gått troll i den svenska – och för den delen stora delar av den västerländska – biståndspolitiken.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering
2007-08-28

Regeringen ger fel signal till Kina

Aftonbladet

“Det allvarligaste problemet i det nya förslaget är dock att regeringen drar in det bilaterala biståndet till miljö, demokrati och mänskliga rättigheter i Kina.” Bilateralt samarbete, Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter
2007-08-27

“Vi slopar biståndet till Kina och Vietnam”

Gunilla Carlsson, Dagens Nyheter

“Biståndsminister Gunilla Carlsson presenterar den nya biståndspolitiken: Vi reducerar antalet biståndsländer från dagens 70 till 33. Det är inte effektivt att sprida ut biståndspengarna på ett 70-tal länder.” Demokrati, Landfokusering, Mänskliga rättigheter
2007-08-27

Mindre flum – mer hjälp

Borås Tidning

“Svenskt bistånd skall koncentreras till de länder där det gör bäst nytta.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Utvärdering
2007-08-27

Kraftsamla biståndet dit det gör verkan

Per Dahl, Barometern

“För dem som protesterar är det nämligen inte i första han resultatet som är det viktiga med biståndet. Utan själva verksamheten. Det är för dem psykologiskt långt mindre tillfredsställande när en tidigare fattig kenyansk handelsträdgårdsmästare [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kenya, Landfokusering, Resultat, Utvärdering
2007-07-19

Carlssons krav hotar biståndet

Joakim Jakobsson, Aftonbladet

“Gunilla Carlssons strategi tycks vara att koncentrera biståndet till färre länder och färre aktörer. Det leder inte självklart till ett bättre svenskt bistånd.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Enprocentsmålet, Landfokusering
2007-04-20

Landet som inte förtjänar bistånd

Smålandsposten

“[…]  fick höra att hans land årligen mottog 500 miljoner kronor i bistånd från Sverige blev han upprörd. “Vi ber inte om någon hjälp överhuvudtaget”, svarade han Ekoredaktionens Jan Mosander.” Diktaturer, Landfokusering, Ryssland
2007-01-04

Fel stirra sig blind på procenten

Svenska Dagbladet

“Med färre mål, färre länder, stramare tyglar och avskaffande av en procentsplanen kan biståndsminister Gunilla Carlsson komma en bra bit på väg. Just do it!” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering
2006-11-05

Bättre bistånd

Per Dahl, Barometern

“På fredagen annonserade biståndsminister Gunilla Carlsson att statliga biståndsprojekt skulle samlas till färre länder och vi skulle dessutom koncentrera våra insatser i FN:s olika projekt.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Landfokusering, Sida
2006-11-05

Bättre bistånd

Per Dahl, Barometern

“På fredagen annonserade biståndsminister Gunilla Carlsson att statliga biståndsprojekt skulle samlas till färre länder och vi skulle dessutom koncentrera våra insatser i FN:s olika projekt.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering
2006-08-30

Givarkonferensen är en billig pr-kupp

SAMUEL DANOFSKY, EXPRESSEN

“Den svenska utrikespolitiken har i åratal fokuserats på fred i Mellanöstern. Västbanken och Gaza har prioriterats i biståndssammanhang med minst 250 miljoner svenska kronor per år, och regionen har ofta lyfts fram inom ramen för [...]Biståndets målsättning, Korruption, Landfokusering, Libanon, Militärt bistånd, Partipolitik
2006-08-30

Hjälp Libanon att hjälpa sig självt

Dagens Nyheter

“Den kvarvarande konflikten mellan staten Libanon och staten Israel gäller ett begränsat antal fångar och ett marginellt landområde som enligt FN tillhör Syrien men som Hizbollah och den libanesiska regeringen vill ansluta till Libanon. Omvärlden [...]Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Humanitärt bistånd, Iran, Israel, Landfokusering, Libanon, Militärt bistånd, Syrien
2006-08-23

Moderaterna glömmer bort biståndspolitiken

Nisha Besara Aftonbladet

“Moderaterna vill i stället ha en biståndsnivå på 0,7 procent av BNI. Anledningen är att partiet har andra prioriteringar och ett ”Sverige i arbete”, sa Björling. 120 länder får i dag svenskt bistånd. Sverige måste prioritera [...]Enprocentsmålet, Kambodja, Landfokusering, Nicaragua, Partipolitik, Tunisien, Uganda, WTO
2006-05-22

Afrika sitter på nyckeln

Dagens Nyheter

“Biståndsorganisationerna kom säkert in i landet med ädla syften. Men när de upptäcker att de inte kan påverka fattigdomen blir de systembevarande, och expansion blir ett självändamål, menar Andrew Mwenda… Under kolonial­tiden fanns 72 “kolonialadminstratörer” i [...]Budgetstöd, Diktaturer, Korruption, Resultat, Sektorskoncentration, Uganda, Utvärdering
2005-11-28

Moderaternas Jarl Hjalmarson Stiftelse arbetade för att Baltikums inträde i EU

Cecilia Brinck, Barometern

“– Tidigare har fokus legat på närområdet; framför allt på de baltiska länderna. Under 90-talet representerade de mer än hälften av vår verksamhet. En viktig uppgift var att tala för de baltiska ländernas EU-medlemskap. I [...]Demokrati, Landfokusering, Partinära bistånd, Partipolitik, Projektstöd
2005-11-22

Något demokratibistånd till öst finner vi inte hos vänsterpartiets VIF

Cecilia Brinck Barometern

“VIF samarbetar mest med små oppositionspartier och väljer länder i tredje världen snarare än i närområdet. ”Jämställdhetsarbete är viktigt, vi arbetar mycket med kvinnor för att skapa lokala rörelser. Det kan handla om sådant som [...]Bilateralt samarbete, Kvinnor, Landfokusering, Partinära bistånd, Projektstöd
2005-04-09

Europa måste stödja oliktänkandet i Vitryssland

TOBIAS LJUNGVALL, M.FL., NORRKÖPINGS TIDNINGAR

“Europa måste bli generösare, och samtidigt mer fokuserat, i sitt stöd till vitrysk demokratisering. Just nu överväger EU en omfattande lista av demokratiseringsåtgärder. (…) Det centrala problemet i varje diktatur är det avsiktliga förtrycket av [...]Demokrati, EU, Folkrörelsebistånd, Landfokusering, Projektstöd, Utvärdering, Vitryssland
2005-03-27

Debatt 27/3 Val i Zimbabwe: Folket behöver allt vårt stöd

KJELL FRANSSON M.FL., GÖTEBORGSPOSTEN

“Nu mer än någonsin behöver organisationerna i Zimbabwe vårt stöd. I detta läge är det viktigt att vi i omvärlden, trots stora praktiska svårigheter, visar vår solidaritet. På kort sikt gäller det att sätta ljuset [...]"Bad governance", Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Projektstöd, Rättvis handel, Zimbabwe

Dokument om Bilateralt samarbete (49 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-05-28

How predictable is Swedish Aid? A study of exchange rate volatility

- EBA 03/2018

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Bilateralt samarbete, Budget, Resultat11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2017-06-30

Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2014 – 2018

- UD 14.041

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Demokrati, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-05-24

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zimbabwe 2017-2021

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Zimbabwe1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-10-24

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia 2016-2020

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Bolivia, Demokrati, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-10-24

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala 2016-2020

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Guatemala1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-10-17

Swedish Development Cooperation with Tanzania – has it helped the poor?

- Rapport 2016:10 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Bilateralt samarbete, Resultat, Tanzania, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-10-17

Exploring donorship – Internal factors in Swedish aid to Uganda

- Rapport 2016:09 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Bilateralt samarbete, Resultat, Uganda, Utvärdering11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-09-29

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba 2016–2020

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Kuba1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-09-15

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia 2016-2020

- UD 16.040

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Colombia2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-02-16

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia 2016-2020

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Demokrati, Jämställdhet, Liberia, Mänskliga rättigheter1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-02-16

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya 2016-2020

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Jämställdhet, Kenya, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-12-17

Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 2016 – 2020

- UD 15.050

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Syrien2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-12-17

Regional strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika (MENA)

- 2016–2020

UtrikesdepartementetAlgeriet, Bahrain, Bilateralt samarbete, Egypten, Förenade Arabemiraten, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Oman, Palestina, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Tunisien, Västsahara1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-11-12

The End of Nordic Exceptionalism?

Danska kyrkhjälpen, Finska Kyrkhjälpen, Norska Kyrkhjälpen, Svenska KyrkanAvräkningar, Bilateralt samarbete, Enprocentsmålet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-11-01

Support to Capacity Development – Identifying Good Practice in Swedish Development Cooperation

- Sida Evaluation Report for the Joint Scandinavian Evaluation of Support to Capacity Development

- 2015:2 Sida Evaluation

SidaBilateralt samarbete, Samhällsaktörer4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-09-30

Has Sweden injected realism into public financial management reforms in partner countries?

- EBA-rapport 2015:05

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Bilateralt samarbete, Budgetstöd11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-08-19

Concentration difficulties?

- An analysis of Swedish aid proliferation

- EBA Rapport 2015:03

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Landfokusering, Sektorskoncentration11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-08-06

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo

- UD 15.024

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Kongo1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-06-01

Evaluation of the project “Capacity development at MoFTs at State and entity level for effective management of public investments PIP-DIP”

- Sida Decentralised Evaluation 2015:26

Sida"Good governance", Bilateralt samarbete, Bosnien-Hercegovina, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-06-01

Review of Afghanistan Reconstruction Trust Fund, ARTF, Internal and External Studies and Evaluations in Afghanistan

- Sida Decentralised Evaluation 2015:20

SidaAfghanistan, Bilateralt samarbete, Resultat, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-06-01

Svenskt utvecklingssamarbete och dess resultat i siffror – 2014

SidaBilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Resultat2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-04-07

Sida’s Financing for Development programme

Sida"Good governance", Biståndets målsättning, Biståndsformer, EU, FN, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Post-15, Sida, Villkorat bistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-04-03

Evaluation of the Public Administration Reform Fund in Bosnia and Herzegovina

- Sida Decentralized Evaluation 2015:16

SidaBilateralt samarbete, Bosnien-Hercegovina, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-09-01

THE POVERTY FOCUS OF SWEDISH BILATERAL AID:

- A COMPARATIVE ANALYSIS

OECD/DACBilateralt samarbete, Biståndsformer, OECD, Resultat4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-05-03

Transboundary Integrated Water Resources Management and Development Projects in The Mara (Kenya/Tanzania); Sio- Malaba-Malakisi (Kenya/ Uganda) and Kagera (Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania)

- Sida Decentralised Evaluation 2014:74

SidaBilateralt samarbete, Burundi, Kenya, Rwanda, Sida, Tanzania, Uganda, Utvärdering, Vatten4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-04-10

Categorisation of bilateral and regional contributions in the Climate Change Initiative

- Preparation for an evaluation of the Swedish Government’s Special Climate Initiative 2009-2012 (Klimatsatsningen)

Göteborgs Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)Bilateralt samarbete, Klimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-20

Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter – Landrapport Serbien

SadevBilateralt samarbete, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Serbien8) Sadev
2011-09-08

Biståndets resultat

- tema jämställdhet och kvinnors roll för utveckling

- Regeringens skrivelse 2010/11:167

RegeringenBilateralt samarbete, Jämställdhet, Kvinnor, Resultat1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2011-09-01

How to spend it

- Smart procurement for more effective aid

European network on debt and development (EURODAD)Biståndsformer, Landfokusering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-12-01

Svensk biståndspolitik i ett internationellt perspektiv

- Perspectives No. 18

Göteborgs UniversitetBilateralt samarbete, EU, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, OECD, Politik för global utveckling (PGU), Sverige, Volym10) Perspectives
2010-11-03

Swedish Development Cooperation in Central Asia through Sida from 1997–2010

- Sida Evaluation 2010:11

SidaBilateralt samarbete, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-07-25

Guide to Giving

Copenhagen Consensus CentreBarn och unga, Biståndets målsättning, Biståndsformer, Hälsa, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Resultat, Sektorskoncentration, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utbildning, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-01-01

Results in Development Cooperation

- Thematic area: Environment and Climate

- Government Communication 2009/10:214

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Resultat2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-01-01

Enhancing Development through Policy Coherence

United Nations University (UNU)Bilateralt samarbete, Governance, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-11-01

A PROVINCIAL SURVEY OF BALKH, JOWZJAN, SAMANGAN AND SARIPUL

Svenska Afghanistankommittén (SAK)Afghanistan, Bilateralt samarbete, Civilsamhället, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2005-03-01

Turning Policy into Practice: Sida’s implemention of the Swedish HIV/AIDS strategy

- A Review of Country Strategies and Organisational Arrangements

- Sida Evaluation 05/21:1

SidaHIV/AIDS, Sektorskoncentration, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2005-01-01

DAC Peer Review 2005

- Sweden 2009

OECD/DACBilateralt samarbete, Humanitärt bistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2003-03-01

Swedish Support under the Montreal Protocol

- the Ozone Layer Protection Programme

- Sida Evaluation 03/26

SidaBilateralt samarbete, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-04-01

Landstrategierna

- handledning för strategisk miljö- och hållbarhetsanalys

SidaKlimat & miljö, Landfokusering, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1999-06-01

Analys av behovet av kompetens och institutionsutveckling inom ramen för handlingsprogrammet för hållbar utveckling

- Capacity Development - SIDA Working Paper No. 7

SidaBilateralt samarbete, Klimat & miljö, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1997-09-01

Coastal Management – Coastal Sector Coordination and Integrated Coastal Area Planning

- The SIDA Marine and Coastal Zone Initiative

SidaBilateralt samarbete, Forskning och innovation, Governance, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1994-08-01

Evaluation of Swedish Development Cooperation with Tanzania

- Ds 1994:113 Report no 5

Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)Landfokusering, Sida, Tanzania, Utvärdering6) SASDA rapporter 1993 – 1995
1990-01-04

Organisation och arbetsformer inom bilateralt utvecklingsbistånd

UtrikesdepartementetBilateralt samarbete1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
1987-05-06

Looking Both Ways

- An Evaluation of Sweden's development co-operation with Swaziland.

SidaAfrika, Bilateralt samarbete, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1987-01-05

Training for Public Service

- An Evaluation of Sweden's Co-operation with Zimbabwe in Public Service Training 1982 - 1986

SidaBilateralt samarbete, Sida, Zimbabwe4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1986-01-05

Public transport in Lahore

- An Evaluation of a Swedish Development Assistance Project.

SidaBilateralt samarbete, Pakistan, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1984-01-24

Årssektorrapport undervisning 1983

SidaBilateralt samarbete, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1974-09-27

Sidas förslag till hur landprogrammering skulle genomföras i praktiken år 1974

SidaLandfokusering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1966-01-01

PM angående stipendiatverksamhetens inriktning och organisation

SidaBilateralt samarbete, Forskning och innovation, Sociala skyddsnät, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Bilateralt samarbete (12 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-06-12 Overcoming Barriers to Sexual and Reproductive Health and Rights Gender equality and women’s wellbeing are key for achieving sustainable development. Ensuring global access to sexual and reproductive health and rights (SRHR) is therefore a targeted area within the 2030 Agenda for Sustainable Development. SRHR [...] EBA, Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet (KI), RFSU, Uppsala Universitet, Utrikesdepartementet Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Sektorskoncentration, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2018-05-28 THE (FLUCTUATING) VALUE OF AID Volatility in currency exchange rates decreases the predictability of international aid. In a new report from the Expert Group for Aid Studies (EBA), Númi Östlund takes the perspective of partner budgets and finds that exchange [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Bilateralt samarbete, Biståndsformer, Policyramverket för svenskt bistånd
2017-10-16 Filmvisning – The Vanished dream Instituto Cervantes i Stockholm anordnar DocumentaME, en serie visningar av dokumentärfilmer som syftar till att stötta spridningen av denna typ av filmproduktioner till allmänheten. Filmbeskrivning: Den 10 september 1974 blir Guniea Bissau, ett litet land i Västafrika, [...] Instituto Cervantes (Estocolmo) 2. Bistånd, Afrika, Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Folkrörelsebistånd, Guinea-Bissau
2016-12-19 Drivers of development – what do we know? and what to do? Sweden has an ambitious approach in promoting global development through the Policy for Global Development (PGU) and through Swedish international development cooperation. Over time, there have been shifts in the relative focus of different thematic [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Bilateralt samarbete, Biståndsformer, Politik för global utveckling (PGU)
2016-10-18 Sweden’s support for development in Africa Sweden has a long history of development cooperation with Africa. Bilateral and regional support to sub-Saharan Africa still constitutes a substantial part of Swedish aid. But what do we know about the results of Sweden’s [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Afrika, Bilateralt samarbete
2016-07-05 Hur kan ekologisk kompensation utvecklas till ett effektivt verktyg för att nå miljömålen? Den pågående förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster är en av vår tids stora utmaningar. Ekologisk kompensation är ett verktyg som kan användas för att vända denna utveckling. Vilka förändringar behövs för att ekologisk kompensation [...] Naturvårdsverket Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Sektorskoncentration
2016-07-05 Colombia efter krigen – vad kan Sverige göra? Colombia står inför fredsavtal som kan ansluta över ett halvt sekels inbördesstrider. Många utmaningar återstår, men Colombia har också stora möjligheter. Folkligt engagemang, innovationskraft och en välutbildad arbetskraft är några av de faktorer som inom [...] Colombiagruppen, Latinamerikainstitutet Bilateralt samarbete, Colombia, Forskning och innovation, Sverige
2016-03-14 Kampen för utbildning i Afghanistan På femton år har antalet skolbarn i Afghanistan sexfaldigats och inställningen till skolgång för alla har blivit mer liberal. Svenska Afghanistankommittén har numera skolor även för nomadbarn, långt ut på landsbygden. Anna-Karin Johansson, generalsekreterare på SAK, [...] ABF Stockholm, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Bilateralt samarbete, Korruption, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2016-03-03 Impact of capacity development on food production. Science and technology solutions are critical to meet a growing demand for food, maintaining market competitiveness and adapting to and mitigating climate change. Agricultural research is crucial for generating new technologies and improved policies. In [...] Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) Bilateralt samarbete, Forskning och innovation, Jordbruk
2015-11-17 “Migration = Global utveckling! “ “. I dag är miljoner människor internationella migranter. I en konfliktfylld värld med en alltmer globaliserad arbetsmarknad kommer mer resurser, idéer, kunskap och människor att korsa gränser. Hur ska migrationens möjligheter tas tillvara? Vad bör [...] Arena Idé, Forum Syd Bilateralt samarbete, Biståndsformer, Flykt och migration
2015-10-01 How can Sweden contribute to institutional reform in partner countries? “The importance of well-functioning institutions – formal and informal ’rules of the game’ – for development is widely acknowledged nowadays. Much has also been written on how institutions change. However, to bring such knowledge to [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Bilateralt samarbete, Biståndsformer, IMF (Internationella valutafonden), Världsbanken
2015-08-20 Expertgruppen för biståndsanalys: Blir det bättre om man koncentrerar sig? För snart 10 år sedan påbörjade Sveriges regering ett aktivt arbete med att minska antalet samarbetsländer i det svenska biståndet – den så kallade landkoncentrationen. Motiveringen var att biståndet blir mer effektivt om man fokuserar [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Bilateralt samarbete, Forskning och innovation, Landfokusering, Multilateralt samarbete

Debattörer i diskussionen om Bilateralt samarbete (186 debattörer)

DebattörArtiklar om Bilateralt samarbeteTotalt antal artiklar av debattören
Annie Sturesson 2 15
Nina Weitz 1 4
Rune Jansen Hagen 1 1
Mikael Eriksson 1 5
Jenny Hedström 1 1
Johanna Kvist 1 4
Stein-Erik Kruse 1 2
Lennart Wohlgemuth 1 20
Jan Rudengren 1 2
Lars Rylander 1 2
Stefan Sjölander 1 1
David Scott 1 2
Jocke Nyberg 1 2
Tove Lifvendahl 1 21
Bengt Ove Andersson 1 1
Stefan Dozzi 1 1
Eva Zetterberg 1 10
Lars Ingelstam 1 3
Isabella Lövin 3 117
Margot Wallström 3 74
Anneli Ivarsson 1 1
Annika Johansson 2 2
Carina Källestål 1 1
Fatumo Osman 1 1
John Kinsman 1 1
Kerstin Erlandsson 1 1
Khalif Bile Mohamud 1 1
Klas-Göran Sahlén 1 1
Lars Åke Persson 1 2
Lars L Gustafsson 1 1
Lennart Freij 1 1
Maria Emmelin 1 1
Marian Warsame Yusuf 1 1
Marie Klingberg-Allvin 1 1
Mats Målqvist 1 2
Stig Wall 1 2
Yakoub Aden Abdi 1 1
Yusuf Abdulkadir 1 1
Martin Uggla 2 22
Johan Rudström 1 17
Lars Anell 1 2
Arne Bigsten 1 6
Sigrid Aliki 1 5
Edvard Molitor 1 1
Mattias Svensson 1 4
Ann Linde 1 8
Gun-Britt Andersson 1 5
Ana Maria Vargas 1 1
Torsten Krause 1 1
Alexandre Conceição 1 1
Anderson Amaro Silva dos Santos 1 1
Anna Nylander 1 5
Gilberto Viera 1 1
Ole von Uexküll 1 3
Gunnar Andersson 1 1
Håkan Gustafsson 1 1
Birgitta Ohlsson 1 69
Lars Ströman 1 15
Afram Yakoub 1 3
Gavin Yamey 1 1
Jesper Sundewall 1 1
Peter Wolodarski 1 12
Ingrid Runsten 1 6
Anna Ek 2 40
Anna-Karin Johansson 2 16
Anders Lindberg 2 90
Aleksander Gabelic 1 117
Borås Tidning 1 20
Magnus Jiborn 1 2
Dagens Nyheter 3 170
Göteborgs-Posten 2 19
Aron Lund 1 11
Peter Franke 1 69
Sydsvenskan 1 96
CATHERINE ASHTON 1 3
Charlotte Petri Gornitzka 3 38
Maria Ripenberg 1 5
Adolfo Pérez Esquivel 1 1
Bo Forsberg 2 112
Elba Núñez Ibáñez 1 1
Frank La Rue Lewy 1 1
P Francisco de Roux 1 1
Rigoberta Menchú Tum 1 1
Waldo Albarracín Sánchez 1 1
Anna Wester 1 9
Annika Eclund 1 2
Carin Runeson 1 1
Elisabeth Björnsdotter Rahm 1 5
Lena Asplund 1 3
Lotta Hedström 1 8
Jenny Jansson Pearce 2 9
Kjell-Åke Nordquist 1 4
Maja Eriksson Kirilova 1 1
Carl Bildt 2 35
Karin Enström 1 32
Karolina Jeppson 1 1
Sten Hagberg 1 5
Daniel Braw 1 9
Lena Ag 1 44
Peter Brune 1 7
Åsa Regnér 1 13
Moni Pizani 1 1
Anders Borg 1 5
Ewa Björling 1 28
Expressen 2 90
Kenneth G Forslund 1 26
Sören Sommelius 1 6
Toby Lanzer 1 1
Anita Persson 1 1
Cecilia Chatterjee-Martinsen 1 18
Erika Storme Martinger 1 1
Luis Larrea 1 4
Anna Dahlberg 1 10
Annelie Rogeman 1 1
Annica Sohlström 1 43
Fransisco Contreras 1 6
Klas Hansson 1 8
Sofia Walan 1 15
Elisabeth Braw 1 1
Jean-Pierre Lacroix 1 2
Olle Katz 1 5
Ida Thulin 1 2
Nya Wermlands-Tidningen 1 4
Bertil Odén 1 22
David Nyström 1 6
Martin Tunström 2 50
Håkan Arenius 2 13
Albin Carlén 1 1
Anna Thorson 1 1
August Wingardh 1 1
Bent Jørgensen 1 1
Birgitta Rubenson 1 1
Hans Rosling 1 5
Ingeborg Van Der Ploeg 1 1
Ingvar Lind 1 1
Jenny Ikelberg 1 1
Kjell Larsson Kihlberg 1 1
Lars Adermalm 1 1
Le Thanh Forsberg 1 1
Martin Sigbjörn 1 1
Per Dalin 1 1
Torkel Falkenberg 1 1
Torsten Hjalmarsson 1 1
Ulli Wingardh 1 1
Vinod Diwan 1 1
Gustaf Almkvist 1 1
Bo Göransson 1 14
Carl Tham 1 3
Cecilia Widegren 1 6
Hans Linde 1 45
Carin Jämtin 1 15
Thomas Östros 1 2
Kaj Nordquist 1 1
Barbro Hedvall 1 3
PJ Anders Linder 1 3
Jesper Bengtsson 1 28
Eva Christina Nilsson 1 34
Sven-Bernhard Fast 1 6
Anders Nordström 1 18
Nima Sanandaji 1 7
Ulf Sjösten 1 1
Catarina Segersten Larsson 1 1
Magdalena Andersson 1 8
Kalle Holmqvist 1 1
Christian Holm 1 7
Niklas Ekdal 1 8
Sara Aulin 1 1
Hannes Persson 1 4
Olle Thorell 1 3
Claes Arvidsson 2 44
Kenneth Jonsgården 1 3
Carmen Blanco Valer 1 7
Linn Rabe 1 2
Norrköpings Tidningar 1 25
Norran 1 4
Lotta Hördin 1 8
Arvika Tidning 1 2
Per Dahl 3 11
Joakim Jakobsson 1 1
Samuel Danofsky 1 1
Nisha Besara 1 3
Cecilia Brinck 2 4
Jurij Kazjura 1 1
Tobias Ljungvall 1 6
Agneta Brendt 1 1
Kjell Fransson 1 2

Kommentarer i diskussionen om Bilateralt samarbete (19 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2016-05-27 David Nilsson, KTH: Håhåjaja. ”Det blir viktigt med prioriteringar för både givare och mottagare framöver” skriver Lennart Wolgemuth. Just det. Men hur ska vi göra när mottagarnas prioriteringar inte stämmer med våra (givarnas) prioriteringar? Den lösning som lyder ”mer bistånd till Afrika” trodde jag i min enfald hade passerat bäst före datum ungefär 1998. Den Afrikapolitik svenska regeringen då antog byggde på tanken om partnerskap och ett ökat ansvar hos de afrikanska regeringarna för den egna utvecklingen. Detta återkom som en grundläggade princip såväl i PGU några år senare, som i Paris-agendan . Det är statsmakterna i samarbetslandet som ytterst har ansvaret, och i den bästa av världar utkrävs ansvaret av de egna befolkningarna. Men i många länder fungerar det inte grund av korruption, ”klanvälde och klientelism”. Så nu står vi där med våra tvättade halsar. Som de mer insiktsfulla kommentarerna ovan visar har vi inga enkla recept längre. Inträdet av helt nya aktörer (läs Kina) har också förändrat den afrikanska spelplanen. Så hur ska vi ha det? Ligger ansvaret hos våra samarbetspartners i Afrika? Eller ska vi flyga in oss ”fixa till det” när de inte gör som vi vill? Biståndet till Afrika behövs igen!
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2016-05-21 Torvald Åkesson: Vårt bistånd handlar i grunden om två saker; våra ekonomiska resurser och våra värderingar. Länder, som präglas av fattigdom, accepterar normalt resurstillskottet men långt ifrån alltid våra värderingar. Den stora frågan är hur Sverige bäst kan bidra till att förutsättningarna för ett mottagarlands egna ansträngningar att reducera fattigdomen stärks. Målet är inte att biståndet skall ersätta dessa ansträngningar. Vi har under många år med olika former av stöd, dialog och villkor utformat utvecklingssamarbeten, som haft fattigdomsreducering i fokus. Det allmänna budgetstödet blev ett slags sista steg i en trappa från projektstöd via programstöd och sektorstöd till ett ekonomiskt bidrag till vissa länder kanske liknande det som staten gör i Sverige för att skapa likartade förutsättningar i olika delar av landet. Om de önskvärda resultaten uteblir till följd av korruption, klientilism och ett ointresse hos den politiska makten enligt kommentaren från Rylander/Rudengren, så måste utvecklingssamarbetet ta sig andra former. Men vad finns mer att pröva? Och hur kan vi säkerställa att den vikt vi fäster vid fattigdomsreducering delas av dom som vi bedriver utvecklingssamarbete med? Var har den viktigaste fattigdomsminskningen ägt rum och vad kan världen lära av den? Det är kanske läge att tänka i termer av ekonomisk utveckling med fattigdomsreducering som en välkommen bieffekt snarare än tvärt om? Biståndet till Afrika behövs igen!
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2016-05-20 Lars Rylander och Jan Rudengren: Lennarts inlägg bygger på tanken att Sveriges samarbetsländer har goda intentioner men egentligen saknar finansiella och tekniska resurser att genomföra dem. Vi har i ett annat inlägg visat att forskningen kring utveckling snarare lutar åt att problemet är staternas egna brister - eller bristande vilja om man så vill - att genomföra de reformer som lägger grund för en uthållig tillväxt och fattigdomsbekämpning. Inrikespolitiken präglas av klientilism med klaner eller andra sociala grupper som med nästan alla till buds stående medel bevakar makten och belönar dem som stödjer dem. Resultatet är ofta maktkamp, riggade val och utbredd korruption, alltså långt ifrån skapande av de inkluderande politiska och ekonomiska institutioner som lägger grund för effektivt utnyttjande av bistånd,uthållig utveckling och respekt för individuella politiska och ekonomisk rättigheter. Därmed inte sagt att humanitärt bistånd kan behövas som en följd av klimat- eller andra kriser. Lars Rylander/Jan Rudengren Biståndet till Afrika behövs igen!
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2016-05-18 Torbjörn Pettersson: En viktig och riktig artikel. Tack Lennart. Biståndet till Afrika behövs igen!
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2016-03-12 Lisbeth Holmblad: F d organisationen NavPartners NU ;Denvers, arbetar ju på ett sådant sätt med hjälp direkt till personer till utvecklande av självhjälp och för andra tillgång till arbete och förnödenheter . Bra arbete.! Sveriges bistånd behöver ny strategi
Av Lars Rylander m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-03-11 Karl-Anders Larsson: Bistånd till regeringar är problematiskt, det är ingen nyhet. Det svenska biståndet går också till stor del till andra aktörer, speciellt enskilda organisationer. Men det är inte heller alltid en lösning på frågan hur biståndet ska kunna bidra till långsiktigt hållbara förbättringar av levnadsstandard och demokrati. I många länder finansierar biståndet ett system av organisationer (oftast felaktigt benämnt "civila samhället"), som övertagit en stor del av statens funktioner vad gäller t.ex. hälsovård och utbildning, vilket skapar ett permanent biståndsberoende och frigör statens resurser för annan användning. Sveriges bistånd behöver ny strategi
Av Lars Rylander m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-03-10 Lennart Frändén: Mycket intressant läsning. Jag håller själv på att stötta tjejer från Lusakas slumområden så att de får möjlighet att utbilda sig i turism, hotell och restaurang branschen. Hittills har det gått över förväntan. Vi börjar på gymnasienivå där vi genom olika program ger stöttning till denna utsatta grupp av unga tjejer. Därefter köper vi ut dem från skolavgifter och ger dem möjlighet till inträde på en nationell turismyrkeshögskola. Ska ner till Zambia i april för att följa upp detta projekt Sveriges bistånd behöver ny strategi
Av Lars Rylander m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-02-20 Lars Rylander: Den mest omfattande analysen av institutionernas roll för utvecklingen finns i Why Nations Fail (Acemoglu, Robinson, 2014). De skiljer på inkluderande och extraktiva politiska och ekonomiska institutioner. En slutsats är att ytterst få dagens låginkomstländer har ambition/intresse att utveckla inkluderande system och därför inte heller är mottagliga för initiativ att bygga offentliga institutioner med den inriktningen. Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga
Av Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se
2016-02-07 Lennart Nordström: Instämmer i detta, förstås. Pendeln i biståndets fokuseringar svänger, men man kan aldrig komma undan det faktum att offentlig förvaltning är demokratins "händer och fötter" och därför borde Sida ta upp förvaltningsbiståndet till en högre nivå igen. Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga
Av Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se
2016-02-06 Klas Markensten: Viktigt med förvaltningsbistånd, men inte så lätt alltid. Se t ex erfarenheter från svenskt samarbete med sju myndigheter i Georgien: http://www.sida.se/Svenska/Publikationer-och-bilder/publikationer/2014/juni/review-of-modalities-for-supporting-the-georgian-state-authorities---final-report/ Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga
Av Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se
2016-02-05 Bertil Odén: Utmärkt artikel Stefan! Det är definitivt tid för en renässans för institutionsbyggande - inte bara förvaltningsbistånd - i den krympande skaran av svenska samarbetsländer. Men som du är medveten om, så visar det svenska förvaltningsbiståndets historia att stora resurser kan slussas in under lång tid med magra resultat om verksamheten motarbetas på hög nivå. Ägande även på den nivån är en förutsättning. Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga
Av Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se
2016-02-04 Gunilla Hesselmark: Instämmer helt med artikelförfattaren! Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga
Av Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se
2016-02-03 Maria Nyholm: +1 Stefan det vore inttressant att få prata med dig! Vi har ett nätverk för myndigheter som jobbar med biståndsrelaterade insatser, Nätverk för lärande - kapacitetsutveckling i praktiken. Att bättre lyfta fram förvaltningskapaciteten (utöver de teknisks apekterna) är ngt vi jobbar mycket med. En lunch någon dag kanske? Må så gott! maria.nyholm@naturvardsverket.se Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga
Av Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se
2016-02-03 Helena Reuterswärd: Oftast finns en god kunskap inom länders förvaltningar. Sverige har bidragit till samverkan mellan olika funktioner och den egna kapaciteten blir bättre. Tack för bra artikel! Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga
Av Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se
2016-02-03 Ulla Andrén: Instämmer också med artikelförfattaren! Bistånd som efterfrågas i våra samarbetsländer och där Sverige har mycket att bidra med. Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga
Av Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se
2016-02-03 Bo Dahlström: Kan bara instämma. Bra skrivet, Stefan?. Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga
Av Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se
2016-03-04 Ylva Nicolae Santesson: Bistånd är inte lösningen på det underliggande problemet!!! Nu måste företagssfären ta ansvar!! Alternativ finansiering, som Venture Philanthropy, erbjuder en finansieringsform som möjliggör högriskprojekt och start-ups, och uppmuntrar till självfinansierande företag och en växande ekonomi i realvärde på sikt. Det behövs externt riskkapital, företagsengagemang, affärspartnerskap och starka förebilder. Nu måste det globala näringslivet ta ansvar; intressenter som har förmågan och resurserna att investera i tillväxtmarknader måste ta ansvar. Multinationella företag, som sedan kolonialstaternas avveckling har funnits på plats, har genom sin geografiska närvaro, sin långvariga erfarenheter, unika marknadskännedom, utvecklade distributionskanaler och etablerade varumärke, kapaciteten att göra investeringar som leder till hållbar tillväxt och långsiktigt oberoende. Genom den infrastruktur dessa företag har byggt upp i samband med att de gjort stora vinster på dessa länders befolkning, har de nu ett uppenbart övertag över dessa marknaderna och kritiskt inflytande över deras ekonomier. De har ett ansvar att engagera sig och makt att utkräva motprestation och ansvar. Bistånd till dessa länder är obsolet och infunktionellt! Stoppa inte biståndet till nya medelinkomstländer
Av Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se
2013-01-17 Anders Östman: Helt rätt Hanne! Sida är ju en kyrka nuförtiden. Man tror så mycket och vet så litet! Man kan inte äta rösträtt
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2011-01-04 Margareta: Förvånad över hur Carl Bildt kan styra utan ett uns motstånd. Alla uppgivna? Var är motståndet? Skall Carl Bildt stänga fler ambassader och själv resa runt i stället? Vad kostar hans resor förresten? Sverige tappar viktigt inflytande
Av Mattias Larsson m.fl; Svenska Dagbladet
Dela det här: