Biståndsformer

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Biståndsformer.

Diskussionen om Biståndsformer innehåller:

  • 50 exklusiva debattartiklar
  • 1697 debattartiklar
  • 264 dokument
  • 109 evenemang
  • 103 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Biståndsformer (50 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-05-22

Smart prioritering kan hjälpa oss att nå Agenda 2030

Annie Sturesson m.fl., Biståndsdebatten.se

Regeringar och biståndsorganisationer står inför svåra avvägningar om hur resurser ska fördelas, inte minst mot bakgrund av de 169 delmålen i Agenda 2030. Men genom att analysera hur målen påverkar varandra kan de prioritera smartare – till helhetens fördel, skriver Annie Sturesson och Nina Weitz, forskare på Stockholm Environment Institute.Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Policyramverket för svenskt bistånd, Resultat, Sektorskoncentration
2018-04-16

Jämställdhet avgörande för att avskaffa hunger

Kawinzi Muiu, Biståndsdebatten.se

Jämställdhet och avskaffandet av hunger hänger tätt samman. Kvinnor och flickor har en avgörande roll för landsbygdsutveckling, men hindras av strukturella barriärer. Att arbeta med ett genusperspektiv i konfliktsituationer ökar biståndsinsatsernas effektivitet. Därför är det viktigt att sätta kvinnor och jämställdhet i centrum i humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete, skriver Kawinzi Muiu, direktör för genderavdelningen på FN:s World Food Programme (WFP).Humanitärt bistånd, Hunger, Jämställdhet, Kvinnor, Landsbygd
2018-03-13

Vi kan inte göra allt överallt

Rune Jansen Hagen, Biståndsdebatten.se

För att biståndet ska bli effektivt krävs det att givarna väljer och prioriterar vad de vill satsa på. Både Sverige och Norge har under det senaste decenniet försökt minska antalet länder som får deras bistånd. Nu verkar det dock gå åt andra hållet. Snabba politiska förändringar riskerar att göra biståndet urvattnat, skriver forskaren Rune Jansen Hagen.Biståndsformer, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Resultat, Sektorskoncentration
2017-10-19

Sveriges militära insatser och civila bistånd måste hänga ihop

Mikael Eriksson, Biståndsdebatten.se

Kampen mot militanta grupper som Daesh i Irak är tätt sammanvävda med villkoren för de enskilda medborgarna i landet. Trots det är samordningen mellan Sveriges militära och civila stöd dålig. Vi måste öka dialogen och sluta med stuprörstänkandet inom svensk statsförvaltning, skriver forskaren Mikael Eriksson.Bilateralt samarbete, Fred och säkerhet, Irak, Militärt biståndI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/strategi-for-sveriges-utvecklingssamarbete-med-irak-2017-2021/"
2017-05-19

Kontantbidrag kan ge kvinnor mer valfrihet och säkerhet

Daphne Jayasinghe, Biståndsdebatten.se

Dagens globala utmaningar kräver att vi omprövar det humanitära biståndet. I stället för att ge hinkar och filtar kan kontantbidrag till fattiga kvinnor och flickor öka egenmakten och minska risken för att bli utsatt för våld, skriver Daphne Jayasinghe på International Rescue Committee.Biståndsformer, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Kontantstöd, KvinnorI artikeln hänvisas till "IRC:s nya briefing om kontantstöd"
2017-05-08

Mat kan ge oss alternativa vägar till utveckling

Jamila Haider, Biståndsdebatten.se

Mat ses ofta som ett basalt behov som behöver täckas innan vi kan ta itu med andra värden i samhället. Men mat kan också vara en brygga som inkluderar marginaliserade grupper i utvecklingsprocessen, skriver Jamila Haider, doktorand vid Stockholm Resilience Centre med erfarenheter från Afghanistan.Afghanistan, Biståndsformer, Jämställdhet, Jordbruk, Kvinnor
2017-04-06

Idrottsprojekt riskerar tappa utvecklingsfokus

Niklas Hafen, Biståndsdebatten.se

Idrott används alltmer som medel för att uppnå fred och utveckling i utsatta delar av världen. Idrotten har en förmåga att attrahera många människor genom sin popularitet. Men trots intentioner om att bidra till hiv/aids-bekämpning eller fredssamtal riskerar fokus istället att hamna på tävling och prestation. Kanske sätter vi för stor tilltro till idrottens bidrag till global utveckling? Det skriver Niklas Hafen, doktor i idrottsvetenskap.Biståndsformer, Forskning och innovation, Idrott
2017-04-03

Replik: Utvecklingseffektivitet och näringslivssamverkan går ihop

Ulrika Modéer, Biståndsdebatten.se

Näringslivssamverkan inom biståndet handlar om att ta vara på de kunskaper, erfarenheter och resurser som näringslivet förfogar över och att katalysera mer, bättre och snabbare förändring. Penny Davies, Diakonia, är oroad över att viktiga principer för biståndseffektivitet kommer att tummas på när OCED DAC nu ser över vilka privatsektorinstrument som ska räknas som bistånd. Sverige verkar med full kraft för att så inte blir fallet, skriver statssekreterare Ulrika Modéer.Biståndets målsättning, Biståndsformer, Civilsamhället, Hållbar utveckling, Näringsliv, Näringslivsbistånd, OECD, UpphandlingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/nya-reformer-inom-bistandet-bakom-stangda-dorrar/"
2017-03-20

Strikta standarder i vägen för nationellt ägarskap i klimatarbetet

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Utvecklingsländer har sedan 2009 lovats finansiering och ökat nationellt självbestämmande över klimatprojekt. Men klimatfondernas strikta krav på kontroll och styrning gör det svårt för många länder att få direkt tillgång till projektstöd. Klimatfonderna behöver bli mer flexibla och lyfta blicken från kortsiktiga projektcykler till mer långsiktiga mål om hållbara klimatåtgärder, skriver Annie Sturesson, tidigare teknisk expert vid finansdepartementet i Uganda.FN, Gröna fonden, Klimat & miljö, Projektstöd, Uganda
2017-03-16

Kvinnoorganisationer nyckel till jämställdhet i Burma

Jenny Hedström & Johanna Kvist, Biståndsdebatten.se

De senaste åren har Burma öppnat upp sig mot omvärlden, men kvinnor utestängs fortfarande från politiska sammanhang. Det är avgörande för landets fortsatta demokratiska utveckling att stärka flickors och kvinnors rättigheter. Sverige bör därför öka stödet till de lokala kvinnoorganisationer vars jämställdhetsarbete redan har lett till verklig förändring, skriver Jenny Hedström och Johanna Kvist från Svenska Burmakommittén.Bilateralt samarbete, Burma, Civilsamhället, Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-03-09

Nya reformer inom biståndet bakom stängda dörrar

Penny Davies, Biståndsdebatten.se

Just nu pågår diskussioner inom OECD:s biståndskommitté DAC om vad som ska kunna räknas som bistånd. Idag, den 9 mars, tar kommittén ställning till nya typer av instrument med syftet att öka den privata sektorns deltagande i biståndet. Denna reform kan få mycket stora konsekvenser för biståndet och kräver därför fördjupad diskussion. Annars finns risken att reformen tummar på viktiga principer för biståndseffektivitet, skriver Penny Davies, policyrådgivare i utvecklingsfinansiering på Diakonia.Biståndsformer, Civilsamhället, Näringsliv, OECD, Öppenhet och transparens, Utvärdering
2017-01-12

Jakten på traktamente minskar biståndets effektivitet

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Inga workshops utan per diem. Att biståndspengar används till traktamenten för tjänstemän leder inte bara till kostnader som är svåra att försvara, det skapar även fel incitament. Biståndsaktörer behöver mer självkritiskt reflektera kring hur de bidrar till snedvridna belöningssystem, skriver Annie Sturesson. Biståndsformer, Budget, Burkina Faso, Civilsamhället, Resultat, Uganda
2016-11-01

Dags att Sverige stöder Somalilands utvecklingsfond

Samir Dualeh, Biståndsdebatten.se

The Somaliland Development Fund (SDF) är det mest effektiva biståndsorgan som har verkat i Somaliland de senaste 25 åren. För första gången upplever Somaliland ägarskap och påtagliga framsteg i utvecklingsprojekt, och verksamheten välkomnas av allmänheten. Det är oerhört viktigt att SDF får fortsatt stöd från omvärlden, och därför bör Sverige omedelbart ansluta sig till utvecklingsfonden, skriver Samir Dualeh på Somaliland Kommitté i Sverige.Multilateralt samarbete, Resultat, Somaliland
2016-10-25

Vårda relationer för ökad biståndseffektivitet

Stein-Erik Kruse, Biståndsdebatten.se

Ägarskap, realism, samstämmighet och relationer till partners är några av de interna faktorer som behöver ägnas större uppmärksamhet – och eftertanke – i det bilaterala utvecklingssamarbetet. Det visar en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) som tittar på Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete med Uganda. Även resultatrapporteringen måste ses över för att anpassas till verkliga förhållanden, skriver rapportförfattaren Stein-Erik Kruse.Bilateralt samarbete, Budgetstöd, Resultat, Uganda, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/exploring-donorship-internal-factors-in-swedish-aid-to-uganda/"
2016-09-19

Flyktingtoppmöten bör fokusera på vidarebosättning

Melanie Ward, Biståndsdebatten.se

Idag äger FN:s toppmöte om migration och flyktingar rum, och imorgon det USA-ledda toppmötet om flyktingar där Sverige står som medvärd. Under toppmötena måste Sverige och EU driva på för bättre stöd till de länder som mottar den stora majoriteten av världens flyktingar, och för att globala åtaganden gällande vidarebosättning stärks. Det skriver Melanie Ward från International Rescue Committee (IRC).EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Sverige
2016-06-09

Behov av ökad samordning – en lärdom från Afghanistan

Anders Oljelund, Biståndsdebatten.se

”Utan säkerhet ingen utveckling och utan utveckling ingen säkerhet” slås det fast i politiska anföranden. Men vad betyder det i praktiken? Synergier mellan säkerhetsinsatser och biståndsinsatser går att finna, men det är mycket komplicerat och kräver noggrann samordning. Det skriver Anders Oljelund med anledning av den pågående Afghanistanutredningen.Afghanistan, FN, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Utvärdering
2016-06-02

Kampen om rättigheter kan inte vinnas med militära medel

Anna-Karin Johansson, Biståndsdebatten.se

Trots goda avsikter har västvärlden inte åstadkommit säkerhet och utveckling i Afghanistan. En anledning till det är att merparten av det ekonomiska stödet gått till militära insatser. Dessutom har samverkan med militär skadat civila biståndsaktörers trovärdighet, skriver Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Anna-Karin Johansson med anledning av den pågående Afghanistanutredningen. Afghanistan, Civilsamhället, EU, Korruption, Landsbygd, Militärt bistånd, Utvärdering
2016-05-23

Stå upp för de humanitära principerna!

Dick Clomén m.fl., Biståndsdebatten.se

Antalet fördrivna människor är det högsta i modern tid och idag inleds det första humanitära världstoppmötet, World Humanitarian Summit (WHS), i Istanbul. Nu mer än någonsin behövs stater och ledare som står upp för grundläggande humanitära värderingar. Det skriver Dick Clomén och Hala Mohammed, representanter för Svenska Röda Korset vid WHS.Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd
2016-05-16

Biståndet till Afrika behövs igen!

Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se

Efter omkring femton år av god tillväxt har den ekonomiska utvecklingen i Afrika abrupt förändrats. Behovet av bistånd ökar samtidigt som givarländer gör nedskärningar och omprioriteringar. Nu måste vi se till att värna om långsiktiga fattigdomsbekämpande insatser som drivs av de afrikanska länderna själva, skriver Lennart Wohlgemuth.Afrika, Avräkningar, Bilateralt samarbete, Multilateralt samarbete
2016-03-10

Sveriges bistånd behöver ny strategi

Lars Rylander m.fl., Biståndsdebatten.se

Trots att Sverige länge har gett bistånd till stater har det lett till få demokratiska framsteg i länderna. Nu måste vi tänka om och skapa en ny strategi. Att satsa på migration och icke-statliga organisationer kan vara en väg att gå, skriver biståndskonsulterna Lars Rylander och Jan Rudengren.Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Demokrati, Resultat
2016-02-03

Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till profilfråga

Stefan Sjölander, Biståndsdebatten.se

För att minska fattigdomen och skapa hållbara välfärdssystem krävs det fungerande offentliga institutioner. Sverige borde göra förvaltningsbiståndet till en profilfråga för en period framåt. Det skulle vara uppskattat i samarbetsländerna och ge Sverige gott rykte, skriver biståndskonsulten Stefan Sjölander.Bilateralt samarbete, Departement och myndigheter, Sida
2016-01-21

Migration är en vinstlott för både migranter och länder

Kenneth Hermele, Biståndsdebatten.se

Att människor migrerar är positivt. Både de länder som migranterna kommer till och de länder som de flyttar ifrån tjänar på migrationen. Men det finns också flera hinder som hämmar utvecklingen, skriver ekonomen Kenneth Hermele.Braindrain, Flykt och migration, Remitteringar
2015-11-04

Vi måste bli bättre på att ställa krav på transparens

Gerda Larsson, Biståndsdebatten.se

En ny rapport från organisationen Charity Rating visar att ideell sektor har sitt mest transparenta år någonsin. Allt fler organisationer väljer att vara öppna med var deras insamlade pengar tar vägen. Men det är fortfarande flera av de stora organisationerna som inte klarar kraven på öppenhet, skriver Gerda Larsson på Charity Rating.Civilsamhället, Öppenhet och transparens, VälgörenhetI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/ge-med-hjarta-hjarna/"
2015-08-27

Vi behöver en mer generös definition av bistånd

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Det krävs massor av extra biståndspengar för att uppfylla FN:s nya hållbarhetsmål. För att nå dit måste vi ha en mer generös definition av bistånd. Vi behöver ett bistånd som stimulerar innovation och privat kapital, skriver Annie Sturesson, seniorekonom på finansdepartementet i Uganda.Forskning och innovation, Näringslivsbistånd, OECD, Uganda, Volym
2015-08-03

HBTQ-certifiera alla svenska biståndsorganisationer

Tobias Petersson, Biståndsdebatten.se

Den svenska HBTQ-rörelsen och regeringen tassar på tå kring HBTQ-frågor inom biståndspolitiken. Sverige ger bistånd till homofoba länder och genom erkännandet av Palestina erkändes homofoba krafter. För att sända rätt signaler måste Sverige inkludera HBTQ-rättigheter i varje biståndsmottagande lands resultatstrategi. Dessutom bör alla svenska biståndsorganisationer HBTQ-certifieras, skriver Tobias Petersson som är HBTQ-aktivist och skribent med fokus på Mellanöstern och Nordafrika.Demokrati, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Resultat, Villkorat bistånd
2015-06-12

Använd FN:s utvecklingsmål för att stoppa skadligt barnarbete

Carolina Ernrooth, Biståndsdebatten.se

Just nu förhandlar FN:s medlemsstater om de nya utvecklingsmål som ska göra världen mer jämställd, välmående och hållbar. Samtidigt jobbar 168 miljoner av världens barn i skadliga arbeten. Världens regeringar måste förstå vidden av problemet och se till att barnen faktiskt inkluderas i utvecklingsmålen, skriver Carolina Ehrnrooth på Barnfonden.Barn och unga, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2015-06-01

Fel fokus när vi ställer vägbyggen mot nya skolor

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Bygga vägar och vattenkraftverk eller höja lärarlönerna och satsa mer pengar på sjukvården? I Uganda har regeringen och givare olika syn på vad som ska prioriteras. Men debatten om prioriteringar och budgetandelar riskerar att missa den riktiga kärnfrågan – hur staten ska genomföra sin budget, skriver Annie Sturesson som jobbar vid finansdepartementet i Uganda.Budgetstöd, Landsbygd, Resultat, Uganda, Villkorat bistånd
2015-05-28

Sida: Vi jobbar med säkerhet på många plan

Peter Lundberg och Doris Attve, Biståndsdebatten.se

Under senare år har attackerna mot biståndsarbetare ökat drastiskt runtom i världen. För att öka säkerheten jobbar Sida med lokala experter, stöd till skyddsutrustning och säkrare transportmedel för humanitära hjälparbetare. Men det finns även problem som inte ens den bästa skyddsutrustning i världen lösa, skriver Peter Lundberg och Doris Attve på Sida.Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/skarp-sakerheten-for-bistandsarbetare/"
2015-05-21

Vi måste satsa mer resurser innan katastroferna

Ylva J Strömberg m.fl., Biståndsdebatten.se

Jordbävningarna i Nepal och deras tragiska konsekvenser var tyvärr ingen överraskning för oss som jobbar med katastrofer. Nu behöver vi ett bistånd som i mycket större utsträckning än idag satsar resurser innan en katastrof. Ett bistånd som minskar riskerna, räddar människoliv och sparar pengar, skriver Röda Korset.Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Nepal, Resultat
2015-05-07

Generell välfärd – inte bara för svenskar

Erik Lysén och Gunnel Axelsson Nycander, Biståndsdebatten.se

Generella välfärdssystem minskar fattigdom effektivare än stöd som riktas specifikt till de som lever i fattigdom. Sverige har stora möjligheter att dela med sig av erfarenheter om varför och hur generella system kan byggas upp. Tyvärr tar vi inte vara på det, visar rapporten ”Inte bara för svenskar – om generell välfärd som mål i Sveriges utvecklingssamarbete” som Svenska kyrkan presenterar idag.Biståndsformer, Resultat, Sociala skyddsnätI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/inte-bara-for-svenskar/"
2015-04-15

Parisagendan – vart tog den vägen?

Bertil Odén och Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se

När Parisdeklarationen förhandlades fram 2005 sågs den som ett paradigmskifte inom den internationella biståndspolitiken. Givare och mottagare skulle ta gemensamt ansvar och biståndet skulle bli mer effektivt. Men idag återstår väldigt lite av överenskommelserna, skriver Bertil Odén och Lennart Wohlgemuth.Multilateralt samarbete, Öppenhet och transparens, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/parisagendan-vart-tog-den-vagen/"
2015-03-24

Stoppa inte biståndet till nya medelinkomstländer

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Allt fler utvecklingsländer tar steget från låg- till medelinkomststatus. Uganda hoppas stå näst på tur. Trots hög tillväxt står dessa länder inför flera utmaningar. Att abrupt stoppa biståndet till dessa länder riskerar att vara kontraproduktivt, skriver Annie Sturesson, seniorekonom vid finansdepartementet i Uganda.Budgetstöd, Landfokusering, Uganda
2015-03-10

Resultatjakten förstör biståndet

Erik Pleijel, Biståndsdebatten.se

Biståndets jakt på resultat är ogenomtänkt och kan leda till att det civila samhället undermineras. För att bekämpa fattigdomen borde vi jobba med problemlösning i stället för resultatjakt, skriver biståndsarbetaren och författaren Erik Pleijel.Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, ResultatI artikeln hänvisas till "Navigation i Mångfalden"
2015-02-17

Vi måste börja prata om tekniskt bistånd

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

När västerländska ”experter” skickas iväg för att ge stöd och råd till utvecklingsländer kallas det tekniskt bistånd. Ofta är det dyrt och svårt. Men trots att det utgör en betydande andel av allt officiellt bistånd är det förvånansvärt tyst kring denna biståndsform i svensk biståndsdebatt, skriver Annie Sturesson som jobbar vid finansdepartementet i Uganda.Biståndsformer, Resultat, Uganda, Utvärdering
2014-10-24

Ny rapport: Ge givarna mer

Gerda Larsson, Biståndsdebatten.se

Många ideella organisationer brister i transparens och endast 7 % av de som skänker till välgörenhet har ett högt förtroende för att pengarna kommer fram, enligt en ny rapport från Charity Rating. Organisationens verksamhetschef Gerda Larsson uppmanar till förbättringar.Öppenhet och transparens, Välgörenhet
2014-10-16

Röda Korset i ny rapport: katastrofarbetet riskerar att misslyckas utan insikt om kultur och attityder

Eva von Oelriech mfl; Biståndsdebatten.se

Ett effektivt förebyggande katastrofarbete försvåras av att många internationella organisationer idag saknar kunskap om hur kultur och olika attityder påverkar människors inställningar till risk. Det krävs ett mer holistiskt och människocentrerat synsätt, skriver Eva von Oelriech och Ulrika Årehed Kågström med anledning av en ny rapport.Humanitärt bistånd, Kultur
2014-08-05

Fredsfrämjande insatser viktiga för sviktande staters utveckling

Aleksander Gabelic mfl; Biståndsdebatten.se

Militära eller polisiära styrkor kan inte ensamt lösa konflikterna i länder som Mali, Sydsudan och Centralafrikanska republiken, men de räddar liv och bidrar till förbättrade förutsättningar för fred och utveckling. Det menar Svenska FN-förbundets Aleksander Gabelic och Lina Nordin.Centralafrikanska republiken, FN, Humanitärt bistånd, Mali, Sydsudan
2014-05-13

En europeisk utvecklingspolitik med tydligt mervärde

Jesper Haglund, Biståndsdebatten.se

EU:s biståndspolitik har under senare år utvecklats i takt med nya fördrag och inte minst Europaparlamentets ökande inflytande på politiken. Sverige har en lång tradition av bistånd och utvecklingspolitik och kan därför bidra med en hel del kunskap och erfarenheter när europeisk utvecklingspolitik utformas. Biståndsformer, EU, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Svenska EU-parlamentarikers arbete med utvecklingsfrågor 2009-2014"
2014-04-30

Frågan är inte hur mycket man tjänar – utan vad man faktiskt gör.

Tidningen Omvärlden släppte i förra veckan sin årliga granskning av chefslöner i biståndsbranschen. Återigen hamnar frågan om ersättningsnivåer på tapeten men vad är egentligen en rimlig ersättning för anställda inom ideell sektor eller som arbetar med bistånd? Charity Rating anser att det är en felformulerad fråga.Civilsamhället, Öppenhet och transparens, Välgörenhet
2014-04-24

”Regeringen saknar ambitioner att vara en ledande och drivande aktör inom det humanitära biståndet.”

Ulrika Årehed Kågström mfl, Biståndsdebatten.se

Den nya biståndspolitiska plattformen riskerar att urholka det humanitära biståndets grundläggande principer och bör kompletteras med en ny policy. Det menar Ulrika Årehed Kågström och Eva von Oelreich, Röda KorsetBiståndspolitiska plattformen, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2014-01-30

Breddat säkerhetsbegrepp måste tas på allvar

Anders Mellbourn, Biståndsdebatten.se

Att klimatförändring och IT-sårbarhet är verkliga säkerhetshot mot Sverige, tas sedan länge för givet. Men den konkreta säkerhets- och försvarspolitiken är i praktiken fortfarande rent militär. Det menar Anders Melbourn, journalist och statsvetare. Klimat & miljö, Militärt biståndI artikeln hänvisas till dokumentet: "Fred Säkerhet Försvar - Tyngdpunktsförskjutning i svensk politik"
2014-01-14

Ta diskussionen om informationsstödet, Hillevi Engström!

Göran Eklöf, Biståndsdebatten.se

Den nuvarande informationsstrategin, som fick förödande kritik när den utvärderades, innebär att organisationerna inte får använda pengarna till insatser som kan bidra till verkliga förändringar. När strategin nu revideras bör Hillevi Engström bjuda in till diskussion om hur den nya kan bli bättre, snarare än att försvara den gamla. Det skriver Göran Eklöf, konsult och skribent.Informationsanslaget
2014-01-09

Arbetskraftsinvandring – för världens fattiga

Mattias Goldmann, Biståndsdebatten.se

Remitteringar är ett viktigt och effektivt verktyg i kampen mot fattigdomen. Därför bör vi som värnar om global solidaritet och internationellt utvecklingssamarbete ta strid mot de försök att begränsa arbetskraftsinvandringen som vi nu ser från vissa partier och fackförbund. Det skriver Mattias Goldmann, VD för tankesmedjan Fores. Afrika, Flykt och migration, Remitteringar
2013-12-12

Replik: Omöjligt för givare att förutspå och påverka Musikhjälpens val av projekt

Gerda Larsson, Biståndsdebatten.se

Musikhjälpen ger varken före eller efter insamlingen givarna möjlighet att påverka vilka projekt som stödjas med de insamlade pengarna. Dessutom försvåras givarnas möjlighet till egen uppföljning av att återrapporteringarna från projekten till Radiohjälpen är svåra att hitta. Det skriver Gerda Larsson, Charity Rating, i en replik.Öppenhet och transparens, Välgörenhet
2013-12-10

Replik: Mellanhand eller inte?

Per Byman, Biståndsdebatten.se

Mellanhänder som Radiohjälpen underlättar för välgörenhetsgivare och vi kan ställa kvalitetskrav som vore omöjliga för enskilda givare att kräva. Det skriver Per Byman, generalsekreterare på Radiohjälpen i en replikVälgörenhet
2013-10-11

Replik: “Vi porträtterar inte barn som hjälplösa offer”

Per Byman, Biståndsdebatten.se

Konceptet med insamlingsgalor är inte problemfritt och det kan tyckas märkligt att arrangera en glamorös tillställning med fokus på andra människors misär, men kvällens gala "Världens barn" är ett verktyg för insamling och utbildning. Syftet är inte att förmedla en bild av att "vi" ligger före "dem" eller att väcka skuldkänslor genom att porträttera hjälplösa barn, skriver Radiohjälpens generalsekreterare Per Byman i en replik.Utvärdering, Välgörenhet
2013-10-11

Koloniala föreställningar lever kvar i svenska insamlingsgalor

Alma Wallengren, Biståndsdebatten.se

TV-tittarna bör vara kritiskt uppmärksamma på hur insamlingsgalor som SVTs "Tillsammans för Världens barn" skildrar fattigdom och länders utveckling. Bilder av svältande, hjälplösa barn används i kommersiellt syfte och bygger på en kolonial föreställning av den vite mannens börda och västvärldens överlägsenhet. Det skriver Alma Wallengren, som nyligen skrivit en uppsats i ämnet vid Göteborgs UniversitetMediabevakning, Utvärdering, Välgörenhet
2013-03-12

Ytterligare några skäl till fortsatt svenskt bistånd till Latinamerika

David Scott, Biståndsdebatten.se

Sidas förslag att fasa ut biståndet till Bolivia, Colombia och Guatemala kan ifrågasättas av tre skäl, skriver tidigare Sadev-medarbetaren David Scott i en andra replik.Bolivia, Colombia, Guatemala, Landfokusering, SADEV, Utvärdering
2013-03-06

Inkoherens och brist på kriterier för att dölja politiskt beslut

Jocke Nyberg, Biståndsdebatten.se

Det är uppenbart att det är politiska skäl bakom Sidas förslag till nedläggning av det bilaterala biståndet till Colombia, Bolivia och Guatemala. Det menar Jocke Nyberg, fristående utvärderingskonsultBolivia, Colombia, Guatemala, Landfokusering, Sida, Utvärdering
2010-11-24

Landfokusering: Den stora biståndsreformen?

Mats Hårsmar & Göran Holmqvist, Biståndsdebatten.se

En av de mer omtalade reformerna av det svenska biståndet under den gångna mandatperioden var beslutet att fokusera på ett färre antal samarbetsländer. Det var en reform som välkomnades inte minst av biståndsförvaltningen. Ökad fokusering möjliggör höjd effektivitet och därmed troligtvis bättre resultat av biståndet. Tre år senare kan man konstatera att den geografiska fragmenteringen av det svenska biståndet i stort sett är oförändrad.Landfokusering

Debattartiklar om Biståndsformer (1697 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-02-13

Svenska biståndspengar ska inte dumpa löner

Mats Wingborg, Dagens Arena

“Etiopien vill slå världsrekord i låga löner inom den exportinriktade klädindustrin. Trots att H&M fått svenska biståndspengar för att etablera sig i Etiopien hänger de på den märkliga alliansen för att kunna pressa kostnaderna.” Anständiga arbetsvillkor, Etiopien, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Swedfund
2018-02-09

Slutreplik: Kontanter leder inte automatiskt till krav på rättigheter

Luis Larrea, Omvärlden

“Fattiga människor ska inte behandlas som ett objekt. Fattigdoms- och rättighetsperspektivet inom biståndet kräver att insatser ska utgå från att betrakta människor som kapabla och ansvarsfulla. Målet med biståndet är att skapa förutsättningar för detta [...]Biståndsformer, Kontantstöd, Mänskliga rättigheter, ResultatArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2018/02/08/replik-sidas-stod-ar-mycket-mer-an-kontanter/"
2018-02-08

Replik: Sidas stöd är mycket mer än kontanter

Ulrika Lång, Omvärlden

“Social trygghet – att det finns ett socialt skyddsnät för medborgarna – är en mänsklig rättighet. Det är också ett mycket effektivt sätt att minska fattigdom.” Biståndsformer, Kontantstöd, Mänskliga rättigheter, SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2018/01/30/pengar-i-handen-ar-ingen-mirakelkur-mot-fattigdom/"
2018-02-06

Kontantstöd når de fattigaste och stärker tanzaniska institutioner

Lars Johansson, True Schedvin, Omvärlden

“Vi vill ta tillfället i akt och beskriva ansatsen till kontantstödsprogrammet ”Productive Social Safety Net” (PSSN) som Sverige stödjer i Tanzania genom myndigheten TASAF, och vars effekter beskrivits från hushållsperspektiv i ett reportage i OmVärlden.” Kontantstöd, TanzaniaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2018/01/30/pengar-i-handen-ar-ingen-mirakelkur-mot-fattigdom/"
I artikeln hänvisas till "Cash istället för workshops – så ska biståndet nå de fattigaste"
2018-02-05

Pengar i handen ingen enskild lösning – utan en del av sociala trygghetssystem

Gunilla Palm, OmVärlden

“Kontantstöd är på egen hand mycket riktigt ingen mirakelkur för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Däremot är de en viktig del av sociala trygghetssystem, vilka i sin tur är en grundbult i jämlika och demokratiska samhällen.” Biståndsformer, KontantstödArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2018/01/30/pengar-i-handen-ar-ingen-mirakelkur-mot-fattigdom/"
2018-01-30

Pengar i handen är ingen mirakelkur mot fattigdom

Luis Larrea, Omvärlden

“Att ha pengar i fickan, och till med spara en del, är inte avgörande för en hållbar och inkluderande demokratisk, ekonomisk och social utveckling. Det som grundar en hållbar och inkluderande utveckling är just institutioners [...]Biståndsformer, Kontantstöd
2018-01-25

Kontanter till breda befolkningsgrupper ger bäst effekt

Gunnel Axelsson Nycander, Omvärlden

“Det är mycket bra att Sida numera stödjer stora kontantstödprogram i flera afrikanska länder, men synd att alla pengar går till behovsprövade stöd. Sverige bör istället stödja uppbyggnaden av breda generella system, sådana vi själva [...]Kontantstöd, Sida, Villkorat bistånd
2018-01-25

Låt Fikru Maru kosta Etiopien 285 miljoner kronor

Svenska Dagbladet, Tove Lifvendahl

“Etiopien blev 1954 Sveriges första biståndsland. I dag omfattar vår bilaterala relation med landet både regionala och internationella frågor, såsom handel, investeringar och näringslivskontakter, miljö/klimat och utvecklingssamarbete. I Sverige finns också en stor etiopiska diaspora. Sveriges totala [...]Bilateralt samarbete, Bistånd som påtryckningsmedel, Etiopien
2018-01-15

De humanitära kriserna – bortom rubrikerna

Katrin Kisswani m.fl., Dagens ETC

“Under 2017 riktades mediernas strålkastarljus mot flera av världens mest akuta humanitära kriser: rohingyernas massflykt till Bangladesh, kolerautbrottet i Jemen, slavhandeln i Libyen och kriget i Syrien. Men stunden i rampljuset är ofta kort. Dessutom [...]Hälsa, Humanitärt bistånd, Sjukvård
2017-12-20

Mikrofinans usel affär

Martin Tunström, Smålandsposten

I dag i såväl teori som praktik är det inte samma Hallelujastämning över mikrofinansen. Fråga Växjö stifts egendomsförvaltning. Den lånade ut tre miljoner kronor till en bolagssfär som arbetade med mikrofinans i Kenya. Ingen katastrof, [...]Kenya, Mikrofinans
2017-12-18

A Fair Share: Refugees and Responsibility-Sharing

Alexander Betts, Cathryn Costello and Natascha Zaun, Delmi

Ansvarsfördelning för skyddsbehövande har diskuterats ända sedan uppkomsten av den globala flyktingregimen. I 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning sägs redan i inledningen att skyddet av flyktingar kräver internationellt samarbete. I praktiken skiljer det [...]Asylrätt, Folkrörelsebistånd, Gambia, Humanitärt bistånd
2017-12-16

Ett folkmord pågår – dra in vårt bistånd nu

Abul Kalam m.fl., Aftonbladet

“Sveriges utrikesminister Margot Wallström kom nyligen hem från sin vistelse i Burma där hon hade möte med Burmas statskansler Aung San Suu Kyi. Att Aung San Suu Kyi svarar svävande på frågor om rohingya (vars [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Burma, Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2017-12-13

Biståndet är mer än SD:s tält och kaminer

Maria Andersson Willner m.fl., Aftonbladet

“När SD aviserar att ”10 miljarder kronor av biståndsbudgeten” ska gå till hjälp i krisers närområde anges inte från vilka delar av biståndsbudgeten dessa pengar ska tas. Är det insatser för barnadödlighet, flickors skolgång eller [...]Avräkningar, Budget, Humanitärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/12/08/bistandet-ska-inte-ga-till-flyktingar-i-sverige/"
2017-12-09

Frankrike rustar upp biståndet för att bekämpa terrorism

Rémy Rioux, Dagens Nyheter

“Klimatkonferensen COP21 i Paris 2015 var ett uppvaknande för många politiker i Frankrike. De förstod plötsligt att ”Winter is coming” och att det var bråttom att agera. Inte bara på kort sikt, utan även att [...]2. Bistånd, Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, EU, FN:s utvecklingsmål, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Mänskliga rättigheter
2017-12-08

Sexköp utomlands måste förbjudas

Eva Franchell, Aftonbladet

“Det är rimligt. FN uppskattar att mellan en och fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn, är offer för människohandel varje år och att majoriteten av dem utnyttjas sexuellt och prostitueras. Handel med människors kroppar [...]Barn och unga, Demokrati, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter, Politik för global utveckling (PGU), Samhällsgrupper, Sociala skyddsnät
2017-12-08

Biståndet ska inte gå till flyktingar i Sverige

Julia Kronlid & Markus Wiechel. Aftonbladet

“Regeringen föreslår en budget för det faktiska biståndet på ca 43 miljarder kronor, vilket förvisso är en ökning från förra året. Sverigedemokraterna anser dock att insatserna för de mest utsatta och där de som mest [...]Demokrati, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2017-12-07

När julen kommer vill svenska kändisar rädda svarta barn

Andreas Gustavsson, ETC

“Att exempelvis skicka Molly Nutley till Tanzania – fjolårets Musikhjälpen – för att umgås med gulliga barn är inte att förändra. Det är att kompensera frånvaron av omstörtande aktivism med kortsiktig välgörenhet. Det är, goda [...]Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Välgörenhet
2017-11-29

Hur länge ska Sverige fortsätta kriget i Afghanistan?

Lars-Gunnar Liljestrand, Göteborgsposten

“Sverige står inför ett vägval i Afghanistanpolitiken. Regeringen vill att vi skall hoppa med i kriget utan slut. Men riksdagen har nu chansen att en gång för alla äntligen ta hem de svenska soldaterna och [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Kvinnor, Militärt bistånd, Nato, USAI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/sverige-i-afghanistan-2002-2014/"
2017-11-28

Afrikas unga måste få en afrikansk framtid

Frida Wallnor, Dagens Industri

“Någon Marshallplan för Afrika, som det pratats om på förhand, är det kanske inte. Men att satsa på investeringsstöd är ändå bättre än de många miljarder som varje år läggs på traditionellt bistånd till kontinenten. [...]Afrika, EU, Flykt och migration, Libyen, Näringslivsbistånd
2017-11-21

Resiliens – jämvikt eller rättvisa?

Johan Schaar, Mänsklig Säkerhet

“Nyttan av ett begrepp som fångar hur samhällen reagerar på stora påfrestningar är så stor att man helt enkelt formar det efter egna behov. Resultatet av resiliensbegreppets popularitet har förstås blivit minskad stringens och tydlighet, [...]Biståndsformer, Fred och säkerhet
2017-11-10

Johanne Hildebrandt: Vill de att talibanerna ska segra?

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Det värsta scenariot är att Afghanistan utvecklas till en ”failed state” och återigen blir en bas för terrorgrupper. I slutändan kan självklart bara diplomati och samhällsbygge skapa fred i detta utfattiga, plågade land och hur vägen dit ser ut förtjänar sannerligen [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, NatoI artikeln hänvisas till "Thage G Peterson, Sven Hirdman - Dra lärdom av 15 års misslyckat krig"
2017-11-10

Svenskt bistånd går till judehat och terror

Stefan Dozzi m.fl., Expressen

“Sverige vill spela en positiv roll i fredsprocessen i Mellanöstern. Därför är det gåtfullt att man har fört en Israelfientlig politik som totalt raserat alla sådana förhoppningar. Om vårt land ska kunna spela en positiv [...]Bilateralt samarbete, Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-10-28

Sveriges mål kan inte vara att bränna pengar

Expressen

“Myndighetschefer måste i regel vända på slantarna för att kunna klara uppdraget inom budget. Men Carin Jämtin, generaldirektör för Sida, kämpar med det omvända problemet. En orsak till den kraftiga höjningen är att antalet människor som [...]2. Bistånd, Biståndets målsättning, Biståndsformer, Sida
2017-10-24

Karin Enström: Därför måste FN reformeras

Karin Enström, Svenska Dagbladet

Sverige är en av FN:s största biståndsgivare. Ett generöst bistånd måste också leverera verkliga resultat och Moderaterna vill därför se ett ökat ansvarsutkrävande. För att förhindra att FN-organen blir tungrodda och ineffektiva vill Moderaterna kravställa [...]Biståndsformer, FN, ICC, Partipolitik
2017-10-17

Boliden, nu är det dags att ni tar ert ansvar

Eva Zetterberg, Norran

“800 invånare i staden Arica, i norra Chile, har stämt Boliden för de allvarliga hälsoskador man drabbats av sedan gruvbolaget 1984, via ett chilenskt företag, dumpat 21 000 ton giftigt avfall. […] Sverige har synnerligen goda relationer till Chile. [...]Bilateralt samarbete, Chile, Hälsa, Näringsliv
2017-10-02

Palmecentret: Nu behövs skolor till barnen som flytt från Burma

Anna Sundström m.fl., Dagens Arena

“En humanitär katastrof pågår på gränsen mellan Burma och Bangladesh. Värst drabbas barnen. Nu behöver de omedelbar hjälp med skolor och trygga platser” Burma, Flykt och migration, Partinära bistånd
2017-09-26

En fredspristagare som gått vilse

Mats Wingborg, Dagens Arena

“Nu måste världssamfundet ställa upp med massiva insatser för att ge humanitär hjälp till de människor som flytt Burma. Här borde också Sverige kunna göra en insats. Aung San Suu Kyi har svikit – vi får [...]Burma, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd
2017-09-15

”Nästa års biståndsbudget blir den största någonsin”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“I en svår och exceptionell tid krävs kloka, långsiktiga insatser. Det humanitära stödet är livsviktigt men det räcker inte. För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt behöver förmågan att bidra till hållbar [...]2. Bistånd, Avräkningar, Biståndets målsättning, Demokrati, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2017-09-14

Stoppa bistånd till organisationer som stödjer terror

Lars Adaktusson, Göteborgsposten

“Oavsett uppfattning om den arabisk-israeliska konflikten är det helt centralt att ställa krav på den palestinska ledningen som mottagare av svenskt bistånd. För det palestinska folkets skull, för de svenska skattebetalarnas skull, är det nödvändigt [...]2. Bistånd, Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Palestina, Sverige, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/09/08/vi-har-bra-koll-pa-bistandet/"
2017-09-13

Staten ska inte sponsra förtryckarregimer

Erik Thyselius, Svenska Dagbladet

“Tidigare i våras avslöjade frilansskribenten Sofie Löwenmark i en serie artiklar för nättidningen Smedjan hur Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, delat ut miljonstöd stöd till organisationer som bidragit till att sprida våldsbejakande islamism och [...]Biståndsformer, Eritrea, Mänskliga rättigheter
2017-09-11

Balanserad säkerhet

Torsten Nilsson

“Naturligtvis drar Sverige till sig ögonen i Moskva med en övning av det här slaget, och Ryssland svarar med en egen övning tillsammans med Belarus (Vitryssland), som man kallar Zapad 17. Den blir sannolikt av [...]Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Okategoriserade, Ryssland
2017-09-05

Nu måste vi stoppa lidandet i Jemen

Stephen O'Brien m.fl., Aftonbladet

“Jemens folk har lidit tillräckligt – vi måste anstränga oss till det yttersta för att säkra livräddande hjälp och skydd för de 21 miljoner som utgör över tre fjärdedelar av Jemens befolkning. Det är vårt [...]Fred och säkerhet, Hälsa, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen
2017-08-23

Vänd inte Jemen ryggen

Elin Williams, ETC

“17 miljoner människor i Jemen lider av matbrist och undernäring. 20,7 miljoner människor, över 75 procent av landets befolkning, är i behov av humanitär assistans. Dessa är svindlande siffror som fortsätter stiga i en av [...]Fred och säkerhet, Hälsa, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Sjukvård
2017-08-19

Hjälparbetare måste skyddas mot attacker

Andreas Stefansson, Svenska Dagbladet

“Inom ramen för Sveriges långsiktiga åtagande inom biståndssamarbetet med Afghanistan måste skyddet av civila ligga högt på dagordningen och hjälparbetares möjligheter att fortsätta sitt arbete prioriteras.” Afghanistan, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter
2017-08-08

”Kapitalmarknaderna måste mobiliseras i klimatarbetet”

Martin Hedberg m.fl., Dagens Nyheter

“Ska Sverige fortsätta vara ett föregångsland i omställningen till ett hållbart samhälle så måste vi lägga mer vikt vid möjligheten att utnyttja kapitalmarknaden som ett verktyg för omställning. Det kräver självfallet att branschen själv tar [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Mikrofinans
2017-07-26

Stort politiskt misslyckande

Cecilia Wikström, Sundsvalls tidning

“Varje dag Dawit Isaak hålls fängslad, enbart för att han använt pennan som vapen i sitt försvar av medborgarnas fri- och rättigheter mot Eritreas diktator Afewerki, är ett stort politiskt misslyckande för Sverige och för [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Villkorat bistånd
2017-07-25

Vi får inte glömma Dawit Isaak

Cecilia Wikström, Östgöta Correspondenten

“Att stå upp och försvara demokratin, och individens fri- och rättigheter är och förblir ett av EU:s viktigaste uppdrag, både på hemmaplan och i resten av världen. Låt oss inte acceptera att Eritreas brott kan [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Villkorat bistånd
2017-07-25

”Erkänn folkmordet på kristna och jezidier i Irak”

Lars Adaktusson, Dagens Nyheter

“Klockan klämtar för Iraks kristna, historien är på väg att skrivas om och i vårt eget land riktas blickarna från tusentals engagerade, i och utanför kyrkorna, mot den svenska regeringens agerande. Ska denna regering bli [...]EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Irak, Mänskliga rättigheter, Religion
2017-07-25

”I en värld med begränsade resurser bör vi fokusera på de mest effektiva investeringarna.”

Bjørn Lomborg, Sydsvenskan

“Det finns olika sätt att uppfylla utvecklingsmålen och vissa är mer effektiva än andra. Vi borde därför alltid kräva att metoderna med de mest kostnadseffektiva resultaten kommer till användning. Bekämpningen av malaria är ett exempel [...]Biståndets målsättning, Hälsa, Humanitärt bistånd, Resultat, Utbildning, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/guide-to-giving/"
2017-07-15

”Sidas abortimperialism är oacceptabel”

Per Ewert, Svenska Dagbladet

“Mitt förslag är att svenska biståndsorganisationer fattar mod, slår näven i bordet och förklarar för Sida att detta är en helt oacceptabel politisk styrning av deras verksamhet. Det är hjälpbehovet som ska styra svenskt bistånd, [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, USA, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/07/13/sidas-beslut-ar-bade-modigt-och-klokt/"
2017-07-15

Olyckliga bieffekter

Susanne Sjöstedt, Värmlands Folkblad

“Felet är USA:s, betonar Jämtin. Det är de som förvägrar organisationer att göra det de vet är rätt. Men hur sant det än är, innebär den svenska markeringen för aborträtten ändå paradoxalt nog att man nu ytterligare försvårar [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, USA, Villkorat bistånd
2017-07-14

Aktivism i biståndsbranschen drabbar utsatta.

Annika Borg, Sydsvenskan

“Carin Jämtin och Sida kommer inte att bidra till att abortmotståndet minskar. Inte heller kommer de osäkra och illegala aborterna bli färre. Följderna av deras cyniska, och som det visat sig inkonsekventa, agerande blir istället [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, Villkorat bistånd
2017-07-14

Politik framför bistånd hos Sida

Daniel Persson, Enköpings-Posten

“Det är lika fel att kräva att organisationer ska utföra aborter som det vore att kräva att de helt ska låta bli. Och att som givare sätta sina egna propagandaintressen framför behoven hos dem som [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, Villkorat bistånd
2017-07-14

Bistånd får aldrig tumma på moral

Frida Park, Dagen

“Noggrannhet och hög moral är inte en valmöjlighet utan en nödvändighet för kristna bistånds-organisationer som vill behålla givares förtroenden över tid.” Civilsamhället, Välgörenhet
2017-07-13

”Sidas beslut är både modigt och klokt”

Göran Collste, Svenska Dagbladet

“Sida har fattat ett modigt och klokt beslut. Sjukvårdpersonal och biståndsarbetare vet att information om och möjligheter att välja abort utgör en oundgänglig del av en framgångsrik familjeplaning och minskad mödradödlighet i fattiga länder. Beslutet kan [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/07/12/gor-abort-till-slagtra-i-bistandspolitiken/"
2017-07-13

”Abortfrågan kan inte kompromissas bort”

Carin Jämtin, Expressen

“Det är riktigt att många av de länder Sida ger stöd till har en restriktiv abortlagstiftning. Men det är också så att ett lands abortlagar och hur det fungerar i praktiken ofta skiljer sig åt. [...]Biståndets målsättning, Biståndsformer, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/07/12/hellre-effektivt-bistand-an-ratt-ordval-jamtin/"
2017-07-13

Vi får aldrig svika kvinnors rättigheter

Malin Lernfelt, Vestmanlands Läns Tidning

“Det är ett klokt ställningstagande av myndigheten. Sverige är ett av de länder som hårdast drivit frågan om kvinnors och barns rättigheter, och vi bör fortsätta vara en garant för att så många kvinnor som möjligt [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, Villkorat bistånd
2017-07-12

”Svenskt bistånd ska inte gå till abortvägrare”

Per Ewert, Svenska Dagbladet

“Resonemanget är så hårresande att man undrar om hon verkligen menar allvar. Skulle Sida alltså kräva att hjälporganisationer som ska få fördela svenskt bistånd i fattiga länder att de först aktivt måste genomföra en propagandainsats [...]Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Villkorat bistånd
2017-07-12

Hellre effektivt bistånd än rätt ordval, Jämtin

Malin Siwe, Expressen

“Abortförbud är olyckliga. De leder sällan till färre avbrutna graviditeter men alltid till farliga ingrepp som görs i det dolda. Men det är inte USA:s munkavle som är grundproblemet. Det stora problemet är att abort är [...]Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Villkorat bistånd
2017-07-11

Bistånd ska gå till aborter

Dagens Nyheter

“Målet för åtgärderna måste alltid vara att så många kvinnor som möjligt ska få tillgång till abort och preventivmedel och det kommer att krävas både ansträngningar och fingertoppskänsla från Sida för att lyckas styra om pengarna [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida
2017-07-09

“I Danmark och Norge avråder regeringen företag från att investera i omtvistade områden som Västsahara och Palestina. En liknande avrådan bör införas i Sverige.”

Philip Botström m.fl., Sydsvenskan

“Nu måste Socialdemokraterna ta nya initiativ för att stötta det västsahariska folket. Att informera företag som investerar i Marocko om de människorättsbrott som sker och att vara pådrivande när det gäller hur EU-domstolens utslag ska [...]EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Marocko, Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Västsahara
2017-06-29

Grannlandssamarbetet med Ryssland bör utökas kraftigt

Lars Ingelstam, OmVärlden

“Den resultatstrategi (2014-2018) som för närvarande styr Sidas och Svenska Institutets insatser pekar ut demokrati och mänskliga rättigheter samt miljö som prioriterade områden. Detta är naturligtvis bra, men otillräckligt.” Bilateralt samarbete, Ryssland, SverigeI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/resultatstrategi-for-sveriges-stod-till-demokrati-manskliga-rattigheter-och-miljo-i-ryssland-2014-2018/"
2017-06-26

Sveken mot Västsahara

Lena Thunberg, Upsala Nya Tidning

“Men för EU är tydligen goda förbindelser med Marocko viktigare än lagar, folkrätt, mänskliga rättigheter – och domslut av den egna EU-domstolen. Det verkligt sorgliga är att Sverige har bytt fot totalt och faller in i [...]Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2017-06-19

Bistånd till konfliktländer – fortsatt svårt och riskfyllt men inte desto mindre viktigt

Annie Sturesson, mänsklig säkerhet

“För att nå långsiktiga resultat och komma åt underliggande orsaker till länders instabilitet så behöver biståndsaktörer acceptera en välavvägd risk i samarbetet med statliga aktörer. Den stora utmaningen är dock att avgöra lämplig risknivå och [...]2. Bistånd, Budgetstöd, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Sydsudan
2017-06-14

”Jo, att ge till tiggare är visst att hjälpa dem”

Soraya Post m.fl., Dagens Samhälle

“Att säga och propagera för att inte hjälpa en behövande genom att inte lägga ett mynt eller en sedel i en utsträckt hand, som bland andra barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér gång på gång [...]Rumänien, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/07/darfor-ger-jag-inte-pengar-till-tiggare/"
2017-06-12

Att hoppa överbord är inte rätt väg

Linnéa Engström, ETC

“I stället för att slopa avtalen och lämna haven öppna för aktörer med kortsiktiga ekonomiska intressen måste EU visa ledarskap. Vi anser att det är bättre att EU har en aktiv roll, förbättrar avtalen och [...]EU, Fiske, Multilateralt samarbeteArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/06/avskaffa-eus-fiskeavtal/"
2017-06-09

L: Svenskt bistånd kan inte lösa hela världens problem

Birgitta Ohlsson m.fl., Omvärlden

“Om regeringen vill nå ut med sin politik måste man prioritera. Bistånd för fattigdomsbekämpning ska inriktas på reformer som faktiskt hjälper dem som lever i fattigdom. Bistånd för fred ska in där ofred råder. Demokratibiståndet [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Humanitärt bistånd, Okategoriserade, Policyramverket för svenskt bistånd, Villkorat bistånd
2017-06-07

Den globala fattigdomen kan bara lösas lokalt

Johan Hassel m.fl., Dagens Nyheter

“Men det krävs ett paradigmskifte i Sverige. Den nationella politiken och förvaltningen behöver ta ansvar, stödja och samtidigt förenkla regler och lagstiftning som ofta hindrar kommunerna, så de kan fortsätta sitt viktiga arbete med att genomföra [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Policyramverket för svenskt bistånd, Urbanisering / hållbara städer
2017-06-07

Därför ger jag inte pengar till tiggare

Åsa Regnér, Aftonbladet

“Jag ger inte pengar i koppen utan tror på långsiktig och strukturerad fattigdomsbekämpning, tillexempel genom stöd till organisationer även i detta fall.  Jag är övertygad om att det bästa stödet sker genom samarbete och att stödja [...]EU, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Romernas rättigheter, Rumänien
2017-06-06

Avskaffa EU:s fiskeavtal

Jens Holm, ETC

“Sverige och EU skulle som alternativ till dagens fiskeavtal kunna föreslå utvecklingssamarbete för lokalt och hållbart fiske istället. Syftet skulle kunna vara att utveckla de afrikanska staternas fiske, istället för, som idag, att tillfredsställa europeiska [...]Afrika, EU, Fiske, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Multilateralt samarbeteArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/05/29/overfisket-skordar-nya-offer/ "
2017-06-02

Forskning för global utveckling är inte en biståndsgrej

David Nilsson m.fl., Dagens Nyheter

“[F]orskningsbiståndet [har] blivit isolerat från den övriga forskningsarenan. Detta har påtalats gång på gång under fyrtio år, ändå har problemet bestått. Inte heller Politiken för Global Utveckling (PGU) som antogs av riksdagen 2003 ledde till [...]Biståndsformer, Forskning och innovation, Politik för global utveckling (PGU), SidaI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/research-aid-revisited-a-historically-grounded-analysis-of-future-prospects-and-policy-options/"
2017-06-02

“Lars Ingelstam: Rysslands folk är inte våra fiender!”

Lars Ingelstam, Dagens Arena

“Vägen till ökad säkerhet och goda relationer mellan samhällen och folk går via samarbete.En helt rimlig tanke är att vi ganska direkt satsar 1000 till 2000 miljoner över statsbudgeten för grannsamarbete som kan bidra till [...]Biståndsformer, Fred och säkerhet, Ryssland, Sverige, Turism, Utbildning
2017-06-01

“En Marshall för Afrika?”

Bo Kjéllen, Uppsala Nya Tidning

“Vi måste känna ett gemensamt ansvar, och en stor EU-satsning på nya former för ekonomiskt samarbete, som ska stärka demokratin i Afrika och skapa ekonomiska, politiska och miljömässiga förutsättningar för en utveckling bort från fattigdom [...]EU, Flykt och migration, FN, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Näringslivsbistånd
2017-06-01

“Nystart i Europa”

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“EU-kommissionen har alltså föreslagit att en ny så kallad pelare, om sociala rättigheter, ska tillföras det samarbete som redan finns. Det handlar inte om lagstiftning utan snarare om ett samarbete för att formulera minimikrav och [...]Biståndsformer, Civilsamhället, EU, Hälsa, Sociala skyddsnät
2017-05-26

Svälten – katastrofal varning om framtiden

Robert Höglund, Aftonbladet

“Vi behöver ett klimatbistånd för att människor ska kunna anpassa sig till de nya förhållandena men framförallt behövs förstärkta insatser mot utsläppen av växthusgaser så att klimatförändringarna kan begränsas. Om knappt en grads uppvärmning redan [...]2. Bistånd, Afrika, Biståndsformer, Etiopien, Fred och säkerhet, Hälsa, Hunger, Kenya, Klimat & miljö, Somalia, Somaliland
2017-05-25

“Vi känner djup oro över att samtal kring rätten till abort nu tystas ned och att självcensuren sprider sig.”

Isabella Lövin m.fl, Sydsvenskan

“De organisationer som inte böjer sig för den amerikanska regeln förlorar en stor del av sina pengar. Följden kan bli att kliniker tvingas stänga och att tillgången till säker abort minskar. Men även andra hälsorelaterade [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA, Villkorat bistånd
2017-05-25

Ukraina behöver Sveriges hjälp mot Ryssland

Karin Enström, Svenska Dagbladet

“Sverige kan och bör göra mer för att stödja Ukraina. Dels kan vi öka vårt humanitära bistånd för att lindra befolkningens lidande. Dels kan vi utöka vårt samarbete med Ukraina för att landet ska kunna [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Ryssland, Ukraina
2017-05-24

Tiden rinner ut för 1,4 miljoner barn – ett massivt stöd behövs

Anna Garvander m.fl., Sundsvalls Tidning

“Att många miljoner människor lider av långvarig matbrist och undernäring är ingen nyhet. Men nu pågår en akut och livshotande svält i en omfattning som är svår att greppa. Mer än 20 miljoner människor – [...]Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Nigeria, Somalia, Sydsudan
2017-05-22

Miljoner liv kan räddas

Anna Garvander m.fl., Östgöta-Correspondenten

“Just nu pågår den största humanitära katastrofen sedan andra världskriget. Det handlar om en dramatisk hungerkris, i vissa fall svält, i Sydsudan, Somalia, Nigeria och Jemen. Omvärlden vet hur katastrofen skulle kunna stoppas – ändå håller [...]Humanitärt bistånd, Hunger, Vatten
2017-05-21

Tiden rinner ut för 1,4 miljoner barn

Anna Garvander m.fl., Upsala Nya Tidning

“Just nu pågår den största humanitära katastrofen sedan andra världskriget. Det handlar om en dramatisk hungerkris, i vissa fall svält, i Sydsudan, Somalia, Nigeria och Jemen. Omvärlden vet hur katastrofen skulle kunna stoppas – ändå håller [...]Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Nigeria, Somalia, Sydsudan
2017-05-20

Banbrytande strategi

Isabella Lövin m.fl., Upsala Nya Tidning

“Sveriges ledarskap samt partnerskap med Världsbankgruppen har varit av avgörande betydelse för att utveckla och driva dessa initiativ. I en värld där utmaningarna är komplexa och hänger samman, där ett lands eller en institutions ansträngningar [...]Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Världsbanken
2017-05-18

Guillou desinformerar, vi räddade liv

Callis Amid, Svenska Dagbladet

“Ja, västsamfundet gjorde skillnad i Afghanistan och bidrog till att förbättra livsvillkoren för miljontals afghaner. Men mycket hade kunnat göras bättre och det förtida tillbakadragandet av militära styrkor försämrade säkerheten i landet.” Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd
2017-05-15

“Dubbelräkna inte biståndspengar som klimatfinansiering.”

Erik Lysén, Sydsvenskan

“Klimatfrågan är i grunden en rättvisefråga – de människor som drabbas värst av klimatförändringarna har bidragit minst till att orsaka dem. Sverige har en del i detta historiska ansvar och det är något som regeringen [...]Biståndsformer, Budget, Klimat & miljö, ParisavtaletI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/klimatpengar-pa-nya-satt/"
2017-05-11

Om vi agerar snabbt kan katastrofen undvikas i Somalia

Boris Johnson, Omvärlden

“Så FN och det internationella samfundet måste leverera den hjälp som Somalia behöver. Landets ledare måste göra sin del genom att försäkra att hjälporganisationer kan distribuera mat till de som behöver – varhelst de råkar [...]FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Somalia, StorbritannienI artikeln hänvisas till "Londons Somaliakonferans 2017"
2017-05-03

“Ompröva asylrätten och rädda liv “

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“En människa har alltid rätt att fly, men inte att välja destination. Vår del av världen har en förpliktelse att bistå med skydd, men inte nödvändigtvis att erbjuda asyl här. Både EU:s och FN:s flyktingpolitik [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter
2017-05-02

Rumänien måste tvingas att ta emot experthjälp

Jenny Sonesson, Göteborgs-Posten

“Rumänien, och andra EU-länder som struntar i att landets barn växer upp i skriande misär, måste köras över. Grekland har tvingats att ta emot experthjälp i samband med ekonomiska kriser. Rumänien måste på liknande sätt [...]Bistånd som påtryckningsmedel, EU, Governance, Mänskliga rättigheter, Rumänien, Sociala skyddsnät
2017-04-29

Varför tiger alla om Afrikamiljarderna?

Bengt G Nilsson, Svenska Dagbladet

“Vi ville väl! Ja, vi ville väl i södra Afrika, i Etiopien, i Guinea-Bissau, i Libyen och i Afghanistan. Ändå blev det så fel. Det genomgående felet som löper som en röd tråd från stödet [...]Afrika, Biståndets målsättning, Biståndsformer, Resultat
2017-04-29

Dags att prioritera utbildning i biståndet

Inger Davidsson mfl., OmVärlden

“Utbildning i humanitära kriser är dubbelt drabbad. Endast 1,9 % av världens humanitära bistånd går till utbildning. Det motsvarar ungefär en tredjedel av det uppskattade behovet av humanitära utbildningsinsatser. Vi ser idag många långa konflikter [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Utbildning
2017-04-19

Ska privatskolor för fattiga finansieras av biståndsmedel?

Jons Lindberg och Benjamin Knutsson, OmVärlden

“Att GPE undviker politiska frågor är ett allvarligt demokratiproblem. När Sverige nu får mer inflytande borde vi därför fundera över hur politiska skiljelinjer i GPE kan synliggöras liksom vilka aktörer vi vill alliera oss med.” Multilateralt samarbete, Utbildning
2017-04-19

”Det krävs mer än pengar för att rädda liv i Jemen”

Katrin Kisswani, Svenska Dagbladet

“Ökat finansiellt stöd är givetvis en viktig förutsättning för att förbättra hjälpen till Jemen. Men det krävs mer än pengar. I ett krig där civilbefolkningen betalar det högsta priset och attacker sker mot livsviktiga samhällsfunktioner [...]Civilsamhället, FN, Humanitärt bistånd, Jemen, Sjukvård
2017-04-19

Nigerias befolkning är under livsfara

Peter Lundberg

“Vår hjälp betyder skillnad mellan liv och död för miljoner, speciellt i de hårdast drabbade områdena. Men trots våra gemensamma ansträngningar är hjälpen fortfarande inte tillräcklig.  Om vi upphör med dessa ansträngningar kommer behoven att snabbt [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Nigeria
2017-04-15

Dags för akut hjälp – och långsiktigt stöd till Somalia

Yusuf Abdulkadir m. fl., Dagens Nyheter

“Vi föreslår att Sverige både gör akuta insatser mot svälten i Somalia och satsar på landets framtid genom långsiktigt samarbete mellan somaliska och svenska universitet i medverkan av akademiker i diasporan.” Bilateralt samarbete, Forskning och innovation, Somalia, Utbildning
2017-04-06

Svaret på gasattacken får inte bli lägre bistånd

Expressen

“I stället för att fungera som en väckarklocka tycks giftgasattacken ha spridit en känsla av hopplöshet bland givarländerna, enligt tidningens källor. Den känslan måste bekämpas. Det viktiga arbetet med hjälpmedelstransporter till svårtillgängliga platser i Syrien behöver [...]Barn och unga, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Syrien, Utbildning
2017-04-06

Svenskt bistånd passivt inför krympande utrymmet för Kubas civilsamhälle

Erik Jennische, OmVärlden

“Sedan USA, EU, Sverige och flera andra inledde ett närmare samarbete med den kubanska regeringen 2014, har inte en enda reform av det politiska eller juridiska systemet genomförts för att främja kubanernas medborgerliga och politiska [...]Biståndsformer, Civilsamhället, Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheter, Sida
2017-04-05

Barnen svälter, men var är artisterna?

Eva Franchell, Aftonbladet

“Afrika ligger långt bort, men varje svältande barn är fortfarande samma katastrof som behöver uppmärksamhet och i år handlar det om fler barn än någonsin. De dör på grund av torkan som sprider sig i [...]Humanitärt bistånd, Hunger
2017-04-03

”Sverige ska vara stormakt inom flyktingpolitiken”

Philip Botström m.fl., Svenska Dagbladet

“Socialdemokraternas kongress behöver landa i en politik som samlar brett stöd bland svenska folket och som har förutsättningar att bli verklighet både i EU och i Sveriges riksdag. Nu måste alla delar inom socialdemokratin samlas [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2017-03-31

Bondförnuft i biståndet

Anneli Rogeman, Folkbladet

“Enligt FAO skulle minst 100 miljoner människor kunna slippa gå hungriga om kvinnor fick bruka jorden på samma villkor som män. Det har blivit något bättre, men det behöver bli mer fokus på de kvinnliga [...]Biståndsformer, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk, Kvinnor, Malawi
2017-03-31

“Sida blandar bort korten om svenskt stöd till Belarus”

Martin Uggla, OmVärlden

“Om det svenska biståndet till Belarus ska kunna främja demokrati och respekt för mänskliga rättigheter bör det riktas till de krafter som delar och verkar för dessa värderingar, inte till skattedepartementet och andra statliga aktörer [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Projektstöd, Sida, VitrysslandArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/28/replik-missvisande-om-sidas-arbete-i-vitryssland/"
2017-03-29

Trumps besparingar hotar freden

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Kongo är ett land, stort som Västeuropa, där regimen i strid med grundlagen vägrar att lämna ifrån sig makten, oppositionen är vingklippt och spretig, militären för svag för att säkerställa fred, men stark nog att [...]FN, Fred och säkerhet, Kongo, Militärt bistånd, USA
2017-03-29

Cataláns död är en tragedi på många plan

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Efter beskedet konstaterade generalsekreteraren António Guterres att Catalán förlorade sitt liv i liv i arbetet för att söka sanningen och skapa fred. Han säger nu att FN ska fortsätta det arbetet. Samtidigt blir mordet på Zaida Catalán och [...]FN, Fred och säkerhet, Kongo, Militärt bistånd
2017-03-27

Vi kan fortfarande stoppa en monumental katastrof

Robert Höglund, ETC

“Flera av kriserna har uppkommit med anledning av konflikter som har försatt människor på flyende fot utan tillgång till mat eller möjlighet att odla. Så är fallet i Nigeria, Sydsudan och Jemen. Även om fred här [...]Etiopien, Fred och säkerhet, Hälsa, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Kenya, Klimat & miljö, Nigeria, Somalia, Sydsudan
2017-03-25

Svenska biståndsmiljoner till Lukasjenkas diktaturregim

Martin Uggla, OmVärlden

“Den senaste tidens utveckling har än en gång tydligt visat att den belarusiska regimen helt saknar vilja att slå in på demokratisk väg. Det måste också få konsekvenser för Sveriges Belaruspolitik, inklusive de delar som [...]Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Vitryssland
2017-03-20

”Håll fast vid enprocentsmålet”

Thord Palmlund, Dagens Nyheter

“Land efter land drar ner på sitt bistånd, inte minst den störste biståndsgivaren, Trumps USA som för över pengar från biståndsbudgeten till försvar och säkerhet, inklusive den mexikanska muren. Enprocentsmålet är en av statsmakterna fastställd [...]Avräkningar, Budget, Enprocentsmålet, Flykt och migration, FN, Multilateralt samarbete, Sida, Syrien, VolymArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/17/iden-om-ett-utgiftsmal-for-bistandet-har-tjanat-ut/"
2017-03-20

Inte bara han får bistånd

Johan Rudström, Upsala Nya Tidning

“Femina Hip får sju miljoner kronor per år, en procent av biståndet till Tanzania. Ingenting av det vi ser i landet får oss att tro att president Magufuli skulle vilja ha kvar en sådan verksamhet. [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Tanzania
2017-03-18

Afrika har ju sol. Gör mera el.

Heidi Avellan, Sydsvenskan

“Politiker – kanske också biståndsgivare; Tanzania är ju Sveriges stora biståndsland – vill ofta ha grandiosa planer. Elledningar till folket. Så mäts utveckling. Men med digitalteknik, bättre mobiler och solenergi måste det gå att göra mer [...]Biståndsformer, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Kenya, Klimat & miljö, Tanzania
2017-03-17

Idén om ett utgiftsmål för biståndet har tjänat ut

Lars Anell, Dagens Nyheter

“Biståndspolitiken bör fokusera på vad man gör och åstadkommer. Förväntade resultat bör motivera anslagens storlek. Det finns gott om exempel på att biståndsanslagen ibland blivit större än vår förmåga att utforma och genomföra effektiva insatser.” Bilateralt samarbete, Budget, Enprocentsmålet, Forskning och innovation, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Resultat, Sida, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/enprocentmalet-en-kritisk-essa/ "
2017-03-16

“Ta upp FN-soldaternas övergrepp i säkerhetsrådet!”

Kerstin Lundgren m.fl., SVT Opinion

“Sedan årsskiftet innehar Sverige en plats i FN:s säkerhetsråd och den svenska regeringen har goda möjligheter att lyfta denna fråga och utreda varför de utsatta barnen inte fått det stöd de har rätt till, men [...]Barn och unga, Centralafrikanska republiken, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Sverige i FN:s säkerhetsrådI artikeln hänvisas till "Uppdrag granskning"
2017-03-15

Svälten kan och måste stoppas

Dagens Nyheter

“Utan akut hjälp kommer människor att hungra ihjäl. Omvärlden måste därför snabbt fylla på FN:s kassa. Hittills har organisationen bara tagit emot bråkdelar av summan som behövs. Både givarländerna och FN-systemet är distraherade av andra internationella [...]FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Jordbruk, Klimat & miljö, Nigeria, Somalia, Sydsudan
2017-03-14

Klipp banden med Lukasjenka

Martin Uggla, Uppsala Nya Tidning

“Det som nu sker i Belarus bör därför få tydliga konsekvenser för Sveriges och EU:s Belaruspolitik. I ett första steg bör alla bilaterala samarbetsprocesser med belarusiska myndigheter omedelbart avbrytas. Dessa bör sedan inte återupptas förrän [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Sverige, Vitryssland
2017-03-14

Biståndspolitiska ramverket riskerar att ta fokus från fattigdomsbekämpning

Arne Bigsten, OmVärlden

“Det övergripande målet för svenskt bistånd förblir ”att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”. Ramverket utgå från tre tematiska perspektiv, nämligen ett konfliktperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv och ett miljö- [...]Biståndets målsättning, Ekonomisk jämlikhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Landfokusering, Policyramverket för svenskt bistånd
2017-03-12

Hur många afghaner har dödats av svenska kulor?

Sigrid Aliki, ETC

“Svenska försvarsmakten redovisar inte någonstans på sin hemsida hur många personer om dödats av svenska kulor, trots att det framkommit uppgifter om att svenska soldater skjutit för att döda ett stort antal gånger. Inte heller [...]Afghanistan, Bilateralt samarbete, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato, USA, Utvärdering
2017-03-11

”Varför var vi egentligen i Afghanistan”

Gösta Hultén m.fl., Svenska Dagbladet

“De civila målen tjänade att göra kriget mer acceptabelt för svenska allmänheten. Sverige var i och för sig inte ensamt om att dölja Afghanistankrigets syfte. I Tyskland kände man sig tvungen att ha med mål [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, USA, Utvärdering
2017-03-03

Insats måste ha mål. Lär av Afghanistan.

Sydsvenskan

“Att på olika sätt – även militära – bidra till ökad stabilitet i Nordafrika och Mellanöstern har en direkt betydelse för Europa och Sverige när det gäller att bekämpa terror och att förhindra flyktingkatastrofer. Och [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd
2017-03-02

USA:s terroristjakt hinder för framsteg i Afghanistan

Anna-Karin Johansson, Göteborgs-Posten

“Att bygga upp fragila och konfliktdrabbade stater tar tid. En av de norska utvärderarna, Paal Hilde, konstaterar i vår rapport att omvärlden inte hade någon långsiktig plan för Afghanistans utveckling, fred och uppbyggnad av en [...]Afghanistan, Civilsamhället, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato, Politik för global utveckling (PGU), USA, Utvärdering
2017-02-27

Snälla riskkapitalister som investerar i smutsiga branscher

Peter Alestig, Svenska Dagbladet

“Men när det gäller investeringen i Rysslandsfonden Mint II blir det betydligt svårare att förstå vad Swedfund egentligen vill uppnå. Att fonden har varit mycket – ja rent av katastrofalt – dålig är naturligtvis pikant, [...]Biståndsformer, Hållbar utveckling, Näringsliv, Ryssland
2017-02-27

Mathjälp räcker inte. Se skälen till svälten.

Sydsvenskan

“Hungersnöden hör till de äldsta av människans plågor, men borde inte behöva breda ut sig idag. För i modern tid beror svältkatastrofer inte på brist på mat i världen, utan på brist på fred och [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Hunger, Sydsudan
2017-02-26

”Det sätts ett hårdare tryck på bilden av Sverige”

Annika Rembe, Svenska Dagbladet

“Det är viktigt att bidra till en relevant och väl nyanserad bild av vårt land utomlands. En central del i det arbetet är att inte försöka skönmåla eller dölja det som skaver. Vi har allt [...]Multilateralt samarbete, Sverige
2017-02-24

Barn som svälter inte en naturlag

Somar Al Naher, Aftonbladet

“Situationen i Sydsudan är mycket värre än vad FN tidigare har befarat. Närmare 100 000 människor riskerar nu att dö av svält. Matbristen kan drabba över fem miljoner människor, halva landets befolkning till sommaren om inget [...]Humanitärt bistånd, Sydsudan
2017-02-22

»Fortsatta svek mot västsaharierna«

Lena Thunberg, Dagens Arena

“Sverige skulle driva en aktiv Västsahara-politik genom FN och genom ett ökat humanitärt stöd, sas det för ett år sedan. Det har vi hittills inte sett några spår av. I stället går utvecklingen bakåt. När kommer [...]FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Marocko, Västsahara
2017-02-15

En nyktrare utrikespolitik

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Om socialdemokratisk utrikespolitik tidigare hanterades genom att ”gapa högt och bära på en piprensare”, som Fredrik Johansson träffande beskrev det på ledarsidans blogg Högermarginalen (16/11–14), var det nu ett litet land som insett sina begränsningar som talade genom [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Multilateralt samarbete, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-02-15

Förbjud vapenexporten till diktaturer, Wallström

Hans Linde, Expressen

“Det kommer inte att vara möjligt att med trovärdighet tala om fred, feminism och Sverige som en humanitär stormakt och man tillåter fortsatt vapenexport till diktaturer och krigförande stater. Regeringen står inför ett val. Förbjud [...]Diktaturer, Filippinerna, Humanitärt bistånd, Jemen, Partipolitik, Vapenhandel
2017-02-14

”Hjälp på plats”

Susanna Birgersson, Göteborgs-Posten

“Många som har fått nej till uppehållstillstånd ska nu utvisas till Afghanistan. Det är ett land i krig och kaos, men också ett land där den svenska närvaron är stark. Här finns biståndsarbetare, kontakter och [...]Afghanistan, Barn och unga, Biståndsformer, Flykt och migration
2017-02-11

”Nytt institut för global hälsa får stöd från Gates stiftelse”

Peter Friberg m.fl., Dagens Nyheter

“Sveriges arbete för globalt hållbart hälsoarbete bör stärkas. Vi som undertecknat denna artikel har därför tagit initiativ till ett nytt institut vid Kungl. Vetenskapsakademien: Swedish Institute for Global Health Transformation, Sight.” Forskning och innovation, Hälsa, Välgörenhet, WHO
2017-02-10

Isabella Lövin, här är din nästa konferens

Susanna Birgersson, Göteborgs-Posten

“Det är väl inget anmärkningsvärt i sig; en feministisk regering tycker givetvis att det är viktigt att kvinnor världen över får tillgång till säkra aborter. Men fokuset! Proportionerna! Var är konferenserna för Jemen? Var är [...]Biståndsformer, Feministisk utrikespolitik, Humanitärt bistånd, Jemen, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sydsudan
2017-02-09

Slösa inte bort Hans Roslings arv

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Hans Rosling menade att vi i den rika världen faktiskt skulle kunna avskaffa den extrema fattigdomen globalt, på bara något decennium, om vi fokuserade på att hjälpa där det behövs som mest.” Biståndsformer, FN, Kina, Niger, Nordkorea, Palestina, Resultat
2017-02-03

Vänd inte bort blicken från Mosul

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“I dagarna har irakiska armén inlett fas två av offensiven, och nu väntar svårare strider. Men det är inte säkert att vi kommer få veta så mycket om detta. Journalisterna bevakar Donald Trumps utspel i stället. En [...]Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Islamiska Staten (IS), Mediabevakning
2017-02-02

”EU gör precis som Trump – stoppar flyktingar”

Malin Björk, Svenska Dagbladet

“Vi i vänstern, både här i Sverige och i Europaparlamentet, står upp för den internationella asylrätten. Vi kräver att EU omedelbart upphör med dessa ”migration compacts” och andra migrationskontrollerande avtal med tredje länder. Det finns alternativ [...]Asylrätt, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, EU, Flykt och migration, Villkorat bistånd
2017-01-25

Vi behöver mer samarbete i EU, inte mindre

Cecilia Wikström, Nerikes Allehanda

“Opinionsundersökningar från medlemsländerna visar tydligt att medborgarna rankar terrorism och migration som de absolut viktigaste frågorna som EU gemensamt borde ta ansvar för att komma tillrätta med. Jag förstår inte hur någon enda människa kan [...]EU, Multilateralt samarbete
2017-01-18

Svaret för dig som inte vill vänta på pest och världskrig

Andreas Gustavsson, ETC

“Jag föredrar politik framför pandemi, välfärdsbyggande framför världskrig. Jag gissar att fler kan skriva under på det. Det enda alternativet är politik. Fördelning mellan människor, mellan ekonomiska skikt – och de extremt rika är slutgiltigt [...]Ekonomisk jämlikhet, Kapitalflykt, Näringsliv, VälgörenhetI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/an-economy-for-the-99/"
2017-01-10

”Regeringen måste sluta ta av biståndspengarna”

Bo Forsberg m.fl, Svenska Dagbladet

“Civilsamhällets kritik har inte handlat om flyktingmottagandet. Sverige ska värna asylrätten och vi är starkt kritiska mot de lagar som hindrar männi­skor från att utöva den rätten. Det är också självklart att ett bra asylmottagande [...]Asylrätt, Avräkningar, Biståndsformer, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Sverige
2017-01-10

Demokratistöd till Ryssland främjar svensk säkerhet

Martin Uggla, OmVärlden

“I mitten av 2000-talet stöttade Sverige den ryska demokratirörelsen – det vill säga de modiga krafter som försöker kämpa emot Vladimir Putins auktoritära styre – med ungefär 100 miljoner kronor per år. Sedan skars stödet [...]Biståndsformer, Demokrati, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige
2017-01-01

Biståndet måste bli vassare

Birgitta Ohlsson m.fl., Corren

“Den moderna terrorismen är gränslös – rekrytering kan ske i ett land, attentat utföras i ett annat, och basen etableras i ytterligare ett. Vi vill att svenskt stöd ges till extremismbekämpning i Tunisien och andra [...]Mänskliga rättigheter, Tunisien, Villkorat bistånd
2016-12-25

”Flyktingpolitiken måste nå en bättre balans”

Thord Palmlund, Svenska Dagbladet

“Vi kan inte hålla kvar den nuvarande flykting­politiken, som inte förtjänar namnet. Den har mer eller mindre eliminerat asylbegreppet, den centrala tanken i all human flyktingpolitik, när den inte längre förknippar permanent uppehållstillstånd med asylbehov [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Sverige
2016-12-19

Svenskt miljardbistånd ska stärka Iraks demokrati

Katarina Stintzing, Svenska Dagbladet

“Idag kom beslutet att regeringen återinför biståndet till Irak under fem års tid, med en ny strategi och utökade resurser. Förra regeringen beslutade 2013 att fasa ut biståndet med motiveringen att Irak var ett medelinkomstland, [...]Demokrati, Humanitärt bistånd, Irak
2016-12-19

Mänskliga rättigheter i motvind – men regeringen höjer ambitionerna

Annika Ben David, Mänsklig Säkerhet

“Vi kommer nämligen inte att acceptera att MR relativiseras. Idag tar sig stater rätten att tolka MR utifrån sin historia, sin kultur, sin religion eller sin kontext. Här slår regeringen fast att det inget finns [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Press- och yttrandefrihet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-17

Hjälp Aleppo!

Birgitta Ohlsson m.fl., Upsala Nya Tidning

“Liberalerna lämnade på onsdagen in en motion till riksdagen där vi föreslår att regeringen snabbt vidtar åtgärder för att öka det svenska humanitära katastrofbiståndet till den drabbade civilbefolkningen i Aleppo. Tyvärr valde talmannen att inte [...]Barn och unga, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Ryssland, Syrien
2016-12-17

Fler än någonsin är på flykt – gåvobevis kan lindra plågan

Cecilia Wikström, Göteborgs-Posten

“Men bortsett från lagstiftningsarbetet är Rädda barnen, UNHCR och Röda korset några av de organisationer som jag kommer att köpa gåvobevis från för att ge till nära och kära i julklapp, för att göra det [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Fred och säkerhet, Syrien, Välgörenhet
2016-12-15

Svenskt bistånd kan avlöna terrorister

Ulf Öfverberg, Expressen

“Exempelvis har PA gett en del terrordömda mer än en halv miljon kronor i lön efter terrordåden mot civila israeler. Det departement som har hand om utbetalningarna till dömda terrorister och deras familjer har den [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Feministisk utrikespolitik, Israel, Jämställdhet, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Palestina, Villkorat bistånd
2016-12-15

”Nu tar vi ett helhetsgrepp om svenskt bistånd”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“När vi klev in på Utrikesdepartementet hösten 2014 hade åtta viktiga år förlorats i dialogen mellan biståndets aktörer, forskningen, expertisen å ena sidan, och regeringen å andra sidan. Vi ser värdet i ett brett engagemang [...]Civilsamhället, Demokrati, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Policyramverket för svenskt bistånd
2016-12-14

”Stoppa slakten nu!”

Jihad Eshmawi, SVT Opinion

“En humanitär korridor måste upprättas, vi måste hjälpa de instänga människorna i Aleppo. Många av dem som är kvar är kända för att motsätta sig den syriska regeringen. Det handlar om journalister, läkare, första-hjälpen arbetare och [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Syrien
2016-12-14

Ställ krav på Palestina

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Sverige, som länge har varit ett av de största givarländerna, borde kunna få ut mer av satsat kapital. Det går bara med krav. Villkorslöst bistånd leder nästan uteslutande till stagnation, som otaliga exempel ur svensk [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-12-13

”Mitt besök fördjupar relationen med Palestina”

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Vi kommer att diskutera en rad frågor, som vikten av demokratisk utveckling i Palestina, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Jag kommer att ta upp det civila samhällets nyckelroll, samt vikten av att bekämpa korruption, [...]Bilateralt samarbete, Civilsamhället, Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Palestina
2016-12-13

I FN kan en feministisk utrikespolitik prövas mot IS

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

“Många viktiga områden tas upp av regeringen för att lyfta den feministiska utrikespolitiken, involvera FN:s nya generalsekreterare i säkerhetsrådets arbete och att se till att glömda konflikter inte faller i just glömska. Men vi liberaler saknar [...]Barn och unga, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Kultur, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Mellanöstern, Militärt bistånd, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2016-12-12

Lärarnas Riksförbund: Visa solidaritet med världens barn

Åsa Fahlén, Dagens Arena

“I Syrien uppskattar man antalet förstörda skolor till över 6 000. För att på allvar förstå omfattningen så är det ungefär lika många skolor som finns i Sverige. Runt om i världen pågår andra krig och konflikter men [...]Barn och unga, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Syrien, Utbildning
2016-12-12

Blodbadet i Syrien måste få ett stopp

Sofia Nerbrand, Svenska Dagbladet

Att väst med USA i spetsen blivit mjuka i det hårda försvaret för vårt öppna samhälle är mycket olycksbådande. Människor lider och dör i krigets Syrien. Flyktingar fastnar i tältlägrens hopplöshet. EU hamnar i förhandlingsmässigt [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Syrien
2016-12-07

“Kan Sveriges militära närvaro i Afghanistan ha orsakat ett kompromissande med folkrätten?”

Kajsa Johansson, OmVärlden

“Det är av största vikt att [regeringens utvärdering för den samlade svenska insatsen i Afghanistan] går bortom de mest omedelbara och till stor del tekniska aspekterna av samarbete och samverkan mellan olika aktörer. Det mest avgörande [...]Afghanistan, Civilsamhället, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Sverige, Utvärdering
2016-12-07

”Kvinnor måste inkluderas för en hållbar fred”

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Först: inkludera kvinnorna. Stöd kvinnor som fredsbyggare. Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan kvinnors deltagande i freds­processer och ett fredsavtals hållbarhet. Vi kan inte längre motivera att halva befolkningen utesluts från samtal om [...]Civilsamhället, Colombia, Fred och säkerhet, Kvinnor, Multilateralt samarbete
2016-12-06

Stoppa terrorstödet, Wallström

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Det är ingen tvekan om att den palestinska civilbefolkningen behöver vårt stöd, politiskt såväl som ekonomiskt. Men att svenskt bistånd konstant hamnar i fel fickor och dessutom används till att avlöna och försörja personer som [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-12-05

Globala hot och nationella svar – säkerhetspolitikens paradox

Robert Egnell, Mänsklig Säkerhet

“Brexit och Trumps valseger signalerar att samarbetsviljan och samarbetsförmågan i det internationella systemet försvagas. Detta gör att vi är ytterst sårbara inför chock eller stress. Systemet utsätts konstant för bådadera i form av klimatkatastrofer, migrationsvågor, [...]FN, Fred och säkerhet, Multilateralt samarbete
2016-12-01

Sverige bör sätta mer press på Afghanistan

Markus Wiechel m.fl., Svenska Dagbladet

“[O]m regeringen verkligen vill se ”ordning och reda i migrationspolitiken” så måste det mycket omfattande biståndet till Afghanistan upp på bordet. Vi anser att biståndet bör fokusera på humanitära insatser, något som av naturliga skäl [...]Afghanistan, Bistånd som påtryckningsmedel, EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd
2016-12-01

Sjöfarten kan och måste minska sina utsläpp

Edvard Molitor, Göteborgs-Posten

“IMO, FN:s sjöfartsorgan, beslutade i oktober att man först 2018 ska införa ett datainsamlingssystem för rapportering av bränsleförbrukning från fartyg, data som sedan ska kunna användas som grund för mål och ett eventuellt regelverk som [...]Bilateralt samarbete, FN, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-11-30

Nödhjälp räcker inte

Isabella Lövin, Upsala Nya Tidning

“Nu lägger vi nästa strategiska pusselbit i vårt arbete. Regeringen ger Sida och Folke Bernadotteakademin i uppdrag att ta fram underlag till en ny global strategi för fredliga och inkluderande samhällen som ska gälla 2017–2019.” Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd
2016-11-27

Konsten att ge

Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet

“[V]älgörenhetsorganisationerna vet alltför ofta inte hur effektiva deras projekt har varit. Och det borde bekymra både dem och oss som givare mer. Allt givande har konsekvenser, både för den som ger och den som tar emot. [...]Resultat, Utvärdering, Välgörenhet
2016-11-26

En hållbar utveckling är en rättighetsfråga

Lars-Olof Karlsson m.fl., Skånska Dagbladet

“Vi vill se att de globala målen för en hållbar utveckling och jämlik värld uppfylls. De spelar roll för världens alla människor och för att världen ska hålla flera generationer fram. Det handlar om allas [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Partinära bistånd
2016-11-25

Ge stöd åt de viktiga hjälporganen

Tobias Wikström, Dagens Industri

“De internationella hjälporganisationerna är en central infrastruktur. De är flexibla, snabbfotade och långt mycket mindre korrupta än stater. De får i stor utsträckning sin finansiering av privata donationer; det är själva tanken. Därför ska vi [...]Humanitärt bistånd, Korruption, Näringsliv, Välgörenhet
2016-11-24

Sverige måste öka insatsen mot IS gas och tortyr

Birgitta Ohlsson m.fl., Svenska Dagbladet

“Peshmergasoldaterna är modiga män och kvinnor som riskerar livet för att skydda oss alla mot terrorismen. Vi är stolta över att Sverige har bidragit med en stödjande och utbildande insats i norra Irak, och vi [...]Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd
2016-11-24

Sverige riskerar att bidra till en humanitär katastrof

Marie Jönsson m.fl., Sundsvalls Tidning

“Svenska myndigheter och ansvariga politiker tar nu beslut som är direkt kontraproduktiva. De återvändande flyktingarnas rättigheter tas inte tillvara. Vi vädjar till ansvariga politiker och myndigheter att inte verkställa avvisningarna av flyktingar till Afghanistan.” Afghanistan, Bistånd som påtryckningsmedel, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Villkorat bistånd
2016-11-14

60 miljarder i bistånd till ingen nytta

Lars Kriss, Kristianstadsbladet

“Från självständigheten på 1960-talet till att Nyerere avsattes 1985 drevs Tanzania i bankrutt. Den ekonomiska kollapsen inträffade inte trots svenska biståndsmiljarder, utan med hjälp av. Först efter liberaliseringarna kan Sveriges insatser har haft viss positiv [...]Afrika, Biståndsformer, Sverige, Tanzania
2016-11-08

Effektmätning är inte raketforskning

Caroline Cederlöf, Dagens Nyheter

“I debatten om effektmätning lyfter vissa fram att vi måste akta oss för att inte begränsa oss till att finansiera sådant som enkelt kan mätas. Och visst är det så. Men det är en bit [...]Resultat, Utvärdering, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/01/valgorenhetsorganisationer-vet-inte-om-projekt-gor-nytta/"
2016-11-08

Stålhammar klarar inte att läsa en budget

Markus Wiechel, Expressen

“Förvirringen beror kanske på att vår ram är mindre som följd av att vi inte inkluderar inhemska kostnader för asylinvandring, men en erfaren politiker bör förstå detta. I budgeten står det klart och tydligt att [...]Flykt och migration, Humanitärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/01/bara-nonsens-att-sd-vill-hjalpa-mer-pa-plats/"
2016-11-07

Tio procent av din årsinkomst räddar ett liv

Markus Anderljung m. fl., Dagens Nyheter

“Med ungefär 10 procent av medelinkomsten för personer med förvärvsinkomst i Sverige kan man alltså rädda ett liv – om gåvan riktas rätt. Faktum är att majoriteten av oss i Sverige skulle kvala in bland [...]Resultat, Utvärdering, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/01/valgorenhetsorganisationer-vet-inte-om-projekt-gor-nytta/"
2016-11-02

Mosul är i akut kris

Anders Rehnberg, Upsala Nya Tidning

“Vi kan diskutera i evigheter om Sveriges flyktingpolitik, hur stabilitet ska uppnås efter kriget, hur vi på bästa sätt bidrar till långsiktig fred och hur vi kan delta i den långsiktiga kampen mot Daesh. Men just [...]Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Islamiska Staten (IS)
2016-11-02

”Mätning av effekt måste bli självklart”

Charlotte Rydh, Dagens Nyheter

“Arbetet med effektrapportering i Sverige är fortfarande under utveckling, men här finns potential för svenska organisationer att bli exceptionellt bra på att visa på effekten av sitt arbete, och därmed av de insamlade pengarna. Men [...]Resultat, Utvärdering, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/01/valgorenhetsorganisationer-vet-inte-om-projekt-gor-nytta/"
2016-11-01

”Välgörenhetsorganisationer vet inte om projekt gör nytta”

Stefan Einhorn m.fl., Dagens Nyheter

“Utvärderingar är tidskrävande och kostsamma, men de är nödvändiga för att veta om projekten ger den effekt som man hoppas på. Med en väl genomförd utvärdering skapas också en kunskapsbas som gör att projekt kan [...]Hälsa, Resultat, Utvärdering, Välgörenhet
2016-11-01

Mer vapen skapar inte en långsiktig fred

Karin Olofsson m.fl., ETC

“Tillgång till vapen och ammunition är en grundförutsättning för konflikt och våld. Väpnat våld är ett hinder för utveckling, mänsklig säkerhet och tvingar människor på flykt från sina hem. Som historien har visat bidrar inte [...]Fred och säkerhet, Irak, Militärt bistånd, Vapenhandel
2016-11-01

Bara nonsens att SD vill hjälpa mer på plats

Pernilla Stålhammar, Expressen

“När närmare 300 000 människor har dödats, nio av tio barn blivit vittnen till dödande och Daesh (IS) halshugger och våldtar i området. Då säger Jimmie Åkesson: ”Med våra reformer kommer lönsamheten att välja Sverige [...]Budget, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Syrien
2016-11-01

Avtalet med Afghanistan måste rivas upp

Hans Linde m.fl., Göteborgs-Posten

“Bistånd får aldrig bli verktyg för den rika världens utpressning av fattiga länder. För Vänsterpartiet är det självklart att det alltid ska vara de fattigas perspektiv på utveckling som styr var och hur biståndet bedrivs. När [...]Afghanistan, Asylrätt, Bistånd som påtryckningsmedel, Flykt och migration, Villkorat bistånd
2016-11-01

Biståndssocialism håller afrikanska länder fattiga

Mattias Svensson, Allehanda

“Sverige är en av världens malligaste biståndsgivare. Våra politiker skryter ofta med hur mycket av medborgarnas skattepengar som går till bistånd. De har hamnat i länder som Tanzania, som fått 7 miljarder dollar under decennierna [...]Bilateralt samarbete, Korruption, Resultat, Skuldavskrivning, TanzaniaI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/swedish-development-cooperation-with-tanzania-has-it-helped-the-poor/"
2016-10-28

Från bistånd till samarbete

Ann Linde, Aktuellt i Politiken

“Att relationen mellan Sverige och Vietnam nu går från utvecklingssamarbete till samarbete inom handel- och forskningsområdet innebär inte att vi slutar att driva på för mänskliga rättigheter och demokratiska reformer. Exempelvis finns i Vietnam en stor [...]Anständiga arbetsvillkor, Bilateralt samarbete, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Vietnam
2016-10-27

Tanzania, skulden och äran

Gun-Britt Andersson, Svenska Dagbladet

“Det Tanzania själv gör betyder mest för utvecklingen. Som biståndsgivare måste vi stå för både vad vi bidragit med och ställt till med. Att ta på sig äran – det vore förmätet men vi kan [...]Bilateralt samarbete, Resultat, Tanzania, UtvärderingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/19/vi-borde-skammas/"
2016-10-24

Fred byggs inte av rivna hus

Erik Svanberg, Upsala Nya Tidning

“Israel har fullständigt legitima säkerhetsintressen, och stora utmaningar i att möta våld och terror på ett sätt som ger skydd åt sin befolkning. Men att systematiskt kraftigt begränsa palestiniers rätt att bo och leva på 60 [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-10-21

Iraks minoriteter måste få vårt stöd

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

Fram till i dag har västvärlden, EU och dess medlemsländer inte i något avseende gjort vad som krävs för att säkerställa den fortsatta existensen för Iraks utsatta minoriteter. När Mosul nu står inför att befrias [...]EU, Humanitärt bistånd, Irak, Partipolitik
2016-10-20

”Sverige, bidra inte till inhumana flyktinguppgörelser”

Malin Nilsson m.fl., SVT Opinion

“[T]rots ett eskalerat våld i Syrien och Irak väntas inga positiva besked för människor som flyr. Istället rullar EU ut en politik som ytterligare försvårar för människor att lämna krig och konflikt och som bestraffar fattiga [...]Afghanistan, AU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Turkiet, Villkorat bistånd
2016-10-19

Vi borde skämmas

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Under mer än halva perioden har Sverige alltså skadat Tanzania. Under de två senaste decennierna har vi i bästa fall bidragit på marginalen. Egentligen borde vi skämmas. Men det svenska biståndet till Tanzania fortsätter. Under förra året [...]Budgetstöd, Fungibilitet, Resultat, Tanzania, Utvärdering
2016-10-19

EU har inte lärt av flyktingkrisen

Dagens Nyheter

“De humanitära insatserna i regionen är kroniskt underfinansierade. Och det gäller även inför slaget om Mosul. UNHCR försöker förbereda lägerplatser, men behöver mer tält och förnödenheter. De beräknade kostnaderna är inte stora: knappt 200 miljoner [...]EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Islamiska Staten (IS), Turkiet
2016-10-19

Befrielsen är bara början

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“Förutom självklara saker som rent vatten, mat, tält, filtar och latriner så kan läkarinsatser i stor skala bli nödvändiga nästan omedelbart. Irak har inte en chans att klara allt detta på egen hand. Till den [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Islamiska Staten (IS)
2016-10-18

”Var finns solidariteten med svenskirakierna?”

Abir Al-sahlani, SVT Opinion

“Nu befinner Irak i en ny strid. De allra flesta irakierna känner någon som deltar i striderna mot Daesh. Och snart kommer de flesta svenskirakierna att känna någon som mist livet i just denna strid. Tyvärr landar [...]EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Islamiska Staten (IS)
2016-10-18

Befria Mosul på riktigt

Lisa Pelling, Dagens Arena

“Hjälp människor på flykt. FN räknar med att 200 000 människor kan komma att fly undan offensiven och när Daesh tvingas släppa sitt järngrepp över staden. Här behövs en jättelika humanitär insats. Det behövs mat, vatten, tält, filtar, latriner, [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd
2016-10-14

Förlåt vi stör, men Haitis invånare dör

Eva Franchell, Aftonbladet

“Haiti är ett fattigt, våldsamt och korrupt land och sådana länder drabbas alltid hårdast vid naturkatastrofer. Med det ökande klimathotet är det viktigt att just sådana här länder rustas för att klara översvämningar och stormar. [...]Haiti, Humanitärt bistånd, Välgörenhet
2016-10-12

Terror som lönar sig.

Mats Skogkär, Sydsvenskan

“Lovorden är inget undantag, snarare regel. Palestinier som begår terrordåd hyllas som hjältar; gator, torg, skolor, sportanläggningar döps efter döda terrorister. På årsdagen av OS-massakern i München den 5 september 1972, då elva israeliska idrottsmän [...]Palestina, Villkorat bistånd
2016-10-11

Vägen till Haiti kantas av goda avsikter

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Haiti kallas ofta för ”en republik av hjälporganisationer” eftersom uppskattningsvis 10 000 sådana finns på plats i den fattiga önationen. De senaste sex åren har miljarder i bistånd strömmat in, men skandalerna har varit nästan lika [...]Haiti, Humanitärt bistånd
2016-10-10

Haiti? Vi har annat att tänka på

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Det finns många distraktioner. “Dödstalen stiger medan Matthew närmar sig havet”, lyder en rubrik från Reuters på måndagsmorgonen, men den syftar på USA där 17 personer hade avlidit. I Haiti var samtidigt den växande dödssiffran uppe [...]Haiti, Humanitärt bistånd, Mediabevakning, Sviktande stater
2016-10-09

Tufft FN-uppdrag för Guterres

Dagens Nyheter

“För en generalsekreterare kommer det alltid att vara en skyldighet att engagera sig för att stoppa blodbad som det i Syrien. Men förutsättningarna för Guterres att göra ordentliga avtryck ligger sannolikt bortom de mest brännheta [...]FN, Fred och säkerhet, Korruption, Militärt bistånd
2016-10-07

”Utan stöd utifrån är den fred som var så nära plötsligt mycket långt borta igen.”

Torsten Krause m.fl., Sydsvenskan

“En viktig fråga är om en fredlig samlevnad överhuvudtaget är möjligt i ett land där drygt hälften av befolkningen inte är redo att försonas. En annan aspekt är hur det internationella samfundet agerar. Hittills har [...]Bilateralt samarbete, Colombia, Fred och säkerhet
2016-10-03

Nu finns möjlighet att påverka Kuba

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Svenskt utvecklingssamarbete har länge verkat i svåra kontexter, där det finns brister vad gäller demokrati och respekten för mänskliga rättigheter. Fattigdom och brist på demokrati går tyvärr ofta hand i hand. Det är precis på [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/30/bistand-befaster-kubas-kommunistpamp/"
2016-09-29

Srebrenica: FN-soldaternas Mission Impossible

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Nederländska Bosnienveteraner stämmer sin egen regering för att de skickades ut på ett omöjligt uppdrag – med psykiska och fysiska men till följd. De 400, lätt beväpnade, soldaterna kunde inte skydda civilbefolkningen i den av [...]Bosnien-Hercegovina, FN, Militärt bistånd
2016-09-22

Rätt tänkt att satsa mer på kvotflyktingar

Expressen

“Nu vill det till att givarländerna också infriar sina löften. Så sker dessvärre inte alltid. Men inriktningen är bra: mer bistånd till länder i krisers närområden och fler kvotflyktingar. Det är det mest realistiska och [...]Asylrätt, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, FN, Humanitärt bistånd
2016-09-20

”Sverige ska ta emot fler kvotflyktingar”

Morgan Johansson m.fl., Svenska Dagbladet

“Sverige har både under den nuvarande regeringen och den förra regeringen prioriterat det internationella arbetet för att öka den globala ansvarsfördelningen och andra länders mottagande av kvot­flyktingar. Ett solidariskt ansvarstagande är av­görande för att de [...]EU, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2016-09-20

Säg vem den godaste humanisten är

Aleksandra Boscanin, Göteborgs-Posten

“Flyktingkrisen blev så svår för Sverige att hantera att det blev aktuellt att upprätta tältläger. Är det ett värdigt mottagande i svenska mått mätt? När man nått till den punkten kan det vara bättre att [...]Budget, Flykt och migration, Humanitärt biståndI artikeln hänvisas till "Söndagsintervjun: Anne Ramberg – en sluten asfaltsblomma men ingen blyg viol (SR 18/9)"
2016-09-18

Tunisien behöver stöd

Birgitta Ohlsson, Upsala Nya Tidning

“Tunisien är det enda ljusa exemplet i ett alltmer frihetsinskränkt Mellanöstern – det enda landet som lyckats komma ut på andra sidan av den tunnel som var den arabiska våren. Därför är det också ett särskilt viktigt [...]Biståndsformer, Feministisk utrikespolitik, Mellanöstern, Tunisien
2016-09-13

Regeringen exporterar arbetslinjen – till Syrien

Amanda Björkman, Dagens Nyheter

“Människor svälter. Att då rida in på höga biståndshästar och tala om möjligheter till arbete när bomberna viner säger mer om hur Sverige vill uppfattas än vad som kan åstadkommas. I grund och botten är frågan [...]Humanitärt bistånd, Syrien
2016-09-06

”Viktigt att se helheten”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“Sverige är en humanitär stormakt. Vi är världens största givare av kärnstöd (icke-öronmärkt stöd) till FN:s flyktingorgan UNHCR, FN:s humanitära organ OCHA och FN:s livsmedelsorgan WFP. Kärnstödet är centralt för att organisationerna snabbt ska kunna agera [...]Budget, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/04/farre-asylsokande-i-sverige-betyder-inte-farre-flyktingar/"
2016-09-04

“Färre asylsökande i Sverige betyder inte färre flyktingar”

Fredrik Malm, Dagens Nyheter

“Men att antalet asylsökande till Sverige minskar kraftigt betyder inte att färre människor är på flykt. Det har bara blivit svårare att få en fristad här. Det är därför moraliskt rimligt att säkerställa att de [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd
2016-09-02

Bistånd på vems bekostnad?

Nerikes Allehanda

“Barn måste få gå i skola, det måste finnas tillgång till mat och hygienartiklar – och för det krävs humanitärt bistånd. Men de glömmer att nämna den viktigaste insatsen för de miljontals människor som lever [...]Asylrätt, Flykt och migration, Humanitärt bistånd
2016-09-01

Kidnappade av extremhögern

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“I sak har de givetvis rätt. Våra pengar kan göra mycket större nytta i UNHCR:s flyktingläger än här. I stället för att försöka lösa globala problem genom att locka hit de nödställda läggs fokus om till [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/31/minskade-asylkostnader-ger-utrymme-for-hogre-bistand/"
2016-08-31

Minskade asylkostnader ger utrymme för högre bistånd

Isabella Lövin m.fl., Dagens Nyheter

Som en följd av att avräkningarna för asylkostnader inom biståndet väntas minska under 2016 kommer regeringen i höständringsbudgeten, som bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet, föreslå att 6,4 miljarder kronor återförs till biståndet i år. [...]Avräkningar, Biståndsformer
2016-08-31

Skattekronor förlänger kriget

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

Två FN-organ samarbetar med en välgörenhetsorganisation som startats – och leds – av Assads hustru Asma. Presidentfrun står på EU:s och USA:s sanktionslistor, men FN har hittills bidragit med 72 miljoner kronor till hennes fond. [...]Biståndsformer, FN, Syrien
2016-08-23

Stärk svenska värderingar i utvecklingsländer

Biza Barzo, Sydsvenskan

“Jag är övertygad om att utbytesprogram som fokuserar på mänskliga möten och kontaktbyggande kan bidra till att människor lär sig av varandra och önskar att Sverige fokuserar mer på just det. Det kan handla om [...]Barn och unga, Biståndsformer, Kvinnor, Utbildning
2016-08-21

Flyktingproblemet i New York

Richard Haass, Dagens Nyheter

“”Resultatdokumentet” på 22 sidor som de högsta ledarna ska rösta om den 19 september innehåller mängder av allmänna uttalanden och principer, men det är ont om specifika åtgärdsförslag. Där finns inte mycket, om ens något, [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete
2016-08-18

SD ljuger om svenskt bistånd

Anna Sundström, Aftonbladet

“I artikeln påstås att Palmecentret har sponsrat Robert Mugabes regim i Zimbabwe, något som är direkt felaktigt. Palmecentret har aldrig gett något stöd till Mugabe. Tvärtom har vi och våra partners i många år arbetat [...]Demokrati, Partinära bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/18/sida-saboterar-sds-arbete-for-demokrati/"
2016-08-18

Sida saboterar SD:s arbete för demokrati

Julia Kronlid m.fl., Aftonbladet

“Enligt biståndsministern syftar de nya reglerna till att ”strama upp” programmet, detta mot bakgrund av de problem som uppdagats. Alltså, efter att vissa PAO misskött sig inför man en regel som endast drabbar en PAO [...]Demokrati, Partinära bistånd, Partipolitik, Sida
2016-08-13

Påminn Kim Jong-un om Volvobilarna

Daniel Schatz, Svenska Dagbladet

“Sveriges Pyongyangambassadör kan klargöra varför tiden då svenska skattebetalare bekostade regimföreträdarnas utbildning är över. Han kan framhålla att biståndet framöver kommer understödja humanitära projekt som lindrar befolkningens nöd och ökar respekten för de mänskliga rättigheterna. [...]Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Nordkorea, Öppenhet och transparens, Villkorat bistånd
2016-07-12

Irak har sett nog av militära interventioner

Hayder Tariq, Svenska Dagbladet

“Vi kan sitta bakom våra skrivbord, prata politik vid lunchbordet och tro att vi har lösningen till Iraks problem och i förlängningen ett problem för oss i väst. Men att inte hörsamt lyssna, till vad [...]"Bad governance", Irak, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/07/10/sverige-kan-gora-nagot-at-valdet-i-bagdad/"
2016-06-29

Goda intentioner räcker inte för effektivt bistånd

Fredrik Söderbaum m.fl., Göteborgs-Posten

“Regeringen påstår även att Sverige bör prioritera mer eller mindre alla områden i Agenda 2030. Genom att prioritera i stort sett allt överallt, och genom att undvika diskussion om potentiella motsättningar mellan tematiska prioriteringar och [...]Biståndsformer, Departement och myndigheter, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-06-27

Wallström ser inte den oroande utvecklingen i Brasilien

Anna Nylander m fl, Omvärlden

“Sveriges regering bör ställa krav på Brasilien att sociala rörelsers arbete inte kriminaliseras och möts med våld. I dialogen med Brasilien bör Sverige även diskutera fördelarna med att främja småskalig och agroekologisk produktion samt jordägandeformer. [...]Bilateralt samarbete, Bistånd som påtryckningsmedel, Brasilien, Demokrati, Mänskliga rättigheter
2016-06-26

”Feltänkt om biståndet till Irak”

Gunnar Andersson m.fl., Svenska Dagbladet

“Innebörden av den förda politiken är att Sveriges stöd till Irak fortsättningsvis primärt kommer att vara antingen militärt eller kortsiktigt humanitärt. Vår uppfattning är att denna strategi kan leda till mycket negativa konsekvenser för Irak [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Humanitärt bistånd, Irak, Militärt bistånd
2016-06-23

Fyra sätt hur nytänkande kan bidra till bättre bistånd

Benjamin Kumpf, OmVärlden

“UNDP och andra FN-organisationer har investerat i experiment som kan bidra till innovation och förbättringar i flera år. År 2014 lanserade vi en global innovationsmekanism med stöd från danska regeringen. Den här mekanismen stöttar våra [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter
2016-06-20

Välstånd springer inte ur bistånd

Alexandra Ivanov, Svenska Dagbladet

“Ett grundproblem med bistånd är att fattigdom sällan handlar om resursbrist, utan om dåliga politiska system. Den som vill hjälpa behöver förstå vilka mekanismer som faktiskt driver utveckling framåt och vilken förmåga bistånd har – [...]Biståndsformer, Bolivia, Handelspolitik
2016-06-19

” Simon Hedlin: Lägg mer bistånd på utlandsstudier”

Simon Hedlin, Svenska Dagbladet

“Utöver att bidra till öppenhet och kulturutbyte kan utlandsstudier således också främja demokrati i världen. Därför ligger det helt klart i Sveriges intresse att välkomna fler studenter från andra länder. De studieavgifter som infördes 2011 [...]Biståndsformer, Demokrati, Utbildning
2016-06-09

Utøya handlar om framtiden

Anna Sundström, NSD

“Under decennier har biståndet fokuserat på utvecklingen av ett starkt civilsamhälle och på demokratiska institutioner som parlament, myndigheter och rättsväsende. Men de aktörer som förväntas omsätta folkets vilja till lagar och reformer glöms ofta bort, [...]Demokrati, Governance, Partinära bistånd
2016-06-03

Sverige ledande i att stödja Ukrainas väg mot välstånd, utveckling och jämställdhet

Margot Wallström, Mänsklig Säkerhet

“Jämställdhetsperspektivet genomsyrar arbetet och är en nyckelfråga för att Ukraina ska kunna tillvarata hela befolkningens potential. Här har Sverige en särskilt viktig roll att spela, tack vare våra breda erfarenheter på jämställdhetsområdet.” Bilateralt samarbete, Demokrati, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Ryssland, Ukraina
2016-05-27

Symbolpolitiken hör inte hemma i riksdagen

Adam Cwejman, Göteborgs-Posten

“Det är inte riksdagens ansvarsområde att genom voteringar avgöra hur verkligheten är beskaffad, eller att driva utrikespolitik. Ett erkännande kan på sin höjd ge intryck av moralisk styrka när det som krävs är verklig handlingskraft. Men [...]Irak, Mellanöstern, Militärt bistånd, Religion, Syrien
2016-05-24

Mellan hopp och verklighet

Matilda Molander, Dagens Nyheter

“Demokrati växer ofta fram genom att man tar ett steg framåt och två steg bakåt. Det blir troligen inte allmänna val om tre månader, men kanske nästa år, eller nästnästa. För att Somalia ska komma [...]Demokrati, FN, Militärt bistånd, Somalia
2016-05-24

Världens elfte land

Margot Wallström m.fl., Upsala Nya Tidning

“I dag befinner sig 125 miljoner människor i akut behov av humanitär hjälp. Om alla nödställda skulle bo i samma land vore det världens elfte största. Samtidigt är mer än 60 miljoner människor på flykt, [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-05-23

Sverige – en humanitär stormakt i ett vacklande system

Pieter-Jan van Eggermont, Mänsklig Säkerhet

“Agendan för FN-toppmötet har tydligt visat hur pass svagt intresset är för att prioritera brinnande frågor rörande det pågående våldet mot patienter och sjukvårdspersonal, den inhumana behandlingen av flyktingar och migranter, eller den ineffektiva responsen [...]Afghanistan, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Nato, Sjukvård, Syrien, Turkiet, Villkorat bistånd
2016-05-23

Hur mycket fjäsk tål utrikespolitiken?

Expressen

“Nyligen var kabinettssekreterare Annika Söder på resa i Afrika, där bland annat Zimbabwe förärades ett besök. Lokaltidningen The Herald rapporterar om hur Sverige vill återuppliva de starka relationerna mellan länderna och hur vi “kan lära [...]Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-05-19

När fredsstyrkor ofredar

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Som en av de största bidragsgivarna till FN måste Sverige driva på för att ställa förövarna inför rätta. Om truppbidragande länder inte följer regelverket bör FN skapa en tribunal för de soldater som drar FN-flaggan, [...]Barn och unga, FN, Militärt bistånd, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-05-18

“Feminism är inte lika med pacifism.”

Birgitta Ohlsson, Sydsvenskan

“Sverige borde liksom andra EU-länder bidra mycket mer militärt i den koalition som finns på plats. Sverige stöder idag kurderna i norra Irak med utbildningsinsatser. Det är bra, men vi liberaler vill att de ska [...]Feministisk utrikespolitik, Islamiska Staten (IS), Jämställdhet, Kvinnor, Mellanöstern, Militärt bistånd, Resolution 1325
2016-05-17

Vi slipper flyktingar – men offrar empatin

Mari Mörth, Aftonbladet

“Sverige må ha varit bäst i klassen vad gäller flyktingmottagande i Europa, men faktum kvarstår att den svenska regeringen är lika skyldig som alla andra medlemsstater till detta avtal. Ett smutsigt avtal som kränker mänskliga [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Turkiet
2016-05-13

Riksdagen: ställ krav på Palestina

Aleksandra Boscanin, Svenska Dagbladet

“Utöver humanitära bidrag är Sveriges bistånd till Palestina under en femårsperiod 1,5 miljarder kronor. Då det i dagsläget inte ställs några tydliga krav är detta något som är välkommet […]” Palestina, Partipolitik, Villkorat bistånd
2016-05-10

Om Kaplan varit Bildt

Markus Göransson m.fl., Upsala Nya Tidning

“Mer än tjugo år efter [Bosnien]kriget har samma journalistkår som lät Kaplan löpa gatlopp ännu inte hållit Bildt ansvarig för hans stöd till en politik som banade väg för massivt lidande i Bosnien. I stället fick [...]Bosnien-Hercegovina, FN, Militärt bistånd, Serbien, Vapenhandel
2016-05-04

Israels strategi – att riva de hus vi byggt

Hagai El-Ad, Aftonbladet

“Så till och med i rivningsbråten av en EU finansierad lekplats kan de Palestinska barnen se en struktur och en logik – nämligen Israels strategi att med tvång få palestinsk befolkning att flytta från mark [...]EU, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2016-05-03

Vänsterns tysta svek mot Venezuela

Patrik Kronqvist, Expressen

“V har i åratal odlat kontakter i Venezuela genom sin biståndsorganisation. Nu borde man använda dem och trycka på för att regimen ska lägga om politiken och undvika stupet. I stället försöker vänsterpartisterna nu omärkligt [...]Demokrati, Partinära bistånd, Partipolitik, Venezuela
2016-05-03

Enbart asyl till assyrier löser inte problemet

Gabriel Yousef, OmVärlden

“Sverige kan bistå på flera konkreta sätt som skulle leda till positiva efterverkningar i form av minskat asyltryck i Sverige. Samtidigt skulle man kunna hjälpa fler assyrier på sikt – allt till en bråkdel av [...]Civilsamhället, Flykt och migration, Irak, Mellanöstern, Militärt bistånd, Syrien
2016-04-27

Utveckla R2P och inför skyldighet att fullfölja samhällsbygge

Thomas Simonsson, Mänsklig Säkerhet

“Målet måste vara att bygga ett så pass fungerande samhälle att behovet av militära förband minskar och istället kan ersättas av poliser och civila domstolar.  Säkerhetsstyrkornas förmåga att bidra till säkerhet är endast en del [...]Afghanistan, Libyen, Militärt bistånd
2016-04-25

”Nu spurtar vi mot säkerhetsrådet”

Anders Lidén, SVT Opinion

“De är sant att de ständiga medlemmarna har ett övertag. Utan deras medverkan blir det inget. Men jag minns från förra gången i rådet att visst kunde vi påverka. Särskilt kunde vi påverka i humanitära frågor, [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-25

Sverige sviker i kampen mot IS

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Inte ens lite hjälp till kliniken som behandlar de våldtagna, traumatiserade kvinnor som flytt från IS kan man erbjuda. Men kampanjen för att få en plats i FN:s säkerhetsråd tycker regeringen det är värt att [...]FN, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd, Syrien
2016-04-14

Ministern: Självklart är biståndet inte kravlöst

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Självklart är biståndet inte kravlöst. Om statsapparaten i ett land genomsyras av korruption kan biståndet i stället kanaliseras via civilsamhällesorganisationer, FN-organ eller utvecklingsbanker. Vi ställer höga krav på resultat, och om missförhållanden uppdagas kan stöd [...]Afghanistan, Budgetstöd, Mänskliga rättigheter, Palestina, Resultat, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/04/07/bistand-ska-inte-ges-utan-att-vi-staller-krav/"
2016-04-11

Vårt mål är att Dawit Isaak släpps fri

Isabella Lövin, Göteborgs-Posten

“Regeringen arbetar målmedvetet och ser över alla möjliga vägar framåt med syfte att Dawit Isaak skall släppas. Att vi inte offentligt berättar om det vi gör eller innehållen i olika samtal är en annan sak. [...]Dawit Isaak, Eritrea, EU, Mänskliga rättigheter, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/04/05/isabella-lovin-mp-du-sviker-yttrandefriheten/"
2016-04-10

”Liberalerna måste sluta hyckla om biståndet”

Julia Kronlid, Svenska Dagbladet

“Även om Ohlsson låter påskina att ansvarighet i biståndsfrågan är en grundbult i Liberalernas utrikespolitik, så vittnar hennes rösthistoria om någon helt annat.” Afghanistan, Avräkningar, Budgetstöd, Enprocentsmålet, Korruption, Palestina, Partipolitik, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/04/07/bistand-ska-inte-ges-utan-att-vi-staller-krav/"
2016-04-08

Birgitta Olsson har rätt om biståndet

Martina Jarminder, Skånska Dagbladet

“Att, som Olsson argumenterar för, ställa krav på mottagaren att de ska prioritera mänskliga rättigheter, demokratiska reformen och jämställdhet borde vi ha gjort från början, samt att straffa ut de mottagare som vägrat att göra [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/04/07/bistand-ska-inte-ges-utan-att-vi-staller-krav/"
2016-04-08

”Minskat bistånd till Afghanistan skapar mer kaos och instabilitet”

Anna-Karin Johansson, Svt Opinion

“Afghanistan är idag det största mottagarlandet av svenskt bistånd. En bred riksdagsmajoritet står bakom beslutet. Ett av skälen är att det går att se att biståndet har gjort stor skillnad.” Afghanistan, Bistånd som påtryckningsmedel, EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Resultat, Villkorat bistånd
2016-04-07

”Bistånd ska inte ges utan att vi ställer krav”

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

“Som verktyg ska biståndet användas som både piska och morot. Stater som genomför demokratiska reformer, främjar mänskliga rättigheter, jämställdhet, öppenhet och som minskar korruption ska belönas för detta. Stater som fortsätter att kränka sina medborgares [...]Afghanistan, Avräkningar, Bilateralt samarbete, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Enprocentsmålet, Flykt och migration, Öppenhet och transparens, Palestina, Syrien, Villkorat bistånd
2016-04-06

Ställ krav på Afghanistan

Dagens Nyheter

“När EU nu hotar att dra in biståndet går det att ställa krav även på unionen. Målet får inte vara att med hjälp av återvändandeavtal stjälpa av människor som sedan kommer att fängslas av talibanerna. Men det [...]Afghanistan, EU, Flykt och migration, Villkorat bistånd
2016-04-05

“Isabella Lövin (MP) – du sviker yttrandefriheten”

Björn Tunbäck, Göteborgs-Posten

“Vi vet inte hur länge till Dawit och hans kollegor klarar sig. Därför förstår jag inte tystnaden när EU och Sverige ger den regim som håller honom fången två miljarder kronor i bistånd för 2016-2020. [...]Dawit Isaak, Eritrea, EU, Press- och yttrandefrihet, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/14/eu-overger-dawit-isaak-med-sveriges-goda-minne/"
2016-04-04

Världen är i kris – nu måste fler börja betala

Isabella Lövin m.fl, Aftonbladet

Nu måste vi kraftsamla för att möta utmaningarna. Därför samlas en rad ledare från konfliktdrabbade länder, FN-organ och givarländer i Stockholm i morgon för att enas om en ny plan för freds- och statsbyggande. I [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2016-04-02

Humanitär hjälp är inte en politisk spelbricka

Katrin Kisswani, OmVärlden

“Man kan ha åsikter om att organisationer som Läkare Utan Gränser vägrar utföra EU:s politik. Men det som borde vara upprörande är att organisationer och privatpersoner utför det arbete som EU:s medlemsstater har skyldighet att göra. [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd
2016-03-30

Den palestinska uppviglingen till våld måste upphöra

Mikael Oscarsson, Världen idag

“Genom att villkora biståndet till Palestina skulle Sverige kunna bli en viktig aktör i fredsprocessen i Palestina. En viktig aktör som tar tydlig ställning för att uppnå reell förändring på plats. Förändring så att myndigheten [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/23/lat-oss-samarbeta-for-att-villkora-det-palestinska-bistandet/"
2016-03-23

Låt oss samarbeta för att villkora det palestinska biståndet

Julia Kronlid, Världen idag

“Att Sverige under alliansens tid och nu under den rödgröna regeringen betalat ut fungibla medel, det vill säga kontanter till den palestinska myndigheten, samtidigt som andra delar av dess budget användes till att finansiera terrorism, [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Fungibilitet, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-03-18

”Kubaner bör få insyn i EU-förhandlingar”

Robert Hårdh m.fl., Svenska Dagbladet

“Men under två år har EU förhandlat om ett nytt avtal om politisk dialog, bistånd och handel med den kubanska regeringen, och inte en enda gång har man bjudit in kubanska eller europeiska människorättsförsvarare till [...]EU, Kuba, Multilateralt samarbete, Press- och yttrandefrihet
2016-03-15

”Det syriska folket behöver vårt långsiktiga engagemang”

Isabella Lövin, Svt Opinion

”Biståndet till Syrien ska både kunna svara på akuta kriser och stå för ett långsiktigt utvecklingssamarbete som behövs för att kunna ge människor de verktyg som behövs för att bygga upp landet igen.” Biståndsformer, Biståndspolitiska plattformen, Syrien
2016-03-15

Wallström: Kvinnorna behövs för en hållbar fred

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Kvinnor utgör 51 procent av befolkningen. Vi kan inte godta en situation där de inte företräds vid förhandlingsbordet. Det är även min fasta övertygelse att kvinnors representation i fredssamtalen kommer att ge fler alternativ att [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Syrien
2016-03-14

EU överger Dawit Isaak – med Sveriges goda minne

Björn Tunbäck, Göteborgs-Posten

“Vittnesmål från flyktingar och rapporter från både FN, Amnesty och andra människorättsgrupper visar att förtrycket i Eritrea ligger bakom massflykten. Det finns tusentals politiska fångar i Eritrea. I Sverige är Dawit Isaaks fall väl känt. [...]Dawit Isaak, Eritrea, EU, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Villkorat bistånd
2016-03-12

Mogadishu var en stad med diskotek och nattklubbar

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

“Nu återstår att se när Somalias och Sveriges regeringar kan hitta ett nytt datum för president-besöket. Men bara det faktum att de letar efter ett datum är ett tecken på en positiv förändring.” Bilateralt samarbete, Somalia
2016-03-11

EU överger Dawit Isaak – med Sveriges goda minne

Björn Tunbäck, Göteborgs-Posten

“I Sverige är Dawit Isaaks fall väl känt. Han och flera kollegor har fängslats utan åtal eller dom. De hålls helt isolerade. Flera sedan över fjorton år. Ändå verkar mänskliga rättigheter ha vägt lätt när EU [...]Eritrea, EU, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Villkorat bistånd
2016-03-11

Misären är undantaget

Magnus Krantz, UNT

“Det är lätt att fokusera på ekonomiska problem och kriser, i Europa och i övriga världen. Men det fundamentalt fel att se dem som en konsekvens av den allt mer sammanflätade världsekonomin. Vi behöver ännu [...]Hållbar utveckling, Multilateralt samarbete
2016-03-09

Befria Najat Abu Bakr

Erik Helmersson, Dagens Nyheter

“Frågan är hur den palestinska myndigheten lever upp till avtalet. Att jaga visselblåsare med specialstyrkor må kosta mycket biståndspengar, men det ses sällan som framsteg för de mänskliga rättigheterna.” Korruption, Mänskliga rättigheter, Palestina, Press- och yttrandefrihet, Villkorat bistånd
2016-03-07

Ett slag i ansiktet

Aleksandra Boscanin, Svenska Dagbladet

“Utöver humanitära bidrag är Sveriges bistånd till Palestina under en femårsperiod 1,5 miljarder kronor. Att Sverige ger bistånd till Palestina utan att ställa några som helst krav är anmärkningsvärt. Det är ansvarslöst mot alla dem [...]Israel/Palestina-konflikten, Korruption, Palestina, Villkorat bistånd
2016-03-06

Vår moraliska plikt att slåss mot IS

Sofia Nerbrand, Svenska Dagbladet

“Varför skickar vi inte militära styrkor för att bekämpa en fundamentalistisk våldsam gruppering som IS? Det gör vårt grannland Danmark till exempel, som häromdagen utökade sitt engagemang genom att skicka såväl marktrupp som stridsflygplan till [...]Islamiska Staten (IS), Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2016-03-04

”Stoppa biståndet om inte uppviglingen upphör”

Mikael Oscarsson, Svenska Dagbladet

“I statliga skolor gör myndigheten gällande att terroristerna är hjältar och att hela Israel tillhör palestinierna. Myndigheten uppkallar gator, torg, skolor och idrottsturneringar efter kända terrorister. Därtill finansierar den palestinska myndigheten också terrorism genom att de [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-03-04

”Varför vill borgerligheten ingå en försvarsallians med Turkiet?”

Hans Linde, Svt Opinion

“Turkiet har beskjutit mål inne i Irak, skjutit ner ett ryskt plan, stängt gränsen till Armenien och bidragit till Cyperns delning sedan decennier. På vilka sätt skulle vårt land bli säkrare genom att ingå en försvarsallians [...]Fred och säkerhet, Multilateralt samarbete, Nato, Turkiet
2016-03-03

”Vältra humanitärt bistånd över Syrien”

Fredrik Malm, Svt Opinion

“Vapenvilan är ett fönster för att agera. Genom att gripa detta halmstrå kan vi bryta den onda spiralen och rädda en del av de människor som redan har lidit tillräckligt. Syrien och sönderfallet i Mellanöstern är [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Syrien
2016-03-02

Hjälp Malawi även på sikt

Anneli Rogeman, Upsala Nya Tidning

“Det krävs en omfattande, långsiktig, satsning på de småskaliga bönderna i södra Afrika för att den pågående katastrofen inte ska leda till permanent hungersnöd. Matpaket ja. Men långsiktigt bistånd är minst lika viktigt.” Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Malawi
2016-03-02

Flyktingströmmen blir allt större. Liksom skammen för Europa.

Sydsvenskan

“Som UNHCR påpekar riskerar läget att utvecklas till en “självframkallad humanitär kris” i Europa. Desperationen är redan tydlig. Under de senaste dagarna har det vid minst två tillfällen riktats tårgas mot protesterande flyktingar, dels vid [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd
2016-02-29

”Regeringen slarvar bort frihetsagendan”

Martin Ängeby, OmVärlden

“Det övergripande målet för S är att resa runt i utvecklingsländer som frälsare och välgörare, att vinna prestige i svensk inrikespolitik och att motta blomstrande hyllningstal från ofria regimers hejdukar i FN-salongerna. Det övergripande och förvisso [...]Biståndsformer, Biståndspolitiska plattformen, Demokrati, Mänskliga rättigheter
2016-02-18

Jag bjuder Boscanin på palestinsk fika

Samaa Sarsour, Aftonbladet

“Aleksandra Boscanin anser att svenskt bistånd till Palestina borde stoppas på grund av knivattackerna. Jag skulle vilja påstå att det svenska biståndet inte är huvudproblemet snarare är grundorsaken den israeliska ockupationen och det apartheidsystem som [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-02-18

”Företag i biståndet innebär nya utmaningar”

Sandra Atler m.fl., Svenska Dagbladet

“Den svenska staten bör därför vidta alla åtgärder för att förebygga och förhindra att företag kränker mänskliga rättigheter när de agerar inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet. För att säkerställa detta måste obligatoriska krav på [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Öppenhet och transparensI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/business-and-human-rights-in-development-cooperation-has-sweden-incorporated-the-un-guiding-principles/"
2016-02-17

”Vi står upp för biståndets principer”

Isabella Lövin, OmVärlden

“Jag håller med om det som 15 svenska biståndsorganisationer skriver i Omvärlden den 16 februari: Vi ska inte luckra upp gränsen mellan bistånd och militära aktiviteter. Det är viktigt av principiella skäl eftersom vi vet vilka [...]Biståndsformer, Militärt bistånd, OECDArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/16/bistand-och-militara-insatser-hor-inte-ihop/"
2016-02-16

”Bistånd och militära insatser hör inte ihop!”

Diakonia m.fl., OmVärlden

“Erfarenheter visar att en sammanblandning av militära och humanitära insatser kan utgöra en säkerhetsrisk för enskilda biståndsarbetare och göra det svårt för lokalbefolkningen att skilja på olika aktörer. Att låta biståndspengar finansiera dessa militära insatser [...]Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, OECD
2016-02-16

Bra Wallström, men dina ord ekar tomt

Aleksandra Boscanin, Aftonbladet

“I samband med att Sverige erkände Palestina antogs en femårig biståndsstrategi med kraftigt ökat stöd. Utöver humanitära bidrag är Sveriges bistånd till Palestina 1,5 miljarder kronor under den aktuella femårsperioden. Så länge Palestina visar noll [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-02-04

Vi ger 350 miljoner i hjälp till Syrienkrisen

Margot Wallström m.fl., Expressen

“På den internationella givarkonferensen som inleds i London i dag utlovar Sverige 350 miljoner kronor ytterligare i nödhjälp till dem som drabbats av kriget i Syrien. Men humanitärt bistånd räcker inte. Många människor har förlorat hoppet [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Syrien
2016-01-11

En vansinnig markering från regeringen att ta bort gåvoavdraget

Robin, A. Håkansson, Sundsvalls Tidning

“I en tid då volontären blir utsedd som årets svensk och när hjälpbehoven är enorma, väljer regeringen att göra en ideologisk markering som inte kan beskrivas som något annat än totalt vansinne utan något rationellt [...]Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Välgörenhet
2016-01-06

Riktiga liberaler bör älska facket

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Den 31 december rapporterade Ekot att LO för första gången sedan 1995 fått fler medlemmar. Samma sak gäller TCO och Saco. Det är väldigt glädjande, den som står utanför facket är mycket utsatt, särskilt på [...]"Good governance", Anständiga arbetsvillkor, Bistånd som påtryckningsmedel, Governance
2015-12-28

“Flyktingarna som blev kvar får inte svikas”

Expressen

“I debatten om flyktingkrisen ligger fokus ofta på den mindre del av världens flyktingar som når Europa och Sverige. Men majoriteten av flyktingarna från krigets Syrien är kvar i landet eller i dess närområde. I [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Libanon, Syrien
2015-12-27

“Biståndet borde granskas på ett bättre sätt”

Margareta de Goys, Svenska Dagbladet

“I dag präglas biståndsdebatten om hur mycket av biståndsbudgeten skall gå till flyktinghjälpen. En klart viktig fråga men inte den enda. Minst lika relevant är det att titta på biståndets användande och kvalitet och att [...]Biståndsformer, EU, FN, Multilateralt samarbete, Sida, Sudan
2015-12-17

Träd kan stoppa flykt och skapa fred

Babben Larsson m.fl., Värmlands folkblad

“Det är lätt att bli paralyserad av klimatfrågornas väldighet, men det finns faktiskt redan metoder som kan vända utvecklingen åt rätt håll. ”Är det fred vi vill ha? Försök med träd, inte bomber.”, skrev författaren [...]Flykt och migration, Klimat & miljö, Välgörenhet
2015-12-13

Lövin: Svenskt bistånd har gett oss inflytande

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Sverige spelade en central roll i klimatförhandlingarnas slutskede, genom flera viktiga medlaruppdrag. Att vi fick dessa förtroendeuppdrag är mycket en följd av att vi ses som en pålitlig biståndsgivare och partner till fattiga länder. Svenskt [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2015-12-05

Sluta snåla med Syrienbiståndet

Aron Lund, Upsala Nya Tidning

“Vi i Europa kan inte göra mycket för att stoppa själva kriget. Vi kan heller inte fjärrstyra grannländernas politik gentemot de syriska flyktingarna. Men vad vi kan göra är att betala biståndet till de miljontals [...]Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Syrien
2015-12-01

KD: Fortsatt ambitiöst bistånd

Ebba Busch Thor m.fl., Dagen

“Biståndsbehoven i världen är större än på länge, och det är därför varken rimligt eller strategiskt av regeringen att i detta läge planera tidernas högsta a­vräkningar från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagande i Sverige. Detta [...]Avräkningar, Flykt och migration, Humanitärt bistånd
2015-12-01

EU:s samarbete med Turkiet är en fars

Lisa Gemmel, Dagens Arena

“EU:s oförmåga att som samarbetsorgan hantera den humanitära katastrof som utspelar sig vid och inom EU:s gränser till följd av Syrienkriget, ter sig allt mer farsartad. I stället för att bistå de egna medlemsstaterna med bidrag till [...]Diktaturer, EU, Humanitärt bistånd, Turkiet
2015-11-30

700 miljoner – regeringens gåva till EU och Erdogan

Per Björklund, Fria Tidningen

“Ett värdigare svar hade varit att be EU återkomma när andra rika medlemsländer gått med på att ta emot fler flyktingar. Eller varför inte gå ett steg längre och vägra betala medlemsavgiften till EU, cirka [...]EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Turkiet
2015-11-21

Statsvetare: ”Sverige bör inte delta i kriget mot IS”

Ali Abozar, Svenska Dagbladet

“Sverige saknar geopolitiska ambitioner i regionen, till skillnad från stormakterna, och ska därför avstå från att ge sig i kriget mot IS. Ett krig som inte kan vinnas bör inte utkämpas. I stället kan Sverige [...]Humanitärt bistånd
2015-11-20

Nu satsar vi biståndspengar på barns rättigheter

Isabella Lövin, Metro

“I dag på den internationella barndagen vill jag uppmärksamma alla dessa flickor och pojkar. Som biståndsminister lovar jag att göra allt i min makt för att undvika att förlorade generationer växer upp i konfliktområden. Därför [...]Barn och unga, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2015-11-19

Skär inte i svenskt bistånd

Bill Gates, Dagens Industri

“Att skära i biståndet i dag riskerar att kosta oss de framgångar vi har kämpat så hårt för och kan i framtiden komma att skada miljoner människor. Det kan i sin tur leda till ökade [...]Avräkningar, Flykt och migration, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Näringslivsbistånd
2015-11-16

”Så ska vi tackla IS och kriget i Syrien”

Robert Egnell, Svenska Dagbladet

“Akta er för de som presenterar förvillande enkla eller billiga lösningar på konflikten i Syrien. Att från luften besegra IS och avlägsna Assad, eller att stärka lokala stridande parter, kommer inte att leda till fred. [...]Civilsamhället, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd, Syrien
2015-11-16

Nu måste motkraven på Eritrea skärpas

Cecilia Wikström m.fl, Expressen

“Det är dags att lämna den tysta diplomatin och att EU inför kraftfulla sanktioner mot Eritreas regeringsföreträdare för att på så sätt verka för att Dawit Isaak och alla andra politiska fångar omedelbart friges. EU:s medlemsländer [...]Eritrea, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Villkorat bistånd
2015-11-10

”Mindre än två procent av det humanitära biståndet går till lokala aktörer”

Hana Al-Khamri, OmVärlden

“Lokala civilsamhällesorganisationer spelar en viktig roll för att skydda mänskliga rättigheter och verka för fred, rättvisa och frihet. Trots detta drar de internationella givarna ner på det livsupprätthållande stödet till en här typen av lokala [...]Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Jemen
2015-11-10

Läge att överge Usch-doktrinen

Stefan Olsson, Svenska Dagbladet

“Nu finns det parlamentarisk enighet om att den märkliga regeln om förbud mot export till länder som befinner sig i krig ska vara kvar. Men kanske finns det någon riksdagsledamot med moralisk resning som törs [...]Afghanistan, Irak, Militärt bistånd, Vapenhandel
2015-11-09

M: ”Ingen politisk dialog om militär insats”

Karin Enström m.fl., Svenska Dagbladet

“Det är bra att Sverige deltar i den militära utbildningsinsatsen som genomförs av koalitionen mot Islamiska staten (IS) i norra Irak. Att bekämpa IS, och den fruktansvärda terror gruppen utövar, ligger i allas intresse och [...]Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd, Partipolitik
2015-11-07

Bollandet med biståndet riskerar liv i Afghanistan

Lasse Bengtsson, SvD

Regeringens bollande av pengar från biståndet till flyktingmottagningen riskerar bland annat att slå sönder en ovanligt väl fungerande och respekterad svensk biståndsorganisation, Svenska Afghanistankommittén. Detta trots att ett mycket stort antal av dem som nu [...]Afghanistan, Avräkningar, Flykt och migration, Humanitärt bistånd
2015-11-07

Sluta hyckla om biståndsmiljarderna

Ivar Arpi, SvD

Eftersom Sverige nu har en enormt påfrestande flyktingkris tas mer än tidigare. För Sveriges del är det inte hållbart i längden med de migrationskostnader vi har i dag. Men att minska och fokusera biståndet behöver [...]Avräkningar, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, KorruptionI artikeln hänvisas till "Vi öppnar upp för en levande debatt om biståndet"
2015-11-05

Rätt att finansiera med biståndet

Fredrik Segerfeldt, Expressen

“Det är inte utan att man misstänker att en del av motståndet mot avräkningarna handlar om att biståndsindustrin själv får mindre makt och resurser. Tidigare har egenintresset spelat en viktig roll i svensk biståndsdebatt. Det är [...]Avräkningar, Flykt och migration, RemitteringarArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/10/26/betala-inte-katastrofen-med-bistandet/"
2015-11-05

“Snigelfart på omfördelningen”

Susanne Sjöstedt, Värmlands Folkblad

“EU-länderna beslutade vid ett möte om flyktingkrisen i september att fördela 160 000 flyktingar mellan sina länder från de stora mottagarländerna Grekland, Italien och Ungern under 2015 och 2016.På fem veckor har 116 av dessa asylsökande, [...]Asylrätt, EU, Irak, Multilateralt samarbete, Syrien
2015-10-29

SD är emot bistånd

Micael Grenholm, Uppsala Nya Tidning

Det innebär många nedlagda biståndsprojekt runtom i världen, och grundtanken med biståndet – att rika länder stödjer fattigare – byts ut mot att de fattiga betalar för SD:s flyktingbistånd. Biståndsformer, Partipolitik
2015-10-27

Callis Amid: “Nej, Thage G Peterson – vi dödade inte civila i Afghanistan”

Callis Amid, Svenska Dagbladet

“Det är bekymmersamt att Peterson slår följe med en rad debattörer vars grundlösa påståenden försvårar möjligheten för en rationell och saklig debatt om Afghanistaninsatsen. Inte heller denna gång kan titlar från fornstora dagar legitimera nonsens eller [...]Afghanistan, Militärt bistånd
2015-10-26

FN har en självklar plats i svensk utrikespolitik

Margot Wallström ml.fl, Metro

“Svensk FN-politik är helt enkelt en självklar del av vår utrikespolitik. Den är ett sätt att stärka och utveckla det multilaterala systemet som sådant. Den är en möjlighet att driva våra politiska prioriteringar, från jämställdhet och [...]FN, Multilateralt samarbete
2015-10-22

Löfven, slakta inte biståndsbudgeten

Expressen

Margot Wallströms UD är bekymrat över penningströmmen som går från svenskt bistånd till flyktingmottagning i Sverige. Detta kan nämligen äventyra den svenska kandidaturen till FN:s säkerhetsråd. Biståndsformer, Flykt och migration, FN, Projektstöd
2015-10-18

“Sverige måste ta strid för krigets lagar”

Mari Mörth m.fl., Svenska Dagbladet

“Men att vara en humanitär stormakt är inte enbart liktydigt med att ge mycket pengar till olika FN-organ. Det betyder också att man står upp för internationell humanitär rätt och humanitära principer. Nu kräver vi [...]Afghanistan, Humanitärt bistånd, Nato
2015-10-16

Flyktingkrisen kräver både optimism och realism

Frank-Walter Steinmeier m.fl, Svenska Dagbladet

“Den mest angelägna och mest långsiktiga upp­giften för vår utrikespolitik är att bekämpa flyktingkrisen där den uppstår. Därför ägnar vi alla våra krafter åt politiska lösningar för de stora kriserna och konflikthärdarna i Mellanöstern och norra [...]EU, European External Action Service (EEAS), Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Humanitärt bistånd
2015-10-16

Minskad hunger med stärkt social trygghet

Gunilla Hallonsten, Värmlands Folkblad

“Samtidigt minskar den globala fattigdomen i snabbare takt än vad hungern gör. Det beror på att de som hungrar är de allra fattigaste, medan de som tar sig ur fattigdom har ett något bättre utgångsläge. Utmaningen [...]Biståndsformer, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Landsbygd, Sociala skyddsnät
2015-10-15

Villkora Palestinas bistånd

Mikael Oscarsson, Dagen

“Barn har rätt till en utbildning som är fri från politisk indoktrinering där folk ställs mot folk och nation mot nation. Därför är det är av yttersta vikt att Sverige, som är en stormakt när [...]Palestina, Partipolitik, Utbildning, Villkorat bistånd
2015-10-12

“Sida måste ta större hänsyn till migration och migranter”

Lisa Andersson, Omvärlden

“Politiken har också en viktig uppgift för att skapa förutsättningar för migranter och deras anhöriga att kunna använda dessa pengar på bästa sätt. … Därför bör utvecklingspolitiken omfattas av åtgärder som ökar människors tillgång till [...]Flykt och migration, FN, OECD, Remitteringar, Sida
2015-10-08

Bilder på döda barn och splittrade familjer

David Sikström m.fl., Sundsvalls Tidning

“Vi bör komma ihåg att det till stor del är situationen i Syrien och Irak som är orsaken till den flyktingkatastrof vi nu ser på vägen till Europa. IS grymhet verkar inte ha några begränsningar [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Irak, Militärt bistånd, Syrien
2015-10-08

Busch Thor (KD): Tiggeri bidrar till fattigdom

Ebba Busch Thor m.fl., Svenska Dagbladet

“Det finns ingen lösning, ingen framtid och ingen värdighet i tiggeriet. Men det finns en framtid för de östeuropeiska romerna i sina hemländer genom att lyfta dem ur fattigdom och utsatthet. Det är en tidskrävande [...]Avdragsrätt för gåvor, Bulgarien, EU, Romernas rättigheter, Rumänien
2015-10-06

Samla in pengar – och vässa klimatpolitiken

Zara Wimark m.fl., Aftonbladet

“Just nu är fler människor på flykt i världen än någonsin sedan andra världskriget. Samhällen slits sönder, familjer splittras och livsdrömmar går i spillror. Oavsett varför människor tvingas fly, är det fruktansvärda tragedier. Vi måste [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Välgörenhet
2015-10-06

“Erik Brattberg: TPP är ett frihandelsavtal med stor geopolitisk betydelse “

Erik Brattberg, Svenska Dagbladet

“På ett ännu mer globalt plan är TPP – tillsammans med ett eventuellt framtida TTIP – också avgörande för hela det globala handelssystemets framtid. Eftersom de multilaterala frihandelsförhandlingarna under WTO har stagnerat under det senaste [...]Asien, Europa, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Kina, Multilateralt samarbete, USA, WTO
2015-10-01

KD: Våra fem förslag i kampen mot terrorn

Ebba Busch Thor m.fl., Expressen

“Den stora flyktingkrisen kräver att vi använder våra resurser på allra bästa sätt för att hjälpa så många som möjligt. Sverige är och ska fortsatt vara ett öppet land. Det ska vi vara samtidigt som [...]Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Islamiska Staten (IS), Partipolitik
2015-10-01

Ukraina lider – EU sviker

Anders Åslund, Dagens industri

“Chockerande nog har EU enbart avsatt 1,8 miljarder euro till lån till Ukraina i år, vilket gör Riksbankens bistånd till Ukraina i nödens stund än viktigare.”   Budgetstöd, EU, Ukraina
2015-10-01

Hela Sverige skramlar, bokstavligen

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Kostnadsökningarna på migrationsområdet tas sedan länge direkt ifrån biståndet. Resurser som var tänkta att avhjälpa eller förebygga flyktingkatastrofer med bistånd på plats används till att ersätta kommuner för boende och de kostnader som förknippas med [...]Avräkningar, Flykt och migration, Välgörenhet
2015-09-18

Stoppa Sveriges stöd till al-Qaidas allierade i Syrien

Patrik Paulov, GP

I Stefan Löfvens regeringsförklaring fördöms ”Assadregimens omfattande attacker mot civila och ISIL:s barbariska övergrepp”. Men statsministern säger inget om de attacker och övergrepp som utförs av den Sverigestödda syriska oppositionen och dess allierade. Folkrörelsebistånd, Syrien
2015-09-16

Nu ska Stefan Löfvens samordning rädda världen

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“I regeringsförklaringen föreslår därför Löfven ‘en internationell kontaktgrupp’ för att lösa konflikten i Syrien. Där ska EU samla Ryssland, USA och de regionala parterna ”för att främja FN:s ansträngningar” och ”få ett slut på detta blodbad”. Putin, [...]EU, FN, Multilateralt samarbete
2015-09-16

Tackla orsakerna till misären

Thomas Hammarberg, Svenska Dagbladet

“Många frågar vilka politiska åtgärder som nu krävs. Här en serie steg som våra myndigheter ­borde ta för att bidra till att denna kris får en vändpunkt.” Projektstöd, Rumänien, Välgörenhet
2015-09-16

Oacceptabelt att de andra gör så lite

Anna Kinnberg Batra, m.fl., Expressen

“Sverige bör därför omgående göra omprioriteringar inom biståndet för att till exempel kunna svara upp mot FN:s humanitära appell, som för närvarande endast är fylld till en knapp tredjedel. Det finns ingen motsättning mellan att hjälpa [...]Avräkningar, Biståndsformer, Flykt och migration, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2015-09-15

”Uppmaningen att förbise nöden är oacceptabel”

Ulrica Blomqvist m.fl., Dagens Nyheter

“Fattigdomen i Europa är en komplex samhällsutmaning. Men den lösning som Regnér och Valfridsson föreslår är inte rätt. Att det är idéburna organisationerna i hemländerna som ska lösa problematiken är att skjuta bort sitt ansvar. Det [...]EU, Rumänien, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/09/11/skank-till-organisationer-pa-plats-i-hemlanderna/"
2015-09-15

Callis Amid: Hjälp flyktingarna – ingrip militärt mot IS

Callis Amid, Svenska Dagbladet

“Vare sig proaktiva samtal eller genusoperatörer rustade med intersektionella teorier har någon inverkan på människor som systematiskt sätter sin omgivning i brand; en duktig lärare är värdelös i ett klassrum tomt på elever. Därför är ett [...]Flykt och migration, Islamiska Staten (IS), Syrien, Villkorat bistånd
2015-09-15

Finn sju fel i Löfvens regeringsförklaring

Expressen

“Löfven predikade: ”De humanitära insatserna måste förstärkas och effektiviseras.” Och felet är: Regeringen skär ner på biståndet eftersom en femtedel av biståndsbudgeten i år går till flyktingmottagandet i Sverige. I opposition var MP stenhårda motståndare till [...]Avräkningar, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2015-09-11

”Skänk till organisationer på plats i hemländerna”

Åsa Regnér m.fl., Dagens Nyheter

“Vi vill understryka att det finns alternativ till att ge till behövande i Sverige och istället stödja uppbyggnaden lokalt för utsatta människor i Rumänien och Bulgarien. En rad svenska organisationer, kyrkor och samfund bedriver verksamhet i [...]Bulgarien, EU, Romernas rättigheter, Rumänien, Välgörenhet
2015-09-10

Göteborg välkomnar fler flyktingar

Anneli Hultén m.fl., Göteborgs-Posten

“Vi uppmuntrar därför göteborgarna att öppna sina hem, att bli flyktingguide, gode män, familjehem eller skänka pengar till organisationer med 90-konton. Vi gruppledare för S, MP, V och Fi kommer nu att bidra med arvode [...]Asylrätt, Flykt och migration, Välgörenhet
2015-09-10

Nuri Kino: Vem håller tal om orsakerna till krisen?

Nuri Kino, Svenska Dagbladet

“Vi är stolta svenskar. Det är i Sverige vi har fått möjligheter att leva goda liv. Vi har blivit journalister, läkare, revisorer, ingenjörer och är tacksamma. Men jag vill fråga er, kära höger, vänster, lila, grå, [...]Avdragsrätt för gåvor, Flykt och migration, Irak, Syrien
2015-09-10

“Här är närområdet, Jimmie”

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Behovet av bistånd är gigantiskt, både inom och utanför Syriens gränser. Läget i flyktinglägren blir allt sämre. Det råder brist på mat och de sanitära omständigheterna gör människor sjuka. FN slår larm om att de saknar [...]FN, Humanitärt bistånd, Syrien
2015-09-08

”Gör det till ett nationellt projekt att rädda fler liv”

Anosh Ghasri, Svenska Dagbladet

“Våra politiker måste agera snabbt, och arbeta med flera spår samtidigt. Hjälp i närområden, där förutsättningar till riktig hjälp finns, är inte en förkastlig idé och innebär inte att man per automatik har ett slutet hjärta. [...]Asylrätt, Flykt och migration, Humanitärt bistånd
2015-09-08

Hjälp oss hjälpa våra medmänniskor

Jeanette Escanilla m.fl., Upsala Nya Tidning

“Flyktingsituationen är ett faktum. Utöver krigsflyktingar kommer vi att se folkförflyttningar på grund av klimatförändringarna. Civilsamhället vet detta. Civilsamhället samlar nu in medel och pengar. Vi behöver transportera förnödenheter till Europas gränser. Vi kan inte göra [...]Asylrätt, Flykt och migration, Välgörenhet
2015-09-08

Ledare: Förvirrande fagert tal av Löfven

Susanna Birgersson, Göteborgs-Posten

“Vetskapen om att vi inte släpper in alla som skulle behöva komma hit måste leda till att vi kraftigt uppgraderar hjälpen till människor som är undernärda och tvingade till mångårig sysslolöshet i flyktingläger i Syriens [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2015-09-08

Glöm inte att “trollen” lurar runt hörnet

Antje Jackelén, Expressen

“De senaste dagarnas utveckling är hoppfull. Löpsedlar och sociala medier ropar: Det räcker nu! Biståndsorganisationer meddelar att insamlingsrekorden från tsunamikatastrofen slagits. Privatpersoner avbokar semesterresor, startar egna insamlingar och gör plats i sina hem. Vår tids medielandskap möjliggör [...]Asylrätt, Flykt och migration, Välgörenhet
2015-09-07

”Ockupationen skapade katastrofen i Afghanistan”

Anders Ferm m.fl. Svenska Dagbladet

Callis Amid hänvisar till en organisation i Afghanistan som samordnar biståndsorganisationer då han vill leda i bevis att den utländska militära interventionen skulle varit ”avgörande för landets utveckling”. Det finns inget som helst stöd för [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, ResultatArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/31/militar-insats-malas-upp-som-syndabock/"
2015-09-07

Adam Cwejman: Gemensamt ansvar behövs

Adam Cwejman, Göteborgs-Posten

“Att länder i Syriens närområde inte tar något ansvar alls är ett problem. Att ansvarsbördan i Europa för flyktingmottagandet också är ojämn ett annat. Men det är inte bara en fråga om flyktingmottagande. Det mest [...]Asylrätt, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Syrien
2015-09-06

Regeringen tar från flyktinghjälpen

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Avdragsrätten instiftades av Alliansen 2012, och fick direkt genomslag i viljan att ge. Första året skänkte 627 000 personer tillsammans 960 miljoner kronor med möjlighet till skatteavdrag. 2013 hade givandet ökat till 761 000 personer och 1,3 [...]Avdragsrätt för gåvor, EU, Folkrörelsebistånd, Välgörenhet
2015-09-03

Så stärker vi FN:s nöd- och katastrofinsatser

Isabella Lövin, Göteborgs-Posten

“Stödet till FN-organisationerna är ett av regeringens främsta redskap för att bidra till en hållbar utveckling. I dag, torsdag, fattar regeringen därför beslut om organisationsstöd, så kallat kärnstöd, till drygt tio FN-organ som jobbar med allt [...]FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete
2015-09-03

Europa och Sverige visar sin mänsklighet

Daniel Swedin, Aftonbladet

“I Sverige ser vi just nu namninsamlingar, pengainsamlingar, demonstrationer, manifestationer för att stötta människorna som flyr. Ett exemepl bland många: På några dagar har några helt vanliga anständiga människor samlat in 3 621 000 kronor till flyktingarna [...]Asylrätt, Flykt och migration, Välgörenhet
2015-09-03

Lyft korruptionsfrågan

Helena Sundén, UNT

“Regeringskansliets nyligen lanserade handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter är viktig, men frågan om korruption borde ha getts mer utrymme.” “Något som är förvånande i handlingsplanen är hur litet utrymme begreppet korruption fått. “ Korruption, Näringsliv, NäringslivsbiståndI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/handlingsplan-for-foretagande-och-manskliga-rattigheter/"
2015-09-03

Meddela Kim Jong Un att vi har fått nog!

Per Aronsson, Svenska Dagbladet

“Tyvärr är Sverige ett av de länder som donerar mest pengar till en av världshistoriens mest vedervärdiga diktaturer. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppgår det svenska biståndet till Nordkorea till ungefär 40 miljoner kronor [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Nordkorea
2015-08-31

”Militär insats målas upp som syndabock”

Callis Amid, Svenska dagbladet

“Det tycks inte heller finnas förståelse för att en framgångsrik biståndspolitik är avhängigt säkerhet. Den icke statliga organisationen ACBAR, en nationell organisation som samordnar 128 biståndsorganisationer i Afghanistan, beskriver säkerhet som avgörande för landets ekonomiska utveckling. [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, UtvärderingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/30/folket-bor-fa-sanningen-om-afghanistan/"
2015-08-30

”Folket bör få sanningen om Afghanistan”

Anders Ferm m.fl., Svenska Dagbladet

“Flera röster har under åren höjts för att den svenska militära insatsen måste granskas och hemlighetsmakeriet kring kriget upphöra. Socialdemokratiska partikongressen 2013 beslöt verka för att en oberoende kommission. Svenska Afghanistankommittén och Föreningen Afghanistansolidaritet har [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Utvärdering
2015-08-27

Stöd utvecklingen

Björn Lindh m.fl., Upsala Nya Tidning

“Afghanistan har mer än någonsin behov av omvärldens stöd. Efter decennier av krig och umbäranden förtjänar det afghanska folket att få leva i fred och ha möjlighet att utveckla sitt land. Sverige spelar en viktig roll [...]Afghanistan, Humanitärt bistånd, Volym
2015-08-23

Bygger hopp i en mörk tid

Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet

“Vi resonerar så att om jag har lyckats i livet, måste jag ge tillbaka.” Så beskrev Gunilla von Platen sin inställning till hjälpinsatser för andra, när jag intervjuade henne för några år sedan om hennes [...]Flykt och migration, Välgörenhet
2015-08-18

Låt IS smaka på feminism

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“Det borde vara självklart att Sverige sluter upp bakom dem som strider i frontlinjen mot folkmord och fundamentalism. Vi måste erbjuda vårt stöd, såväl ekonomiskt och politiskt som militärt. Att riksdagen i juni beslutade om [...]Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd, Syrien
2015-08-18

Nu stärker vi arbetet för humanitära frågor

Margot Wallström m.fl, Aftonbladet

FN:s nuvarande humanitära system behöver reformeras. Sverige är den femte största bilaterala humanitära givaren i världen och vi ställer höga krav på att andra ska vara med och bidra. Det måste bli obligatoriskt för länder [...]FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2015-08-17

Korten på bordet om Afghanistan

Margareta Zetterström, Upsala Nya Tidning

“Svenska folket, som av politiker och militärer överraskande och utan offentlig debatt leddes in i Sveriges första krig på nästan 200 år och som betalat de miljarder som kriget hittills kostat, har rätt till en [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Militärt bistånd
2015-08-17

Europa behöver mer demokrati – inte mindre

Margot Wallström, Metro

“Det krävs en politik som försöker överbrygga snarare än att exploatera etniska och religiösa skiljelinjer. Det krävs ökad respekt för mänskliga rättigheter och en utveckling i en demokratisk riktning. Det krävs kraftfulla insatser mot terrorism [...]EU, Multilateralt samarbete, Syrien, Ukraina
2015-08-14

Ministrar: ”Fel väg att göra skillnad på folkgrupper”

Margot Wallström & Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

Alla påverkas av den upptrappade våldsspiralen. Det är därför vår och övriga regeringens övertygelse att det humanitära biståndet måste riktas till alla behövande i Syrien och Irak, oavsett politisk, religiös eller etnisk tillhörighet eller geografiskt bosättningsområde. [...]Humanitärt bistånd, Irak, Sida, SyrienArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/07/sverige-bor-rikta-om-bistandet-till-irak/"
2015-08-07

”Sverige bör rikta om biståndet till Irak”

Afram Yakoub, SvD

Med facit i hand kan vi konstatera att världssamfundet har misslyckats med att stödja minoritetsgrupperna. Stora delar av Nineveslätten och Sinjar, de områden i norra Irak som bebos av assyrier och yazidier är alltjämt under [...]Demokrati, Irak, Landfokusering, Mänskliga rättigheter
2015-07-26

Fattigas ekonomi mer än mikrolån

Upsala Nya Tidning

Genom att hitta smarta sätt att betjäna fattiga erbjuder de möjligheter att låna, spara, skicka pengar och försäkra sig även för dem som traditionellt fått hanka sig fram med informella alternativ. Inte minst mobiltjänster erbjuder [...]Mikrofinans
2015-07-21

Hjälp kurderna i kampen mot IS

Siri Steijer, Svenska Dagbladet

“På måndagseftermiddagen ökade Turkiet säkerheten mot den syriska gränsen. Men IS är på frammarsch. Enligt internationella underrättelsetjänster vajar redan den svarta flaggan i de bosniska skogarna. Där bygger organisationen en bas för terrorverksamhet i Europa. Framför [...]Fred och säkerhet, Kurdistan, Militärt bistånd, Turkiet
2015-07-21

Samarbete för en hållbar utveckling

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“I höst samlas världens ledare i FN för att sy ihop den nya utvecklingsagenda som brukar kallas post 2015. Det civila samhället har en viktig roll som aktör, kunskapsspridare och opinionsbildare för att FN och [...]Civilsamhället, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Post-15
2015-07-06

Melin mot Melin – en inre kamp?

Tove Lifvendahl, SvD

En parallell är den efterkloka, men också för många outhärdliga, utvärderingen av svensk biståndshistoria. Alla insatser och pengar är satsade med den största vilja att göra gott och rätt – men har dessvärre ibland givit [...]Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Humanitärt bistånd, SamhällsaktörerI artikeln hänvisas till "Bidrar Sverige ill döden på medelhavet "
2015-07-01

Ge inte upp om Grekland

Anders Lindberg

“Redan när Greklandskrisen tog fart för fem år sedan visste alla att landet aldrig kommer att kunna betala av sina skulder. Ett antal sparpaket senare är arbetslös-heten och fattigdomen rekordhög, självmorden har ökat och BNP [...]EU, IMF (Internationella valutafonden), Skuldavskrivning
2015-06-23

Lugnet före stormen i Mali

Renate Larssen, Svenska Dagbladet

“Kan Sverige påverka det säkerhetspolitiska läget i Mali? Tveksamt. Snarare skänker vårt deltagande legitimitet åt insatsen i stort. Sverige har som brukligt gott anseende både inom FN-organisationen och bland civila i insatsområdet. Svenska soldater åtnjuter [...]FN, Fred och säkerhet, Mali, Militärt bistånd
2015-06-17

Sverige ska bidra till att bekämpa övergrepp

Annika Söder m.fl., Dagens ETC

“Irak har begärt militärt stöd från världssamfundet för att stoppa ISIL, och det är uppenbart att Irak befinner sig i ett läge där det även krävs militärt stöd. Därför föreslog regeringen till riksdagen i våras [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Mänskliga rättigheter, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/04/militar-insats-i-irak-aventyrar-fredsarbetet/"
2015-06-16

“Bistånd kan tända nya eldar”

Hans Zettby, Östgöta Correspondenten

“Att västvärlden, däribland Sverige, ger militärhjälp till vissa kurdiska milisgrupper för att bekämpa Islamiska staten är inte okomplicerat. Främst för att man därigenom eldar på nygamla inomkurdiska konflikter vilket ytterligare spär på kaoset i Mellanöstern.” EU, Iran, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd, Nato, Saudiarabien, Syrien, Turkiet, USA
2015-06-15

”Vi seglar för Gazas civilbefolkning”

Dror Feiler m.fl., Svt Opinion

“Våra kritiker vill gärna avfärda våra aktioner som medialajippon. Men den rättslöshet och den brutalitet som det palestinska folket lever under, och som våra aktioner belyser för världens medier är inget spektakel. Den är verklighet [...]Barn och unga, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza
2015-06-01

Jemens folk törstar ihjäl

Corinne Appelgren, Dagens ETC

“Oxfam arbetar tillsammans med flera andra organisationer för att hjälpa människor på plats, men de humanitära behoven fortsätter att öka och hjälpen räcker inte till. Om vi inte hittar ett sätt att hantera den akuta [...]Hälsa, Humanitärt bistånd, Jemen, Vatten
2015-05-25

Rapport om det allvarliga läget i Gaza

Västerbottens-Kuriren

“Den ekonomiska statistiken ger en bild av Gazas svåra belägenhet. Men verkligheten är grymmare än siffrorna. Det mänskliga lidandet, däribland barnens trauma, framgår inte av siffrorna. Det framhåller också folk på Världsbanken som nu vädjar [...]Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Världsbanken
2015-05-21

Gripna vid fronten

Upsala Nya Tidning

“Den ukrainska regeringen känner ett behov av att hålla en fast linje mot långivarna, i hopp om att därmed kunna utverka bättre villkor än hittills. Utan skuldlättnad kan landet tvingas bryta mot villkoren för det stödprogram [...]EU, Fred och säkerhet, Ryssland, Skuldavskrivning, Ukraina
2015-05-21

Ingen hopplös situation

Erik Hagström, Svenska Dagbladet

“Svenska politiker har ingen verklig makt över romernas situation i Rumänien. Den gick dem ur händerna i samma stund som Rumänien släpptes in i EU. Det blev inte mycket av politikernas löften om att integrera [...]Biståndsformer, EU, Korruption, Rumänien
2015-05-21

Csaba Bene Perlenberg: Insatsen i Mali förlängs utan diskussion

Csaba Bene Perlenberg, Göteborgs Posten

“Om lite över en månad är det dags för rotationsbyte för den svenska Malistyrkan, som ingår i FN-insatsen MINUSMA. Mali01 är på väg att bli Mali02. Sveriges bidrag till vad som kallas för en stabiliseringsinsats är [...]FN, Mali, Militärt bistånd
2015-05-20

I väntan på Europa

Dagens Nyheter

“Politiken och ekonomin hänger ihop. EU ska självfallet förlänga sanktionerna mot Ryssland när det är dags i juni. Men unionen har också ett ansvar för att hjälpa till att hålla Ukraina på fötter och medverka till [...]EU, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Korruption, Ryssland, Skuldavskrivning, Ukraina
2015-05-18

Gåvor till barnhem i Nepal kan slå fel

Anna Hårleman De Geer m.fl. Aftonbladet

Enligt både FN:s riktlinjer och nepalesisk lagstiftning bör barnhem ses som en sista lösning. Korttidsboenden för barn som skiljts från sina föräldrar kan vara nödvändiga, men fokus bör vara på att återförena familjer. Stöd bör [...]Barn och unga, Humanitärt bistånd
2015-05-15

Ske din vilja så ock i utvecklingspolitiken

Erik Hagström, Svenska Dagbladet

“Kyrkans nya rapport ”Inte bara för svenskar”, säger att predikan av så kallade generella välfärdssystem, bör vara en hörnsten i Sveriges utvecklingspolitik. Sådana välfärdssystem kan frälsa världens fattiga. Välsignelsen bör spridas via Sida:s mission.” Biståndsformer, Religion, Sida, Världsbanken
2015-05-10

”IS kan bekämpas med samordnade insatser”

Manijeh Mehdiyar, SVT Opinion

“Att kunna inse komplexitet i de sociala och politiska problemen i Mellanöstern, förutsätter förmågan att se bortom de nationalistisk tänkanden och intressen. Låt oss utveckla vårt perspektiv, vår förenklade analys av världen, vårt svarvita tänkandet och [...]Fred och säkerhet, Irak, Kurdistan, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/09/vastra-kurdistan-en-skadeplats-for-demokratiseringsprojekt/"
2015-05-09

”Västra Kurdistan en skådeplats för demokratiseringsprojekt”

Yekbun Alp, SVT Opinion

“Västra Kurdistan har blivit en tillflyktsort för tusentals interna flyktingar och utgör skådeplatsen för ett demokratiseringsprojekt som är helt i enlighet med dess strävan om inkludering av samtliga religioner och etniciteter i regionen. Dess roll i [...]Fred och säkerhet, Irak, Kurdistan, Militärt bistånd, Syrien, TurkietArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/08/vast-maste-sluta-bevapna-grupper-i-mellanostern/"
2015-05-08

”Väst måste sluta beväpna grupper i Mellanöstern”

Manijeh Mehdiyar, Svt Opinion

“Jag vill öppna för ett nytt tänk och nya perspektiv i Mellanöstern. Fler måste inse att det är dialog och samförstånd som kommer att lösa problemen, inte fler vapen. Vi lever i en överbeväpnad värld där [...]Afghanistan, Fred och säkerhet, Irak, Libyen, Militärt bistånd, SyrienArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/05/06/sverige-borde-ge-oss-vapen/"
2015-05-06

”Sverige borde ge oss vapen”

Rafael, Svt Opnion

“Inom två veckor åker jag ned för tredje gången, det blir till Rojava, via irakiska Kurdistan. Vi i YPG behöver vapen för att besegra IS. Det är få länder som hjälper oss. Det Sverige kan [...]Fred och säkerhet, Irak, Militärt bistånd, Syrien, Turkiet
2015-05-03

Vi bryr oss för lite om katastrofen i Nepal

Natalia Kazmierska, Aftonbladet

“Viljan att skänka pengar ­efter jordbävningen i Nepal har nämligen varit ovanligt låg. Insamlingarna går av någon anledning trögt i Sverige. ”Jämfört med ­andra ­katastrofer så har det inte alls kommit in lika mycket pengar” [...]Avdragsrätt för gåvor, Humanitärt bistånd, Nepal, Välgörenhet
2015-05-02

Stötta rysk demokrati – av säkerhetsskäl

Martin Uggla, Svenska Dagbladet

“Genom att stödja en demokratisk utveckling i Ryssland kan Sverige agera moraliskt korrekt och samtidigt aktivt främja sin egen säkerhet. Det är utan tvekan bättre än att bara invänta konsekvenserna av den oroväckande utveckling som [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Mänskliga rättigheter, Ryssland
2015-05-02

Retorik räddar inte kvinnorna i Irak, Wallström

Göteborgs-Posten

“Det är beklämmande att Margot Wallström inte förespråkar en mer aktivistisk linje mot ISIS. Sverige både kan och borde göra mer än att endast skicka militära utbildare till Irak. Kvinnorna i Irak och Syrien, inte [...]Feministisk utrikespolitik, Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd, Partipolitik, Utrikesdepartementet
2015-04-28

Mitt Nepal behöver all hjälp de kan få

Jenny Castaings, Aftonbladet

“Nepal behöver hjälp omgående för detta kommer man inte att klara på egen hand. Landet ligger i ett jordbävningsområde och man vet att jorden kan skaka när som helst, men trots det landet är relativt [...]Humanitärt bistånd, Landsbygd, Nepal
2015-04-28

Sätt press på Guatemala

Anneli Rogeman m.fl., Upsala Nya Tidning

“Vi vill uppmana fler svenska organisationer och politiker att lyfta situationen. I dag hotas, förföljs och utsätts människorättsförsvarare i Guatemala systematiskt för våld. Under förra året rapporterades 810 attacker mot personer som arbetar med mänskliga [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Guatemala, Mänskliga rättigheter
2015-04-28

Viktigt stödja Ukraina

Isabella Lövin, Uppsala Nya Tidning

“Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol och den ryska militära aggressionen i östra Ukraina är ett brott mot folkrätten. Att detta begås av en permanent medlem av FN:s säkerhetsråd är synnerligen allvarligt.” Demokrati, EU, FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Ukraina
2015-04-24

Kvinnliga peshmergas har en dubbel kamp

Amineh Kakabaveh, Expressen

“Tusentals kvinnor och barn har bevittnat och själva utsatts för ofattbara grymheter av IS och andra jihadistgrupper. Kvinnorna våldtas och tas som slavar om de inte dödas. Därför finns stora förväntningar på Sverige, EU och FN [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Irak, Kvinnor, Syrien
2015-04-22

Smart svenskt stöd till Burkina Faso

Sten Hagberg, Upsala Nya Tidning

“Flera organisationer som fått svenskt stöd var drivande i revolutionen i höstas och är i dag fortsatt viktiga aktörer. I december gav Sida via Diakonia ytterligare stöd till projekt som främjar en fredlig, demokratisk övergång. Sverige [...]Burkina Faso, Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd
2015-04-20

Möt globala utmaningar

Måns Fellesson mfl., UNT

“2015 är ett viktigt utvecklingspolitiskt år. Världens ledare kommer att förhandla fram nya globala utvecklingsmål och finansiering av dessa. För att kunna svara mot dessa mål kommer ett samstämmig agerande mellan olika politikområden bli allt [...]Biståndsformer, Forskning och innovation, Politik för global utveckling (PGU)
2015-04-20

Hanne Kjöller: Dubbelt ansvar för biståndet

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Att en del av nödsändningarna når ut kan vara viktigare än att förhindra att vissa människor fyller sina egna fickor genom att sälja det andra har gett. Men det är skillnad på katastrofbistånd och utvecklingsbistånd. [...]Biståndsformer, EU, Korruption, Palestina
2015-04-18

Erik Helmerson: Födelsedag i jihadisternas bojor

Erik Helmersson, Dagens Nyheter

“Om den svenska regeringen menar allvar med sitt tal om ”humanitär stormakt” finns viktiga roller att spela både som nu, med en substantiell FN-styrka, och på sikt med att bygga bort terrorismens samhälleliga infrastruktur. Sverige har [...]FN, Fred och säkerhet, Mali, Militärt bistånd
2015-04-16

Wallström har fel om fredade zoner

Lars Adaktusson (KD) Europaparlamentariker, Expressen

Behoven vad gäller boende, läkemedel, sjukvård och utbildning ökar hela tiden och en enkel slutsats är att omvärlden måste bistå med ytterligare humanitära insatser. Men det kommer inte räcka. 1. Aktörer, EU, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Mänskliga rättigheter, Utrikesdepartementet
2015-04-15

Straffa inte dem som vill hjälpa nödställda

Maria Ros Jernberg m.fl., Aftonbladet

Ett avskaffande av reformen skulle därför vara djupt olyckligt. Försiktiga beräkningar pekar på att intäkterna till godkända organisationer kommer att minska med 250 miljoner kronor per år. Det skulle vara ett mycket hårt slag mot [...]Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Partipolitik, Välgörenhet
2015-04-15

Bortom mänskligt i Syrien

Jonas Bergström, Värmlands Folkblad

“Situationen i Yarmouk är, precis som hela Syrien, en skam för världssamfundet. Trots långtgående diskussioner om mänskliga rättigheter och omvärldens skyldighet att bryta in för att skydda lokalbefolkningen har FN stått handlingsförlamat sedan inbördeskriget bröt [...]FN, Irak, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Syrien
2015-04-14

Regeringens förslag drabbar de svagaste

Rasmus Törnblom, Expressen

“Den växande välgörenheten är möjlig genom att fler kunnat behålla mer i plånboken, både från lönen och av gåvorna till välgörenhet. Sedan skattereduktionen infördes 2012 har över 130 000 fler människor börjat ge, enligt regeringens [...]Avdragsrätt för gåvor, Partipolitik, Välgörenhet
2015-04-14

Bistånd handlar om solidaritet och respekt

Klas Eriksson, Dagens ETC

“Dagens Sida har smittats av de senaste årtiondenas alltmer dominerande så kallade marknadsliberalism. Det är numera helt okej att se samarbetsländerna som tillväxtmarknader där svenska företag kan göra goda vinster utan dåligt samvete. Och Sida [...]Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sida
2015-04-09

”Vi vill skicka svensk väpnad styrka till insatsen i Irak”

Margot Wallström m.fl., Dagens Nyheter

“Sedan i vintras har regeringen undersökt Sveriges möjlighet att delta i dessa gemensamma militära insatser. Regeringen föreslår i dag att Sverige ska delta i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak. Regeringen föreslår att riksdagen medger att [...]Fred och säkerhet, Irak, Multilateralt samarbete
2015-04-07

Varför har Sverige lämnat kvar tolkar?

Ulf Öberg m.fl., Svenska Dagbladet

Redan år 2013 hävdade dåvarande oppositionsledaren Stefan Löfven att vi har ett moraliskt ansvar att se till att de afghanska tolkarna kommer väl ut ur detta. Detta ansvar är inte längre bara politiskt och moraliskt; det [...]Afghanistan, Asylrätt, Migrationsverket, Militärt bistånd
2015-03-30

Sida ger bidrag till svenska storföretag

Kajsa Ekis Ekman, Dagens ETC

“I länder där Sverige har ett gott rykte sedan många år genom stöd till demokratirörelser och bekämpning av korruption, står Sida för något positivt. Det är detta rykte som storföretagen nu skamlöst profiterar på. “ Biståndsformer, SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/03/26/tillvaxt-ar-en-forutsattning-for-utveckling/"
2015-03-30

Sverige antar en ny Syrienstrategi

Isabella Lövin och Margot Wallström, Svenska Dagsbladet

“Sverige antar en ny biståndsstrategi för Syrienkrisen om 1,5 miljarder kronor de kommande åren. Konflikten i Syrien fortsätter att förvärras och vi behöver därför en långsiktig och flexibel strategi för hur Sverige bäst bidrar till [...]Barn och unga, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Syrien
2015-03-26

Tillväxt är en förutsättning för utveckling

Charlotte Petri Gornitzka, Dagens ETC

“Att företag som på olika sätt samarbetar och samverkar med biståndet också kan göra vinst ÄR en självklarhet. Att vi har olika roller är inget konstigt. Men när intressena sammanfaller så att det privata näringslivets [...]Biståndsformer, SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/03/20/fri-marknad-inget-for-svenska-foretag/"
2015-03-24

Diasporan borde ingå i de nya globala utvecklingsmålen

Mussie Ephrem, OmVärlden

Migranterna har nära kopplingar till flera länder samtidigt. Detta medför att många medborgare har transnationella band, vilket är en resurs både för ursprungs- och destinationsländerna. Därför borde diasporan få en tydligare roll i de nya [...]Millenniemålen, Post-15, Remitteringar, Somalia
2015-03-22

Allt värre polisvåld i Burma

Talla Alkurdi, Frida Perjus, Mattias Kristenson, Charlotte Malmborg

“Både Sverige och EU stödjer burmesiska myndigheter i form av bistånd. EU har bland annat ett samarbetsprojekt med den burmesiska polismyndigheten som syftar till att öka respekten för mänskliga rättigheter och använda så lite våld [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Burma, Demokrati, Diktaturer, EU, Mänskliga rättigheter, Projektstöd
2015-03-20

Det är ren fakta – inte smutskastning

Fredrik Malm, Expressen

VIF har också finansierat “marxist-leninistisk träning” i Colombia. Detta hävdar Ann-Margarethe Livh från VIF vara “smutskastning” (19/3). Men detta är rena fakta, och bör snarare betraktas som sakupplysning till svenska skattebetalare som finansierat projekten. Partinära bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Smutskastning av vårt biståndsarbete"
2015-03-20

Fri marknad – inget för svenska företag

Kajsa Ekis Ekman, Dagens ETC

Är du en misslyckad entreprenör? Kan du inte hävda dig i frihandelns dagar, känner du dig ensam och behöver en mäktig beskyddare? Oroa dig inte, det finns en lösning. Åk till Afrika, och den svenska [...]Afrika, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sida, Swedfund
2015-03-19

Assyrierna behöver också svensk hjälp

Nohadra Heido, Aftonbladet

Sverige skickar enligt Wallström 1,3 miljarder kronor i form av humanitärt bistånd till området, men på grund av korruption når inte hjälpen till assyrier och yezidier. Humanitärt bistånd är inte heller en långsiktig lösning. Dessa [...]Humanitärt bistånd, Irak, Militärt bistånd
2015-03-19

Smutskastning av vårt biståndsarbete

Ann-Margarethe Livh, Expressen

Vänsterns Internationella Forums projekt sker i samarbete med gräsrotsrörelser och progressiva rörelser som vill stärka demokratin i sina länder och granskas av externa revisorer enligt Sidas riktlinjer och regler. Det vet Malm, men han låter [...]Partinära bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Vänsterpartiet måste sluta stödja diktaturer"
2015-03-19

Ledare: Putin måste gilla Jonas Sjöstedt

Expressen

Det finns ibland en – och för Vänsterpartiet besvärande – okritisk hållning till den ryska regimen. Det faktum att partiet via sin biståndsenhet har skeppat Sida-pengar till pro-ryska separatister i Ukraina är ett exempel. Det är [...]Handelspolitik, Partinära bistånd, Ryssland
2015-03-17

Sverige kan minska katastrofbiståndets kostnader

Peter Lundberg, OmVärlden

Naturkatastrofer har förstört omkring en tredjedel av utvecklingsvinsterna under de senaste 20 åren. Det finns alltså en stark länk mellan naturkatastrofer och utvecklingssamarbete. Nu satsar Sverige alltmer på att förebygga katastrofer och bygga bort risker [...]Filippinerna, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö
2015-03-16

Hjälp Syriens barn till en framtid

Pia Prytz Phiri, Aftonbladet

Freden i Syrien är långt borta och dessa barn behöver hjälp nu. De behöver trygghet och de behöver gå i skolan, annars riskerar de att bli en förlorad generation. En generation som aldrig fått vara [...]Asylrätt, Barn och unga, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Syrien, Välgörenhet
2015-03-14

Stormaktsanspråk och idioti

Tove Livfendahl, Svenska Dagbladet

Sverige skickar miljoner till Putin för basal rysk infrastruktur i Kaliningrad, vilket som av en händelse råkar vara samma stad där Putin strategiskt har placerat ut missiler med spetsarna riktade mot Sverige. Så agerar inte en humanitär [...]Diktaturer, Partinära bistånd, Partipolitik, Ryssland, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-14

Syrien för hopplöst för givarna

Amanda Björkman, Dagens Nyheter

Vår altruism tycks alltså villkorad. Detta gjorde också jordbävningarna i Haiti 2010 till ”den perfekta katastrofen” för att få medmänniskor att öppna sina plånböcker, framhålls det. Om­världen såg med egna ögon den plötsliga förödelsen slå till [...]Humanitärt bistånd, Syrien, Välgörenhet
2015-03-13

Vänsterpartiet måste sluta stödja diktaturer

Fredrik Malm, Expressen

Men det partinära biståndet förutsätter att riksdagspartierna som är med i systemet tar ansvar och inte sponsrar auktoritära regimer och partier. Stödet ska stärka demokrati, inte stärka diktatur. Tanken med det partinära biståndet har aldrig [...]Diktaturer, Partinära bistånd, Partipolitik
2015-03-12

Syrien – en mörk fläck på världens samvete

Louise Gauffin och Daniel Gorevan, ETC

Det internationella samfundet har inte lyckats gå från ord till handling för att lindra civilbefolkningens lidande. Tvärtom så har konflikten trappats upp och den humanitära situationen förvärrats. FN, Humanitärt bistånd, SyrienI artikeln hänvisas till dokumentet: "Failing Syria"
2015-03-10

Klipp inte av viktig livlina till Somalia

Amir Adan m.fl., Aftonbladet

Vi måste verka för att all typ av finansiering av terrorism bekämpas. Samtidigt behöver vi hitta en lösning för diasporan att fortsatt ha en möjlighet till att hjälpa nära och kära i hemlandet. Om svenska [...]Humanitärt bistånd, Remitteringar, Somalia
2015-03-06

Ryssland ett allvarligt hot mot Europas fred

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“En enad, vaksam och framgångsrik Europeisk union. Ett solitt stöd till Ukraina och de andra av EU:s grannländer som vill närma sig det europeiska samarbetet. Och en fast politik gentemot Ryssland, med krav, konsekvenser och [...]Budgetstöd, Europa, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Ryssland, Ukraina
2015-03-03

Svik inte Iraks kvinnor, Margot Wallström

Lena Ag m.fl., Expressen

Sveriges utrikesminister Margot Wallström lyfte nyligen fram militärt stöd till kurdiska peshmergastyrkor, men när resten av världen slår på den militära trumman måste en feministisk utrikespolitik vara mer långsiktig, och lyssna på de kvinnorättsförsvarare som [...]Feministisk utrikespolitik, Irak, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2015-03-03

Ebolatragedin ger utrymme för nystart

Isabella Lövin, Expressen

“Det gäller nu att länderna också orkar ta tag i de mer komplexa frågorna som handlar om att bygga väl fungerande institutioner, bekämpa korruption och skapa ett inkluderande samhälle genom att bland annat föra ut [...]Afrika, Bilateralt samarbete, FN, Humanitärt bistånd, Liberia, Sierra Leone
2015-02-28

Sex insatser som kan hjälpa Syrien och Irak på lång sikt

Fredrik Malm, Dagens Nyheter

“Men Sverige kan också bidra genom vår biståndspolitik. Det är omöjligt att bygga upp de områden som nu skövlas utan omfattande internationellt stöd.” Diktaturer, EU, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Syrien
2015-02-27

Nu måste IS stoppas

Dagens Nyheter

“Regeringen har aviserat att Sverige ska skicka militärer till Irak för att utbilda de kurdiska soldater som slåss mot IS. Vi bör inte stänga dörren för ytterligare bidrag, beroende på hur situationen utvecklas och vilken [...]Irak, Militärt bistånd
2015-02-26

Dags att agera nu – rädda assyrierna

Ove Bring m.fl, Svenska Dagbladet

Vi har alla förfärats över den brutalitet som terrororganisationen Islamiska staten (IS) uppvisar. Vem som helst kan falla i onåd och bli offer för dess grymhet. Men även om IS dödat många sunniter, kurder och [...]Humanitärt bistånd, Irak, Islamiska Staten (IS), Mänskliga rättigheter, Religion, Syrien, Turkiet
2015-02-13

Detta bör utvärderas efter Afghanistan

Robert Egnell, Svenska Dagbladet

“Tretton år av svenska bidrag till både kriget och återuppbyggnaden av Afghanistan får inte försvinna i intet. Dels har vi som medborgare rätt att veta hur våra soldater och skattemedel utnyttjats, dels är det helt centralt [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Utvärdering
2015-02-11

Oklara effekter av demokratibistånd

Lars Svåsand, Uppsala Nya Tidning

“I den kunskapsöversikt som presenteras i min rapport till Expertgruppen för Biståndsanalys argumenterar jag för att det är svårt att visa på positiva effekter, i alla fall i förhållande till det övergripande målet om demokratisk [...]Demokrati, Forskning och innovation, Partinära bistånd, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "International party assistance – what do we know about the effects?"
2015-02-10

Ett FN-beslut gör ingen framgångssaga

Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet

“Fattigdomen halverades redan 2010, vilket var långt tidigare än beslutsfattarna i FN planerat. Och det var knappast själva FN-besluten som minskade fattigdom och armod bland världens svagaste. Det gjorde den ökade tillväxten som ständigt bringar [...]FN, Millenniemålen, Multilateralt samarbete
2015-02-09

Vi kan utrota fattigdomen i världen

Isabella Lövin, Göteborgsposten

“En värld som inte lyckas stoppa den globala uppvärmningen är en osäker värld. Tillväxt och utveckling måste ske inom hållbara planetära gränser. Om vi inte lyckas hålla den globala uppvärmningen under två grader kommer vi [...]FN, Hållbar utveckling, Multilateralt samarbete, Utbildning
2015-02-09

Saker ska kallas vid sina riktiga namn

Tony Johansson, Folkbladet Västerbotten

“Att Sverige har ett så utvecklat samarbete med en hårdför diktatur är i strid med reglerna. På regeringens hemsida kan vi läsa att vid krigsmaterielexport ska ”särskild vikt fästas vid respekten för mänskliga rättigheter i [...]Demokrati, Näringslivsbistånd, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-02-08

Löfven måste tala klarspråk med Abbas

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Ansvaret vilar tungt på den palestinske presidenten. Ingen annan än han är ansvarig för att åtgärder vidtas mot korruptionen, den organiserade brottsligheten och biståndsbedrägerierna. Ingen annan än han har redskapen att värna mänskliga rättigheter bland sin befolkning [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Korruption, Palestina, Partipolitik
2015-02-04

Ta FN:s kritik på allvar – så kan Sverige bli ett bättre land för barn och unga

Kattis Ahlström m.fl, Dagens Nyheter

“Vi välkomnar att FN:s barnrättskommitté ställde många frågor om hur Sverige säkerställer att det svenska biståndet verkligen genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Kommittén påtalade att Sverige kan stärka detta arbete ytterligare genom att göra barnkonsekvensanalyser av [...]Barn och unga, Civilsamhället, FN, Jämställdhet, Kommunbistånd, Samhällsaktörer, Samhällsgrupper, Sociala skyddsnät
2015-02-03

Sverige tar fram en ny strategi för Syrienkrisen

Margot Wallström m.fl, Dagens Nyheter

“Sverige stödjer UNHCR:s vädjan och regeringen tar nu fram en ny strategi för Syrienkrisen som omfattar såväl de akuta behoven som långsiktiga insatser för att skapa bättre levnadsförhållanden och stöd till grannländernas samhällsfunktioner.” EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Irak, Jordanien, Libanon, Multilateralt samarbete, Syrien, Utrikesdepartementet
2015-02-03

Faran är inte över för ebolaepidemin

Kristen Bègue m.fl, Aftonbladet

“Vi kan alltså inte andas ut än. Tvärtom måste vi öka våra ansträngningar. Världssamfundets insatser mot epidemin måste snabbt nå bättre resultat när det gäller sjukvård, smittspårning, att leta upp och identifiera nya fall, hälsoinformation [...]Afrika, Guinea-Bissau, Hälsa, Humanitärt bistånd, Liberia, Sierra Leone, Sjukvård
2015-01-14

”Granskning av bistånd gynnar alla parter”

Jesper Bengtsson m.fl, SVT opinion

Som tidigare chefredaktörer och redaktörer för OmVärlden är vi mycket oroliga för en utveckling där en av de tidningar som genom åren tillhört de främsta granskarna av biståndet ska förvandlas till ett informationsmaterial från Sida. Detta [...]Informationsanslaget, Mediabevakning, SidaI artikeln hänvisas till "VI underlättar granskning av biståndet"
2015-01-11

Politiskt kaos och stillestånd – låt inte Haiti falla i glömska

Mats Lundahl, Dagens Nyheter

“Det måste bli val, men det räcker inte. Regering och opposition måste också bryta med den politiska konfrontationstraditionen och så behöver Haiti en utvecklingsstrategi som syftar till att skapa sysselsättning utanför jordbruket – en strategi [...]Fungibilitet, Haiti, Hälsa, Näringsliv, Villkorat bistånd
2014-12-17

Nya effektmått är redan på väg

Lena Hörnblad, Dagens Nyheter

“Minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till organisationens ändamål. Vad det betyder i praktiken kan variera. Om till exempel ändamålet är att tillhandahålla boende för hemlösa kvinnor faller lokalkostnaden in under ändamålet.” Biståndsformer, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "90-kontot ingen garanti för att hjälpen faktiskt når fram"
2014-12-13

”90-kontot ingen garanti för att hjälpen faktiskt når fram”

Gerda Larsson, Dagens Nyheter

Givare vill veta att deras bidrag gör skillnad och det kräver att ideella organisationer rapporterar nyttan och värdet av sitt arbete – inte bara sina kostnader. Därför behöver nuvarande märkning kompletteras för att fungera som ett [...]Civilsamhället, Resultat, Välgörenhet
2014-12-13

Bristande kunskap hindrar smart bistånd

Anneli Rogeman, Borås Tidning

“75 procent av världens fattiga och undernärda människor lever direkt av jordbruket eller av det som jordbruket ger, ofta är en familjs odlingsyta inte större än en halv fotbollsplan. Om deras jordbruk kan bli mer [...]Biståndsformer, Hunger
2014-12-10

Svensk retorik om kvinnor och fred används för att stärka militarism

Veronica Svärd m.fl, Göteborgs-posten

“Kvinnor används systematiskt som slagträn för militära verksamheter, som i sig leder till att det redan omfattande våldet mot kvinnor ökar ännu mer. Mäns våld mot kvinnor dödar redan fler än de som totalt dödas [...]Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2014-12-09

Givarna har rätt att veta var pengarna går

Gerda Larsson, Aftonbladet

“Radiohjälpen påstår att Charity Rating gör en långsökt koppling då vi kritiserar Musikhjälpen för att vara otydliga med vart pengarna från insamlingen tar vägen. Samtidigt skriver Radiohjälpen att de inte kan fatta beslut om vart [...]Resultat, Samhällsaktörer, VälgörenhetArtikeln är en replik på: ""Biståndsorganisationer behöver lokala partners""
2014-12-08

Biståndsorganisationer behöver lokala partners

Per Byman, Aftonbladet

“Alla biståndsorganisationer som främjar ett syfte även utanför biståndsvärlden (det kan vara kyrkliga organisationer eller till exempel fackliga) måste beskriva hur de säkerställer att de inte blandar ihop t ex mission och bistånd.” Civilsamhället, Resultat, Samhällsaktörer, Utvärdering, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "Vet du vart pengarna du ger till Musikhjälpen går? "
2014-12-02

Bred analys krävs för insats i Afghanistan

Peter Hultqvist, Svenska Dagbladet

“Sverige ska även i framtiden arbeta aktivt som deltagare och partner i internationella operationer. Det är ett sätt att bidra till att lösa konflikter, stabilisera och sträva efter att skapa fred och säkerhet. Detta grannlaga [...]Afghanistan, Militärt bistånd, ResultatArtikeln är en replik på: ""Utvärdera den svenska insatsen i Afghanistan""
2014-12-02

Använd våra biståndsmiljarder för EU-emigranterna

Alf Sandin, Värmlands Folkblad

“I liten skala skänker vi bidrag som lindrar nöden för det allra mest akuta dagsbehovet. Men det är inget som ger tiggarna anledning att se ljuset vid slutet av tunneln. Det behöver absolut inte vara så. [...]Biståndsformer, EU, Romernas rättigheter
2014-11-29

Utvärdera den svenska insatsen i Afghanistan

Anna-Karin Johansson, Svenska Dagbladet

Vi menar att det behövs en oberoende och bred utvärdering av den svenska militära insatsen. En central fråga är hur den påverkat de långsiktiga möjligheterna till fred och utveckling i Afghanistan. Lärdomarna är viktiga, inte minst för [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Utvärdering
2014-11-28

Klimatbiståndet ges inte på vaccinets bekostnad

Isabella Lövin, Aftonbladet

Regeringens engagemang i Gröna klimatfonden sker inte på bekostnad av vaccinet. Sverige kommer fortsätta vara en av de största givarna till Gavis viktiga vaccinationsprogram. Biståndsformer, Hälsa, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Skär inte ner på vaccinet, Lövin"
2014-11-25

Låt oss slå rekord i medmänsklighet

Eva von Oelreich m.fl. Aftonbladet

Sverige har hittills givit asyl till 36 000 syrier. Om vi som bor i Sverige lade en hundradel av den summa vi lägger på julklappar skulle vi kunna ge mat till två miljoner syrier i [...]Hunger, Syrien, Välgörenhet
2014-11-25

Skär inte ner på vaccinet, Lövin

Hillevi Engström m.fl

500 miljoner kronor till den gröna fonden istället för att satsa på stödet på vaccin som räddar liv är inget annat än ett kraftigt snedsteg. Biståndsformer, Budget, Gröna fonden, Hälsa
2014-11-17

Vart ska världens flyktingar ta vägen?

Tony Johansson, Folkbladet Västerbotten

“Premissen är att vi i Sverige ska förmå EU att ta en del av Sveriges ansvar. Men diskussionen borde inte handla om hur flyktingar som lyckas ta sig förbi EU:s gränser ska omfördelas inom EU, [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Syrien
2014-11-15

Första bästa lämpliga uppdrag?

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“En fredsfrämjande operation i ett av världens fattigaste länder inom FN:s regi låter ju fint, tryggt och väldigt svenskt. Inte alls lika våldsamt som en Nato-operation där en massa amerikaner går runt och spontanskjuter hämningslöst, [...]FN, Fred och säkerhet, Mali, Multilateralt samarbete, Nato
2014-11-14

Världen måste ta emot fler flyktingar – annars sprids kriget

Wolfgang Hansson, Aftonbladet

“Sverige är ett av få länder som inte behöver skämmas. Av de syrier som lyckas ta sig till Europa tar vi emot en stor del och i motsats till majoriteten av EU-länderna får flyktingarna permanent [...]EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Syrien
2014-11-11

Rektorsprotest mot strypta stipendier

Tina Lövrander, Uppsala Nya Tidning

“Kan du förstå att regeringen inte satsar på biståndsstipendiater när de kapar i biståndsbudgeten för att lägga mer på flyktingmottagande? – Jag tror att Sverige kan klara av båda delarna. Utbildning till ungdomar är en av [...]Biståndsformer, Budget, UtbildningArtikeln är en replik på: "Stäng inte dörren för utländska studenter "
2014-11-10

Räkna in det kommunala biståndet

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Kommunerna har successivt flyttat fram positionerna på biståndsområdet och ny lagstiftning har tvingats fram underifrån. Med inträdet i EU lösgjordes också projektpengar och Sida har öppnat för kommunala partnerskap. Tidigare givna gränser för den kommunala kompetensen [...]Avräkningar, Kommunbistånd
2014-11-09

Stäng inte dörren för utländska studenter

Per Eriksson mfl., Dagens Industri

“När Fredrik Reinfeldt i valrörelsen vädjade till svenskarna att öppna sina hjärtan för flyktingar höll han tyst om att alliansen planerade att stänga dörren för flertalet av våra stipendiestudenter, varav majoriteten kommer från fattiga delar [...]Biståndsformer, Utbildning
2014-11-07

Ställ om det globala hälsobiståndet

Gavin Yamey m.fl., Uppsala Nya Tidning

“I arbetet med att utveckla det svenska hälsobiståndet hoppas vi att de prognoser och rekommendationer som finns i rapporten till EBA kan stimulera en viktig diskussion. Svenskt hälsobistånd bör vara ledande i arbetet med att [...]Hälsa, Sektorskoncentration
2014-10-15

Så kan vi motarbeta islamisk extremism

Adam Hedengren, Svenska Dagbladet

Nu krävs en bistånds- och utrikespolitik som dels riktas in på det globala systemet av orättvisor som späder på fattigdom – bistånd till korrupta regimer, skatteflykt, handelshinder som missgynnar utvecklingsländer, vapenhandel, superbolagens negativa miljöpåverkan etc [...]Fred och säkerhet, Multilateralt samarbete, Religion
2014-10-15

Urholkat bistånd svek mot utsatta

Bo Forsberg m.fl, Svenska Dagbladet

“Vi som arbetar direkt på plats vet att biståndet ger effekt. Men trots framstegen lever mer än en miljard individer fortfarande i extrem fattigdom, 850 miljoner människor lider av undernäring och 18 000 barn dör varje [...]Avräkningar, Biståndsformer, Budget, Volym
2014-10-10

Bara vapenmakt kan rädda Kobane undan IS

Birgitta Ohlsson m.fl. Göteborgsposten

Nu måste omvärlden visa på allvar att vi är kurdernas vänner. Sverige har anammat FN:s princip om skyldigheten att skydda civila. Det finns ett sätt att hjälpa dem att stoppa Daesh / Islamiska Staten. Med [...]EU, Irak, Islamiska Staten (IS), Kurdistan, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Syrien
2014-10-10

Vi vädjar till Wallström om militär hjälp mot IS

Roza Khalid m.fl. Svenska Dagbladet

Under tre veckors tid har den kurdiska gerillan YPG, med mycket begränsad vapenarsenal, försvarat Kobane med avsikt att hindra IS att inta staden. Kurdiska kvinnor och män har varit beredda att offra sina liv för [...]Irak, Kurdistan, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Syrien
2014-10-08

Världens feber

Dagens Nyheter

“I går utlovade också den nya biståndsministern Isabella Lövin ytterligare 105 miljoner kronor till FN och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men säkert krävs också, som Rosling och von Schreeb förordar, andra metoder för att snabbt frigöra [...]Hälsa, Humanitärt bistånd, Liberia, Sierra Leone
2014-10-08

Kampen mot ebola måste prioriteras nu

Monika Oswaldsson, Svenska Dagbladet

“Den borgerliga regeringen kallade Sverige en ”humanitär stormakt”. Vi förutsätter att den nytillträdda regeringen har samma ambitioner och då krävs ett trovärdigt agerande i den pågående ebolakrisen. Det räcker inte att stanna kvar i rollen som [...]Hälsa, Humanitärt bistånd, Liberia
2014-10-03

Kampen mot terrorism måste förankras

Aleksander Gabelic, Borås Tidning

Sverige har starka traditioner i FN som stor humanitär givare och försvarare av kvinnors och flickors rättigheter. Det arbetet måste, i skenet av återkommande humanitära katastrofer och motstånd i jämställdhetsarbetet, fortsätta. Den nya svenska regeringen [...]FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2014-09-30

Ta diskussion om att sätta in Jas mot IS

JOHAN BERGENÄS, Svenska Dagbladet

“Sveriges icke-militära insatser är robusta. Diplomatiskt stödjer Sverige USA:s kamp mot IS. Förra månaden rapporterade Sveriges dåvarande biståndsminister, Hillevi Engström, att svenskt humanitärt bistånd till Irak fördubblats under 2014. Till Syrien har runt 1,2 miljarder kronor [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndsminister Hillevi Engström (M), Demokrati, FN, Humanitärt bistånd, Irak, Libyen, Mänskliga rättigheter, Syrien
2014-09-25

Sverige en måltavla för IS

Wolfgang Hansson, Aftonbladet

“Ett svenskt deltagande behöver inte innebära en direkt militär inblandning. Det kan handla om humanitära insatser som är något av Sveriges adelsmärke. Sverige har bland annat skickat militärplan med hjälp till de kurdiska delarna av [...]Europa, FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, Syrien
2014-09-21

Smittan är steget före

Dagens Nyheter

“Organisationen Läkare utan gränser har fått bära en övermäktig börda. Inte heller WHO:s anslag, som krympte efter finanskrisen, har räckt särskilt långt. Storbritannien och USA har utlovat hjälpinsatser, men de har varit småskaliga och legat [...]Afrika, Hälsa, Humanitärt bistånd, USA
2014-09-04

Militärt stöd krävs för att stoppa folkmord

Fredrik Malm mfl; Svenska Dagbladet

“Slutsatsen av dessa debatter är att Sverige gärna exporterar pansarvärnsrobotar till regimen i Saudiarabien, samtidigt som man med emfas stänger dörren för att ge militärt stöd för att skydda miljoner civila mot Islamiska statens folkmord [...]Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd, Saudiarabien, Vapenhandel
2014-09-01

Vi prioriterar på riktigt – det är ingen bluff

Julia Kronlid, Borås tidning

“Genom en human flyktingpolitik där vi riktar om de begränsade resurser de-facto Sverige idag har, skulle vi således kunna hjälpa hundratusentals fler än vad vi gör idag. Samtidigt skulle vi kunna arbeta för såväl bibehållen [...]Enprocentsmålet, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Syna Sverigedemokraternas bluff"
2014-08-28

Vi prioriterar biståndet

Hillevi Engström, Helsingborgs dagblad

Sverige ska vara ett generöst biståndsland, men vi måste också vara seriösa när vi talar om finansieringen. S, V, MP och eventuellt FI måste ge svar på hur de tillsammans vill finansiera biståndet och flyktingmottagandet [...]Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2014-08-21

Skam att Sverige inte stöder kriget mot IS

Rasool Awla, Aftonbladet

“Jag frågar regeringen Reinfeldt: Var Sveriges försök att i hemlighet bygga en vapenfabrik i Saudiarabien laglig? Går det bra att i hemlighet bygga vapenfabriker i Saudiarabien men inte att tillsammans med andra demokratiska stater leverera [...]Kurdistan, Militärt bistånd, Saudiarabien, Vapenhandel
2014-08-21

Syna Sverigedemokraternas bluff

Tomas Gustafson, Borås Tidning

“För det andra vill SD förändra Sveriges bistånd till att i större utsträckning bara handla om katastrofbistånd. Detta motsäger hela andemeningen i SD:s tidigare uttalanden om bistånd där målet har varit att hjälpa människor i [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2014-08-20

Sverige måste kunna ge militär hjälp

Katarina Tracz, Svenska Dagbladet

Tillverkning och export av vapen aktualiserar flera etiska frågeställningar. Hårdare exportregler kan därför instinktivt framstå som en rimlig begränsning. I praktiken kan dock sådana regler medföra fler situationer av den typ vi nu står inför. [...]Irak, Kurdistan, Militärt bistånd, Vapenhandel
2014-08-20

Sverige kan stötta Mellanöstern militärt och humanitärt

Birgitta Ohlsson mfl, Göteborgs Posten

“Folkpartiet Liberalerna är ett internationalistiskt parti. Som liberaler har vi en global blick och vi vägrar att sitta tysta när vi ser hur Mellanöstern brinner och försvarslösa civila halshuggs, våldtas och tvingas till underkastelse. Vår [...]Humanitärt bistånd, Irak, Kurdistan, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien
2014-08-19

IS terror kräver militär lösning

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Sveriges roll är renodlat humanitär, ­vilket är bra. Vi har viktiga erfaren­heter av att hjälpa människor i akuta ­konflikter. Samtidigt är det viktigt att uttala sitt stöd för de stater, främst USA, som även har möjlighet [...]Humanitärt bistånd, Irak, Islamiska Staten (IS)
2014-08-17

Svenskt bistånd hjälper jagade minoriteter i Irak

Hillevi Engström, Folkbladet

“Bistånd för demokrati och mänskliga rättigheter är en av regeringens tre tematiska prioriteringar inom biståndet, och fortsätter att vara ett högt prioriterat område för alliansen. När jag ser grava kränkningar av mänskliga rättigheter, stärks min [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), Demokrati, Humanitärt bistånd, Irak, Mänskliga rättigheter
2014-08-15

Akut läge i Irak kräver handlingskraft

Soran Ismail m.fl, Svenska Dagbladet

“Det verkar råda enighet bland Iraks grannländer: IS behöver stoppas. Fördömande ord har uttryckts av ländernas respektive ledare, men vi ser ingen handling. Tiden rinner ut och kräver liv varje dag. Geopolitiska spel går före [...]FN, Humanitärt bistånd, Irak, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Religion
2014-08-12

Sverige måste kräva en skyddszon i Irak

Roberth Hannah, Aftonbladet

“Det är Moderaterna och ytterst Carl Bildt som är ansvariga för att Sverige ännu inte har krävt att en skyddszon upprättas för assyrierna, jezidierna och shabakerna på Ninevehslätten. Trots att Sverige är en föregångare i världen [...]FN, Humanitärt bistånd, Irak, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2014/08/10/overhangande-risk-for-nytt-folkmord/"
2014-08-11

Bildts engagemang spel för gallerierna

Nuri Kino, Aftonbladet

“Vi måste alla agera för att stoppa det. Du skriver att det är ett ansvar för FN:s säkerhetsråd, men talar samtidigt om just säkerhetsrådets ”splittring och oförmåga.” Jag skulle önska att du vore mer kreativ. [...]FN, Humanitärt bistånd, IrakArtikeln är en replik på: ""Överhängande risk för nytt folkmord""
2014-08-10

Överhängande risk för nytt folkmord

Carl Bildt, Expressen

“Det ansvar som ligger på FN:s säkerhetsråd är tydligt. Men inte mindre viktigt är det regionala samarbete som kommer att krävas för att driva Isil tillbaka. Och i denna fråga har faktiskt Teheran, Ankara och [...]FN, Humanitärt bistånd, Irak
2014-08-04

Världen sviker Iraks kristna

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Fler och fler skriver om assyrierna och de andra minoriteterna i Irak. Men somliga verkar tro att det räcker med ord. Nu har vi pratat om det. Nu har vi gråtit en skvätt. Nu har [...]FN, Irak, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, ReligionI artikeln hänvisas till "Demonstration mot Isis drog många"
2014-07-30

Ord som kan mätta munnar

Sydsvenskan

Idag är det en humanitär nödsituation i Sydsudan, i morgon kan det vara svält. Svält eller ”bara” en katastrof?(…) Det kan låta som en cynisk sifferlek, men det finns en poäng i att de allra starkaste orden, [...]Humanitärt bistånd, Hunger, Sydsudan
2014-07-22

Viktig signal i kampen mot könsstympning

Alice Teodorescu, Svenska Dagbladet

“Den svenska regeringen har fattat beslut om att öronmärka 48 miljoner kronor till ett FN-projekt som pågått sedan 2008, som syftar till att motarbeta sedvänjan på “bynivå”… Regeringens ambition är god men som alltid ifråga om bistånd [...]Kvinnor, Partipolitik, Projektstöd, Utvärdering
2014-07-09

Sydsudan går mot en humanitär katastrof

Elisabeth Dahlin m.fl., Svenska Dagbladet

“I denna svåra situation ser vi att det svenska diplomatiska engagemanget för politiska lösningar av de pågående kriserna i regionen har minskat. Sverige har genom sitt långsiktiga engagemang för fred och utveckling på Afrikas horn [...]Humanitärt bistånd, Sydsudan
2014-07-08

Svenska kyrkan har svikit Iraks kristna

Robert Hannah, Svenska Dagbladet

“Trots den extremt akuta situationen för Mellanösterns kristna är Svenska kyrkans intresse för dem obefintligt. Istället är Svenska kyrkans internationella arbete i området fixerat vid Israel-Palestina konflikten, en konflikt som till överväldigande del står mellan [...]Humanitärt bistånd, Irak, Religion
2014-07-08

Våldet eskalerar när Sydsudan fyller tre år

Stefan Liljegren, Aftonbladet

“När vi som är på plats i Sydsudan slår larm, måste omvärlden agera. Det är nödvändigt att treårsdagen är en dag då det internationella samfundet, givare, FN och biståndsorganisationer måste agera. Annars kommer tusentals människor [...]FN, Humanitärt bistånd, Sydsudan
2014-07-04

Svenskt bistånd ska göra skillnad

Västerviks Tidningen

“När Sverige har en bra ekonomi kan vi hjälpa många fler människor, och vi gör det numera mer effektivt. Förra året gav Sverige mest i bistånd i hela världen sett till vår inkomst och befolkningsmängd.” Biståndsformer, Enprocentsmålet, FN, Humanitärt bistånd
2014-06-27

Biståndsbranschen får betalt för lobbyism

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Hos dem som arbetar i biståndsbranschen hörs ofta ett missnöje och en oro för att svenskar inte känner till de goda effekter bistånd har. De tycker att journalister borde berätta mer om allt bra som görs. Men [...]Civilsamhället, Informationsanslaget, Mediabevakning, Resultat
2014-06-10

Röda Korset önskar ny policy för humanitärt bistånd

I och med den nya biståndspolitiska plattformen upphör det dokumentet som sedan 2010 varit vägledande inom det humanitärpolitiska området att gälla, Sveriges policy för det humanitära biståndet 2010-2016 ”Rädda liv och lindra nöd”. Röda Korset [...]Humanitärt bistånd
2014-05-30

”Nästa regering måste driva på för säker asylväg in i EU”

Maria Ferm mfl; Dagens Nyheter

“Nästa regering behöver arbeta för att skapa lagliga, säkra vägar för att människor ska kunna ta sig till EU och söka asyl genom att börja använda humanitära visum. Att använda humanitära visum skulle förhindra att fler [...]EU, Flykt och migration, HBTQI-personer, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2014-05-25

Business är lika fint som social business

Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet

“På min direkta fråga om varför ”business” inte bara kan kallas just det, utan ibland måste tilldelas prefixet social, svarade Yunus att den senare löser problem medan business ofta skapar problem. Hur karismatisk nobelpristagaren än må vara, [...]Mikrofinans, Millenniemålen, Näringsliv
2014-05-20

Balkans sak är vår

Petter Bergner, Skånskan

“Inför stora naturkatastrofer är det lätt att känna medlidande, men vad de nödställda behöver just nu är inte tomma sympatiyttringar utan akut hjälp. Att en industrialiserad välfärdsstat som Sverige ska hjälpa till i den svåra situation [...]Bosnien-Hercegovina, Humanitärt bistånd, Serbien
2014-05-15

Vänsterpartister: Fattigdom ska inte bekämpas med hat

Malin Björk mfl; Dagens Arena

“EU-migranterna blir inte rikare av att vi jagar bort dem till andra gator i Europa. Som medmänniskor kan vi inte låta detta fortsätta. Vänsterpartiet Storstockholm släpper i dagarna en delrapport om hur situationen för EU-migranters [...]EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Välgörenhet
2014-05-09

Migrera mera

Johan Norberg, OmVärlden

“Men som Lisa Pelling visade i förra numret av OmVärlden motverkas denna faktor av de remitteringar som migranterna skickar hem – 389 miljarder dollar 2012. Det intressanta med dessa fantastiska summor är att de ger [...]Flykt och migration, Remitteringar
2014-05-04

Regeringen sviker löfte om klimatpengar

Björn-Ola Linnér m.fl. , Svenska Dagbladet

“Det sänder en mycket negativ signal i det mödosamma arbetet med att bygga förtroende mellan fattiga och rika länder i klimatförhandlingarna.” EU, FN, Gröna fonden, IPCC, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Multilateralt samarbete
2014-04-17

Kommer de rödgröna ändra kurs i biståndspolitiken?

Francisco Conteras, Dagens ETC

“Tillväxt och privata näringslivsintressen dominerar allt mer biståndspolitiken och leder till intressekonflikter, låg effektivitet och brist på öppenhet. CSR och hållbarhetsarbetet har förbättrats men är svåra att kvalitetssäkra och används också som PR. Kommer de [...]Biståndets målsättning, Biståndsformer, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2014-04-15

FI sviker flickor i Irak

Jenny Sonesson mfl, Aftonbladet

“Men för sanna feminister är det självklart att alla människor omfattas av de mänskliga rättigheter, oavsett var på jorden man lever och oavsett vilken kultur eller religion man råkat födas i. Kvinnors och flickors grundläggande rättigheter [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Civilsamhället, EU, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2014-04-10

Volontärer på barnhem gör ett viktigt jobb

Sebastian Sandberg, SVT Debatt

“Det vissa kallar ”kramturism” är något helt annat än det vi kallar volontärarbete. Diskussioner kring ”volonturism” har blossat upp på sistone vilket vi tycker är bra, och utifrån vårt sätt att se på saken så [...]Barn och unga, Turism, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "Kramturismen stjälper snarare än hjälper"
2014-04-06

När ska Sverige tala klarspråk om Turkiet?

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“Förstår inte Bildt att han med sin förvridna beskrivning kränker alla de turkiska medborgare som kräver alla människors rätt? Inser inte Bildt att hans linje är oförenlig med Sveriges internationella profil som en försvarare av demokrati [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2014-04-06

Rösträtt till högt pris

Ingrid Runsten, Helsingborgs Dagblad

“Länder som Sverige har en skyldighet att fortsätta sitt engagemang. Afghanistan behöver hjälp med att bygga såväl demokratisk som fysisk infrastruktur. Det omfattande svenska biståndet måste förenas med relevanta krav på korruptionsbekämpning och på att [...]Afghanistan, Bilateralt samarbete, Demokrati, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2014-04-06

Utvärdera den svenska insatsen i Afghanistan

Anna-Karin Johansson m.fl. , Göteborgsposten

“Utvärderingen bör också undersöka hur militariseringen av biståndet påverkat möjligheterna för humanitära organisationer och NGO:s att utföra sitt arbete. Antalet attacker riktade mot humanitära organisationer har ökat markant.” Afghanistan, Bilateralt samarbete, Biståndsformer, Demografi / befolkningsstatistik, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
2014-04-04

Kramturismen stjälper snarare än hjälper

Marika King, SVT debatt

“Vi har pengar. Vi har möjlighet att åka i princip vart vi vill utan visum när andan faller på. Vill vi krama afrikanska barn kan vi köpa oss den möjligheten och vi bara antar att [...]Afrika, Turism, Välgörenhet
2014-03-31

Staten är inte samhället

Dagens Nyheter

“I dag måndag kommer Gates till Sverige för att diskutera bidrag och bistånd. Summan som Gates ger bort är mer än hälften så stor som det årliga svenska biståndet. Sedan starten har Microsoftgrundaren och hans [...]Biståndsformer, Civilsamhället, Välgörenhet
2014-03-28

Vilket språk förstår Putin?

Bo Pellnäs, Kristianstadbladet

“Vad vi däremot omedelbart kan och måste göra är att stödja de länder som med ryskspråkiga minoriteter inom sina gränser löper risk att utsättas för Putins maktpolitik. Det stödet måste innehålla tydliga militära satsningar, energipolitiska [...]Militärt bistånd, Ryssland
2014-03-13

EU är inte sämre än FN i Mali

Martin Tunström, Barometern

“Att Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin understryker FN-dimensionen bör bäst förstås mot bakgrund av de stora skiljelinjer som finns inom partiet i synen på militära framför allt fredsframtvingande insatser. Men samtidigt brister resonemanget. De insatser [...]EU, FN, Mali, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2014-03-12

Ledare: Om detta måste vi berätta

Borås Tidning

“Om detta måste vi berätta. Afghanistan är inte vilket land som helst, utan ett slagfält där ett minimum av mänskliga fri- och rättigheter ifrågasätts med religiöst inspirerad vapenmakt. Samtidigt pågår ett tillbakadragande från Afghanistan, där [...]Afghanistan, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2014-03-12

Sverige har svikit syrierna

Yasir Al-Sayed Issa, Aftonbladet

“Den officiella svenska utrikespolitiken har utgått från att Sverige ställer upp för de demokratiska värderingarna oavsett vad kostnaden kan bli. Men det verkar inte stämma i fallet Syrien. … Redan i början av oroligheterna valde [...]Demokrati, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien
2014-03-12

När världen vänder sig bort

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“Talibanerna vill med sina attacker driva all utländsk personal, civil som militär, ur landet. Det skulle nämligen stärka deras position avsevärt. Samtidigt är alla NATO-styrkor på väg ut ur landet. Talibanerna har tiden på sin [...]Afghanistan, Barn och unga, Humanitärt bistånd, Korruption, Kvinnor, USA
2014-03-07

Jämställdhetsarbetet på UD i dagarna kring kvinnodagen

Malena Gyllenhak, Bloggen om utvecklingspolitik

“Men anledningen till att så mycket arbete krävs är självklart att bristen på jämställdhet är stor överallt på jorden. Stereotypa normer om kön påverkar oss alla, kvinnor som män, flickor som pojkar.” FN, Jämställdhet, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Post-15, Sida, Utrikesdepartementet, Världsbanken
2014-03-06

Regeringens dubbla måttstock tydlig i vapenexporten

Anna Ek mfl; SVT Debatt

“Dubbla måttstockar gäller för när regeringen väljer att ta ställning för mänskliga rättigheter och när den väljer att blunda. Ett exempel är regeringens agerande att dra tillbaka biståndet till Uganda jämfört med vapenexporten till Saudiarabien.” Bistånd som påtryckningsmedel, Saudiarabien, Uganda, Vapenhandel
2014-03-06

Ohlsson: Vi måste ta strid för våra livmödrar

Birgitta Ohlsson, Expressen

“EU är världens största biståndsgivare och skulle kunna vara en skarpare global aktör för kvinnors hälsa. Men Polens, Maltas och Irlands abortfientliga politik sätter krokben och får förödande konsekvenser -inte bara kvinnor i de länderna – [...]EU, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Samhällsgrupper
2014-03-06

Sverige ska inte betala homohat

Daniel Swedin, Aftonbladet

Med gårdagens biståndsbesked om Uganda får man väl anta att regeringen nu för samtal om hur man ska göra med pengaflödet till andra stater som förtrycker hbtq-personer. HBTQI-personer, Uganda, Villkorat bistånd
2014-03-01

Indraget bistånd är inte rätt väg att gå

Hans Linde mfl, Aftonbladet

“I Sverige höjs röster för att det svenska biståndet till Uganda ska strypas. Hittills har de organisationer som arbetar med HBTQ-frågor i Uganda avrått från det. Skulle Sverige i dag dra in sitt bistånd är [...]Budgetstöd, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Uganda
2014-02-27

Biståndet ger en signal till homofientliga länder

Carina Bergfeldt, Aftonbladet

“Av det svenska biståndet på 200 miljoner kronor till Uganda går 70 miljoner kronor direkt till den ugandiska staten. Ska Yoweri Museveni och hans politikerpolare fort­sätta få pengar från Skandinavien efter måndagens beslut?  Danmark tyckte inte [...]Biståndsformer, HBTQI-personer, Uganda
2014-02-26

Bistånd och antigaylagar

Skånskan

“Anledningen till att väst har rätt att lägga sig i detta är biståndspengar. Svenskt bistånd ska varken gå till att förfölja homosexuella eller ner i fickorna på en regering som öppet motverkar mänskliga rättigheter. Att [...]Bistånd som påtryckningsmedel, HBTQI-personer, Uganda
2014-02-26

Förtrycket vi inte ser

David Nyström, Gefle Dagblad

“Uganda är inte ett vanligt turistmål. Men svenska staten, alltså vi skattebetalare, ger årligen ett omfattande bistånd till Uganda. Förra året en kvarts miljard, enligt vårt biståndsorgan SIDA. Ska våra skattepengar fortsätta att gå dit?” Biståndsformer, HBTQI-personer, Uganda
2014-02-26

Inget bistånd till homohets

Dagens Nyheter

”Det kan vara så att västerländska samhällen, genom slumpmässig fortplantning, har skapat många onormala människor”, har president Museveni snillespekulerat tidigare. När så väst reagerar på homohatet i Uganda genom att hota med indraget bistånd kommer [...]Biståndsformer, HBTQI-personer, Uganda
2014-02-26

Ugandas anti-gaylagar förskräcker

Göran Greider, Dala-Demokraten

“Bör Sverige skära ned på biståndet till Uganda för att markera mot de nya lagarna? Nej. Det kan faktiskt förvärra situationen för de förföljda och risken är stor att regimen bara stärks när omvärlden framstår som [...]Biståndsformer, HBTQI-personer, Uganda
2014-02-22

Malis snabba sönderfall riskerar att sprida sig

Bengt Nilsson, Dagens Industri

“Sveriges bidrag med 200 soldater, de flesta icke-stridande, känns mest som en symbolhandling. Vi har en medborgare kidnappad i regionen. Drogerna som passerar genom al-Qaidas händer når även vårt land. Vi borde kunna bidra till FN-operationen [...]FN, Mali, Militärt bistånd
2014-02-20

Skiljelinjen går inom blocket

Daniel Braw, Barometern

“I gårdagens utrikespolitiska debatt i riksdagen stod det nämligen ännu en gång klart att skiljelinjen i utrikespolitiken inte går mellan blocken, utan inom det rödgröna. … Den vapenexport som vänsterpartisten Hans Linde dömde ut i [...]Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Partipolitik, Vapenhandel
2014-02-19

Riksrevisionen tycks ha sinne för humor

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Det fina med Riksrevisionen är att deras begäran om dokument inte måste sekretessprövas väldigt ingående och långsamt, och att deras granskare faktiskt kan kräva svar på sådant ingen vill tala om. Kanske kan de bringa klarhet [...]FN, Multilateralt samarbete, Riksrevisionen
2014-02-19

Sverige ökar närvaron i Mali

Carl Bildt m.fl., Svenska Dagbladet

“Genom ett långsiktigt bistånd bidrar Sverige till stärkta demokratier, marknadsekonomier och rättsstater samtidigt som vi räddar liv och lindrar nöd. Regeringen fortsätter arbetet med att göra biståndet mer effektivt och ändamålsenligt utifrån fattiga människors perspektiv.” Biståndsminister Hillevi Engström (M), Demokrati, EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Mali, Militärt bistånd, Partipolitik
2014-02-14

Sverige i världsklass på att ge bistånd

Wolfgang Hansson, Aftonbladet

“Aldrig tidigare har så många svåra katastrofer som kräver extraordinära insatser pågått samtidigt. På bara ett år har den summa FN ber världens länder om för humanitära insatser fördubblats till 15 miljarder dollar. Just nu är [...]Centralafrikanska republiken, Filippinerna, FN, Humanitärt bistånd, Syrien
2014-02-02

Asiatiska liberaler utvecklar biståndet

Henrik Sundbom, Svenska Dagbladet

“Många, bland dem Mohan Palliyaguru från Sri Lanka, beskrev biståndets effekter i sina hemländer: ”Korruptionen har ökat, makten har centrerats till regeringen och politikerna har blivit självbelåtna”. … Paradoxalt nog arbetar många av dessa idéentreprenörer med [...]Budgetstöd, Korruption, Nepal, Sri Lanka
2014-01-22

Fredsmöte utan hopp – västvärlden handfallen

Expressen

“Trots det kompakta mörkret är det ett stort framsteg att fredskonferensen över huvud taget äger rum. Det ger åtminstone ett tillfälle att försöka mildra det mänskliga lidandet något genom att pressa regimen att öppna korridorer [...]Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Syrien
2014-01-22

Tiden återigen Syriens fiende

Somar Al Naher, Aftonbladet

“Oppositionen i sin tur kräver diktatorn Bashar al-Assads avgång. De driver också kravet på humanitära korridorer så att mat, medicin och förnödenheter kommer fram till belägrade områden. Sedan upploppen inleddes i Syrien för tre år [...]Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Syrien
2014-01-22

Samtal för döva öron

Dagens Nyheter

“Möjligen går det att hoppas på små förbättringar för civilbefolkningen: lokala vapenvilor och öppningar av korridorer så att humanitärt bistånd kan transporteras till nödställda. Men al-Assad blockerar införsel av förnödenheter till alla som inte svär honom [...]Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Syrien
2014-01-15

Nu ökar Sverige stödet till Syrien

Carl Bildt mfl; Svenska Dagbladet

“Genom vårt bistånd kan och ska vi hindra död och lindra nöd, men det är viktigt att komma ihåg att biståndet endast är ett plåster på de djupa såren. Konflikten måste få en politisk lösning genom [...]Humanitärt bistånd, Kvinnor, Syrien, Volym
2014-01-13

Det är inte censur att inte subventionera

Hillevi Engström, Svenska Dagbladet

“Regeringen välkomnar opinionsbildande verksamhet eftersom Sverige självklart ska ha åsiktsfrihet och en fri press. Det är grunden i en demokrati. Att inte subventionera civila organisationers opinionsbildande verksamhet är inte censur. Av regeringens strategi för informations- [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), Civilsamhället, InformationsanslagetArtikeln är en replik på: "Slopa censuren i biståndet"
2014-01-12

Slopa censuren i biståndet

Jesper Bengtsson, Svenska Dagbladet

“I samband med en sådan ny strategi bör den nuvarande biståndsministern Hillevi Engström se till att slopa de regler som i praktiken inneburit att yttrandefriheten minskat. Att det civila samhällets rätt att både informera och [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), Civilsamhället, Informationsanslaget
2014-01-07

Basinkomst är lösningen för att slippa fattigdom!

Torbjörn Wonevik, Dala-Demokraten

“I 22 av länderna har andelen människor som är beroende av Röda Korsets matbistånd ökat med 75 procent mellan 2009 och 2012. Röda Korset efterfrågar nu sociala skyddsåtgärder för att minska fattigdom och utanförskap i både Sverige och [...]EU, Humanitärt bistånd, Hunger
2014-01-02

Flyktingarna på Afrikas horn behöver fortfarande hjälp

António Guterres M.fl., Svenska Dagbladet

“Runt om i världen har det skapats en växande klyfta mellan de humanitära behov som uppstått till följd av en serie långvariga kriser, och de resurser som finns för att möta dessa behov. Reduceringarna i [...]Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Hunger, Kenya, Somalia, Syrien
2014-01-01

Humanitärt arbete med förhinder

Dagens Nyheter

“Ett signum för Läkare utan gränser är, enligt organisationen själv, att man aldrig ber om lov att få komma in i ett land, aldrig betalar mutor och heller inte håller sig med några vakter eller [...]Humanitärt bistånd, Sjukvård, SyrienI artikeln hänvisas till "Debatt: Humanitära hjälparbetare allt mer utsatta"
2013-12-24

”Ge tills du dövat samvetet och ge sedan ännu mer”

Stefan Einhorn, Dagens Nyheter

“Hur kommer det sig att människor som lever i överflöd, ibland med förmögenheter i mångmiljonklassen, inte ger till dem som har det svårt, eller ger så lite att deras rikedom i stort sett förblir opåverkad? [...]Barn och unga, Okategoriserade, Uganda, Välgörenhet
2013-12-24

Debatt: Humanitära hjälparbetare allt mer utsatta

Monika Oswaldsson, Göteborgsposten

“Att sjukvården – både patienter, personal och byggnader – utgör måltavlor i väpnade konflikter är ett stort och växande problem som radikalt har förändrat förutsättningarna för humanitära organisationer som Läkare Utan Gränser. Men under 2013 [...]Centralafrikanska republiken, Humanitärt bistånd, Sjukvård, Syrien
2013-12-22

Katastrof i Sydsudan måste förhindras

Johan Brosché mfl; Svenska Dagbladet

“Konflikten har sitt ursprung i ett farligt maktspel där politiker hänsynslöst spelar ut ”det etniska kortet” för att få ökad makt. … Det viktigaste just nu är inte vad som föranledde denna incident, utan att händelsen har [...]FN, Militärt bistånd, Sydsudan
2013-12-19

Vårt engagemang för Afghanistan fortsätter

Cecilia Widegren, Sofia Arkelsten, Svt Debatt

“Sveriges engagemang i Afghanistan är fortsatt långsiktigt. Under den kommande tioårsperioden uppgår vårt bistånd till drygt åtta miljarder. En viktig uppgift för det svenska biståndet är att fortsatt stärka situationen för de afghanska kvinnorna.” Afghanistan, Biståndsformer, Partipolitik
2013-12-18

Svensk trupp i landet kan förhindra folkmord

Linda Nordin m.fl. Aftonbladet

“Utvecklingen i Centralafrikanska republiken visar än en gång att omvärlden måste vara beredd att gripa in också militärt för att skydda mänsklig säkerhet. Världssamfundet har under senare år tagit viktiga steg för att skydda civila från krigsförbrytelser [...]Centralafrikanska republiken, FN, Militärt bistånd
2013-12-15

Inte fel låta bistånd gå till politisk kamp

Henrik G Ehrenberg, Svenska Dagbladet

“Att det civila samhället stöttar systerorganisationer som arbetar för mänskliga rättigheter är sedan länge okontroversiellt i Sverige. Däremot är det ofta betraktat som kontroversiellt att stödja en politisk kamp, med aktörer som till sist ställer [...]Biståndsformer, Demokrati, Sydafrika
2013-12-12

Regeringen sviker Palestina

Anita Bergqvist Holmsund, Folkbladet

“Palestinagrupperna är viktiga eftersom de är en av få röster som informerar om situationen i Palestina och detta arbete har bedrivits sedan 1977, nu verkar regeringen vilja att denna röst ska tystna” Biståndsformer, Palestina
2013-12-10

FN behöver starkare stöd!

Borlänge FN-förening, Dala-Demokraten

“Vi får aldrig acceptera att nationella egenintressen står i vägen för vår gemensamma skyldighet att upprätthålla respekten för grundläggande mänskliga rättigheter. Sveriges regering bör: √ bidra till att stärka stödet för principen skyldighet att skydda. Säkerhetsrådets främsta uppgift är [...]EU, FN, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Rådet för MR, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utrikesdepartementet, Vapenhandel
2013-11-21

Skolrevolution i utvecklingsländerna

Pauline Dixon, Svenska Dagbladet

“Marknaden för billiga privatskolor i utvecklingsländer är ett bra exempel på att marknadsekonomi fungerar. Att hjälpa den på traven genom att förbättra utbudet, tillgängligheten och kvaliteten är det bästa sättet att ge alla barn en [...]Biståndsformer, Forskning och innovation, Utbildning
2013-11-18

Håll ut i hjälparbetet

Sydsvenskan

“FN uppskattar att antalet människor som blivit hemlösa efter tyfonen uppgår till omkring två miljoner. Därför är det välkommet att världsorganisationen fått in närmare en halv miljard kronor till sin hjälpfond för Filippinerna och att [...]Filippinerna, Humanitärt bistånd, Välgörenhet
2013-11-15

Hjälpen är alltid för sen

Stefan Eklund, Borås tidning

“Om alla de miljoner som skänks till katastrofhjälp skulle finnas före katastroferna och användas till säkerhetsstärkande arbete skulle offren i liv räknat vara betydligt färre.” Biståndsformer, Klimat & miljö
2013-11-12

Analysera ekonomin i politiska konflikter

Deniz Kellecioglu, OmVärlden

“Det finns en bred konsensus inom ämnet internationell ekonomi om att ett lands styre bäst kan förstås genom dubbla incitament: politiska och ekonomiska. Även sociala och kulturella incitament är viktiga, men de ekonomiska drivkrafterna har [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Diktaturer, Näringsliv, Zimbabwe
2013-11-12

Bestående hjälp behövs

Uppsala Nya Tidning

“Sannolikt kommer den pågående tragedin i Filippinerna att följa samma mönster som katastrofer av den här typen brukar göra. När de dramatiska händelserna precis har inträffat, skyndar media till. Organisationer med inriktning på katastrofhjälp gör sitt [...]EU, Filippinerna, FN, Humanitärt bistånd, Välgörenhet
2013-11-12

På mottagarnas villkor

Kristianstadsbladet

“Omvärldens hjälp är viktig. Läget är akut för de miljoner som förlorat sina hem. För varje dag som går ökar desperationen hos de nödställda…Men all hjälp utifrån innebär också stora utmaningar. Hur ska insatserna bäst organiseras?” Filippinerna, FN, Humanitärt bistånd
2013-11-11

Vem orkar bry sig om barnens framtid

Eva Franchell, Aftonbladet

“Miljonerna strömmar nu in till de olika biståndsorganisationerna. Det här är en megakatastrof och folk ställer verkligen upp…Men lika snabba som vi är att skicka pengar till katastrofer, lika långsamma är vi i det förebyggande [...]Barn och unga, Filippinerna, FN, Klimatmötet i Warszawa 2013, Välgörenhet
2013-11-11

Med hjärta och hjärna

Dagens Nyheter

“Reflexmässiga hjälpsändningar av materiel som inte efterfrågats, riskerar att skapa fler problem än de löser…Alltså finns ett värde av att ta ett steg tillbaka och låta de utsatta människorna själva få tacka ja eller nej [...]Filippinerna, Humanitärt bistånd, Korruption, Sjukvård, Vatten
2013-11-06

Biståndspengar till politiskt opinionsarbete

Sten Rylander mfl; OmVärlden

“Gunilla Carlsson beslutade att informationsanslaget endast får användas till information som höjer kunskap men inte till opinionsbildande arbete som leder till attitydförändring eller konkret handling. Detta beslut ledde till absurda konsekvenser för många organisationer. För [...]Barn och unga, Hillevi Engström ny biståndsminister, Informationsanslaget, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Minister vill slopa stöd till biståndsinformation (Riksdag & Departement, 2012-11-19)"
2013-10-23

Ska Sida sabotera matforskning?

Nina Fedoroff mfl; Uppsala Nya Tidning

“Svenska statliga biståndsmedel går alltså dels till organisationer som genom forskning och utveckling söker trygga en säker livsmedelsförsörjning, dels till organisationer som genom att stödja kriminella handlingar söker motverka en sådan utveckling. Vi tar för [...]Filippinerna, Forskning och innovation, Jordbruk, Projektstöd, Sida
2013-10-16

Hälsosituationen i Zimbabwe på väg att förbättras

Utrikesdepartementet

“Globalt dör idag ungefär lika många kvinnor i världen i livmoderhalscancer som till följd av mödradödlighet dvs ungefär 280 000 kvinnor per år. Skillnaden är dock att mödradödlighet minskar stadigt i världen och har halverats [...]Bilateralt samarbete, Hälsa, Multilateralt samarbete, Zimbabwe
2013-10-14

Syriens kvinnor behöver stöd

Lena Ag, Helsingborgs Dagblad

“Det är nu avgörande att Sveriges nya biståndsminister Hillevi Engström tillsammans med utrikesminister Carl Bildt i EU-kretsen och andra relevanta fora driver: Att humanitärt stöd alltid anpassas efter både mäns och kvinnors behov. Att syriska kvinnor alltid bjuds in [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), Humanitärt bistånd, Kvinnor, Syrien
2013-10-10

Gunilla Carlsson byråkratiserade biståndet

Ola Friholt, Fria tidningen

“Numera måste organisationerna förbruka en orimligt stor del av sin energi på att uppfylla minutiöst formulerade kvantitativa ansökningsvillkor för att högst eventuellt få del av de krympta regeringsanslag som delas av alltfler organisationer.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Folkrörelsebistånd, Sida
2013-10-08

Släpp fram humanitär hjälp till Syriens folk

Idris Abdalla mfl; Aftonbladet

“För att tragedier som denna ska bli färre och för att fler drabbade ska få tillgång till humanitär hjälp måste världens beslutsfattare se till att ord blir till handling. Sveriges nya biståndsminister Hillevi Engström har redan visat [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), FN, Humanitärt bistånd, Sjukvård, Syrien
2013-10-08

Bi­stånd ska vara bi­stånd

Dan Andersson, Skånskan

“Säg krasst, jag gis­sar, att 30 pro­cent av det stat­li­ga bi­stån­det inte an­vänds ef­fek­tivt. Det är ändå för­svar­ligt att ge of­fent­ligt bi­stånd för det har en oslag­bart låg kost­nad för in­sam­ling och ad­mi­nist­ra­tion och kon­troll [...]Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Välgörenhet
2013-09-30

Nu ger vi 40 miljoner till syriska flyktingar

Hillevi Engström, Aftonbladet

“Nyligen tillträdde jag posten som biståndsminister. Sedan regeringsskiftet 2006 har Alliansregeringen bedrivit en stark reformagenda i biståndet som har varit inriktad på att förbättra situationen för fattiga och utsatta människor. Biståndet måste nå fram och göra [...]Humanitärt bistånd, Partipolitik, Syrien
2013-09-22

”Risken för klimatkatastrof större än vad de flesta tror”

Laszlo Szombatfalvy, m.fl., Dagens Nyheter

“Trots alla framsteg med ökad levnadsstandard och minskat mänskligt lidande, måste vi våga se sanningen i vitögat; mänskligheten har aldrig förr löpt så stora risker som den gör i dag. En av de största riskerna [...]Biståndets målsättning, FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Multilateralt samarbeteI artikeln hänvisas till "Global Challenges Foundation"
2013-09-22

Vi sviker inte de fattiga

Lars Hjälmered, m.fl., Göteborgsposten

“Vid FN:s toppmöte om klimat 2009 lovade Sverige att bidra med åtta miljarder i klimatfinansiering mellan 2010 och 2012. Det har vi gjort. Sverige är det land i EU som bidragit med mest pengar per [...]FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Partipolitik, VolymArtikeln är en replik på: "Alliansen sviker de fattiga i klimatfrågan"
2013-09-20

Sverige räds inte hög risknivå

Sofia Arkelsten mfl; Svenska Dagbladet

“Påståendet på SvD Brännpunkt 16/9 att Sverige prioriterar ofarliga uppgifter i syfte att undvika risker stämmer inte. Att göra ansvarsfulla bedömningar av risker är en viktig del i förberedelserna inför en insats. De senaste åren har Sverige [...]Afghanistan, FN, Libyen, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Sverige har bara en enda FN-soldat"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Vägval i en globaliserad värld"
2013-09-17

Sverige ska delta där vi behövs

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“I går på SvD Brännpunkt skrev två statsvetare från Södertörns högskola, Michael Karlsson och Nujin Tasci, att Sverige inte bidrar tillräckligt till fredsbevarande insatser under FN-flagg. … Att Karlsson och Tasci glömde nämna Afghanistan beror på att insatsen [...]FN, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Sverige har bara en enda FN-soldat"
2013-09-16

Sverige har bara en enda FN-soldat

Michael Karlsson mfl; Svenska Dagbladet

“Den svenska FN-politiken är även överraskande eftersom behovet av FN-trupper ingalunda har minskat. Tvärtom, sedan millennieskiftet då FN:s styrkor omfattade mindre än 20000 soldater har behovet ökat mycket kraftigt. Sedan 2007 har FN:s fredsbevarande styrkor [...]FN, Kongo, Libanon, Militärt bistånd, Sudan
2013-09-15

Stäng inte gränserna för Syriens flyende

Eva von Oelreich Mfl, Svenska Dagbladet

“Vittnesmål från migranter som inte släpps in i EU och därmed inte får en individuell prövning av sina skyddsskäl är alltför många. För att detta ska upphöra kräver Röda Korset en oberoende övervakning av EU:s yttre [...]EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Syrien
2013-09-12

Äntligen ljus i Syriens mörker

Göteborgsposten

“Det råder stor enighet om att det inte finns någon militär lösning på inbördeskriget i Syrien. Varken diktatorn Bashar al-Assad eller de olika sinsemellan stridande upprorsgrupperna har kraft nog att avgöra kampen. Ingen stormakt är [...]Demokrati, Diktaturer, FN, Multilateralt samarbete, Ryssland, Syrien, USA
2013-09-07

Ett bättre mål för biståndet

Martin Tunström, Barometern

“Invändningarna mot enprocentmålet är inte borta. Det har i sig lett till en inriktning på kvantitet i miljarder och inte på kvalitet och resultat […] Enprocentmålet är en politisk realitet som Moderaterna efter att ha lett [...]Avräkningar, Budgetstöd, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat
2013-08-31

Fler vägar till Europa

Uppsala Nya Tidning

“Det syriska inbördeskriget har lett till en humanitär katastrof. … Om politiker i västvärlden menar allvar med att vi står på det syriska folkets sida bör det vara en självklarhet att underlätta för syriska flyktingar att [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Syrien
2013-08-30

Vi borde rädda fler från Syrien

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Sverige bör ännu mer än i dag kunna använda en bred palett av humanitära och civila insatser för att hjälpa dem som drabbats. Vi har både kunskapen och resurserna. I dag reser Europa nya murar [...]"Bad governance", EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Syrien
2013-08-30

FN-stött ingripande i Syrien skulle kunna ske redan idag

Aleksander Gabelic, Svt Debatt

“Ett ingripande i Syrien brådskar. Det beror inte bara på de fruktansvärda bilderna på döda barn efter den misstänkta kemvapenattacken utanför Damaskus i förra veckan. Oavsett vad FN:s utredare kommer fram till har Syriens president [...]"Bad governance", FN, Kina, Landfokusering, Militärt bistånd, Ryssland, Syrien, USA, Utvärdering
2013-08-30

Viktigt att invänta FN-besked

Borås Tidning

“Det som sker i Syrien fruktansvärt, men man ska inte motivera ett angrepp på falska premisser. […] Redan nu kan ett väpnat ingripande motiveras på rent humanitära grunder. Men det bör också få en folkrättslig [...]FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Storbritannien, Syrien, USA
2013-08-30

“För att rättfärdiga ett militärt ingripande räcker det inte att Assad är en skurk.”

Magnus Jiborn, Sydsvenskan

“För att rättfärdiga ett militärt ingripande räcker det inte att Assad är en skurk. Det måste också finnas meningsfulla syften och mål för insatsen, och en realistisk plan för hur målen ska nås. Dessutom måste [...]"Bad governance", Diktaturer, FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Storbritannien, Syrien, USA
2013-08-30

Svävande om målet

Dagens Nyheter

“Känslan att ”någon måste agera” för att stoppa blodbadet i Syrien är djupt mänsklig. Över 100 000 människor har dött i inbördeskriget, miljoner är på flykt. När hundratals miste livet förra veckan i vad som [...]"Bad governance", Diktaturer, FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Storbritannien, Syrien, USA, Utvärdering
2013-08-30

Syrien borde tvingas till förhandlingar

Anna Ek, Svenska Dagbladet

“Självklart måste omvärlden agera. Men inte med ett militärt angrepp från USA, Storbritannien och Frankrike. Det skulle sannolikt inte lösa något i dagens situation med ett oenigt säkerhetsråd och en till synes orubblig klyfta mellan [...]"Bad governance", FN, Frankrike, Landfokusering, Militärt bistånd, Ryssland, Storbritannien, Syrien, USA
2013-08-30

Åtal är bättre än bomber

Göteborgsposten

“Det talas mycket i Washington och London om bombanfall för att straffa den syriska regimen och avskräcka andra från att använda stridsgas. Men de skyldiga är få och nås svårligen med ett bombanfall. Risken för [...]"Bad governance", FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Storbritannien, Syrien, USA
2013-08-29

Fly inte ansvaret för flyktingarna

Aron Lund, Expressen

“Flyktingkrisen är redan en ohygglig humanitär tragedi. Men den är också ett politiskt problem, som kan förlänga och försvåra konflikten och som på längre sikt kommer att destabilisera inte bara Syrien, utan hela regionen. Irak, [...]Flykt och migration, FN, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Syrien, Utvärdering
2013-08-29

Mer våld ingen lösning

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Historien ser ut att upprepa sig. USA, Storbritannien och Frankrike struntar i att invänta resultatet av vapeninspektörernas arbete. De kommer när som helst att slå till militärt. […] Det är mycket svårt att se ett [...]"Bad governance", Diktaturer, FN, Frankrike, Kina, Landfokusering, Militärt bistånd, Ryssland, Storbritannien, Syrien, USA
2013-08-29

Skynda långsamt med Syrienattack

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Inbördeskriget i Syrien har pågått i två och ett halvt år men genom att kemiska vapen använts i stor skala är en definitiv gräns passerad. Världen kan inte stilla­tigande se på när massförstörelsevapen används. Priset [...]"Bad governance", FN, Landfokusering, Militärt bistånd, Nato, Syrien
2013-08-28

Onödigt svårt att skicka pengar från Sverige

Lisa Pelling, Omvärlden

“Trots att Sverige är ett betydande biståndsland har de människor som skickar remitteringar från Sverige hittills varit osynliga. Det finns till exempel ingen aktuell statistik över remitteringar från Sverige. SCB har inte haft resurser att [...]IMF (Internationella valutafonden), Remitteringar, Världsbanken
2013-08-27

Öppna lagliga vägar in i EU för krigsdrabbade

Cecilia Wikström, Aftonbladet

“Det är dags att ta nästa steg i asylpolitiken och skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar att ta sig till EU. Det kan ske genom att utfärda humanitära visum på de EU-ambassader som just [...]EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Syrien
2013-08-27

Sent ska de vakna

David Nyström, Gefle Dagblad

“Nu återstår i stort sett enbart dåliga lösningar. Väst kan göra en symbolisk missilattack, som inte rubbar Assad men som ökar konfliktnivån i regionen (Iran) och globalt (Ryssland kontra USA). Väst kan (hypotetiskt) gå in massivt, [...]EU, FN, Iran, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Ryssland, USA
2013-08-23

Omvärldens passivitet har bäddat för gasattacken

Magnus Norell, Svenska Dagbladet

“Det är då viktigt att komma ihåg att denna situation inte har uppstått av sig självt; omvärldens passivitet har bäddat för detta. Ett praktexempel är att oviljan och rädslan att stödja olika oppositionsgrupper. En rädsla [...]Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Syrien
2013-08-23

Så kan du hjälpa Syriens kvinnor

Karin Pettersson, Aftonbladet

“Vi har valt att stödja Syriens kvinnor. I dag är deras röster tystade, i mediernas rapportering syns de bara som offer, nästan aldrig som aktörer. De har inte den politiska makten. De ges inte utrymme i [...]Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Kvinnor, Syrien
2013-08-21

Rikta hjälpen rätt i Afghanistan

Lotta Hedström, SVT

“Trots framsteg de senaste åren är Afghanistan fortfarande ett av världens fattigaste länder. Situationen i de olika provinserna ser dock mycket olika ut och därför är det viktigt att givarländer inte ensidigt ser till enbart de [...]Afghanistan, Biståndsformer, Korruption
2013-08-19

Svenskt bistånd räddar liv

Gunilla Carlsson, Aftonbladet

“Syrien påminner oss om vad vi inte vill påminnas om – att det otänkbara kan ske, att samhällen plötsligt kan falla samman, att människornas vardag förvandlas till kaos och lidande… Idag – på humanitära världsdagen – [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Humanitärt bistånd, Partipolitik, Syrien
2013-08-17

Svag symbolpolitik för Egypten

Daniel Braw, Borås Tidning

“Till Egypten har endast pansarplåt exporterats, en produkt som inte lades under kontroll förrän 30 juni förra året. Vänsterpartiet må gärna jaga dubbelmoralen, men här skäller de uppenbart vid fel träd. Förslagen om såväl indraget [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Egypten, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2013-08-16

Överge inte Egypten

Sydsvenskan

“Från Norge kom beskedet att man stoppar exporten av försvarsmateriel till Egypten. Danmark meddelade att landet avbryter allt samarbete med den egyptiska regeringen inklusive det danska demokratistödet. Sverige har dock inga sådana planer…Just nu pågår ingen [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2013-08-16

Egypten och omvärlden

Johanna Sturesson, Helsingborgs Dagblad

“Det finns inga planer på att dra in biståndet, vilket är rimligt. Pengarna stödjer projekt och verksamheter som jobbar för mänskliga rättigheter. Att frysa det biståndet som en slags markering vore inte bara ineffektivt, men [...]Egypten, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, USA, Vapenhandel, Världsbanken
2013-08-15

Demokratins dödgrävare

Dagens Nyheter

“Västvärldens veliga svar på militärkuppen följdes i går av försiktighet. EU bönade om ”återhållsamhet”. USA ger miljarder i militärt bistånd till Egypten varje år, men tvekar inför att använda det som påtryckningsmedel. Det finns skäl [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Egypten, EU, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, USA
2013-08-11

Vittnesmål som världen måste höra

Sydsvenskan

“Att den brutala krigföringen i det mineralrika östra Kongo tillåts att fortsätta är en skam för omvärlden, för mänskligheten. Både rebellgruppen och den kongolesiska armén använder sexuellt våld som vapen. Situationen i Kongo måste hamna [...]Barn och unga, FN, Kongo, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Utbildning
2013-08-11

Katastrofen i Kongo

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Man beräknar att antalet offer för Kongo­kriget nu är mer än fem miljoner, varav de flesta dött till följd av sjukdomar och svält. Det gör detta krig, vid sidan av Koreakriget på 1950-talet, till det [...]"Bad governance", Afrika, FN, Hunger, Kongo, Mediabevakning, Militärt bistånd, Sjukvård, Utvärdering
2013-08-07

Vi är redo att stödja Egypten

Catherine Ashton, Svenska Dagbladet

“EU är villigt att hjälpa Egypten att vidta dessa åtgärder [för demokratifrämjande], men besluten måste komma från det egyptiska folket och inte någon utomstående. President Adli Mansur och jag kom förra veckan överens om att [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Egypten, EU, Folkrörelsebistånd, Governance, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Religion
2013-08-07

Bistånd är inte enda sättet för Sverige att hjälpa

Charlotte Petri Gornitzka, Aftonbladet

“I vårt budgetunderlag till regeringen i mars identifierar vi en möjlig prioritering där biståndet fokuseras på färre länder genom att fasa ut länder som i dag räknas som medelinkomstländer till exempel Bolivia, Colombia, Guatemala och [...]Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Bolivia, Budget, Colombia, Folkrörelsebistånd, Guatemala, Irak, SidaArtikeln är en replik på: "Slopa inte biståndet till Latinamerika"
2013-08-05

Blunda inte för Syrien

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Till skillnad från millitärt stöd till den ena eller andra sidan borde inte humanitärt stöd till flyktingar och till Syriens många gånger fattiga grannländer vara kontroversiellt. Andra länder, framför allt i Europa, borde dessutom kunna [...]Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Syrien
2013-08-04

Somalia mot en ljusare tid?

Maria Ripenberg, Uppsala Nya Tidning

“Om Somalia på allvar ska lyckas med en hållbar återuppbyggnad behöver alla inblandade parter vara medvetna om hur känslig den pågående balansakten är för landet. Man måste förstå kolonialtidens konsekvenser i dagens splittrade och eldfängda [...]AU, Bistånd som påtryckningsmedel, Landfokusering, Multilateralt samarbete, Somalia
2013-08-03

Dags för ökat engagemang i Mellanöstern

Mikael Eriksson, GöteborgsPosten

“Det viktigaste Sverige och EU kan göra är att visa ett starkt engagemang för regionen. Huvudutmaningen för Västs ledare är att motivera för sina medborgare varför utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika är relevant även för [...]Bahrain, Demokrati, Egypten, EU, FN, Irak, Iran, Jordanien, Klimat & miljö, Marocko, Multilateralt samarbete, Syrien, Tunisien
2013-08-02

Slopa inte biståndet till Latinamerika

Adolfo Pérez Esquivel, Aftonbladet

“Sidas förslag om en möjlig utfasning av svenskt bilateralt bistånd till de tre återstående länderna – Guatemala, Colombia och Bolivia – skulle inte bara försvåra framtida arbete, utan också försvaga en del uppnådda resultat: • En stärkt [...]Bolivia, Colombia, Demokrati, Guatemala, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Resultat, Sida
2013-08-02

Bildt sviker oskyldigt fängslade svenskar

Christian Franzetti & Kurdo Baksi, Svt Debatt

“Men det finns annat också som oroar såväl oss som Daniel och Per-Åke: Det svenska utrikesdepartementets passivitet, särskilt utrikesminister Carl Bildts. Trots att det gått åtta månader har Bildt inte besökt Tunisien för att be [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Tunisien, Utrikesdepartementet
2013-07-30

Pressa nya makthavarna

Dagens Nyheter

“De europeiska ländernas långvariga och nära samarbete med diktatorerna som störtades under den arabiska ­våren har skapat en begriplig skepsis mot europeiska tillrättavisningar… Om regimen i Kairo inte bryr sig om EU:s synpunkter kan unionen i [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU
2013-07-28

Det kan bli svårt att lämna Mali om ett år

Amelie Langby, Svenska Dagbladet

“Beslut fattades snabbt i Sveriges riksdag i juni om att låta bidra till flygtransporter med ett Herculesplan och mellan 70 och 160 militärer under tolv månader, vilka beräknas vara på plats i oktober. Det gick [...]FN, Mali, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-07-11

Afrika behöver inte några smetiga välgörenhetsgalor

Cecilia Bäcklander, Aftonbladet

“Det finns optimism i dag också. Men varför är tv-rutorna nu fyllda av insamlingsgalor och program som vill att vi av välvilja ska skänka till hungrande barn? Politiska och ekonomiska förhållanden berörs sällan. Vi ska [...]Afrika, Välgörenhet
2013-07-01

Gunilla Carlsson borde sätta press på Israel

Anna Wester, Fria Tidningen

“Att dra in biståndet för palestinierna vore en katastrof och skickar helt fel signaler till ockupationsmakten. Resonemanget är bakvänt. En minskning av biståndet vore att dra undan benen för palestinierna och straffa dem för att [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Landfokusering, Mediabevakning, Multilateralt samarbete, Palestina, Projektstöd
2013-06-25

Stärk kvinnornas roll i det afghanska samhället

Lotta Hedström, m.fl., Aftonbladet

“Det afghanska parlamentet, Wolesi Jirga, består till 25 procent av kvinnor och det uppnås med hjälp av kvotering. (…) Relationen mellan civilsamhället, utbildning för kvinnor och demokratibygge är tydlig. Det är inte möjligt att skapa [...]Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, FN, Kvinnor, Landfokusering, Nato, Projektstöd, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "UN Security Council Resolution 1325 (2000)"
2013-06-20

Palestinabistånd bör granskas

Roland Utbult, Dagen

“Det största hindret till fred mellan israeler och palestinier är avsaknaden av fredstanken i de palestinska skolorna. I stället för att undervisa barnen om fredstanken så fortsätter hatet mot judarna, den väpnade kampen och martyrskapet att [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Öppenhet och transparens, Palestina, Utvärdering
2013-06-20

Vi vet inte hur mycket av våra pengar som når fram

Gunilla Carlsson, SVT Debatt

“Men ingen vet hur mycket av de pengarna, eller av de samlade insatserna till Syriens flyktingar, som till slut når dem som de är avsedda för. Det är ett stort problem, främst därför att det innebär [...]Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Resultat, Syrien
2013-06-16

Gunilla Carlsson vill straffa de ockuperade

Ingvar Persson, Aftonbladet

“Nej, i Carlssons värld blir slutsatsen att dra in biståndet som ska ge de ockuperade till exempel vatten och el. Det är bara ett halvår sedan de israeliska bombningarna av Gaza kostade hundratals palestinier livet. [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, PalestinaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "Failing to Make the Grade - How the EU Can Pass its Own Test and Work to Improve the Lives of Palestinians in Area C" (2013)"
2013-06-15

Gunilla Carlsson hotar palestinierna

Sören Sommelius, Helsingborgs Dagblad

“Antagligen menar minister Carlsson att hon genom hotet om sänkt bistånd ska tvinga palestinierna till förhandlingsbordet. Något blåögt. Problemet är att de lär bli ensamma där, utan motpart. Dessutom har palestinierna svårt att göra något [...]Afghanistan, Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2013-06-15

Biståndsblunder

Helsingborgs Dagblad

“Biståndsminister Gunilla Carlsson vill slopa en del av biståndet till uppbyggnaden av de palestinska områdena Gaza och Västbanken. Det handlar om el- och vattenförsörjning. Carlsson anser att biståndet inte ger resultat så länge det inte [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Resultat
2013-06-14

Bistånd och militärt skydd går hand i hand

Kristianstadsbladet

“Framgångsrikt bistånd och militärt skydd är varandras förutsättningar och kan inte fungera utan varandra. Sverige satsar därför lika mycket på båda delarna, vilket är unikt. Vi har ett moraliskt ansvar att bidra till fredsbevarande insatser [...]FN, Militärt bistånd, Nato
2013-06-14

Sänd svensk trupp till Golan

ROBERT SUNDBERG, DALADEMOKRATEN

“Enligt uppgifter i går har Sverige tillfrågats om att bidra med trupp till Undof. Berörda myndigheter är tystlåtna om svaret. Enligt medieuppgifter vill Sverige för att medverka att flera länder i Norden är med. Deltagande med [...]FN, Israel, Militärt bistånd, Syrien
2013-06-03

Oroande att Sverige fasar ut biståndet till Latinamerika

Jenny Jansson Pearce m. fl, Svenska Dagbladet

“En utfasning av biståndet till Latinamerika får inte bara negativa effekter på demokratiprocesser och civila samhällets arbete för exempelvis försoning och rättvisa. Det äventyrar också de positiva resultat det svenska biståndet till Latinamerika hittills lett till.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Colombia, Demokrati, Guatemala, Honduras, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Utrikesdepartementet
2013-05-30

Förslag: Sverige ska delta i Maliinsatsen

Carl Bildt mfl; Expressen

“Sverige är en av de största humanitära bidragsgivarna till Sahel. Av de drygt 500 miljoner kronor som avsattes för regionen 2012 gick drygt 75 miljoner till Mali. Behoven är fortfarande enorma och regeringen är redo [...]Bilateralt samarbete, FN, Humanitärt bistånd, Mali, Militärt bistånd
2013-05-25

Svenska insatsen i Afghanistan måste utvärderas

Hans Linde, Svenska Dagbladet

“De svenska soldaterna ska skydda afghanska flickor som vill gå i skolan, den ska bidra till demokratisering, den ska militärt besegra talibanerna, den ska hindra syraattacker mot kvinnor, den ska skapa säkerhet. Efter mer än [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2013-05-24

Afrika vill inte ha välgörenhet

Petra Modée, Sundsvalls Tidningar

“Det här visar på problematiken med ett samhälle som är beroende av välgörenhet. Istället för att helt och hållet kunna äska pengar från SIDA, var de dessutom beroende av allmänhetens välvilja. Därför låg det inte [...]Afrika, Resultat, Utvärdering, Välgörenhet
2013-05-20

Biståndsministern: Relationerna med Burkina Faso kommer att fortleva

Gunilla Carlsson, OmVärlden

“Sten Hagberg och Karolina Jeppson beskyller mig och regeringen för att beslutet om utfasning av Burkina Faso var byggt på godtyckliga grunder. Det stämmer inte och utfasningen kommer att ske ansvarsfullt. … I Burkina Faso utgör [...]Burkina Faso, LandfokuseringArtikeln är en replik på: "“Riv upp beslutet om Burkina Faso”"
2013-05-15

“Riv upp beslutet om Burkina Faso”

Sten Hagberg mfl; OmVärlden

“Det är arrogant att tvärtemot den uttalade ambitionen i budgetpropositionen − att göra en översyn av ”det svenska biståndets mervärde i Burkina Faso” − strunta i att lyssna till en samlad expertis i Sverige och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Burkina Faso, Demokrati, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2013-05-15

Många regeringar struntar i sin egen fattiga befolkning

LENA KLEVENÅS, GÖTEBORGSPOSTEN

“FN:s forskningsinstitut för sociala utveckling, UNRISD, har pekat på att bistånd utifrån kan leda till att fattiga människors förväntningar riktas mot utländska biståndsgivare och inte mot den egna regeringen. Jag tycker inte vi ska ta [...]"Bad governance", Barn och unga, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Tobin-skattI artikeln hänvisas till dokumentet: "THE RIGHT TO FOOD AND NUTRITION WATCH 2012: Who Decides About Global Food and Nutrition? (PDF)"
2013-05-14

Sverige kvar i Afghanistan

DANIEL BRAW, BAROMETERN

“Utrikesminister Carl Bildt talar om att Sverige efter 2014 ska behålla maximalt 200 militärer (mot dagens omkring 550) i Afghanistan, och att dessa ska delta i utbildningsinsatser eller ”något annat som inte är stridsinsatser”. (…) [...]Afghanistan, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Nato, Partipolitik, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "AFGHANISTAN: THE LONG, HARD ROAD TO THE 2014 TRANSITION (PDF)"
2013-05-14

FN bör leda en ny insats i Afghanistan

ANNA-KARIN JOHANSSON, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Afghanistan står inför stora utmaningar. Nästa år väljs en ny president samtidigt som merparten av de internationella trupperna kommer att lämna landet. Det är glädjande att Sveriges regering har utlovat ett långsiktigt stöd för engagemanget [...]Afghanistan, Civilsamhället, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Nato, Partipolitik, Utbildning
2013-05-14

Satsa civilt i Afghanistan

GÖTEBORGSPOSTEN

“Utrikesminister Carl Bildt vill förlänga den svenska militära insatsen i Afghanistan till att gälla också efter 2014. Enligt Bildt skulle det vara högst 200 militärer, för att hjälpa till med utbildningsinsatser, däremot inte stridsinsatser. (…) [...]Afghanistan, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Militärt bistånd, Utbildning, Utrikesdepartementet
2013-05-13

Även Carl Bildt har rätt ibland

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I går presenterade Svenska Afghanistankommittén sin årsredovisning för 2012. Det är en imponerande läsning. Kommittén har gett sjukvård till 2,9 miljoner patienter i fyra provinser. De har ordnat skolor för över 120 000 elever, varav [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Sjukvård, UtbildningI artikeln hänvisas till "Svenska Afghanistankommittén: Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012"
2013-05-11

Hungerhjälpen handlar om mer än välgörenhet

Per Byman, Göteborgsposten

“Klevenås har naturligtvis helt rätt – mat är en rättighet och det är precis det som Hungerhjälpen går ut på. Hade Klevenås läst mer än rubriken hade hon sett att kampanjens budskap är Alla har rätt att somna mätta. [...]Afrika, Barn och unga, FN, Hälsa, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "Mat är en mänsklig rättighet!"
2013-05-10

Nytt Afrika

Susanne Nyström, Gefle Dagblad

“Tänk på barnen i Afrika. Mantrat har präntats in i generationer av svenska barn som rynkat på näsan åt skolmaten. Bilden etsade sig fast så starkt att vi i dag har svårt att tänka oss att [...]Afrika, Barn och unga, Handelspolitik, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik
2013-05-09

”Avskaffa visumkravet för flyktingar från Syrien”

Olle Schmidt m.fl, Dagens Nyheter

“Det manar till ödmjukhet att Sverige har tagit emot totalt 3255 syriska asylansökningar mellan januari och april i år, medan UNHCR berättade för oss att ungefär 80 000 flyktingar skulle registreras i Libanon bara under [...]EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Libanon, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Syrien
2013-05-08

Fortsätt stödja fattiga kvinnor i Latinamerika

Moni Pizani m.fl, Aftonbladet

“Sverige har en lång stolt tradition av att stödja demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika, inte minst genom tydliga prioriteringar som jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter. Sverige gör detta trots att frågorna ofta möter starkt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Bolivia, Colombia, Demokrati, Guatemala, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Volym
2013-05-07

“Ramavtal är effektiva”

Gabi Björsson mfl; Omvärlden

“Ramavtalssystemet är ”ett kostnadseffektivt och rationellt sätt att kanalisera pengar på”. Det skriver Statskontoret i en färsk rapport gjord på uppdrag av UD. Vi – organisationerna inom ramavtalssystemet – välkomnar utredningen och ser fram mot att [...]Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Statskontoret: "Bistånd genom svenska organisationer - En översyn av ramavtalssystemet" (2013) (PDF)"
2013-05-05

Positiv utveckling i Afrika bra också för Sverige

Gunilla Carlsson m.fl. Dagens Nyheter

“För oss är det självklart att Sverige och EU ska ligga i framkant i denna utveckling både vad gäller handel och bistånd. Ett demokratiskt och ekonomiskt starkare Afrika är bra för Sverige. Förutsättningarna är goda [...]Bilateralt samarbete, EU, FN, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Kina, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Skuldavskrivning, Sydafrika
2013-05-04

Mat är en mänsklig rättighet!

Lena Klevenås, Göteborgs Posten

“I morgon den 5 maj träder äntligen tilläggsprotokollet till ESK-konventionen i kraft. Det ger individer och grupper möjlighet att inom FN-systemet ställa sina regeringar till svars, när deras rätt till mat har kränkts. Sverige ställer [...]FN, Välgörenhet
2013-05-01

Biståndet på väg upp ur gamla hjulspår

IVAR ARPI, Svenska Dagbladet

“Det är först med Gunilla Carlsson som biståndsminister som det har börjat hända saker i den svenska biståndspolitiken. Såhär beskrev Jan Mosander, journalist med lång erfarenhet av att kommentera bistånd, förändringen (Studio Ett 29/4):”Förr så [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Utvärdering
2013-04-25

Ny kraftfull satsning bör göras mot malaria

ANDERS BJÖRKMAN, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Ett stort och påtagligt hot mot de senaste årens framgångar i kampen mot malaria lurar vid horisontens rand. De nya läkemedel som i dagsläget utgör en grundbult i modern malariakontroll har börjat förlora sin effekt [...]Afrika, Barn och unga, Forskning och innovation, Hälsa, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Millenniemålen, Projektstöd, Sjukvård
2013-04-25

”Regeringen har genom sitt svaga engagemang misskött Sveriges anseende i FN under flera år.”

STEFAN LÖFVEN, M.FL., SYDSVENSKAN

“Regeringen har genom sitt svaga engagemang misskött Sveriges anseende i FN under flera år. Sveriges misslyckande med att ta en plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter visar alltför tydligt att vårt land inte längre [...]EU, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Rådet för MR, Utvärdering
2013-04-25

Sluta gulla med regimen i Burma

Expressen

“Burma har på senare tid beskrivits som en framgångssaga. Det brutala militärstyret har tranformerats till något som liknar en civil regering och fredspristagaren Aung San Suu Kyi har släppts ur husarresten och sitter numera i [...]"Bad governance", Burma, EU, FN, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Religion
2013-04-23

Globaliseringen och du själv

Jens Orback; Borås Tidning

“För det måste vara vårt svar på globaliseringen: internationell, facklig och politisk organisering. Med syfte att stå upp för demokratin och alla människors lika värde och rätt – överallt. Och se till så att världens [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Näringsliv
2013-04-19

Därför är Sverige i Afghanistan

Cecilia Widegren mfl; Göteborgsposten

“Afghanistan kommer också att bli den enskilt största mottagaren av svenskt bistånd. I dag går åtta gånger fler barn i skolan än 2003, varav fem miljoner tjejer, barnadödligheten har halverats och medellivslängden för kvinnor har [...]Afghanistan, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Det svenska kriget i Afghanistan kräver en vitbok"
2013-04-18

Korruption hinder för globala partnerskap

Charlotte Petri Gornitzka, UD:s omvärldsbloggar

“Korruption är ett gigantiskt hinder för utveckling men även för effektiva globala partnerskap. Vi vet att korruption drabbar de fattiga hårdast och bidrar till att förvärra fattigdomen på flera sätt…Det är välkomnande att resonemangen idag [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Jämställdhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Sida
2013-04-15

Det svenska kriget i Afghanistan kräver en vitbok

Thage G Peterson, Göteborgsposten

“Kostnaderna för Afghanistankriget är ofattbara och skrämmande. De har år efter år mörkats för riksdagen och de svenska skattebetalarna. Finns utbildningskostnaderna med? Eller de omfattande förnyelsekostnaderna av det försvarsmateriel som förbrukats i Afghanistan? Finns de [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2013-04-14

Enorma problem med humanitärt bistånd i Somalia

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Sverige har, genom sitt ställningstagande för en integrerad FN-mission i Somalia, på intet sätt backat från sitt aktiva humanitära engagemang. Jag är fortsatt en stark försvarare av de humanitära principerna och vikten av humanitärt utrymme, [...]FN, Humanitärt bistånd, SomaliaArtikeln är en replik på: "Ny politik hotar humanitär hjälp"
2013-04-12

Ny politik hotar humanitär hjälp

JOHAN MAST, Svenska Dagbladet

“Sverige har genom Gunilla Carlsson varit tydligt pådrivande för att de militära, politiska och humanitära insatserna då ska bedrivas under samma paraply. Detta går emot en långvarig svensk tradition och skapar ett direkt hot mot [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Humanitärt bistånd
2013-04-06

Internationell solidaritet måste tillbaka till toppen av S-agendan

EVIN INCIR, SVT DEBATT

“Den socialdemokratiska utrikespolitiken med fokus på global och internationell solidaritet har länge lyst med sin frånvaro. Den senaste mandatperioden har Socialdemokratin i stället koncentrerat sig på utbildning och jobben i Sverige. Det är oerhört viktigt. [...]Biståndets målsättning, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Utbildning
2013-04-04

Biståndet sköts utan öppenhet

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (Brännpunkt 28/3) menar att Sverige inte kan göra allt överallt när det gäller bistånd. Det gör vi inte i dag heller och har heller aldrig gjort. Sverige kan 2014, om Gunilla Carlsson får [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Landfokusering, Öppenhet och transparens, Partipolitik, SydamerikaArtikeln är en replik på: "Svenskt bistånd kan inte göra allt överallt"
2013-03-31

Gunilla Carlsson slår mot de fattiga

Sören Sommelius, Helsinborgs Dagblad

“Ska Sverige sluta med bistånd till Latinamerika, som biståndsminister Gunilla Carlsson vill? 40 000 kvinnor i Guatemala har fått ett bättre liv och hjälpts ur extrem fattigdom genom Sida-stödda mikrolån.  När jag läser Sidas egen rapport om projektet förefaller det [...]Bilateralt samarbete, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kvinnor, Resultat, Sydamerika
2013-03-31

Ge Sydsudan mer svenskt bistånd

TOBY LANZER, SVENSKA DAGBLADET

“Det är förståeligt att rika länder är på sin vakt mot riskerna med att stödja Sydsudans unga och ofta svaga institutioner, men jag är övertygad om att utvecklingsbistånd, levererat på rätt sätt, ger resultat. Självständigheten [...]Biståndets målsättning, Civilsamhället, FN, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Näringslivsbistånd, Projektstöd, Sydsudan, Utbildning
2013-03-22

Tolkarna hjälpte oss, nu bör vi hjälpa dem

Svenska Dagbladet

“Vi talar här om människor som har varit Sverige behjälpliga under insatsen i Afghanistan. Utan deras arbete hade vårt arbete fungerat sämre. Utan deras risktagande hade våra soldaters tillvaro i Afghanistan varit mer riskfylld. Medmänsklighet [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-21

Ge de afghanska tolkarna asyl i Sverige

Expressen

“Regeringen måste självfallet fundera noga över hur ett sådant här undantag ska utformas. Men man får inte fastna i en överdrivet legalistisk syn på migrationspolitiken. Det är moralen som är flyktingpolitikens fundament, inte juridiken. Vad är [...]Afghanistan, Flykt och migration, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-21

Billström är en politisk skandal

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Men detta handlar inte om blödighet från ÖB:s och Försvarsmaktens sida. Det är deras personal det gäller. Personer som har gjort den militära insatsen möjlig och stått i främsta ledet tillsammans med de svenska soldaterna. Ett [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-21

Cecilia Wikstöm (FP): De afghanska tolkarna måste få asyl i Sverige

Cecilia Wikström, Aftonbladet

“Sverige har deltagit i Isaf på grundval av vår långa tradition av solidaritet med utsatta människor. ­Solidaritet har väglett ­alla de tusentals svenskar som ­genom åren fri­villigt ansökt om att få göra FN-tjänst i krigshärjade [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-21

Börja med de afghanska tolkarna

Annika Ström Melin, Dagens Nyheter

“Rent formellt har Tobias Billström möjligen rätt när han hittills envist hävdat att en person som varit anställd av svenska staten inte ska särbehandlas. Hans perspektivlösa budskap har varit att vi minsann har våra regler [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-20

Skamligt svek mot tolkarna

Karin Bergkvist, Gefle Dagblad

“Att tolkarna i Afghanistan och dess anhöriga svävar i livsfara när insatsen avslutas under nästa år är ett obestridligt faktum. Den rimliga slutsatsen borde alltså vara att Sverige tar ansvar för och hjälper dessa människor [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-20

Billström skämmer ut Sverige

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Tobias Billström agerande skämmer ut Sverige. Dessutom försvårar hans agerande för Sverige vid framtida insatser. Många andra länder i motsvarande situation ordnar särskilda program för att hjälpa sina tolkar. Det borde Sverige också göra. Det är [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-03-15

Krigets offer är varken onda eller goda – de måste få vård

Johan Mast m.fl. Aftonbladet

“Humanitär hjälp måste ges till var och en efter behov och utan åtskillnad. I ett krig får det aldrig finnas några goda eller onda drabbade och civila åtnjuter särskilt skydd enligt Genèvekonventionerna… Våra egna erfarenheter liksom studier [...]Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Sjukvård, Syrien
2013-03-15

Den afghanska framtiden

Bo Pellnäs, Kristianstadsbladet

“I det ena utspelet efter det andra tycks Karzai frenetiskt fjärma sig från amerikanerna och ikläder sig rollen som en renodlad afghansk nationalist. I detta spel tycks han förlita sig på att det internationella samfundet skall [...]Afghanistan, Militärt bistånd
2013-03-11

”Jobbskapande bästa sättet att hjälpa världens fattiga”

Percy Barnevik, Dagens Nyheter

“För att lyfta den fattigaste miljarden krävs ungefär 200 miljoner jobb som de kan leva anständigt på. En mycket försiktig beräkning av den genomsnittliga globala kostnaden för ett jobb är 150 dollar. Kostnaden för att [...]Hunger, Mikrofinans, Näringsliv
2013-03-08

Jämställdhet kräver rent vatten och toaletter

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl; Borås Tidning

“Vi tycker det är oacceptabelt att vi 2013 tillåter att barn dör av diarré, att kvinnor världen över måste slösa bort sin tid, att flickor inte får en utbildning, att kvinnor och flickor utsätts för [...]Afrika, Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sektorskoncentration, Utbildning, Vatten
2013-03-06

Svenska insatser viktiga på Afrikas horn

Karin Enström mfl; Göteborgsposten

“Sverige har en tradition av att verka för internationell fred och säkerhet. Bland annat bidrar vi i samtliga av EU:s insatser på Afrikas horn. Skyddet av handelsflöden vid Afrikas horn är av stor betydelse inte bara för [...]Afrika, Handelspolitik, Militärt bistånd, Somalia
2013-03-06

Varför vill Sida fasa ut Latinamerika?

Luis Larrea, OmVärlden

“Sidas argument för utfasning är: a) att biståndet ska koncentreras på låginkomstländer och b) kostnadseffektivitet. Att koncentrera sig på låginkomstländerna är ett svagt argument. Inkomsten är en begränsad indikator – den säger ingenting om de strukturella [...]Landfokusering, Sida, Sydamerika, Utrikesdepartementet
2013-03-03

En räddningsplan för Afghanistans kvinnor

Anna Dahlberg, Expressen

“Omvärlden behöver förbereda en räddningsplan för Afghanistans kvinnor, och mitt enkla förslag är att Sverige tar initiativet. Bjud in till en internationell konferens i Stockholm i höst om situationen för Afghanistans kvinnor efter uttåget 2014. [...]Afghanistan, Kvinnor, Landfokusering, Partipolitik, Utrikesdepartementet, Villkorat bistånd
2013-03-02

Trubbigt mått för att fasa ut bistånd

Annica Sohlström m.fl, Svenska Dagbladet

“Svensk biståndspolitik bör präglas av öppenhet och långsiktighet. Det är därför uppseendeväckande att Sida föreslår utfasning av det bilaterala biståndet till en hel kontinent, utan föregående diskussion med olika aktörer med kunskap om utvecklingen i [...]Bilateralt samarbete, Bolivia, Budget, Colombia, Demokrati, Guatemala, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Bistånd till färre länder gör mer nytta"
2013-02-26

Bistånd till färre länder gör mer nytta

Charlotte Petri Gornitzka, Svenska Dagbladet

“Regeringen har länge sagt att svenskt bistånd ska gå till färre länder och på senare tid även pekat på att vi ska fokusera på de fattigaste låginkomstländerna. Och visst, vi har fasat ut utvecklingssamarbetet i [...]Burkina Faso, Landfokusering, Sida
2013-02-26

Drabbade i Syrien behöver din hjälp

Aleksander Gabelic, Borås Tidning

“Som i så många andra konflikthärdar finns FN på plats i Syrien. FN:s livsmedelsprogram WFP når 1,5 miljon människor med matbistånd inne i Syrien och planerar att inom kort kunna hjälpa ytterligare en miljon behövande [...]FN, Humanitärt bistånd, Syrien, Välgörenhet
2013-02-25

Jakten på jobb driver på global utveckling

Gunilla Carlsson mfl; Svenska Dagbladet

“Ett väldigt konkret exempel på hur migrationen driver utveckling är de miljarder som migranter från låginkomstländer skickar hem till sina familjer världen över, så kallade remitteringar. … Remitteringarnas storlek slår det internationella biståndet hela tre gånger [...]Flykt och migration, Partipolitik, Remitteringar, Volym
2013-02-13

Stöd Kongos kvinnor genom att stärka Sveriges FN-insats

Carina Hägg, SVT Debatt

“I den centralafrikanska regionen och DR Kongo är läget akut. Margot Wallström, FN:s tidigare särskilda representant i frågor om sexuellt våld mot kvinnor i konflikter, menar att massvåldtäkterna i Kongo är på väg att undergräva hela samhället [...]FN, Kongo, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-02-11

Dalarna i världen

Charlotte Petri Gornitzka mfl; Dalarnas Tidningar

“Beslutet innebär att samarbetet mellan Dalarna och dess systerregion i Kina, Hubei, nu kan fördjupas, att Borlänges samarbete med Moldaviens huvudstad Chisinau när det gäller avloppssystem, avfallshantering och stadsplanering fortsätter och att Falun kan bistå [...]Kina, Kommunbistånd, Moldavien, Namibia
2013-02-10

Så skapas en framtid för fattiga länder

Ulrik Nilsson, Sundsvalls tidning

“Genom handel stärker vi andra länder och ger dem verktyg att hantera fattigdomen…Den arabiska våren har tydligt visat på handelns betydelse för utveckling. Tunisien, där allt började, var det första landet i Afrika med frihandelsavtal [...]Afrika, Asien, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Millenniemålen, Vatten
2013-02-07

Nu behöver Mali Sveriges hjälp

Jean-Pierre Lacroix, Svenska Dagbladet

“Mali är visserligen ett land där utvecklingsbiståndet är mycket komplicerat att genomföra: Hur kan man säkerställa att medlen används på rätt sätt och inte slösas bort av korruption? Det finns naturligtvis anledning att vara uppmärksam. [...]Ambassader, Korruption, Mali, Militärt bistånd
2013-01-29

Vi står bakom idén om fri invandring

KATARINA ERLINGSON, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Att fler människor vill komma och leva i Sverige är någonting positivt. En ökad inflyttning till Sverige innebär att fler personer kan vara med och bidra till vår gemensamma välfärd och tillväxt. Invandring är en [...]EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2013-01-29

Svenska regeringen stöder arabisk demokratiutveckling

BIRGITTA HOLST ALANI, SVENSKA DAGBLADET

“Regeringen satsar på dessa länders [Mellanöstern och Nordafrika] demokratiska utveckling på olika sätt. Ett exempel är Sidas Mena-strategi som bland annat innebär stöd till utvecklingen av demokratin och de mänskliga rättigheterna. Vidare bidrar Sverige till [...]Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Projektstöd, Resultat, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "Missa inte chansen att stötta demokratin"
2013-01-29

Miljöministern: MP sätter idealen före klimatresultat

LENA EK, AFTONBLADET

“Självklart är det vårt ansvar att arbeta på hemmaplan för att minska vår klimatpåverkan. Men det går inte att låtsas som att det bara är skattemedel och nationalstatsperspektiv som bäst gagnar världens klimat. Sverige måste [...]Biståndets målsättning, Budget, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Multilateralt samarbete, Partipolitik
2013-01-29

Låt inte terrorn ta över i Sahara

ANDERS LINDBERG, AFTONBLADET

“I januari 2013 började rebellstyrkor röra sig söderut mot huvudstaden Bamako. Det var i detta läge Frankrike valde att gå in och stoppa rebellerna. (…) Med största sannolikhet kommer Frankrike, tillsammans med västafrikanska styrkor och [...]Civilsamhället, EU, FN, Mali, Militärt bistånd
2013-01-25

Braw: Haitierna kan själva, men vi låter dem inte vara med

ELISABETH BRAW, BORÅS TIDNING

“”Det finns till och med folk som kommer hit och målar hus åt oss. Men vi kan måla hus själva!”, utbrast en haitier. En annan Port-au-Prince-bo, en entreprenör i byggbranschen, låter sitt byggföretag fungera som [...]Fungibilitet, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Resultat
2013-01-25

Det krävs politiska initiativ för ny antibiotika

OTTO CARS, SVENSKA DAGBLADET

“En massiv global överanvändning av antibiotika har lett till att bakterier utvecklat motståndskraft. I dag dör nyfödda barn med blodförgiftning i hela världen på grund av brist på effektiva antibiotika. (…) Bristen på fungerande antibiotika [...]Barn och unga, Biståndets målsättning, Forskning och innovation, Hälsa, Multilateralt samarbete, WHO
2013-01-19

Maran i Mali – hatet riskerar att späs på

Expressen

“Även nu ingriper väst av goda skäl i ett akut läge. Men oavsett hur välkommen den är till en början, riskerar västlig militär närvaro i den muslimska världen att spä på västhat och extremism. Ett [...]Algeriet, FN, Mali, Militärt bistånd
2013-01-17

Modernt bistånd ska vara smart och katalytiskt

Charlotte Petri Gornitzka, UD:s omvärldsbloggar

“Nytänkande är definitivt på sin plats. Jag har sagt det förut, men det tål att upprepas, biståndet ensamt få inte ses som svaret på fattigdomsproblemen. Biståndet är en del av lösningen tillsammans med förnuftig politik, [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Millenniemålen, Näringslivsbistånd, Sida
2013-01-17

Man kan inte äta rösträtt

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“För att utvecklingen ska kunna gå framåt behövs skola, vatten, elektricitet och basal sjukvård. Tycka vad man vill om detta, men klart är att det är ljusår från Sidas och regeringens bild av uppdraget. För [...]Biståndets målsättning, Demokrati, Hunger, Landfokusering, Resultat, Sida
2013-01-16

Aid for Trade

Anders Ahnlid, UD:s Omvärldsbloggar

“Vikten av handel och investeringar för utveckling kan inte nog understrykas. Fortsatta biståndsinsatser för att göra det lättare för utvecklingsländer att ta del av världshandelns fördelar är nödvändiga. Det var huvudbudskapet från första dagens policydialog om [...]Näringslivsbistånd, OECD, Rättvis handel, WTO
2013-01-06

Rwanda bör ställas till svars för våldet

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“Rwanda är från den 1 januari 2013 medlem i FN:s säkerhetsråd. Det understryker kravet att landet samarbetar med världsorganisationen. Så länge som landet bidrar till instabilitet i Centralafrika och så länge som befolkningen i östra [...]Kongo, Rwanda, Villkorat bistånd
2012-12-28

FN inför 2013: Stoppa lidandet i Syrien

Aleksander Gabelic; Värmlands Folkblad

“Generalförsamlingen, inklusive Sverige och andra EU-länder, har rätt att agera när säkerhetsrådet är förlamat. En rad åtgärder – en humanitär zon, stopp för vapenleveranser, flygförbudszon, samarbete med Arabförbundet och beredskap att ställa en multinationell militär styrka [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Syrien, USA
2012-12-28

Outvecklad syn på utveckling

Sundsvalls Tidning

“Den svenska okunskapen om utveckling har inte bara konsekvenser för biståndspolitiken. Företag riskerar att missa exportmöjligheter när de överskattar svårigheterna och underskattar vinsterna med att ta sig in på växande marknader. Och vår skeva bild [...]Afrika, Biståndsformer, Informationsanslaget, Mediabevakning
2012-12-27

Rätt att tro på platta biståndspaket

Sydsvenskan

“Ännu bättre hade det kunnat bli om Sida lyckades nå ut med konkret, nära och mänsklig information på samma sätt som en del ideella organisationer, som i år sålt julklappar i form av filtar till [...]Biståndsformer, Sida, Välgörenhet
2012-12-21

Gör geten till årets julklapp

Borås Tidning

“Istället för att handla en glasskål till mormor i julklapp går det att sätta in en donation i mormors namn hos Läkare utan gränser. Kanske köpa en get genom Erikshjälpen eller Hoppets stjärna till farbrorn och [...]Avdragsrätt för gåvor, Barn och unga, Välgörenhet
2012-12-15

Jöbacks Musikhjälpen-miss kan sänka förtroendet för hela välgörenhetsbranschen

Nina Jansdotter, svt debatt

“Det faktum att Peter Jöback inte klarade att hålla sitt löfte riskerar, om det upprepas, att få förödande konsekvenser för hela välgörenhetsbranschens möjlighet att samla in pengar via Twitter- och Facebookkampanjer. Förtroendet naggas i kanten varje [...]Välgörenhet
2012-12-15

Barfotabarn i krigets Syrien

Sundsvalls Tidning

“EU är nu i slutfasen av att bygga upp ett asylsystem där vi tar ett solidariskt ansvar för asylsökande. Yttre gränskontroller är viktiga för EU, men förtroendet för vårt asylsystem stärks inte genom att skapa [...]EU, Humanitärt bistånd, Irak, Jordanien, Libanon, Mänskliga rättigheter, Syrien, Turkiet
2012-12-14

Ersätt soldaterna i Afghanistan med bistånd

Hans Linde mfl; Eskilstuna Kuriren

“Den militära insatsen i Afghanistan är ett misslyckande. Ju förr vi vågar erkänna detta och dra konsekvenserna av det, desto bättre. Trots det vill nu regeringen med stöd av S och MP än en gång [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2012-12-10

Tolken riskerar livet för Sverige

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Tolkarna är oumbärliga för den svenska insatsen i Afghanistan. De är ständigt ute med soldaterna, följer dem överallt även in i strid. Två av dem har dödats under sin tjänstgöring. De 24 tolkar som har arbetat för [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2012-12-04

Bistånd bättre än soldater

Hans Linde m.fl. Vestmanlands Läns Tidning

“I snart elva år har Sverige deltagit i den Nato-ledda ISAF-insatsen i Afghanistan. Under dessa elva år har våldet eskalerat, spridit sig till allt större delar av Afghanistan och krävt allt fler dödsoffer… Hopplösheten som [...]Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-11-29

Fy farao

Expressen

“Men det tar tid att reformera rättsväsendet och att i dag låta Mursi maktsamla är oerhört riskabelt. Omvärlden har många anledningar att oroa sig för utvecklingen. USA har dock ett väldigt effektivt påtryckningsmedel: det militära vapenbiståndet. När [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, Egypten, Militärt bistånd, USA
2012-11-29

Sida föreslår en ny form av välgörenhet

Luis Larrea, OmVärlden

“Sidas generaldirektörs förslag om en ny biståndsform, ”Betala för färdiga resultat”, lämnar en del i övrigt att önska. Å ena sidan pratar man om de komplexa och svåra kontexterna där utvecklingssamarbetet sker. Aktörerna inom biståndet [...]Budgetstöd, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Sida föreslår ny biståndsform: Betala för färdiga resultat"
2012-11-28

Medveten överbudgetering inte särskilt klok politik

Peter Hultqvist, Svenska Dagbladet

“örsvarsminister Karin Enström (M) och riksdagsledamot Peter Rådberg (MP) (Brännpunkt 24/11) gör båda samma fel när de bemöter Socialdemokraternas förslag om en bättre finansiering av Jas uppgradering. Båda avvisar förslaget med högst allmänna och generella [...]Budget, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Fred får stryka på foten för att finansiera Jas"
2012-11-24

Även biståndet måste granskas

Martin Tunström, Barometern

“Nedläggningen av Sadev har varit svår att förstå. Mindre verksamhetsområden för staten får fristående kontrollmyndigheter, som kulturpolitiken (6,7 miljarder) och polisen (20 miljarder). Även om Sadev kritiserats för bristande utvärderingar har intressant nog regeringen också [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Informationsanslaget, Partipolitik, SADEV, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Strategi för information och kommunikation – genomförande och effekter av verksamhet finansierad via Sida"
2012-11-24

Fred får stryka på foten för att finansiera Jas

Peter Rådberg, Svenska Dagbladet

“En av Sveriges viktigaste uppgifter är att förebygga att konflikter uppstår och att delta i internationella fredsuppdrag när FN kallar. Att ta pengar från internationella insatser och ge till inhemsk vapenindustri är att svika fredsarbetet. [...]FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2012-11-19

Burma, minoriteterna och behovet av fortsatt demokratisering

Désirèe Pethrus, Politikerbloggen

“Nästa parlamentsval i Burma hålls 2015. Förhoppningsvis blir det ett demokratiskt, fritt och öppet val, där folkets röst tillåts bestämma utgången. Om den burmesiska regimen på allvar visar att man gör allt för att skydda [...]Burma, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Villkorat bistånd
2012-11-13

Kvinnornas röst måste väga lika

Gunilla Carlsson mfl; Expressen

“Från att under talibantiden ha varit helt avstängda från utbildning går i dag 2,7 miljoner flickor i skolan. Sammantaget utgör de 37 procent av antalet skolbarn. … Som en förutsättning för det svenska engagemanget i landet mellan [...]Afghanistan, Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, Utbildning, Utvärdering, Villkorat bistånd
2012-11-11

Sverige har inte strypt bistånd till hiv/aids

Anders Nordström, Svenska Dagbladet

“Det stämmer dock inte att Sverige beslöt att ”strypa biståndet” till fonden. Det Sverige gjorde var att vi tog vårt ansvar som styrelseledamot genom att ställa krav på fondens sekretariat att tydligt reagera på fall [...]Bistånd som påtryckningsmedel, HIV/AIDS, Korruption, VolymArtikeln är en replik på: "Fortfarande torkas tårar med handskar"
2012-11-09

Villkora biståndet till Afghanistan

Lena Ag mfl, Expressen

“I en debatt här i Expressen tidigare i höstas skrev biståndsminister Gunilla Carlsson att Sverige har ett ansvar för Afghanistans kvinnor. Men under 2011 gick endast cirka 0,8 procent av totalt 2 660 miljoner kronor, [...]Afghanistan, Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "FN-höjdarna måste lyssna på kvinnorna"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Missing the Target"
2012-11-09

Tid för realism i Afghanistan

Barometern

“Som tidigare överenskommet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet handlar det om reduktion av den militära insatsen och övergång till civilt engagemang. Och det är inte litet: Afghanistan kommer att bli det land i världen som tar [...]Afghanistan, Militärt bistånd, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)"
2012-11-01

Abraham Staifo: Bistånd får inte vara kravlöst

Abraham Staifo, Göteborgsposten

“Problemet är att biståndet inte alltid når målet. Hamnar pengarna i fickorna på förtryckarna och de som göds av korruption kommer de i stället att hålla diktatorer och korrupta system under armarna. Speciellt farligt är [...]Budgetstöd, Korruption, Palestina, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Uganda
2012-10-25

”Utan mediebevakning syns inte katastroferna”

Johan Mast, Dagens Nyheter

“Vikten av att alla – organisationer, medier, allmänheten och politiker – har en så aktuell bild som möjligt av den humanitära situationen i världen går inte att överskatta. Rapporten ”Kriserna svenskarna glömt” som Läkare utan gränser [...]Centralafrikanska republiken, Humanitärt bistånd, Mediabevakning, Sierra Leone, SudanI artikeln hänvisas till dokumentet: "Krisen svenskarna glömt"
2012-10-22

Handel bästa medicinen mot fattigdomen

Ulrik Nilsson Borås Tidning

“Genom handel stärker vi andra länder och ger dem verktyg att hantera fattigdomen. Den största fattigdomsminskningen de senaste åren har kommit i framförallt östra och sydöstra Asien, särskilt i Kina. Detta för att Kina har [...]Afrika, Biståndets målsättning, Demokrati, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Kina, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Näringslivsbistånd, VattenArtikeln är en replik på: "Fattigdomen måste bekämpas"
2012-10-21

Sida föreslår ny biståndsform: Betala för färdiga resultat

Charlotte Petri Gornitzka, OmVärlden

“Vi som jobbar med det svenska biståndet har sett att budgetstödet gett långsiktiga resultat med kraftigt minskad fattigdom i Moçambique, avsevärt fler barn som avslutar grundskolan i Tanzania, betydligt större tillgång till hälsoservice i Mali [...]Budgetstöd, Burkina Faso, Hälsa, Mali, Moçambique, Resultat, Sida, Tanzania, Utvärdering
2012-10-21

En moralisk flyktingpolitik

David Nyström Gefle Dagblad

“På gd.se/ledare har några tagit upp idén att Sverige ska växla spår genom att stänga våra gränser men öppna flyktingläger i grannländer till länder varifrån många flyr.[…] Den viktigaste motfrågan är: är bistånd till flyktingläger [...]Biståndets målsättning, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Migrationsverket, Sociala skyddsnät, UtbildningArtikeln är en replik på: ""Hurra vad vi är bra""
2012-10-20

Extrem fattigdom för romer måste bekämpas

Jean-Pierre Lacroix Svenska Dagbladet

“Den senaste tiden har svenska medier rapporterat om etnisk eller kulturell diskriminering av svenska medborgare på svenska bensinmackar. I Frankrike och andra europeiska länder kommer upprepade rapporter om mer eller mindre grova incidenter med samma [...]Civilsamhället, EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Rumänien, Sjukvård, Sociala skyddsnät, Utvärdering
2012-10-20

Även judar stödjer Ship to Gaza

Olle Katz Göteborgsposten

“Den nuvarande israeliska regimens systematiska förtryck av palestinierna vilar på stöd från en ohelig allians av bosättare, ultraortodoxa judar och nationalistiska krafter.[…] Att kritisera staten Israels politik är en rättighet och en nödvändighet, även för [...]Biståndets målsättning, FN, Humanitärt bistånd, Israel/Palestina-konflikten, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Ship to Gaza, Sjukvård, Vatten
2012-10-20

Belägringen av Gaza ska hävas

Anders Lindberg Aftonbladet

“Israels blockad av Gaza har pågått sedan 2007. Egentligen är det en form av belägring. På marken har den pågått längre. Genom att skära av transporter och kontaktvägar både till lands och till sjöss har [...]FN, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina, Ship to Gaza
2012-10-16

Sverige bör inte ge bistånd till Etiopien

Fredrik Malm mfl; Svenska Dagbladet

“Trots hård kritik i Utrikesdepartementets egna rapporter om mänskliga rättigheter har Etiopiens plats i det svenska biståndet inte ifrågasatts. Det är nu hög tid att svenska regeringen antar en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Etiopien. [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Persson & Schibbye
2012-10-12

Bistånd: Svårt hur man än gör

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Ekot rapporterade på torsdagen att biståndsminister Gunilla Carlsson vacklar om budgetstödet. Tidigare i år sade hon sig vilja avskaffa det helt. Nu argumenterar hon i termer av för- och nackdelar och säger att det som behövs [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Demokrati, Öppenhet och transparens, UgandaI artikeln hänvisas till "Ekot: "Regeringen ändrar sig om biståndet - igen""
2012-10-09

2,5 miljoner syrier är i behov av akut hjälp

Gunilla Carlsson mfl; Expressen

“Det internationella samfundet står inför uppgiften att undsätta 2,5 miljoner människor i akut behov av humanitär hjälp, och att bistå för att nå en hållbar lösning på en komplex kris. Sverige är en av de [...]Humanitärt bistånd, Partipolitik, Syrien
2012-10-02

Något militärt uttåg är det inte frågan om för Sveriges del 2014.

Lars-Gunnar Liljestrand, Sydsvenskan

“Det är grovt missvisande att, som Lotta Hedström, lyfta fram det svenska biståndet som ett sätt att rädda Afghanistan. … Det svenska civila biståndet har under de mer än tio åren av krig bara uppgått till [...]Afghanistan, Civilsamhället, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Sverige har beslutat att göra ett intåg i Afghanistan av aldrig tidigare skådat slag."
2012-10-01

Den inre fienden

Sydsvenskan

“Viktigt är också att omvärlden är beredd att ge fortsatt stöd, på olika sätt, efter 2014. Svårigheten att återuppbygga en stat som Afghanistan när den väl fallit sönder – eller slagits sönder – kan knappast överskattas. Men [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Nato
2012-09-23

Mali kan enas med vapen

Katarina Höije, Dagens Arena

“Före militärkuppen sågs Mali som ett föredöme för andra mindre stabila demokratier i regionen. … Ett militärt ingripande med utländska trupper är en tydlig signal för islamisterna att anfalla. För den redan hårt prövade befolkningen innebär [...]Demokrati, Mali, Militärt bistånd
2012-09-18

En hållbar utveckling kräver förståelse för kvinnors rättigheter

Lena Ag, Västerbottens Kuriren

“Under en period lades all tilltro till mikrokrediterna, små lån skulle få kvinnor att tjäna pengar. Men erfarenhet visar att dessa lån inte räcker. … I sin senaste rapport hävdar FN:s utvecklingsprogram att hållbar utveckling är [...]Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, MikrofinansI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2012"
2012-09-18

Jonas Sjöstedt: Därför seglar vi med Ship to Gaza

Jonas Sjöstedt mfl, Aftonbladet

“Det har gått fem år sedan blockaden av Gaza inleddes och konsekvensen för invånarna är ödesdiger. En stor del av befolkningen lever under FN:s fattigdomsgräns och tre av fyra invånare är beroende av internationellt bistånd. Det [...]FN, Humanitärt bistånd, Israel, Palestina, Partipolitik, Ship to GazaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Gaza in 2020"
2012-09-15

Frihetens försvarare

Dagens Nyheter

“Sverige och EU ger också stöd till Etiopien. Biståndsminister Gunilla Carlsson hävdade för ett år sedan att det varken var möjligt eller önskvärt att strypa de svenska utbetalningarna, då det näppeligen skulle gynna Perssons och [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Diktaturer, Etiopien, EU, Persson & Schibbye
2012-09-11

En smula hopp i Somalia

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Idag är det val i Somalia. Landet ska få en ny president. Tyvärr är det inget val i egentlig traditionell demokratisk mening, då det är de nytillsatta ledamöterna i parlamentet som väljer. … Bistånd och diplomati i [...]Demokrati, Militärt bistånd, Somalia
2012-09-11

Sverige har beslutat att göra ett intåg i Afghanistan av aldrig tidigare skådat slag.

Lotta Hedström, Sydsvenskan

“Att freden i Afghanistan inte kan vinnas med militära medel är en lärdom som så gott som alla numera har gjort, både militärer och civila. Ändå kretsar fortfarande mycket av Afghanistandebatten i Sverige kring det [...]Afghanistan, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Resultat, Utbildning
2012-09-10

Sveriges bistånd på fel väg?

Arne Bigsten, Omvärlden

“På uppdrag av EU har jag (tillsammans med Sven Tengstam och Jean-Philippe Platteau) genomfört en studie, ”The Aid Effectiveness Agenda: The benefits of going ahead” där vi försökt beräkna värdet av att givarna inom EU [...]Budgetstöd, EU, Fungibilitet, Projektstöd, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "The Aid Effectiveness Agenda"
2012-09-10

”Välgörenhet och bistånd kan aldrig skapa välstånd”

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Förutom att vara en framgångsrik affärskvinna är Alemu också en hård biståndskritiker. I en mejlintervju med Veres är hennes kritik skoningslös. ”Välgörenhet och bistånd fungerar inte för fattigdomsminskning. De är aldrig hållbara modeller. Och de [...]Etiopien, Resultat, Välgörenhet
2012-09-05

Biståndet till Eritrea får inte återupptas

Anne Markowski mfl; Expressen

“Det är bra och viktigt att EU-kommissionen för en politisk dialog med Eritrea, men det är inte acceptabelt att EU-medel går till att stötta en regim som så grovt bryter mot mänskliga rättigheter. I ett [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Demokrati, Diktaturer, Eritrea, EU, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning
2012-09-05

FN måste ta fasta på skyldigheten att skydda

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“Förra årets militära insats i Libyen har blottat en spricka mellan världens länder i synen på hur långt man kan och bör gå för att värna mänsklig säkerhet. … Sedan FN-toppmötet 2005 har såväl säkerhetsråd som [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Syrien
2012-09-05

Ge inte upp om Dawit

Mikael Bengtsson, Norran

“I mer än tio år har svenska regeringar låtit den tysta diplomatin tala. Resultaten har uteblivit. Inte heller hotet från EU om indraget bistånd har påverkat regimen i Eritrea. Bättre förekomma än förekommas, tyckte diktatorn [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Mediabevakning
2012-08-28

Var försiktig med stödet till Syrien

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Det är en gammal sanning att goda intentioner inte alltid ger goda resultat. Det gäller även i dagens Syrien. I ljuset av Assadregimens urskiljningslösa våldsanvändning är det lätt att tycka att omvärlden borde börja ge mer [...]Militärt bistånd, Resultat, Syrien
2012-08-26

Förebygg katastrofer med biståndspengar

Eva von Oelreich mfl; Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har satt mätbara resultat högt på agendan i biståndet. Det är välkommet. Men ett fokus på resultat innebär samtidigt en risk att man koncentrerar sig på det som är mätbart på kort [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Forskning och innovation, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Resultat, Utvärdering
2012-08-23

Biståndet till Somalia försvann i korruption

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Det är inte alltid rätt att strypa bistånd vid korruptionsmisstankar. I bland kan det finnas så starka skäl till biståndsnärvaro att ett visst svinn måste accepteras. Men det är oacceptabelt att fortsätta biståndsutdelning då hela 70 procent försvinner, [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Somalia
2012-08-22

Etiopien: Klokt att skruva ned volymen

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Just för att ingen vet vad som händer på sikt, just för att så mycket står på spel i hela regionen, just för att sannolikheten är obefintlig att den nytillträdde premiärministern skulle prioritera frågan om två [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, Etiopien, EU, Ship to Gaza
2012-08-20

”Jag tror vi alla känner frustration, ilska och oro”

Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet

“Vi har ett moraliskt ansvar att hjälpa medmänniskor och ett egenintresse i att förhindra att kriser sprids och fördjupas. För det har vi ett humanitärt system som syftar till att hjälpa människor, länder och regioner [...]FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Syrien
2012-08-19

Peter Wolodarski: De afghanska tolkarna är att betrakta som svenska veteraner.

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“Afghanerna har arbetat sida vid sida med de svenska soldaterna, och deras farhågor för vad som ska hända när Isafstyrkorna lämnar landet är befogade. Oavsett hur man ser på insatsen har Sverige ett moraliskt bokslut att [...]Afghanistan, Flykt och migration, Militärt bistånd, Partipolitik
2012-08-19

Nödhjälp i krig möjliggör fortsatt dödande

Bengt Nilsson, SVT Debatt

“När en hungrig medmänniska får ett mål mat serverat, hur mycket har då den måltiden kostat i form av pengar till flygbolag, hotellnotor för hjälparbetare och löner till biståndskonsulter? Detta anses vara en ofin fråga. Underförstått [...]Humanitärt bistånd, Hunger, Mediabevakning, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utvärdering
2012-08-08

Bistånd: Privat filantropi när den är som bäst

Karin Svanborg-Sjövall, Dagens Nyheter

“Bill & Melinda Gates Foundation kombinerar en filantropisk målsättning med ett hårdkokt förhållande till resultat. Varje dollar styrs mot de projekt som ger störst återbäring för mottagarna, och utvärderas utan pardon. Självhjälp, sjukvård och utbildning [...]HIV/AIDS, Resultat, Sjukvård, Utbildning, Välgörenhet
2012-08-05

Helvetet som världen glömt

Dagens Nyheter

“FN har i dag 19.000 poliser och militärer på plats i Kongo. Det är långt ifrån tillräckligt och någon förstärkning är knappast heller att vänta sig. Omvärlden har visserligen under sommaren ökat trycket på Rwanda, genom [...]Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Kongo, Militärt bistånd, Rwanda
2012-08-02

FN-kommissioner skapar inte välstånd

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Och i går kom UD med ett pressmeddelande: biståndsminister Gunilla Carlsson ska ingå i en internationell kommission för att ta fram FN:s nya utvecklingsmål… Men utvecklingsmålens roll får inte överskattas. Den verkliga potentialen ligger hos världens [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Millenniemålen, Multilateralt samarbete
2012-07-23

Vi vill stärka Europas röst som fredsunion i världen

Carl Bildt, Dagens Nyheter

“Vår framtida välfärd är direkt och omedelbart en funktion av vår ställning i en allt mer globaliserad ekonomi, och vår framtida säkerhet en funktion inte bara av integrationen i Europa utan också vår möjlighet att [...]EU, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2012-07-17

Med bistånd och FN-soldater kommer sexhandel

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet

“I SvD i våras berättades på ledarsidan om hur det NGO-täta Kambodja fullkomligt kryllar av biståndspengar, projekt och hjälparbetare, men att avtrycken från detta syns föga i andelen desperat fattiga men desto mer i restaurangutbudet [...]FN, Humanitärt bistånd, Kambodja, Kvinnor, SydsudanI artikeln hänvisas till "Biståndet går till Kambodjas elit"
2012-07-16

Snabbaste tillväxten finns i Afrika

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Det är ländernas kraft och egna förmågor som ligger bakom, inte utländskt bistånd. En Swedfund-rapport från tidigare i juli ger en intressant inblick i hur Afrikas tillväxtunder uppstått. Man konstaterar att ekonomiska reformer och avreglerade [...]Afrika, Humanitärt bistånd, Resultat, Swedfund
2012-07-11

Sverige bör stanna utanför FN:s förbrytarråd

BENJAMIN KATZEFF SILBERSTEIN, Svenska Dagbladet

“Rådets uppgift är att värna om de mänskliga rättigheterna. Men många av dess medlemmar sysslar med det motsatta. Den före detta libyska Ghaddafiregimen var under en period rådets ordförandeland. Bland nuvarande medlemsstater finns kommunistdiktaturen Kuba, teokratins [...]FN, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Rådet för MR
2012-07-05

Biståndet kan inte bara vara kortsiktiga insatser

Denis Mukwege mfl; Svenska Dagbladet

“Kvinnor som drabbats av våld måste få vård och hjälp att återvända till livet, och katastrofbistånd är en viktig del. Men ännu mer resurser måste läggas på att bidra till att samhället fungerar. Det krävs [...]Humanitärt bistånd, Kongo, Korruption, Näringsliv, Resultat, Utvärdering
2012-07-02

Krönika: Dags att byta ut Gunilla Carlsson!

Jon Bergeå, Tro & politik

“Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson genomför just nu strategiska reformer för att minska engagemanget för utveckling och internationell rättvisa. Som så ofta när det gäller politik sitter djävulen i detaljerna. En sådan detalj är att Sidas [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Informationsanslaget, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Ekots lördagsintervju med Gunilla Carlsson (2012-02-11)"
2012-07-02

Skydda Kongos civila

Aleksander Gabelic, Göteborgsposten

“Under senare år har den internationella närvaron i DR Kongo minskat. För att skydda landets civila och gripa krigsförbrytare krävs tvärtom större närvaro. Europas länder måste ompröva sin inställning till deltagande i FN:s fredsfrämjande insatser [...]Afrika, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kongo, Militärt bistånd, Partipolitik, Rwanda
2012-06-16

Dags bilda nytt FN utan diktatorer

Hervé Ladsous, Barometern

“Det visar på hela FN-systemets grundläggande problem. Trots lovvärda ambitioner och högtravande proklamationer om mänskliga rättigheter är det de facto en organisation som ger lika stort, eller som i fallet Syrien, större inflytande åt skurkstater [...]Diktaturer, FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, SyrienI artikeln hänvisas till "Bok "FN : spruckna drömmar" (2011)"
2012-06-16

Gåtfull givmildhet

Daniel Braw, Helsingborgs Dagblad

“Men att så många tycker att gemensamt europeiskt humanitärt bistånd är så viktigt, samtidigt som nästa lika många känner att de inte vet särskilt mycket om det, är en intressant paradox. Och nog kan man också [...]Budget, EU, Humanitärt bistånd
2012-06-15

Omvärlden måste stoppa våldet i Syrien

Olle Schmidt, Göteborgsposten

“Det finns stora möjligheter för ett demokratiskt Syrien, men för att en ny och välfungerande stat ska kunna stiga ur askan behövs hjälp. Diplomatiska insatser har inte fungerat, och nu är det dags för omvärlden [...]Demokrati, Diktaturer, FN, Militärt bistånd, Syrien
2012-06-15

Dialog kan göra ett bra bistånd ännu bättre

Kenneth G Forslund mfl; Östran

“Statskontorets översyn av biståndets styrning nyligen innehöll skarp kritik mot en alltför omfattande flora av styrdokument. Efter detta kommer Gunilla Carlsson nu att ta fram en plattform för biståndet. Men det är oroande att ministerns [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Swedfund, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik"
2012-06-07

Civila insatser räcker inte alltid

Urban Ahlin, Göteborgsposten

“Med stigande förvåning läste jag MP:s replik om FN-insatser. Miljöpartiet står bakom de militära insatser som Sverige deltagit och deltar i, Libyen och Afghanistan är de senaste. Dessa grundas på FN-mandat men var/är ledda av [...]Afghanistan, EU, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-06-07

Den trendiga välgörenheten

Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning

“Men i Sverige finns också en välmotiverad tanke om gemensam finansiering av gemensamma värden. Det gäller inte bara det självklara, som skola, vård och omsorg, utan också till exempel kultur och bistånd. Därför är det av [...]Näringsliv, Välgörenhet
2012-05-30

Biståndet behöver vara långsiktigt.

Vlt.se

“Det är inte första gången de borgerliga partierna drar åt olika håll när det gäller biståndet. Främst Folkpartiet och Kristdemokraterna har drivit på för högre bistånd. … Carlsson har kritiserat slöseri och ineffektivitet på ett sätt [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-05-29

Sverige bör delta i fler militära FN-insatser

Urban Ahlin, Göteborgsposten

“Carl Bildts ointresse av FN-insatser står i bjärt kontrast till hans vilja att stödja Nato- och EU-ledda insatser. Socialdemokraterna har länge krävt ökat svenskt deltagande i FN-ledda insatser. Jag välkomnar att detta nu stöds av [...]EU, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-05-23

En osann bild av Afghanistan

Pierre Schori, Svenska Dagbladet

“Inget av detta berörs i den debattartikel som Reinfeldt, Bildt och Enström skrev på Brännpunkt 21/5. I stället presenterar de en blåögd, för att inte säga osann bild av läget i Afghanistan. Inte heller talar de [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Sjukvård, UtbildningArtikeln är en replik på: "Ett nytt Nato har växt fram"
2012-05-23

Jämställdhet nyckel till demokrati i Egypten

Lena Ag, Göteborgsposten

“I dag är kvinnor exkluderade från alla politiska arenor i Egypten. … I årets utrikesdeklaration framhåller regeringen att kvinnor är en drivande kraft för ökade demokratiska fri- och rättigheter. Det är bra. Det ger en god [...]Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Villkorat bistånd
2012-05-22

120521 Dawit Isaak får aldrig glömmas bort

Expressen

“Biståndsvapnet har heller inte påverkat regimen. Den sa i höstas självmant upp avtalen med EU i stället för att genom att bland annat släppa Isaak leva upp till kraven för förnyat stöd. Låsningarna kan tyckas hopplösa. [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Partipolitik
2012-05-21

Inte önskvärt att människor agerar mot barnsexturism?

Annica Sohlström, OmVärlden

“Sida har meddelat att enligt de nya reglerna får informationsbidraget enbart användas för att ge fakta och öka kunskapen om bistånd hos svenska folket. Däremot får pengarna inte användas till att öka engagemanget för viktiga [...]Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Informationsanslaget, Partipolitik, Sida, Turism
2012-05-21

Ett nytt Nato har växt fram

Fredrik Reinfeldt mfl; Svenska Dagbladet

“Sveriges stöd till Afghanistan är omfattande och uppgår i år till en miljard kronor. Vi finns på plats sedan trettio år tillbaka och vårt bistånd har som målsättning att människor som lever i fattigdom – [...]Afghanistan, Barn och unga, Demokrati, Kvinnor, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-05-21

Kränkande när väst vet bäst

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Men en ännu större katastrof är om västerländska biståndsarbetare tror sig ha rätt att gå in och med medicinsk kunskap och ett slags självupplevd moralisk överlägsenhet överpröva afrikaners föräldraskap. Döende barns kroppar är ett sällsynt [...]Hälsa, Humanitärt bistånd, Niger, Sjukvård
2012-05-16

Sverige ska inte smygas in i Nato

Kerstin Lundgren mfl; Svenska Dagbladet

“Varje dag utför svenska män och kvinnor ovärderliga insatser för fred och demokrati runt om i världen. De gör det på uppdrag av Sveriges riksdag med FN-mandat och under ledning av antingen Nato eller FN [...]Demokrati, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-05-08

Arabiska våren: Blanka biståndscheckar är en björntjänst

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Men om väst villkorar stödet på fel sätt ses det som inblandning i ländernas egna affärer. Det värsta som kan hända är om väst vänder arabvärlden ryggen, då finns andra krafter redo att ta över. Men [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Villkorat bistånd
2012-05-07

Samling i FN krävs mot Syrien

Aleksander Gabelic, Borås tidning.

“Om inte Assad också i praktiken går med på villkoren i Kofi Annans fredsplan bör omvärlden överväga att ta hem observatörerna och hitta andra vägar att genomdriva planen. Det huvudsakliga hindret för en mer kraftfull [...]Diktaturer, FN, Multilateralt samarbete, Syrien
2012-05-04

Var kvar i Afghanistan

David Ekstrand, Gefle Dagblad

“Trots detta är det märkligt tyst om hur det faktiskt går i kriget. Det borde finnas mer diskussion om vilka krigsmålen är och huruvida de uppnås. En ny forskningsrapport från FOI visar hur stora problemen är. [...]Afghanistan, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Afghanistan After 2014. Five Scenarios."
2012-04-21

Varför inget Ship to Syria?

Paulina Neuding, Svenska Dagbladet

“Att gå in militärt till skydd för civilbefolkningen framstår som realpolitiskt omöjligt. En FN-resolution till stöd för en humanitär insats blockeras av Ryssland, och det är heller inte säkert att en intervention skulle minska nöden [...]Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Ship to Gaza
2012-04-19

”Sverige ska inte lämna afghanerna i sticket”

Kerstin Lundgren, Dagens Nyheter

“Centerpartiet ser även ett behov av fortsatt svensk närvaro efter 2014, framför allt genom fortsatta utbildningsinsatser för Afghanistans armé och polis. Partiets hållning är fortsatt att vi ska slutföra vår insats på ett ansvarsfullt och [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, UtbildningArtikeln är en replik på: "”Ska väst återigen lämna Afghanistan vind för våg?”"
2012-04-18

”Ska väst återigen lämna Afghanistan vind för våg?”

Stefan Olsson mfl; Dagens Nyheter

“Eftersom den afghanska staten inte kommer att kunna finansiera sig själv ställs vi också inför dilemmat med hur Sverige ska göra för att förse Afghanistan med pengar utan att det förvärrar korruptionen. Utan ekonomiskt bistånd kommer [...]Afghanistan, Korruption, Militärt bistånd
2012-04-18

Sverige bör oftare delta vid FN-insatser

Kerstin Lundgren, Svenska Dagbladet

“Tyvärr visar statistik från de senaste femton åren att svenskt stöd till FN-ledda insatser inte längre är att räkna med. Årsrapporten för 2011 från FN:s avdelning för fredsbevarande insatser visar att enbart 22 svenska militärer [...]FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Syrien
2012-04-14

Försvara det svenska biståndet

Sten Rylander, Uppsala Nya Tidning

“När Gunilla Carlsson dömer ut budgetstödet till reformsinnade programländer och i stället förordar finansiering av enkla spiskök till de fattiga visar hon att hon sitter fast i en resultatbubbla som inte leder framåt. I stället [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Resultat, Utvärdering
2012-04-10

Partinära bistånd

Ida Thulin, Gefle Dagblad

“Regeringens urval av biståndsländer tycks till stor del vara beroende av vilka länder allianspartiernas egna biståndsorganisationer har arbetat i. Det visar nationalekonomen Robert Kron i senaste numret av tidskriften Ekonomisk Debatt. … Goda relationer till nyckelpersoner [...]Landfokusering, Partinära bistånd, Partipolitik, SidaI artikeln hänvisas till "Regeringens val av biståndsländer var politiskt"
2012-04-06

Rimligt med oberoende expert

David Montgomery mfl; Svenska Dagbladet

“Synnerström skriver vidare att ”Det svenska bilaterala biståndet administreras fortfarande till stor del av Sida. Endast svenska företag (eller EU) kan komma ifråga för Sidakontrakt. Detta skapar en konsultmarknad med begränsad konkurrens och guldkantade kontrakt [...]Bilateralt samarbete, EU, FN, Korruption, Sida, Upphandling, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Världsbanken är ingen orsak till biståndskorruption"
2012-04-03

Budgetstöd belönar dåliga regeringar

Bengt Nilsson, Göteborgsposten

“Pethrus levererar de vanliga obevisade påståendena om att budgetstödet fyller en viktig funktion i kampen mot världsfattigdomen. Men det är tomt prat. … Och som sagt, Bertil Odén; generellt budgetstöd innebär ett stöd till hela budgeten. [...]Budgetstöd, Forskning och innovation, Fungibilitet, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Budgetbistånd effektivt men komplicerat"
2012-04-03

Granska Sveriges roll i kriget i Afghanistan

Sören Sommelius mfl; Göteborgsposten

“Av Riksrevisionens granskning förra året framgick att kostnaderna för insatsen är flera miljarder högre än vad regeringen uppger och att det inte finns några klara mål för kriget och man mörkar om att det är [...]Afghanistan, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, Resultat, Riksrevisionen, Saudiarabien, Simoom-skandalen, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Svenska bidrag till internationella insatser"
2012-04-02

Budgetbistånd effektivt men komplicerat

Bertil Odén, Göteborgsposten

“För Nilsson får det inte vara så komplicerat. I hans värld används det svenska budgetstödet i Mali för att stödja militär och polis, liksom att förtrycka tuareger som kämpar för ökad autonomi. När det inte [...]Budgetstöd, Fungibilitet, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Svenska budgetstödet går till att döda folk"
2012-04-02

Budgetstöd är en positiv kraft i biståndet

Désirèe Pethrus, Göteborgsposten

“Det är viktigt att vi garanterar att budgetstödet får önskad effekt och inte designeras till ändamål det inte är avsett för. Det ökade utrymme i statsbudgeten som budgetstödet skapar kan exempelvis blåsa upp ett mottagarlands [...]Budgetstöd, Fungibilitet, ResultatArtikeln är en replik på: "Svenska budgetstödet går till att döda folk"
2012-03-29

Svenska budgetstödet går till att döda folk

Bengt Nilsson, Göteborgsposten

“Varför ska svenska skattebetalare vara med och finansiera dödandet av människor i Mali? Kan någon förklara det på ett pedagogiskt sätt? Och kom nu inte och påstå att det är ”andra” pengar som går till [...]Budgetstöd, Burkina Faso, Fungibilitet, Mali, Projektstöd, Resultat, Tanzania, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Mänskliga rättigheter i Burkina Faso 2010"
2012-03-24

Svenskt bistånd ska göra skillnad för världens fattiga

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Vi får beröm från länder och organisationer som får ta del av svenskt bistånd och vi får höga betyg i olika utvärderingar. Det är smickrande, men vi får inte låta det distrahera oss från huvuduppgiften [...]Budgetstöd, Civilsamhället, Korruption, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Ministern förstår inte hur modernt bistånd fungerar"
2012-03-23

Världsbanken är ingen orsak till biståndskorruption

Staffan Synnerström, Svenska Dagbladet

“Det svenska bilaterala bistandet administreras fortfarande till stor del av Sida. Endast svenska företag (eller EU) kan komma ifråga för Sida-kontrakt. Detta skapar en konsultmarknad med begränsad konkurrens och guldkantade kontrakt for Swedish Consultants medlemsföretag. [...]Budgetstöd, EU, Korruption, Näringsliv, Sida, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Det går att komma åt korruption inom biståndet"
2012-03-22

Svenskt bistånd

Jessika Isaksson, Norrköpings Tidningar

“När man inte får bestämma vad utveckling är, vilket projekt man vill ha och vart man ska så försvinner också ägarskapet över projektet och då försvinner även hållbarheten i utfallet. Det var också därför man [...]Budgetstöd, Partipolitik, Projektstöd, Resultat, Utvärdering
2012-03-22

Ministern förstår inte hur modernt bistånd fungerar

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Budgetbiståndet har rätt utformat positiva effekter som lokalt ägarskap, ökad parlamentarisk och medborgerlig insyn och det bidrar till transparens i hela statsbudgeten. Genom svenskt budgetbistånd har bland annat utbildning, sjukvård och revisionsmyndigheter byggts upp. Det [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Korruption, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Skuldavskrivning, Utbildning, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndet ska ha tydliga mål"
2012-03-21

Biståndet ska ha tydliga mål

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Plattformen, den första i sitt slag, ska ersätta den vildvuxna skog av fokusområden, ämnespolicyer och ad hoc-beslut som växt fram under ett halvt sekel. Regeringen kommer också att klargöra vad biståndet förväntas leverera i ett [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Budgetstöd, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik"
2012-03-17

Minskat bistånd bättre än dåligt bistånd

Julia Kronlid, SVD Debatt

“Sverigedemokraterna har lyft fram en tydlig kritik gentemot de budgetstöd som betalas ut direkt till mottagarländernas stadskassa. Denna form av bistånd ställer stora krav på mottagarländernas kapacitet och det har visat sig finnas stora brister [...]Avräkningar, Budgetstöd, Flykt och migration, Fungibilitet, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering, Volym
2012-03-17

Behåll budgetstödet, Carlsson

Arne Bigsten mfl, Svenska Dagbladet

“Hur kan effekterna av budgetstöd utvärderas? Frågan som måste ställas är vad som hade hänt utan budgetstödet. Här har till exempel Världsbanken använt simuleringsmodeller för att analysera effekterna av ökat budgetstöd och OECD har visat [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Hälsa, OECD, Resultat, Utbildning, Utvärdering, Världsbanken
2012-03-15

Nu måste omvärlden ingripa

Aleksander Gabelic, mfl; Svenska Dagbladet

“På samma sätt som det misslyckade FN-ingripandet i Somalia 1993 bidrog till oviljan att ingripa mot folkmordet i Rwanda tycks nu världens länder vara oförmögna att låta Libyen-insatsen förra året följas av samlat agerande mot [...]FN, Kina, Militärt bistånd, Rwanda, Ryssland, Somalia, Syrien
2012-03-13

Nio barn, tre kvinnor

Göran Greider, Dalademokraten

“Varför skulle en fattig bonde i södra Afghanistan gilla utländska trupper? Allt viktigt har ockupationsmakterna misslyckats med – framförallt byggandet av en fungerande samhälle. Den sittande regimen är totalt korrupt.” Afghanistan, Barn och unga, Jordbruk, Korruption, Kvinnor, Militärt bistånd, Resultat
2012-03-13

Med Gunilla Carlsson har svenskt bistånd blivit genant

Bo Göransson, SVT Debatt

“Om det ändå vore att stödja uppkomsten av en lokal produktion för att tillverka bättre spisar, eller att stödja finansieringen för fattiga människor genom mikrolån. Nej, de fattiga ska få spisar, mer ”action” är fältropet. [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2012-03-13

Ge al-Assad en biljett till Haag

Daniel Persson, Svenska Dagbladet

“Att göra allt, att ingripa militärt för att få ett slut på våldet, är också uteslutet om än av helt andra anledningar. Alla former av resolutioner mot Syrien i FN:s säkerhetsråd blockeras av Ryssland och [...]FN, Kina, Libyen, Militärt bistånd, Ryssland, Syrien
2012-03-12

Kinas behov av råvaror får landet att stötta skurkregimer

Niklas Swanström, SVT Debatt

“Det finns stora vinster för Kina att fortsätta den icke-interventionistiska politiken i Afrika och Mellanöstern, men även i andra regioner där Kina har stora ekonomiska intressen i regimer som har problem med de grundläggande rättigheterna. I [...]FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Syrien
2012-03-09

Där biståndet fungerar behövs det inte

Tobias Bäckström, Dagen

“Där bistånd fungerar behövs det inte, där bistånd behövs fungerar det inte. Det märkliga är att MP själva antydningsvis kommer in på detta i artikeln men man drar helt motsatt slutsats. Att en procent av vårt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Lyssna på biståndets aktörer"
2012-02-28

Skicka bistånd i stället för trupp

Pierre Schori, Expressen

“I stället för den förlängda, utökade, enormt kostbara och riskfyllda militära insatsen i Afghanistan kan Sverige fortfarande välja en annan väg än krigets. Vi skulle med våra stora biståndsresurser kunna bli en stor, fredlig aktör [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2012-02-27

Vapenexporten har redan gjort Sverige till den stormakt Carl Bildt önskar

Bodil Ceballos, SVT Debatt

“Det finns två områden där Sverige i dag är verkliga stormakter i världen. Det ena handlar om vapenförsäljning där vi i dag säljer mest vapen i världen per capita. … Vi vänder oss starkt mot den förenklade [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Diktaturer, Handelspolitik, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-02-23

Barnmorskor ger liv åt Afghanistan

Lena Asplund mfl; Sundsvalls tidning

“I dag finns det 32. Målet är att det ska finnas 8 000 utbildade barnmorskor inom tio år. Målsättningen då Svenska Afghanistankommittén, SAK, 2004 startade utbildning av barnmorskor i Wardak var att hantera 21 födslar [...]Barn och unga, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Välgörenhet
2012-02-20

Haiti har långt kvar

Johan Eriksson, Norrbottens Kuriren

“Självklart ska det skickas katastrofhjälp. Men på lång sikt kan man inte sända bistånd till genomkorrupta länder som Haiti utan att först försäkra sig om att det existerar lag och ordning och ett fungerande politiskt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Demokrati, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Korruption
2012-02-18

Förhastat av biståndsministern

Désirèe Pethrus, Svenska Dagbladet

“Bistånd kanaliseras på olika sätt. Medan fördelarna med så kallade sektor- och projektstöd ofta lyfts fram, har budgetstödet – det vill säga direktbistånd till samarbetsländernas regeringar – ofta fått utstå oförtjänt bitter kritik. Också Sveriges [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Partipolitik, Projektstöd, Resultat, Utvärdering
2012-02-16

En banal biståndsdebatt

Susanna Birgersson, Norran

“Biståndsanhängarna går upp i falsett av moralisk indignation inför varje ifrågasättande av effektiviteten. Biståndsskeptikerna kan tacksamt välja och vraka mellan galna och ännu galnare biståndsprojekt som utgått från allt annat än mottagarnas behov. Det är [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Demokrati, Fungibilitet, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "”Regeringen har gett upp om biståndet”"
2012-02-16

Sverige kan göra skillnad

Sundsvalls Tidning

“Demokratisträvan bör prägla utrikespolitiken. Därför är det välkommet att regeringen vill tillsätta en ambassadör i Syrien för att stärka stödet till oppositionen. Samma engagemang bör prägla den svenska biståndspolitiken. Verksamhetsnära bistånd, som bedrivs genom exempelvis [...]Ambassader, Partinära bistånd, Partipolitik, Resultat, Syrien
2012-02-15

Stötande ineffektivt bistånd

Nya Wermlands-Tidningen

“Hur effektivt har det egentligen varit på att bekämpa fattigdom? Har det verkligen gjort någon större nytta? Svaret på den frågan måste nog dessvärre bli nej. … Ändå rullar det på som om inget hänt. Eller ja, [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Landfokusering, Resultat, Utvärdering
2012-02-15

Bluffstopp för Carlsson

Ystads Allehanda

“Fredrik Segerfeldt avfärdar i princip allt hittillsvarande bistånd som värdelöst och kontraproduktivt, och menar att det snarare fördärvat starka demokratiska institutioner och förutsättningar för en välståndsskapande marknadsekonomi. Även om Fredrik Segerfeldt har viktiga poänger är [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Utbildning, Utvärdering
2012-02-13

Kvävande resultatkrav

Inga-Lena Fischer, Blekinge Läns Tidning

“Efter att ha lyssnat på biståndsministern i Ekots lördagsintervju finns det frågor som behöver besvaras, och det är inte alldeles säkert att biståndsministerns ”resultatjakt” verkligen ger resultat. Möjligen har kraven bidragit till en positiv resultatutveckling [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Resultat, Utvärdering
2012-02-13

En Atlantångare att vända runt

Expressen

“På Sidas hemsida kan man läsa om hur myndigheten tycker tvärtemot biståndsministern. Apropå Mali, ett av världens fattigaste länder, sägs det att “Budgetstöd gör biståndet mer effektivt”. Enligt Sida har de svenska biståndsmiljonerna bidragit till [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, EU, Handelspolitik, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, USA, Utbildning
2012-02-13

Lyssna på biståndspratet

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Syftet verkar vara att nå kortsiktiga resultat – hon tog själv i intervjun exemplet hur många spisar som ges till fattiga hushåll – istället för att fokusera på långsiktig utveckling. Gunilla Carlssons ökade krav på redovisning [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Moçambique, OECD, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering
2012-02-13

Gunilla Carlsson avslöjar vänsterbluffen

Norrköpings Tidningar

“I lördags presenterade hon således en ny reform i SR Ekots lördagsintervju. Carlsson tänker avveckla det direktbistånd som inte är öronmärkt utan går direkt till mottagarländernas statsbudgetar. För tillfället får fyra afrikanska länder dylikt direktbistånd, [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Demokrati, Kambodja, Moçambique, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Villkorat bistånd, Volym
2012-02-13

”Regeringen har gett upp om biståndet”

Bengt Nilsson mfl; Dagens Nyheter

“Om biståndet inte har fungerat sedan det startade för femtio år sedan, vad är det då som talar för att det plötsligt ska börja fungera? ... Trots att biståndspengar i flera fall uppenbarligen har finansierat krig [...]Afrika, Budgetstöd, Diktaturer, Eritrea, Etiopien, Fungibilitet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-02-12

Kortsiktighet duger inte

Lotta Hördin, Helsingborgs Dagblad

“Nu verkar det som om Gunilla Carlsson vill att Sverige i fortsättningen ska bidra mest med praktiska projekt och låta EU ta över det mer generella stödet. Kanhända slipper ministern då att reta sig på meningslöst [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Moçambique, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering
2012-02-12

Biståndet går till Kambodjas elit

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Samtidigt lever biståndscommunityn gott i Kambodja. På hjälparbetarlön kan man utan problem anlita två betjänter på heltid, och staden är full av restauranger där biståndsarbetare ofta spenderar mer pengar på en kväll än vad många kambodjaner [...]Budgetstöd, Fungibilitet, Kambodja, Resultat, Utvärdering
2012-02-08

Orimligt att veto får avgöra

Said Mahmoudi, Svenska Dagbladet

“Många har framfört önskemål om att Nato eller andra länder agerar på eget bevåg när nu Ryssland och Kina sätter käppar i hjulet med veto. En humanitär intervention av den typ som Nato gjorde i [...]Diktaturer, FN, Kina, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Ryssland, Syrien
2012-01-31

Göra gott bättre än vilja gott

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Omvärlden är så fokuserad på att göra gott att man glömmer att fråga mottagarna hur man kan hjälpa. Man skickar det man har snarare än det som skulle behövas. Ibland slår man ut fullt fungerande [...]Humanitärt bistånd, Indien, Resultat
2012-01-27

Omöjligt uppdrag

Helle Klein, Pierre Schori, Carl Tham; Aftonbladet

“Sverige har i processen svikit FN. När Ban Ki-moon 2008 vädjade om europeiska fredstrupper till den nästan kollapsande FN-missionen i Kongo sade Storbritannien och Tyskland nej. Motivering: deras trupper behövdes i Afghanistan. 2009 drog Polen tillbaka trupper [...]Afghanistan, FN, Kongo, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2012-01-17

Kvinnornas rättigheter hamnar i skymundan

Mikael Gustafsson, SVT Debatt

“Sveriges förhållande till omvärlden domineras nämligen inte av fredsarbete och mänskliga rättigheter utan av vapen. Sverige säljer mest vapen i världen i förhållande till folkmängd. På bara tio år har vår vapenexport ökat med 350 [...]EU, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik, Vapenhandel
2012-01-17

En procent i bistånd utan luft

Kenneth G Forslund, Aktuellt i politiken

REPLIK “Socialdemokraterna avsätter en procent av BNI till bistånd. Även vi vill göra skuldavskrivningar men till skillnad från den borgerliga regeringen utan luft. Gunilla Källenius slutsats att S skulle ha en mindre biståndsbudget och i [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, SkuldavskrivningArtikeln är en replik på: "Dubbelmoral i biståndspolitiken"
2012-01-05

Bra bistånd är vår skyldighet

Göran Hägglund mfl; Dagen

“I den svenska debatten handlar poängerna ofta om misslyckade jätteprojekt eller svällande korruption i mottagarländerna. Man ifrågasätter om biståndet hjälper och om de stora summor pengar som investeras i utvecklingsländerna verkligen kan motiveras moraliskt. … [...]Budgetstöd, Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-01-03

Avdragsrätten är ett första steg

Nyamko Sabuni, Svenska Dagbladet

REPLIK “En imperfekt reform kommer aldrig få ett perfekt stöd. Jag har förståelse för att civilsamhället vill mer. Men vi som vill se en större avdragsrätt i morgon måste kunna försvara det första steg vi [...]Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Det är inte tanken som räknas"
2012-01-02

Det är inte tanken som räknas

Hanna Hallin, Svenska Dagbladet

“Men när regeringen väljer att gynna en liten del av det civila samhället och en viss typ av engagemang är det inget litet första steg. Avdragsrätten som nu införs är i själva verket en ökad [...]Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Partipolitik, Välgörenhet
2011-12-29

”De fängslade journalisterna bör be Etiopien om ursäkt”

Bengt Nilsson, Dagens Nyheter

“För ett år sedan stängde Etiopien sin ambassad i Stockholm. Premiärminister Meles förklarade varför. ”Det pågår inget utvecklingssamarbete att tala om mellan våra länder. Det finns ingen större handel mellan oss och Sverige och det [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndets målsättning, Etiopien, Fungibilitet, Persson & Schibbye, Resultat
2011-12-28

Situationen i Ogaden måste undersökas

Désirèe Pethrus, Svenska Dagbladet

“Den svenska regeringen har nu en viktig uppgift att diskutera med den etiopiska regeringen om de båda svenskarnas framtid. Men Sveriges regering kan även påverka EU som en av de största biståndsgivarna till Etiopien. EU [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Etiopien, EU, Ogaden, Persson & Schibbye, Somalia
2011-12-28

Öka trycket på Etiopien

Borås Tidning

“Etiopien går för varje dag mot att bli ett mer stängt samhälle. Att reflexmässigt dra in bistånd dit, vilket somliga förespråkar, är inte nödvändigtvis en bra idé.” Bistånd som påtryckningsmedel, Etiopien, Mediabevakning, Persson & Schibbye
2011-12-27

Sätt Etiopien under press

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Etiopien måste sättas under press. Landet är beroende av bistånd, och hot om indraget stöd kan få regimen att mjukna. I en sådan mer tal- och hårdför diplomati bör även EU agera så snart som [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Etiopien, EU, Persson & Schibbye
2011-12-27

Journalister ska inte agera domare

Sven Britton, Svenska Dagbladet

“Hade domen blivit friande hade säkert samtliga de dömdas kollegor i den svenska journalistkåren kommit fram till att Etiopien nu bevisat att landet är en rättsstat och därmed värdigt svenskt bistånd.” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Etiopien, Mediabevakning, Persson & Schibbye
2011-12-27

Kenneth G Forslund: Välgörenhet kan inte ersätta biståndspolitik

Kenneth G Forslund, Expressen

“Näringslivet är mer än välkommet att engagera sig i biståndsarbete. Men det kan inte vara så att det finns en måttstock för hur stor kontroll och hur stora krav som ska ställas på biståndsaktörer som [...]Näringsliv, Resultat, Utvärdering, Välgörenhet
2011-12-23

Bistånd – till vilken nytta?

Peter Kadhammar, Aftonbladet

“Man kan som Kent Härstedt ­säga att biståndet kanske motverkat en ännu sämre utveckling. Men det är lika rimligt att fråga om inte ­biståndet har hindrat länderna från att utvecklas. Om vi verk­ligen bekymrar oss om [...]Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Etiopien, Handelspolitik, Kina, Malaysia, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Resultat, Sydkorea, Vietnam
2011-12-23

Britt-Marie Mattsson: Ett erkännande är en farlig väg

Britt-Marie Mattson, Göteborgsposten

“En möjlighet är att idag sätta hårt mot hårt och hota att dra in allt bistånd om journalisterna inte släpps. Mot det talar att EU och USA också bistår Etiopien ekonomiskt och att en svensk [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Etiopien, EU, Mediabevakning, Persson & Schibbye, USA
2011-12-21

Sverige bör se över biståndet till Etiopien

Jesper Bengtsson, Svenska Dagbladet

“Om domen nu också verkställs måste Sverige rimligen se över det svenska biståndet till Etiopen.” Bistånd som påtryckningsmedel, Etiopien, Mediabevakning, Persson & Schibbye
2011-12-13

Ersätt soldaterna i Afghanistan med bistånd

Hans Linde, Corren

“Inför valet 2010 gav S, V och MP gemensamt löfte, att avveckla den svenska militära insatsen och öka de civila insatserna. Det var tyvärr ett löfte som S och MP snabbt övergav efter valet. Istället [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-12-13

Dags att avsätta Syriens diktator

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Inför det militära ingripandet i Libyen hänvisade säkerhetsrådet till sin skyldighet att skydda civilbefolkningen. Samma sak borde rimligen numera ­gälla i Syrien.” Libyen, Militärt bistånd, Syrien
2011-12-12

Hög tid att börja vinna freden i Afghanistan

Hans Linde, Göteborgsposten

“I snart ett decennium har Sverige haft soldater i Afghanistan. Men efter tio år är de få som kan peka på några framgångar, samtidigt som bakslagen och misslyckandena är svåra att blunda för.“ Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2011-12-11

Biståndsmiljoner till nytt markrofferi

Mats Widgren, Expressen

“Kritiken mot detta projekt kom också från företagets ägare norrlandskommunerna. I oktober 2009 sålde Sekab alla sina Afrikaprojekt till sin förre vd Per Carstedt för 400 kronor och samtidigt kom beskedet att Sida inte kunde [...]Biobränslen, Jordbruk, Kommunbistånd, Landgrabbing, Swedfund, Tanzania
2011-12-09

Afrikas horn i akut behov av stöd

Gunilla Carlsson, Valerie Amos; Göteborgsposten

“Tyvärr räcker inte pengarna till. 12,2 miljarder kronor har samlats in men det saknas fortfarande fyra miljarder kronor för att täcka alla behov.” Afrika, FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Volym
2011-12-06

Bistånd med demokratikrav

Sundsvalls Tidning

“Ett regn av kravlösa miljarder över regimen skulle bara ytterligare förvärra Afghanistans problem.” Afghanistan, Korruption, Villkorat bistånd
2011-11-20

Varför är det så tyst om våra svenska krigare?

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Krigare inbjuder till ett möte som alla inte vill bli inbjudna till. Jag tänker på dem som uttrycker sig i termer av ”legosoldater” och ”vita ariska stridspittar” – och som alltid har varit motståndare till [...]Afghanistan, Militärt bistånd
2011-11-14

Från trupp till bistånd

Västerbottens-Kuriren

“Propositionen om insatsen i Afghanistan innehåller en reviderad samarbetsstrategi. Behoven av hjälp är enorma. Mer än halva befolkningen lever i vad FN definierar som absolut fattigdom. Bara 30 procent av flickorna går i skola. En [...]Afghanistan, Barn och unga, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Sjukvård, Utbildning
2011-11-11

Bättre bistånd med moderata tyglar

Norrköpings Tidningar

“Ministerstyre, utbrister riksdagsledamoten Bodil Ceballos (MP) upprört efter att biståndsminister Gunilla Carlsson (M) kritiserat en propagandatidskrift från Palestinagrupperna. Det är ett billigt försök från Ceballos att kringgå en synnerligen berättigad kritik av missbruk med biståndspengar.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Informationsanslaget, Partipolitik
2011-11-10

Mellanöstern: Betala propagandan ur egen plånbok

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Desto viktigare att svenska staten, när den informerar i frågan, uttrycker sig sakligt. Så har inte skett med det bidrag på 150.000 kronor som Sida genom sin underorganisation Forum Syd betalat till Palestinagrupperna i Sverige [...]Civilsamhället, Informationsanslaget, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2011-11-10

Överge inte Afghanistan för tidigt

Magnus Erixon, Sundsvalls Tidning

REPLIK “Naturligtvis sympatiserar vi med önskan om att avsluta Sveriges fredsbevarande engagemang i Afghanistan för att kunna satsa enbart på humanitärt bistånd. .. Men där är man inte i nuläget.” Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Sverige börjar ta hem sina soldater om ett år”"
2011-11-09

“Sverige börjar ta hem sina soldater om ett år”

Carl Bildt, Dagens Nyheter

“Den militära insatsen är bara en del av vårt breda engagemang i Afghanistan. Vårt bistånd till Afghanistan har successivt byggs ut och landet är i dag en av de enskilt största mottagarna av svenskt bistånd. [...]Afghanistan, Hälsa, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utbildning
2011-11-09

Håll fingrarna i styr!

Nerikes Allehanda

“Gunilla Carlsson har all rätt att vara upprörd över en skrift som hon inte gillar. Men hon måste bestämma sig. Antingen ger staten bidrag till ideella organisationer för att de ska informera (propagera) i känsliga [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Informationsanslaget, Israel, Palestina
2011-11-02

Demokratiarbete: Bistånd med motkrav är inte kolonialism

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Det är lätt att måla upp skräckscenarier för de nyligen befriade länderna i Nordafrika. Men vad vi inte får glömma är att det redan blivit bättre. Diktatorer har fallit, nya konstitutioner börjat skrivas. Vi har [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Libyen, Partipolitik, Villkorat bistånd
2011-11-02

Nej-rösten i Unesco visar att Bildt inte stöder en Palestinsk stat

Hans Linde, SVT Debatt

“USA meddelade efter beslutet att de nu kommer att frysa sitt bidrag till UNESCO. Barack Obamas retorik om multilateralism och internationell dialog från hans presidentvalskampanj känns avlägset när USA nu försöker använda sina ekonomiska muskler [...]FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Multilateralt samarbete, Nej till Palestina i UNESCO, Palestina, Partipolitik, USA
2011-10-31

Farligt att minska Afghanistanstyrkan

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Mot den bakgrunden frestas man tro att det kryllar av svenska soldater i Afghanistan, men Fs21 som den nuvarande styrkan heter, består av omkring 650 soldater. I själva verket är svenskarna redan under- bemannade.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-10-31

Utan kvinnor – ingen fred i Afghanistan

Maj Britt Theorin, Gro Lindstad, Terhi Makynen, Annelise Ebbe; Göteborgsposten

“I december 2011 hålls en konferens om Afghanistans framtid i Bonn, där troligtvis talibanerna kommer att sitta med vid fredsförhandlingarna. Det är av yttersta vikt att kvinnor i Afghanistan medverkar på lika villkor, det är [...]Afghanistan, Jämställdhet, Kvinnor, Militärt bistånd
2011-10-30

Slutdatum för kriget nödvändigt

Anders Ferm, Birgitta Hambraeus mfl; Svenska Dagbladet

“Sverige kan gå i spetsen för en bred humanitär hjälp till Afghanistan som ett uttryck för insikten att det är endast så vi kan framgångsrikt möta våld och terror.” Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-10-29

“Biståndet blir mer värdigt”

Gunilla Carlsson, Josette Sheeran; Sydsvenskan

“Kontanter och kuponger fungerar dock inte i alla situationer. Men när det finns livsmedel att tillgå och utsatta människor saknar pengar kan Cash-for-change ge dessa människor ökad valfrihet och värdighet. För att stödja programmet kommer [...]FN, Humanitärt bistånd, Hunger, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-10-28

Regeringen måste frysa allt ekonomiskt bistånd till Eritrea

Ola Larsmo, Kerstin Neld m.fl: Dagens Nyheter

“Sveriges regering måste frysa allt ekonomiskt bistånd till Eritrea och aktivt verka via EU och FN för att allt internationellt ekonomiskt bistånd fryses.” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, FN
2011-10-25

Can Busan Forge A New Deal For Africa?

Mandeep Tiwana, Netsanet Belay; NAI Forum

“If official aid is to work, it must be de-linked from political or economic considerations of the donor government in keeping with the agreed principle of non-conditionality.” Afrika, Toppmötet i Busan nov 2011, Villkorat bistånd
2011-10-25

Fairtrade handlar om rättvisa

Muharrem Demirok, Eva Lindh; Corren

“Det har hävdats att handel med Fairtrademärkta varor skulle vara ett ineffektivt bistånd. Det argumentet ter sig märkligt. Fairtrade är inte ett biståndsprojekt utan handlar om att kräva respekt för mänskliga rättigheter och handel på [...]Handelspolitik, Kommunbistånd, Rättvis handelArtikeln är en replik på: "Orätt rättvisa"
2011-10-25

Stärk Sveriges engagemang i FN

Aleksander Gabelic, Seidi Is; Borås Tidning

“Sveriges ambitiösa utvecklings- och människorättsarbete i FN måste kompletteras med bidrag till FN:s fredsfrämjande. Säkerhet och utveckling hör samman och säkerhet är en grund för effektiva biståndsinsatser.” Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2011-10-23

Sverige bör bidra till FN-ledda insatser

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“När svensk omvärldspolitik formuleras får EU i allt högre grad ersätta FN som central aktör. Denna omsvängning är olycklig.” EU, FN, Multilateralt samarbete
2011-10-21

Vilkoren för ett nytt Libyen ska inte dikteras utifrån

Robert Egnell, Svenska Dagbladet

“De utmaningar som Libyen står inför är enorma. Efter Gaddafis styre saknas helt grunden för en fungerande demokrati – representativa politiska partier, ett fungerande rättsväsende, förtroende för landets centrala myndigheter, civilt kontrollerad polis och försvarsmakt.” Demokrati, Libyen, Villkorat bistånd
2011-10-21

Historisk omstart för Libyen

Borås Tidning

“Gaddafis fall är en seger för den breda koalition som bekämpat regeringsstyrkorna från luften där Sveriges spaningsflyg utgjort en viktig nyckel. Men det svåra uppbyggnadsarbetet återstår. Även här kan och bör Sverige spela en viktig roll.” Libyen, Militärt bistånd, Resultat
2011-10-21

Hur vinna fred och demokrati

Magnus Erixon, Sundsvalls Tidning

“Det libyska folket måste nu först och främst få all tänkbar humanitär hjälp. Men på längre sikt måste bland annat EU erbjuda demokratibistånd. “ Demokrati, EU, Humanitärt bistånd, Libyen
2011-10-20

NATO bombing Libya: Anti-imperialist rage should be constructive

Nii Akuetteh, NAI-Forum

“Det är otroligt att en koalition av historiskt ledande imperialister bombar ett suveränt afrikanskt land som inte har attackerat någon.” Demokrati, Libyen, Militärt bistånd, NAI-Forum (engelska), Nato
2011-10-20

Kritiken mot Bildt är helt utan substans

Karin Enström, Svenska Dagbladet

“Kritiken mot Carl Bildt att inte stå upp för yttrandefriheten är inte möjlig att förstå. [.] Genom Sida stödjer Sverige utbildning av journalister och oppositionella politiker från auktoritära stater. När Sverige samarbetar med stater i utvecklingsbiståndet [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Sida, Villkorat bistånd
2011-10-16

Biståndet får betala åsikterna

Daniel Schatz, Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har genomfört viktiga förbättringar av biståndspolitiken med tydligare demokratifokus och krav på resultat, prioriteringar och öppenhet. Dessa reformer bör åtföljas av en genomgripande översyn av informationsbidraget.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, Informationsanslaget, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat
2011-10-09

Mikrolån gör skillnad

Lars-Olof Hellgren, Uppsala Nya Tidning

“Jag vill ta fasta på Gunilla Carlssons ord om att vi måste hitta de samarbetsformer som hjälper flest människor. Men jag vill lägga till att vi aldrig kan lyfta människor ur fattigdom, i Tanzania eller [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Mikrofinans, Näringsliv, Resultat, TanzaniaArtikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"
I artikeln hänvisas till "Bistånd kan inte ersättas"
2011-10-06

African Debt

James K. Boyce, Léonce Ndikumana; NAI-Forum

“Utan dessa reformer kan skuldavskrivning bara vara tillfälligt lindrande. Afrika behöver rättvisa, inte bara välgörenhet” Afrika, NAI-Forum (engelska), Skuldavskrivning, Välgörenhet
2011-09-29

Bistånd kan inte ersättas

Gabi Björsson, Uppsala Nya Tidning

“Att det svenska biståndet till Tanzania under 50 år varit helt kravlöst, som Gunilla Carlsson påstår (UNT 27/9), är felaktigt. Bistånd åtföljs av en mängd krav på mottagaren. Och att kunna avskaffa biståndet, även om [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Handelspolitik, Jordbruk, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"
2011-09-29

Folkrörelserna prioriteras i budgeten

Désirèe Pethrus, Dagen

“Regeringens budget för 2012, som presenterades i förra veckan, var en framgång för Kristdemokraternas arbete inom utrikes- och biståndsområdet. [.] För Kristdemokraterna är folkrörelsernas verksamhet helt avgörande för ett framgångsrikt bistånd. Dels i arbetet för [...]Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik
2011-09-29

Prat om fler FN-insatser räcker inte

Karin Enström,Cecilia Widegren; Göteborgsposten

“Men det räcker inte, att som Ahlin och Hultqvist gör, bara prata om hur viktigt det är att Sverige bidrar med fler soldater till FN-ledda insatser. Vi måste även mer aktivt arbeta med hur dessa [...]FN, Militärt bistånd, Nato, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Sverige bör delta i fler FN-ledda insatser"
2011-09-27

Överge kravlöst bistånd

Gunilla Carlsson, Uppsala Nya Tidning

“Vårt stöd har bidragit till arbetstillfällen, utbildning, bättre hälsa och infrastruktur. [.] Men frågan som vi måste ställa är hur mycket det svenska biståndet har bidragit till detta. Är det inte snarare tillväxt, resultatet av [...]Hälsa, Näringsliv, Resultat, Tanzania, Utbildning, Villkorat bistånd
2011-09-24

Sverige bör delta i fler FN-ledda insatser

Urban Ahlin,Peter Hultqvist; Göteborgsposten

“Regeringen måste lyssna när Socialdemokraterna säger att Sverige bör öka antalet som är ute också i de FN-ledda insatserna. De kan inte enbart förhandla om Nato-ledda insatser.” FN, Militärt bistånd, OECD, Partipolitik
2011-09-23

Tio förlorade år

Expressen

“Om Sverige hotade med att stoppa detta penning flöde – och dessutom lyckades övertyga andra EU-länder att göra detsamma – kanske den eritreanska regimen skulle dra öronen åt sig, trots allt. Storbritannien prövade den vägen [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU
2011-09-23

Urgammal tradition med reformbehov

Folkbladet

“Afghanistans utvecklingsnivå och det långa avståndet mellan afghanska politiker och de medborgare som betalar biståndet är en starkt pådrivande katalysator för korruption av alla de slag.” Afghanistan, Kommunbistånd, Korruption
2011-09-23

Bildt måste byta strategi för Isaak

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“Samma sak med EU:s bistånd till Eritrea. Varför inte använda det för att öka trycket tills Isaak är fri? Läget är ju akut. Förhållandena i Eritreas fängelser är usla och nedbrytande.” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Partipolitik
2011-09-21

Svälten på Afrikas horn kan lösas – på sikt

Inge Gerremo, Göteborgsposten

“I knappast någon av de diskussioner som hittills förts om utvecklingen i Afrika, och särskilt på Afrikas horn, tas matfrågan upp annat än som ett akut medel för att mätta hungrande människor. Behovet av mat [...]Etiopien, Humanitärt bistånd, Jordbruk, Kenya, Malawi, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Sydsudan, Uganda
2011-09-19

“EU måste sätta press på Marocko”

Marita Ulvskog,Göran Färm, Åsa Westlund mfl; Sydsvenskan

“För att uppfylla sin strävan efter demokrati och mänskliga rättigheter i samarbetet med grannländerna måste EU göra sitt yttersta för att västsaharierna ska få den självständighet de har rätt till men väntat alltför länge på. [...]Demokrati, EU, Marocko, Partipolitik, Västsahara, Villkorat bistånd
2011-09-18

Så lockar vi hit unga och smarta

Jan Björklund, Gunilla Carlsson; Expressen

“En del av det svenska biståndet är humanitärt, exempelvis akuta nödinsatser med mat och medicin för att lindra den pågående svältkatastrofen på Afrikas horn. En annan men lika viktig del handlar om att stödja och [...]Humanitärt bistånd, OECD, Partipolitik, Utbildning
2011-09-14

Sverige bör delta i FN-ledd insats i Sydsudan

Urban Ahlin, Svenska Dagbladet

“Att Socialdemokraterna vill öka andelen svenskar i FN-ledda insatser är en väl känd ståndpunkt. Nu handlar det om en insats där Sverige har den efterfrågade kompetensen, uppgiften är av klassiskt svenskt utrikespolitiskt snitt och regeringen [...]EU, FN, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik, Sudan, Sydsudan
2011-09-12

Bring Somalia’s leaders to The Hague

Bo Göransson,Cecilia Bäcklander; NAI-Forum

“Någon form av organiserad regering är en förutsättning för att förhindra svält igen de kommande fem eller tio åren. Men då behöver fler människor ha mer att vinna på fred och stabilitet än på kaos och konflikt. Somalia kommer inte kunna hantera [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Hunger, NAI-Forum (engelska), Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-09-09

Bistånd måste ställa krav på långsiktiga lösningar

Karin Enström mfl, Sundsvalls Tidningar

“Därför måste vi ställa krav på regimerna i de länder som vi hjälper. Hotet från denna och framtida katastrofer, vilka främst drabbar civilbefolkningen, kan inte avhjälpas bara genom att vi skickar miljard efter miljard. Vi [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Villkorat bistånd
2011-09-09

Bistånd måste ställa krav på långsiktiga lösningar

Karin Enström, Sundsvalls tidning

“Hotet från denna och framtida katastrofer, vilka främst drabbar civilbefolkningen, kan inte avhjälpas bara genom att vi skickar miljard efter miljard. Vi behöver veta vart pengarna tar vägen och vara tydliga gentemot auktoritära regimer vad [...]Afrika, Demokrati, Diktaturer, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Villkorat bistånd
2011-09-08

Svälten kan undvikas

Inge Gerremo, Uppsala Nya Tidning

“Det är dags för långsiktiga krafttag för att öka de afrikanska ländernas matproduktion och försöka skapa stabila marknadsförhållanden. I slutet av juni vädjade G20-ländernas jordbruksministrar om detta i en deklaration, Action Plan on Food Price [...]Etiopien, G20, Humanitärt bistånd, Jordbruk, Kenya, Malawi, Rwanda, Somalia, Sudan, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Sydsudan
2011-09-05

Välkommet farväl till godtrogenheten

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Afghanistan är ett av världens fattigaste och mest korrupta länder och behovet av hjälp utifrån är enormt. En del vänsterdebattörer hävdar att lösningen i Afghanistan är att ta hem soldaterna och öka biståndet men det [...]Afghanistan, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-09-04

Bistånd kan inte ersätta soldater

Stefan Olsson, Svenska Dagbladet

“Vad vet vi då från forskningen om biståndets konfliktdämpande förmåga? Mycket lite, märkligt nog. [.] Det mesta talar för att biståndet inte har haft den effekt många har hoppats på.” Afghanistan, Forskning och innovation, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-09-01

Kravställning en svår konst

Elisabeth Sandlund, Dagen

“När biståndsministern är inne på kravlinjen finns det anledning att fundera över vad Sverige bör kräva av den palestinska myndigheten. Som en del av det totala biståndet på 700 miljoner kronor per år ger Sverige [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Palestina, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "Bara bistånd utrotar inte svälten"
2011-08-31

Taxes Paid – More Important Than Aid

Jakob Vestergaard, Tomas Skov Lauridsen; NAI-Forum

“Vad kan politikerna göra för att ta itu med den enorma illegala kapitalflykten från utvecklingsländer? Det finns en rad olika strategier för att bekämpa olika typer av olagliga finansiella flöden, denna artikel föreslår tre grundläggande multilaterala åtgärder.” Kapitalflykt, Multilateralt samarbete, NAI-Forum (engelska)
2011-08-31

Bara bistånd utrotar inte svälten

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Mer än 12 miljoner människor i Somalia, Kenya, Etiopien och Djibouti är i akut behov av humanitärt stöd.  [.] Det internationella samfundet måste börja agera mer långsiktigt. Vi kan inte fortsätta skicka miljard efter miljard i [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Djibouti, Egypten, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kenya, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Tunisien, Villkorat bistånd, Volym
2011-08-30

God vilja räcker inte

Dagens Nyheter

“Frågan om militär kontra civil närvaro är allt annat än lätt. Militärt skydd kan öka riskerna för människor som arbetar med bistånd genom att de då blir militära måltavlor. Men militär närvaro kan också ibland [...]Afghanistan, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-08-29

”Dags att Sverige reagerar mot Israels folkrättsbrott

Per Gahrton, Dagens Nyheter

“Om Sveriges militära stöd till Libyens revoltörer skall bli led i en trovärdig politik för en global rättsordning måste regeringen snarast ta initiativ till målinriktade sanktioner mot israeliska beslutsfattare som är ansvariga för folkrätts- och [...]Israel, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Palestina
2011-08-27

Sverige bör bidra med demokratibistånd i Libyen

Fredrik Malm,Per Altenberg,Martin Ängeby; Svenska Dagbladet

“Den nuvarande politiken innebär att Sverige endast gör en militär insats i Libyen (bortsett från det humanitära bistånd som sker via FN-organ). I andra konflikter där vi är eller har varit engagerade militärt deltar Sverige [...]Demokrati, Diktaturer, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-08-25

Vilken morgondag väntar Libyens folk?

Svenska Dagbladet

“Varför inte lägga krutet på det som numera är biståndspolitikens signum – bygga goda institutioner, motverka korruption och, inte minst, hålla koll på resultatet?” Demokrati, Korruption, Libyen, Militärt bistånd, Resultat
2011-08-23

Lagar bättre än hämnd

Barometern

“Nu har försvarsminister Sten Tolgfors gjort sitt – med gott betyg. Nu är det dags för biståndsminister Gunilla Carlsson, justitieminister Beatrice Ask och kanske rentav också utrikesminister Carl Bildt att sätta in kavalleriet med lagbok [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Libyen, Militärt bistånd
2011-08-23

En tyrann mindre

Dagens Nyheter

“Det blir en svår uppgift att skapa en fungerande demokrati i ett land som aldrig haft någon. Egypten och Tunisien har redan visat att processen inte är rätlinjig. Helt klart är däremot att omvärlden är [...]Egypten, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Tunisien
2011-08-23

När diktatorerna faller

“En demokratifond för att bredda de civila insatserna, med frivilligorganisationerna inblandade. Långsiktiga insatser för bistånd som också kopplas till krav på demokrati. Nu talar också Fredrik Reinfeldt i termer av andra insatser från Sverige. Om att [...]Demokrati, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-08-23

Öka satsningarna på vatten och sanitet

Jenny Appelblad, Göteborgsposten

“På två punkter har Carlsson och Petri Gornitzka rätt […] Vad som saknas i artikeln och tankarna kring hur länder och samhällen ska kunna stå emot katastrofer orsakade av ett allt mer extremt klimat, är [...]Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, VattenArtikeln är en replik på: "Svält förebyggs med bättre krishantering"
2011-08-22

Väst måste lämna sin oljehunger utanför uppbyggandet av Libyen

Hans Linde, SVT Debatt

“Jag är djupt kritiskt till hur den Nato-ledda insatsen utvecklades och hur man tydligt överskred FN:s resolutioner […] om vi vill se ett verkligt demokratiskt Libyen är det avgörande att Väst i sina relationer till [...]Demokrati, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-08-19

Stabilitet minskar risken för framtida katastrofer

Kristalina Georgieva, Andris Piebalgs; Aftonbladet

“Tack vare vårt stöd finns det två miljoner somalier som inte kommer att ingå i statistiken över dem som drabbats av den pågående livsmedelskrisen.” EU, Humanitärt bistånd, Hunger, Resultat, Somalia
2011-08-19

Svält förebyggs med bättre krishantering

Gunilla Carlsson, mfl; Göteborgsposten

“Många svenska och internationella organisationer gör ett viktigt arbete och nu gör svenska pengar stor nytta på plats. […] Tre saker är särskilt viktiga: att minska risker för utsatta samhällen, att investera i hållbart jordbruk, [...]Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Partipolitik, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-08-18

Ett horn i sidan till Afrikas horn

Kjell Albin Abrahamson, Skånskan

“Demokrati och fiskeredskap, inte diktaturtolerans och fisk, är vad som framför allt behövs i dagens Somalia. Där finns säkert också entreprenörer som borde komma i åtnjutande av de mikrokrediter som den bangladeshiske nobelfredspristagaren (2006) Muhammad Yunus [...]Demokrati, Diktaturer, Mikrofinans, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Välgörenhet
2011-08-18

Världsbanken: Förlegad agenda bakom svält på Afrikas horn

Jose Cuesta, SVT Debatt

“Mer än 12 miljoner människor är i akut behov av humanitärt bistånd på Afrikas horn som ett resultat av en förödande torka, konflikter, oroligheter och fördrivning i Somalia.” Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Världsbanken
2011-08-16

Somalia: Var är biståndet?

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Eller de soldater från den Afrikanska unionen som finns på plats för att skydda civilbefolkningen. I Human Rights Watchs lägesrapport över Somalia, med det talande namnet ”You Don’t Know Who to Blame”, riktas kritik också mot [...]AU, Korruption, Militärt bistånd, Somalia
2011-08-12

Ställ Somalias ledare inför rätta

Bo Göransson, Cecilia Bäcklander; Svenska Dagbladets

“I Somalia har den provisoriska regeringen haft framsteg på sistone. Al Shabab har tvingats lämna Mogadishu och dragit sig söderut. Möjligheterna för den humanitära hjälpen att komma fram har ökat. Risken är att det är [...]Afrika, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-08-12

Ingen nödhjälp utan militär insats

Johan Söderström, Borås Tidning

“Det finns ett i grunden sunt ifrågasättande om pengarna når fram och gör nytta, ett ifrågasättande som tyder på ett större intresse. […] Kritiken mot de svenska biståndsinsatserna på Afrikas horn framstår som överdriven. Hur man [...]Afghanistan, Humanitärt bistånd, Hunger, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Välgörenhet
2011-08-12

”Var finns Sverige när det afrikanska undret växer?”

Bo Göransson, Cecilia Bäcklander; Dagens Nyheter

“Svälten på Afrikas horn är inte främst resultat av uteblivna regn utav av ledare som tjänar på konflikt och kaos. I detta läge håller vårt intensiva arbete med stöd till olika fredsprocesser på att monteras [...]Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-08-11

Biståndsministern ägnar sig åt kreativ bokföring

Viola Furubjelke mfl; Svenska Dagbladet

“Vi kritiserar inte skuldavskrivningar i sig, utan att regeringen använder just de här skuldavskrivningarna till att skapa en luftfaktura med vars hjälp de plockar en miljard från biståndet. Vi undrar vad de andra partierna i [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, SkuldavskrivningArtikeln är en replik på: "Sverige en av de största givarna till svältens offer"
2011-08-10

Hjälpmiljarder militära sjön

Daniel Braw, Helsingborgs Dagblad

“I rapporten “Aid and conflict in Afghanistan”, som publicerades i förra veckan, får omvärldens bistånd till det krigs- och fattigdomshärjade landet förödande kritik. […] Det centrala ordet i Crisis Groups rapport är “delink”, koppla ifrån. Biståndet [...]Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt biståndI artikeln hänvisas till dokumentet: "Aid and Conflict in Afghanistan"
2011-08-09

Sverige en av de största givarna till svältens offer

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“På Brännpunkt (4/8) påstås felaktigt att regeringen endast skjutit till 30 miljoner kronor i extra stöd till de katastrofdrabbade områdena. Det humanitära biståndet till Somalia och Kenya översteg redan i juni i år det totala [...]Humanitärt bistånd, Hunger, Kenya, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, VolymArtikeln är en replik på: "”Biståndet sänks när Afrika svälter”"
2011-08-08

En timme av din lön kan rädda liv

Johan Mast, Aftonbladet

“Vi behöver ditt stöd – den allra största delen av våra ekonomiska medel kommer från privata givare. Människorna på Afrikas horn är i desperat behov av hjälp. Vi lovar att använda varje krona vi får [...]Afrika, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Sjukvård, Välgörenhet
2011-08-06

”Oacceptabelt att Sida nedrustar vattenbiståndet”

Jan Eliasson, Per Stenbeck, Cecilia Chatterjee-Martinsen; Dagens Nyheter

“Det är hög tid att Sverige går från ord till handling. Det är oacceptabelt att fortsätta läpparnas bekännelse men inte sätta kraft bakom orden. Vi kräver att regeringen och Sida lever upp till sina egna [...]EU, Hälsa, Humanitärt bistånd, Sida, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet, Vatten
2011-08-03

”Biståndet sänks när Afrika svälter”

Viola Furubjälke mfl; Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson påstår att det finns utrymme i biståndsbudgeten att flytta en miljard till statskassan. Det är ett anmärkningsvärt påstående. Vår biståndsminister signalerar att biståndspengarna inte behövs till bistånd, samtidigt som östra Afrika drabbats [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Hunger, Partipolitik, Skuldavskrivning, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet
2011-07-29

Rätt insats på rätt plats

Svenska Dagbladet

“Två före detta Sida-chefer (tillika socialdemokrater) har till och med hävdat att biståndsministerns krav på ökad kontroll och uppföljning var ett utslag av att moderater generellt skulle tycka illa om bistånd (DN Debatt 4/3 2011).” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sida, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utvärdering, Volym
2011-07-27

Hjälp kommunerna att hjälpa Somalia

Gustav Fridolin, Valter Mutt; Expressen

“Solidaritet mellan folk kan också byggas genom samarbete på lokal nivå. Holland utgör ett inspirerande exempel på ett land som kommunaliserat en del av den tidigare statliga biståndsbudgeten. Föreningar, lärare, sjuksköterskor, brandmän och en lång [...]Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Kommunbistånd, Partipolitik, Somalia
2011-07-27

“Svält handlar om politik”

Bo Göransson, Cecilia Bäcklander; Sydsvenskan

“Kommer uteblivna regn åter att leda till svält? Det är en politisk fråga. Och svaret är med all sannolikhet ja. Länderna på Afrikas horn drabbas av klimatförändringar som de i mycket liten utsträckning bidragit till. [...]Afrika, Etiopien, Humanitärt bistånd, Hunger, Kenya, Klimat & miljö, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-07-25

Tänk på barnen i Afrika

Jenny Sjödin, Sundsvalls tidning

“Ett ännu större varför gäller dock biståndsminister Gunilla Carlsson (M) och utrikesdepartementets hanterande av Sveriges bistånd. FN:s rekommendation är ett bistånd på 1 procent av landets BNI vilket också regeringen har lovat att uppfylla. Varför [...]Afrika, Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budget, Enprocentsmålet, EU, FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet
2011-07-24

Afrikas horn svälter – igen

Borås Tidning

“EU:s jordbruksstöd är ett exempel på hur vi lamslår ekonomier och gör att de inte kan växa. Varje år spenderar EU runt 55 miljarder euro på att stödja det europeiska jordbruket. Nära hälften av EU:s [...]Afrika, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-07-20

Svenskt bistånd till Nordkorea

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Landets befolkning bär inte ansvaret för diktaturens pengaförskingring. Även om bevakningen av biståndet brister ibland så är det ett bättre alternativ att hjälpa än att inte göra någonting alls. Bra, SIDA!” Diktaturer, Humanitärt bistånd, Korruption, Nordkorea, Sida, Utvärdering
2011-07-18

Vatten och mat i dag- långsiktiga lösningar i morgon

Cecilia Wemming, Söderhamns-kuriren

“Kan pengar leda till vattens om räddar ett döende barn är det dit pengarna måste gå. Ett ställningstagande som också syns i regeringens politik: Humanitärt bistånd utgör majoriteten av Sveriges insatser i Somalia och 30 [...]Afrika, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Klimat & miljö, Partipolitik, Somalia, Sudan, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Vatten
2011-07-13

Afghanistan: Om svar anhålles

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Borde Sverige rent av dra ned på biståndsambitionerna och istället lägga pengarna på en förstärkning av den militära styrkan?” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-06-28

”Ingen humanitär kris i Gaza”

Benny Dagan, Dagens Nyheter

“Den humanitära situationen i Gaza har i själva verket aldrig varit den sanna drivkraften för organisationen i fråga. […] FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon ser med ”oro på…potentiella nya flottiljer till Gaza som kan provocera fram [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Iran, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza, Syrien
2011-06-28

Upphäv blockaden av Gaza

Kristianstadsbladet

“Ship to Gaza är inte så mycket en hjälpsändning som en politisk manifestation, oavsett vad svenska deltagare hävdar eller tror, och som sådan gör den ett tydligt avtryck.” Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza
2011-06-27

”Svenskarnas motstånd mot Nato är större än på länge”

Ulf Bjereld, Dagens Nyheter

“Det ökande Nato-motståndet går hand i hand med motståndet mot Sveriges militära deltagande i Isaf-styrkan i Afghanistan.” Afghanistan, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-06-26

Ship to Gaza har redan havererat

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Redan innan Ship to Gaza lagt ut är det uppenbart att projektet havererat. Det idealistiska motivet ska vara humanitärt men enligt Röda korset råder det inte någon humanitär kris i Gaza. Via Israel förs det [...]Humanitärt bistånd, Iran, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza, Syrien
2011-06-26

Vi visar Gazas folk att vi bryr oss

Georg Andersson mfl; Svenska Dagbladet

“Det råder inget tvivel om att blockaden är ett brott mot folkrätten. Förenta Nationerna, Europeiska Unionen, Sveriges regering, i stort sett hela det internationella samfundet och en enig juridisk expertis, har gång på gång slagit [...]Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza
2011-06-26

“Vitryska regimen darrar”

Martin Uggla, Sydsvenskan

“Lukasjenko har till exempel vänt sig till Internationella valutafonden och bett om ett omfattande nödlån för att rädda sig ur den ekonomiska krisen. Men sådana lån bör bara beviljas om regimen genomför demokratireformer på systemnivå och [...]Demokrati, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Mänskliga rättigheter, Ryssland, Villkorat bistånd, Vitryssland
2011-06-24

Sudan på väg mot humanitär kris

Erik Lysén, Svenska Dagbladet

“Sverige, med sitt unika och långvariga engagemang för fred och utveckling på Afrikas horn, har en viktig roll att spela just i denna avgörande tid för Sudans utveckling. Även om EU har blivit tydligare i [...]Afrika, EU, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Sudan, Sydsudan
2011-06-21

Samma krav på uppföljningar och utredningar som ställs i mottagarländer borde också gälla i Sverige och andra givarländer.

Vestmanlands Läns Tidning

“Professorn och biståndskännaren Göran Hydén menar i en debattartikel i gårdagens Svenska Dagbladet att världens givarländer står inför ett vägskäl. Antingen ska man återgå till villkorade bistånd eller så ska man hålla fast vid dagens [...]Ambassader, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Civilsamhället, OECD, Projektstöd, Utvärdering, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "Sluta ge bistånd till centralmakter"
I artikeln hänvisas till "Stödet för bistånd och invandring ökar"
2011-06-20

Sluta ge bistånd till centralmakter

Göran Hydén, Svenska Dagbladet

“Biståndsgivarna står nu vid en skiljeväg. Ska man återgå till villkorligt bistånd, kanske till och med projektbistånd eller ska man stå fast vid ägarskapstanken och försöka hitta nya vägar framåt?” Budgetstöd, OECD, Projektstöd, Toppmötet i Busan nov 2011, Villkorat bistånd
2011-06-17

Sverige behövs i fler konflikthärdar

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“I Libyen-debatten har FN åter hamnat i fokus. Ett tecken på det är att frågan om svenskt truppbidrag även till andra konflikthärdar har berörts. Sydsudan och Demokratiska republiken Kongo är exempel på utdragna konflikter där [...]EU, FN, Kongo, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Sudan
2011-06-09

Africa policies of Nordic countries

Bertil Odén, NAI-Forum

“Om den politiska viljan för samordnad nordisk politik för utvecklingssamarbete skulle återuppstå finns det ett antal möjligheter, b.la. gemensamma åtgärder bland de nordiska EU-medlemmarna, stärkt nordiskt samarbete till stöd för afrikansk kapacitetsuppbyggnad bl.a. för forskningsinstitutioner. Ett mer radikalt alternativ skulle vara att de nordiska länderna delade upp [...]Afrika, EU, Forskning och innovation, Landfokusering, NAI-Forum (engelska)
2011-06-09

En droppe i havet

Kenneth Hermele, Sydsvenskan

“RED handlar inte om att förhindra spridningen av hiv/aids, bara om att minska lidandet för några av dem som smittats; företagen som får good will börjar inte plötsligt respektera mänskliga rättigheter eller betala schyssta löner [...]Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), HIV/AIDS, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Välgörenhet
2011-06-05

Villkora lånen till Vitryssland

Expressen

“För att lösa krisen har regimen i Minsk vänt sig till IMF, internationella valutafonden, och ropar efter ett nödlån. Detta är ett utmärkt tillfälle för omvärlden att ställa hårda krav på att diktatorns järngrepp ska [...]Demokrati, Diktaturer, IMF (Internationella valutafonden), Villkorat bistånd, Vitryssland
2011-06-04

Essän: JAS har gjort jobbet

Ulf Wickbom, Barometern

“Det fjärde skälet till bredare militära insatser är det civila biståndet. Också i Libyen-debatten hörs argumentet att Sverige är bättre på annat än det militära. Vi ska ge civilt bistånd och erbjuda förebyggande insatser. Jag har [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-05-31

FN har en skyldighet att skydda civila

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“Libyen avstängdes den 1 mars från FN:s råd för mänskliga rättigheter och Gaddafis illdåd utreds av Internationella brottmålsdomstolen. Trots det, och trots att Gaddafi använder klustervapen mot civilbefolkningen, väljer IKFF med flera (SvD.se 29/5) att [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Rådet för MRArtikeln är en replik på: "Svensk militär bör lämna Libyen"
2011-05-30

Dags för en kvinna från Afrika att leda IMF

Eva-Britt Svensson, Svenska Dagbladet

“IMF:s standardrecept för fattiga länder förvärrar fattigdomen. Det måste bli ett slut på detta. IMF borde verka för skuldavskrivning, fattigdomsbekämpning, FN:s millenniemål, skattefinansierad välfärd och jämställdhet. För att på allvar ta itu med en sådan [...]Afrika, FN, IMF (Internationella valutafonden), Kvinnor, Skuldavskrivning
2011-05-30

Barnevik och den goda kapitalismen

Göran Skytte, Svenska Dagbladet

“Han har räknat ut att det är möjligt att på tio år avskaffa den värsta fattigdomen i världen. Vägen dit är inte kravlösa bidrag, utan att hjälpa människor, i synnerhet fattiga kvinnor i världens fattigaste [...]Kvinnor, Näringsliv, Välgörenhet, Villkorat bistånd
2011-05-29

Svensk militär bör lämna Libyen

Kristi Kolthoff mfl; Svenska Dagbladet

“Inom kort ska Nato fatta beslut om Sverige ska tillfrågas om att förlänga insatsen i Libyen. Sveriges svar borde vara nej.” FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato
2011-05-29

Mikrolån minskar fattigdom

Uppsala Nya Tidning

“Metoden ifrågasattes när SVT:s Uppdrag Granskning nyligen berättade om höga räntor och slavliknande villkor. Men eventuella problem i Bangladesh kan inte dölja det faktum att möjligheten att låna pengar är vägen ut ur fattigdom för [...]Bangladesh, Mediabevakning, Mikrofinans, Resultat
2011-05-29

Barnmorskor skapar säkerhet i Afghanistan

Johanna Fogelström, Svenska Dagbladet

“En professionell 2-årig barnmorskeutbildning inklusive praktik kostar cirka 100 000 kronor per elev, vilket är en bråkdel av kostnaden för att ha en svensk militär på plats i landet.” Afghanistan, Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Sjukvård, Utbildning
2011-05-26

Vad har Bildt lovat Nato?

Peter Akinder, Östran

“Svenskt deltagande i sådant som annars brukar betecknas som krig, om än sanktionerat av FN, ska självfallet beslutas i bred majoritet i Sveriges riksdag. Allt annat vore att skada förtroendet för FN och dess viktiga [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-05-25

Begreppet nationell suveränitet har luckrats upp

Margareta Zetterström, Svenska Dagblad

“Problemet är bara att detta undantag är så diffust och svårtolkat att det, om det vill sig illa, kan öppna dörren för rent folkrättsvidriga operationer. Det var en sådan utveckling jag försökte diskutera i mitt [...]FN, Humanitärt bistånd, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Krig är inte normaliserade i dag"
2011-05-25

Krig är inte normaliserade i dag

Johan Dittrich Hallberg, Kristine Eck; Svenska Dagbladet

“Zetterström citerar vidare ett vanligt förekommande påstående om ”att i dagens moderna krig är drygt 90 procent av dödsoffren civila”. Det är en uppgift som inte har någon grund i fakta, men som trots detta [...]Forskning och innovation, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Humanitära krig – finns de?"
2011-05-23

Sofia Tuvestad: ”Vi behöver granska förändringarna inom Nato”

Sofia Tuvestad, Dagens Arena

“Vi behöver också granska vad Natos ökade fokus på helhetsperspektiv och civil-militär samverkan innebär för hur resurser fördelas och används. I hur stor utsträckning får utvecklingsmedel och humanitärt bistånd styras av var de militära resurserna [...]Civilsamhället, Militärt bistånd, Nato, Riksrevisionen
2011-05-23

Farliga vatten

Dagens Nyheter

“Piraterna i vattnen utmed Afrikas östkust innebär ett växande hot. Sverige borde åter delta i EU:s militära operation, men för att stoppa sjörövarna krävs bredare insatser.” Afrika, EU, Handelspolitik, Militärt bistånd, Somalia
2011-05-21

Humanitära krig – finns de?

Margareta Zetterström, Svenska Dagbladet

“Även personer, som annars resonerar förnuftigt, prisar i dag den svenska militärinsatsen i Afghanistan och upprepar troskyldigt argumentet att Sverige är där för att befria kvinnorna och ge barnen skolutbildning.” Afghanistan, Barn och unga, Kvinnor, Militärt bistånd
2011-05-20

Regeringen måste stå upp för folkrätten i alla länder, sen kan vi ta ställning om Libyen

Per Gahrton, SVT Debatt

“Sveriges regering måste visa att den internationella rättsordningen skall gälla lika för alla och gå från ord till handling i något eller några fall, t ex angående vapenexport till Saudiarabien. Om detta inträffade skulle jag [...]FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2011-05-19

Osäkert vad som är bra i biståndet

Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen

“Att utrota fattigdomen är målet för svenskt bistånd – både det statliga och det som utförs av enskilda organisationer. Om målet ska uppnås är det viktigt att biståndsorganisationernas arbete ger resultat. Men vem avgör vad [...]Biståndets målsättning, FN, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-05-19

Sluta vela om Libyen

Dagens Nyheter

“Socialdemokraternas U-sväng om den svenska Libyeninsatsen är visserligen välkommen. Men den präglas av förvirring, felaktiga slutsatser och bakvänd ordning.” FN, Libyen, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Sveriges militära insats i Libyen måste förlängas”"
2011-05-18

Vi välkomnar kovändningen

Staffan Danielsson, Svenska Dagbladet

“Att avbryta FN-uppdraget innan det är slutfört sänder helt fel signal. Kommer det en ny begäran från FN bör Sverige naturligtvis ställa upp. Det är ingen hemlighet att jag och Centerpartiet ville gå längre i [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Sveriges militära insats i Libyen måste förlängas”"
2011-05-18

Internationellt samarbete för humanitet

Sten Tolgfors, Östran

“Våra resurser och kunskaper är efterfrågade och en tillgång i FN-, EU- och Natoledda insatser. Det handlar ofta om att snabbt rycka ut och hjälpa människor under och efter en katastrof eller kris, och att [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-05-18

”Sveriges militära insats i Libyen måste förlängas”

Peter Hultqvist, Urban Ahlin; Dagens Nyheter

“Socialdemokraterna svänger om Libyen: För att upprätthålla vapenembargot vill vi förlänga den svenska militära insatsen – med till exempel marina stridskrafter. Den svenska insatsen i Libyen måste breddas och omfatta såväl militära, humanitära som långsiktiga [...]Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-16

Många hövdingar och få indianer

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Tänk om Gunilla Carlsson hade släppts lös som försvarsminister och röjt upp på samma resoluta sätt som hon styrt upp Sida och biståndsverksamheten. Tänk om hon vände upp och ner på systemet, ifrågasatte allt och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Militärt bistånd, Resultat, Utvärdering
2011-05-12

Det var Bildt som inte ville ta ställning om Libyen!

Urban Ahlin, Peter Hultqvist; Östran

“Det behöver bli lite ordning och reda i debatten kring den svenska insatsen i Libyen. Trots att alla regeringspartier stod bakom det beslut som riksdagen fattade i stor enighet har man sedan gång på gång [...]Demokrati, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-12

Intern kritik om Libyen

Sundsvalls Tiding

“Demokratiska stater som bestämmer sig för att stödja en demokratirörelse i en diktatur som till exempel Libyen har ett oavvisligt ansvar att löpa hela linan ut. Det kommer Sverige att förhoppningsvis att göra” Demokrati, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-12

Det finns inga skäl att gynna rättvisemärkt

Lydiah Wålsten, Svenska Dagbladet

“Men vilken forskning som ligger till grund för kommunernas satsningar på rättvisemärkt är oklart. Trots det är 41 kommuner redan med i satsningen “Fairtrade City”, där de åtar sig att öka inköpet av fairtrade-produkter.” Forskning och innovation, Handelspolitik, Kommunbistånd, Rättvis handel
2011-05-11

Juholt äventyrar fredsinsatser

Sten Tolgfors, Svenska Dagbladet

“Socialdemokraterna har i decennier haft internationell solidaritet och internationella insatser som del av sin politiska identitet. Det är sorgligt att konstatera att de inte längre agerar i enlighet med detta. […] Utan brett stöd i [...]Afghanistan, Afrika, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-08

Militärt samarbete självklart vid kris

Sten Tolgfors, Värmlands Folkblad

“Sverige har en lång tradition att solidariskt och tillsammans med andra bidra till ökat välstånd och säkerhet i världen, och att hjälpa människor i nöd. Våra resurser och kunskaper är efterfrågade och en tillgång i [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-05-07

(S)veket mot Libyens folk

Expressen

“Men nu har Socialdemokraterna gjort en skamlig u-sväng. Från att först ha piskat på regeringen att delta med Gripenplan över Libyen är partiet numera en bromskloss. Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-07

Olyckligt utspel om Libyen av vår partiledning

Jyte Guteland, Ardalan Shekarabi, Magnus Hedberg, Emil Högberg; Svenska Dagbladet

“När FN uttryckligen ber medlemsstaterna om hjälp för att skydda människor i nöd då ska Sverige ställa upp utan att villkora och tidsbegränsa deltagandet eller peka på någon annan. Partiledningens utspel om att Sverige nu [...]FN, Libyen, Multilateralt samarbete, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Inga skäl att förlänga insatsen i Libyen"
2011-05-05

Inga skäl att förlänga insatsen i Libyen

Urban Ahlin, Peter Hultqvist; Svenska Dagbladet

“Det vore önskvärt att en ansvarig minister kunde klargöra var regeringen står. Det är dags för dem att träda fram. Står Carl Bildt och Sten Tolgfors bakom de förslag som borgerliga ledamöter för fram om [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-05

Mikrolån effektiv hävstång för fattiga

Percy Barnevik, Ingvar Guldstrand; Dagen

“Men sanningen är att mikrofinanser hjälpt miljontals fattiga människor runt om i världen att skapa sig själva ett bättre liv.” Mikrofinans, Näringsliv, Resultat
2011-05-04

Tragedin Pakistan

Dagens Nyheter

“Den politiska krisen i Pakistan skuggas av en ekonomisk. IMF ställer krav för de mångmiljardlån Pakistan är beroende av, men regeringen misslyckas ständigt med att uppfylla dem. Osäkerheten skrämmer utländska investerare. [...] Hur biståndet ska [...]IMF (Internationella valutafonden), Pakistan, Villkorat bistånd
2011-05-04

Svik inte FN-linjen

Anders Lindberg, Aftonbladet

“I veckan signalerade Håkan Juholt att Socialdemokraterna inte kommer godkänna en förlängning av den svenska FN-insatsen i Libyen. Det är svårt att förstå varför.” FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-04

Libyen behöver långsiktigt stöd

Aleksander Gabelic, Norran

“FN:s kunnande om och erfarenhet av frågor som rör fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter kommer till användning i Libyen. Världens länder måste ge sitt politiska och ekonomiska stöd under lång tid framöver om [...]FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Mänskliga rättigheter
2011-05-04

Pakistan behöver utveckling – inte vapen

Désirée Pethrus, Svenska Dagbladet

“Vi måste nu stödja de ledare som vill ta ansvar för att bygga upp sina länder. Dessa ledare behöver inte mer vapen. De behöver krav på utveckling. Sverige måste ställa krav på Pakistan att ta [...]FN, Pakistan, Partipolitik, Vapenhandel, Villkorat bistånd
2011-05-04

Biståndsmetod eller skuldfälla?

Aron Lund, Uppsala Nya Tidning

“Vad mikrofinanserna gör är inte att ge fattiga tillgång till särskilt snälla lån, eller ersätta ett rent bidragsbaserat bistånd, utan att skapa en finanssektor där det tidigare inte fanns någon sådan” Mikrofinans, ResultatI artikeln hänvisas till "Myterna om mikrolånen"
2011-05-03

Vänd nu inte återigen Afghanistan ryggen

Markus Håkansson, Svenska Dagbladet

“En ensidigt offensiv militär kampanj som i stora stycken fokuserat på att jaga terrorister, inklusive bin Laden, och som pågått i åratal hade till slut slagit knut på sig själv.” Afghanistan, Militärt bistånd, Resultat, USA
2011-04-29

Sluta mörka om Afghanistan

Torsten Nilsson, Sydöstran

“Det är hög tid att politikerna kliver fram berättar vad som egentligen pågår i svenskarnas område av Afghanistan. Hur ser säkerhetsläget ut? Vad uträttar svenskarna på plats? Vad sysslar den svenska militären egentligen med i [...]Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2011-04-29

Myterna om mikrolånen

Anisur Rahman, Uppsala Nya Tidning

“Mikrofinanssystemet grundar sig på attraktiva men falska premisser om att fattiga människor kan bli rikare genom lån.” Bangladesh, Mikrofinans, Resultat
2011-04-28

Ge Afrika permanent plats

Linnéa Bergholm, Uppsala Nya Tidning

“Sverige bör gå i bräschen för ett förstärkt partnerskap mellan EU, FN och AU. Den svenska regeringen bör aktivt verka för ett mer demokratiskt FN där Afrika ges en plats som permanent medlem av säkerhetsrådet.” Afrika, AU, Demokrati, EU, FN, Handelspolitik, Libyen, Militärt bistånd, Nato
2011-04-28

Den arabiska våren behöver en omstart

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Motiven till att Sverige bara deltar på kvartsfart i Libyen är fortfarande oklara, men helt klart är att regeringens vill undvika konflikt med S i fråga om försvars- och säkerhetspolitiken.” Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-04-28

Världens regeringar prioriterar militär framför fattigdomsbekämpning

Petra Tötterman Andorff, Elisabeth Lundgren; Sundsvalls Tidning

“För att uppmärksamma de skenande militära utgifterna firas idag Global Day Against Military Spending världen över. Det samlade budskapet är att de enorma summor som årligen vigs åt vapen och krig skulle kunna användas så [...]Militärt bistånd, Vapenhandel, Volym
2011-04-27

Vi är inte naiva

Bo Paulsson, Kristianstadsbladet

“Dalai Lama reser inte världen runt för att driva frågan om abortmotstånd. Han talar i allmänhet inte om homosexualitet. De frågorna finns inte på hans agenda. […] Men i stället för att ta chansen att [...]Civilsamhället, Demokrati, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Religion, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "Välgörenhet med förhinder"
2011-04-21

Japans premiärminister tackar för svenskt stöd

Naoto Kan, Svenska Dagbladet

“Bland annat anslöt sig två experter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till två team varav det ena hade satts samman av United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) och det andra av EU [...]FN, Humanitärt bistånd, Japan
2011-04-20

Angeläget och osminkat om Afghanistan

Johan Söderström, Borås Tidning

“Varför sprider inte media och politiker en korrekt bild av farorna och drivkrafterna i uppdraget? Sverige är så involverat man kan vara, men vi deltar ändå inte helhjärtat.” Afghanistan, Mediabevakning, Militärt bistånd
2011-04-19

Yunus utsatt för kampanj

Jens Lapidoth, OmVärlden

“Om det är mikrolån från andra mindre nogräknade organisationer i andra länder som Uppdrag Granskning egentligen är ute efter så ska vi hedra dem för den ambitionen. […] Men att kritisera dessa mindre nogräknade företag [...]Bangladesh, Mediabevakning, Mikrofinans, Resultat
2011-04-19

Välgörenhet med förhinder

Bengt Göransson, Kristianstadbladet

“Denne Dalai Lama fördömer homosexualitet och är motståndare till aborter. […] IM säger sig ha ”… en lång och nära relation med Dalai Lama”. IM bygger sin välgörenhet på 40 000 givares bidrag och ”… [...]Civilsamhället, HBTQI-personer, Religion, Tsunami-katastrofen 2004, Välgörenhet
2011-04-18

Svårt se bestående effekt av dollarregn

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Det är inte riktigt dags för utvärdering än, men redan förra årets milda kämpaglöd bland de kvarvarande biståndsexperterna har dämpats. Syftet med varje insats är att den ska bli överflödig, men i stället driver hjälporganisationer [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Resultat, Utvärdering
2011-04-18

Dags för politikerna att sluta mörka om Afghanistan

Torsten Nilsson, Östran

“Man bäddar snällt in sig i militära konvojer och rapporterar vad militären vill att de ska rapportera. Militären får ett faktiskt informationsmonopol, och bygger stadigt ut sina resurser för att styra den allmänna opinionen.” Afghanistan, Mediabevakning, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-04-16

Internationell solidaritet är mer än ord, Ohly

Cecilia Widegren, Svenska Dagbladet

“Den militära närvaron i Afghanistan är nödvändig för säkerheten, men den är inte tillräcklig för att skapa långsiktig stabilitet och utveckling. Därför ska vi fortsätta kombinera säkerhet och humanitärt bistånd.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Strategin i Afghanistan leder fel"
2011-04-16

FN får inte misslyckas med insatsen i Libyen

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Problemet är att ­bara sex av Natos 28 medlemsländer bidrar med mark­attacker. […] Därför måste alla länder, även Sverige, vara ­beredda att ompröva sin nuvarande hållning och ge FN de ­resurser och de politiska ­mandat [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Rwanda
2011-04-16

Sluta mörka om Afghanistan – vad pågår i det svenska ansvarsområdet?

Torsten Nilsson, Västerbottens Folkblad

“Vad sysslar den svenska militären egentligen med i Afghanistan? Det finns en annan fråga också: Vad kostar kalaset, och vad får afghanerna ut av pengarna?” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till "SVT: "Krig för fred""
2011-04-15

Lyckat Tanzaniaprojekt

Hallandsposten

“Men även om det inte tillhör kommunernas kärnverksamhet att jobba med bistånd i fattiga länder så bäddar denna form av initiativ för många positiva effekter på hemmaplan.” Kommunbistånd, Mikrofinans, Resultat, Sida, Tanzania, Utbildning
2011-04-13

Vi bör delta aktivt i Libyen

Fredrik A. Holst, Barometern

“Vi måste handgripligen stå upp för mänskliga rättigheter vilket inte alltid varit fallet. Mer akut, till stöd för Libyens befolkning, måste en strategi upprättas som kan anpassas efter olika utfall av den pågående insatsen.”  FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Nato
2011-04-12

Visst är Palestinagrupperna ett problem

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Min poäng är inte att Palestinagrupperna fifflar med biståndsmedel. Det har jag inte någon uppfattning om. Däremot det varken Sidas sak att stödja biståndsprojekt med antiisraelisk slagsida eller att förse Palestinagrupperna med skattepengar för sin [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Informationsanslaget, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Militärt bistånd, Palestina, SidaArtikeln är en replik på: "Visst är Palestinagrupperna ett problem"
I artikeln hänvisas till "Ska biståndsmedel satsas på propaganda?"
2011-04-12

Splittring inom Centern: ”Vi vill inte skicka svensk trupp till Libyen”

Kerstin Lundgren, SVT Debatt

“Riksdagsledamoten Abir Al-Sahlani (C) skrev i förra veckan att vi bör skicka marktrupp till Libyen. FN:s säkerhetsråd ger i sin resolution inget stöd för detta, snarare tvärtom. […] Centerpartiet står entydigt bakom säkerhetsrådets resolution.” FN, Libyen, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Vi måste skicka marktrupper till Libyen för att störta Kadaffi"
2011-04-10

“Jasplan skapar inte någon fred”

Jens Holm, Martin Smedjeback, Maria Küchen; Sydsvenskan

“Det finns en utbredd myt om att diktaturer bara kan bekämpas på två sätt: genom diplomati eller militärt ingripande. […] Eftersom militära interventioner fungerar så dåligt borde vi inte skicka Jasplan till Libyen utan istället [...]Demokrati, Diktaturer, Egypten, Filippinerna, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, ResultatI artikeln hänvisas till "Studie: "Why Civil Resistance Works""
2011-04-10

Claes Arvidsson har fel om PGS

Per Gahrton, Anna Wester; Palestinagrupperna i Sverige

“Svenska Dagbladet vill inte låta PGS få en replik på Claes Arvidssons ledare “Ska biståndsmedel satsas på propaganda?”, så vi svarar här istället.” Civilsamhället, Informationsanslaget, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mediabevakning, PalestinaArtikeln är en replik på: "Ska biståndsmedel satsas på propaganda?"
2011-04-08

Ohlys önsketänkande hjälper inte Afghanistan

Nicklas Norling, Svenska Dagbladet

“Ohly är inte ensam om att i första hand förespråka en ekonomisk strategi i Afghanistan. Problemet är bara att en sådan strategi är omöjlig utan militärt skydd av dem som skall implementera den.“ Afghanistan, Libyen, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Strategin i Afghanistan leder fel"
2011-04-08

Jesper Bengtsson och Percy Bratt: UD får inte bromsa Eritreas pressfrihet

Jesper Bengtsson, Percy Bratt; Expressen

“Inte nog med att Sverige inte gjort något för att stoppa EU:s bistånd till Eritrea – UD har också motverkat pressfriheten i Eritrea aktivt” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Mediabevakning, Utrikesdepartementet
2011-04-07

Vi måste skicka marktrupper till Libyen för att störta Kadaffi

Abir Al-Sahlani, SVT Debatt

“Det stämmer alldeles rätt att krig skapar inga demokratier, soldater kan skapa stabilitet och utan stabilitet kan en demokrati aldrig se dagens ljus” Demokrati, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-04-07

”Världen får inte blunda för sitt ansvar för våldet i Libyen”

Bates Gill, Pieter Wezeman; Dagens Nyheter

“De vapen som nu förstörs i den Nato-ledda operationen i Libyen är samma som västerländska vapenproducenter levererade ända fram till dagarna innan oroligheterna utbröt.“ EU, FN, Militärt bistånd, Nato, Vapenhandel
2011-04-07

Strategin i Afghanistan leder fel

Lars Ohly, Svenska Dagbladet

“Insatsen i Libyen är akut för att förhindra brott mot mänskligheten. Kriget i Afghanistan däremot försämrar säkerheten i landet. Den militära strategin där har helt enkelt inte lyckats. Ta hem de svenska soldaterna nu […]” Afghanistan, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2011-04-06

Eric Erfors: Swedish open

Eric Erfors, Expressen

“Ingen har koll på hur många biståndsmiljarder som delas ut i företagsstöd. Myndigheterna är suveräna på att informera om bidragsalternativen, men urusla på att tala om vilket företag som fick ta del av våra skattepengar.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Webbplatsen Openaid.se
2011-04-06

Sverige deltar i två krig

Robert Sundberg, Dala-demokraten

“Oavsett om kamerorna från CNN fortsätter att ha Libyen som viktigaste händelsen eller om de trappar ned och går över till lågintensiv bevakning likt i Afghanistan är Sverige nu med i två krig.” Afghanistan, Libyen, Mediabevakning, Militärt bistånd, Partipolitik, Vapenhandel
2011-04-05

Lägg näsan i blöt!

Marianne Ekdahl, Kristianstadsbladet

“Men varför ingriper västvärlden i Libyen, men inte i något annat land i Mellanöstern där regimen slår ner på oppositionen? Varför inte i Elfenbenskusten, där det nu i princip råder inbördeskrig? Varför ingrep man inte [...]Diktaturer, Elfenbenskusten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Sudan
2011-04-04

Sverige bör skämmas när vi utnyttjar Libyen för PR åt JAS

Bo Forsberg, SVT Debatt

“Men att skicka stridsflyg är inte rätt väg att gå. Det blir rent osmakligt när det dessutom finns mycket som tyder på att det är en del av en kampanj för att öka värdet på [...]Egypten, Elfenbenskusten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Tunisien, Vapenhandel
2011-04-04

FN måste stå fast

Dagens Nyheter

“Tragedin i Mazar-i-Sharif väcker många frågor om FN-­insatsen i Afghanistan. Men svaret får inte bli att våldet segrar eller att FN svävar på målet om mänskliga rättigheter.” Afghanistan, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2011-04-02

Sverige bör inte delta militärt i Libyen

Lory Janelle Dance, Anthony Fiscella, Jörgen Johansen; Svenska Dagbladet

“Jan Björklund (FP) har plötsligt fått insikten att det är ”pinsamt” att Sverige har sålt vapen till diktaturstater som Saudiarabien och Bahrain, men uppenbarligen inte alls pinsamt att Sverige flyger stridsflygplan över Libyen sida vid [...]Bahrain, Diktaturer, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Qatar, Saudiarabien, Vapenhandel
2011-04-01

Dumt, så oändligt dumt

Mikael Bengtsson, Norran

“Så nu ska det betalas moms på grejerna som säljs på missionsauktionen. Helt plötsligt blir 100 kronor till rent vatten, eller bromsmediciner mot aids, bara 75, eftersom EU bestämt att staten ska ha 25 – pengar [...]EU, Välgörenhet
2011-03-31

Ny strategi ger bättre humanitärt bistånd

Gunilla Carlsson, Göteborgsposten

“Det handlar bland annat om en tydlig målstruktur som möjliggör god resultatsuppföljning, ökad kvalitet och innovation i det humanitära biståndet men även att bidra till ökad professionalisering av humanitära aktörer. […] Eftersom Sida är vår [...]FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2011-03-31

Isolera Gbagbo

Dagens Nyheter

“I skuggan av Libyenkrisen går Elfenbenskusten mot inbördeskrig. Ännu vilar ansvaret, förutom den humanitära hjälpen, främst på regionala organisationer. Men det kan ändras.” Demokrati, Elfenbenskusten, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd
2011-03-31

Libyen får inte bli ett nytt Rwanda

Paul Kagame, Dagen

“Från ett afrikanskt perspektiv finns det viktiga lärdomar att dra, framför allt att det är nödvändigt att Afrikanska unionen responderar snabbare och mer effektivt när liknande situationer uppstår.” Afrika, AU, Libyen, Militärt bistånd, Rwanda
2011-03-30

Will the Development Community Confront Inequality and Vulnerability?

Rasmus Heltberg, NAI-Forum

“Biståndet från rika till fattiga länder har traditionellt givits på grund av deras behov av resursöverföringar.Detta förändras snabbt i och med ökningen av icke-statliga givare, den ökande betydelsen av globala gemensamma resurser, och satsningen på att hjälpa fattiga människor, inte [...]Jämställdhet, NAI-Forum (engelska), Villkorat bistånd
2011-03-30

Sverige beväpnar inte diktaturer

Andreas Ekman Duse, Svenska Dagbladet

“Men det är viktigt att understryka att Sveriges exportkontroll är ansvarsfull. Därför har ingen export gått till Libyen och inte heller beväpnar Sverige diktaturer med avancerade vapensystem för att övervaka och mörda sin egen befolkning, [...]Diktaturer, Libyen, Militärt bistånd, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Vapenexport till diktaturer kan stoppas"
2011-03-28

Förmätet påstående av ministern

Bo Forsberg, Svenska Dagbladet

“Björlings artikel förvånar då vi uppfattat att ministern signalerat att exportorganen ska få tydligare instruktioner att granska affärer utifrån perspektivet att främja mänskliga rättigheter.” Demokrati, Diktaturer, Egypten, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Tunisien, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Bojkotter skapar inte demokratier"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Export till priset av mänskliga rättigheter?"
2011-03-26

De afrikanska staterna litar inte på NATO

Sten Rylander, SVT Debatt

“Är Afrika och AU ”tandlöst” som det hävdas på en del håll? Jag är inte förvånad över den kritiska återhållsamhet som synes prägla AUs agerande.” Afrika, AU, Elfenbenskusten, FN, Libyen, Militärt bistånd, NatoI artikeln hänvisas till "”Är vi beredda på att ta ansvar för Libyens framtid?”"
2011-03-25

Överge inte Afghanistans flickor

Frida Engman mfl; Sundsvalls Tidning

” […] vi fråga oss om tillbakadragandet av FN-trupp under de närmaste åren riskerar att leda till att den framgång som skett på utbildningsområdet för flickor drastiskt förändras till en tillbakagång?” Afghanistan, Barn och unga, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Utbildning
2011-03-25

Libyen delar USA

Hans Bergström, Dagens Nyheter

“Amerikaner, britter och fransmän bombar Libyen. För detta får de närmast totalt politiskt stöd i Sverige. Vänsteroppositionen begär att Sverige ska delta militärt. I USA, däremot, är insatsen starkt kontroversiell.” Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, USA
2011-03-24

Bodil Ceballos och Peter Rådberg: Flyktingar behöver Sverige som fristad

Bodil Ceballos, Peter Rådberg, Expressen

“Fokus borde just nu vara att bistå Libyens folk med humanitära insatser. Det är självklart att Sverige ska delta i dessa och till skillnad från socialdemokraternas Urban Ahlin anser vi inte att vapenmakt är den [...]Egypten, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Tunisien
2011-03-24

Sverige bör inte delta militärt i Libyen

Björn Söder, Svenska Dagbladet

“Sverige bör lägga resurser på humanitära insatser för libyerna istället för militära. I nuläget är det alltför oklart vad den militära insatsen syftar till och hur långvarigt engagemanget kommer att bli.” Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-24

Goda tankar om bra reform

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Det saknas inte internationella exempel på hur avdragsrätt för ideella gåvor kan utformas på ett smidigare sätt än det som regeringen stannat för. Sektor 3 har särskilt sneglat mot Norge där erfarenheterna är goda.” Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Partipolitik
2011-03-24

”Sverige behöver ingen utrikespolitik från höften”

Mathias Mossberg, Dagens Nyheter

“Med viss förenkling kan sägas att det skett en förskjutning av den utrikespolitiska analyskapaciteten från den civila till den militära delen av den svenska statsförvaltningen. UD har delvis givit upp rollen som centrum för analys.“ Militärt bistånd, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "”Ambassader som är viktiga för Sverige får inte läggas ned”"
2011-03-23

Oundvikligt våld

Dagens Nyheter

“Mycket är riktigt i Egnells artikel, men han börjar i fel ända. ”Krigets verklighet” fanns i Libyen redan före FN:s beslut att ingripa.“ FN, Libyen, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "”Är vi beredda på att ta ansvar för Libyens framtid?”"
2011-03-23

Vänstern och Gaddafi

David Nyström, Gefle Dagblad

“Att vänstern var emot störtandet av Saddam men för en aktion som alla hoppas ska störta Gaddafi förklarar de med att det finns en motståndsrörelse i Libyen som ropar på hjälp utifrån. De kan ju [...]Irak, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-22

Utländsk militär på väg att lämna Afghanistan

Peter Brune, Svenska Dagbladet

“Svenska Afghanistankommittén har tidigare kritiserat den skeva fördelningen av resurser när internationella samfundet engagerar sig på det sätt som man gjort i Afghanistan, med en så stor tyngdpunkt på militära medel.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Nato, Resultat
2011-03-22

Klart att Sverige får skicka oss Gripen-piloter

Expressen

“Sverige och svenskar har en självbild av att vara solidariska och hjälpsamma. Vi ger en stor del av BNP till bistånd, vi tar emot förhållandevis stor andel flyktingar och har minst inkomstklyftor i världen. Men [...]Flykt och migration, Libyen, Militärt bistånd, Volym
2011-03-22

Bra med svenskt bistånd

Sundsvalls Tidning

“När FN har kallat har Sverige ställt upp […] Vi hoppas också att Sverige, oavsett i vilken form biståndet ges, kommer att vara ett av de länder som aktivt deltar i det långsiktiga byggandet av [...]Demokrati, Egypten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Tunisien
2011-03-22

Ett steg närmare Nato

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Att Nato inte är enigt är inget nytt. Att Tyskland inte vill skicka soldater in i Nordafrika har sina historiska skäl, även om man i dag hänvisar till Arabförbundets skepsis mot operationen.“ Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-03-22

Uppdraget långtifrån över

Mikael Bengtsson, Norran

“Det är förhållandevis enkelt att krossa en diktatur, det har historien visat, betydligt svårare att införa demokrati.” Demokrati, Diktaturer, Egypten, FN, Libyen, Militärt bistånd, Tunisien
2011-03-22

Pinsam splittring

Annika Ström Melin, Dagens Nyheter

“Så fort det blir allvar märks inte det senaste decenniets intensiva försök att bygga upp en mer gemensam utrikespolitik i EU.“ EU, Libyen, Militärt bistånd, Tunisien, USAI artikeln hänvisas till "To act as a Union. Explaining the development of the EU's collective foreign policy"
2011-03-22

Rosornas krig om flygplan till Libyen

Christer Gruhs, Dalarnas Tidningar

“Libyen-engagemanget inom partiet blir säkert en fråga för kongressen i veckoslutet. Rimligen får Ahlins linje stort stöd av partiet.” FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-22

Stöd attacken – men jubla inte inför den

Göran Greider, Dalademokraten

“Om Sverige avstår från att medverka med annat än humanitär hjälp så cementeras inte bilden av västvärlden som ett enda monolitiskt militärblock. Det tror jag är viktigt på lång sikt.” FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-22

En hotad självbild

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Det är knappast logiskt att applådera FN:s beslut om ett militärt ingripande utan att vara beredd på att också Sverige måste kunna medverka med de medel som krävs.” Bahrain, Demokrati, Diktaturer, Egypten, FN, Jemen, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-03-22

Om Sverige får frågan

Borås Tidning

“Det mesta tyder också på att regeringen kommer att få riksdagens stöd för att skicka ned sex–åtta Gripen-plan. Det är förstås positivt. Det är närmast en självklarhet att Sverige ska ställa upp i Libyen.” FN, Libyen, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2011-03-22

”Är vi beredda på att ta ansvar för Libyens framtid?”

Robert Egnell, Dagens Nyheter

“Nu behövs en etisk debatt om rättfärdigheten i krigsinsatserna. Sveriges politiska partier står på kö för att skicka stridsflygplan till Libyen.“ FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-22

Svensk fripassagerare

Dagens Nyheter

“Varför denna vänta-och-se-attityd när världen äntligen lyckats samla sig kring att förhindra ett blodbad?”  FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-21

När det är nödvändigt med bomber

Per Wirtén, Dagens Arena

“Problemet med militära ingripanden är att huruvida de är rätt eller fel ofta avgörs först med utgången. Men i fallet Libyen blev det nödvändigt att välja våld för att skydda människor och göra friheten möjlig. [...]Demokrati, FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2011-03-21

Det libyska folket måste försvaras

Ingvar Persson, Aftonbladet

“För samtidigt som militär från västvärldens demokratier nu söker efter mål kring Tripoli och Benghazi får våldet i Jemens huvudstad Sanaa fortsätta. […] I Libyen kan världssamfundet förhoppningsvis stoppa en tyrann från att mörda sin ­befolkning. Men [...]Bahrain, Diktaturer, FN, Jemen, Libyen, Militärt bistånd
2011-03-21

Kriget mot Khaddafi

Dagens Nyheter

“De militära insatserna mot Muammar Khaddafis diktatur ger hopp inte bara åt en plågad civilbefolkning i Libyen utan åt människor i hela världen som tvingas leva under förtryck.” Bahrain, Diktaturer, FN, Jemen, Libyen, Militärt bistånd
2011-03-19

Hoppet står till USA och Nato

Marcus Svensson, Smålandsposten

“FN svek befolkningen i Rwanda. Det får inte hända i Libyen. Man kan ha i minnet alla de protester mot Nato och företrädesvis USA som förekommit och förekommer i Sverige. Det är till USA och [...]Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Rwanda, USA
2011-03-19

Vapenvila, men hur länge?

Karin Bergkvist, Gefle Dagblad

“Att tydligt göra klart för FN att Sverige står till förfogande tycks främmande för utrikesministern. Varför är det så otänkbart? Pinsamt.” FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-19

Sänd Gripen till Libyen

Expressen

“FN-mandatets starka folkrättsliga muskler som medger denna militära intervention gillas av den svenska vänstern. Sprängkraften i epitetet “bombliberaler” har därmed desarmerats något.” Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-19

Rätt att stoppa diktatorn

Dagens Nyheter

“Världssamfundet visar sent omsider att man menar allvar med att Khaddafi måste bort. Folket i Libyen förtjänar allt stöd, och ibland är militära medel nödvändiga. […] EU har däremot, som så ofta när det bränner [...]Diktaturer, EU, FN, Libyen, Militärt bistånd
2011-03-19

Öka pressen på Gaddafi

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Det är ett styrkebesked att FN:s säkerhetsråd till slut ­beslutat sätta hårt mot hårt. Det visar att FN-systemet fungerar.” Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd
2011-03-19

Bäva månde förtryckarna

Sydsvenskan

“Dagen efter det historiska beslutet i FN:s säkerhetsråd att auktorisera ett internationellt militärt ingripande i Libyen för att skydda civila undan regimens övervåld kändes luften en smula lättare att andas.” Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd
2011-03-19

Lyckas flygförbudet?

Sundsvalls Tidning

“Redan har den våldsamma metoden spritt sig till Bahrain där regimen – med stöd från den mäktige grannen Saudiarabien – i veckan slog ner motståndet med kraftigt övervåld.” Bahrain, Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Saudiarabien
2011-03-19

Sent stöd för demokratin

Jan G Andersson, Östran

“Varför denna handlingsförlamning från världssamfundets sida? Det finns fog att anta att världens mäktiga oljeintressen spelat en stor roll för att försinka beslutet.” Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-18

Miraklet i FN

Göran Greider, Dalademokraten

“Att FN:s säkerhetsråd lyckades komma överens om inrättandet av en flygförbudszon över Libyen och ett tillåtande av militära insatser mot landet får betraktas som ett smärre mirakel – men ett välkommet sådant.” Diktaturer, FN, Libyen, Militärt bistånd
2011-03-18

Obegripligt, Tyskland

Christer Gruhs, Dalarnas Tidningar

“I FN:s säkerhetsråd sällade sig Tyskland till de fem stater som avstod från att rösta. Ett obegripligt agerande […]” FN, Libyen, Militärt bistånd
2011-03-17

Libyen brinner – medan världen väntar

Kristianstadbladet

“Socialdemokraterna vågar stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter varhelst de förtrampas”, skrev Urban Ahlin i Dagens Nyheter häromveckan. Under vilka omständigheter gäller det? Står man upp även när FN inte gör det? “ Demokrati, EU, FN, G8, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-16

Vem hjälper Libyen?

Borås Tidning

“För var dag som går blir det dock smärtsamt tydligt att protesterna kommer att sluta i blodbad om inte Västvärlden ingriper militärt. När saker och ting ställs på sin spets visar det sig att EU [...]Demokrati, EU, FN, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2011-03-16

Nya vägar för biståndet

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Biståndsministern blir alltmer tveksam till att pengar går till regeringar i länder som inte lever upp till krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Och varför ska en regim som utmärks av korruption, valfusk och förtryck [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Mänskliga rättigheter, Moçambique, Toppmötet i Busan nov 2011, Uganda, Utvärdering, Villkorat bistånd
2011-03-16

Välgörenhet eller riktig omfördelning?

Emma Matsson, Västerbottens Folkblad

“De välgörenhetsorganisationer som finns gör säkert ett jättebra jobb och de fyller helt klart en funktion i brist på annat. Men det jag vill poängtera är risken med det här fenomenet.” Civilsamhället, Välgörenhet
2011-03-14

EU bör ta krafttag mot piraterna utanför Östafrika

Sten Tolgfors, Göteborgsposten

“Det finns uppskattningar om att 30 procent av Kenyas BNP nu påverkas av piratdåden. […] Den marina EU-insatsen Atalanta behövs för att hindra piraternas verksamhet till sjöss och skydda den civila sjöfarten och FN:s matleveranser.” Afrika, EU, FN, Kenya, Militärt bistånd, Partipolitik, Somalia
2011-03-13

Skicka Nordic Battle Group till Libyen

Magnus Andersson, Rickard Nordin; Svenska Dagbladet

“Sverige och EU har en skyldighet att ingripa i Libyen. Vi har de militära resurserna att gå in och sätta stopp för stridigheterna, allt som saknas är de politiska besluten.” Demokrati, EU, Libyen, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-03-13

Japans nöd är vår

Dagens Nyheter

“De senaste årens många naturkatastrofer visar också behovet av väl fungerande internationell katastrofhjälp. När jordbävningar och jättelika svallvågor sveper med sig människor och hela byar är det fortfarande enbart FN som har kapacitet och möjlighet [...]FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Hälsa, Humanitärt bistånd, Japan
2011-03-12

När katastrofen slår till

Kristianstadsbladet

“Men när en stor katastrof inträffar utomlands är UD ofta en samlingspunkt och en trygghet för svenskar på plats – samtidigt som beskickningen kan underlätta för svenska biståndsinsatser, om sådana efterfrågas.” Ambassader, Humanitärt bistånd, Okategoriserade, Tsunami-katastrofen 2004, Utrikesdepartementet
2011-03-06

Gnosjöandan räddar inte världen

Mats Kolmisoppi, Helsingborgs Dagblad

“Skulderna växer, fattigdomen kvarstår. Om man inte äger ett mikrolånsinstitut, det vill säga. […] När vår nuvarande biståndsminister Gunilla Carlsson häromveckan lät meddela att Sveriges bidrag till världens demokratiska utveckling bör vara att stödja sociala [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Mikrofinans, Partipolitik
2011-03-03

Afghanistan – det tabubelagda kriget

Lars-Gunnar Liljestrand, Göteborgsposten

“Det är inte längre möjligt att sälja kriget i Afghanistan som ett demokratiseringsprojekt eller som befrielse av kvinnorna eller för att starta skolor.” Afghanistan, Demokrati, Militärt bistånd
2011-03-01

Solidaritetens tredje ben

David Nyström, Gefle Dagblad

“I dag diskuteras bistånd nästan inte alls – samtidigt som Alliansregeringen genomfört en stor reform där antalet biståndsländer koncentrerats. Sannolikt gör svenskt bistånd i dag betydligt mer nytta än på 70-talet, då stora pengar gavs [...]Demokrati, Landfokusering, Partipolitik, Resultat
2011-02-25

“Låt vapenpengar gå till demokrati”

Johan Bergenäs, Sydsvenskan

“Det är nämligen inom militärutgifter och säkerhetsbistånd de stora medlen finns. Årligen spenderas det globalt runt 1300 miljarder dollar inom dessa områden. Jämför detta med de 120 miljarder dollar som går till utveckling. Kan man ta [...]Demokrati, Egypten, Finanskrisen, Militärt bistånd, USA, Vapenhandel
2011-02-22

Växjö och Vietnam

Martin Tunström, Smålandsposten

“När Sida koncentrerar sina resurser, när den svenska staten växlar ner engagemanget i Vietnam skruvar kommuner – Växjö är inte den enda – upp ambitionerna och deltar i allt fler samarbeten. […] När traditionellt bistånd [...]Kommunbistånd, Landfokusering, Partipolitik, SADEV, Sida, Utvärdering, Vietnam
2011-02-17

Tal med kluven tunga

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Internationell handel kan, rätt hanterad, vara ett kraftfullt verktyg som bidrar till utveckling inte bara på det ekonomiska området. Men då måste regeringen se till att leva upp till de principer som alla partier sagt [...]Civilsamhället, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Export till priset av mänskliga rättigheter?"
2011-02-15

”Viktigt med bred debatt om vapenexport”

Anders Wejryd, Dagens Nyheter

“Informationsanslaget gav möjlighet för svenska biståndsorganisationer att informera om sitt bistånd och delta i debatten om svensk politik för global utveckling. […] Att uppröras över att kyrkor och enskilda organisationer är med och debatterar den [...]Civilsamhället, Demokrati, Informationsanslaget, Mänskliga rättigheter, VapenhandelArtikeln är en replik på: "”Kyrkan stöder redan vapenexporten”"
2011-02-11

”Kyrkan stöder redan vapenexporten”

Peter Larsson, Dagens Nyheter

“Att kritik mot svensk försvarsmaterielexport ofta är dramatisk och svepande är inget nytt. Det är också synd att landets ärkebiskop inte har fakta innan han offentligt kritiserar statsministern och den förda politiken. […] Det är [...]Informationsanslaget, Partipolitik, VapenhandelArtikeln är en replik på: "”Vapenexport inget verktyg för dialog med diktaturer”"
I artikeln hänvisas till "Felaktigheter i debatten om svensk vapenexport"
2011-02-04

Stoppa vapenexporten till Egypten

Hans Linde, Sundsvalls Tidning

“Den svenska regeringen hävdar att Sverige står upp för demokrati och mänskliga rättigheter, men samtidigt förser man de förtryckande regimer med vapen. […] Det är alltså fullt möjligt att det är svensk ammunition som har dödar [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Tunisien, Vapenhandel
2011-01-26

Välkommen debatt om FN

Aleksander Gabelic, Folkbladet

“Den som värnar det globala samarbetet måste också värna ett starkt och väl fungerande FN. Därför är Niklas Ekdals och Inga-Britt Ahlenius nya debattbok om FN och dess generalsekreterare välkommen.”   FN, Multilateralt samarbeteArtikeln är en replik på: "FN behöver nytt ledarskap"
2011-01-24

Byt ut honom

Dagens Nyheter

“Ban Ki-moons kraftlösa ledning undergräver FN:s ställning. Världsorganisationen bör välja en ny generalsekreterare när hans mandatperiod löper ut.” FN, Multilateralt samarbete
2011-01-22

En bättre värld

Dagens Nyheter

“Man kan förstås fråga sig hur siffran skulle sett ut om Zimbabwe inte fått alla biståndspengar. Det är ingalunda självklart att situationen skulle varit värre. Kanske hade pengarna då inte räckt för Mugabe att avlöna [...]Afrika, Demokrati, Diktaturer, Fungibilitet, Humanitärt bistånd, Zimbabwe
2011-01-21

FN behöver nytt ledarskap

Inga-Britt Ahlenius, Niklas Ekdal; Svenska Dagbladet

“Ban Ki-moon har varken klarat sitt uppdrag som FN:s chefsadministratör, den enda roll som FN-stadgan definierar, eller utövat det globala ledarskap som plattformen ger potential för.” FN, Multilateralt samarbete
2011-01-20

Regeringen vill inte erkänna det dolda biståndet

Jan O Karlsson , Lisa Pelling, Hikmet Hussain; Svenska Dagbladet

“Internationell forskning visar att remitteringar gör skillnad. Pengarna används till att betala skolavgifter, sjukvård och mediciner. De investeras i bostäder och småföretag. […] Ansvaret för att bidra till global utveckling kan inte läggas på människor [...]Partipolitik, Remitteringar, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Remittances from Sweden"
2011-01-20

Har demokratin gränser?

Håkan Arenius, Dagen

“Så finns det åtminstone två saker som vi kan lära oss av det som nu händer i Tunisien. För det första att vi som lever i en demokrati har ett ansvar för att leva ut [...]Ambassader, Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Tunisien
2011-01-20

Våga och vinn i Sudan

Vanja Berggren, Trelleborgs Allehanda

“Västvärlden kan fnysa åt Kina som med ena handen ger bistånd och med andra handen köper inflytande och makt. Eller inspireras till att både gynna egna entreprenörer och göra en betydelsefull insats med samarbete kring [...]Darfur-konflikten, Demokrati, Diktaturer, Kina, Näringsliv, Sudan, Villkorat bistånd
2011-01-19

Tunisien vid ett vägskäl

Trelleborgs Allehanda

“I detta känsliga läge har EU ett stort ansvar – inte minst för att unionen är Tunisiens viktigaste handelspartner. EU kan spela en viktig roll genom att kräva demokratiska och ekonomiska reformer, kopplat till ökad [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, EU, Handelspolitik, Tunisien, Villkorat bistånd
2011-01-18

Stridsgrupper vilar trots kriser

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“Sverige bidrar med stort ekonomiskt stöd till flera FN-organ och framför allt det humanitära arbetet, men regeringens egen ambition att utöka den svenska utlandsstyrkan har inte infriats. […] Riksrevisionen riktade nyligen stark kritik mot styrkans [...]Afrika, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kongo, Militärt bistånd, Riksrevisionen, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Den nordiska stridsgruppen 2008"
2011-01-17

När kineserna gör sig breda

Bo Ture Larsson, Gotlands Allehanda

“Kina dammsuger Afrika på råvaror men ger i gengäld ett massivt bistånd, fritt från krav på sådant som respekt för mänskliga rättigheter.” Afrika, Kina, Mänskliga rättigheter, Villkorat bistånd
2011-01-14

Peter Larsson: Utrikespolitikens dyraste dilemma

Peter Larsson, Expressen

“Många biståndsorganisationer bedriver inte bara ovärderlig humanitär hjälp, de skapar också opinion mot den rådande politiken. Det är till och med så att svenska organisationer i dag får offentliga medel för att kunna upplysa om [...]Civilsamhället, Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Informationsanslaget, VapenhandelI artikeln hänvisas till ""Bistånd och stridsflyg - Sveriges nya utrikespolitiska uttrycksmedel""
2011-01-12

Det är inte heller särskilt snyggt att börja ändra reglerna för att hindra Sverigedemokraterna.

Västmanlands Läns Tidningar

“Tanken att Sverigedemokraterna skulle få miljontals kronor att driva bistånd med framstod inte som särskilt lockande. Så några dagar före valet ändrade regeringen reglerna.” Partinära bistånd, Partipolitik
2011-01-09

Ett år, en evighet

Sydsvenskan

“Omvärldens reaktion var snabb, löftena generösa, givmildheten stor. De inledande katastrofinsatserna fungerade också överlag föredömligt, bedömer Oxfam. Men sedan körde hjälparbetet fast. Av de 2,1 miljarder dollar i bistånd som olika regeringar lovade under 2010 [...]Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Resultat
2011-01-08

EU tänker inte överge Haiti

Cathy Ashton, Kristalina Georgieva, Andris Piebalgs; Svenska Dagbladet

“Tvärtom har EU:s konsekventa stöd till landets återuppbyggnad gjort att skolor kunnat hållas öppna, jordbruksproduktion fortsatt, sjukhus fungerat och människor kunnat resa i landet.” EU, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Resultat
2011-01-07

”Svenskt bistånd sponsrar kapprustning i södra Sudan”

Bengt Nilsson, Dagens Nyheter

“Sverige måste sluta underlätta den militära upprustningen i södra Sudan. Svenska skattebetalare har under decennier sponsrat väpnade konflikter i Afrika.” Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Fungibilitet, Resultat, Sida, SudanI artikeln hänvisas till "SR Studio Ett - Bistånd till Sudan"
2011-01-05

En fredens gerillarörelse

Håkan Arenius, Dagen

“Se till att de goda relationer som Sverige byggt upp med gamla mottagarländer av bistånd fortsätter och utvecklas även sedan biståndet avvecklats – här finns ett omistligt vänskapskapital att förvalta.” Civilsamhället, Landfokusering
2011-01-04

Sverige tappar viktigt inflytande

Mattias Larsson m.fl; Svenska Dagbladet

“Nu när Sveriges årliga handel med Vietnam är mer tio gånger större än biståndet vill regeringen lägga ned ambassaden! Varför?” Ambassader, Bilateralt samarbete, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Vietnam
2011-01-04

Biståndet måste fortsätta utvecklas

Caroline Szyber, Dagen

“Men när biståndsbudgeten nu ökar är det också viktigt att informationsstödet ökar. Bidragen till enskilda organisationer har ökat förhållandevis mycket, men nu behöver även informationsstödet följa med.” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Informationsanslaget, Partipolitik
2011-01-03

Det räcker inte med att prata med Lukasjenko

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“EU ska snart samla sig för en reaktion. […] Det blygsamma ekonomiska stödet kan frysas och reseförbudet in i EU för Lukasjenko återinföras. Det östliga partnerskapet kan inte heller bara rulla på.”   Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, EU, Vitryssland
2010-12-26

Jan-Olof Bengtsson: Bistånd med krav

Jan-Olof Bengtsson, Expressen

“En av de stora invändningarna mot budgetstödet är ju att det inte nödvändigtvis går till det som Sverige och skattebetalarna prioriterar. Det vill säga till områden som rör demokrati, mänskliga rättigheter, klimatet och kvinnofrågor.” Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Resultat, Utvärdering, Villkorat bistånd, Zambia
2010-12-24

Vitrysk opposition behöver stöd

Martin Tunström, Smålandsposten

“Det finns ingen anledning varför svenska skattebetalare ska stötta regimer som ignorerar mänskliga rättigheter och motverkar demokratisträvanden. Men bistånd kan också kanaliseras till demokratikrafter utan omvägen över regeringskanslier och myndigheter.” Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budget, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Villkorat bistånd, Vitryssland
2010-12-21

Odemokratiskt av DN att kräva slopat svenskt bistånd till Vitryssland

Caroline Szyber, SVT Debatt

“På DN:s ledarsida idag uttrycks att Sverige bör slopa sitt bistånd till Vitryssland, det är helt fel väg att gå. En ljusglimt för demokratirörelsen är det stöd de får via omvärlden.” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, VitrysslandArtikeln är en replik på: ""Vitryskt illdåd""
2010-12-21

Vitryskt illdåd

Dagens Nyheter

“Inget bistånd och inga pengar till Vitryssland innan demokratin tas på allvar i Minsk.” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, EU, Vitryssland
2010-12-20

Biståndet: 90 miljoner om dagen

Gustaf Almkvist, Gotlands Allehanda

“Varje dag ger Sverige 90 miljoner kronor i bistånd, eller ungefär 34 miljarder på ett år. För några år sedan hade det gått att både börja och sluta så. Då var det viktiga att försöka [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-12-13

Det kunde ha gått riktigt illa

Olov Abrahamsson, Norrländska Socialdemokraten

“Vi borde snabbt gå tillbaka till en utrikespolitik som bygger på “soft power” – mjuka värden som humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete med världens fattiga länder.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-12-13

V: Ersätt soldater med bistånd i Afghanistan!

Kent Persson, Vestmanlands Läns Tidning

“På onsdag, den 15 december, ska riksdagen fatta beslut om en förlängning av den svenska militära insatsen i Afghanistan. Vi står då inför valet mellan att Sverige ska fortsätta delta i ett misslyckat krig eller [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-12-10

Developmnet 3.0

Shanta Devarajan, NAI-Forum

“Istället för att ställa krav på mottagarländernas regeringar borde vi öka medborgarnas insyn i den förda politiken. Det skulle öka trycket på regeringerna att föra en god politik, skrev Världsbankens Chefsekonom för Afrika, Shanta Devarajan, [...]Demokrati, NAI-Forum (engelska), Öppenhet och transparens, Världsbanken, Villkorat bistånd
2010-11-21

Gunilla Carlsson: Korruptionen hotar demokratiprocessen

Gunilla Carlsson, Expressen

“Trots Jan Mosanders ambition är det olyckligt när han här i Expressen i sin kritik av Swedfund helt missförstår eller bortser från själva uppgiften för Swedfunds verksamhet.” Afghanistan, Demokrati, Korruption, Militärt bistånd, Näringsliv, Partipolitik, SwedfundArtikeln är en replik på: ""Jan Mosander: Slösa inte ännu mer bistånd på Swedfund""
2010-11-20

Modernare bistånd

Norrköpings Tidningar

“Att skänka kläder till nödlidande är populärt, men hur effektiv är detta bistånd egentligen? Inte alls, enligt Svenska Röda Korset som nu kommer att sluta skicka insamlade kläder till tredje världen.” Civilsamhället, Välgörenhet
2010-11-17

Alliansen gör FN till något suspekt

Agneta Gille, Uppsala Nya Tidning

“Alliansregeringen har varit mycket framgångsrik i att misstänkliggöra FN och svenskt multilateralt bistånd.” FN, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2010-11-16

Frank Belfrage: “UD lägger ned stor kraft”

Frank Belfrage, Expressen

“De hävdar dessutom att jag är felinformerad när det gäller biståndet till Eritrea.” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: ""Esayas Isaak och Björn Tunbäck: Dawit har rätt att förvänta sig mer""
2010-11-16

Haiti har inte rest sig

Sundsvalls Tidningar

“Det går inte att utvärdera en internationell hjälpinsats av den här magnituden efter mindre än ett år. Men det går inte heller att skaka av sig känslan av att mer borde ha åstadkommits. Istället kastar [...]FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Hälsa, Humanitärt bistånd, Resultat
2010-11-12

Esayas Isaak och Björn Tunbäck: “Vi har fortfarande inte fått svar”

Esayas Isaak, Björn Tunbäck; Expressen

“Men beskedet när vi träffade honom på UD var att biståndet som påtryckningsmedel mot diktaturen var överspelat i sin helhet.” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: ""Frank Belfrage: "UD lägger ned stor kraft""
2010-11-11

Framtidens socialism

Jonas Sjöstedt, Norran

“Inte heller finns det några bindande löften om hur mycket biståndet ska öka. Med den här politiken så lär det mesta av pengarna från Sverige även i fortsättningen gå till soldater, inte till skolor och [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-11

Biståndsgivarna har tonat ned sin kritik av diktaturen

Bengt Nilsson, Omvärlden

“Ingen talar längre om demokrati som villkor för ekonomiskt stöd. Kan sveket mot Afrikas folk bli tydligare? … I samma takt som de afrikanska ledarna har tonat ned sin diktatoriska framtoning, har biståndsgivarna tonat ned sin [...]Afrika, Budgetstöd, Demokrati, Diktaturer, Korruption, Sida, Utrikesdepartementet, Villkorat bistånd
2010-11-10

Interpellation: Riksrevisionens granskning av utrikesförvaltningens biståndsverksamhet, till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Bodil Ceballos, Sveriges Riksdag

“När Riksrevisionen sedan kritiserade organisationen Swedfund som arbetar med näringslivsinriktat bistånd resulterade inte det i en hastigt sammankallad presskonferens från ministerns sida. I stället fick Swedfund mer pengar kommande budgetår.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Swedfund, Utrikesdepartementet, Utvärdering, Zambia
2010-11-08

Militär närvaro är garantin för humanitära insatser

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Skånskan

“(V) låter ideologin stå i vägen för verkligheten. Utan militär närvaro är det inte möjligt att bedriva någon form av humanitär hjälp.” Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2010-11-03

Tala ur skägget om vad svensk trupp gör i Afghanistan, Reinfeldt och Sahlin

Peter Brune, SVT Debatt

“Vi anser att Afghanistan behöver stöd inom samtliga områden, inklusive säkerhetssektorn, för att kunna komma på fötter. Huruvida just Sverige ska bidra med ISAF-soldater eller inte, har vi däremot inte uttryckt någon åsikt om.” Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-03

Esayas Isaak och Björn Tunbäck: Dawit har rätt att förvänta sig mer

Esayas Isaak, Björn Tunbäck; Expressen

“Både Sverige och EU kan använda en hel serie olika påtryckningsmedel, men ett av dem skulle kunna vara att stoppa biståndet från EU till Eritrea så länge de kränker EU-medborgaren Dawit Isaaks mänskliga rättigheter.” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Utrikesdepartementet
2010-11-03

Farligt blanda bistånd med ­militär insats

Ida Gabrielsson, Uppsala Nya Tidning

“Det är genom långsiktigt biståndsarbete som framsteg har gjorts. Det brukar hävdas att den svenska truppen är där för att skydda biståndsarbetarna. Gång på gång har biståndsorganisationerna själva värjt sig mot argumentet.” Afghanistan, Barn och unga, Demokrati, FN, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Sveriges insats gör skillnad

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Som uttrycket “ingen utveckling utan säkerhet och ingen säkerhet utan utveckling” vittnar om krävs det insatser i form av såväl bistånd som militär. De är inte varandras motsättningar, utan varandras förutsättningar.” Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

De blev två, det räcker

Barometern

“Men hur ska den teoretiska solidariteten och den faktiska hjälpen nå fram till dem som lever under ständiga hot, under konstant förföljelse om ingen vågar säkra freden först?” Afghanistan, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Uppgörelse med brasklapp

Lotta Hördin, Helsinborgs Dagblad

“Biståndsorganisationer som Svenska Afghanistankommittén hävdar ibland att den militära närvaron försvårar deras arbete, ibland att landet förmodligen kollapsar om utländska trupper dras hem.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Enigheten sattes före prestigen

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Till resoneManget om de militära stridskrafterna kommer en starkare betoning av ökat svenskt civilt bistånd. Det är välkommet men kan knappast ses som en eftergift från regeringens sida.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Afghanistan en början

Kristianstadsbladet

“Uppgörelsens betoning av humanitära och civila insatser är således fortfarande beroende av militär närvaro under flera år.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Hur kan vi bäst främja fred och utveckling i Afghanistan?

Peter Brune mfl; Sundsvalls Tidning

“Den militära insatsen är dyr. Ett ökat bistånd ger också en ökad form av säkerhet för människor. Det får inte glömmas bort. … Bistånd kan rädda liv. Ett bra exempel är Svenska Afghanistankommitténs barnmorskeskolor som bidrar [...]Afghanistan, Biståndets målsättning, Civilsamhället, Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2010-11-02

”Sverige måste satsa på tiden efter kriget i Afghanistan”

Pierre Schori, Dagens Nyheter

“Vi bör avsluta vår militära mångmiljardsatsning och göra en kraftsamling av politik, diplomati och bistånd till stöd för Afghanistans nationella institutioner och en FN-stödd Marshallplan för regionen.” Afghanistan, Barn och unga, EU, FN, Hälsa, Kvinnor, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-01

Vårt engagemang tar inte slut 2014

Urban Ahlin, Aftonbladet

“Socialdemokraterna, Miljöpartiet och regeringspartierna är också överens om att Sveriges civila stöd och bistånd kraftigt ska öka. Detta markeras av att det samlade svenska engagemanget i norra Afghanistan ställs under civil ledning under 2012.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-31

Nya vägar krävs för biståndet

Göran Hydén, Svenska Dagbladet

“Biståndet i Afrika fungerar på samma sätt som konstgjord andning. Det skapar ett beroendeförhållande som stryper den inhemska reformviljan. Det skriver Göran Hydén, professor emeritus i statsvetenskap.” Afrika, Biståndets målsättning, Botswana, OECD, Resultat, Villkorat bistånd
2010-10-28

Bistånd för krig eller krig för bistånd

Göran Drougge, Svenska Dagbladet

“Till exempel stoppade Gunilla Carlsson hundratals miljoner i bistånd till Globala fonden som går till bekämpandet av aids och malaria […] med motivering att de hade korrumperade regeringar. Varför gäller inte samma princip i fallet [...]Afghanistan, Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, HIV/AIDS, Korruption, Partipolitik, Utvärdering
2010-10-26

I otakt med verkligheten

Torsten Nilsson, Länstidningen Östersund

“Kriget har skapat behov av ett bistånd som tvingar ockupanterna att stanna eftersom biståndet annars inte fungerar.” Afghanistan, Iran, Militärt bistånd
2010-10-26

”Skicka hit fler soldater”

Anonym, Svenska Dagbladet

“Det finns politiker och partier i Sverige som lever i en märklig fantasivärld där det enda som behövs i Afghanistan är bistånd.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-26

Vi måste betyda något på sikt

Gustaf Fahl, Svenska Dagbladet

“Innebörden är att PRT-organisationen nu kan börja arbeta på det sätt som den var tänkt att göra från början, det vill säga som en nära samordningsorganisation mellan säkerhet, bistånd och politisk/demokratisk utveckling.” Afghanistan, Militärt bistånd
2010-10-25

Primitiv svensk afghanistandebatt

Håkan Hermansson, Skånskan

“Trovärdiga företrädare för biståndsarbetet har dessutom länge hävdat att kriget i sig är ett hinder för meningsfulla insatser för landets civila.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-24

Gunilla Carlsson, M: “Kvinnor avgörande för fredsprocesser”

Gunilla Carlsson, Expressen

“Sverige är en av de ledande humanitära givarna i världen. Tyvärr sker en stadig ökning av de globala humanitära behoven, som följd av krig, utdragna konflikter och naturkatastrofer i länder som Haiti, Pakistan och Somalia.” Civilsamhället, FN, Haiti, Humanitärt bistånd, Pakistan, Partipolitik, Somalia
2010-10-24

Det enda vi vet är att kriget inte går att vinna militärt

Jan Guillou, Aftonbladet

“Krigsanhängarna, de som alltså framför tillåtna, icke-brottsliga, synpunkter hävdar gång på gång att det är ”naivt” eller ”verklighetsfrämmande” att påstå att vårt civila bistånd till Afghanistan snarare försvåras än hjälps av stridande förband.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Anna Dahlberg: Ta ansvar för Afghanistan""
2010-10-24

Så sviker Sverige FN

Pierre Schori, Helsingborgs Dagblad

“Mot all denna bakgrund klingar regeringens deklarationer om världsorganisationens centrala roll falskt.” FN, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2010-10-22

Biståndet kräver militär närvaro

Johan Forssel, Svenska Dagbladet

“Så länge som våra biståndssatsningar är i behov av militärt skydd, vore det rent av dumdristigt att avbryta den militära insatsen.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Militär nedtrappning i Afghanistan""
2010-10-21

Stärk en civil satsning

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Den grundläggande frågan måste vara om det över huvud taget är möjligt att med vapenmakt skapa förutsättningar för en framtid för ett sargat land och ett hårt plågat folk.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-21

En ny politik för Afghanistan

Göteborgsposten

“Att både Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt talar om en sjupartiöverenskommelse inger hopp. Afghanistans civila behöver mer bistånd inte fler krigsår.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-21

Är talibanerna inget hot?

Eskiltstuna-Kuriren

“Tvärt emot vad många hävdar handlar inte afghanistanengagemanget om antingen militära eller civila, humanitära insatser. Det ena förutsätter det andra.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-21

”Svensk utlandsstyrka behövs i Kongo”

Aleksander Gabelic, Dagens Nyheter

“Demokratiska republiken Kongo fyller i år 50 år som självständig stat. Vad vore ett bättre bidrag till det kongolesiska folket än ett förnyat svenskt åtagande för säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter i regionen?” Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, Kongo, Korruption, Kvinnor, Militärt bistånd, Skuldavskrivning
2010-10-21

Tiden inte mogen för att ta hem trupperna

Tommy Schalén, Gotlands Allehanda

“Hans Lindes förenklade bild av konflikten där det är svart eller vitt, rätt eller fel är oroande.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-20

Samordning ger effektivare hjälpinsatser

Patrik Wikström, Dagen

“Ett problem med dagens insatser är att de som regel präglas av ett splittrat agerande uppdelat på många händer. Kriget i Afghanistan är ett exempel på den saken.” Afghanistan, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
2010-10-20

Försena inte den svenska reträtten!

Lars Bodén, Värmlands Folkblad

“Vi ska inrikta oss på civila insatser och hjälpa afghanerna att bygga en demokrati. Det går att uppnå utan vapenmakt” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-20

Militär nedtrappning i Afghanistan

Lena Hjelm-Wallén, Svenska Dagbladet

“Låt oss ta fasta på det och planera för ett avslut på den militära närvaron i ansvarsfull takt och satsa på annat säkerhetsbistånd, kamp mot korruption och fattigdomsbekämpning inte minst genom kvinnorna.” Afghanistan, FN, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-20

Skillnad på dödsoffer?

Inga-Lena Fischer, Borås Tidning

“De som argumenterar för att insatserna bara ska vara civila i form av biståndsinsatser på olika område förstår nog inte riktigt hur allvarligt läget är.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-20

Afghanavveckla med förnuft

Robert Sundberg, Dalademokraten

“Hur man än vrider och vänder på frågan om Afghanistan är den svår. Att hjälpa befolkningen med bistånd är svårt om inte militär finns närvarande.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-19

Strategin håller inte

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Den militära insatsen bör efterhand ersättas med ett kraftigt civilt bistånd. Afghanistan ska inte överges, men det är hög tid att planera och arbeta för andra lösningar än de militära. De har återigen visat sig [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-19

Ompröva krigföringen

Hans Hjälte, Folket

“Istället för att utveckla landet genom att satsa på civilt bistånd har den övervägande delen av västs satsningar handlat om militära insatser. Effekten har blivit att talibanerna har vunnit allt starkare stöd bland befolkningen.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-19

Förhandlingar är det som krävs

Svante Säwén, Länstidningen Östersund

“Vårt humanitära bistånd försvåras till och med när det sammanblandas med militär ockupation. Det behövs nu en tidtabell för det återtåg, också för svenska trupper, som måste bli resultat av de förhandlingar som förtjänar vårt [...]Afghanistan, Militärt bistånd
2010-10-19

Gå samman, Reinfeldt och Sahlin – annars sviker ni oss soldater

Daniel Jansson, SVT Debatt

“Den svenska debatten handlar ofta om att avveckla den militära närvaron i Afghanistan och istället satsa på humanitärt bistånd. Det är en god teoretisk tanke med små utsikter att lyckas.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-19

Att vinna krig för att säkra fred

Barometern

“Att som Lars Ohly då argumentera för att ersätta soldaterna med ökat bistånd är inte bara naivt utan rentav korkat. Biståndsinsatser kräver säkerhet.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-18

Utan vår närvaro kollapsar landet

Fredrik Malm, Aftonbladet

“Men det är en illusion att tro att biståndsinsatser kan nå fram om det inte finns säkerhet på marken. Vad alliansregeringen har gjort är att kraftigt öka det svenska biståndet till Afghanistan.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-18

Ett krig som måste sluta

Aftonbladet

“Den svenska debatten kommer att handla om datum och ju förr den svenska truppen dras tillbaka, desto snarare kan vi fokusera på politiskt stöd och bistånd, sådant som Sverige alltid varit bra på.” Afghanistan, EU, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-18

Mat är en mänsklig rättighet

Lena Klevenås, Göteborgsposten

“Det är hög tid att rättighetsperspektivet börjar användas om vi ska nå en verklig lösning på problemet med fattigdom och hunger. Det är en avgörande skillnad i angreppssätt! … Företag och länder i nord lägger beslag [...]Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, VälgörenhetI artikeln hänvisas till dokumentet: "Right to Food and Nutrition Watch 2010"
2010-10-18

Vi måste sluta blunda för misslyckandet i Afghanistan

Hans Linde, Aftonbladet

“Sverige ska inte vända Afghanistan ryggen, tvärtom bör ett trupptillbakadragande kombineras med kraftigt öka vårt bistånd och ett starkt politiskt stöd till de försök till freds- och försoningsprocess som görs.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-17

Läkare utan gränser: Militären ska inte agera hjälparbetare i Afghanistan

Anna-Karin Modén, SVT Debatt

“Christina Doctare skriver att Läkare Utan Gränser ”drabbades av mänskliga förluster i våras och drog sig ur Afghanistan, men är tillbaks i Afghanistan efter ett halvt års uppehåll.” Detta stämmer inte.” Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Sjukvård
2010-10-17

Det är en maning till nationell samling

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Sverigedemokraterna argumenterar som Vänsterpartiet med krav på att insatsen avvecklas och ersätts med ­bistånd (var SD eller dess olika riksdagsledamöter slutligen landar är dock osäkert).” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-17

Anna Dahlberg: Ta ansvar för Afghanistan

Anna Dahlberg, Expressen

“Allra mest verklighetsfrånvända är de som likt Ohly propagerar för att omvärlden snarast ska byta ut soldaterna mot bistånd.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-16

Kändismiljoner – effektivt men också nyckfullt

Sydsvenskan

“Det finns ingen riktigt tillförlitlig och oberoende utredning av exakt vilken effekt de stora privata välgörarna har haft. Gates Foundation ger bland annat pengar till Globala fonden för vacciner och immunisering.” Civilsamhället, Korruption, Utvärdering, Välgörenhet
2010-10-15

Moderat biståndspolitik upprör

Lennart Lindgren, Hela Gotland

“Och hör och häpna. Den pigga organisationen Diakonia har också kunnat visa att biståndspengar används till att bygga svenska ambassader och att administrera dem, bland annat i Prag, Tokyo och Ottawa. Helt i strid med [...]Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, Humanitärt bistånd, Pakistan-katastrofen 2010, Partipolitik
2010-10-14

Ge gåvan en chans

Dagens Nyheter

“Människor bryr sig inte bara om sig själva utan vill också hjälpa andra. Det kan staten uppmuntra genom att skattemässigt gynna gåvor. Men regeringen förfuskar en god idé.” Avdragsrätt för gåvor, Partipolitik, Välgörenhet
2010-10-14

Soldater ett hinder för fredsmäklande

Henrik Persson, Svenska Dagbladet

“Johanne Hildebrandt hävdar också att en svensk trupps närvaro krävs för att skydda biståndet. Detta avvisades i DN 23/11 2009 av Torbjörn Pettersson, tidigare generalsekreterare i biståndsorganisationen Svenska Afghanistankommittén […]” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd
2010-10-13

Marita Ulvskog: Stoppa pengarna till Isaaks tyrann

Marita Ulvskog, Expressen

“EU måste strypa biståndet till Eritrea för att Dawit Isaak ska friges.” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Partipolitik
2010-10-10

Ställ krav på regimen i Kirgizistan

Robert Hårdh, Tolekan Ismailova; Svenska Dagbladet

“Vi vill att Sveriges regering, som har uttalat ett starkt engagemang för utsatta människorättsförsvarare världen över, på ett konkret och kraftfullt sätt agerar till skydd för de kirgiziska aktivister som riskerar sina liv i kampen [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Kirgizistan, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2010-10-10

Även medierna har ett ansvar

Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet

“Inte bara Försvarsmakten borde bli bättre på att rapportera. Även medierna kan lastas för minimalt intresse för vad de svenska soldaterna egentligen gör. Varför åker inte journalisterna till Mazar-e Sharif?” Afghanistan, Mediabevakning, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-08

Svik Ohly inte Afghanistan

Expressen

“Utan detta kommer säkerhetsläget för afghanerna att förvärras och möjligheterna till biståndsinsatser att avsevärt försvåras, kanske till och med omöjliggöras.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-06

Debatt: Vem tar ansvar för Najiba?

Margareta Pålsson, Expressen

“Skillnaden är att biståndsarbetarna inte kan försvara sig. Om alla tänkte som den svenska oppositionen skulle insatsen för att trygga de mänskliga rättigheterna för Afghanistans folk, inte minst dess flickor och kvinnor, sluta tvärt.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-01

Afghanistans folk är viktigare än Vänsterpartiet

Laila Naraghi, Östran Lokaltidningen

“Men fred kan inte byggas med enbart militärmakt. Omvärldens bistånd måste kraftigt ökas: civilsamhället stärkas liksom den parlamentariska demokratin, och skolor och sjukhus byggas.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-09-16

Svik inte det afghanska folket

Adam Cwejman, Arbetarbladet

“Säkerhets- och biståndsarbete går hand i hand. Utan grundläggande säkerhet för afghaner och utländska biståndsarbetare skulle det bistånd som kanaliseras till landet vara långt mindre effektivt.” Afghanistan, Militärt bistånd
2010-09-13

Ansvar och långsiktighet

Sten Tolgfors, Arvika Tidning

“Att ensidigt lämna i förtid skulle försvåra för bistånd och civil närvaro, och destabilisera landet med allvarliga effekter för civilbefolkningen, regionen och oss i omvärlden.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-09-10

Trupp i Afghanistan inte viktigaste frågan

Peter Brune, Svenska Dagbladet

“Huvudfrågan är inte ja eller nej till svensk trupp utan gäller vikten av att stå upp för mänskliga rättigheter och ge stöd i den dagliga kampen för överlevnad – i Afghanistan.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd
2010-09-09

Tydligt att Ohly dikterar villkoren för S

Carl Bildt, Svenska Dagbladet

“Är det Svenska Afghanistankommittén som skall börja utbilda den afghanska armén? Eller är det Röda Korset? Deras kompromiss med Lars Ohly hänger inte ihop – och jag är rätt övertygad om att den gamla S-trion [...]Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-09-03

Ohlys önsketänkande om Afghanistan

Barometern

“I hela Afghanistan finns lokala krigsherrar, rövarband och andra kriminella som omöjliggör biståndsarbetarnas insatser. På kort sikt är det svårt att tänka sig att dessa skulle lägga ner vapnen, bara för att de svenska soldaterna [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-08-31

Rethinking Development in Africa

Stein Holden, NAI-Forum

“Ökad bistånd främjar inte nödvändigtvis social utveckling, och i vissa fall kan det rentav förhindra utvecklingen. Lösningen kan vara att med villkorat bistånd stödja regimer baserat på deras prestationer”. NAI-Forum (engelska), Resultat, Villkorat bistånd
2010-08-30

Nu står bombhögern mot biståndsvänstern

Helle Klein, Aftonbladet

“Desto mer befängt ter sig vår regerings okritiska inställning till svensk truppmedverkan i Afghanistan. Så gott som hela västvärlden inser att Afghanistans­ problem inte löses med bomber utan med bistånd.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-08-28

Bättre katastrofberedskap främjar utveckling och säkerhet

Aleksander Gabelic, Arvika Tidning

“Den bristande givarviljan beror delvis på att världen inte klarar mer än en storskalig katastrof per år. Alla har vi Haiti i färskt minne. Pakistan ses dessutom på flera håll med misstänksamhet.” FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Pakistan-katastrofen 2010, Villkorat bistånd
2010-08-27

Missriktat

Sydsvenskan

“Det är uppenbarligen inte bara förutsättningarna och målen för den militära insatsen som behöver diskuteras.” Afghanistan, Militärt bistånd, Resultat
2010-08-22

Hjärtlöst mot Pakistans barn

Barometern

“Vi borde öka bidragen till Pakistan, bättre samordna en stor internationell uttryckning och på ännu större allvar diskutera vad som kan göras i förebyggande. Sverige har en viktig roll att spela i detta med vår [...]Afghanistan, Barn och unga, FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Pakistan, Vatten
2010-08-22

Sverige bör lämna kriget i Afghanistan

Jonas Sjöstedt, Norran

“Därför gör våra skattepengar mer nytta genom bistånd än genom att sända soldater.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-08-22

Avdragsrätt stärker den ideella sektorn

Mats Odell, Dagen

“Sverige är det enda land i EU som inte möjliggör skatteavdrag vid gåvor till ideell verksamhet. Det är inte bara pinsamt utan helt enkelt dumt eftersom det skulle kunna bidra till ett ökat samhällsengagemang.” Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, EU, Välgörenhet
2010-08-21

Utan bistånd/hjälp

Aleksander Gabelic, Västerbottens-Kuriren

“Som aktiv biståndsgivare bör Sveriges regering ta initiativ till en diskussion om hur katastroffonden, som i dagsläget omfattar 500 miljoner dollar, ska kunna växa och hur fler länder ska kunna fås att ta sitt ansvar.” EU, FN, Humanitärt bistånd, Pakistan-katastrofen 2010
2010-08-21

”Socialdemokratin måste ändra sig om Afghanistan”

Pierre Schori, Dagens Nyheter

“Myten om att militärmakt måste skydda det utländska biståndet har tillbakavisats av SAK:s personal på plats. Håll er så lång borta som möjligt, är budskapet.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Artikel: ”Vi är öppna för att sända fler svenskar till kriget”"
2010-08-20

Brott som måste beivras

“Och i takt med att hotbilden gör det allt svårare att få ut hjälpen ställs hjälparbetare ofta inför ett hjärtslitande dilemma: att upprätthålla den livsviktiga kontakten med offren eller skydda sitt eget liv?” (Kristalina Georgieva, Nerikes [...]Afghanistan, Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
2010-08-20

Selektiv omtanke

Jenny Wennberg, Arbetarbladet

“Att världen är selektiv i sin omtanke är tydligt. I Pakistan behöver 8 miljoner människor akut humanitär hjälp just nu. Hjälp som inte kommer.” FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Pakistan, Tsunami-katastrofen 2004, Vatten
2010-08-20

Vi vill ha en rättvis utrikespolitik

Jakop Dalunde, Christian Valtersson, Rebecka Carlsson; Dagen

“Moderaterna räknar in en rad andra kostnader i biståndet som skuldavskrivningar, flyktingmottagning, ambassader, klimatstöd, EU-anpassning för Östeuropa och en hel del annat.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Fiske, Klimat & miljö, Partipolitik, Skuldavskrivning
2010-08-19

Medierna väljer bort att rapportera om lidandet för miljoner

Johan Mast, Göteborgsposten

“De små och stora humanitära kriserna, konfliktrelaterade eller inte, skapar ofattbart lidande för miljontals människor världen över. Men alltför ofta väljer många medier att inte rapportera om dessa händelser till förmån för andra nyheter.” Humanitärt bistånd, Kirgizistan, Kongo, Malawi, Mediabevakning, Pakistan, Sierra Leone, Sjukvård
2010-08-19

Fördjupa biståndsdebatten

Gabi Björsson, Åsa Thomasson, Anna Nilsson; Uppsala Nya Tidning

“I vår enkätundersökningen hänvisar Moderaterna till att de hellre vill satsa resurserna i fattiga länder än på information i Sverige. Det visar på en låg förståelse av sambanden mellan förändringar i Sverige/Europa och i länder [...]Biståndets målsättning, Civilsamhället, EU, Guatemala, Handelspolitik, Informationsanslaget, Partipolitik
2010-08-16

Monas väg fylld av – möjligheter

Helle Klein, Aftonbladet

“De senaste veckorna har dessutom en biståndsdebatt rasat i medierna. Här står de rödgröna verkligen för ett alternativ till den Moderatledda nedmonteringen av svenskt bistånd.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-08-12

Drömmar om Afghanistan

Mats Skogkär, Sydsvenskan

Och utan säkerhet kommer det inte att byggas någon rättsstat. Glöm utveckling och civil uppbyggnad. Snarare kommer Afghanistan att sjunka tillbaka i det barbari som rådde när talibanerna hade makten förra gången, 1996–2001. Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""MP: Svenska militära insatsen bör trappas ner snarast""
2010-08-11

Mer bistånd mindre krig

Ronnie G Lundin, Hela Gotland

“Det är ingen revolutionerande nyhet att en hjälpande hand uppskattas så mycket mer än en slående. Den som får hjälp blir oftast vänligt inställd till hjälparen, men att slå någon till lydnad och trohet är [...]Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
2010-08-08

Vi bygger fred och utveckling i Afghanistan

Gunilla Carlsson, Göteborgsposten

Regeringen har fördubblat biståndsvolymen i Afghanistan. En utrikespolitik i syfte att bygga fred och bidra till utveckling, skriver biståndsminister Gunilla Carlsson (M). Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "MP: Svenska militära insatsen bör trappas ner snarast"
2010-08-06

Afghanska kvinnokampen behöver fortfarande stöd

Mona Sahlin, Expressen

“Mona Sahlin efter Afghanistanresan: Svenskt bistånd måste öka och få lika mycket tyngd som den militära insatsen.” Afghanistan, Jämställdhet, Militärt bistånd, Resultat
2010-08-06

Tänk om vi alla skulle kunna göra som Bill Gates

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Med avdragsrätt för gåvor kan alla hjälpa till.” Avdragsrätt för gåvor, Välgörenhet
2010-08-05

MP: Svenska militära insatsen bör trappas ner snarast

Peter Eriksson, Peter Rådberg; Göteborgsposten

“Det är märkligt att den svenska regeringen väljer att stå ensam och isolerad när omvärlden omprövar sitt militära engagemang, skriver Peter Eriksson (MP) och Peter Rådberg (MP).” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-08-05

Dawit Isaak en ny Raoul Wallenberg?

Per Bauhn, Barometern

“Sverige bör överväga att hålla inne en del av medlemsavgiften till EU, motsvarande de svenska skattebetalarnas andel av EU:s bidrag till Eritrea.” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU
2010-08-04

Ett besvärande tjat

Nerikes Allehanda

“Självklart måste också EU agera mer kraftfullt. Dels genom att använda bistånd som påtryckningsmedel” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU
2010-08-03

Bistånd och soldater

Bo Persson, Piteå Tidning

“Hur kan det då komma sig att vi så framgångsrikt lyckats bedriva biståndsverksamhet i detta land under så olika och så skiftande politiska betingelser.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-08-03

Bombhögern ger väljarna besked

Aftonbladet

“Den regim som västvärlden ställer upp för har dessutom visat sig vara genomkorrupt. Stora delar av biståndet går direkt till president Karzai och hans vänner.” Afghanistan, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-08-03

Internationella påtryckningar behövs

Mats Johansson, Cecilia Wigström; Svenska Dagbladet

“Det svenska engagemanget för den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak är stort. Nu måste en internationalisering av opinionsarbetet ta vid. Margot Wallström kan göra skillnad, skriver riksdagsledamöterna Mats Johansson och Cecilia Wigström.” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU
2010-08-03

Sahlin måste ge besked

Christer Gruhs, Dalarnas Tidningar

“För att arbetet ska kunna utföras under så säkra förhållanden som möjligt, krävs närvaro av internationella styrkor som kan skydda både biståndsarbetare och den inhemska befolkningen […]” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-08-02

”Vi är öppna för att sända fler svenskar till kriget”

Sten Tolgfors, Birgitta Ohlsson, Kerstin Lundgren,Holger Gustafsson; Dagens Nyheter

“De rödgröna partierna saknar dock ännu – knappt två månader före valet – en gemensam linje om Afghanistan. Alliansen är öppen för en utökning av det svenska militära bidraget, om säkerhetssituationen så skulle kräva.” Afghanistan, Mikrofinans, Partipolitik
2010-08-02

Dags att de rödgröna ger besked om Afghanistan

Helle Klein, Aftonbladet

“Den borgerliga regeringen verkar dock mer intresserad av det militära än det humanitära. Den vägrar diskutera slutdatum för den svenska insatsen.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-07-27

Fel att tro på militär lösning

Jonas Sjöstedt, Norran

Grapes text innehåller få sakargument. Det är slående hur politiker som sänder ut svenska soldater som riskerar livet, som Ulf Grape, saknar en realistisk analys av läget och en strategi för de svenska truppernas deltagande. Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, USAArtikeln är en replik på: ""Bättre villkor i Afghanistan är vårt mål""
2010-07-27

Ställ USA mot väggen, Bildt

Tobias Ljungvall, Norran

“Men då framstår hela den pågående insatsen som ett spel för gallerierna. Likaså den tillfälliga truppförstärkning som USA planerar innan urdragningen ska påbörjas. Detta är ett svek även mot våra svenska soldater och biståndsorganisationer.” Afghanistan, Militärt bistånd, USA
2010-07-27

Mona, våga vägra kriget

Helle Klein, Aftonbladet

Sverige ska inte lämna Afghanistan, men svenska soldater ska göra det. NU! Afghanistan, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Sträck vapen – satsa på civilt stöd"
2010-07-26

Återställ anslag till information kring bistånd

Gabi Björsson, Bo Forsberg, Helena Karlén, Agneta Gunnarsson, Lena Klevås, Christina Robertson Pearce, Lennart Eriksson, Bo Paulsson,Åsa Thomasson, Anna Wester, Sven-Bernhard Fast, Eva Christina Nilsson, Klas Hansson; Aktuellt i politiken

“Genom att från och med i år minska anslaget från 128 till 60 miljoner riskerar debatten kring svenskt bistånd att krympa och kanske helt försvinna.” Civilsamhället, Informationsanslaget
2010-07-26

Bättre villkor i Afghanistan är vårt mål

Ulf Grape, Norran

Jag håller inte med. Det som däremot är ett misslyckande är Vänsterpartiets försök till att driva en seriös utrikespolitik. Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, USAArtikeln är en replik på: "Sverige bör lämna kriget i Afghanistan"
2010-07-26

Låt tusen gåvor blomma

Borås Tidning

“Gör det förmånligare att donera! Det är budskapet från svenska folket i en opinionsundersökning från Novus opinion – utförd på uppdrag av Frivilligorganisationernas insamlingsråd – som uppmärksammats allt för litet.” Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Partipolitik, Välgörenhet
2010-07-25

Sträck vapen – satsa på civilt stöd

Pierre Schori, Svenska Dagbladet

“Carl Bildts argument för militära insatser i Afghanistan är tvivelaktiga, skriver Pierre Schori, och hävdar att de pengar som läggs på militära insatser skulle göra mer för det afghanska folket om de istället satsades på [...]Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-07-23

Risk för krympt biståndsdebatt

Folkbladet

“Framförallt är det de mindre organisationerna som drabbas vilket minskar mångfalden i debatten. Ytterst är det en fråga om demokrati.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Informationsanslaget
2010-07-21

Länderna byggs genom folkets vilja

Sofie Wiklund, Dalademokraten

“Fördelen med det är att det är lättare att överblicka biståndet, nackdelen att en stor del kan försvinna genom korruption, trots att landet lovat att bättra sig i den frågan. Byggs genom folkets vilja.” Afghanistan, Budgetstöd, Civilsamhället, Korruption, Militärt bistånd
2010-07-21

Afghanistan behöver fortsatt stöd

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Att den internationella konferensen om Afghanistan kunde hållas i Kabul i går kan ses som ett framsteg, om än litet. Men samtidigt visades att mycket återstår att göra innan något som liknar fred kan uppvisas [...]Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd
2010-07-21

Kriget – nio års misslyckande

IP, Aftonbladet

“Igår krävde president Karzai att mer av det internationella biståndet ska slussas genom den afghanska statsför­valtningen. Samtidigt ska afghanska styrkor bit för bit ta över ansvaret för säkerheten.” Afghanistan, Budgetstöd, Korruption, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-07-20

“Vårt uppträdande lika viktigt som vårt stöd”

Gunilla Carlsson, SVT Debatt

“Regeringen har under den gångna våren gjort en översyn av de uppförandekoder som finns för svensk personals uppträdande i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.” EU, FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor
2010-07-16

EU behöver en asylpolitik

Tobias Ljungvall, Norran

“De pengar de skickar hem, ofta ihopskrapade under långa arbetsdagar och med snåla svarta löner, kommer fler tillgodo än världens samlade bistånd.” EU, Flykt och migration, Remitteringar
2010-07-14

Nöden i Afghanistan

Västerbottens-Kuriren

“Det svenska biståndet till Afghanistan har vuxit kraftigt de senaste åtta åren, det vill säga sedan FN:s säkerhetsråd fattade beslut om omfattande internationell stödmission.” Afghanistan, Militärt bistånd
2010-07-14

Informationsanslaget en fråga om demokrati – vems röst får höras?

Gabi Björsson, Bo Forsberg, Helena Karlén, Agneta Gunnarsson, Lena Klevås, Christina Robertson Pearce, Lennart Eriksson, Bo Paulsson, Åsa Thomasson, Anna Wester, Sven-Bernhard Fast, Eva Christina Nilsson, Klas Hansson; Arbetarbladet

“Regeringens beslut förra året att minska informationsanslaget med 60 procent drabbar människor som lever i fattigdom och utanförskap.” Civilsamhället, Demokrati, Informationsanslaget
2010-07-12

Är hjälparna skurkar?

Lennart Kjörling, LO-Tidningen

“Goma i Zaire och Sierra Leone är två exempel på hur detta kan gå fullkomligt galet. De absurda konsekvenserna beskrivs färgstarkt av Linda Polman i Kriskaravanen.” Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Kongo, Sierra Leone
2010-07-08

Ny strategi för Sveriges närvaro i Afghanistan

Gunilla Carlsson, Sten Tolgfors, Carl Bildt; Svenska Dagbladet

“De rödgröna måste ge besked hur de skulle ställa sig till det svenska engagemanget. Regeringens besked till Afghanistan och det internationella samfundet är entydigt. Vi lämnar inte Afghanistan åt sitt öde.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-07-08

Kampanj medelst självmål

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet

“Det är förstås alltid tråkigt att få sina vardagsrutiner rubbade. Men faktum är att biståndsorganisationernas huvudsyssla är inte att ragga medlemmar och göra tidningar, utan bistånd. Därtill finns det en ny grej som kallas internet.” Informationsanslaget, Sida
2010-07-05

”Vänsterpartiet slussar skattemedel till diktaturer”

Fredrik Malm, Dagens Nyheter

“Det handlar om flera miljoner kronor under de här åren. Ett exempel är VIF:s stöd till revolutionära grupper i Filippinerna. Lars Ohly måste nu förklara varför partiet stöder diktaturer, skriver Fredrik Malm.” Diktaturer, Filippinerna, Partinära bistånd, Partipolitik, Utvärdering
2010-07-03

Fokus på de fattigaste!

Roland Håkansson, Kjell Larsson; Katrineholms-Kuriren

“Det går att minska fattigdomen. Men det kräver att vi riktar vårt bistånd, våra räddningsinsatser och återuppbyggnadsarbetet efter katastrofer rätt.” FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation, Utbildning
2010-06-24

Ett vallöfte som går igen

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Nyheten att alla allianspartier är för avdragsrätt för ideella organisationer är tämligen gammal. Nytt är möjligen att en tidplan är på väg att utformas.” Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Partipolitik
2010-06-22

Sluta sega om avdrag för gåvor!

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet

“Bistånd, forskning och sociala verksamheter av allehanda slag. Alla har de det gemensamt att man på olika sätt verkar för goda ting i det civila samhället. Det skulle inte förvåna mig särskilt om de även [...]Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Partipolitik
2010-06-12

”Bara respekt för folkrätten kan få igång fredsprocessen”

Hans Corell, Dagens Nyheter

“Valobservatörerna hade rapporterat att valen genomförts i demokratisk ordning. Trots detta drog man bara ner gardinen och avbröt biståndet till Gaza. Hamas fick inte ens en chans.” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2010-06-02

Toppbetyg – för svenskt bistånd

Gunilla Carlsson, Anders Borg; Aftonbladet

“Anders Borg och Gunilla Carlsson: Våra sunda finanser bekämpar fattigdom” Finanskrisen, Partipolitik, Remitteringar, Resultat
2010-06-01

Vems röst får höras?

Gabi Björksson, Bo Forsberg, Helena Karlén, Agneta Gunnarsson, Lena Klevås, Christina Robertsson Pearce, Lennart Eriksson, Bo Paulsson, Åsa Thomasson, Anna Wester, Sven-Bernhard Fast, Eva Christina Nilsson; Värmlands Folkblad

“Människor som ofta lever i länder utan yttrandefrihet, och som behöver oss i nord för att göra sin röst hörd. Det är för dem vi driver kampanjen om ett återupprättat informationsanslag, skriver 13 företrädare för [...]Civilsamhället, Finanskrisen, Informationsanslaget, Näringsliv, Partipolitik
2010-05-31

DET ÄR NOG NU, ISRAEL!

Helle Klein, Aftonbladet

“Inför hela världens ögon ger sig en av världens starkaste militärmakter på en humanitär fredsaktion som försöker frakta in humanitärt bistånd till det av krig och fattigdom så hårt drabbade Gaza.” EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2010-05-28

Anpassa biståndet

Pär Krause, Arvika Tidning

“De närvarande representanterna för de sju riksdagspartierna anpassade av allt att döma budskapet efter publiken, skriver Pär Krause.” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik, Resultat
2010-05-27

Biståndsministern har kampanjat mot Sida

Bodil Ceballos, Aftonbladet

“På torsdagen briserade bomben. Sidas hela ledning kickas av regeringen. Den är tydligen inkompetent och eventuellt också korrupt, som det mesta andra i det svenska biståndet om man ska tro allt vår biståndsminister skriver i tidningarna. Hon [...]Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Partipolitik, Sida
2010-05-26

Nödhjälpen är inte gränslös

Mikael Bengtsson, Norran

“I den bästa av världar är humanitär hjälp gränslös. Den kommer fram till dem som bäst behöver den. Men så är det naturligtvis inte i verkligheten” Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Korruption, Palestina
2010-05-23

Militär koppling är livsfarlig

Dan Sermand, Svenska Dagbladet

“Hjälporganisationer kan aldrig bli en del av en militär strategi. Ändå talar både Natos generalsekreterare och Sveriges försvarsminister om gemensam agenda och ökat samarbete, skriver Läkare utan gränsers generalsekreterare Dan Sermand.” Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Sjukvård
2010-05-05

Han sitter i ett dödsläger

Nerikes Allehanda

“En annan faktor är EU:s bistånd. EU betalar miljardbelopp i bistånd till Eritrea. Indraget bistånd leder kanske inte till att regimen faller. Men det sticker i ögonen att Eritrea får miljardbistånd.” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU
2010-05-04

En viktig dag för demokratin

Elisabeth Sandlund. Dagen

“Det är ett berättigat krav. Den tysta diplomati som Sverige säger sig ha ägnat sig åt har nått vägs ände. Det är hög tid för andra och mer kraftfulla åtgärder.” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU
2010-05-03

”Stryp EU:s bistånd tills Isaaks dödsläger stängts”

Jesper Bengtsson, Ulrika Knutson, Arne König, Ola Larsmo,Kerstin Neld, Anna Serner, Mats Söderlund, Leif Öbrink; Dagens Nyheter

“EU:s bistånd till Eritrea på sammanlagt tre miljarder svenska kronor är ovillkorat och det går inte att dra några slutsatser om vem som förvaltar pengarna på plats i landet.” Bistånd som påtryckningsmedel, Civilsamhället, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Villkorat bistånd
2010-05-01

Dyrt att vara givmild

Henning Mankell, Omvärlden

Det finns dock en sak i Akelius artikel som intresserar mig särskilt. Det är frågan om avdragsrätten för det man kan kalla ideella donationer. I många länder existerar detta som en självklarhet. Avdragsrätt för gåvor, SidaArtikeln är en replik på: "Utan Sida funkar biståndet bättre"
2010-04-29

Så behåller vi förtroendet efter skandalerna

Erik Zachrison, Omvärlden

“Svindeln i Röda korset kan ha skadat tilltron till svenska insamlingsorganisationer. Självsanering är nyckeln till fortsatt förtroende, anser skribenten.” Civilsamhället, Välgörenhet
2010-04-28

Vi ska vara stolta över biståndsrekordet

Eva-Lena Gustavson, Värmlands Folkblad

“Det är viktigt att vi vågar stå upp för att berätta om biståndets förtjänster och framgångar, inte bara brister och tillkortakommanden.” Avräkningar, Informationsanslaget, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Biståndsrekord och bättre användning"
2010-04-27

Bistånd: dags att könsdiskriminera

Laholms Tidning

“Att gynna ett kön på bekostnad av ett annat är nästan aldrig en bra idé, inte heller att generalisera om att ett visst kön beter sig på ett visst sätt. Men bistånd och självhjälpsprojekt är [...]Jämställdhet, Mikrofinans
2010-04-26

“Afghanistaninsatsen ett misstag”

Pierre Schori, Sydsvenskan

“Sverige begick ett stort strategiskt misstag genom att ställa sina styrkor under Nato:s ledning i ett krig som inte kan vinnas militärt. Det skriver Pierre Schori[…]”   Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-04-24

Gynna kvinnor i biståndet

Martina Jarminder, Laholms Tidning

“Att gynna ett kön på bekostnad av ett annat är nästan aldrig en bra idé av humanistiska skäl, inte heller att generalisera om att ett visst kön beter sig på ett visst sätt.” Jämställdhet, Kvinnor, Mikrofinans
2010-04-24

Stäng inte dörren till Afghanistan

Rolf K Nilsson, Mats Sander; Helsingborgs Dagblad

“Men utan att förbättra och bibehålla ett rimligt säkerhetsläge är det svårt att göra något alls och vårt och andra länders bistånd till Afghanistan skulle riskera att hamna i helt fel händer.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-04-22

Den goda viljan förskingrades inte

Maria Eriksson, Svenska Dagbladet

“Säg Röda Korset och många tänker i dagarna på Johan af Donner. På den före detta kommunikationschefen på Röda Korset och Cancerfonden, som står åtalad för att ha lurat sina arbetsgivare på nästan åtta miljoner [...]Civilsamhället, Johan af Donner-affären, Välgörenhet
2010-04-22

Bara ett effektivt bistånd får förtroende

Martin Tunström, Smålandsposten

“Konjunkturen är statsvetarnas förklaring till att synen på det svenska biståndet blivit mer negativ i SOM-institutets mätningar.” Colombia, Mediabevakning, Partinära bistånd, Partipolitik, Riksrevisionen, SADEV
2010-04-22

Vi måste börja tänka globalt

Ann-Christin Westerlund, Norran

“Ekonomiskt bistånd får inte ges av kommuner, det är statens angelägenhet, men kommuner får ställa upp med kompetens. Staten stöder detta genom ICLD, som ger finansiering och rådgivning.” Demokrati, Kommunbistånd, Uganda
2010-04-20

Snålheten och visheten

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Här har Gunilla Carlsson visat god handlingskraft. Men när hon viftar bort argumenten mot nedskärningarna av anslagen till de ideella organisationernas informationsarbete i Sverige gör hon det väl enkelt för sig.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, InformationsanslagetArtikeln är en replik på: "Jag kommer att fortsätta reformera Sveriges bistånd"
2010-04-20

Nödhjälpen bidrar till nöden

Joakim Molander, Svenska Dagbladet

“Det är ingen tvekan om att Polman sätter fingret på etiska dilemman som sällan blir föremål för den samhällsdebatt som de förtjänar.” Humanitärt bistånd, Resultat
2010-04-20

”Biståndsministern försöker tysta kritikerna”

Bo Forsberg, Dagens Nyheter

“Regeringen har under mandatperioden tagit 13 miljarder från biståndet för att täcka upp andra budgetposter. Sådana här avräkningar gjorde även den förra regeringen, men nu har de närmast exploderat.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Informationsanslaget, Korruption, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "”Jag kommer att fortsätta reformera Sveriges bistånd”"
2010-04-20

Nej till kriget

HK, Aftonbladet

“Oppositionen måste formulera en afghanistanpolitik som har bistånd och civila insatser som grund, inte militarisering.” Afghanistan, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-04-18

Behovet av ägande och beskattning

Emil Uddhammar, Svenska Dagbladet

“Institutioner låter kanske tråkigt men det är viktigt att de fungerar. Riktigt tråkigt är att bli avhyst från sin mark, att skolläraren varken har lön eller lokaler, eller att politikerna gör allt annat än satsar [...]Äganderätt, Avdragsrätt för gåvor, Kenya, Tanzania
2010-04-17

Underlätta remitteringarna

Lennart Båge, Jan O Karlsson, Lisa Pelling; Uppsala Nya Tidning

“Hjälp till släkt i ursprungslandet, remitteringar, utgör tre gånger så mycket som ­biståndet. I Sverige förs dock ingen statistik över storleken på detta “osynliga bistånd”, som bidrar till utveckling och minskar ­fattigdom.” Flykt och migration, Remitteringar, Utvärdering
2010-04-17

Underlätta remitteringarna

Lennart Båge, Jan O Karlsson, Lisa Pelling; Uppsala Nya Tidning

“Hjälp till släkt i ursprungslandet, remitteringar, utgör tre gånger så mycket som ­biståndet. I Sverige förs dock ingen statistik över storleken på detta “osynliga bistånd”, som bidrar till utveckling och minskar ­fattigdom.” Remitteringar
2010-04-14

Ett land i kris

Gefle Dagblad

“Biståndsminister Gunilla Carlsson, M, bör omedelbart ompröva beslutet att lämna Kirgizistan. Det är nu hjälpen behövs för att de framsteg som gjorts inte skall gå förlorade.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Kirgizistan, Landfokusering, Sida
2010-04-09

Frige Dawit Isaak

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Även i EU har Isaaks situation uppmärksammats. Men EU ger ändå omfattande ekonomiskt bistånd till Eritrea.” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU
2010-04-09

Kirgizistan: Brutal regim på flykt

Annika Ström Melin, Dagens Nyheter

“EU finns på plats i landet och Kirgizistan tar emot ett ganska omfattande bistånd från Bryssel.EU:s fortsatta stöd bör inriktas på att stärka landets demokratiska institutioner.” Demokrati, Kirgizistan, Villkorat bistånd
2010-04-08

Mördarna i Asmara går inte att beveka

Norrköpings Tidningar

“Den enda påtryckningsmöjlighet I den mån Sverige över huvud taget agerat för att förmå EU att strypa sitt relativt omfattande bistånd till Eritrea, har man inte vunnit något gehör.” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU
2010-04-08

Mediation and Peace-keeping in Africa

Martti Ahtisaari, NAI-Forum

“AU har förbättrat den Afrikanska förmågan att  främja stabilitet, förutse och förebygga konflikter, främja och underlätta fredsprocesser, och stödja återuppbyggnad efter konflikter.” Afrika, AU, Militärt bistånd, NAI-Forum (engelska)
2010-04-04

Militärt bistånd bra affär för talibanerna

Magnus Forsberg, Aftonbladet

“Ge den afghanska staten större ansvar för sitt land” Afghanistan, Militärt bistånd
2010-04-03

”Sverige måste återta sin roll som biståndsnation”

Carl Tham, Bo Göransson; Dagens Nyheter

“När Gunilla Carlsson nu gör det häpnadsväckande påståendet att det inte finns några resultat att redovisa måste det förstås som ett rent ideologiskt uttalande, utan samband med verkligheten. Det produceras varje år hyllmeter om biståndets [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-03-26

Nytt biståndskoncept ger mångdubbel effekt

Anders Nordström, Göteborgsposten

“Sida och det amerikanska biståndsorganet USAID går i dag i bräschen för att utveckla ett nytt biståndsinstrument i form av garantier. Kombinationen av marknadsmässiga lån, garantier och gåvobistånd bidrar till ökade investeringar.” Finanskrisen, Handelspolitik, Multilateralt samarbete, Sida, USA
2010-03-24

Onyanserat om bistånd

Daniel Uddling, Borås Tidning

“Det allvarliga med Marianne Ekenbjörns recension är att hon nöjer sig med att berätta vad Polman skriver. Ekenbjörn tycks inte ha några ambitioner till ett kritiskt resonemang.” Civilsamhället, Humanitärt bistånd, RwandaArtikeln är en replik på: "Vinnare och förlorare i biståndsindustrin"
I artikeln hänvisas till "Bok: "Kriskaravanen""
2010-03-23

Aktörssamverkan på Växjövis

Martin Tunström, Smålandsposten

“Vi har varit allergiska i Sverige mot att se företag som möjliga parter i utvecklingsarbete, trots att utvecklingsländerna ropar efter investeringar. Eller hoppas på att få ta del av kunnande som finns i svenska kommuner [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Klimat & miljö, Kommunbistånd, Näringsliv
2010-03-22

EU:s ökade militära fokus oroar

Urban Ahlin, Göran Färm; Svenska Dagbladet

“När EU:s nya utrikestjänst nu tar form finns tendenser till ökad militarisering. Vi kan aldrig acceptera att pengar tas från fattigdomsbekämpning till att finansiera militära satsningar.” Avräkningar, EU, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-03-22

Svenska hjälpinsatser behöver utvecklas

Patrik Wikström, Dagen

“Inom EU föreligger stora skillnader i synen på frågor som rör unionens förmåga till kris- och konflikthantering. Det är skillnader som först kommer i fokus när väl olyckan har inträffat.” Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
2010-03-19

Biståndet måste läggas i rätta händer

Erik Hultgren, Hallands Nyheter

“Att alliansen nu vågar ifrågasätta de partibundna biståndspengarna och konkurrensutsätter dessa är bra.” Partinära bistånd, Partipolitik, Utvärdering
2010-03-17

Bistånd utan uppföljning

Borås Tidning

“Det partiknutna stödet till demokratiutveckling har dock inte följt med på tåget. När Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete, Sadev, utvärderar nyttan av de 75 miljoner kronor som kanaliseras via riksdagspartierna, radar frågetecknen upp sig. [...]Partinära bistånd, SADEV, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "
2010-03-15

Vi kallar oss inte kommunister, men samarbetar gärna med dem

Maria Eriksson, Svenska Dagbladet

“SADEV, den myndighet som har till uppgift att utvärdera det svenska internationella utvecklingssamarbetet, har granskat det partianknutna biståndet i tre länder.” Colombia, Partinära bistånd, Partipolitik, Utvärdering
2010-03-13

Stoppa vänsterns bistånd!

Martin Tunström, Smålandsposten

“Att bistånd ibland inte fungerar bekräftar de svenska partiernas egen biståndsverksamhet. Vänsterpartiet stöttar Colombianska kommunister.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Colombia, Demokrati, Partinära bistånd, Partipolitik, Riksrevisionen, Ryssland, SADEV, Sida, Utvärdering
2010-03-11

Vinnare och förlorare i biståndsindustrin

Marianne Ekenbjörn, Borås tidning

“Polmans rasande redogörelse från flyktinglägren gör oss om möjligt än mer förvirrade, men också luttrade nästa gång vi ombeds skänka pengar till katastrofer.” Humanitärt bistånd, Välgörenhet
2010-03-09

Biståndets labyrinter

David Isaksson, Helsingborgs Dagblad

“David Isaksson läser debattboken “Kriskaravanen” och följer med på en resa genom svåra moraliska frågor kring biståndspolitikens brister.” Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Kongo, Mediabevakning, Rwanda, Utvärdering
2010-03-09

Haitioffer amputerades i onödan

Andreas Wladis, Svenska Dagbladet

“Sjukvårdsinsatserna vid stora naturkatastrofer är dåligt samordnade. Resultatet riskerar att bli felaktigt utförda medicinska ingrepp. I Haiti var många amputationer onödiga, skriver kirurgen Andreas Wladis som nyligen återvänt från Haiti.” FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Sjukvård
2010-03-09

“Linda Polman: ”Kriskaravanen. Vinnare och förlorare i biståndsindustrins spår””

Stefan De Vylder, Dagens Nyheter

“Men det är tråkigt att behöva konstatera att Polmans egen bok inte håller för en granskning. ”Kriskaravanen” innehåller en mängd befängda påståenden som underminerar trovärdigheten även i de avsnitt som eventuellt är sanna.” Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Korruption, Rwanda, Världsbanken
2010-03-08

Fira internationella kvinnodagen med att stödja kvinnors företagande

Maria Lundqvist-Brömstervic, Britt-Marie Lövgren; Västerbottens-Kuriren

“Det kan tyckas svårt att finna glädje denna dag då kvinnor världen över förbjuds att bestämma över sina egna kroppar, säljs som sexslavar och förvägras utbildning och makt över sin egen framtid.” Jämställdhet, Kvinnor, Mikrofinans, Näringsliv
2010-03-08

Ska inte arbetslinjen gälla även för världens fattiga. Krönika av Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson, Östgöta Correspondenten

“Ekonomisk tillväxt skapar reella samhällsvärden och riktiga arbetstillfällen.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Rådet för näringsliv och utveckling
2010-03-06

Afrika saknas i utrikesdebatten

Alf Svensson, Göteborgsposten

“Afrika lämnades i det närmaste odiskuterad under förra veckans utrikespolitiska debatt i Sveriges riksdag, trots att exempelvis Eritrea är en av världens mest militariserade stater med omfattande förtryck av befolkningen.” Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, Mediabevakning
2010-03-06

Sanktioner: Det Mugabe förlorar på karusellerna

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Sydafrikas president Jacob Zuma är på besök i Storbritannien. Med i bagaget har han bland annat önskemål om lättnader i sanktionerna mot grannlandet Zimbabwe. Icke, svarade premiärminister Gordon Brown.” Bistånd som påtryckningsmedel, EU, Zimbabwe
2010-03-05

Propagandakampanj från Sten Tolgfors

Stefan Lindgren, Värmlands Folkblad

“Nästan varje ord i försvarsminister Tolgfors debattinlägg är propagandistiskt vinklat och skulle kunna tjäna som undervisningsmaterial i propaganda på gymnaiser och universitet.”   Afghanistan, FN, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Vi är till för civilbefolkningen i Afghanistan"
2010-03-02

Ett nedsolkat varumärke

Susanna Birgersson, Eskilstuna-Kuriren

“Om en duktig styrelseordförande kan bidra till att hjälpen når fram till rätt personer och på ett sätt som leder till långsiktig förbättring, är han eller hon väl värd en hög lön.” Bengt Westerberg-affären, Johan af Donner-affären, Välgörenhet
2010-03-02

Biståndet ger mera hjälp i dag

Gunilla Carlsson, Cecilia Widegren; Expressen (GT)

“Det svenska biståndet spelar en viktig roll i kampen för att bekämpa fattigdomen. Använder vi det på rätt sätt kan vi göra verklig skillnad för människor i fattiga länder.” Haiti, Korruption, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Utvärdering, Zambia
2010-03-02

Informationsanslaget en liten del av biståndet men centralt i vårt arbete

Anders Malmstigen m.fl., Dagen

Moderaternas ledamot i utrikesutskottet Christian Holm försvarar nedskärningen i informationsanslaget den 23 februari med att regeringen valt att prioritera de fattiga i Haiti.   Civilsamhället, EU, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Informationsanslaget, Partipolitik, Riksrevisionen, Swedfund, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Hellre biståndspengar till offren i Haiti än till glassiga broschyrer i Sverige""
2010-03-01

Så kan biståndet reformeras

Mats Sander, Helsingborgs Dagblad

“Det finns en stark folkvilja att ge mer i bistånd än vad vi som nation avsätter, skriver Mats Sander (M).” Avdragsrätt för gåvor, Enprocentsmålet, Sida, Välgörenhet
2010-02-28

Orimliga skulder kräver ny myndighet

Kenneth Hermele, ETC

“Världssamfundet har i dag inte något regelverk för att hantera illegitima – eller bara orimliga – skulder. Haitis situation visar tydligt att en sådan oberoende skuldsanering behövs, skriver Kenneth Hermele, Forum Syd” Departement och myndigheter, G8, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, IMF (Internationella valutafonden), Skuldavskrivning, Världsbanken
2010-02-28

”Kritiken mot Röda korset är felaktig och kränkande”

Bengt Westerberg, Dagens Nyheter

“Den smutskampanj som nu har bedrivits mot Röda korset har lett till att våra bösskramlare har mötts av många negativa reaktioner från allmänheten. De som ytterst får betala priset för de osakligheter som under en [...]Bengt Westerberg-affären, Mediabevakning, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "”Röda korsets ledning har tystat den interna debatten”"
2010-02-26

Allmänhetens förtroende går snabbt att förlora

Värmlands Folkblad

“Haiti. Om Westerberg och Zettergren väljer att avgå kan det öka viljan att ge bidrag till Röda Korset, men det förutsätter att en ny ledning bryter ner den gällande kvävande hierarkin som flera anställda vittnar [...]Bengt Westerberg-affären, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Johan af Donner-affären, Välgörenhet
2010-02-26

Vi är till för civilbefolkningen i Afghanistan

Sten Tolgfors, Värmlands Folkblad

“Vad är då resultatet av våra insatser? I dag har 80 procent tillgång till grundläggande hälsovård, till skillnad mot endast åtta procent under talibanernas välde. Sex miljoner barn, vara två miljoner flickor, går nu gå [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sjukvård
2010-02-26

Subventionera klimatsmart mat

Jens Holm, Mats Olausson; Svenska Dagbladet

“Samhället kan med enkla medel göra det både praktiskt och ekonomiskt attraktivt att handla mat som är bra för både klimatet och vår egen hälsa. Knappast någon har kunnat undgå alla larmrapporter om vanskötsel av [...]Avdragsrätt för gåvor, Handelspolitik, Jordbruk, Klimat & miljö, Partipolitik
2010-02-25

Ge er nu Röda kors-chefer!

ME, Nerikes Allehanda

“I dag håller Christer Zettergren krismöte med sin personal. Christer Zettergren är inte vilken chef som helst utan generalsekreterare för Röda korset.” Bengt Westerberg-affären, Civilsamhället, Välgörenhet
2010-02-25

Gåvoutredning kan leda till nackdel för ungas verksamhet och fristående biståndsverksamhet

Kattis Pilheden, Dagen

“Mycket forskning, bistånd och kulturfrämjande görs och ges av den privata sektorn.” Bengt Westerberg-affären, Välgörenhet
2010-02-23

Hellre biståndspengar till offren i Haiti än till glassiga broschyrer i Sverige

Christian Holm, Dagen

“I en artikel i Dagen den 3 februari påstås att neddragningar av det så kallade informationsbiståndet urholkar den svenska biståndsviljan samt minskar yttrandefriheten” Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, InformationsanslagetI artikeln hänvisas till "Tidningsartikel: "Dagen granskar: Så slår nya sparkravet mot biståndet ""
2010-02-22

Det viktiga biståndet

Hallandsposten

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har, sedd ibackspegeln, inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-19

Vardagens verkliga hjältar med bössan i hand

Ola Sigvardsson, Östgöta Correspondenten

“Röda korset är allt för viktigt för att solkas av debatten runt Bengt Westerbergs arvode.” Bengt Westerberg-affären, Välgörenhet
2010-02-18

Både ökat bistånd och militär närvaro behövs

David Olofsson, Göteborgsposten

“Att som i debatten ställa dessa insatser mot varandra är inte konstruktivt, skriver David Olofsson, tidigare skyttesoldat vid den svensk-finska kontingenten i Afghanistan” Afghanistan, Militärt bistånd
2010-02-18

Jobba gratis

Expressen

“Ideella organisationer ska granskas. Det finns en utspridd övertro på att bara för att organisationen jobbar för goda vällovliga syften så fungerar även verksamheten utmärkt.” Bengt Westerberg-affären, Civilsamhället, Välgörenhet
2010-02-18

Koka soppa på en spik

Dan Sermand, ETC

“Haitis humanitära situation var till exempel helt bortglömd före jordbävningen. Återigen, det är detta vi gör; vi svarar på katastrofer oavsett hur de uppstår, och för att rädda liv måste vi kunna arbeta oberoende och självständigt [...]Darfur-konflikten, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Mediabevakning, Sjukvård
2010-02-17

Nu går granskningen av Röda korset på tomgång

Stina Morian, Västerbottens-Kuriren

“Röda korset har en förtroendekris efter att tidigare kommunikationschefen Johan af Donners utnyttjat sin ställning och åtalats för grovt bedrägeri mot både sin tidigare arbetsgivare Cancerfonden och senare Röda korset.” Bengt Westerberg-affären, Johan af Donner-affären, Resultat, Välgörenhet
2010-02-17

Vägen tillbaka mycket lång

Mikael Bengtsson, Norran

“Det är enkelt att på några veckor förstöra förtroendet för ett varumärke som det kanske tagit över 100 år att bygga upp.” Bengt Westerberg-affären, Johan af Donner-affären, Välgörenhet
2010-02-17

Förtroendets korsväg

WA, Folkbladet

“Svenska Röda Korset har försatt sig i knipa. Insamlingsorganisationer som Röda Korset arbetar i det som lite slarvigt brukar kallas för förtroendebranschen.” Bengt Westerberg-affären, Johan af Donner-affären, Välgörenhet
2010-02-17

Vi gör skillnad i Afghanistan

Cecilie Tenfjord-Toftby, Borås Tidning

“Att dra bort trupper från Afghanistan är det samma som att ta bort civila FN-tjänstemän och biståndsarbetare.” Afghanistan, Demokrati, Jämställdhet, Militärt bistånd, Resultat
2010-02-16

“Vi måste ha mod att ompröva”

Gunilla Carlsson, Omvärlden

“Samtidigt som vi upplevt den djupaste ekonomiska nedgången under efterkrigstiden är det glädjande att ta del av Sidas årliga attitydundersökning som redan innan katastrofen på Haiti konstaterade att den svenska biståndsviljan är fortsatt hög” Haiti-katastrofen 2009/10, Landfokusering, Välgörenhet, ZambiaI artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Biståndets resultat" (2008-2009), Länk: "www.oppnabistandet.nu""
2010-02-16

“Skepsis mot biståndsgivare som vill pådyvla egna ideologier”

Pär Krause, Politikerbloggen

“Styrs svenskt bistånd av efterfrågan och ett verkligt behov i samarbetsländerna — eller av en “bror Duktig-mentalitet” för att tillfredsställa opinionen här hemma? frågar sig frilansskribenten Pär Krause i en debattartikel.” Alkohol, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kina, Resultat, Tanzania, Villkorat bistånd
2010-02-16

Sverige får inte svika Haitis barn

Elisabeth Dahlin, Svenska Dagbladet

“När omvärldens intresse för Haiti nu minskar finns en risk att barnen där glöms bort. Rädda Barnen uppmanar därför regeringen att ta hänsyn till de haitiska barnen i‑morgondagens utrikesdeklaration, skriver generalsekreteraren Elisabeth Dahlin.” Barn och unga, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Indonesien, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "Katastrofhjälpen har nått fram"
2010-02-16

Bistånd på tapeten

Dagen

“Bistånd, hjälpverksamhet, välgörenhet och katastrofinsatser är ord som viner genom luften just nu.” Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Johan af Donner-affären, Välgörenhet
2010-02-16

Svarta Korset?

Ulf Andersson Boden, Norrbottens-kuriren

“Röda Korsets ordförande, Bengt Westerberg (bilden ovan), är inte mycket sämre lottad. Han är den högst betalde styrelseordföranden bland alla välgörenhetsorganisationer. Förra året kammade han hem 822.000 kronor i arvode.” Välgörenhet
2010-02-16

Afghanistan viktigare för Sverige än Kongo

Norrköpings Tidningar

“Mindre uppmärksammad i medierna, men nog så besvärlig är den svenska insatsen i Kongo. För närvarande finns det inga svenska FN-soldater i landet, men Sverige deltar i EU:s civila satsningar och på Brännpunkt i Svenska [...]Afghanistan, Kongo, Mediabevakning, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Fler svenska soldater behövs i Kongo"
2010-02-15

“Fler svenska soldater behövs i Kongo”

Cissa WaNumbe, Aleksander Gabelic; Svenska Dagbladet

“Sverige måste nu bidra med truppförstärkningar till FN-styrkan, skriver Cissa WaNumbe och Aleksander Gabelic från Kongos respektive Sveriges FN-förbund.” EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Militärt bistånd
2010-02-15

Kvalitet viktigare än procenten

Gefle Dagblad

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har sett i backspegeln inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-14

Fråga om förtroende

Gefle Dagblad

“Röda Korset är just nu hårt trängt i Sverige. Det är inga snygga ekonomiska affärer som hjälporganisationen tvingas diskutera offentligt och även internationella Röda Korset uppges vara bekymrat.” Bengt Westerberg-affären, Civilsamhället, Johan af Donner-affären, Välgörenhet
2010-02-13

Krigföringen i Afghanistan

Jan G Andersson, Östran Lokaltidningen

“Gagnar det freden att afghanerna upplever sig som ockuperade? Skulle inte en inriktning på humanitärt bistånd bättre bidra till säkerheten” Afghanistan, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-02-13

Demokrati går före procenten

Ystads Allehanda

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-13

Demokrati viktigare än procenten

Magnus Krantz, Anders Rönmark; Tidningen Ångermanland

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har sett i backspegeln inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-13

Om dessa arbetsinsatser inte får kosta, vem ska utföra dem?

Lennart Eriksson, Tidningen Ångermanland

“Lars Fahlen ställer en rad intressanta frågor om Hoppets Stjärna och vår verksamhet i sin insändare ”Mammons Tecken” Egentligen är den övergripande frågan denna: Vad får bistånd kosta?” Civilsamhället, Välgörenhet
2010-02-13

Biståndets demokratiska sida

Kristianstadsbladet

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-13

Bistånd till fattiga eller till svenska företag – det är frågan

Magnus Walan, Globalportalen.se

“Det övergripande målet för biståndet beslutades i samband med att riksdagen antog Politik för Global Utveckling; “att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”.” Biståndets målsättning, Näringslivsbistånd, Rådet för näringsliv och utveckling
2010-02-13

Omstridda gåvor

Tobias Lindberg, Sydsvenskan

“Givmildheten håller i sig. En månad efter jordbävningen på Haiti uppskattar Frivilligorganisationernas insamlingsråd att svenskarna skänkt uppemot 200 miljoner kronor för att hjälpa de nödställda.” Bengt Westerberg-affären, Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Partipolitik, Sida, Välgörenhet
2010-02-12

Beredskap inför katastrofer viktigt för EU

Åsa Westlund, Arbetarbladet

“Det krävs en kommissionär med erfarenhet och tyngd på posten för att få EU:s humanitära bistånd att fungera.” EU, Humanitärt bistånd
2010-02-12

Villighet att granskas är avgörande

Jesper Hörnberg, Dagen

“Hur öppen en organisation är bestämmer på vilken nivå givarnas förtroende landar. Efter en period då organisationer betalat dyra pengar för att hitta rätt vinkel att spela på, kommer en era av transparens och trovärdighet.” Civilsamhället, Öppenhet och transparens, Utvärdering, Välgörenhet
2010-02-12

Generositet med andras pengar

Norrköpings Tidningar

“Det är givetvis bra och positivt att många visar medmänsklighet mot omvärlden och att det finns en bred uppslutning bakom en generös biståndspolitik. På senare tid har det dock visat sig att det finns goda [...]Bengt Westerberg-affären, Partipolitik, Välgörenhet
2010-02-11

Granskning på lika villkor

Martin Tunström, Smålandsposten

“Svenskarna har aldrig tidigare skänkt så mycket pengar till välgörenhetsorganisationer. Till detta kommer att flertalet av de stora biståndsorganisationerna har fått stora anslag av Sida, även om de justerats ner i takt med konjunkturen.” Bengt Westerberg-affären, Budgetstöd, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Utvärdering, Välgörenhet
2010-02-11

Fredrik Tenfält: Högavlönad välgörenhet

Fredrik Tenfält, Göteborgsposten

“Men den som skänker pengar till välgörenhet förväntar sig att så stor del som möjligt går till de avsedda ändamålen. Då är signalspråket viktigt, skriver GP:s Fredrik Tenfält.” Bengt Westerberg-affären, Välgörenhet
2010-02-11

”Röda korsets ledning har tystat den interna debatten”

Per Allan Olsson, Dagens Nyheter

“Hård kritik inifrån Röda korset: Nu måste ledningen se till att vårt förtroende repareras. Bedrägerihistorien och kritiken mot löner och arvoden har drabbat Svenska Röda korset på djupet.” Bengt Westerberg-affären, Välgörenhet
2010-02-11

Soldater sätts inte in om det inte finns risker

Johanne Hildebrandt, Aftonbladet

“För bilden som ges av Afghanistan är för ensidig och måste fördjupas och nyanseras. Hur kan afghanerna hjälpas på bästa sätt?” Afghanistan, Militärt bistånd, Resultat
2010-02-10

Haiti behöver långsiktigt stöd

Aleksander Gabelic, Västerbottens-kuriren

“När FN och omvärlden förbereder sig för ett långvarigt engagemang i Haiti måste man ta tillfället i akt att inte bara återuppbygga landet utan att också bygga ett bättre land. Det skriver Aleksander Gabelic, ordförande [...]Demokrati, FN, Haiti, Humanitärt bistånd, Villkorat bistånd
2010-02-10

Insatsen i Afghanistan

Nerikes Allehanda

“Sverige kan inte bara lämna den uppgift som vi en gång påbörjade” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-02-10

“Bistånd avgörande för fred”

Torbjörn Pettersson, Svenska Dagbladet

“Nyckeln till framgång finns hos Afghanistans regering som måste klara av att bygga upp landet igen. Vi måste övertyga det afghanska folket om att vi är där för att vinna deras fred, inte vårt krig,” Afghanistan, Civilsamhället, Korruption, Militärt bistånd, Resultat
2010-02-10

Haiti behöver långsiktigt stöd

Aleksander Gabelic, Norran

“Över hundra tusen döda, tiotusentals hemlösa och miljoner människor i behov av mat, vatten och mediciner – Haitis folk kommer att behöva omvärldens stöd under lång tid framöver.” Demokrati, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Villkorat bistånd
2010-02-10

Insatsen i Afghanistan måste fortsätta

Nerikes Allehanda

“Nej, det är inte opatriotiskt att diskutera den svenska militära insatsen i Afghanistan. Vänsterpartiet har till exempel all rätt att kräva att de svenska trupperna ska dras tillbaka.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-02-10

Ideologiska skäl att skära i biståndet

Cecilia Dalman Eek, Dagen

“Ungefär 65 miljoner ska skäras bort från informationsanslaget. Det är ytterst oroväckande. Människor behöver få information för att fortsätta ge av sin tid, sitt engagemang och sina pengar.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Informationsanslaget, Partipolitik
2010-02-09

Också vårt ansvar

Eskilstuna-Kuriren

“Inget kunde förvåna mindre. Vänsterpartiet är det enda parti som entydigt säger nej till svensk trupp i Afghanistan.” Afghanistan, Jämställdhet, Militärt bistånd
2010-02-09

Fortsätt fredsinsatsen i Afghanistan

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“En förutsättning för att civilt bistånd till exempelvis skolor och hälsovård ska nå fram är att säkerhetsläget är lugnt. Med omfattande våldsanvändning kan inga biståndsarbetare jobba.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-02-09

Haiti behöver långsiktigt stöd

Aleksander Gabelic, Arvika Tidning

“Behovet av omedelbara sök- och räddningsinsatser måste kombineras med snabb och effektiv samordning, skriver Aleksander Gabelic.” Demokrati, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Villkorat bistånd
2010-02-09

Hur många döda?

Kennet Lutti, Arbetarbladet

“Den gränsen bör vara nära, och tiden närmar sig för den dag vi byter ut soldaterna mot bistånd och massiv hjälp till civilbefolkningen. Sverige är bättre på livsuppehållande insatser än dödligt vapenbruk.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-02-08

Sverige ska stanna i Afghanistan

Christer Gruhs, Dalarnas tidningar

“Tyvärr ingår det i spelets regler att militär personal kan skadas och i värsta fall dödas vid uppdrag av det här slaget.” Afghanistan, Militärt bistånd
2010-02-08

Är kriget ändamålsenligt?

Göteborgsposten

“Det är allvar nu. Balansen mellan civilt bistånd och militärt skydd i Afghanistan måste ifrågasättas. Unga män och kvinnor i uniform är inte politikens förbrukningsmaterial.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd
2010-02-08

Misslyckande som måste få konsekvenser

Hans Linde, Aftonbladet

“Förändring kan inte uppnås med vapenmakt. Vad som krävs är utveckling. Sverige har möjlighet att spela en framträdande roll där det gäller civila insatser.” Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-02-08

De lever gott på bidrag

Kennet Andreasson, Aftonbladet

“Det går inte att driva hjälporganisationer med bonusar och fallskärmar i miljonklassen till ledande befattningshavare. Självklart väcker sådant anstöt.” Bengt Westerberg-affären, Civilsamhället, Välgörenhet
2010-02-05

Det är inte parfym barnen behöver

Kent Härstedt, Aftonbladet

“Carola, du borde ha väntat med att åka till Haiti” Barn och unga, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Mediabevakning, Välgörenhet
2010-02-04

Våra barn och andras ungar – Krönika av Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson, Östgöta Correspondenten

“Jag valde kvinnor och jämställdhet som en prioritet i det svenska biståndet när jag tillträdde som biståndsminister.” Barn och unga, Flykt och migration, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Jämställdhet
2010-02-04

Se till att de fattiga kommer åt mikrofonerna!

Håkan Arenius, Dagen

“I regeringens direktiv sägs att bidragspengar inte får användas till opinionsarbete kring “kontroversiella frågor” och att man måste ge en “korrekt” bild av svenskt bistånd.” Informationsanslaget, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Swedfund
2010-02-02

Fartblinda och respektlösa

Anders Rönmark, Tidningen Ångermanland

“Det är inget enkelt jobb att vara chef för en hjälporganisation. Men försvarar det miljonlöner till chefstjänstemän hos Röda korset och Rädda barnen?” Civilsamhället, Välgörenhet
2010-02-02

Fria ord: Svenska kyrkan vill avskriva Haitis skulder

Lise-Lott Wikholm, Norrbottens-kuriren

“Hjälparbete pågår i katastrofområdet och insamlingar till de drabbade sker runt om i världen. Haiti har länge tillhört världens fattigaste länder och har dragits med stora statsskulder.” Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Skuldavskrivning
2010-02-01

Katastrofhjälpen har nått fram

Gunilla Carlsson, John Holmes; Svenska Dagbladet

“Dålig katastrofsamordning kan i värsta fall leda till fler döda. Insatsen i Haiti visar dock att det internationella systemet har fungerat väl, skriver bistånds­minister Gunilla Carlsson och FN:s katastrofsamordnare John Holmes.” FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete
2010-02-01

Utfasat bistånd till Haiti hjälper inga kvinnor

Hans Linde, Göteborgsposten

“Sveriges bistånd till Haiti uppgick under åren 1998-2009 till blygsamma 34 miljoner kronor. Syftet med biståndet var att stärka mänskliga rättigheter, demokrati samt bidra till upprättandet av en rättstat. I juni förra året publicerades en [...]Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Jämställdhet, Kvinnor, Landfokusering, MediabevakningArtikeln är en replik på: "Dags att hjälpa kvinnor"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Review of Experiences Gained within Swedish supported Development Cooperation in Haiti 1998-2009 with a focus on Human Rights, Democracy and Rule of Law"
2010-01-29

Lyft skuldoket från Haiti

Håkan Arenius, Dagen

“Sverige har inflytande i de internationella forum där detta beslutas. Använd det för Haitis bästa!” Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Skuldavskrivning
2010-01-29

”Frys biståndet till Eritrea så länge Dawit är fängslad”

Olle Schmidt, Dagen

“EU måste frysa sitt bistånd till Eritrea så länge som Dawit Isaak sitter fängslad utan rättegång. Det kräver EU-parlamentarikern Olle Schmidt (FP).” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU
2010-01-28

Fler kvinnor behövs i internationella insatser

Charlotte Isaksson, Anders Brännström; Svenska Dagbladet

“SVT:S Uppdrag granskning visade i går att FN-personal har relationer med kvinnor i lokalbefolkningen i Kongo. Detta är naturligtvis oacceptabelt.” FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Militärt bistånd
2010-01-28

“FN-personalen inte boven i dramat”

Hanna Wagenius, SVT Debatt

“Onsdagens Uppdrag granskning, som rapporterade om FN-personal som köper sex av lokalbefolkningen i Kongo-Kinshasa, lämnade knappast någon oberörd” FN, Handelspolitik, Jämställdhet, Kongo, Mikrofinans
2010-01-28

Katastrofal ojämlikhet

Nisha Besara, Dagens Arena

“Skuldavskrivning, kombinerat med höjt bistånd som ges som gåva och inte som lån, kan vara avgörande för många små och utfattiga länder. För att få till stånd en mer genomgripande förändring för flertalet av utvecklingsländerna [...]Haiti-katastrofen 2009/10, IMF (Internationella valutafonden), Indonesien, Skuldavskrivning, Tsunami-katastrofen 2004, Världsbanken, Villkorat bistånd
2010-01-28

Ny strategi för Afghanistan

HK, Aftonbladet

“EU borde kunna driva en ny inter­nationell politik som bygger på aktiva biståndsinsatser i stället för bomber. Historien har gång på gång visat att Afghanistans problem inte löses militärt.” Afghanistan, Demokrati, EU, FN, Militärt bistånd
2010-01-27

Skriv av skulderna

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Två veckor har gått sedan den förödande jordbävningen. Haiti räknar sina döda och oavsett om det till slut landar på 150 000 eller 200 000 dödsoffer är det en katastrof av apokalyptiskt format.” EU, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Skuldavskrivning
2010-01-27

Ultimata krav är ingen framkomlig väg

Erik Korsgren, Svenska Dagbladet

“På gårdagens Brännpunkt skriver sex riksdagsledamöter att biståndet till Tanzania bör villkoras. De vill att Sverige ska kräva att den diskriminerande förordning som gör det möjligt att neka gravida elever skolgång avskaffas. Det är en oerhört viktig [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Jämställdhet, Tanzania, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "Villkora biståndet till Tanzania"
2010-01-27

I väntan på EU eller FN

Mattias Olsson, Norrköpings Tidningar

“Så länge EU:s medborgare, alternativt FN:s medlemsstater, inte är villiga att betala vad det kostar att ha den kapacitet som amerikanska skattebetalare finansierar får de missnöjda nöja sig med att stå och se lite sura [...]EU, FN, Humanitärt bistånd
2010-01-26

Ett Haiti bortom den akuta hjälpinsatsen

Lars Anders Johansson, Östgöta Correspondenten

“Landet var redan innan jordbävningskatastrofen det fattigaste landet i den västra hemisfären, vilket naturligtvis bidragit till att befolkningen drabbats ännu hårdare av naturkatastrofen.” FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Mikrofinans, Multilateralt samarbete
2010-01-26

Villkora biståndet till Tanzania

Hillevi Engström, Elina Linna, Maria Ferm, Johan Büser,Rickard Nordin, Jenny Sonesson; Svenska Dagbladet

“Sida fick 21 december ett regleringsbrev från regeringen för budgetåret 2010. I regleringsbrevet understryks att satsningar på kvinnors och flickors rättigheter är ett av Sveriges tre prioriterade mål mot fattigdomsbekämpning.” Jämställdhet, Partipolitik, Sida, Tanzania, Villkorat bistånd
2010-01-26

Efterskänk Haitis skuld

Susanna Birgersson, Eskilstuna-Kuriren

“Fortfarande bedrivs riktade insamlingskampanjer i tv och tidningar, men av erfarenhet vet vi att katastrofen i Haiti inom kort kommer att ha bleknat och i människors medvetanden reducerats till en av många tragiska naturkatastrofer.” Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Mediabevakning, Skuldavskrivning
2010-01-25

Privat bistånd blir inte varaktigt

Marta Axner, Tidningen Broderskap

“Men bistånd, katastrofhjälp och välgörenhet är en komplicerad historia.” Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Partipolitik, Välgörenhet
2010-01-25

Misären finns även där pressen inte är

Sofia Nerbrand, Svenska Dagbladet

“Som mediekonsumenter får vi dagligdags inte ta del av gripande bilder på de fängslade i Ryssland, de arkebuserade i Kina, de hängda i Iran, de barnprostituerade i Thailand eller de könsstympade i Somalia.” Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Mediabevakning, Välgörenhet
2010-01-23

Vi vill alla hjälpa till i Haiti

Peter Hjörne, Göteborgsposten

“Man skall akta sig för att göra politik av en akut situation och jag vet inte om jag håller med Akelius om hans hårda Sida-kritk men Akelius har sannolikt rätt i att det hade blivit [...]Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Mediabevakning, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "Utan Sida funkar biståndet bättre"
2010-01-22

Skriv av Haitis skulder

Pernilla Ohlin, Dalarnas Tidningar

“Akut hjälp till Haiti är självklart livsnödvändig. Allt är raserat; infrastruktur, skolor, banker, industri och sjukhus. Men hjälpen måste sträcka sig förbi tillfälliga bidrag och lån. Haitis utlandsskuld på nära sju miljarder kronor måste avskrivas.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Partipolitik, Skuldavskrivning
2010-01-22

Ge Haiti en chans

Göran Greider, Dalademokraten

“Men i diskussionen reses också krav på långsiktigt utvecklingsbistånd till landet och krav på att Haitis skulder till omvärlden skrivs av.” FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Mediabevakning, Skuldavskrivning
2010-01-22

Så hjälper vi Haiti bäst

Arvika Tidning

“På kort sikt behöver jordbävningsdrabbade Haiti all den internationella katastrofhjälp de kan få. Men på lång sikt är det annat än vanligt utländskt bistånd som de behöver. Då måste det till fungerande samhälleliga institutioner.” Demokrati, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Korruption
2010-01-21

Utan Sida funkar biståndet bättre

Roger Akelius, Expressen

“Det bästa vore att skrota myndigheten helt och i stället införa avdragsrätt för privatpersoner och företag, för gåvor till ett antal noga granskade och utvalda hjälporganisationer.” Demokrati, Resultat, Sida, Utvärdering, Välgörenhet
2010-01-21

Avskriv Haitis utlandsskuld!

Aftonbladet

“Forum Syd: Haiti förväntas i år betala 70 miljoner kronor i ränta” Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Skuldavskrivning
2010-01-20

Hopp för Haiti

Expressen

“Bistånd är bra. Men för att utveckla ekonomin från grunden bör mer resurser satsas på förmånliga lån, till exempel mikrolån till småföretag” Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Mikrofinans, Skuldavskrivning, Villkorat bistånd
2010-01-19

Bästa Anders Borg och Gunilla Carlsson

Bo Forsberg, Diakonia.se

“Vi skriver till Er för att ta upp två aspekter vi ser som viktiga att beakta i regeringens stödåtgärder: 1) stöd för en avskrivning av Haitis kvarvarande skulder samt 2) att försäkra att nytt stöd [...]Avräkningar, Civilsamhället, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, IMF (Internationella valutafonden), Skuldavskrivning
2010-01-18

Sänd EU:s stridsgrupper till Haiti!

Per Dahl, Barometern

“Vi hör om plundring, övergrepp och misshandel. Den som fått vatten till sin familj blir bestulen på det på vägen från biståndsposteringen.” EU, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Militärt bistånd
2010-01-16

Haiti: Hjälp nu – och förändring

Bo Ture Larsson, Hela Gotland

“Som biståndsminister Gunilla Carlsson påpekar, vi har lärt oss av tsunamikatastrofen för fem år sedan. När alla vill göra något behövs samordning, i förväg, och resurser, avsatta i förväg. Det är fallet nu, säger Gunilla [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Humanitärt bistånd
2010-01-15

Bara demokratier kan hantera naturkatastrofer

Martin Tunström, Smålandsposten

“Det som kallas naturkatastrofer bör inte alltid kallas naturkatastrofer. Eller de bör i vart fall inte ha katastrofala konsekvenser för människan. Historiens svältkatastrofer har nämligen aldrig haft sin förklaring i matbrist.” Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Hunger, Världsbanken
2010-01-15

Rätt hjälp till Haiti

Dagens Nyheter

“Behovet av katastrofhjälp i Haiti är enormt. Men allt stöd är inte av godo. Insatserna måste samordnas och vara adekva­ta för att göra nytta.” EU, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Multilateralt samarbete
2010-01-15

Glöm inte bort Haiti

KA, Aftonbladet

“Orden brukar i slutändan inta vara värda mycket.” Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Mediabevakning
2010-01-14

Har vi råd med ett traditionellt försvar?

Patrik Wikström, Folkbladet

“Det är därför som den samlade insatsen borde vara uppbyggd kring både ett militärt stöd och humanitärt bistånd.” Civilsamhället, EU, Finanskrisen, Militärt bistånd
2010-01-11

Skicka bistånd i stället för trupp

Pierre Schori, Expressen

“Bistånd i stället för soldater till Afghanistan, det är den väg Sverige bör välja i fortsätt- ningen, skriver Pierre Schori.” Afghanistan, Militärt bistånd
2010-01-09

Vi kan alla hjälpa Haiti

Östgöta Correspondenten

“I ett längre perspektiv måste det internationella samfundet också ha beredskap att bistå Haiti för dess framtid. Det behövs en uthållighet i det internationella biståndsarbetet.” Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Resultat, Tsunami-katastrofen 2004, Utvärdering
2010-01-05

Att bistå Iran

Martin Tunström, Smålandsposten

“Var går gränsen för att hjälpa befolkningen i diktaturer? Bistånd måste förenas med krav på demokratiska reformer och mänskliga rättigheter, även om det inte alltid kan vara absoluta krav” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, Iran, Världsbanken
2010-01-04

Det svenska biståndet granskas

Katrineholms-Kuriren

“Det är mycket angeläget att bist