Avräkningar

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Avräkningar.

Diskussionen om Avräkningar innehåller:

  • 16 exklusiva debattartiklar
  • 284 debattartiklar
  • 11 dokument
  • 2 evenemang
  • 304 debattörer
  • 16 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Avräkningar (16 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-06-13

Vår välfärd ska inte ska bygga på utnyttjande av människor och natur i andra världsdelar

Jaime Gomez m.fl., Biståndsdebatten.se

Feministiskt initiativ förespråkar global rättvisa och avkolonisering. Vi måste utmana dagens världsordning där globala nord utnyttjar det globala syd. Vi vill att internationell samverkan sker med ömsesidig respekt mellan likvärdiga parter och att enprocentsmålet uppfylls utan avräkning för kostnader för flyktingmottagande i Sverige. Det skriver Jaime Gomez, Mats Ekenger och Maria Persson från Feministiskt initiativ.Avräkningar, Ekonomisk jämlikhet, Enprocentsmålet, Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-02-02

Migrationsfokus överskuggar fattigdomsbekämpning inom biståndet

Anna Knoll & Andrew Sherriff, Biståndsdebatten.se

Kortsiktig politisk respons till migrationskrisen ser i flera fall ut att ha underminerat rutiner för ett effektivt bistånd, och avräkningar för flyktingkostnader utgör en stor andel av dagens biståndsbudgetar. Detta visar en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Parallellt med diskussioner om hur biståndet kan användas för att mer systematiskt adressera migrationsströmmar måste vi föra en faktabaserad debatt om vilken typ av insatser som är värdefulla utifrån ett bredare utvecklingsperspektiv, skriver rapportförfattarna Anna Knoll och Andrew Sherriff.Avräkningar, Budget, EU, Europa, Flykt och migration, Hållbar utvecklingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/making-waves-implications-of-the-irregular-migration-and-refugee-situation-on-official-development-assistance-spending-and-practices-in-europe/"
2017-01-25

Alla biståndsutgifter ska vara spårbara

Alina Östling, Biståndsdebatten.se

En ny rapport från organisationen Open Government Partnership visar att Sverige har gjort framsteg vad gäller insyn i biståndet, men att det fortfarande finns en rad brister. I synnerhet behövs bättre information om när, till vem och varför biståndsmedel har betalats ut. Regeringen måste också avsätta tillräckliga resurser för att garantera insyn i genomförande och uppföljning av politiken för global utveckling (PGU), skriver rapportförfattaren Alina Östling.Avräkningar, Civilsamhället, Öppenhet och transparens, Politik för global utveckling (PGU), Webbplatsen Openaid.se
2016-07-01

Tre risker med den finansiella styrningen av biståndet

Sonja Daltung m.fl., Biståndsdebatten.se

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) har kartlagt vilka statliga aktörer som beslutar om vilka medel inom det svenska biståndet. Kartläggningen visar att biståndsbudgetens storlek varierar stort, ibland under samma år. Det framgår också att biståndet i ökad utsträckning binds upp i fleråriga avtal, och att beslut delegeras i stor omfattning. Det finns flera risker med den typen av styrning, skriver Sonja Daltung och Jan Pettersson.Ambassader, Avräkningar, Budget, Sida, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/vem-beslutar-om-svenska-bistandsmedel-en-oversikt/"
2016-05-16

Biståndet till Afrika behövs igen!

Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se

Efter omkring femton år av god tillväxt har den ekonomiska utvecklingen i Afrika abrupt förändrats. Behovet av bistånd ökar samtidigt som givarländer gör nedskärningar och omprioriteringar. Nu måste vi se till att värna om långsiktiga fattigdomsbekämpande insatser som drivs av de afrikanska länderna själva, skriver Lennart Wohlgemuth.Afrika, Avräkningar, Bilateralt samarbete, Multilateralt samarbete
2016-04-25

Krympande utrymme för civilsamhället kräver motåtgärder

Agneta Gunnarsson, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som det civila samhällets betydelse för utvecklingssamarbetet understryks minskar dess handlingsutrymme. Reaktionerna mot detta har hittills varit trevande, både i Sverige och internationellt. Nu krävs strategiska motåtgärder, skriver Agneta Gunnarsson, författare till en ny rapport om det allt hårdare klimatet för det civila samhället.Avräkningar, Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, SidaI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/krympande-utrymme-for-det-civila-samhallet/"
2016-04-14

Förbättra insynen i vapenexport och flyktingkostnader

Alina Östling, Biståndsdebatten.se

En ny rapport från organisationen Open Government Partership visar att Sverige har gjort stora framsteg vad gäller insyn i biståndet. Samtidigt saknas tillräcklig insyn i vapenexport, flyktingkostnader och skattefinansierade biståndsprojekt som genomförs av näringslivet, skriver forskaren Alina Östling.Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Vapenhandel
2015-12-16

Kom med och granska nedskärningen av biståndet

Nils Resare, Biståndsdebatten.se

Det internationella biståndet står inför den största nedskärningen i modern tid. De pengar som i dag går till utbildning och hälsovård kan snart vara uppätna av dyra fredsbevarande insatser. För att ta reda på vilka konsekvenserna blir drar Blank Spot Project i dag igång en öppen granskning av biståndet, skriver journalisten Nils Resare.Avräkningar, Budget, Mediabevakning
2015-12-10

Neddragningar av svenskt bistånd kan drabba småbrukare i Paraguay

Juan Felix Martinez Garcia m.fl., Biståndsdebatten.se

Nästa år kan nästan en tredjedel av biståndsbudgeten komma att användas för att finansiera flyktingmottagandet. På sikt kanske ännu mer. Vi vill dela med oss av den stora oro detta beslut skapar för människor i Paraguay - ett av många länder där det svenska biståndet gör avgörande skillnader, skriver agronomerna Juan Felix Martinez Garcia och Agnar Kjeller.Avräkningar, Budget, Jordbruk, Landgrabbing, Landsbygd, Paraguay
2015-11-12

Ta inte från biståndet – börja låna!

Stefan de Vylder, Biståndsdebatten.se

Det talas idag om en flyktingkris, men det är inte en kris för Sveriges offentliga finanser. Sverige har bra statsfinanser och ett utmärkt läge för att låna. Att ta från biståndet för att finansiera mottagning av flyktingar är både dumt och cyniskt, skriver nationalekonomen Stefan de Vylder.Avräkningar, Budget, Flykt och migration
2015-11-10

Att ta från biståndet handlar om värderingar, inte brist på resurser

Kajsa Johansson, Biståndsdebatten.se

De senaste veckorna har flera biståndsorganisationer protesterat mot att regeringen vill ta mer pengar från biståndet för att finansiera flyktingmottagning. De har påpekat att regeringen ställer fattiga människor mot varandra. Men det handlar inte om det. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha, skriver den tidigare biståndsarbetaren Kajsa Johansson. Avräkningar, Budget, Partipolitik
2015-11-06

Bistånd räddar liv

Maria Andersson m.fl., Biståndsdebatten.se

Var femte biståndskrona används i dag för att hantera flyktingmottagandet i Sverige. Att regeringen nu utreder om man kan ta ytterligare medel från svenskt bistånd, så mycket som 60 procent, riskerar att öka antalet människor som tvingas fly. Det skriver företrädare för tolv biståndsorganisationer.Avräkningar, Budget, Flykt och migration, HBTQI-personer
2015-10-08

Ambitiös budget skapar utmaningar för regeringen

Bertil Odén, Biståndsdebatten.se

Regeringens budget för 2016 innehåller ambitiösa planer för biståndet. Utmaningen blir att stå emot den politiska ryggmärgsreaktionen att vara med överallt och vara beredd att nedprioritera vissa av områdena, skriver biståndsexperten Bertil Odén.Avräkningar, Budget, Enprocentsmålet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030I artikeln hänvisas till "Biståndsåret 2016 – frukostseminarium med biståndsministern"
2015-02-24

Så mycket av det svenska biståndet används i Sverige

Sonja Daltung och Jan Pettersson, Biståndsdebatten.se

Idag presenteras en ny rapport som visar att 19 procent av det svenska biståndet används i Sverige, bland annat till flyktingmottagande. I debatten finns många åsikter om hur biståndet används här hemma, men det har inte tidigare funnits någon tydlig kartläggning av det. Vi hoppas att vår rapport bidrar till ökad förståelse för hur det statliga biståndet är organiserat, skriver Sonja Daltung och Jan Pettersson på Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).Avräkningar, Budget, Forskning och innovationI artikeln hänvisas till dokumentet: "Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige – en översikt"
2014-10-20

Viktiga satsningar i biståndsbudgeten

Sten Rylander mfl; Biståndsdebatten.se

Sverige är, efter Schweiz, det land inom OECD som urholkar biståndet allra mest. Det är beklagligt att den nya regeringen nu signalerar att urholkningen kommer att fortsätta. Andra budgetlösningar finns och borde diskuteras, skriver Sten Rylander och Annica Solhström från Forum Syd.Avräkningar, Budget
2013-10-28

Urgröpningen av biståndet får negativa konsekvenser

Erik Svanberg, Biståndsdebatten.se

Den tilltagande trenden att finansiera flyktingmottagande med bistånd kan bidra till ett farligt attitydsskifte, där invandring inte ses som ett naturligt fenomen som förtjänar en stabil plats inom ett lands inrikespolitik utan istället blir associerad med bistånd, filantropi och generositet. Det menar Erik Svanberg, skribent och student vid University of St Andrews och Renmin University of China.Avräkningar, OECD

Debattartiklar om Avräkningar (284 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-12-13

Biståndet är mer än SD:s tält och kaminer

Maria Andersson Willner m.fl., Aftonbladet

“När SD aviserar att ”10 miljarder kronor av biståndsbudgeten” ska gå till hjälp i krisers närområde anges inte från vilka delar av biståndsbudgeten dessa pengar ska tas. Är det insatser för barnadödlighet, flickors skolgång eller [...]Avräkningar, Budget, Humanitärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/12/08/bistandet-ska-inte-ga-till-flyktingar-i-sverige/"
2017-12-05

Sverige måste satsa mer där nöden är som störst

Karin Enström m.fl., Omvärlden

“Biståndspolitiken handlar om vägval och att prioritera begränsade resurser. Med tanke på de enorma humanitära behoven som råder anser vi att biståndet ska fokuseras där det behövs mest för att lindra nöd och hindra död. [...]Avräkningar, Budget, Enprocentsmålet, Partipolitik
2017-10-30

”Sverige, låt inte givarnas intressen styra biståndet”

Georg Andrén m.fl., Svenska Dagbladet

“Att låta givarnas egenintressen styra biståndets prioriteringar leder inte till effektivt bistånd. Ett fungerande bistånd sätter människor som lever i fattigdom i fokus och utgår från mottagarlandets verklighet. Bra bistånd bidrar till demokrati och ser [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Näringsliv
2017-09-15

”Nästa års biståndsbudget blir den största någonsin”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“I en svår och exceptionell tid krävs kloka, långsiktiga insatser. Det humanitära stödet är livsviktigt men det räcker inte. För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt behöver förmågan att bidra till hållbar [...]2. Bistånd, Avräkningar, Biståndets målsättning, Demokrati, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2017-09-06

Ett av de största sveken i modern tid

Aday Bethkinne, Dagen

“Att på plats i Syrien och i Iraks grannländer träffa offren för folkmordet, gör att man åter blir medveten om ett av de största sveken i modern tid. Svenskt bistånd har de senaste åren gått [...]Avräkningar, Flykt och migration, Irak, Mänskliga rättigheter, Syrien
2017-03-20

”Håll fast vid enprocentsmålet”

Thord Palmlund, Dagens Nyheter

“Land efter land drar ner på sitt bistånd, inte minst den störste biståndsgivaren, Trumps USA som för över pengar från biståndsbudgeten till försvar och säkerhet, inklusive den mexikanska muren. Enprocentsmålet är en av statsmakterna fastställd [...]Avräkningar, Budget, Enprocentsmålet, Flykt och migration, FN, Multilateralt samarbete, Sida, Syrien, VolymArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/17/iden-om-ett-utgiftsmal-for-bistandet-har-tjanat-ut/"
2017-02-16

”Regeringen ser över systemet för avräkningar”

Ulrika Modéer, Dagens Nyheter

“Den alternativa prognosmodell som Landin och Westander hänvisar till, som Migrationsverket först lade ut på sin hemsida, riskerar att bli missvisande eftersom den utgår från att dygnskostnaden för asylsökande ska vara densamma som den var [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Migrationsverket, OECDArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/02/16/regeringen-tvingade-fram-storre-bistandsavrakning/"
2017-02-16

”Regeringen tvingade fram större biståndsavräkning”

Staffan Landin m.fl., Dagens Nyheter

“Migrationsverket publicerade den 7 februari en ny prognos för regeringen med väsentligt lägre kostnader för att ta emot asylsökande. Det betydde att regeringen, med stöd av den officiella prognosen, bara kunde överföra 4,0 i stället [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Migrationsverket, OECD, Partipolitik
2017-01-18

”Lövin är inte tydlig om avräkningarna”

Bo Forsberg m.fl., Svenska Dagbladet

“Det råder fortfarande oklarhet gällande vad som motiverar de ökade avräkningarna från biståndet. Ökad insyn i beräkningsmetoder och en transparent redovisning kan råda bot på detta. Biståndet behövs till det som riksdagen satt som mål, [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Migrationsverket, OECD, Öppenhet och transparensArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/13/lovin-avrakningarna-foljer-internationella-regler/"
2017-01-13

“Lövin: Avräkningarna följer internationella regler”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“En rad biståndsorganisationer kritiserade på SvD Debatt (10/1) att regeringen gör avräkningar från biståndet för omkostnader för människor som flyr från förtryck, krig och konflikter och söker asyl i Sverige. Dessa avräkningar är dock helt [...]Avräkningar, Barn och unga, Enprocentsmålet, Flykt och migration, OECDArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/10/regeringen-maste-sluta-ta-av-bistandspengarna/"
2017-01-10

”Regeringen måste sluta ta av biståndspengarna”

Bo Forsberg m.fl, Svenska Dagbladet

“Civilsamhällets kritik har inte handlat om flyktingmottagandet. Sverige ska värna asylrätten och vi är starkt kritiska mot de lagar som hindrar männi­skor från att utöva den rätten. Det är också självklart att ett bra asylmottagande [...]Asylrätt, Avräkningar, Biståndsformer, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Sverige
2016-12-19

Även biståndspolitik måste visa resultat

Sofia Damm, Svenska Dagbladet

“[A]tt en minister närmast raljerar över att den politik hon ansvarar för också bör kunna peka på vilka resultat den åstadkommer är inte bara häpnadsväckande – det är direkt kontraproduktivt. Varje politikområde måste kunna redovisa [...]Avräkningar, Diktaturer, Filippinerna, Fred och säkerhet, Partipolitik, Policyramverket för svenskt bistånd, Resultat, Saudiarabien, VapenhandelArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/15/nu-tar-vi-ett-helhetsgrepp-om-svenskt-bistand/"
2016-12-16

Biståndet i skottgluggen

Ylva Bergman, Omvärlden

“Många har kallat det slutet för globaliseringen, där den egna nationen ställs i centrum framför humanism och öppenhet. Det har talats om behov av en andningspaus och EU har gjort överenskommelser med tredje land om [...]Avräkningar, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Press- och yttrandefrihet, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Utvärdering
2016-09-01

Kidnappade av extremhögern

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“I sak har de givetvis rätt. Våra pengar kan göra mycket större nytta i UNHCR:s flyktingläger än här. I stället för att försöka lösa globala problem genom att locka hit de nödställda läggs fokus om till [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/31/minskade-asylkostnader-ger-utrymme-for-hogre-bistand/"
2016-08-31

Minskade asylkostnader ger utrymme för högre bistånd

Isabella Lövin m.fl., Dagens Nyheter

Som en följd av att avräkningarna för asylkostnader inom biståndet väntas minska under 2016 kommer regeringen i höständringsbudgeten, som bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet, föreslå att 6,4 miljarder kronor återförs till biståndet i år. [...]Avräkningar, Biståndsformer
2016-06-07

”Lägg in en högre växel Lövin”

Hans Linde, OmVärlden

“Det är nu tretton år sedan riksdagen antog PGU, Politik för Global Utveckling, med syfte att göra svensk politik mer samstämmig. Trots det ser vi fortfarande alldeles för många exempel på hur handels-, jordbruks- och [...]Avräkningar, Civilsamhället, Kapitalflykt, Kvinnor, Politik för global utveckling (PGU), Vapenhandel
2016-04-14

Syrefattigt duttande i vårbudgeten

Adam Cwejman m.fl., Göteborgs-Posten

“Regeringen vill skära ner på det internationella biståndet med 4 miljarder kronor. Resurserna ska i stället gå till flyktingkostnader i Sverige. Detta sker i en tid då FN:s flyktingorgan UNHCR efterfrågar mer resurser för att [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik, Volym
2016-04-10

”Liberalerna måste sluta hyckla om biståndet”

Julia Kronlid, Svenska Dagbladet

“Även om Ohlsson låter påskina att ansvarighet i biståndsfrågan är en grundbult i Liberalernas utrikespolitik, så vittnar hennes rösthistoria om någon helt annat.” Afghanistan, Avräkningar, Budgetstöd, Enprocentsmålet, Korruption, Palestina, Partipolitik, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/04/07/bistand-ska-inte-ges-utan-att-vi-staller-krav/"
2016-04-07

”Bistånd ska inte ges utan att vi ställer krav”

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

“Som verktyg ska biståndet användas som både piska och morot. Stater som genomför demokratiska reformer, främjar mänskliga rättigheter, jämställdhet, öppenhet och som minskar korruption ska belönas för detta. Stater som fortsätter att kränka sina medborgares [...]Afghanistan, Avräkningar, Bilateralt samarbete, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Enprocentsmålet, Flykt och migration, Öppenhet och transparens, Palestina, Syrien, Villkorat bistånd
2016-02-24

”Flyktingkrisen tvingar oss att prioritera”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Vi har rekordstora avräkningar till följd av den internationella flyktingkrisen. I detta svåra läge har vi valt att prioritera de områden där svenskt bistånd gör allra störst nytta: de mest allvarliga humanitära kriserna, fredsbyggande insatser [...]Avräkningar, Budget, Hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/21/ministern-bortser-fran-halsoforskningen/"
2016-02-16

Männen får hjälpen – kvinnorna får dö

Gulan Avci m.fl., Aftonbladet

“De flesta av världens fattiga är kvinnor. Vad den rödgröna regeringen kallar “avräkning” innebär i praktiken att upp till en tredjedel av biståndsbudgeten numera kan tas från världens svagaste och istället användas till flyktingmottagande här [...]Avräkningar, Budget, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Kvinnor
2016-02-16

Minister: Bistånd till hälsa är fortsatt prioriterat

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Sveriges totala hälsobistånd uppgår till närmare 4 miljarder kronor om året. Vi drar ner mindre på hälsobiståndet än på övrigt bistånd. Och inom hälsa så prioriterar vi särskilt stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och [...]Avräkningar, Budget, Hälsa, HIV/AIDS, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdI artikeln hänvisas till "Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!"
2016-02-02

Biståndet till konflikternas närområden måste öka

Jens Stilhoff Sörensen, Dagens Samhälle

“Några av världens största flyktingläger ligger i Östafrika och ser alltmer permanenta ut. För att inte tillåta att denna explosiva uppbyggnad fortsätter är det nödvändigt att dels fokusera på stöd till dessa lokalsamhällen och öka biståndsinsatser i konflikternas [...]Asylrätt, Avräkningar, EU, Flykt och migration
2015-12-16

”Fel att ta 30 procent av biståndet”

Julia Kronlid, Svenska Dagbladet

“Isabella Lövin vill framstå som hedervärd i och med infört tak om 30 procent, detta trots att regeringen nyligen initierat en utredning om möjligheten att ta 60 procent av biståndet till flyktingmottagande i Sverige. Att [...]Avräkningar, Budget, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/12/13/lovin-svenskt-bistand-har-gett-oss-inflytande/"
2015-12-13

Lövin: Svenskt bistånd har gett oss inflytande

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Sverige spelade en central roll i klimatförhandlingarnas slutskede, genom flera viktiga medlaruppdrag. Att vi fick dessa förtroendeuppdrag är mycket en följd av att vi ses som en pålitlig biståndsgivare och partner till fattiga länder. Svenskt [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2015-12-02

Bistånd avgörande för hbtiq-rörelsen

Kasha Jaqueline Nabagesera m.fl., Aftonbladet

“Trots att Sverige sett till reella volymer är ett litet biståndsland är det en av de ledande givarna till hbtiq-rörelsen. Ökade avräkningar kan därför få svåra och omfattande konsekvenser.” Avräkningar, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter
2015-12-02

Låt inte fattiga betala för vår flyktingpolitik

Tomas Jansson, Göteborgs-Posten

“Av 40,4 miljarder som är budgeterat för bistånd stannar 8,8 miljarder i Sverige. Nu förbereder regeringen ännu större avräkningar på biståndet för att finansiera flyktingmottagandet. Att ta pengar från människor som lever i största fattigdom [...]Afghanistan, Avräkningar, Flykt och migration
2015-12-01

KD: Fortsatt ambitiöst bistånd

Ebba Busch Thor m.fl., Dagen

“Biståndsbehoven i världen är större än på länge, och det är därför varken rimligt eller strategiskt av regeringen att i detta läge planera tidernas högsta a­vräkningar från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagande i Sverige. Detta [...]Avräkningar, Flykt och migration, Humanitärt bistånd
2015-12-01

Avräkningsgräns för biståndet en pyrrhusseger för Miljöpartiet

Erik Halkjaer, OmVärlden

“Hade finansminister Magdalena Andersson, fått som hon velat hade avräkningarna kunnat bli 60 procent av biståndet nästa år. För lite tyder på att Socialdemokraterna, när de satte sig i regeringen, hade några planer på att [...]Avräkningar, Budget, Partipolitik
2015-11-25

Våld mot kvinnor och ojämställdhet central del av extremism, terrorism och flyktingkriser

Gunilla Hjelm m.fl., Sundsvalls Tidning

“Så länge våld, förtryck och en uttalad könsapartheid mot kvinnor är måttstocken för mäns maskulinitet och makt i extrema ideologier, kommer det sexuella våldet, eller endast hotet om sexuellt våld, förbli ett viktigt bränsle bakom [...]Avräkningar, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resolution 1325
2015-11-24

Finansministern tappar greppet

Eric Erfors, Expressen

“Nog vore det klädsamt om finansministern kunde säga var smärtgränsen går när det gäller att sänka det svenska utvecklingsbiståndet till jordens fattigaste. Miljöpartiet skrek i alla fall högt i opposition när alliansregeringen snattade betydligt mindre [...]Avräkningar
2015-11-23

Sverige ska vara fossilfritt år 2030

Philip Botström m.fl., Aftonbladet

“Vi är glada över att vår regering ger mest klimatfinansiering per capita till fattiga länder. Men vi oroas över de signaler som tyder på att regeringen vill avskriva än mer från biståndet. I internationella sammanhang [...]Avräkningar, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik
2015-11-23

”Avskrivningarna av biståndet är inte feministisk utrikespolitik”

Klara Lidman, Svt Opinion

“De omfattande avskrivningar av biståndet till flyktingmottagande som nu sker innebär raka motsatsen till den reformagendan och sker på bekostnad av några av världens mest utsatta personer, till stor del kvinnor. Det är en utrikespolitik som [...]Avräkningar, Budget, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration
2015-11-19

Skär inte i svenskt bistånd

Bill Gates, Dagens Industri

“Att skära i biståndet i dag riskerar att kosta oss de framgångar vi har kämpat så hårt för och kan i framtiden komma att skada miljoner människor. Det kan i sin tur leda till ökade [...]Avräkningar, Flykt och migration, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Näringslivsbistånd
2015-11-19

Låna eller höj skatten – och freda biståndet

Anders Wijkman, Expressen

“Att skära i biståndet för att kortsiktigt klara notan för flyktingmottagandet i Sverige vore en sällsynt missriktad åtgärd. Det skulle, om något, öka trycket på Europas gränser. Biståndet har gjort – och kan göra – [...]Afghanistan, Asylrätt, Avräkningar, EU, Jemen, Klimat & miljö, Libanon, Libyen, Syrien
2015-11-14

Överge inte kampen mot fattigdomen

Helen Clark m.fl., Svenska Dagbladet

“Medan ett stort antal flyktingar onekligen kräver mer medel för att möta deras behov, måste de långvariga samarbeten som traditionella givare har med utvecklingsländer, multilaterala partners och det civila samhället vårdas för att uppnå fattigdomsbekämpning [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-11-12

Ekonom: Fel av Sverige att skära i biståndet

Jeffrey Sachs, Svenska Dagbladet

“Den rätta finansåtgärden vid en tillfällig chock är att finansiera den, alltså öka budgetunderskottet tillfälligt för att betala en snabbt uppkommen, men tillfällig, utgift. I stället för att skrota reformer 2016 eller höja skatter borde [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Syrien
2015-11-11

SD: Dags att övriga partier pratar med oss

Jimmie Åkesson m.fl., Svenska Dagbladet

“Genom bland annat avskrivningar av biståndet kommer regeringen att, för varje asylsökande i Sverige, tvingas till besparingar som skulle ha gått till att hjälpa flyktingar i och omkring de säkra zoner som finns i krisdrabbade [...]Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-11-11

SD tar från de fattiga

Micael Grenholm, Upsala Nya Tidning

“SD har precis samma låga biståndsambition som regeringen har just nu, och de utlovade satsningarna till UNHCR och WFP tas från andra biståndsprojekt, som biståndsexperten Staffan Landin har förklarat detta utförligt på sin hemsida. SD [...]Avräkningar, Budget, Enprocentsmålet, Flykt och migration, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/07/vi-satsar-mest-av-alla-pa-bistand/"
2015-11-11

Att halvera biståndet skulle betyda att man tar pengar från världens allra fattigaste.

Tommy Ohlström, m.fl, Sydsvenskan

“Regeringen överväger att halvera stödet till fattiga och katastrofdrabbade länder för att finansiera flyktingmottagande i Sverige. På sikt kommer detta att leda till ökad otrygghet, även i vår del av världen. Om det långsiktiga biståndet [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Partipolitik
2015-11-11

”Korkat och kortsiktigt” att skära i bistånd, tycker IM

Sydsvenskan

““Korkat och kortsiktigt” kallar Ann Svensén tankegångarna om att det inte spelar så stor roll om man skär i biståndet. För de svenska insatserna gör skillnad. – Eftersom Sverige är särskilt bra på att stötta demokrati och [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2015-11-11

Ställ inte svenskt bistånd mot flyktingar

Arne Bisten, m.fl, Göteborgs-Posten

“Att skära ned biståndet får stora negativa konsekvenser för världens fattigaste. Även om vi förstår att Sveriges kostnader för flyktingmottagandet ökat kraftigt är det orimligt att ta den kostnaden från biståndsbudgeten och ställa två utsatta [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration
2015-11-10

En gräns är passerad

Martin Tunström, Barometern

“Moderaterna talar om att minska biståndet till länder som inte samarbetar med att ta emot återvändande vilket låter enkelt. Men dels minskar ju biståndet kraftigt när det ska finansiera mottagningen, dels riskerar ett minskat bistånd [...]Asylrätt, Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-11-10

Isabella Lövin varnar för kapning av bistånd

Expressen

“Enligt ministern är biståndet i Somalia uppbundet och avtalat fram till 2017 och hon varnar för att nedskärningar kan få allvarliga konsekvenser. – Om man misslyckas med Somalia kommer radikala extremister och al-Shabaab att fullständigt ta [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik, Somalia
2015-11-09

”Att ta pengar från biståndet är lika effektivt som att ta ett sms-lån”

Bodil Valero, OmVärlden

“Biståndets förebyggande arbete är avgörande för att mildra orsakerna till att människor tvingas fly från första början. Att ta från biståndet för att täcka flyktingmottagandet blir därför lika ineffektivt som att betala familjeekonomin med sms-lån.” Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2015-11-07

Vi satsar mest av alla på bistånd

Julia Kronlid, UNT

Vårt anslag till flyktinghjälp kommer i första hand att gå till UNHCR, inklusive tre miljarder till World Food Program vilket skulle täcka deras nuvarande nödförfrågan, vi skulle dessutom kunna bidra till världsbanken för att långsiktigt [...]Avräkningar, Partipolitik
2015-11-07

Bollandet med biståndet riskerar liv i Afghanistan

Lasse Bengtsson, SvD

Regeringens bollande av pengar från biståndet till flyktingmottagningen riskerar bland annat att slå sönder en ovanligt väl fungerande och respekterad svensk biståndsorganisation, Svenska Afghanistankommittén. Detta trots att ett mycket stort antal av dem som nu [...]Afghanistan, Avräkningar, Flykt och migration, Humanitärt bistånd
2015-11-07

Sluta hyckla om biståndsmiljarderna

Ivar Arpi, SvD

Eftersom Sverige nu har en enormt påfrestande flyktingkris tas mer än tidigare. För Sveriges del är det inte hållbart i längden med de migrationskostnader vi har i dag. Men att minska och fokusera biståndet behöver [...]Avräkningar, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, KorruptionI artikeln hänvisas till "Vi öppnar upp för en levande debatt om biståndet"
2015-11-06

Rör inte biståndet – höj skatten i stället

Ulf Bjereld, Aftonbladet

“Det är relativt lätt att plocka pengar från världens fattiga. De höjer knappast sin röst i svensk media, ingen får höjda skatter och ingen riskerar att kallas oansvarig när utgiftstak utmanas. Vi krymper alltså medvetet [...]Avräkningar, Flykt och migration
2015-11-06

I år får Dalarna mer bistånd än Bangladesh

Hans Linde, Expressen

“Isabella Lövin har under sitt dryga år som biståndsminister tagit viktiga initiativ för att möta klimatförändringarna och stötta sköra stater. Hon har dragit igång ambitiösa processer med att göra svensk utvecklingspolitik mer samstämmig och för att [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration
2015-11-05

Rätt att finansiera med biståndet

Fredrik Segerfeldt, Expressen

“Det är inte utan att man misstänker att en del av motståndet mot avräkningarna handlar om att biståndsindustrin själv får mindre makt och resurser. Tidigare har egenintresset spelat en viktig roll i svensk biståndsdebatt. Det är [...]Avräkningar, Flykt och migration, RemitteringarArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/10/26/betala-inte-katastrofen-med-bistandet/"
2015-11-05

Ett halverat bistånd skapar fler flyktingar

Lena Ag m.fl., Aftonbladet

“Att halvera biståndet för att finansiera flyktingmottagande vore därför samma sak som om kraftigt ökade kostnader för akutsjukvården skulle finansieras genom att lägga ned hälften av alla vårdcentraler. Kortsiktigt skulle reformen kunna räknas hem, men [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration
2015-11-04

“Det här var inte tanken med kvinnokampen “

Petra Östergren, Expressen

“Aktuellt sände ett inslag eftersom regeringen deklarerat att biståndet kunde komma att halveras och ville ge ministrarna tillfälle att ge sin syn på saken. Men ministrarna kunde alltså inte, så de katastrofala följderna som detta [...]Avräkningar, Enprocentsmålet
2015-11-04

“S går snart under skammens gräns”

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Nu vill Finansdepartementet ha ännu mer, det talas om så mycket som 40–50 procent av hela biståndsbudgeten, alltså långt under ”skammens gräns”. För de människor i utvecklingsländer som går i skolor eller får sin sjukvård [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, FN
2015-11-04

“Slopa biståndsmålet”

Dagens Nyheter

“Det är också en vacker tanke att finansdepartementet ska vika en tiondels tionde – 1 procent av Sveriges BNI – för vårt internationella bistånd. Men ingen högre makt har slagit fast att det inte får rubbas. [...]Avräkningar, Flykt och migration, Sida, Utrikesdepartementet
2015-11-03

”Var det bara skitsnack Stefan Löfven?”

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Svenska dagbladet

“Vår oro för att den svenska regeringens satsning på sanitet bara ska visa sig vara ett luftslott förstärks ytterligare av de diskussioner som nu förs om att ännu mer pengar ska tas från biståndet till [...]Avräkningar, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Vatten, Volym
2015-11-03

Vem betalar flyktingnotan?

Susanna Birgersson, Göteborgs-Posten

“Sverige har en biståndsminister. Hon heter Isabella Lövin (MP). Om stora delar av biståndsbudgeten ska omdirigeras behöver hon presentera en seriös utredning om var nedskärningarna gör minst skada. Allt kan inte vara precis lika viktigt. [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration
2015-11-03

S har tappat sin moraliska kompass

Expressen

Om Sverige som världens ledande biståndsgivare plötsligt halverar sin budget för att vi inte klarar att få ihop ekonomin kan det bilda exempel för andra länder. Visserligen medger OECD:s så kallade DAC-regler att länder får [...]Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-11-03

Dags att tala klarspråk

Johan Rudström, Svenska Dagbladet

Det är inte bara generaldirektörer som är vilsna av nyordningen, där regeringen och oppositionen förhandlar om migrationspolitiken i slutna rum. Alla svenskar borde fråga sig hur förslag som närmast var tabu för några veckor sedan [...]Avräkningar, Flykt och migration
2015-11-03

Rätt att ta av biståndet. Men kräv mer av andra länder.

Sydsvenskan

“Det skulle kunna innebära att en miljon människor som idag får hjälp i de läger där vi arbetar skulle bli utan stöd.” Djupt beklagligt, naturligtvis. Ändå gör regeringen rätt i att undersöka möjligheterna att ta mer [...]Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-10-29

Att ta från dem som saknar en egen röst

Anna Westin m.fl., Sundsvalls Tidning

“Hur ska kvinnorna i fattiga länder kunna nå en bättre jämställdhet med en politik där en svag grupp, flyktingarna i Sverige ställs mot en annan svag grupp, de som mottar bistånd i länder som Afghanistan? [...]Afghanistan, Avräkningar, Jämställdhet, Utbildning
2015-10-26

Betala inte katastrofen med biståndet

Jens Orback, Expressen

“Att ställa vårt flyktingmottagande mot arbetet för en rättvisare och tryggare värld är inte bara direkt kontraproduktivt, det kommer dessutom skada alla de människor världen över som varje dag kämpar mot de strukturer som håller [...]Avräkningar, Flykt och migration
2015-10-23

SD: Helt otillräckligt för att lösa flyktingkrisen

Julia Kronlid m.fl., Svenska dagbladet

“Långsiktigt vill vi se ett bistånd som skapar förutsättningar för människor i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor utifrån deras grundläggande behov i den omedelbara vardagen exempelvis genom ökad tillgång till vatten och sanitet, för [...]Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-10-21

Skrattretande UD-argumentation

Janerik Larsson, Svenska Dagbladet

“Å ena sidan står finansdepartementet som menar att en betydande del av biståndsbudgeten ska användas som bistånd till flyktingarna. Å andra sidan står UD som är oroat över dels att bilden av en feministisk utrikespolitik ska [...]Avräkningar, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till "Sveriges Radio: Strid i regeringen om hur flyktingmottagningen ska betalas"
2015-10-18

Oanständigt att Sverige ger notan till fattiga länder

Staffan Landin, Dagens Nyheter

“Det är Sveriges riksdag och ingen annan som har bestämt att varje mottagen asylansökan automatiskt ska innebära 110.000 kronor mindre i bistånd till fattiga länder. Det är ett ansvar de inte kan komma ifrån. Nästa [...]Avräkningar, Flykt och migration, Migrationsverket
2015-10-08

Biståndet ska inte stanna i Sverige

Susanne Nyström, Ystads Allehanda

“Rent tekniskt gör regeringen ingenting fel. Enligt OECD:s regler får en del kostnader för flyktingmottagande räknas av från biståndet, vilket många länder delvis gör. Skillnaden är att OECD-snittet för avräkningar ligger på 2 procent (Svenska [...]Avräkningar, Flykt och migration, OECD
2015-10-01

Hela Sverige skramlar, bokstavligen

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Kostnadsökningarna på migrationsområdet tas sedan länge direkt ifrån biståndet. Resurser som var tänkta att avhjälpa eller förebygga flyktingkatastrofer med bistånd på plats används till att ersätta kommuner för boende och de kostnader som förknippas med [...]Avräkningar, Flykt och migration, Välgörenhet
2015-09-16

Oacceptabelt att de andra gör så lite

Anna Kinnberg Batra, m.fl., Expressen

“Sverige bör därför omgående göra omprioriteringar inom biståndet för att till exempel kunna svara upp mot FN:s humanitära appell, som för närvarande endast är fylld till en knapp tredjedel. Det finns ingen motsättning mellan att hjälpa [...]Avräkningar, Biståndsformer, Flykt och migration, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2015-09-15

Finn sju fel i Löfvens regeringsförklaring

Expressen

“Löfven predikade: ”De humanitära insatserna måste förstärkas och effektiviseras.” Och felet är: Regeringen skär ner på biståndet eftersom en femtedel av biståndsbudgeten i år går till flyktingmottagandet i Sverige. I opposition var MP stenhårda motståndare till [...]Avräkningar, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2015-09-14

Du talar inte sanning om invandringen, Lööf

Mattias Karlsson, Aftonbladet

“I debatten mellan Annie Lööf och Jimmie Åkesson i SVT:s nyhetssändning försökte Lööf avdramatisera massinvandringens storlek och konsekvenser genom att hävda att ”bara” ca 44 000 personer beviljades asyl under 2014. För att kunna lyckas [...]Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-09-12

Regeringen vill öka flyktinghjälp

Sydsvenskan

“I år omfattar Sveriges bistånd uppemot 40 miljarder kronor. Men över 8,4 miljarder av det räknas av för att användas till mottagande av flyktingar i Sverige. Det följer internationella riktlinjer för avräkning, framhåller Isabella Lövin. [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2015-09-08

“Effektiv flyktinghjälp är inte invandring”

Jimmie Åkesson, Göteborgs-Posten

“Varken regeringen eller Alliansen är beredda att tänka om i flyktingfrågan. I stället fortsätter de att spendera otaliga miljarder av skattebetalarnas pengar och lyckas ändå bara hjälpa en bråkdel av flyktingarna. Det har gått så [...]Asylrätt, Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2015-08-22

Fri rörlighet eller reglerad migration?

Alice Teodorescu, Göteborgs-Posten

“När vi nu rett ut begreppen kan vi konstatera att acceptansen för en fortsatt hög migration sammanhänger med hur väl integrationen fungerar. I Sverige fungerar den dåligt, vilket aktualiserat frågan om volymer. Vi kan också [...]Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-08-21

Ge inte flyktingnotan till världens fattiga

Elisabeth Dahlin, Aftonbladet

“I dag används 25 procent av biståndsbudgeten. Samtidigt vill regeringen motverka fattigdom och kriser som leder till att människor flyr. Att då lägga var fjärde biståndskrona på flyktingmottagande är både kontraproduktivt och kortsiktigt.” Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2015-08-14

“Sveriges avräkningar från biståndet är absurda”

Hans Linde, Omvärlden

Avräkningarna får absurda konsekvenser. I år får Dalarna mer pengar från den svenska biståndsbudgeten än Bangladesh, samtidigt som 5 200 bangladeshiska kvinnor dör varje år i samband med en förlossning. Blekinge får mer bistånd än [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik
2015-05-29

Lövins propagandapengar

Erik Hagström, Svenska Dagbladet

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) vill dock använda delar av biståndsbudgeten till just detta. Skattebetalarna ska via biståndsbudgeten betala för ”en levande debatt om biståndet”. Enligt statsrådet är tanken att ”öka engagemanget för internationella frågor och [...]Avräkningar, Budget, Partipolitik, Resultat
2015-04-15

Cogito: Riskabelt att låta biståndet bekosta flyktingmottagande

Alrik Altvall, Dagens Arena

“En diskussion om huruvida vi ska erbjuda skydd för människor som flyr undan krig och förtryck eller hjälpa samhällen ur fattigdom och misär är lite som att ifrågasätta om samhället skall erbjuda vaccinationer eller akutsjukvård. [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration
2015-03-07

Flyktingpojkarna får mest resurser

Helena Brandt, Svenska Dagbladet

“För att svenska jämställdhetsmålen ska uppnås, och de internationella åtagandena i FN:s kvinnokonvention och Beijing Platform for Action följs, krävs att de offentliga budgetarna analyseras utifrån de konsekvenser resursfördelningen får på kvinnor respektive män. Varför [...]Avräkningar, Flykt och migration, Jämställdhet, Migrationsverket
2014-11-30

Sverige vill vara ett biståndsföredöme men kontrollen av hur pengarna används brister

Helsingborgs Dagblad

“I år går rekordstora 8,3 miljarder kronor av biståndet till att bekosta det likaledes rekordstora svenska flyktingmottagandet. Enligt tidningen OmVärlden har detta lett till det något märkliga förhållandet att svenska län tillhör de största mottagarna [...]Avräkningar, Flykt och migration, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Bistånd genom internationella organisationer"
2014-11-28

Migration mer effektivt än bistånd

Fredrik Segerfeldt, Expressen

“Det är möjligen olyckligt för Lövin att samma dag som hon hyllar biståndet totalsågas samma företeelse ytterligare en gång av Riksrevisionen. Migration är en långt mer effektiv utvecklingskatalysator än bistånd. Det borde en miljöpartist kunna [...]Avräkningar, Bangladesh, Flykt och migration, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "Har aldrig ifrågasatt biståndets volym"
2014-11-23

“Rätt att sänka biståndet, Lövin”

Fredrik Segerfeldt, Expressen

“Såväl juridiskt som politiskt och moraliskt är det rätt att använda biståndsbudgeten till att finansiera migration. Vi vet att bistånd ofta gör mer skada än nytta och att migration fungerar som fattigdomsbekämpare.” Avräkningar, Flykt och migration, Politik för global utveckling (PGU), Sida
2014-11-22

Biståndet avslöjar MP:s epic split

Expressen

Biståndsministern vred sig som en mask när hon skulle försvara att kostnader för flyktingmottagandet även i fortsättningen kommer att räknas av mot biståndet. I ena stunden var det alliansens fel som lämnat så stora underskott. I [...]Avräkningar, Enprocentsmålet
2014-11-20

EU når inte biståndsmålet

Rädda Barnen m.fl, Omvärlden

Att EU sviker biståndslöftet och att Sverige urholkar biståndsbudgeten är oroande. Det försvårar inte bara arbetet med att uppnå millenniemålen – EU:s nedprioritering av biståndet sänder negativa signaler inför förhandlingarna av nya internationella överenskommelser och [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, Post-15, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Aid Beyond 2015"
2014-11-10

Räkna in det kommunala biståndet

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Kommunerna har successivt flyttat fram positionerna på biståndsområdet och ny lagstiftning har tvingats fram underifrån. Med inträdet i EU lösgjordes också projektpengar och Sida har öppnat för kommunala partnerskap. Tidigare givna gränser för den kommunala kompetensen [...]Avräkningar, Kommunbistånd
2014-10-23

Ytterst står biståndets kvalitet på spel

Bo Forsberg m.fl, Svenska Dagbladet

Diskussionen handlar i grunden inte om vilka avräkningar man får eller inte får göra enligt gemensamma regler i OECD. Ytterst handlar det om värderingar och prioriteringar och om Sverige vill värna biståndets kvalitet eller inte. Avräkningar, Flykt och migration, MigrationsverketArtikeln är en replik på: "Vi följer riktlinjer för flyktingkostnader"
2014-10-22

Vi följer riktlinjer för flyktingkostnader

ISABELLA LÖVIN Svenska Dagbladet

“I en svår tid är det ändå med stolthet vi konstaterar att vi kan upprätthålla ett generöst bistånd och vara ett öppet och humant land för de som söker sin tillflykt här. Sverige är ett [...]Asylrätt, Avräkningar, Flykt och migrationArtikeln är en replik på: "Urholkat bistånd svek mot utsatta"
2014-10-15

Urholkat bistånd svek mot utsatta

Bo Forsberg m.fl, Svenska Dagbladet

“Vi som arbetar direkt på plats vet att biståndet ger effekt. Men trots framstegen lever mer än en miljard individer fortfarande i extrem fattigdom, 850 miljoner människor lider av undernäring och 18 000 barn dör varje [...]Avräkningar, Biståndsformer, Budget, Volym
2014-09-18

S vill ha ny biståndspolitik

Kenneth G Forslund, Uppsala Nya Tidning

Det finns egentligen ett brett stöd i Sveriges riksdag för en svensk biståndspolitik som bygger på samarbete, förtroende och fattiga människors egen medverkan i sin förändring. Med en socialdemokratiskt ledd regering efter valet har svensk biståndspolitik [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Sämre bistånd med rödgröna"
2014-09-16

Några frågor för den nya biståndsministern

Sten Rylander m.fl, OmVärlden

Välkommen till posten som ny biståndsminister! Valresultatet visar att du – vem du än är – med all kraft måste stå upp för principen om alla människors lika värde. Vi i det svenska civilsamhället förväntar oss [...]Avräkningar, Civilsamhället, Gröna fonden, Jämställdhet, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2014-08-21

Syna Sverigedemokraternas bluff

Tomas Gustafson, Borås Tidning

“För det andra vill SD förändra Sveriges bistånd till att i större utsträckning bara handla om katastrofbistånd. Detta motsäger hela andemeningen i SD:s tidigare uttalanden om bistånd där målet har varit att hjälpa människor i [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2014-08-21

När omvärlden kom till valrörelsen

Martin Tunström, Barometern

“Att situationen är extraordinär påvisas också av att det inte uppstår någon debatt om att regeringen planerar att föra över pengar från biståndet till asylmottagandet, enligt det internationella regelverk som finns. Sådana avräkningar brukar annars [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2013-12-01

Deniz Kellecioglu: Egenintressen förstör biståndet

Deniz Kellecioglu, Dagens Arena

“Det övergripande målet med Sveriges internationella bistånd är att “bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”. Till detta har Sverige ett kvantitativt mål om att spendera en procent av bruttonationalinkomsten på [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Demokrati, Näringsliv, Öppenhet och transparens, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "Lägesrapport från arbetet med att utveckla de interna arbetsformerna inom UD:s biståndspolitiska verksamhet"
2013-10-23

Maximera effektivitet och kvalitet i biståndet

Expressen

“Att Sverige ska bistå med just en procent av bruttonationalprodukten, BNP, är inte problemfritt. Varför inte ge 1,5 procent om pengarna verkligen gör nytta?Ett volymmål behövs för att värna biståndet, brukar det heta. Men regeringen [...]Avräkningar, Biståndsminister Hillevi Engström (M), Enprocentsmålet, Riksrevisionen, SADEV, Utrikesdepartementet
2013-10-02

Lön är också ett ord för bistånd

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Den svenska indignationen har till stor del handlat om före detta biståndsminister Gunilla Carlssons lön, som betalades med biståndspengar. På grund av detta kan någon långt borta antas ha blivit utan middag, har flera politiker förklarat, [...]Avräkningar, FN, Sida, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 7"
2013-09-27

Lönepengar ur biståndsbudgeten går till fler än bara ministrar

Borås Tidning

“Men det kan också vara av intresse i sammanhanget att påpeka att det finns andra aktörer som också får sina löner ur samma påse. En av regeringens och Carlssons argaste kritiker är Bo Forsberg, generalsekreterare för [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Gunilla Carlssons löneskandal 2013
2013-09-26

M valkampanjade för biståndspengar

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Den 16 september 2010 kampanjade biståndsminister Gunilla Carlsson (M) vid Linköpings universitet. Det ”blåser blåa valvindar i Linköpingsområdet” meddelade Moderaterna på sin kampanjblogg. Som Ekot avslöjade i tisdags var Gunilla Carlssons lön mellan 2009 till 2012 finansierad av [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Partipolitik
2013-09-25

Biståndsberoende ministrar

Uppsala Nya Tidning

“Sverige är ett av endast fem länder som redan lever upp till FN-målet för 2015 om att 0,7 procent av rika länders BNI (bruttonationalinkomst) ska gå till bistånd. Finanskrisen har dessutom satt sina spår, och [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, EU, FN, Gunilla Carlssons löneskandal 2013I artikeln hänvisas till dokumentet: "Lägesrapport från arbetet med att utveckla de interna arbetsformerna inom UD:s biståndspolitiska verksamhet"
2013-09-25

Bistånd utan förstånd

Petter Birgersson, Kristianstadsbladet

“Att uppföljningen av svenskt bistånd är uselt kan också beskrivas som New York-korrespondenten Jenny Nordberg gör i Svenska Dagbladet. I sin senaste kolumn (20/9) skriver hon hur en FN-ambassadör kallar Sverigeför FN:s jultomte. Om klapparna når fram till arbete för fattiga barns [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Gunilla Carlssons löneskandal 2013, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Sverige är FNs jultomte"
2013-09-25

Låt bli att trixa med biståndet

Susanna Birgersson, Dagens Nyheter

“I gårdagens ”P1-morgon” förklarade Bildt att lönerna till människor som arbetar med bistånd självklart ryms inom biståndsbudgeten. Men att Bildt är oberörd betyder inte att allt är i sin ordning. Det normala är tvärtom att statsrådens [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Öppenhet och transparens, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till "SR Ekot: "Biståndspengar betalade Carlssons lön" (2013-09-24)"
2013-09-25

Använd biståndet till biståndet

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Men så här ska inte biståndet användas. Inte minst med tanke på att Gunilla Carlsson själv ofta upprepade att varje biståndskrona ska användas för att göra maximal nytta. Om vi nu inte gör det konsekvent, och [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Gunilla Carlssons löneskandal 2013
2013-09-25

Bistånd ska inte gå till lyxlöner

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Om hon i stället hade gett de 20 miljoner kronorna till exempelvis Läkare utan gränser hade otaliga människoliv kunnat räddas. 20 miljoner hade räckt till medicinska akut-kit åt tre miljoner människor för sjukvård i tre månader. [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Hillevi Engström ny biståndsminister, Partipolitik
2013-09-24

Fullt normalt, sa Bildt

Eric Erfors, Expressen

“Carl Bildt säger att det är ”fullt normalt” att biståndsminister Gunilla Carlssons och hennes statssekreterares lön finansierats via biståndsbudgeten. Förklaringen är förstås att UD, ständigt på jakt efter pengar, har kunnat ägna sig åt kreativ bokföring. Miljarderna i [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hillevi Engström ny biståndsminister, Utrikesdepartementet
2013-09-19

Alliansen sviker de fattiga i klimatfrågan

Lorentz Tovatt mfl, Göteborgsposten

“Förra höstbudgeten halverade man den klimatfinansiering som tidigare getts och nu sänks den ytterligare i nästa års budget. Utöver detta har man tidigare tagit finansieringen direkt ur den ordinarie biståndsbudgeten. Sänkningarna är både moraliskt förkastliga [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2013-09-07

Ett bättre mål för biståndet

Martin Tunström, Barometern

“Invändningarna mot enprocentmålet är inte borta. Det har i sig lett till en inriktning på kvantitet i miljarder och inte på kvalitet och resultat […] Enprocentmålet är en politisk realitet som Moderaterna efter att ha lett [...]Avräkningar, Budgetstöd, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat
2013-08-02

Bistånd för EU-utvidgning

Erik Scheller, Västerbottens Kuriren

“Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten – även om det sällan upplevs så i den dagspolitiska debatten – är några av Sveriges främsta innovationer. Sverige bör, i betydligt större utsträckning än idag, erbjuda och finansiera exporten av vårt [...]Avräkningar, Biståndspolitiska plattformen, Departement och myndigheter, EU, Flykt och migration, Partipolitik
2013-06-21

Biståndsminister i blåsväder

Västmanlands Läns Tidning

“Ministerns politiska stab och tjänstemännen på UD misstror varandra. En konsultrapport visade på utbredd och djupgående kritik mot biståndsministern från de anställda. Det pågår ett arbete att minska antalet mottagare av svenskt bistånd, vilket väcker protester [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Palestina, Partipolitik, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "Lägesrapport från arbetet med att utveckla de interna arbetsformerna inom UD:s biståndspolitiska verksamhet"
2013-06-21

Gunilla Carlsson skadar KD

Birger Thureson, Dagen

“I arrogant ton läxar hon upp Eva Christina Nilsson, Svenska missionsrådet, Nicklas Lindgren, PMU, och Bo Forsberg, Diakonia, sedan de i Dagens Nyheter bland annat kritiserat att var sjunde biståndskrona går till flyktingarbete i Sverige i stället [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Biståndet ska gå till dem som behöver det mest”"
2013-06-19

Tal om delaktighet saknar innehåll

Hasse Boström, Dagen

“… var sjunde biståndskrona ämnat för fattiga länder stannar i Sverige, nämligen för att finansiera Migrationsverkets kostnader. Det oetiska i detta har Dagen påtalat vid flera tillfällen. Sverige ligger i topp när det gäller att använda biståndspengar [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Flykt och migration
2013-06-18

”Biståndet ska gå till dem som behöver det mest”

Gunilla Carlsson, Dagens Nyheter

“Artikelförfattarna påstår att det finns en motsättning mellan resultat för Sverige och resultat för biståndets mottagare, men i själva verket är det precis tvärtom. Konkreta förbättringar i fattiga människors liv är konkreta resultat också för [...]Avräkningar, Civilsamhället, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "”Var sjunde biståndskrona går till Migrationsverket”"
2013-06-18

”Var sjunde biståndskrona går till Migrationsverket”

Eva Christina Nilsson mfl; Dagens Nyheter

“Men regeringen lever inte som den lär – var sjunde biståndskrona går till migrationskostnader i Sverige och löften om ”reell påverkansmöjlighet” i utformningen av den nya biståndspolitiken infrias inte. Regeringen har gjort framsteg när det gäller att [...]Avräkningar, Biståndspolitiska plattformen, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik"
I artikeln hänvisas till "SR Ekot: "Gunilla Carlsson får fortsatt kritik" (2013-04-21)"
2013-05-01

Biståndet på väg upp ur gamla hjulspår

IVAR ARPI, Svenska Dagbladet

“Det är först med Gunilla Carlsson som biståndsminister som det har börjat hända saker i den svenska biståndspolitiken. Såhär beskrev Jan Mosander, journalist med lång erfarenhet av att kommentera bistånd, förändringen (Studio Ett 29/4):”Förr så [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Utvärdering
2013-04-12

Ny politik hotar humanitär hjälp

JOHAN MAST, Svenska Dagbladet

“Sverige har genom Gunilla Carlsson varit tydligt pådrivande för att de militära, politiska och humanitära insatserna då ska bedrivas under samma paraply. Detta går emot en långvarig svensk tradition och skapar ett direkt hot mot [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Humanitärt bistånd
2013-03-12

Julia Carlbäcker & Micael Grenholm (Diakonia): S sviker de fattiga

Julia Carlbäcker, Dagens Arena

“Trots att klimattoppmötet 2009 i Köpenhamn på det stora hela var en besvikelse, var en av ljuspunkterna att världens rika länder lovade att ge pengar till fattigare länder i klimatfinansiering. Eftersom utvecklingsländer drabbas hårdast av [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik, Volym
2013-03-07

Moderat bistånd

Ulla Petterson, Hela Gotland

“Trots de starka utvärderingskrav som lagts på Sida har den verksamhet ministern själv svarar för inte utsatts för granskning. Det rör sig om ungefär tolv miljarder om året och trots två utvärderingsuppdrag har inget av [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-03-06

Låt bistånd vara bistånd

Uppsala Nya Tidning

“När en flyktingkris av den omfattning som kriget i Syrien innebär gör sig påmind kan man förstå dem som anser att biståndsmedel ska kunna användas för att kortsiktigt klara situationen. Men samtidigt driver man ju på [...]Avräkningar, Flykt och migration, Syrien
2013-03-06

Borg sviker de allra fattigaste

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Tricksen är oändliga. Enligt budgetpropositionen går nästan 4,5 miljarder av årets bistånd till flyktingpolitiken i Sverige. Dessutom har regeringen använt biståndsmedel för att finansiera delar av ambassader i bland annat Island, Australien och Kanada. Inte [...]Ambassader, Avräkningar, Enprocentsmålet, IDEA, Partipolitik
2013-03-06

Bistånd kan ändras, men måste diskuteras

Sydsvenskan

“Visst: så länge Sverige har tillväxt blir den procent av bruttonationalinkomsten som avsätts till biståndet naturligtvis en allt större summa. Men så tenderar regeringen också i allt högre grad att tänja ramarna för vad som [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik
2013-03-06

Sluta hyckla om biståndet

Expressen

“Biståndsminister Gunilla Carlsson, M, ville sänka målsättningen för några år sedan, men hindrades då av Kristdemokraterna. Kompromissen tycks i stället ha blivit att biståndet får användas på mer kreativa sätt. Sedan dess har biståndspengar bland annat [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Flykt och migration, OECD, Partipolitik
2013-02-14

Lång väntan på ny biståndspolitik

Hasse Boström, Dagen

“Det enda som hittills skett är att regeringen lyckats skapat misstro kring biståndet, vilket också påpekades av Miljöpartiets Bodil Ceballos vid riksdagens utrikesdebatt i går. En orsak till misstron är att regeringen försöker täcka in mycket [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat
2012-11-27

Sverige föregår inte med gott exempel

Lorentz Tovatt, Göteborgsposten

“Regeringens förberedelser inför mötet och den höstbudget som tidigare presenterats har inneburit en rad ambitionssänkningar. För det första har klimatfinansieringen halverats. Detta är ett brott mot tidigare Svenska klimatlöften till utvecklingsländerna och till de allra [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, Volym
2012-10-24

Att vara världsbäst på att ge bistånd innebär ett stort ansvar

Gunilla Carlsson, OmVärlden

“Om man väljer att tolka begreppet (”new and additional”) som att klimatfinansiering ska vara additionell till biståndet så lever Sverige upp till additionalitetskravet eftersom Sveriges bistånd ligger över 0,7 procent av BNI (som är den [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-09-17

Ung vänster: Venezuela har gjort viktiga framsteg

Hanna Cederin, Aftonbladet

“Idag kantas det alliansstyrda Sveriges internationella arbete istället av ett urholkat bistånd, vapenexport till diktaturer och ett ivrigt påhejande för militära interventioner i Irak och Afghanistan. Till skillnad från Liberala ungdomsförbundet klarar vi av att hålla [...]Afghanistan, Avräkningar, Diktaturer, Irak, Partipolitik, Vapenhandel
2012-08-28

Ny biståndspolitik bör tas fram med öppenhet

Hans Linde, Svenska Dagbladet

“En biståndspolitisk plattform ska lanseras. Riksdagen har frikopplats och de många svenska folkrörelserna med stor erfarenhet av bistånd har knappt informerats, än mindre inkluderats, i processen. … Biståndets möjligheter att nå resultat har motverkats genom politiska [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Handelspolitik, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-05-31

Biståndstema modell oklar

Dagen

“Det finns en befogad oro hos biståndets vänner – i folkrörelser och partier – att Moderaterna i grunden vill förändra biståndet. Redan har enprocentmålet urholkats genom att definitionen av vad som är bistånd har vidgats. Därför [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Civilsamhället, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-05-30

Biståndet behöver vara långsiktigt.

Vlt.se

“Det är inte första gången de borgerliga partierna drar åt olika håll när det gäller biståndet. Främst Folkpartiet och Kristdemokraterna har drivit på för högre bistånd. … Carlsson har kritiserat slöseri och ineffektivitet på ett sätt [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-03-22

Ministern förstår inte hur modernt bistånd fungerar

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Budgetbiståndet har rätt utformat positiva effekter som lokalt ägarskap, ökad parlamentarisk och medborgerlig insyn och det bidrar till transparens i hela statsbudgeten. Genom svenskt budgetbistånd har bland annat utbildning, sjukvård och revisionsmyndigheter byggts upp. Det [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Korruption, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Skuldavskrivning, Utbildning, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndet ska ha tydliga mål"
2012-03-17

Minskat bistånd bättre än dåligt bistånd

Julia Kronlid, SVD Debatt

“Sverigedemokraterna har lyft fram en tydlig kritik gentemot de budgetstöd som betalas ut direkt till mottagarländernas stadskassa. Denna form av bistånd ställer stora krav på mottagarländernas kapacitet och det har visat sig finnas stora brister [...]Avräkningar, Budgetstöd, Flykt och migration, Fungibilitet, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering, Volym
2012-03-05

Sveriges bistånd är bra för världen

Per-Inge Lidén, NWT

“Att utrikesdepartementet får biståndsmedel till ambassader runt om i världen, att biståndsmedel går till att betala av dåliga exportkrediter till svenska företag eller vårt flyktingmottagande är däremot fel användning. Biståndet ska gå till demokratiuppbyggnad och utveckling [...]Ambassader, Avräkningar, Demokrati, Flykt och migration, Handelspolitik, Kongo, Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
2012-01-17

En procent i bistånd utan luft

Kenneth G Forslund, Aktuellt i politiken

REPLIK “Socialdemokraterna avsätter en procent av BNI till bistånd. Även vi vill göra skuldavskrivningar men till skillnad från den borgerliga regeringen utan luft. Gunilla Källenius slutsats att S skulle ha en mindre biståndsbudget och i [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, SkuldavskrivningArtikeln är en replik på: "Dubbelmoral i biståndspolitiken"
2012-01-13

Dubbelmoral i biståndspolitiken

Gunilla Källenius, Aktuellt i politiken

“I vår [Socialdemokraternas] biståndsbudget har vi accepterat samma kreativa bokföring som biståndsminister Gunilla Carlsson, när nästan en miljard av biståndsbudgeten fördes över till statskassan genom att kalla det skuldavskrivningar. En miljard av i runda siffror [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik
2011-12-28

Sluta bromsa Reinfeldt och Borg

Bo Forsberg, Helsingborgs Dagblad

“Borg och Reinfeldt måste sluta bromsa innovativa finansieringsformer som är förutsägbara och genereras med säkerhet. Det räcker inte med vaga förhoppningar om att marknadsmekanismer i klimatavtalen ska klara finansieringen. Lev också leva upp till löftet [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-12-09

Hellberg & Holmström: ”Före detta föregångslandet Sverige”

Belinda Hellberg, Jocke Holmström; Dagens Arena

“Regeringen har beslutat att inte anslå några nya pengar till klimatanpassning i de fattiga länderna, utan hävdar att detta ska rymmas inom biståndsbudgeten. Detta är ett brott mot klimatkonventionen, där det tydligt står att klimatbiståndet [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-12-06

Irene Oskarsson: ”Löftet om 100 miljarder dollar måste infrias”

Irene Oskarsson, Dagens Arena

“Vi kristdemokrater har varit särskilt pådrivande för den Gröna Fonden. Löftet om att mobilisera 100 miljarder dollar årligen år till 2020 måste infrias. Till detta är det viktigt att inte biståndsmedel bara döps om och [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-12-02

Helena Leander: ”Det är dags att leva som vi lär”

Helena Leander, Dagens Arena

“Pengarna för klimatinsatser måste vara ”nya” pengar. Det duger inte att ta gamla biståndspengar – pengar som är helt nödvändiga för att bekämpa den fattigdom som lamslår stora delar av jordens befolkning – och döpa [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-11-28

Sveriges regering, kliv fram ur skuggan!

Karin Strandås, Aftonbladet

“Trots katastrofer som den akuta torkan på Afrikas horn och översvämningarna i svenskarnas turistparadis Thailand, så har klimatpolitiken sjunkit allt längre ner på dagordningen. …  Enligt klimatkonventionen, som Sverige ratificerat, ska klimatfinansieringen vara ny och additionell. [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Tsunami-katastrofen 2004
2011-08-11

Biståndsministern ägnar sig åt kreativ bokföring

Viola Furubjelke mfl; Svenska Dagbladet

“Vi kritiserar inte skuldavskrivningar i sig, utan att regeringen använder just de här skuldavskrivningarna till att skapa en luftfaktura med vars hjälp de plockar en miljard från biståndet. Vi undrar vad de andra partierna i [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, SkuldavskrivningArtikeln är en replik på: "Sverige en av de största givarna till svältens offer"
2011-07-25

Tänk på barnen i Afrika

Jenny Sjödin, Sundsvalls tidning

“Ett ännu större varför gäller dock biståndsminister Gunilla Carlsson (M) och utrikesdepartementets hanterande av Sveriges bistånd. FN:s rekommendation är ett bistånd på 1 procent av landets BNI vilket också regeringen har lovat att uppfylla. Varför [...]Afrika, Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budget, Enprocentsmålet, EU, FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet
2011-06-15

Erik Lysén: ”Den svenska förhandlingslinjen är otydlig”

Erik Lysén, Dagens Arena

“Sverige och andra rika länder levererar pengar för att finansiera sådana klimatåtgärder, det är utmärkt. Men de använder biståndsbudgetarna för att täcka kostnaderna. Det kan vara förståeligt på kort sikt för att få loss pengar, [...]Avräkningar, FN, Klimat & miljö
2011-05-21

Sverige i skamvrån

Göteborgsposten

“Biståndsminister Gunilla Carlsson tog genast åt sig av kritiken. Samtidigt försökte hon förklara syftet med att ge biståndsmedel till ambassader i Västeuropa. Det gick ut på att effektivisera biståndsinsatserna genom samarbete med andra bidragsgivarländer. […] [...]Ambassader, Avräkningar, Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, OECD, Utvärdering
2011-05-19

Biståndet ska gå till att bekämpa fattigdom

Erik Lysén mfl; Svenska Dagbladet

“Regeringen ligger nära enprocentmålet i svenskt bistånd, det vill säga den princip som säger att en procent av vår BNI skall gå till biståndsbudgeten. De gemensamma riktlinjerna kring innehållet i biståndet som OECD har tagit [...]Ambassader, Avräkningar, Enprocentsmålet, Näringsliv, Partipolitik, Webbplatsen Openaid.seI artikeln hänvisas till dokumentet: "Challenging Self-Interest"
2011-05-18

Bistå rätt saker

Håkan Arenius, Dagen

 “De 38 miljoner biståndskronor som pytsats in i den ordinarie budgeten för svenska ambassader i Europa försvaras av Gunilla Carlsson, trots att de just inte arbetat med biståndsfrågor. Och biståndsmedel får inte användas för att [...]Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-05-18

Högre krav på biståndet

Borås Tidning

“Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD anmärkte i går på att biståndsmedel finansierar de svenska ambassaderna i bland annat Madrid och Paris. Förfarandet strider mot OECD:s så kallade DAC-regler som reglerar internationellt bistånd.” Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-03-05

Tokhögern flyttar biståndsdebatten

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Moderaterna är inte stolta. De har länge velat minska biståndet. Regeringens borgerliga småpartier har satt stopp. M har bytt strategi. Successivt har de förskjutit gränserna för vad som kan räknas in i biståndet och vad [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Flykt och migration, Partipolitik
2011-02-08

”Den svenska modellen handlar också om solidaritet”

Gabi Björsson, Anna Nilsson, Åsa Thomasson; Dagens Nyheter

“Biståndsminister Gunilla Carlsson var en av de ministrar som undertecknade debattartikeln. Tyvärr verkar hon inte ha fått medverka när Reinfeldt, Borg och Bildt skrev. […] Varför inte låta biståndspengarna fokusera på fattigdomsbekämpning och låta ambassader, [...]Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Flykt och migration, Handelspolitik, Klimat & miljö, Partipolitik
2011-01-13

Regeringen sviker världens fattiga

Lena Klevenås m.fl.; Göteborgsposten

“Vi har haft förhoppningar på regeringen om ett större ansvarstagande för klimatet och de globala rättvisefrågorna. I stället har vi sett klimatförhandlingar som blev kvar på ruta ett, nya handelsavtal där europeiska vinstintressen går före folkrätten [...]Ambassader, Avräkningar, EU, Handelspolitik, Hunger, Klimat & miljö, Partipolitik, Tobin-skatt
2011-01-09

Kris för utrikesrepresentationen

Jan Eliasson, Svenska Dagbladet

“Nedläggningsstatistiken har förbättrats genom att ambassader upprättats i länder där Sverige redan haft biståndskontor. ­Finansieringen har då främst skett från biståndsanslag.” Ambassader, Avräkningar, Partipolitik
2010-12-06

”Carlgrens politik inte för de fattiga”

Jens Holm, Dagens Nyheter

“Carlgren slirar på sanningen när han säger att pengarna inte finansieras genom en ”omfördelning av andra biståndsmedel”. Men det är ett faktum att dessa pengar tas från biståndsbudgeten.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), OECD, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Sverige är en brobyggare mellan fattiga och rika""
2010-12-06

”Sverige kan göra mer för klimatet”

Jakop Dalunde, Anders Schröder; Dagens Nyheter

“Här har Sverige tydligt brutit emot avtalen genom att ta klimatpengarna från biståndsbudgeten och döpt om dem till klimatbistånd. Carlgren erkänner det själv indirekt genom att prata om att vi nu ger 0.7 procent av [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Sverige är en brobyggare mellan fattiga och rika""
2010-12-04

”Sverige är en brobyggare mellan fattiga och rika”

Andreas Carlgren, Dagens Nyheter

“Vi har valt att betala i bidrag, inte lån, och vi betalar helt enligt plan. Sveriges bidrag på drygt 800 miljoner euro (8 miljarder kronor) sker utöver vårt internationella åtagande om 0,7 procent av BNI [...]Avräkningar, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2010-12-03

Svante Axelsson: ”De rika länderna måste lägga upp nya pengar på bordet”

Svante Axelsson, Dagens Arena

“Det duger inte att, likt Sverige, dubbelräkna biståndet. Skall förlamningen i förhandlingen brytas, måste de rika länderna lägga upp nya pengar på bordet och dessutom gå före och genomföra verkliga utsläppsminskningar i de egna länderna.” Avräkningar, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16)
2010-12-01

Uppfinn nya klimatpengar

Erik Lysén, Bo Forsberg, Mithika Mwenda; Uppsala Nya Tidning

“I Cancún kan flera viktiga steg mot ett nytt klimatavtal tas. Sverige har hittills varit för passivt i diskussionerna om nya och innovativa finansieringskällor.” Avräkningar, Civilsamhället, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Världsbanken
2010-10-15

Moderat biståndspolitik upprör

Lennart Lindgren, Hela Gotland

“Och hör och häpna. Den pigga organisationen Diakonia har också kunnat visa att biståndspengar används till att bygga svenska ambassader och att administrera dem, bland annat i Prag, Tokyo och Ottawa. Helt i strid med [...]Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, Humanitärt bistånd, Pakistan-katastrofen 2010, Partipolitik
2010-10-12

Carlssons klister

Henrik Bredberg, Sydsvenskan

“Lika efterhängsen som en envist klistrig tejpbit är misstanken mot Gunilla Carlsson: Vill hon verkligen biståndet väl?” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik
2010-10-03

Fri utbildning är ett effektivt bistånd

Sven Engström, Göteborgsposten

“Vi skall inte konkurrera med gratis utbildning menar ansvarig minister Tobias Krantz (FP)! Varför inte? Kan man satsa 25 000 miljoner kronor per år på bistånd är det väl inte orimligt att satsa 500 miljoner [...]Avräkningar, Forskning och innovation, Partipolitik, Utbildning
2010-09-19

“Vilket ansvar har Sverige för världsmedborgare?”

Lotta Wendel, Helsinborgs Dagblad

“Enprocentsmålet – någon som minns det? Jag googlar ordet och finner att FN:s rekommendation om att en procent av bruttonationalinkomsten ska gå till bistånd har berörts i en (1!) artikel på senare år.” Avräkningar, Barn och unga, Enprocentsmålet, FN, Hälsa, Kvinnor, Partipolitik
2010-08-29

Tulla inte på biståndet

Bo Forsberg mfl; Göteborgsposten

“Sedan 2006 har regeringen tagit 13 miljarder från det svenska biståndet till andra budgetposter. Det går inte att förvänta sig resultat i fattiga länder om givarländerna använder biståndet för egna syften […]” Ambassader, Avräkningar, Partipolitik
2010-08-20

Vi vill ha en rättvis utrikespolitik

Jakop Dalunde, Christian Valtersson, Rebecka Carlsson; Dagen

“Moderaterna räknar in en rad andra kostnader i biståndet som skuldavskrivningar, flyktingmottagning, ambassader, klimatstöd, EU-anpassning för Östeuropa och en hel del annat.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Fiske, Klimat & miljö, Partipolitik, Skuldavskrivning
2010-08-13

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

Ylva Jonsson Strömberg mfl; Katrineholms-Kuriren

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty"
2010-08-07

Gunnilla Carlsson vill sänka biståndet

Monica Sundberg, Värmlands Folkblad

“Gunilla Carlsson (M) är en annorlunda biståndsminister. Hon har gått till storms mot korruption och brister i biståndet och hamnat på kollisionskurs med Sida.” Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption
2010-06-24

Svar till Anderås om bistånd

Fredrik Malm, Rosita Runegrund, Anita Brodén, Holger Gustafsson; Dagen

REPLIK “I en debattartikel den 26 maj riktar sig Lars Anderås till Folkpartiet och Kristdemokraterna och begär besked om framtidens svenska bistånd.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Handelspolitik, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Vad händer med biståndeat efter valet?""
2010-06-14

Ledare: Slopa procentmålen

Gustaf Blomberg, Norrbottens kuriren

“Traditionellt ska en minister i Sverige göra två saker för att betraktas som “stark”. Ett: äska ständigt ökade anslag till “sin” sektor. Två: alltid stå upp och försvara dem som jobbar inom sektorn, vad som [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EnprocentsmåletArtikeln är en replik på: "Sverige måste återta sin roll som biståndsnation"
I artikeln hänvisas till "Artikel: "Jag kommer att fortsätta att reformera Sveriges bistånd""
2010-06-12

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

Ylva Jonsson Strömberg mfl; Corren

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller utlovade biståndsnivåer, hävdar företrädare för Concord i Sverige. Statsminister Fredrik Reinfeldt måste ta sitt ansvar och sluta urholka det svenska biståndet.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty"
2010-06-11

Ekologiskt behöver inte vara småskaligt

Tina Ehn, Lars-Olof Karlsson; Göteborgsposten

Världsbanken konstaterade i sin rapport 2008 att mer bistånd behöver gå till jordbruksutveckling i u-länder. Detta stöder vi och motsätter oss samtidigt att regeringen i Sveriges bistånd räknar in migrationskostnader och skuldavskrivningar. Avräkningar, Jordbruk, Partipolitik, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Närodlat löser inte matförsörjningen"
2010-06-11

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

Ylva Jonsson Strömberg, Gabi Björsson, Erik Lysén, Bo Forsberg, Annica Holmberg, Eva Christina Nilsson; Borås Tidning

“Över en miljard människor lever i extrem fattigdom, många som en direkt följd av den finanskris västvärlden orsakat.” Avräkningar, Civilsamhället, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty"
2010-06-10

Kämpa för att halvera fattigdomen!

Ylva Jonsson Strömberg, Gabi Björsson, Erik Lysén, Bo Forsberg, Annica Holmberg, Eva Christina Nilsson; Dalarnas tidningar

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer. Det visar den årliga AidWatch-rapporten som släpps den 10 juni i EU:s medlemsländer.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Resultat
2010-06-10

Biståndsorganisationer: Reinfeldt måste kämpa för att millenniemålen verkligen uppnås

Vestmanlands Läns Tidning

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer. Det visar den årliga Aid Watch-rapporten från den europeiska samarbetsorganisationen Concord som släpps den 10 juni i EU:s medlemsländer” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-06-10

Reinfeldt kan rädda mål

Norrbottens kuriren

“EUs medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-06-08

De fattiga väntar på oss

Ylva Jonsson Strömberg, Gabi Björsson, Erik Lysén, Bo Forsberg, Annica Holmberg, Eva Christina Nilsson; Norran

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer. Det visar den årliga AidWatch-rapporten från den europeiska samarbetsorganisationen Concord som släpps den 10 juni i EU:s medlemsländer.” Avräkningar, EU, Partipolitik, Utvärdering
2010-05-28

Vad händer med biståndet efter valet?

Lars Anderås, Dagen

“Allt mer bistånd rinner iväg till andra insatser än bistånd. Klimatbistånd bör hållas utanför biståndsbudgeten i större utsträckning.” Avräkningar, Klimat & miljö, Partipolitik
2010-05-28

Ministern undergräver biståndet

Kent Härstedt, Svenska Dagbladet

“Gång på gång har biståndsminister Gunilla Carlsson kritiserat biståndet och de som är satta att sköta det. Men att återkommande köra över ledning och personal skapar knappast världens bästa bistånd, skriver riksdagsledamoten Kent Härstedt (S).” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Swedfund, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Swedfund International AB och samhällsuppdraget"
2010-05-12

Urholka inte biståndet ännu mer

Bodil Ceballos, Dagen

“Biståndet som sådant ligger dock inte på 1 procent eftersom det urholkas genom att man tar pengar från biståndsramen för att betala allehanda annat, till exempel flyktingmottagandet i Sverige.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Enprocentsmålet, Partipolitik
2010-04-28

Vi ska vara stolta över biståndsrekordet

Eva-Lena Gustavson, Värmlands Folkblad

“Det är viktigt att vi vågar stå upp för att berätta om biståndets förtjänster och framgångar, inte bara brister och tillkortakommanden.” Avräkningar, Informationsanslaget, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Biståndsrekord och bättre användning"
2010-04-22

Gemensam kampanj för globala rättvisefrågor

Göteborgsposten

“Därför lanserar vi ett program för global rättvisa och kommer att ordna en stor mängd debatter och aktiviteter fram till valet, skriver kampanjen Globalrattvisa.nu.” Avräkningar, Civilsamhället, Handelspolitik, Hunger, Klimat & miljö, Tobin-skattI artikeln hänvisas till "Länk: Globalrättvisa.nu"
2010-04-20

”Biståndsministern försöker tysta kritikerna”

Bo Forsberg, Dagens Nyheter

“Regeringen har under mandatperioden tagit 13 miljarder från biståndet för att täcka upp andra budgetposter. Sådana här avräkningar gjorde även den förra regeringen, men nu har de närmast exploderat.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Informationsanslaget, Korruption, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "”Jag kommer att fortsätta reformera Sveriges bistånd”"
2010-03-26

Aid, MDGs and the Triple Crisis

Bertil Odén, NAI-Forum

“Biståndet integreras alltmer i ett politiskt sammanhang där flera och ibland osammanhängande mål skall uppfyllas. Således har biståndets roll förändras och tillhandahållandet av bistånd för utvecklingsändamålen riskerar att ytterligare urholkas.” Avräkningar, Biståndets målsättning, Millenniemålen, NAI-Forum (engelska)
2010-03-22

EU:s ökade militära fokus oroar

Urban Ahlin, Göran Färm; Svenska Dagbladet

“När EU:s nya utrikestjänst nu tar form finns tendenser till ökad militarisering. Vi kan aldrig acceptera att pengar tas från fattigdomsbekämpning till att finansiera militära satsningar.” Avräkningar, EU, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-03-16

Lyssna till småfolkets röst

Håkan Arenius, Dagen

“President Obama lyssnar till det civila samhället. När ska Sveriges statsminister låna det sitt öra?” Avräkningar, Civilsamhället, Partipolitik, Religion
2010-02-10

Ideologiska skäl att skära i biståndet

Cecilia Dalman Eek, Dagen

“Ungefär 65 miljoner ska skäras bort från informationsanslaget. Det är ytterst oroväckande. Människor behöver få information för att fortsätta ge av sin tid, sitt engagemang och sina pengar.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Informationsanslaget, Partipolitik
2010-01-19

Bästa Anders Borg och Gunilla Carlsson

Bo Forsberg, Diakonia.se

“Vi skriver till Er för att ta upp två aspekter vi ser som viktiga att beakta i regeringens stödåtgärder: 1) stöd för en avskrivning av Haitis kvarvarande skulder samt 2) att försäkra att nytt stöd [...]Avräkningar, Civilsamhället, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, IMF (Internationella valutafonden), Skuldavskrivning
2010-01-03

Vi fortsätter att kämpa för klimaträttvisa för fattiga länder

Bo Forsberg, Sundsvalls Tidning

“Världens fattiga som drabbas hårdast av klimatförändringarna tvingas fortsätta vänta på att världens rika länder ska visa ledarskap och agera.” Avräkningar, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Utvärdering
2009-12-18

Dags gå på offensiven

Mikael Karlsson, Värmlands Folkblad

“För att inte tala om reaktionen när regeringen vill finansiera en del av Sveriges klimatinsatser genom minskat biståndsanslag. Med en sådan retorik och politik och riskerar den svenska regeringen, som EU-ordförande, att bidra till att [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2009-12-17

Fult spel bakom klimatåtaganden

Martina Krüger, Ylva Jonsson Strömberg; Svenska Dagbladet

“Att använda biståndspengar för att bekosta klimatåtgärder är att låta världens fattiga ta notan. Risken är att det slutliga avtalet framställs som bättre än det faktiskt är, skriver Martina Krüger, Greenpeace, och Ylva Jonsson Strömberg, [...]Avräkningar, EU, G8, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2009-12-16

Den rika världens snålhet

Åsa Westlund, Folkbladet

“Den svenska regeringen vill liksom majoriteten av de europeiska regeringarna inte skjuta till några nya pengar i klimatbistånd. Istället vill man använda de pengar som man redan lovat till fattigdomsbekämpning.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2009-12-15

Fattiga kvinnor får betala klimatnotan

Maria Fälth, Britt-Mari Brynielsson, Adina Trunk; Göteborgsposten

“Klimatmötet i Köpenhamn är i full gång. Kristdemokratiska kvinnoförbundet kräver nu att kvinnors situation uppmärksammas under förhandlingarna och att nya pengar ska tillsättas så att inte klimatanpassningar finansieras på bekostnad av annat bistånd.” Avräkningar, FN, Jämställdhet, Klimat & miljö
2009-12-12

Solidaritet måste prägla avtalet

Lars Ohly m.fl., Svenska Dagbladet

“Mer pengar måste upp på bordet i klimatförhandlingarna. För att det ska ske kommer vi i den nordiska vänstern att driva fem krav, skriver Lars Ohly tillsammans med kolleger från Finland, Danmark, Norge och Island.” Avräkningar, EU, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2009-12-11

Bistånd eller klimatpengar

Sundsvalls Tidning

“Även om EU klarar av att enas om biståndsnivåerna kvarstår frågan vilka pengar som ska användas att orsaka konflikter. De flesta är överens om att det är bra att hjälpen kommer igång så fort som [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö
2009-12-11

Köpenhamn en flopp eller framgång?

Åsa Westlund, Hela Gotland

“Den svenska regeringen vill liksom majoriteten av de europeiska regeringarna inte skjuta till några nya pengar i klimatbistånd. Istället vill man använda de pengar som man redan lovat till fattigdomsbekämpning.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2009-10-26

Demokrati leder också till mat på bordet

Johan Söderström, Borås Tidning

“EU:s biståndsmöte är det största under det svenska ordförandeskapet och det som avhandlades var inte mindre än tre av klotets största problem: klimat, fattigdomsbekämpning och demokrati.” Avräkningar, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demokrati, Enprocentsmålet, Jordbruk, Villkorat bistånd
2009-10-14

Sidas nödbroms

Norrköpings Tidningar

“DN rapporterade i går, tisdag, att den statliga biståndsorganisationen Sida tvingats till omfattande utgiftsnedskräningar för att klara budgeten. I klartext har man hängt sig på nödbromsen.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, OECD, Partipolitik, Sida
2009-10-05

Pinsam svensk biståndspolitik

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“[…] personligen tycker jag att regeringen kommit lite för lätt undan med de senaste årens urholkning av biståndspengarna.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Finanskrisen, Partipolitik
2009-09-30

Klimatet är en Nord-Syd-fråga

Pär Granstedt, Rosita Runegrund, Carina Hägg; Hela Gotland

“I huvudsak är det de rika länderna i norr, som har skapat och fortsätter att förvärra klimatkrisen. Den är en direkt följd av vår överkonsumtion, framför allt av fossila bränslen.” Avräkningar, Fossilfri energi, Klimat & miljö
2009-09-25

Dumskallarnas tid

Värmlands Folkblad

“De ska räknas som bistånd och några nya pengar blir det inte. De högtidliga löftena om ökat bistånd har redan svikits. Nu avges nya löften om pengar till u-länderna som de redan blivit lovade en [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2009-09-18

Regeringen talar med kluven tunga

Göran Färm, Norrländska Socialdemokraten

“Den svenska regeringen arbetar hårt på att prägla en bild av sig själv och sin politik som försiktig och framgångsrik i en hård tid – och att man tar stort ansvar för att leda EU [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö, Partipolitik
2009-09-17

Våga pröva nya vägar

Borås Tidning

“Det har skett mycket inom biståndspolitiken sedan biståndsminister Gunilla Carlsson tog över.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Multilateralt samarbete, OECD, Partipolitik
2009-09-17

Klokt att ompröva biståndet

Anders Bergh, Sundsvalls Tidning

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har nyligen initierat en angelägen diskussion om u-landsbiståndet. Även heliga kor som enprocentmålet omprövas.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, OECD, Partipolitik
2009-09-17

Färdigtrixat

Magnus Jiborn, Sydsvenskan

“Skall biståndsmedel kunna användas till att finansiera utbildning av svenska poliser för internationella insatser?” Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik
2009-09-15

Ger du pengar för att döva det dåliga samvetet?

Andreas Bergh, Örnsköldsviks Allehanda

“Då dyker frågan upp igen: Ger vi bistånd för att det ska göra nytta, eller för att det ska se bra ut i OECD-statistiken?” Avräkningar, Enprocentsmålet, OECD, Resultat, Utvärdering
2009-08-26

Målet måste vara en procent

Kenneth Jonsgården, Piteå Tidning

“I början av sommaren avslöjades en korruptionsskandal i Zambia, där sammanlagt 50 miljoner kronor kommit i orätta händer, därav cirka 10 miljoner av det svenska biståndet.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), PartipolitikArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-08-26

Magert, biståndsministern

Thomas Österberg, Dagen

“En kraftsamling för att hjälpa de fattigaste i världenmåste handla om mer än att ge bilden av korruption” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Mediabevakning, ZambiaArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-08-19

Låt inte världens fattiga ta smällen i krisen

Bodil Ceballos, Lars-Olof Karlsson; Göteborgsposten

“Sverige har en lång tradition av solidaritet med de fattigaste i världen. Bryt inte den genom att skära ned biståndet, skriver Miljöpartiets Bodil Ceballos och Lars-Olof Karlsson.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, EU, Finanskrisen, Folkrörelsebistånd
2009-07-28

Utmaningar för Sverige

Pär Granstedt, Laholms Tidning

“En stor fråga blir nu, om de rika länderna kommer att ta sitt ansvar fullt ut. Och inte falla för frestelsen att finansiera sina insatser genom att skära ner på annat bistånd.” Avräkningar, EU, G8, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2009-07-13

Bäst bistånd kan bli ännu bättre

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Svenskt bistånd är bäst i världen. Så kan man faktiskt sammanfatta rapporten från granskningsavdelningen vid OECD:s biståndskommitté DAC som redovisades förra veckan.” Avräkningar, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Civilsamhället, OECD, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Development Assistance Committee (DAC)"
2009-07-13

Bistånd ska vara bistånd

Göteborgsposten

“Det pågår i praktiken en kraftig sänkning av biståndet. Gränserna för vad som räknas som bistånd tänjs ut. Det är en del av det tryck som nu finns på biståndsbudgetarna i olika länder.” Avräkningar, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, OECD, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Development Assistance Committee (DAC)"
2009-07-11

Ska man få tjäna pengar på bistånd?

Johan Söderström, Borås Tidning

JohaAvräkningar, Militärt bistånd, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sjukvård, Swedfund
2009-07-10

Beröm för Sverige

Susanne Sjöstedt, Värmlands Folkblad

“[…] konstaterar OECD i en rapport och ger Sverige översvallande beröm för att inte, som så många andra länder, ha minskat sina biståndsförpliktelser som en konsekvens av den globala ekonomiska krisen.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Finanskrisen, Flykt och migration, OECD, Resultat, Utvärdering
2009-07-10

Världsbäst

Susanne Sjöstedt, Tidningen Ångermanland

“Dessutom räknar regeringen redan av kostnaderna för flyktingmottagningen från biståndet – trots att dess huvudsakliga syfte fortfarande är fattigdomsbekämpning och Sverige inte tar emot ekonomiska flyktingar[…]” Avräkningar, Flykt och migration, Militärt bistånd, OECD, Resultat, Utvärdering, Volym
2009-04-27

Finanskrisen försvårar biståndsmål

Christian Holm, SVT Debatt

“Vad är en bra biståndspolitik? Många lever i villfarelsen att ett väl fungerande koncept beträffande bistånd är avhängigt det procentuella målet på 1 % av BNI.” Avräkningar, Biståndets målsättning, Enprocentsmålet, Finanskrisen, Partipolitik
2009-04-24

Konsulat: Bisarrt förhandlingsspel.

Barbro Hedvall, Dagens Nyheter

“En del handlar med stor sannolikhet om just våra biståndsambassader, det vill säga sådana beskickningar vars personal huvudsakligen arbetar med bistånd. De borde rimligen ses som biståndsmyndigheter och kostnaderna för dem tas från biståndsanslaget” Ambassader, Avräkningar, Partipolitik, Sida
2009-04-14

Välkommen granskning av FN

Aleksander Gabelic, Norrköpings Tidningar

“Regeringens granskning av FN:s biståndsverksamhet är välkommen. Men Sverige och andra länder får i sin strävan att sätta en egen prägel på biståndet inte upphöra att lyssna på de fattiga länderna, skriver FN-förbundets ordförande[…] Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering
2009-04-14

Motarbetas bättre utan utbetalningsmål

Christian Holm, Magdalena Andersson; Arvika Tidning

“Svenska biståndsinsatser i Östeuropa försvåras ytterligare av det svenska enprocentsmålet då de för Östeuropa avsatta medlen inte räknas som bistånd, skriver Christian Holm och Magdalena Andersson.” Avräkningar, Barn och unga, Enprocentsmålet, Kvinnor, Östeuropa
2009-04-02

Bistånd: En berättelse om varför det är bättre med metspö än fisk.

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Swedfund går aldrig in med pengar för att vara bussiga. Det gör de för att få dem tillbaka.” Avräkningar, Irak, Sjukvård, Swedfund
2009-03-30

Välkommen granskning – men glöm inte de fattiga!

Aleksander Gabelic, Arvika Tidning)

“Men Sverige och andra länder får i sin strävan att sätta en egen prägel på biståndet inte upphöra att lyssna på de fattiga länderna, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-03-07

Låt inte fattiga kvinnor stå för klimatnotan

Ylva Jonsson Strömberg, Norran

“På söndag 8 mars firas internationella kvinnodagen över hela världen. En dag, som behövs i allra högsta grad. En majoritet av världens hungrande är kvinnor. Och hungern och fattigdomen ökar i klimatförändringarnas spår.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor
2009-02-25

Låt företag hjälpa människor ur fattigdom

Emil Görnerup, Jan Joel Andersson, Harry McNeil; Svenskt Näringsliv

“I dag har vi kunskap som både kan bidra till hållbar tillväxt i fattiga länder och utveckla det svenska näringslivet. Men vi är inte tillräckligt duktiga på att omsätta denna potential i handling.” Avräkningar, Näringsliv, Rådet för näringsliv och utveckling
2009-02-05

Säg förlåt, Reinfeldt!

Sven Elander, Inger Björk; Aftonbladet

“Sverige avskriver Liberias skuld – med 200 miljoner från biståndskassan, pengar som andra fattiga nu går miste om.” Avräkningar, Liberia, Partipolitik, Skuldavskrivning
2009-01-23

Viktigt att skilja på bistånd och militära insatser

Torbjörn Pettersson, Anna Ek, Svante Sandberg; Göteborgsposten

“Syftet med biståndsinsatser i Afghanistan förefaller ofta vara att skapa goodwill för utländsk militär, snarare än att bekämpa afghaners fattigdom och stödja deras återuppbyggnad av sitt land, skriver företrädare för Svenska Afghanistankommittén, Svenska freds- och [...]Afghanistan, Avräkningar, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Säkerhet och utveckling hänger ihop i Afghanistan"
2009-01-16

Säkerhet och utveckling hänger ihop i Afghanistan

Anders Nordström, Håkan Syrén; Göteborgsposten

“Det största hotet mot fattigdomsbekämpning och tillväxt i länder som Afghanistan är en tilltagande inre våldsutveckling.” Afghanistan, Avräkningar, Militärt bistånd, Sida
2009-01-09

Miljöpartiet fel ute om klimatbiståndet

NorraSkåne.se

“Det finns all anledning att kritiskt granska olika projekt som genomförs som klimatbistånd likaväl som andra biståndsprojekt. Men att som miljöpartiet påstå att klimatbiståndet tar pengar från fattigdomsbekämpning är ohederligt.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Klimat & miljö, Partipolitik, Utvärdering
2009-01-01

Regeringen smiter undan

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Gunilla Carlsson vill ge upp det höga svenska målet om att en procent av bruttonationalinkomsten ska användas till bistånd. Hon och regeringen nöjer sig med 0,7 procent. Hon vill dessutom använda biståndet för att finansiera klimatinsatserna. [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Hälsa, Klimat & miljö, Näringsliv, Utbildning, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Vi satsar en dryg miljard på klimatsäkrat bistånd"
2008-12-30

En procent är inte för mycket

Bo Forsberg, mfl; Norrköpings Tidningar

“Varför det är lättare att få en resultatorientering på en biståndsvolym på 0,7 procent av BNI, men inte på 1 procent, det förstår vi inte, skriver Bo Forsberg med flera.” Afghanistan, Avräkningar, Enprocentsmålet, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-12-13

Historiskt dåligt

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Det är extra dystert att notera att Sverige och Fredrik Reinfeldt varit drivande för den konserverande och destruktiva linjen. Åtgärder måste givetvis göras både på hemmaplan och i utvecklingsländerna. I det senare fallet kan det bekostas [...]Avräkningar, EU, FN, Klimat & miljö, Partipolitik, USA
2008-12-02

Replik: ”Sverige snart inget föredöme i biståndspolitiken”

Berndt Ekholm, Borås Tidning

“Moderaterna säger sig (DN-debatt 27/11) lansera en ny biståndspolitik, som bland annat innebär att biståndsvolymen skall ha 0,7 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) som golv.” Avräkningar, Enprocentsmålet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-28

Bakbunden om biståndet?

Thomas Österberg, Dagen

“Moderatförslag från minister ger mindre pengar till de allra fattigaste” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, OECD, Partipolitik, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-28

John Lennon, han hade rätt

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“De argumenterar för kvalitet i biståndet, vilket låter bra. Oklart dock på vilket sätt kvaliteten ökar för att man drar undan pengarna.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, SkuldavskrivningArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-27

“Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd”

Gunilla Carlsson, Per Schlingmann; Dagens Nyheter

“Vi vill ha ett golv på 0,7 procent av BNI. Det nuvarande enprocentsmålet duger inte som mätare på bra bistånd. Exempelvis kan vi inte alltid göra det som krävs på grund av alltför strikta regler [...]Avräkningar, Demokrati, Enprocentsmålet, OECD, Partipolitik, Ryssland
2008-11-11

Bistånd till utvecklingsländerna är inte försvarets uppgift

Andreas Braw, Dagen

“Moraliskt är det onekligen en nödvändighet att ställa sig på den civiles sida medan stridande parter gör upp om makten. Men är det att försvara Sverige?” Avräkningar, Militärt bistånd, Sida
2008-10-30

Bättre bistånd utan procent

Norrköpings Tidningar

“En sådan ekonomisk modell hade naturligtvis på goda grunder avfärdats som löjeväckande. De statliga utgifterna styrs naturligtvis av behov, ekonomiska förutsättningar och politisk inriktning. Inte något halvheligt procentmål.” Afghanistan, Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Oegentligheter inom bistånd"
2008-10-29

Svensk militär måste vara humanitär

Gunnar Ekström, Svenska Dagbladet

“Svensk militär personal får inte ge bistånd. Svenska Afghankommitten vill av princip inte ha koppling till svensk militär. Även FN vill ha en skiljelinje mellan civilt och militärt.” Afghanistan, Avräkningar, FN, Militärt bistånd
2008-10-29

Bistånd är inte försvarets uppgift

Andreas Braw, Barometern

“Det finns få uppgifter som försvarsvänner visat sig så entusiastiska till som utlandsoperationer. I riksdagen verkar just utlandsinsatserna vara den enda fråga där det går att kombinera ett allmänmänskligt patos med insikten att en kompetent [...]Avräkningar, Militärt bistånd, Sida
2008-09-19

Världens fattiga får betala för våra utsläpp

Wiwi-Anne Johansson mfl; Göteborgsposten

“Den borgerliga regeringen säger sig vilja “storsatsa” på klimatbistånd. Det kan tyckas positivt, men det finns tyvärr inga nya pengar i denna satsning. I stället handlar det om en omfördelning av redan utlovat bistånd.” Avräkningar, Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt""
2008-09-02

Våra pengar – andras problem

Norrköpings Tidningar

“I dag, tisdag, börjar ett internationellt biståndsmöte i Ghanas huvudstad Accra. Inför mötet har en rapport tagits fram, “The Reality of Aid”, som visar att många länder fortfarande villkorar biståndet till fattiga länder.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Villkorat bistånd
2008-08-27

Bistånd behövs ständigt

Eskilstuna-Kuriren

“Det är Dagens Nyheters politiske redaktör Niklas Ekdal som kommenterar – och applåderar – att svenska biståndspengar ska bekosta ambassader i u-länder.” Ambassader, Avräkningar, Biståndets målsättning, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering, VattenArtikeln är en replik på: "Representera mera"
2008-07-14

Hand i hand i Afghanistan

Martin Tunström, Smålandsposten

“Men också en av många bilder om hur gränserna mellan militära och civila insatser är på väg att luckras upp. Sverige är visserligen ett av få länder i Afghanistan som inte kombinerar den militära insatsen [...]Afghanistan, Avräkningar, Militärt bistånd
2008-06-14

Regeringen urholkar biståndet

Anne Ludvigsson, Norrköpings Tidningar

“Om regeringen avstod en gnutta av de jättelika skattesänkningarna skulle vi ha råd med både insatserna i Tchad, skuldavskrivningar och flyktingmottagande utan att ta från biståndet, skriver Anne Ludvigsson (s), riksdagsledamot från Östergötland.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Flykt och migration, Folkrörelsebistånd, Tchad
2008-06-11

Svenskt bistånd måste göra nytta

Gunilla Carlsson, Norrköpings Tidningar

“Det räcker inte att bara använda pengar, de måste också göra nytta där de behövs allra mest! Det är bara möjligt om biståndspolitiken samverkar mer med andra politikområden, skriver Gunilla Carlsson (m), biståndsminister.” Avräkningar, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Sluta mixtra med Sveriges bistånd"
2008-06-10

Alliansregeringen urholkar biståndet

Anne Ludvigsson, Dagen

“Allt fler budgetposter läggs in i den totala biståndsbudgeten. Regeringen vill i dag finansiera såväl ambassader, skuldavskrivningar och militärutgifter med biståndet.” Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd, Militärt bistånd, Partipolitik, Skuldavskrivning
2008-06-08

Carlsson och Billström regerar

PJ Anders Linder, Svenska Dagbladet

“Tack vare Gunilla Carlsson råder en ny ton i svensk biståndsdebatt. Hon talar om det ”dubbla ansvar” politikerna har inför världens fattiga och inför svenska skattebetalare.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Flykt och migration, Landfokusering, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2008-06-05

Sluta mixtra med biståndet

Mattias Ravander mf; Värmlands Folkblad

“Det är med stor oro vi ser hur biståndsminister Gunilla Carlsson igen diskuterar förslag om att sänka det svenska biståndet. Allt fler budgetposter läggs in i den totala biståndsbudgeten.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik
2008-06-04

Sluta mixtra med Sveriges bistånd

Mattias Ravander, Anne-Louise Kroon, Gerd Aronsson, Karl-Evert Bevemyr, Evert Andersson; Norrköpings Tidningar

“Det är med stor oro vi Socialdemokrater i Söderköping ser hur biståndsminister Gunilla Carlsson igen diskuterar förslag om att sänka det svenska biståndet. Allt fler budgetposter läggs in i den totala biståndsbudgeten.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik
2008-05-02

Minskad fattigdom är målet med att bistånd används effektivt

Eva Christina Nilsson, Sven-Bernhard Fast; Dagen

“Efter att ha läst många negativa medieutspel från biståndsministern det senaste året var det roligt att regeringen äntligen ger uttryck i media för att de tror på biståndets möjligheter att bidra till utveckling.” Avräkningar, Biståndets målsättning, Enprocentsmålet, Landfokusering, OECD, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Osakligt och vilseledande om bistånd"
2008-04-24

Osakligt och vilseledande om bistånd

Joakim Stymne, Dagen

“Man kanske inte ska bli förvånad över att de ambitiösa reformer alliansregeringen genomför av det svenska biståndet möts av osaklig kritik på sina håll.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Informationsanslaget, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: ""Tyst när moderaterna minskar biståndet""
2008-04-16

Tyst när moderaterna minskar biståndet

Sven-Bernhard Fast mfl; Dagen

“När nu resten av den rika världen följer efter oss väljer den svenska regeringen med hjälp av en märkvärdigt passiv riksdag att gå i motsatt riktning och successivt minska biståndet.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida
2008-03-13

Regeringen för en halv Afrikapolitik

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“Utrikes- och säkerhetspolitik, handel och bistånd kan tillsammans bidra till utveckling. ”Det är kärnan i regeringens politik för global utveckling, PGU”, skrev Carl Bildt, Ewa Björling och Gunilla Carlsson i går i Svenska Dagbladet.” Afrika, Avräkningar, EU, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Skarpare tillväxtpolitik för Afrika"
I artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Sverige och Afrika - en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter""
2008-02-28

Biståndet urholkas rejält

Jytte Guteland, Uppsala Nya Tidning

“SSU startar nu en kampanj för jämlikhet och lika rättigheter. Här är biståndspolitik bland det viktigaste. Men moderaternas vilja att urholka biståndet saknar gränser, skriver Jytte Guteland” Avräkningar, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Folkrörelsebistånd, Informationsanslaget, Tchad
2008-02-22

Det behövs ”go” för att stanna

Svenska Dagbladet

“Vem kan på allvar tycka att det är politiskt eller moraliskt fel att ­biståndsmedel sätts in i skyddet av flyktingar som lever under dödshot?” Avräkningar, Militärt bistånd, Partipolitik, Tchad
2008-02-21

Tchad-styrkan

AV, Eskilstuna-Kuriren

“Riksdagsledamot Carl B Hamilton (fp) vill använda biståndsmedel för att betala för Tchad-styrkan” Avräkningar, Partipolitik, Tchad
2008-02-17

Det “nya” biståndet är inte så nytt som Sjösten påstår

Berndt Ekholm, Borås Tidning

“Jag tycker b-regeringen gör rätt och är glad över att moderaterna körts över, skriver Berndt Ekholm (s) i en replik till Ulf Sjösten och Nima Sanandaji om biståndet.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Näringsliv, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Problemet är inte för tunna skivor i utlandsbiståndet"
2008-02-05

Stort u-landsbistånd eller fungerande försvar?

Ingvar Fogstam, Norrköpings Tidningar

“Den omskrivna bristen i de bägge försvarsbudgeterna på 1,5 miljarder är förhållandevis måttlig i jämförelse med vårt generösa bistånd till mer eller mindre korrupta mottagarländer […]” Avräkningar, Militärt bistånd
2008-02-01

Biståndet är bara hyckleri

JB, Aftonbladet

“Regeringen hävdar att man håller fast vid att ge en procent av BNI i bistånd. Samtidigt urholkar man biståndet med miljarder genom att låta budgeten bekosta flyktingmottagningen i Sverige och skuldavskrivningar på 30 år gamla [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, SkuldavskrivningI artikeln hänvisas till dokumentet: "Dragkampen om biståndet"
2008-01-30

Ökat bistånd går inte till de fattigaste

Bo Forsberg, Göteborgsposten

“Av de 60 miljarder dollar som biståndet ökade med under perioden 2001 till 2005 har endast 0,04 procent gått till att uppnå millenniemålen om att halvera fattigdomen, skriver Diakonias Bo Forsberg, som i dag presenterar [...]Avräkningar, Resultat
2007-09-25

Krafttagen måste ge resultat

Lotta Hördin, Helsingborgs Dagblad

“Viktigt att internationella klimatmöten och miljöavtal ger resultat, samt att tillväxtländerna är med på noterna.” Avräkningar, Klimat & miljö, Partipolitik
2007-09-22

Lyft blicken

Dagens Nyheter

“Biståndet sväller, militären magrar. Det hänger inte ihop om vi vill bekämpa fattigdom och krig i världen.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Militärt bistånd
2007-09-03

Olle Thorell (s): Mer bistånd till Europa än Asien?

Olle Thorell, Vestmanlands Läns Tidning

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har nu lanserat regeringens nya politik för det bilaterala biståndet. Man koncentrerar antalet biståndsländer och verksamhetsområden.” Asien, Avräkningar, Kina, Landfokusering, Partipolitik
2007-08-18

Ett haveri för biståndet

JB, Aftonbladet

“Centerns nya linje är extremt dubbeltydig. I det program för biståndspolitiken som ska beslutas av partistämman skriver man vackert om att frångå den traditionella givarrollen. Det ”lokala perspektivet” ska genomsyra allt bistånd.” Avräkningar, Näringslivsbistånd, Partipolitik
2007-08-17

Nej till biståndsmedel för militära ändamål

Kent Härstedt, Göteborgsposten

“Jag har läst om Carl B Hamiltons (fp) 30-årsplan för svenskt bistånd (GP 12/8). Likt en spågubbe så tittar han i kristallkulan och tycker sig se hur utvecklingen de kommande decennierna kommer att te sig [...]Avräkningar, Militärt bistånd, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Biståndet måste kunna användas till militära insatser"
2007-08-12

Biståndet måste kunna användas till militära insatser

Carl B Hamilton, Göteborgsposten

“Sverige bör bryta upp från förstelnade attityder i biståndspolitiken, som fixeringen vid enprocentsmålet, […] Avräkningar, Enprocentsmålet, Militärt bistånd, Partipolitik
2007-07-30

Regeringen urholkar biståndet!

Kent Härstedt, Olle Thorell; Vestmanlands Läns Tidning

“Mandatperiodens första riksdagsår har avslutats. Därför är det intressant att se hur den nya regeringen och i synnerhet moderaternas biståndspolitik har tagit form.” Avräkningar, Militärt bistånd, Partipolitik
2007-07-24

Se över hur biståndspengarna används men sänk inte nivån

Viola Furubjelke, Göteborgsposten

“Det kommer alltid att vara frestande att ta av biståndspengar för att förstärka polis, sjukvård eller utbildning på hemmaplan.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Resultat, Utvärdering
2007-07-18

Ännu ett procentmål att avskaffa

Martin Tunström, Smålandsposten

“Frivilligorganisationer kan många gånger vara bättre biståndsgivare än stater. Men biståndspolitiken kan inte baseras på organisationer som inte förmår samla in mer än en tiondel av pengarna till den egna verksamheten” Avräkningar, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Militärt bistånd
2007-07-16

Ny politik inget att vara stolt över

Kent Härstedt, Helsingborgs Dagblad

“Detta var faktiskt det första den nya regeringen gjorde inom detta område, trots att övriga allianspartier före valet klart uttalat sig mot detta förfarande, skriver Kent Härstedt i ett debattsvar.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Ryssland, Skuldavskrivning
2007-06-25

Vapen är inte bistånd

TS, Aftonbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) har ett bekymmer, ett mycket ovanligt sådant för att vara politiker. Hon tycker att hon har för mycket pengar.” Avräkningar, Militärt bistånd
2007-06-04

“Svik inte det ryska folket”

Lars Bengtsson, Keth Thapper, Torbjörn Strandberg; Aftonbladet

“Men biståndsminister Gunilla Carlsson har inte heller försökt driva på att OECD ska godkänna stöd till det civila samhället i länder med demokratiunderskott. […] När den svenska regeringen nu fasar ut biståndet till det civila [...]Avräkningar, Civilsamhället, Demokrati, Mediabevakning, Näringsliv, OECD, Ryssland, Sida
2007-05-29

Stoppa biståndet till Sverige!

Bruno Sollerman, Tidningen Broderskap

“Men nu reser kyrkorna och folkrörelserna sig upp igen för att varna och protestera. Regeringen är på väg att urholka biståndet genom ”kreativ” bokföring.” Avräkningar, Partipolitik
2007-05-25

Säkra biståndet till rätt ändamål

Lars Anderås, Bertil Svensson; Dagen

“Det behövs en öppen och seriös diskussion om vad svensk bistånd ska få användas till.Vi är oroade över att gränserna blir allt mer otydliga. Det är viktigt att säkra fattiga människors perspektiv och fördjupa dialogen [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Partipolitik
2007-05-10

Vindarna vänder

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“Svensk biståndspolitik är i stora delar ett misslyckande. Den uppstod ur ett engagemang för fattiga människor, men har sällan skapat bättre livsvillkor eller påskyndat en demokratisk utveckling.” Avräkningar, Partipolitik, Sida
2007-04-27

Borgarna har sänkt biståndet

Johan Hellström, Borås Tidning

“Mest negativa till bistånd har alltid moderaterna varit, men före valet lovades att en sänkning av biståndet inte skulle se. Ändå har det svenska biståndet nu minskat i de två budgetar regeringen presenterat!” Avräkningar, Volym
2007-04-27

Skamligt att sänka biståndet

Alexander Chamberland, SVT Debatt

“Inför valet kom de borgerliga partierna överens om att biståndet skulle hålla sig kvar på en procent av bruttonationalinkomsten, trots att moderaterna egentligen ville se en sänkning av biståndet.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat
2007-04-24

Biståndets olika sidor

Dalarnas Tidningar

“Svensk militär på plats i Afghanistan fungerar i dag förutom som stridande soldater även som poliser, förhandlare och utbildare. Men biståndspolitiken strömlinjeformas efter säkerhetspolitiska och strategiska behov.” Afghanistan, Avräkningar, Militärt bistånd
2007-03-08

Enorm kraft frigörs när kapitalet bistår

Evelina Sköld, Niklas Carlsson; Barometern

“Man frigör en enorm kraft när man blandar in den internationella kapitalmarknaden i finansieringen av biståndsarbetet, och om allting fungerar som det är tänkt är detta en väldigt positiv utveckling för världens fattiga.” Avräkningar
2007-02-18

Överge inte den restriktiva hållningen kring bistånd

Magnus Lindell, Henrik Hammargren; Göteborgsposten

“Värdet av biståndet devalveras. Kvaliteten och effektiviteten riskerar att minska, skriver Magnus Lindell och Henrik Hammargren från Sida.” Avräkningar, Militärt bistånd, Sida
2007-01-19

Biståndspengar ska inte gå till svenska soldater

Margareta Grape, Svenska Dagbladet

“I huvudledaren den 17 januari tog Dagens Nyheter ett oväntat och provokativt grepp på den svenska biståndspolitiken med förslaget att biståndspengar dels ska omfördelas till det svenska territorialförsvaret…” Afghanistan, Avräkningar, Militärt biståndArtikeln är en replik på: ""Försvar är en del av biståndet""
2007-01-17

Försvar är en del av biståndet

Dagens Nyheter

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har mer pengar än hon kan hantera. Hon borde kontakta sin regeringskollega, försvarsminister Mikael Odenberg, och inleda ett samarbete.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Militärt bistånd
2007-01-04

Fel stirra sig blind på procenten

Svenska Dagbladet

“Med färre mål, färre länder, stramare tyglar och avskaffande av en procentsplanen kan biståndsminister Gunilla Carlsson komma en bra bit på väg. Just do it!” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering
2007-01-03

En insats för Kongos folk

Martin Tunström, Smålandsposten

“Men ett slags demokratibistånd som inte lika ofta får berättigad uppmärksamhet är det svenska militära internationella insatserna.” Avräkningar, Demokrati, Kongo, Militärt bistånd
2006-12-14

”Vi KU-anmäler regeringen för biståndsbluff”

Hans Linde, Dagens Nyheter

“Vad som först såg ut som en rejäl ökning har i själva verket visat sig vara en tydlig urholkning av biståndet, skriver riksdagsman Hans Linde (v).” Avräkningar, Partipolitik, Skuldavskrivning
2006-12-12

En vädjan om biståndspolitik värd namnet

Lars Norberg, Norrköpings Tidningar

“En fråga till Staffan Danielsson, Yvonne Andersson, och Karin Granbom, riksdagsledamöter för centerpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet i Östergötland. Hur tänker ni rösta i riksdagen på torsdag när regeringens biståndsbudget kommer upp?” Avräkningar, Partipolitik, Skuldavskrivning
2006-11-29

Moderaterna sänker biståndet bakvägen

Aftonbladet

“Således fattades ett beslut i utrikesutskottet i torsdags som öppnar upp för en ny inriktning i biståndspolitiken.” Avräkningar, Partipolitik, Skuldavskrivning
2006-10-26

Riv upp biståndspolitiken

Bengt Westerberg, Bo Forsberg; Aftonbladet

“Att främja svenska exportföretag är inte effektivt bistånd” Avräkningar, Näringslivsbistånd, Utvärdering
2006-10-23

Bistånd och asyl inte samma sak

Robert Nordman, Norrköpings Tidningar

“Rätt kanaliserat bistånd och, framförallt, ökad handel ligger bakom det. 1970 levde cirka 1,4 miljarder människor i absolut fattigdom. År 2000 var siffran cirka 1,2 miljarder.” Avräkningar, Flykt och migrationArtikeln är en replik på: ""Sveriges fattiga behöver pengarna""
2006-10-11

Sveriges fattiga behöver pengarna

Jan-Olof Eriksson, Norrköpings Tidningar

“Det är bra att tänka med hjärtat, men verkligheten är mycket mer komplicerad och en procent låter lite och behändigt, men det blir 28 miljarder kronor. Bidraget blir cirka 3 000 kronor per svensk, eller [...]Avräkningar, EnprocentsmåletArtikeln är en replik på: ""Fattigdomen kan utrotas""
2006-09-24

Allians för de fattigaste?

Birger Thureson, Svenska Dagbladet

“Det är inte heller rätt att använda biståndspengar till militära insatser, som både socialdemokraternas försvarsminister Leni Björklund och moderatledaren Fredrik Reinfeldt varit inne på.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik
2006-09-14

Vad gäller för biståndet?

Bo Forsberg, Göteborgsposten

“Den borgerliga alliansen måste nu ge besked i biståndsfrågan.” Avräkningar, Partipolitik
2006-01-28

Vad avser alliansen göra med biståndet?

Christer Zettergren, Svenska Dagbladet

“Att bistånd inte ska stötta diktaturer är självklart, men människor i länder med bristande demokrati får inte överges. De behöver biståndet mer än många andra. Det finns dock kvalitetsfrågor som den borgerliga alliansen inte berör. [...]Avräkningar, Diktaturer, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Världsbanken
2005-10-24

Vi säger nej till militärt bistånd

Birgitta Ohlsson, Uppsala Nya Tidning

“Visst borde både FN, Nato och EU oftare ingripa med humanitära interventioner i konflikter för att stoppa folkmord, övergrepp, massvåldtäkter och framtvingad svält, men det måste samtidigt gå en tydlig skiljelinje mellan rent militära insatser och [...]Avräkningar, EU, FN, Militärt bistånd, Nato

Dokument om Avräkningar (11 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2017-10-17

Concord Aidwatch 2017

- EU aid uncovered How to reach the target on time

ConcordAvräkningar, Budget, EU, Volym2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-02-02

Är det bistånd?

- En granskning av Sveriges avräkningar från biståndet

ConcordAvräkningar, Budget, Flykt och migration, OECD, Öppenhet och transparens2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-02-01

Making Waves: Implications of the irregular migration and refugee situation on Official Development Assistance spending and practices in Europe

- A study of recent developments in the EU institutions, Denmark, Germany, the Netherlands and Sweden

- Rapport 2017:01 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Avräkningar, Biståndsformer, Budget, Danmark, EU, Flykt och migration, Nederländerna, Sverige, Tyskland11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-10-26

Concord Aidwatch Report 2016

- Aidwatch Report 2016

ConcordAvräkningar, EU2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-07-01

Vem beslutar om svenska biståndsmedel? En översikt

- Rapport 2016:06 Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Ambassader, Avräkningar, Budget, Sida, Utrikesdepartementet, Volym11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-11-12

The End of Nordic Exceptionalism?

Danska kyrkhjälpen, Finska Kyrkhjälpen, Norska Kyrkhjälpen, Svenska KyrkanAvräkningar, Bilateralt samarbete, Enprocentsmålet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-02-24

Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige – en översikt

- EBA 05/2014

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Avräkningar, Budget11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2014-11-20

Aid Beyond 2015

- Europe’s role in financing and implementing sustainable goals post 2015

- AidWatch Report 2014

ConcordAvräkningar, EU, Post-15, Volym2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-08-29

Diakonias valenkät 2014

DiakoniaAvräkningar, Enprocentsmålet, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Partipolitik2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-04-10

2014 års ekonomiska vårproposition

- Regeringens proposition 2013/14:100

Avräkningar, Budget, Volym1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2007-01-01

Dragkampen om biståndet

DiakoniaAvräkningar2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Avräkningar (2 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2016-07-06 Vad hände med ambitionerna om ett bättre bistånd? Biståndet kan bli 20% mer effektivt om det utgår från mottagarländernas egna strategier. Samtidigt frångår givarländerna överenskommelserna om biståndseffektivitet och låter dessutom allt mer bistånd täcka inhemska kostnader. Vilka ambitioner har Sverige? Diskussion med opposition [...] Concord, Diakonia, Forum Syd, Plan Sverige, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén (SAK), Svenska Kyrkan, Världsnaturfonden, We Effect Avräkningar, Biståndsformer, Budget, OECD
2015-11-27 Framtiden för Sveriges och EU:s bistånd Just nu rasar debatten om regeringens planer kring att använda upp till hälften av biståndet till flyktingmottagande. Urholkningen av biståndet är ingen ny fråga, men har satts på sin spets i och med de ökade [...] Concord Avräkningar, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)

Debattörer i diskussionen om Avräkningar (304 debattörer)

DebattörArtiklar om AvräkningarTotalt antal artiklar av debattören
Jaime Gomez 1 12
Maria Persson 1 1
Mats Ekenger 1 3
Andrew Sherriff 1 2
Anna Knoll 1 2
Alina Östling 2 2
Jan Pettersson 2 5
Sonja Daltung 2 2
Lennart Wohlgemuth 2 20
Agneta Gunnarsson 1 6
Nils Resare 1 3
Agnar Kjeller 1 1
Juan Felix Martinez Garcia 1 1
Stefan De Vylder 1 6
Kajsa Johansson 2 9
Ann Svensén 5 23
Anna Hägg-Sjöquist 2 12
Annica Sohlström 5 43
Bo Forsberg 23 112
Daniel Grahn 1 6
Eva Christina Nilsson 11 34
Gunnel Axelsson Nycander 1 6
Johanna Sandahl 2 11
Magnus Falklöf 1 2
Maria Andersson 2 15
Niclas Lindgren 7 21
Sofia Walan 2 15
Bertil Odén 2 22
Sten Rylander 2 17
Erik Svanberg 1 2
Emma Nohrén 1 5
Maria Andersson Willner 1 7
Karin Enström 1 32
Sofia Arkelsten 1 14
Anders Malmstigen 1 4
Andreas Stefansson 1 2
Anneli Rogeman 3 36
Erik Lysén 11 52
Georg Andrén 1 4
Kristina Henschen 7 27
Lisa Sjöblom 3 14
Isabella Lövin 7 117
Aday Bethkinne 1 1
Thord Palmlund 1 4
Ulrika Modéer 1 12
Henrik Westander 1 1
Staffan Landin 2 8
Anna-Karin Johansson 2 16
Sofia Damm 2 16
Ylva Bergman 1 11
Ivar Arpi 3 31
Magdalena Andersson 2 8
Hans Linde 6 45
Adam Cwejman 1 10
Bawar Ismail 1 9
Julia Kronlid 4 15
Birgitta Ohlsson 2 69
Gulan Avci 1 11
Lina Nordquist 1 2
Maria Nilsson 1 5
Jens Stillhoff Sörensen 1 1
Felicitas Falck 1 1
Kasha Jaqueline Nabagesera 1 1
Renato Sabbadini 1 1
Ulrika Westerlund 1 4
Tomas Jansson 1 1
Ebba Busch Thor 1 10
Erik Halkjaer 1 3
Gunilla Hjelm 1 6
Helena Vilhelmsson 1 4
Ulrika Axelsson 1 2
Eric Erfors 2 12
Lorentz Tovatt 3 7
Philip Botström 1 8
Klara Lidman 1 1
Bill Gates 1 1
Anders Wijkman 1 22
Erik Solheim 1 2
Helen Clark 1 1
Jeffrey Sachs 1 2
Jimmie Åkesson 2 4
Mattias Karlsson 2 8
Micael Grenholm 2 3
Anders Lago 1 1
Helen Persson 1 1
Ines Uusman 1 1
Lotta Folkesson 1 1
Tommy Ohlström 1 3
Anders Nilsson 1 2
Arne Bigsten 1 6
Beniamin Knutsson 1 5
Bent D Jörgensen 1 1
Dick Durevall 1 2
Erik Andersson 1 1
Fredrik Söderbaum 1 4
Håkan Thörn 1 5
Helena Lindholm 1 2
Isabell Schierenbeck 1 2
Jan Aart Scholte 1 1
Janet Vähämäki 1 3
Joakim Öjendahl 1 1
Jonas Ewald 1 2
Jonas Lindberg 1 2
Kenneth Hermele 1 13
Madelene Ostwald 1 3
Malin Hasselskog 1 1
Maria Eriksson Baaz 1 3
Maria Stern 1 2
Sara Stendahl 1 2
Martin Tunström 6 50
Hanna Jakobson 1 1
Bodil Valero 1 27
Lasse Bengtsson 1 2
Ulf Bjereld 1 15
Fredrik Segerfeldt 3 30
Gabi Björsson 8 67
Gunilla Hallonsten 1 15
Henrik Fröjmark 1 4
Jens Orback 3 24
Lena Ag 1 44
Peter Westman 1 1
Tiina Nummi-Södergren 1 5
Petra Östergren 1 1
Anders Lindberg 5 90
Dagens Nyheter 3 170
Cecilia Chatterjee-Martinsen 1 18
Susanna Birgersson 2 22
Expressen 3 90
Johan Rudström 1 17
Sydsvenskan 2 96
Abed Amini 1 1
Anna Westin 1 8
Hamidollah Bahadori 1 1
Karin Israelsson 1 5
Siv Persson 1 6
Markus Wiechel 1 10
Janerik Larsson 1 4
Susanne Nyström 1 4
Per Gudmundson 2 43
Anna Kinnberg Batra 1 1
Tomas Tobé 1 2
Alice Teodorescu 1 3
Elisabeth Dahlin 4 29
Erik Hagström 1 3
Alrik Altvall 1 1
Helena Brandt 1 1
Helsingborgs Dagblad 1 5
Diakonia 1 1
Forum Syd 1 2
LO-TCO Biståndsnämnd 1 1
Plan Sverige 1 1
Rädda Barnen 1 1
Svenska Kyrkans internationella arbete 1 1
Svenska missionsrådet 1 1
We Effect 1 1
Marcus Svensson 1 13
Kenneth G Forslund 3 26
Tomas Gustafson 1 1
Deniz Kellecioglu 1 4
Jenny Nordberg 1 13
Borås Tidning 1 20
Uppsala Nya Tidning 2 33
Petter Birgersson 1 7
Magda Rasmusson 1 5
Erik Scheller 1 3
Västmanlands Läns Tidning 1 1
Birger Thureson 2 6
Hasse Boström 2 6
Johan Mast 1 8
Julia Carlbäcker 1 1
Ulla Pettersson 1 3
Hanna Cederin 1 3
Per-Inge Lidén 1 5
Gunilla Källenius 2 14
Belinda Hellberg 1 1
Jocke Holmström 1 1
Irene Oskarsson 1 4
Helena Leander 1 5
Karin Strandås 1 2
Arhe Hamednaca 1 5
Sara Gunnerud 1 1
Viola Furubjelke 2 4
Jenny Sjödin 1 1
Christer Wälivaara 1 4
Roland Håkansson 1 15
Håkan Arenius 2 13
Anna Nilsson 2 9
Åsa Thomasson 1 8
Christina Robertson Pearce 1 7
Fransisco Contreras 1 6
Klas Hansson 1 8
Lena Klevenås 1 8
Nanna Nilsson 1 2
Ulf Wilmenius 1 1
Jan Eliasson 1 13
Jens Holm 2 35
Anders Schröder 1 2
Jakop Dalunde 2 9
Andreas Carlgren 1 3
Svante Axelsson 1 37
Mithika Mwenda 1 2
Lennart Lindgren 1 3
Henrik Bredberg 1 4
Sven Engström 1 1
Lotta Wendel 1 1
Magnus Walan 1 10
Christian Valtersson 1 1
Rebecka Carlsson 1 3
Annica Holmberg 5 9
Ylva Jonsson Strömberg 7 11
Monica Sundberg 1 4
Anita Brodén 1 2
Fredrik Malm 1 32
Holger Gustafsson 1 2
Rosita Runegrund 3 3
Gustaf Blomberg 1 2
Lars-Olof Karlsson 2 3
Tina Ehn 1 2
Lars Anderås 2 2
Kent Härstedt 4 6
Bodil Ceballos 2 18
Eva-Lena Gustavson 1 1
Göran Färm 2 8
Urban Ahlin 1 21
Cecilia Dalman Eek 1 1
Mikael Karlsson 1 5
Martina Krüger 1 1
Åsa Westlund 2 16
Adina Trunk 1 2
Britt-Mari Brynielsson 1 1
Maria Fälth 1 4
Lars Ohly 1 9
Johan Söderström 2 10
Jesper Bengtsson 4 28
Carina Hägg 1 12
Pär Granstedt 2 8
Anders Bergh 1 1
Andreas Bergh 1 2
Kenneth Jonsgården 1 1
Thomas Österberg 2 9
Yngve Sunesson 1 13
Susanne Sjöstedt 2 8
Christian Holm 2 7
Barbro Hedvall 1 3
Aleksander Gabelic 2 117
Hanne Kjöller 1 30
Emil Görnerup 1 1
Harry McNeil 1 1
Jan Joel Andersson 1 1
Inger Björk 2 9
Sven Elander 1 8
Anna Ek 1 40
Svante Sandberg 1 1
Torbjörn Pettersson 1 6
Anders Nordström 1 18
Håkan Syrén 1 1
Peter Franke 2 69
Christer Zettergren 2 6
Margareta Grape 2 7
Berndt Ekholm 2 3
Per Schlingmann 1 1
Andreas Braw 2 2
Gunnar Ekström 1 1
Wiwi-Anne Johansson 1 2
Anne Ludvigsson 2 3
PJ Anders Linder 1 3
Ann-Kristine Johansson 1 2
Evert Andersson 2 2
Gerd Aronsson 2 2
Karl-Evert Bevemyr 2 2
Mattias Ravander 2 2
Anne-Louise Kroon 1 1
Sven-Bernhard Fast 2 6
Joakim Stymne 1 1
Christina Nilsson 1 1
Peter Weiderud 1 11
Jytte Guteland 1 26
Ingvar Fogstam 1 4
Lotta Hördin 1 8
Olle Thorell 2 3
JB 1 3
Carl B Hamilton 1 1
Keth Thapper 1 2
Lars Bengtsson 1 1
Torbjörn Strandberg 1 1
Bruno Sollerman 1 1
Bertil Svensson 1 2
Peter Wolodarski 1 12
Johan Hellström 1 1
Alexander Chamberland 1 5
Dalarnas Tidningar 1 2
Evelina Sköld 1 1
Niklas Carlsson 1 1
Henrik Hammargren 1 3
Magnus Lindell 1 4
Lars Norberg 1 1
Bengt Westerberg 1 5
Robert Nordman 1 3
Jan-Olof Eriksson 1 1
Annelie Enochson 1 5
Annika Qarlsson 1 2
Cecilia Wigström 1 7
Cecilia Wikström 1 74
Kerstin Lundgren 1 18

Kommentarer i diskussionen om Avräkningar (16 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-12-18 Sussana Moreno: Ni kan debattera och debattera Faktum kvarstår: Vi i Sverige, lever under ett nynazistiskt styre osv och blablabla... Alla biståndsutgifter ska vara spårbara
Av Alina Östling, Biståndsdebatten.se
2017-12-18 Sussana Moreno: lite felstavning men det får man väl ha överseende med i dessa tider?! Kom igen då krossa mig om ni vågar haha Alla biståndsutgifter ska vara spårbara
Av Alina Östling, Biståndsdebatten.se
2017-12-18 Sussana Moreno: Alina- glöm inte bort ditt egentliga ursprung min älskade vännina!vilken jag har fått lida för jag led mkt. för din skull också.Sussana Moreno icke deltagare i en debatt som aldrig kommer leda till nånting-förutom lidande. Alla biståndsutgifter ska vara spårbara
Av Alina Östling, Biståndsdebatten.se
2016-07-13 Humanisten som tänker på alla utsatta svenskar: här kommer den skattefria ersättningen för invandrare 20.000 varje månad skattefritt gratis tandlakarvård 50 kr inträde gratis sjukvård 50 kr inträde gratis körkort för barn på 18 år är detta rimligt att dom som har sjukpenning eller sjukersättning ska stå för fiolerna sjukersättning i års skatt är 25932 nu får ni verkligen ge er minst 12 000 inte mindre. så sluta upp med att bestraffa sjuka Tre risker med den finansiella styrningen av biståndet
Av Sonja Daltung m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-07-13 Humanisten som tänker på alla utsatta svenskar: är det inte viktigare att tänka på svenskar som har sjukpenning sjukersättning som alltid lever långt under fattigdomsgränsen att höja ersättningen kraftigt för dom så har den permanent att dom kan få ett drägligt liv minst 12.000månaden istället för att lägga alla på pengar invandringen först ska man sattsa på sitt eget folk och sitt land innan man sattsar på andra klarar man inte av det då får man lägga invandringen åt sidan tills man klarar det svårare än så är det inte det finns så mycket mer viktiga saker än att lägga alla pengar på både arbetspolitiska program och invandring tänk mer på oss etniska svenskar någon gång skull jag känner ett sådant förakt och ett sånt hat för denna femmenistiska alliansen alliansregering så det vet inga gränser så sluta upp att jävlas och provocera oss svenskar för en gång skull . vill starkt konstatera att jag är ingen rasist om någon skulle tro det tackar för ordet man ska stå upp för sitt eget land Tre risker med den finansiella styrningen av biståndet
Av Sonja Daltung m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-05-27 David Nilsson, KTH: Håhåjaja. ”Det blir viktigt med prioriteringar för både givare och mottagare framöver” skriver Lennart Wolgemuth. Just det. Men hur ska vi göra när mottagarnas prioriteringar inte stämmer med våra (givarnas) prioriteringar? Den lösning som lyder ”mer bistånd till Afrika” trodde jag i min enfald hade passerat bäst före datum ungefär 1998. Den Afrikapolitik svenska regeringen då antog byggde på tanken om partnerskap och ett ökat ansvar hos de afrikanska regeringarna för den egna utvecklingen. Detta återkom som en grundläggade princip såväl i PGU några år senare, som i Paris-agendan . Det är statsmakterna i samarbetslandet som ytterst har ansvaret, och i den bästa av världar utkrävs ansvaret av de egna befolkningarna. Men i många länder fungerar det inte grund av korruption, ”klanvälde och klientelism”. Så nu står vi där med våra tvättade halsar. Som de mer insiktsfulla kommentarerna ovan visar har vi inga enkla recept längre. Inträdet av helt nya aktörer (läs Kina) har också förändrat den afrikanska spelplanen. Så hur ska vi ha det? Ligger ansvaret hos våra samarbetspartners i Afrika? Eller ska vi flyga in oss ”fixa till det” när de inte gör som vi vill? Biståndet till Afrika behövs igen!
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2016-05-21 Torvald Åkesson: Vårt bistånd handlar i grunden om två saker; våra ekonomiska resurser och våra värderingar. Länder, som präglas av fattigdom, accepterar normalt resurstillskottet men långt ifrån alltid våra värderingar. Den stora frågan är hur Sverige bäst kan bidra till att förutsättningarna för ett mottagarlands egna ansträngningar att reducera fattigdomen stärks. Målet är inte att biståndet skall ersätta dessa ansträngningar. Vi har under många år med olika former av stöd, dialog och villkor utformat utvecklingssamarbeten, som haft fattigdomsreducering i fokus. Det allmänna budgetstödet blev ett slags sista steg i en trappa från projektstöd via programstöd och sektorstöd till ett ekonomiskt bidrag till vissa länder kanske liknande det som staten gör i Sverige för att skapa likartade förutsättningar i olika delar av landet. Om de önskvärda resultaten uteblir till följd av korruption, klientilism och ett ointresse hos den politiska makten enligt kommentaren från Rylander/Rudengren, så måste utvecklingssamarbetet ta sig andra former. Men vad finns mer att pröva? Och hur kan vi säkerställa att den vikt vi fäster vid fattigdomsreducering delas av dom som vi bedriver utvecklingssamarbete med? Var har den viktigaste fattigdomsminskningen ägt rum och vad kan världen lära av den? Det är kanske läge att tänka i termer av ekonomisk utveckling med fattigdomsreducering som en välkommen bieffekt snarare än tvärt om? Biståndet till Afrika behövs igen!
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2016-05-20 Lars Rylander och Jan Rudengren: Lennarts inlägg bygger på tanken att Sveriges samarbetsländer har goda intentioner men egentligen saknar finansiella och tekniska resurser att genomföra dem. Vi har i ett annat inlägg visat att forskningen kring utveckling snarare lutar åt att problemet är staternas egna brister - eller bristande vilja om man så vill - att genomföra de reformer som lägger grund för en uthållig tillväxt och fattigdomsbekämpning. Inrikespolitiken präglas av klientilism med klaner eller andra sociala grupper som med nästan alla till buds stående medel bevakar makten och belönar dem som stödjer dem. Resultatet är ofta maktkamp, riggade val och utbredd korruption, alltså långt ifrån skapande av de inkluderande politiska och ekonomiska institutioner som lägger grund för effektivt utnyttjande av bistånd,uthållig utveckling och respekt för individuella politiska och ekonomisk rättigheter. Därmed inte sagt att humanitärt bistånd kan behövas som en följd av klimat- eller andra kriser. Lars Rylander/Jan Rudengren Biståndet till Afrika behövs igen!
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2016-05-18 Torbjörn Pettersson: En viktig och riktig artikel. Tack Lennart. Biståndet till Afrika behövs igen!
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2015-11-23 Anders Boström: Tack Kajsa! Att ta från biståndet handlar om värderingar, inte brist på resurser
Av Kajsa Johansson, Biståndsdebatten.se
2015-11-04 Karl-Anders Larsson: Den sk flyktingkrisen har ställt frågan om det svenska biståndet på sin spets. Finansministern har antytt att de sk avräkningarna från biståndsanslaget, för att finanisera kostnader för flyktingar i Sverige, kan komma att öka kraftigt nästa år och kanske uppgå till mer än hälften av hela biståndet. Det är en mycket drastisk förändring. Det är svårt att tänka sig att någon annan budgetpost (t.ex. försvaret) skulle kunna minskas till hälften från ett år till ett annat. Men för biståndet är det uppenbarligen tänkbart. Jag tror det beror på att många, även inom regeringen, delar den syn som framförs av många kritiker, att biståndet inte alls gör någon nytta (kanske t.o.m. skada). Sida har återigen begått misstaget att presentera exakta siffror på biståndets effekter. En halvering av (det svenska) biståndet kommer att leda till 156 000 barn inte får behandling för akut undernäring, 4,5 miljoner färre människor får tillgång till rent vatten o.s.v. En lång rad exakta siffror på fruktansvärda konsekvenser. Problemet är att ingen tror på detta, det tolkas bara som ett desperat försök av Sida att försvara sin existens. Det är ganska uppseendeväckande när en tidning som DN, på sin ledarsida, skriver att en halvering av det svenska biståndet bara vore nyttigt (DN 4/11 2015). Det blir inte bättre av att de enda som försvarar biståndet är de som finansieras av det, dvs de sk enskilda organisationerna. Det går naturligtvis inte att ange exakta siffror på effekter av bistånd, speciellt inte om det gäller allt svenskt, eller globalt, bistånd. Detsamma gäller också alla andra verksamheter (statliga och privata). Det är omöjligt eftersom man inte kan följa varje krona eller euro fram till den slutliga användningen och även om det vore möjligt, skulle det inte hjälpa eftersom biståndet (bortsett från akut nödbistånd) har mer långsiktiga syften. Biståndet är en unik post i den svenska budgeten. Det är den enda post vars utgifter bestäms som en given andel av Sveriges BNP, alltså det sk enprocentsmålet. Det säger sig självt att det inte främjat effektiviteten, trots alla ansträngningar som gjorts för ökad uppföljning och kontroll. Att vi år efter år avdelar en procent av BNP till något som vi tycks veta så lite om, är uppseendeväckande. En orsak har varit att det är en fjäder i hatten för Sverige att vara världens största biståndsgivare. Genom tekniska finesser har OECDs biståndskommitté gjort det möjligt att räkna utgifter, med andra syften än rent biståndspolitiska, som bistånd. Det är orsaken till de sk avräkningarna, som Sverige utnyttjat mer än andra länder. Bistånd debatteras alltid på ett annat sätt än andra budgetposter. Denna ”debatt” blir alltid samma match mellan försvararna, som hävdar att bistånd alltid leder till goda resultat och kritikerna, som hävdar att biståndet direkt motverkar sina egna syften. Båda grupperna tar fram statistik och enskilda exempel för att bevisa sin ståndpunkt. Mycket sällan diskuteras hur biståndet kan bli mer effektivt. Men vad är då sanningen? Som vanligt någonstans mittemellan. Det svenska biståndet är inte alltid effektivt, stora summor används till utgifter som inte bidrar till att uppfylla målen. Det beror inte främst på direkt felanvändning eller korruption, utan mer på bristande förståelse för hur bistånd fungerar i de mottagande länderna. Efter att ha arbetat med utvecklingssamarbete i 40 år, vågar jag dock påstå att Sverige (Sida) är bättre än de flesta andra biståndsgivare i detta avseende. Men biståndskritikerna har fel, pga okunnighet i kombination med att det är bekvämt att använda biståndet som slagträ i en ideologisk debatt. Biståndet ger positiva resultat, absolut på kort sikt, men i många fall även på lång sikt. Att anta att en halvering av det svenska biståndet inte skulle drabba de fattigaste är ett oerhört misstag och ingen ansvarskännande politiker bör fatta beslut på den grunden. “Slopa biståndsmålet”
Av Dagens Nyheter
2015-10-09 Tom Alberts: Vårt bistånd är oerhört fragmenterat Ambitiös budget skapar utmaningar för regeringen
Av Bertil Odén, Biståndsdebatten.se
2014-10-24 Anders Östman: Handlar biståndets kvalitet om enbart pengar? Det finns inga direkta samband mellan å ena sidan bistånd till demokrati, mänskliga rättigheter, konfliktförbyggande (vad är det konkret?) vatten, sanitet och jämställdhet och fattigdomsbekämpning å den andra. Dessa föreställningar bygger snarare på tro än vetande. Istället är bistånd på dessa områden ofta distraktioner från verklig fattigdomsbekämpning. I Afrika där fattigdomen är som mest påfallande och utbredd handlar verklig fattigdomsbekämpning om fattigdomsinriktad landsbygdsutveckling, fr a insatser för att öka småböndernas produktivitet. Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet ska stödjas på sina egna meriter och med begränsade ekonomiska incitament, men de har föga inflytande för de hundratals miljoner afrikaner som lever på mindre är en dollar om dagen. Och det alldeles oavsett vad Diakonia och andra inom "biståndsindustrin" vill få oss att tro. Ytterst står biståndets kvalitet på spel
Av Bo Forsberg m.fl, Svenska Dagbladet
2011-07-25 Hélène Boëthius, ALEF: Katastrofen på Afrikas horn handlar framför allt om långsiktig fattigdom, om konflikter som flyttat om människor och gjort det omöjligt för dem att alls skaffa sig en inkomst. Det är ett område som sedan urminnes tider drabbats av svår torka. Läs t.ex. första Mosebok i Bibeln! Men idag finns alla resurser som behövs för att människor ska kunna hantera ett sådant klimat, odla på ett sätt som vårdar jorden och ger skördar med minimalt med vatten. Om de får rätt utbildning, och om de politiska förutsättningarna finns. Att svenska regeringen tar miljoner kronor avsedda att bekämpa extrem fattigdom och lägger dem i den allmänna potten avsedd för svenska medborgare, i en tid av god ekonomi i Sverige är skandalöst och skamlöst. På vems sida står egentligen Gunilla Carlsson? Tänk på barnen i Afrika
Av Jenny Sjödin, Sundsvalls tidning
2011-07-25 Tom Alberts: Jag läste artikeln. Om jag minns rätt ville regeringen ha mer pengar till UD men det förslaget stoppades av Oppositionen med SDs röst. Varför försöker Sverige alltid synas - nu med Nord Korea som möjligt biståndsland. Ge i stället barnbidrag genom fattiga mödrar i några mottagarländer. Tänk på barnen i Afrika
Av Jenny Sjödin, Sundsvalls tidning
2010-12-06 Bertil Odén: Andreas Carlgren listar ett antal - ofta bra - delar av den svenska klimatpolitiken. Men när det gäller varifrån finansieringen tas försöker han dribbla bort läsarna. Sveriges åtagande om biståndsvolymen är 1,0 procent av BNI, fastlagt i riksdagsbeslut 1968. Det internationella biståndsmålet är 0,7%. I mellanrummet mellan dessa 0,7% och 1,0% får det svenska bidraget till EUs klimatsatsning plats, precis som Carlgren skriver. Men pengarna tas från en redan fastlagd budgetram för biståndet, där alternativanvändningen hade kunnat vara mer resurser till andra biståndsinsatser för att uppnå Millenniemålen i de fattigaste länderna. Så länge det svenska enprocentmålet inte ersätts med det internationella har alltså Carlgren fel när han påstår att "pengarna finansieras inte genom omfördelning av andra biståndsmedel". ”Sverige är en brobyggare mellan fattiga och rika”
Av Andreas Carlgren, Dagens Nyheter
Dela det här: