Budget

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Budget.

Diskussionen om Budget innehåller:

  • 27 exklusiva debattartiklar
  • 551 debattartiklar
  • 37 dokument
  • 9 evenemang
  • 482 debattörer
  • 35 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Budget (27 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-06-13

Vår välfärd ska inte ska bygga på utnyttjande av människor och natur i andra världsdelar

Jaime Gomez m.fl., Biståndsdebatten.se

Feministiskt initiativ förespråkar global rättvisa och avkolonisering. Vi måste utmana dagens världsordning där globala nord utnyttjar det globala syd. Vi vill att internationell samverkan sker med ömsesidig respekt mellan likvärdiga parter och att enprocentsmålet uppfylls utan avräkning för kostnader för flyktingmottagande i Sverige. Det skriver Jaime Gomez, Mats Ekenger och Maria Persson från Feministiskt initiativ.Avräkningar, Ekonomisk jämlikhet, Enprocentsmålet, Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2018-06-11

Individens frihet ska vara en självklarhet, överallt

Kerstin Lundgren, Biståndsdebatten.se

Individers frihet att bestämma över sitt eget liv utgör grunden för den värld Centerpartiet vill se. Därför står vi upp för enprocentsmålet i biståndet, prioriterar de fattigaste länderna och vill att mer pengar går till lokala aktörer som känner sina samhällen. Lokalt och jämställt deltagande är avgörande för utvecklingen, skriver Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren.Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet, Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2018-05-28

En värld för alla – inte bara för några få

Yasmine Posio Nilsson, Biståndsdebatten.se

Målet för Vänsterpartiet är en rättvis världsordning där gemensamma resurser finns till för oss alla, inte bara för några få. Därför vill vi föra en politik där makt och resurser omfördelas, där kvinnor inkluderas i alla former av beslutsprocesser och där minst en procent av Sveriges bruttonationalinkomst går till bistånd, skriver riksdagsledamoten Yasmine Posio Nilsson.Enprocentsmålet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kvinnor, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2017-12-11

Regeringen prioriterar minskad spridning av små och lätta vapen

Ulrika Modéer, Biståndsdebatten.se

Arbetet mot okontrollerad spridning av små och lätta vapen har länge varit en prioriterad fråga för Sverige. Det visar sig bland annat i budgeten för 2018, skriver statssekreteraren Ulrika Modéer i ett svar till Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor.Budget, Fred och säkerhet, VapenhandelArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/klyfta-mellan-ambition-och-budget-for-hallbar-fred/"
2017-11-29

Klyfta mellan ambition och budget för hållbar fred

Maria Andersson Willner & Karin Olofsson, Biståndsdebatten.se

Under hösten presenterade regeringen en strategi för hållbar fred som understryker att den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen är ett hot mot global säkerhet och ett hinder för hållbar utveckling. Ambitionen att satsa på en minskad spridning av dessa vapen inom utvecklingssamarbetet är mycket positiv och måste nu på ett tydligt sätt återspeglas i budgeten, konstaterar Karin Olofsson och Maria Andersson Willner från Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor. Budget, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Vapenhandel
2017-10-10

Satsa på aktiv fredskultur, i Sverige och i världen

Lotta Sjöström Becker, Biståndsdebatten.se

I nästa års budget ökar Sverige resurserna för fredsbyggande, men de årliga satsningarna är fortfarande mindre än kostnaden för krigsövningen Aurora. Trots att regeringens nya strategi för hållbar fred handlar om att förebygga och förhindra återfall i väpnad konflikt så grundas den nationella säkerhetspolitiken på andra idéer. Sverige har allt att vinna på att försöka bygga en aktiv fredskultur – det är modern säkerhetspolitik, skriver Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen.Budget, Fred och säkerhet
2017-04-04

Sverige måste öka stödet till minhantering

Megan Burke & Aleksander Gabelic, Biståndsdebatten.se

Över 6 000 människor skadades eller dödades av minor under 2015. Det är en ökning med 75 procent jämfört med året innan. De alarmerande siffrorna borde få världens länder att kraftsamla för att göra sig av med minproblemet, men i stället har Sverige halverat sitt stöd sedan 2012. De senaste årens negativa trend måste vända, skriver Megan Burke, internationella kampanjen mot landminor (ICBL), och Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet.Budget, Colombia, Fred och säkerhet, Kongo, Sverige, Utrikesdepartementet
2017-02-23

Sverige – backa upp politisk vilja med SRHR-pengar!

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp, Biståndsdebatten.se

President Donald Trumps återinförande av Global Gag Rule innebär att en stor del av USA:s bistånd till mödrahälsa fryser inne – något som kommer att påverka de som lever i fattigdom mest. Det riskerar att markant öka antalet oönskade graviditeter och leda till att tusentals flickor och kvinnor i världen dör. Nu måste Sverige och omvärlden täcka upp för det minskade biståndet. Därför uppmanar 14 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp regeringen och riksdagen att tillföra nya pengar till vårbudgeten.Budget, Civilsamhället, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2017-02-02

Migrationsfokus överskuggar fattigdomsbekämpning inom biståndet

Anna Knoll & Andrew Sherriff, Biståndsdebatten.se

Kortsiktig politisk respons till migrationskrisen ser i flera fall ut att ha underminerat rutiner för ett effektivt bistånd, och avräkningar för flyktingkostnader utgör en stor andel av dagens biståndsbudgetar. Detta visar en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Parallellt med diskussioner om hur biståndet kan användas för att mer systematiskt adressera migrationsströmmar måste vi föra en faktabaserad debatt om vilken typ av insatser som är värdefulla utifrån ett bredare utvecklingsperspektiv, skriver rapportförfattarna Anna Knoll och Andrew Sherriff.Avräkningar, Budget, EU, Europa, Flykt och migration, Hållbar utvecklingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/making-waves-implications-of-the-irregular-migration-and-refugee-situation-on-official-development-assistance-spending-and-practices-in-europe/"
2017-01-25

Alla biståndsutgifter ska vara spårbara

Alina Östling, Biståndsdebatten.se

En ny rapport från organisationen Open Government Partnership visar att Sverige har gjort framsteg vad gäller insyn i biståndet, men att det fortfarande finns en rad brister. I synnerhet behövs bättre information om när, till vem och varför biståndsmedel har betalats ut. Regeringen måste också avsätta tillräckliga resurser för att garantera insyn i genomförande och uppföljning av politiken för global utveckling (PGU), skriver rapportförfattaren Alina Östling.Avräkningar, Civilsamhället, Öppenhet och transparens, Politik för global utveckling (PGU), Webbplatsen Openaid.se
2017-01-12

Jakten på traktamente minskar biståndets effektivitet

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Inga workshops utan per diem. Att biståndspengar används till traktamenten för tjänstemän leder inte bara till kostnader som är svåra att försvara, det skapar även fel incitament. Biståndsaktörer behöver mer självkritiskt reflektera kring hur de bidrar till snedvridna belöningssystem, skriver Annie Sturesson. Biståndsformer, Budget, Burkina Faso, Civilsamhället, Resultat, Uganda
2016-08-22

Replik: Mer forskningssamarbete – mer kapacitet

Lisa Román, Biståndsdebatten.se

Kunskap och bidrag från forskare, även från akademiskt svaga länder, är centrala för att identifiera relevanta problem och lösningar på globala utmaningar. Därför bör stärkande av forskningskapacitet i låginkomstländer fortsatt vara i fokus för svenskt forskningssamarbete inom biståndet, skriver Lisa Román, forskningssekreterare på Sida, i en replik.Budget, Forskning och innovation, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/dags-for-nytank-i-forskningsbistandet/"
2016-07-01

Tre risker med den finansiella styrningen av biståndet

Sonja Daltung m.fl., Biståndsdebatten.se

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) har kartlagt vilka statliga aktörer som beslutar om vilka medel inom det svenska biståndet. Kartläggningen visar att biståndsbudgetens storlek varierar stort, ibland under samma år. Det framgår också att biståndet i ökad utsträckning binds upp i fleråriga avtal, och att beslut delegeras i stor omfattning. Det finns flera risker med den typen av styrning, skriver Sonja Daltung och Jan Pettersson.Ambassader, Avräkningar, Budget, Sida, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/vem-beslutar-om-svenska-bistandsmedel-en-oversikt/"
2016-05-16

Biståndet till Afrika behövs igen!

Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se

Efter omkring femton år av god tillväxt har den ekonomiska utvecklingen i Afrika abrupt förändrats. Behovet av bistånd ökar samtidigt som givarländer gör nedskärningar och omprioriteringar. Nu måste vi se till att värna om långsiktiga fattigdomsbekämpande insatser som drivs av de afrikanska länderna själva, skriver Lennart Wohlgemuth.Afrika, Avräkningar, Bilateralt samarbete, Multilateralt samarbete
2016-04-25

Krympande utrymme för civilsamhället kräver motåtgärder

Agneta Gunnarsson, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som det civila samhällets betydelse för utvecklingssamarbetet understryks minskar dess handlingsutrymme. Reaktionerna mot detta har hittills varit trevande, både i Sverige och internationellt. Nu krävs strategiska motåtgärder, skriver Agneta Gunnarsson, författare till en ny rapport om det allt hårdare klimatet för det civila samhället.Avräkningar, Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, SidaI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/krympande-utrymme-for-det-civila-samhallet/"
2016-04-14

Förbättra insynen i vapenexport och flyktingkostnader

Alina Östling, Biståndsdebatten.se

En ny rapport från organisationen Open Government Partership visar att Sverige har gjort stora framsteg vad gäller insyn i biståndet. Samtidigt saknas tillräcklig insyn i vapenexport, flyktingkostnader och skattefinansierade biståndsprojekt som genomförs av näringslivet, skriver forskaren Alina Östling.Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Vapenhandel
2015-12-16

Kom med och granska nedskärningen av biståndet

Nils Resare, Biståndsdebatten.se

Det internationella biståndet står inför den största nedskärningen i modern tid. De pengar som i dag går till utbildning och hälsovård kan snart vara uppätna av dyra fredsbevarande insatser. För att ta reda på vilka konsekvenserna blir drar Blank Spot Project i dag igång en öppen granskning av biståndet, skriver journalisten Nils Resare.Avräkningar, Budget, Mediabevakning
2015-12-10

Neddragningar av svenskt bistånd kan drabba småbrukare i Paraguay

Juan Felix Martinez Garcia m.fl., Biståndsdebatten.se

Nästa år kan nästan en tredjedel av biståndsbudgeten komma att användas för att finansiera flyktingmottagandet. På sikt kanske ännu mer. Vi vill dela med oss av den stora oro detta beslut skapar för människor i Paraguay - ett av många länder där det svenska biståndet gör avgörande skillnader, skriver agronomerna Juan Felix Martinez Garcia och Agnar Kjeller.Avräkningar, Budget, Jordbruk, Landgrabbing, Landsbygd, Paraguay
2015-11-12

Ta inte från biståndet – börja låna!

Stefan de Vylder, Biståndsdebatten.se

Det talas idag om en flyktingkris, men det är inte en kris för Sveriges offentliga finanser. Sverige har bra statsfinanser och ett utmärkt läge för att låna. Att ta från biståndet för att finansiera mottagning av flyktingar är både dumt och cyniskt, skriver nationalekonomen Stefan de Vylder.Avräkningar, Budget, Flykt och migration
2015-11-10

Att ta från biståndet handlar om värderingar, inte brist på resurser

Kajsa Johansson, Biståndsdebatten.se

De senaste veckorna har flera biståndsorganisationer protesterat mot att regeringen vill ta mer pengar från biståndet för att finansiera flyktingmottagning. De har påpekat att regeringen ställer fattiga människor mot varandra. Men det handlar inte om det. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha, skriver den tidigare biståndsarbetaren Kajsa Johansson. Avräkningar, Budget, Partipolitik
2015-11-06

Bistånd räddar liv

Maria Andersson m.fl., Biståndsdebatten.se

Var femte biståndskrona används i dag för att hantera flyktingmottagandet i Sverige. Att regeringen nu utreder om man kan ta ytterligare medel från svenskt bistånd, så mycket som 60 procent, riskerar att öka antalet människor som tvingas fly. Det skriver företrädare för tolv biståndsorganisationer.Avräkningar, Budget, Flykt och migration, HBTQI-personer
2015-10-08

Ambitiös budget skapar utmaningar för regeringen

Bertil Odén, Biståndsdebatten.se

Regeringens budget för 2016 innehåller ambitiösa planer för biståndet. Utmaningen blir att stå emot den politiska ryggmärgsreaktionen att vara med överallt och vara beredd att nedprioritera vissa av områdena, skriver biståndsexperten Bertil Odén.Avräkningar, Budget, Enprocentsmålet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030I artikeln hänvisas till "Biståndsåret 2016 – frukostseminarium med biståndsministern"
2015-08-27

Vi behöver en mer generös definition av bistånd

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Det krävs massor av extra biståndspengar för att uppfylla FN:s nya hållbarhetsmål. För att nå dit måste vi ha en mer generös definition av bistånd. Vi behöver ett bistånd som stimulerar innovation och privat kapital, skriver Annie Sturesson, seniorekonom på finansdepartementet i Uganda.Forskning och innovation, Näringslivsbistånd, OECD, Uganda, Volym
2015-02-24

Så mycket av det svenska biståndet används i Sverige

Sonja Daltung och Jan Pettersson, Biståndsdebatten.se

Idag presenteras en ny rapport som visar att 19 procent av det svenska biståndet används i Sverige, bland annat till flyktingmottagande. I debatten finns många åsikter om hur biståndet används här hemma, men det har inte tidigare funnits någon tydlig kartläggning av det. Vi hoppas att vår rapport bidrar till ökad förståelse för hur det statliga biståndet är organiserat, skriver Sonja Daltung och Jan Pettersson på Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).Avräkningar, Budget, Forskning och innovationI artikeln hänvisas till dokumentet: "Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige – en översikt"
2014-10-20

Viktiga satsningar i biståndsbudgeten

Sten Rylander mfl; Biståndsdebatten.se

Sverige är, efter Schweiz, det land inom OECD som urholkar biståndet allra mest. Det är beklagligt att den nya regeringen nu signalerar att urholkningen kommer att fortsätta. Andra budgetlösningar finns och borde diskuteras, skriver Sten Rylander och Annica Solhström från Forum Syd.Avräkningar, Budget
2014-03-06

Enprocentmålet ett problem för det statliga biståndet

Karin Lange (Wohlin), Biståndsdebatten.se

Enprocentsmålet är ett utbetalningsmål som hindrar genomförandet av en ansvarsfull utbetalningspolitik. Var går den övre gränsen för hur mycket pengar Sida kan hantera? De politiska partierna borde börja diskutera alternativ till enprocentsmålet och stoppa automatiken i biståndsanslagets ökning. Det skriver Karin Lange (Wohlin), som nyligen sammanställt sina erfarenheter i skriften "Sida från insidan - Minnen och tankar kring bistånd 1965 - 1995"Enprocentsmålet, Partipolitik, SidaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Sida från insidan - Minnen och tankar kring bistånd 1965 - 1995"
2013-10-28

Urgröpningen av biståndet får negativa konsekvenser

Erik Svanberg, Biståndsdebatten.se

Den tilltagande trenden att finansiera flyktingmottagande med bistånd kan bidra till ett farligt attitydsskifte, där invandring inte ses som ett naturligt fenomen som förtjänar en stabil plats inom ett lands inrikespolitik utan istället blir associerad med bistånd, filantropi och generositet. Det menar Erik Svanberg, skribent och student vid University of St Andrews och Renmin University of China.Avräkningar, OECD

Debattartiklar om Budget (551 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-01-06

Hämta hem och skydda flickorna som gifts bort

Gudrun Schyman m.fl., Expressen

“Feministiskt initiativ har länge krävt ett totalförbud mot barnäktenskap och presenterat konkreta förslag för hur arbetet för att motverka alla former av förtryck och våld kan intensifieras. Det är med stor oro som vi tar [...]Barn och unga, Budget, Kvinnor, Partipolitik
2017-12-13

Biståndet är mer än SD:s tält och kaminer

Maria Andersson Willner m.fl., Aftonbladet

“När SD aviserar att ”10 miljarder kronor av biståndsbudgeten” ska gå till hjälp i krisers närområde anges inte från vilka delar av biståndsbudgeten dessa pengar ska tas. Är det insatser för barnadödlighet, flickors skolgång eller [...]Avräkningar, Budget, Humanitärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/12/08/bistandet-ska-inte-ga-till-flyktingar-i-sverige/"
2017-12-05

Sverige måste satsa mer där nöden är som störst

Karin Enström m.fl., Omvärlden

“Biståndspolitiken handlar om vägval och att prioritera begränsade resurser. Med tanke på de enorma humanitära behoven som råder anser vi att biståndet ska fokuseras där det behövs mest för att lindra nöd och hindra död. [...]Avräkningar, Budget, Enprocentsmålet, Partipolitik
2017-11-16

Var får vi mest nytta för 20 miljarder skattekronor?

Bjørn Lomborg, Svenska Dagbladet

“När Sverige beslutar om hur man ska fördela de 20 miljarder kronor som man lägger på att bekämpa fattigdom, hur skulle det vara om politiker, Sida och till och med allmänheten samtidigt skulle kunna utvärdera [...]Budget, Resultat
2017-10-30

”Sverige, låt inte givarnas intressen styra biståndet”

Georg Andrén m.fl., Svenska Dagbladet

“Att låta givarnas egenintressen styra biståndets prioriteringar leder inte till effektivt bistånd. Ett fungerande bistånd sätter människor som lever i fattigdom i fokus och utgår från mottagarlandets verklighet. Bra bistånd bidrar till demokrati och ser [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Näringsliv
2017-10-27

Sofia Damm: ”Biståndsdebatt behöver nyanser”

Sofia Damm, Ystads Allehanda

“När man kritiserar Sveriges enprocentsmål bör det ställas mot de globala behoven, och de är enorma. Utan världens samlade bistånd skulle vi till stå handfallna inför exempelvis humanitära kriser.” EnprocentsmåletArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/10/24/bedrovligt-bistand/"
2017-10-26

Biståndspolitiken decennier av slöseri

Hans Stigsson, Norrköpings Tidningar

“Det politiskt korrekta svammel som exempelvis biståndsminister Isabella Lövin (MP) ger uttryck för har vi hört sedan 80-talet: ‘En procent är skammens gräns. Vi har enats om att Sverige ska vara en förebild i världen [...]Budget, Enprocentsmålet
2017-10-25

Så kan staten spara 217 miljarder kronor

Benjamin Dousa, Dagens Samhälle

“Motiven bakom det svenska biståndet är hedersamt, men om offentliga medel ska användas behövs också rätt resultat uppnås. En statlig myndighet för att administrera bistånden behöver inte heller finnas. En nedläggning av Sida och en [...]Budget, Enprocentsmålet
2017-10-24

Bedrövligt bistånd

Petter Birgersson, Ystads Allehanda

“Bistånd kan vara viktigt. Om det går till rätt saker, som att lära ut och praktisera marknadsekonomi. Men Sverige har genom åren orsakat stor skada genom att låta skattepengar gå till fel stater, fel organisationer [...]Budget, Enprocentsmålet, Resultat
2017-10-21

Äntligen når vi enprocentsmålet

Eva-Lena Gustavsson, Nya Wermlands Tidning

“Just nu pågår den mest omfattande humanitära krisen sedan FN bildades. Runt om i världen behöver 135 miljoner människor humanitär hjälp i dag. Samtidigt drabbar klimatförändringarna de fattigaste i form av torka, översvämningar och fler [...]Budget, Enprocentsmålet
2017-09-15

”Nästa års biståndsbudget blir den största någonsin”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“I en svår och exceptionell tid krävs kloka, långsiktiga insatser. Det humanitära stödet är livsviktigt men det räcker inte. För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt behöver förmågan att bidra till hållbar [...]2. Bistånd, Avräkningar, Biståndets målsättning, Demokrati, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2017-09-06

Ett av de största sveken i modern tid

Aday Bethkinne, Dagen

“Att på plats i Syrien och i Iraks grannländer träffa offren för folkmordet, gör att man åter blir medveten om ett av de största sveken i modern tid. Svenskt bistånd har de senaste åren gått [...]Avräkningar, Flykt och migration, Irak, Mänskliga rättigheter, Syrien
2017-09-05

Nya miljoner till renare hav

Emma Nohrén m.fl., Göteborgs-Posten

“När världens ledare i juni samlades i New York åkte de därifrån med en lång lista på saker som ska göras för att rädda världens hav. Nu fortsätter regeringen arbetet att göra verklighet av fina [...]Budget, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö
2017-06-14

MP: Sveriges topplacering i klimatpolitiken hotad

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Osäkerheten blir ännu större av att partierna har helt olika syn på samarbetsfrågan. M vill samarbeta med SD, ett parti som ifrågasätter om klimathotet ens är orsakat av människan. C och L säger nej till [...]Budget, Enprocentsmålet, Klimat & miljö, Parisavtalet, Partipolitik
2017-05-31

”Mer av biståndet bör satsas på sexuell hälsa”

Ulrika Karlsson m.fl., Svenska Dagbladet

“Det är inte så ofta företrädare för våra partier skriver debattartiklar ihop. Vi är av naturliga skäl oense om mycket. Men när det kommer till SRHR-frågorna är vi överens, arbetar ihop och bygger nätverk. Det [...]Budget, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-05-16

MP: Biståndet betalar M:s nya jobbskatteavdrag

Pernilla Stålhammar
, Dagens Arena

“Att ta från världens fattigaste och ge till dem som redan har det bra. En sådan omvänd Robin-Hood-princip verkar ha varit vägledande när Moderaterna tog fram sitt senaste budgetförslag.” Budget, Partipolitik, Volym
2017-05-15

“Dubbelräkna inte biståndspengar som klimatfinansiering.”

Erik Lysén, Sydsvenskan

“Klimatfrågan är i grunden en rättvisefråga – de människor som drabbas värst av klimatförändringarna har bidragit minst till att orsaka dem. Sverige har en del i detta historiska ansvar och det är något som regeringen [...]Biståndsformer, Budget, Klimat & miljö, ParisavtaletI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/klimatpengar-pa-nya-satt/"
2017-03-30

Bistånd skapar mer hållbar säkerhet än Nato

Pierre Schori, Svenska Dagbladet

“Gemensam säkerhet får man inte genom att gå med i Nato, då skapar man i stället en säkerhetspolitisk glaskupa, en illusion om västlig säkerhet, med Ungern, Polen och Turkiet som medlemmar.” Enprocentsmålet, Fred och säkerhet, Nato, Ryssland, USA
2017-03-29

Regeringen fokuserar alltid på resultat

Isabella Lövin, Dagens nyheter

“Vi fokuserar alltid på resultat och på de insatser som gör verklig skillnad för fattiga människor. Regeringen tar just nu fram en uppdaterad modell för hur vi tar fram strategier för att dessa ska leda [...]Biståndets målsättning, Enprocentsmålet, VolymArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/17/iden-om-ett-utgiftsmal-for-bistandet-har-tjanat-ut/"
2017-03-20

”Håll fast vid enprocentsmålet”

Thord Palmlund, Dagens Nyheter

“Land efter land drar ner på sitt bistånd, inte minst den störste biståndsgivaren, Trumps USA som för över pengar från biståndsbudgeten till försvar och säkerhet, inklusive den mexikanska muren. Enprocentsmålet är en av statsmakterna fastställd [...]Avräkningar, Budget, Enprocentsmålet, Flykt och migration, FN, Multilateralt samarbete, Sida, Syrien, VolymArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/17/iden-om-ett-utgiftsmal-for-bistandet-har-tjanat-ut/"
2017-03-18

Den provocerande utgiftssjukan

Anders Gustafsson, Blekinge Läns Tidning

“Varje rikt land har en moralisk skyldighet att hjälpa fattiga länder. Det ska Sverige självklart göra men en klok biståndspolitik måste bygga på effektivitet och ändamålsenlighet, inte på att politikerna ska kunna skryta om hur [...]Biståndets målsättning, Budget, Enprocentsmålet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/17/iden-om-ett-utgiftsmal-for-bistandet-har-tjanat-ut/"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/enprocentmalet-en-kritisk-essa/"
2017-03-17

Idén om ett utgiftsmål för biståndet har tjänat ut

Lars Anell, Dagens Nyheter

“Biståndspolitiken bör fokusera på vad man gör och åstadkommer. Förväntade resultat bör motivera anslagens storlek. Det finns gott om exempel på att biståndsanslagen ibland blivit större än vår förmåga att utforma och genomföra effektiva insatser.” Bilateralt samarbete, Budget, Enprocentsmålet, Forskning och innovation, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Resultat, Sida, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/enprocentmalet-en-kritisk-essa/ "
2017-03-14

Det saknas data för att nå målen om jämställdhet

Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, Dagens Nyheter

“När världens ledare hösten 2015 enades om 17 globala mål för hållbar utveckling som ska nås fram till 2030, den så kallade Agendan 2030, slogs även fast att data och evidens ska användas för att [...]Barn och unga, Budget, Demografi / befolkningsstatistik, Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Sverige
2017-03-02

“Att Sverige nu drar ner biståndet till Västsahara är förvånande.”

Christer Johansson m.fl., Sydsvenskan

“Västsaharierna kämpar med fredliga medel och diplomati för att få sin rätt till självständighet och självbestämmande respekterad och verkställd via FN. Men med tanke på det politiska dödläget och det minskade biståndet, finns det en [...]Budget, FN, Hälsa, Marocko, Västsahara
2017-02-16

”Regeringen ser över systemet för avräkningar”

Ulrika Modéer, Dagens Nyheter

“Den alternativa prognosmodell som Landin och Westander hänvisar till, som Migrationsverket först lade ut på sin hemsida, riskerar att bli missvisande eftersom den utgår från att dygnskostnaden för asylsökande ska vara densamma som den var [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Migrationsverket, OECDArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/02/16/regeringen-tvingade-fram-storre-bistandsavrakning/"
2017-02-16

”Regeringen tvingade fram större biståndsavräkning”

Staffan Landin m.fl., Dagens Nyheter

“Migrationsverket publicerade den 7 februari en ny prognos för regeringen med väsentligt lägre kostnader för att ta emot asylsökande. Det betydde att regeringen, med stöd av den officiella prognosen, bara kunde överföra 4,0 i stället [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Migrationsverket, OECD, Partipolitik
2017-01-18

”Lövin är inte tydlig om avräkningarna”

Bo Forsberg m.fl., Svenska Dagbladet

“Det råder fortfarande oklarhet gällande vad som motiverar de ökade avräkningarna från biståndet. Ökad insyn i beräkningsmetoder och en transparent redovisning kan råda bot på detta. Biståndet behövs till det som riksdagen satt som mål, [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Migrationsverket, OECD, Öppenhet och transparensArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/13/lovin-avrakningarna-foljer-internationella-regler/"
2017-01-13

“Lövin: Avräkningarna följer internationella regler”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“En rad biståndsorganisationer kritiserade på SvD Debatt (10/1) att regeringen gör avräkningar från biståndet för omkostnader för människor som flyr från förtryck, krig och konflikter och söker asyl i Sverige. Dessa avräkningar är dock helt [...]Avräkningar, Barn och unga, Enprocentsmålet, Flykt och migration, OECDArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/10/regeringen-maste-sluta-ta-av-bistandspengarna/"
2017-01-10

”Regeringen måste sluta ta av biståndspengarna”

Bo Forsberg m.fl, Svenska Dagbladet

“Civilsamhällets kritik har inte handlat om flyktingmottagandet. Sverige ska värna asylrätten och vi är starkt kritiska mot de lagar som hindrar männi­skor från att utöva den rätten. Det är också självklart att ett bra asylmottagande [...]Asylrätt, Avräkningar, Biståndsformer, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Sverige
2016-12-19

Även biståndspolitik måste visa resultat

Sofia Damm, Svenska Dagbladet

“[A]tt en minister närmast raljerar över att den politik hon ansvarar för också bör kunna peka på vilka resultat den åstadkommer är inte bara häpnadsväckande – det är direkt kontraproduktivt. Varje politikområde måste kunna redovisa [...]Avräkningar, Diktaturer, Filippinerna, Fred och säkerhet, Partipolitik, Policyramverket för svenskt bistånd, Resultat, Saudiarabien, VapenhandelArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/12/15/nu-tar-vi-ett-helhetsgrepp-om-svenskt-bistand/"
2016-12-16

Biståndet i skottgluggen

Ylva Bergman, Omvärlden

“Många har kallat det slutet för globaliseringen, där den egna nationen ställs i centrum framför humanism och öppenhet. Det har talats om behov av en andningspaus och EU har gjort överenskommelser med tredje land om [...]Avräkningar, Flykt och migration, FN, Fred och säkerhet, Press- och yttrandefrihet, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Utvärdering
2016-11-29

”Kombinera partiernas förslag till klimatpolitik”

Johanna Sandahl, Dagens Nyheter

“Det är positivt att riksdagspartierna har kommit överens om långsiktiga klimatmålsättningar. Dessutom finns det en bred uppslutning kring många åtgärder som skulle kraftigt minska utsläppen. Grön skatteväxling och införande av en klimatkvot för ökad inblandning [...]Budget, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/21/osakligt-skruvad-retorik/"
2016-11-21

”Kritiken träffar snett”

Magnus Nilsson, Dagens Nyheter

“Genom att enbart beakta den ”mjuka” aspekten, missar Naturskyddsföreningen att Sverige med årets budgetproposition de facto skärper EUs ”hårda” klimatpolitik. Inom utsläppshandeln återstår idag ett totalt utsläppsutrymme på drygt 50 miljarder ton. För att ytterligare minska utsläppen [...]Budget, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/20/inget-av-partierna-lever-upp-till-de-uppsatta-klimatmalen/"
2016-11-21

”Resultatet viktigare än kostnaden”

Kristina Yngwe m.fl., Dagens Nyheter

“Naturskyddsföreningen riktar också kritik mot Centerpartiet på ett par punkter. Dels för att vi avvisar delar av regeringens så kallade klimatsatsningar. Men här vill vi påpeka att det inte är den som gör av med mest [...]Budget, Fossilfri energi, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/20/inget-av-partierna-lever-upp-till-de-uppsatta-klimatmalen/"
2016-11-21

”Osakligt skruvad retorik”

Jonas Jacobsson Gjörtler, Dagens Nyheter

“Naturskyddsföreningen kan bidra med viktiga inspel i klimatpolitiken, men då behöver granskningarna baseras mer på saklighet och fakta och mindre av subjektiva bedömningar. En ordentlig analys skulle visa att Moderaternas förslag fokuserar på rätt saker [...]Biobränslen, Budget, Klimat & miljö, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/20/inget-av-partierna-lever-upp-till-de-uppsatta-klimatmalen/"
2016-11-20

”Inget av partierna lever upp till de uppsatta klimatmålen”

Johanna Sandahl, Dagens Nyheter

“Slutsatsen är att inget av de budgetalternativ som lagts fram i riksdagen innebär en politik som lever upp till Parisavtalet eller de klimatmål som partierna själva kommit överens om. För det krävs en betydande politikutveckling. [...]Budget, Klimat & miljö, Klimatmötet i Marrakech 2016 (COP22), Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Partipolitik
2016-11-17

Bara för att det “känns rätt” stämmer det inte

Pernilla Stålhammar, Expressen

“Wiechel påstår att SD inte sänker biståndet men att regeringen gör det. Problemet är bara att detta handlar om offentliga dokument, öppet tillgängliga för alla och envar. Svart på vitt på sidan 106 i SD:s budget [...]Budget, Partipolitik, VolymArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/11/08/stalhammar-klarar-inte-att-lasa-en-budget/"
2016-11-01

Bara nonsens att SD vill hjälpa mer på plats

Pernilla Stålhammar, Expressen

“När närmare 300 000 människor har dödats, nio av tio barn blivit vittnen till dödande och Daesh (IS) halshugger och våldtar i området. Då säger Jimmie Åkesson: ”Med våra reformer kommer lönsamheten att välja Sverige [...]Budget, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Syrien
2016-10-12

Har Moderaterna alls någon klimatpolitik?

Stina Bergström, Svenska Dagbladet

“I sin skuggbudget skär Moderaterna bort var fjärde krona till miljö och klimat men åtta miljarder läggs fram till 2020 på att sänka skatten på bensin. Samtidigt som världen måste kraftsamla för att nå målen [...]Budget, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/10/klimatpolitiken-ar-bade-dyr-och-ineffektiv/"
2016-10-10

Klimatpolitiken är både dyr och ineffektiv

Jonas Jacobsson Gjörtler, Svenska Dagbladet

“Klimatutmaningen är global. Det betyder att en minskning av ett kilo koldioxid är lika viktig oavsett var i världen den genomförs. Det betyder i sin tur att många av de mest effektiva klimatåtgärderna – räknat i [...]Budget, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/09/sankta-skatter-loser-inte-odesfragorna/"
2016-10-09

Sänkta skatter löser inte ödesfrågorna

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

“De senaste veckorna har vi kunnat glädjas åt att Klimatavtalet som slöts i Paris förra året ser ut att träda i kraft innan året är slut. Med en rödgrön regering är Sverige ett land som [...]Budget, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Partipolitik
2016-09-20

Säg vem den godaste humanisten är

Aleksandra Boscanin, Göteborgs-Posten

“Flyktingkrisen blev så svår för Sverige att hantera att det blev aktuellt att upprätta tältläger. Är det ett värdigt mottagande i svenska mått mätt? När man nått till den punkten kan det vara bättre att [...]Budget, Flykt och migration, Humanitärt biståndI artikeln hänvisas till "Söndagsintervjun: Anne Ramberg – en sluten asfaltsblomma men ingen blyg viol (SR 18/9)"
2016-09-06

”Viktigt att se helheten”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“Sverige är en humanitär stormakt. Vi är världens största givare av kärnstöd (icke-öronmärkt stöd) till FN:s flyktingorgan UNHCR, FN:s humanitära organ OCHA och FN:s livsmedelsorgan WFP. Kärnstödet är centralt för att organisationerna snabbt ska kunna agera [...]Budget, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/04/farre-asylsokande-i-sverige-betyder-inte-farre-flyktingar/"
2016-09-01

Kidnappade av extremhögern

Ivar Arpi, Svenska Dagbladet

“I sak har de givetvis rätt. Våra pengar kan göra mycket större nytta i UNHCR:s flyktingläger än här. I stället för att försöka lösa globala problem genom att locka hit de nödställda läggs fokus om till [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/31/minskade-asylkostnader-ger-utrymme-for-hogre-bistand/"
2016-08-31

Minskade asylkostnader ger utrymme för högre bistånd

Isabella Lövin m.fl., Dagens Nyheter

Som en följd av att avräkningarna för asylkostnader inom biståndet väntas minska under 2016 kommer regeringen i höständringsbudgeten, som bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet, föreslå att 6,4 miljarder kronor återförs till biståndet i år. [...]Avräkningar, Biståndsformer
2016-06-17

”Felaktiga påståenden om pengar till FN-kampanj”

Annika Söder, Svenska Dagbladet

“Kandidaturen är bra för Sverige. Vi har återaktiverat relationerna med stora delar av världen, något som skapar förutsättningar för samarbete, inflytande, och handel. Kandidaturarbetet är en stor insats i Sverigefrämjandet.” Budget, EU, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsrådArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/06/15/kostnad-for-fn-kampanj-maste-redovisas/"
2016-06-07

”Lägg in en högre växel Lövin”

Hans Linde, OmVärlden

“Det är nu tretton år sedan riksdagen antog PGU, Politik för Global Utveckling, med syfte att göra svensk politik mer samstämmig. Trots det ser vi fortfarande alldeles för många exempel på hur handels-, jordbruks- och [...]Avräkningar, Civilsamhället, Kapitalflykt, Kvinnor, Politik för global utveckling (PGU), Vapenhandel
2016-04-14

Syrefattigt duttande i vårbudgeten

Adam Cwejman m.fl., Göteborgs-Posten

“Regeringen vill skära ner på det internationella biståndet med 4 miljarder kronor. Resurserna ska i stället gå till flyktingkostnader i Sverige. Detta sker i en tid då FN:s flyktingorgan UNHCR efterfrågar mer resurser för att [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik, Volym
2016-04-13

”Har vi modet att publicera våra misslyckanden?”

Anne-Birgitte Albrectsen, OmVärlden

“Genom att vara mer öppna mot de flickor och pojkar som Plan International vill stärka blir vi mer ansvariga gentemot dem. Deras feedback kan också hjälpa oss att förbättra våra program och det ömsesidiga utbytet [...]Budget, Civilsamhället
2016-04-10

Tjurigheten ingen bra strategi för Wallström

Martina Jarminder, Skånska Dagbladet

“När Wallström höll presskonferens bland annat om att Sverige använt biståndspengar till att bjuda hit FN-ambassadören var det en missnöjd och rätt tjurig minister som bemötte kritiken.” Budget, FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-10

”Liberalerna måste sluta hyckla om biståndet”

Julia Kronlid, Svenska Dagbladet

“Även om Ohlsson låter påskina att ansvarighet i biståndsfrågan är en grundbult i Liberalernas utrikespolitik, så vittnar hennes rösthistoria om någon helt annat.” Afghanistan, Avräkningar, Budgetstöd, Enprocentsmålet, Korruption, Palestina, Partipolitik, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/04/07/bistand-ska-inte-ges-utan-att-vi-staller-krav/"
2016-04-07

”Bistånd ska inte ges utan att vi ställer krav”

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet

“Som verktyg ska biståndet användas som både piska och morot. Stater som genomför demokratiska reformer, främjar mänskliga rättigheter, jämställdhet, öppenhet och som minskar korruption ska belönas för detta. Stater som fortsätter att kränka sina medborgares [...]Afghanistan, Avräkningar, Bilateralt samarbete, Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Enprocentsmålet, Flykt och migration, Öppenhet och transparens, Palestina, Syrien, Villkorat bistånd
2016-04-05

Säkerhetsrådskandidaturen – Utrikespolitikens gökunge

Fredrik Johansson, Svenska Dagbladet

“Huruvida kandidaturen var huvudsyftet borde inte vara omöjligt att kontrollera. Om vi bjuder femtio FN-ambassadörer till Sverige ett år då vi kandiderar till säkerhetsrådet, hur många bjuder vi då in ett ”normalår”? Och finansieras dessa besök [...]Budget, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-04-04

Förskingrat bistånd

Nya Wermlands-Tidningen

“Nog för att biståndets effekter kan diskuteras men att så här flagrant ta från det för att ordna vad som luktar mutresa lång väg är just ”provocerande och skandalöst.” Vad mer döljer sig i den [...]Budget, FN, Korruption, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-02-24

”Flyktingkrisen tvingar oss att prioritera”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Vi har rekordstora avräkningar till följd av den internationella flyktingkrisen. I detta svåra läge har vi valt att prioritera de områden där svenskt bistånd gör allra störst nytta: de mest allvarliga humanitära kriserna, fredsbyggande insatser [...]Avräkningar, Budget, Hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/21/ministern-bortser-fran-halsoforskningen/"
2016-02-16

Männen får hjälpen – kvinnorna får dö

Gulan Avci m.fl., Aftonbladet

“De flesta av världens fattiga är kvinnor. Vad den rödgröna regeringen kallar “avräkning” innebär i praktiken att upp till en tredjedel av biståndsbudgeten numera kan tas från världens svagaste och istället användas till flyktingmottagande här [...]Avräkningar, Budget, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Kvinnor
2016-02-16

Minister: Bistånd till hälsa är fortsatt prioriterat

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Sveriges totala hälsobistånd uppgår till närmare 4 miljarder kronor om året. Vi drar ner mindre på hälsobiståndet än på övrigt bistånd. Och inom hälsa så prioriterar vi särskilt stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och [...]Avräkningar, Budget, Hälsa, HIV/AIDS, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdI artikeln hänvisas till "Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!"
2016-02-02

Biståndet till konflikternas närområden måste öka

Jens Stilhoff Sörensen, Dagens Samhälle

“Några av världens största flyktingläger ligger i Östafrika och ser alltmer permanenta ut. För att inte tillåta att denna explosiva uppbyggnad fortsätter är det nödvändigt att dels fokusera på stöd till dessa lokalsamhällen och öka biståndsinsatser i konflikternas [...]Asylrätt, Avräkningar, EU, Flykt och migration
2015-12-16

”Fel att ta 30 procent av biståndet”

Julia Kronlid, Svenska Dagbladet

“Isabella Lövin vill framstå som hedervärd i och med infört tak om 30 procent, detta trots att regeringen nyligen initierat en utredning om möjligheten att ta 60 procent av biståndet till flyktingmottagande i Sverige. Att [...]Avräkningar, Budget, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/12/13/lovin-svenskt-bistand-har-gett-oss-inflytande/"
2015-12-13

Lövin: Svenskt bistånd har gett oss inflytande

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Sverige spelade en central roll i klimatförhandlingarnas slutskede, genom flera viktiga medlaruppdrag. Att vi fick dessa förtroendeuppdrag är mycket en följd av att vi ses som en pålitlig biståndsgivare och partner till fattiga länder. Svenskt [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2015-12-05

“Kamp om pengar kan stjälpa klimatavtalet”

Peter Alestig, Svenska Dagbladet

“Men lagom till att miljöministrarna anländer kommer larm om att hela avtalet kan kastas omkull. Orsaken: världens rika länder försöker smita undan från sitt ansvar. Anklagelserna kommer från Kina och G77 – en samling utvecklingsländer – [...]Budget, Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Sydafrika
2015-12-02

Bistånd avgörande för hbtiq-rörelsen

Kasha Jaqueline Nabagesera m.fl., Aftonbladet

“Trots att Sverige sett till reella volymer är ett litet biståndsland är det en av de ledande givarna till hbtiq-rörelsen. Ökade avräkningar kan därför få svåra och omfattande konsekvenser.” Avräkningar, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter
2015-12-02

Låt inte fattiga betala för vår flyktingpolitik

Tomas Jansson, Göteborgs-Posten

“Av 40,4 miljarder som är budgeterat för bistånd stannar 8,8 miljarder i Sverige. Nu förbereder regeringen ännu större avräkningar på biståndet för att finansiera flyktingmottagandet. Att ta pengar från människor som lever i största fattigdom [...]Afghanistan, Avräkningar, Flykt och migration
2015-12-01

KD: Fortsatt ambitiöst bistånd

Ebba Busch Thor m.fl., Dagen

“Biståndsbehoven i världen är större än på länge, och det är därför varken rimligt eller strategiskt av regeringen att i detta läge planera tidernas högsta a­vräkningar från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagande i Sverige. Detta [...]Avräkningar, Flykt och migration, Humanitärt bistånd
2015-12-01

Avräkningsgräns för biståndet en pyrrhusseger för Miljöpartiet

Erik Halkjaer, OmVärlden

“Hade finansminister Magdalena Andersson, fått som hon velat hade avräkningarna kunnat bli 60 procent av biståndet nästa år. För lite tyder på att Socialdemokraterna, när de satte sig i regeringen, hade några planer på att [...]Avräkningar, Budget, Partipolitik
2015-11-25

Våld mot kvinnor och ojämställdhet central del av extremism, terrorism och flyktingkriser

Gunilla Hjelm m.fl., Sundsvalls Tidning

“Så länge våld, förtryck och en uttalad könsapartheid mot kvinnor är måttstocken för mäns maskulinitet och makt i extrema ideologier, kommer det sexuella våldet, eller endast hotet om sexuellt våld, förbli ett viktigt bränsle bakom [...]Avräkningar, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resolution 1325
2015-11-24

Finansministern tappar greppet

Eric Erfors, Expressen

“Nog vore det klädsamt om finansministern kunde säga var smärtgränsen går när det gäller att sänka det svenska utvecklingsbiståndet till jordens fattigaste. Miljöpartiet skrek i alla fall högt i opposition när alliansregeringen snattade betydligt mindre [...]Avräkningar
2015-11-23

Sverige ska vara fossilfritt år 2030

Philip Botström m.fl., Aftonbladet

“Vi är glada över att vår regering ger mest klimatfinansiering per capita till fattiga länder. Men vi oroas över de signaler som tyder på att regeringen vill avskriva än mer från biståndet. I internationella sammanhang [...]Avräkningar, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Partipolitik
2015-11-23

”Avskrivningarna av biståndet är inte feministisk utrikespolitik”

Klara Lidman, Svt Opinion

“De omfattande avskrivningar av biståndet till flyktingmottagande som nu sker innebär raka motsatsen till den reformagendan och sker på bekostnad av några av världens mest utsatta personer, till stor del kvinnor. Det är en utrikespolitik som [...]Avräkningar, Budget, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration
2015-11-19

Skär inte i svenskt bistånd

Bill Gates, Dagens Industri

“Att skära i biståndet i dag riskerar att kosta oss de framgångar vi har kämpat så hårt för och kan i framtiden komma att skada miljoner människor. Det kan i sin tur leda till ökade [...]Avräkningar, Flykt och migration, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Näringslivsbistånd
2015-11-19

Låna eller höj skatten – och freda biståndet

Anders Wijkman, Expressen

“Att skära i biståndet för att kortsiktigt klara notan för flyktingmottagandet i Sverige vore en sällsynt missriktad åtgärd. Det skulle, om något, öka trycket på Europas gränser. Biståndet har gjort – och kan göra – [...]Afghanistan, Asylrätt, Avräkningar, EU, Jemen, Klimat & miljö, Libanon, Libyen, Syrien
2015-11-14

Överge inte kampen mot fattigdomen

Helen Clark m.fl., Svenska Dagbladet

“Medan ett stort antal flyktingar onekligen kräver mer medel för att möta deras behov, måste de långvariga samarbeten som traditionella givare har med utvecklingsländer, multilaterala partners och det civila samhället vårdas för att uppnå fattigdomsbekämpning [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-11-12

Ekonom: Fel av Sverige att skära i biståndet

Jeffrey Sachs, Svenska Dagbladet

“Den rätta finansåtgärden vid en tillfällig chock är att finansiera den, alltså öka budgetunderskottet tillfälligt för att betala en snabbt uppkommen, men tillfällig, utgift. I stället för att skrota reformer 2016 eller höja skatter borde [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Syrien
2015-11-11

SD: Dags att övriga partier pratar med oss

Jimmie Åkesson m.fl., Svenska Dagbladet

“Genom bland annat avskrivningar av biståndet kommer regeringen att, för varje asylsökande i Sverige, tvingas till besparingar som skulle ha gått till att hjälpa flyktingar i och omkring de säkra zoner som finns i krisdrabbade [...]Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-11-11

SD tar från de fattiga

Micael Grenholm, Upsala Nya Tidning

“SD har precis samma låga biståndsambition som regeringen har just nu, och de utlovade satsningarna till UNHCR och WFP tas från andra biståndsprojekt, som biståndsexperten Staffan Landin har förklarat detta utförligt på sin hemsida. SD [...]Avräkningar, Budget, Enprocentsmålet, Flykt och migration, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/07/vi-satsar-mest-av-alla-pa-bistand/"
2015-11-11

Att halvera biståndet skulle betyda att man tar pengar från världens allra fattigaste.

Tommy Ohlström, m.fl, Sydsvenskan

“Regeringen överväger att halvera stödet till fattiga och katastrofdrabbade länder för att finansiera flyktingmottagande i Sverige. På sikt kommer detta att leda till ökad otrygghet, även i vår del av världen. Om det långsiktiga biståndet [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Partipolitik
2015-11-11

”Korkat och kortsiktigt” att skära i bistånd, tycker IM

Sydsvenskan

““Korkat och kortsiktigt” kallar Ann Svensén tankegångarna om att det inte spelar så stor roll om man skär i biståndet. För de svenska insatserna gör skillnad. – Eftersom Sverige är särskilt bra på att stötta demokrati och [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2015-11-11

Ställ inte svenskt bistånd mot flyktingar

Arne Bisten, m.fl, Göteborgs-Posten

“Att skära ned biståndet får stora negativa konsekvenser för världens fattigaste. Även om vi förstår att Sveriges kostnader för flyktingmottagandet ökat kraftigt är det orimligt att ta den kostnaden från biståndsbudgeten och ställa två utsatta [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration
2015-11-10

En gräns är passerad

Martin Tunström, Barometern

“Moderaterna talar om att minska biståndet till länder som inte samarbetar med att ta emot återvändande vilket låter enkelt. Men dels minskar ju biståndet kraftigt när det ska finansiera mottagningen, dels riskerar ett minskat bistånd [...]Asylrätt, Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-11-10

Isabella Lövin varnar för kapning av bistånd

Expressen

“Enligt ministern är biståndet i Somalia uppbundet och avtalat fram till 2017 och hon varnar för att nedskärningar kan få allvarliga konsekvenser. – Om man misslyckas med Somalia kommer radikala extremister och al-Shabaab att fullständigt ta [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik, Somalia
2015-11-09

”Att ta pengar från biståndet är lika effektivt som att ta ett sms-lån”

Bodil Valero, OmVärlden

“Biståndets förebyggande arbete är avgörande för att mildra orsakerna till att människor tvingas fly från första början. Att ta från biståndet för att täcka flyktingmottagandet blir därför lika ineffektivt som att betala familjeekonomin med sms-lån.” Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2015-11-07

Vi satsar mest av alla på bistånd

Julia Kronlid, UNT

Vårt anslag till flyktinghjälp kommer i första hand att gå till UNHCR, inklusive tre miljarder till World Food Program vilket skulle täcka deras nuvarande nödförfrågan, vi skulle dessutom kunna bidra till världsbanken för att långsiktigt [...]Avräkningar, Partipolitik
2015-11-07

Bollandet med biståndet riskerar liv i Afghanistan

Lasse Bengtsson, SvD

Regeringens bollande av pengar från biståndet till flyktingmottagningen riskerar bland annat att slå sönder en ovanligt väl fungerande och respekterad svensk biståndsorganisation, Svenska Afghanistankommittén. Detta trots att ett mycket stort antal av dem som nu [...]Afghanistan, Avräkningar, Flykt och migration, Humanitärt bistånd
2015-11-07

Sluta hyckla om biståndsmiljarderna

Ivar Arpi, SvD

Eftersom Sverige nu har en enormt påfrestande flyktingkris tas mer än tidigare. För Sveriges del är det inte hållbart i längden med de migrationskostnader vi har i dag. Men att minska och fokusera biståndet behöver [...]Avräkningar, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, KorruptionI artikeln hänvisas till "Vi öppnar upp för en levande debatt om biståndet"
2015-11-06

Rör inte biståndet – höj skatten i stället

Ulf Bjereld, Aftonbladet

“Det är relativt lätt att plocka pengar från världens fattiga. De höjer knappast sin röst i svensk media, ingen får höjda skatter och ingen riskerar att kallas oansvarig när utgiftstak utmanas. Vi krymper alltså medvetet [...]Avräkningar, Flykt och migration
2015-11-06

I år får Dalarna mer bistånd än Bangladesh

Hans Linde, Expressen

“Isabella Lövin har under sitt dryga år som biståndsminister tagit viktiga initiativ för att möta klimatförändringarna och stötta sköra stater. Hon har dragit igång ambitiösa processer med att göra svensk utvecklingspolitik mer samstämmig och för att [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration
2015-11-05

Rätt att finansiera med biståndet

Fredrik Segerfeldt, Expressen

“Det är inte utan att man misstänker att en del av motståndet mot avräkningarna handlar om att biståndsindustrin själv får mindre makt och resurser. Tidigare har egenintresset spelat en viktig roll i svensk biståndsdebatt. Det är [...]Avräkningar, Flykt och migration, RemitteringarArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/10/26/betala-inte-katastrofen-med-bistandet/"
2015-11-05

Ett halverat bistånd skapar fler flyktingar

Lena Ag m.fl., Aftonbladet

“Att halvera biståndet för att finansiera flyktingmottagande vore därför samma sak som om kraftigt ökade kostnader för akutsjukvården skulle finansieras genom att lägga ned hälften av alla vårdcentraler. Kortsiktigt skulle reformen kunna räknas hem, men [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration
2015-11-04

“Det här var inte tanken med kvinnokampen “

Petra Östergren, Expressen

“Aktuellt sände ett inslag eftersom regeringen deklarerat att biståndet kunde komma att halveras och ville ge ministrarna tillfälle att ge sin syn på saken. Men ministrarna kunde alltså inte, så de katastrofala följderna som detta [...]Avräkningar, Enprocentsmålet
2015-11-04

“S går snart under skammens gräns”

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Nu vill Finansdepartementet ha ännu mer, det talas om så mycket som 40–50 procent av hela biståndsbudgeten, alltså långt under ”skammens gräns”. För de människor i utvecklingsländer som går i skolor eller får sin sjukvård [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, FN
2015-11-04

“Slopa biståndsmålet”

Dagens Nyheter

“Det är också en vacker tanke att finansdepartementet ska vika en tiondels tionde – 1 procent av Sveriges BNI – för vårt internationella bistånd. Men ingen högre makt har slagit fast att det inte får rubbas. [...]Avräkningar, Flykt och migration, Sida, Utrikesdepartementet
2015-11-03

”Var det bara skitsnack Stefan Löfven?”

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Svenska dagbladet

“Vår oro för att den svenska regeringens satsning på sanitet bara ska visa sig vara ett luftslott förstärks ytterligare av de diskussioner som nu förs om att ännu mer pengar ska tas från biståndet till [...]Avräkningar, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Vatten, Volym
2015-11-03

Vem betalar flyktingnotan?

Susanna Birgersson, Göteborgs-Posten

“Sverige har en biståndsminister. Hon heter Isabella Lövin (MP). Om stora delar av biståndsbudgeten ska omdirigeras behöver hon presentera en seriös utredning om var nedskärningarna gör minst skada. Allt kan inte vara precis lika viktigt. [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration
2015-11-03

S har tappat sin moraliska kompass

Expressen

Om Sverige som världens ledande biståndsgivare plötsligt halverar sin budget för att vi inte klarar att få ihop ekonomin kan det bilda exempel för andra länder. Visserligen medger OECD:s så kallade DAC-regler att länder får [...]Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-11-03

Dags att tala klarspråk

Johan Rudström, Svenska Dagbladet

Det är inte bara generaldirektörer som är vilsna av nyordningen, där regeringen och oppositionen förhandlar om migrationspolitiken i slutna rum. Alla svenskar borde fråga sig hur förslag som närmast var tabu för några veckor sedan [...]Avräkningar, Flykt och migration
2015-11-03

Rätt att ta av biståndet. Men kräv mer av andra länder.

Sydsvenskan

“Det skulle kunna innebära att en miljon människor som idag får hjälp i de läger där vi arbetar skulle bli utan stöd.” Djupt beklagligt, naturligtvis. Ändå gör regeringen rätt i att undersöka möjligheterna att ta mer [...]Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-10-29

Att ta från dem som saknar en egen röst

Anna Westin m.fl., Sundsvalls Tidning

“Hur ska kvinnorna i fattiga länder kunna nå en bättre jämställdhet med en politik där en svag grupp, flyktingarna i Sverige ställs mot en annan svag grupp, de som mottar bistånd i länder som Afghanistan? [...]Afghanistan, Avräkningar, Jämställdhet, Utbildning
2015-10-26

Betala inte katastrofen med biståndet

Jens Orback, Expressen

“Att ställa vårt flyktingmottagande mot arbetet för en rättvisare och tryggare värld är inte bara direkt kontraproduktivt, det kommer dessutom skada alla de människor världen över som varje dag kämpar mot de strukturer som håller [...]Avräkningar, Flykt och migration
2015-10-23

SD: Helt otillräckligt för att lösa flyktingkrisen

Julia Kronlid m.fl., Svenska dagbladet

“Långsiktigt vill vi se ett bistånd som skapar förutsättningar för människor i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor utifrån deras grundläggande behov i den omedelbara vardagen exempelvis genom ökad tillgång till vatten och sanitet, för [...]Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-10-21

Skrattretande UD-argumentation

Janerik Larsson, Svenska Dagbladet

“Å ena sidan står finansdepartementet som menar att en betydande del av biståndsbudgeten ska användas som bistånd till flyktingarna. Å andra sidan står UD som är oroat över dels att bilden av en feministisk utrikespolitik ska [...]Avräkningar, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till "Sveriges Radio: Strid i regeringen om hur flyktingmottagningen ska betalas"
2015-10-18

Oanständigt att Sverige ger notan till fattiga länder

Staffan Landin, Dagens Nyheter

“Det är Sveriges riksdag och ingen annan som har bestämt att varje mottagen asylansökan automatiskt ska innebära 110.000 kronor mindre i bistånd till fattiga länder. Det är ett ansvar de inte kan komma ifrån. Nästa [...]Avräkningar, Flykt och migration, Migrationsverket
2015-10-11

S: Feministisk politik gör skillnad – även globalt

Magdalena Andersson, Svenska Dagbladet

“Arbetet för jämställdhet ska drivas både på hemmaplan och globalt. Genom ett finansministernätverk för jämställdhet finns nu ännu en möjlighet att både lära av andra och sprida svenska idéer och värderingar, skriver finansminister Magdalena Andersson [...]Budget, Feministisk utrikespolitik, FN, IMF (Internationella valutafonden), Jämställdhet, Kvinnor, OECD, Världsbanken
2015-10-08

Biståndet ska inte stanna i Sverige

Susanne Nyström, Ystads Allehanda

“Rent tekniskt gör regeringen ingenting fel. Enligt OECD:s regler får en del kostnader för flyktingmottagande räknas av från biståndet, vilket många länder delvis gör. Skillnaden är att OECD-snittet för avräkningar ligger på 2 procent (Svenska [...]Avräkningar, Flykt och migration, OECD
2015-10-01

Hela Sverige skramlar, bokstavligen

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Kostnadsökningarna på migrationsområdet tas sedan länge direkt ifrån biståndet. Resurser som var tänkta att avhjälpa eller förebygga flyktingkatastrofer med bistånd på plats används till att ersätta kommuner för boende och de kostnader som förknippas med [...]Avräkningar, Flykt och migration, Välgörenhet
2015-09-16

Oacceptabelt att de andra gör så lite

Anna Kinnberg Batra, m.fl., Expressen

“Sverige bör därför omgående göra omprioriteringar inom biståndet för att till exempel kunna svara upp mot FN:s humanitära appell, som för närvarande endast är fylld till en knapp tredjedel. Det finns ingen motsättning mellan att hjälpa [...]Avräkningar, Biståndsformer, Flykt och migration, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2015-09-15

Finn sju fel i Löfvens regeringsförklaring

Expressen

“Löfven predikade: ”De humanitära insatserna måste förstärkas och effektiviseras.” Och felet är: Regeringen skär ner på biståndet eftersom en femtedel av biståndsbudgeten i år går till flyktingmottagandet i Sverige. I opposition var MP stenhårda motståndare till [...]Avräkningar, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2015-09-14

Du talar inte sanning om invandringen, Lööf

Mattias Karlsson, Aftonbladet

“I debatten mellan Annie Lööf och Jimmie Åkesson i SVT:s nyhetssändning försökte Lööf avdramatisera massinvandringens storlek och konsekvenser genom att hävda att ”bara” ca 44 000 personer beviljades asyl under 2014. För att kunna lyckas [...]Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-09-12

Regeringen vill öka flyktinghjälp

Sydsvenskan

“I år omfattar Sveriges bistånd uppemot 40 miljarder kronor. Men över 8,4 miljarder av det räknas av för att användas till mottagande av flyktingar i Sverige. Det följer internationella riktlinjer för avräkning, framhåller Isabella Lövin. [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2015-09-08

“Effektiv flyktinghjälp är inte invandring”

Jimmie Åkesson, Göteborgs-Posten

“Varken regeringen eller Alliansen är beredda att tänka om i flyktingfrågan. I stället fortsätter de att spendera otaliga miljarder av skattebetalarnas pengar och lyckas ändå bara hjälpa en bråkdel av flyktingarna. Det har gått så [...]Asylrätt, Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2015-08-27

Stöd utvecklingen

Björn Lindh m.fl., Upsala Nya Tidning

“Afghanistan har mer än någonsin behov av omvärldens stöd. Efter decennier av krig och umbäranden förtjänar det afghanska folket att få leva i fred och ha möjlighet att utveckla sitt land. Sverige spelar en viktig roll [...]Afghanistan, Humanitärt bistånd, Volym
2015-08-24

Susanna Birgersson: Vi har inte råd med allt åt alla

Susanna Birgersson, GöteborgsPosten

“Världen har på många sätt blivit bättre. Miljontals människor har fått och tagit chansen att arbeta sig upp ur den djupaste fattigdomen. Något världskrig har vi inte haft på 70 år. Likväl är världen en otrygg [...]Budget, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Partipolitik
2015-08-22

Fri rörlighet eller reglerad migration?

Alice Teodorescu, Göteborgs-Posten

“När vi nu rett ut begreppen kan vi konstatera att acceptansen för en fortsatt hög migration sammanhänger med hur väl integrationen fungerar. I Sverige fungerar den dåligt, vilket aktualiserat frågan om volymer. Vi kan också [...]Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2015-08-21

Ge inte flyktingnotan till världens fattiga

Elisabeth Dahlin, Aftonbladet

“I dag används 25 procent av biståndsbudgeten. Samtidigt vill regeringen motverka fattigdom och kriser som leder till att människor flyr. Att då lägga var fjärde biståndskrona på flyktingmottagande är både kontraproduktivt och kortsiktigt.” Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2015-08-14

“Sveriges avräkningar från biståndet är absurda”

Hans Linde, Omvärlden

Avräkningarna får absurda konsekvenser. I år får Dalarna mer pengar från den svenska biståndsbudgeten än Bangladesh, samtidigt som 5 200 bangladeshiska kvinnor dör varje år i samband med en förlossning. Blekinge får mer bistånd än [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik
2015-07-15

” Maria Eriksson: Utan förtroende ingen grekisk tillväxt”

Maria Eriksson, Svenska Daglbladet

“På ett par dagar lyckades vi bland en handfull ekonomer pricka in två som sedan blev finansministrar. Det säger något om turbulensen i den grekiska politiken. Det var inget fel på reformförslagen – då eller [...]Budget, EU, Grekland
2015-07-13

”Stoppad skatteflykt viktigt steg för hållbar utveckling”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“För att kunna utrota fattigdomen och skapa en miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbar värld krävs att såväl offentliga som privata resurser används smartare och investeras rätt. Arbetet är av högsta prioritet för regeringen och Sverige [...]Budget, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Volym
2015-05-29

Lövins propagandapengar

Erik Hagström, Svenska Dagbladet

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) vill dock använda delar av biståndsbudgeten till just detta. Skattebetalarna ska via biståndsbudgeten betala för ”en levande debatt om biståndet”. Enligt statsrådet är tanken att ”öka engagemanget för internationella frågor och [...]Avräkningar, Budget, Partipolitik, Resultat
2015-04-15

Cogito: Riskabelt att låta biståndet bekosta flyktingmottagande

Alrik Altvall, Dagens Arena

“En diskussion om huruvida vi ska erbjuda skydd för människor som flyr undan krig och förtryck eller hjälpa samhällen ur fattigdom och misär är lite som att ifrågasätta om samhället skall erbjuda vaccinationer eller akutsjukvård. [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration
2015-03-07

Flyktingpojkarna får mest resurser

Helena Brandt, Svenska Dagbladet

“För att svenska jämställdhetsmålen ska uppnås, och de internationella åtagandena i FN:s kvinnokonvention och Beijing Platform for Action följs, krävs att de offentliga budgetarna analyseras utifrån de konsekvenser resursfördelningen får på kvinnor respektive män. Varför [...]Avräkningar, Flykt och migration, Jämställdhet, Migrationsverket
2014-12-14

Sista chansen att rädda vår framtid

Isabella Lövin, Expressen

Det nu avslutade klimatmötet i Lima och det som hålls i Paris nästa år har kallats vår kanske sista chans att rädda vår gemensamma framtid. Alliansens nedskärningar i budgeten visar tydligt vad som står på [...]Budget, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), PartipolitikI artikeln hänvisas till "Strid för fattiga länder i klimatfrågan, Romson"
2014-12-11

”Sverige satsar 1,6 miljarder på vattenfrågor”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“Rent vatten och sanitet är en grundläggande hörnsten i fattigdomsbekämpningen. Därför satsar Sverige också stort. Sida lägger till exempel runt 410 miljoner kronor mellan 2014–2017 på det så kallade WASH-programmet (Water Sanitation and Hygien), där [...]Budget, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, VattenArtikeln är en replik på: "”Spola inte biståndet till toaletter”"
2014-12-11

Ingen vit jul med Alliansen

Eva Franchell, Aftonbladet

“Om vi ska kunna stoppa temperaturhöjningen vid två grader måste utsläppen minska. Varje land måste göra sitt ­yttersta, men vad gör då Sverige? Med A­lliansens budget minskar stödet till f­attigare länder.” Budget, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-12-09

“Resurserna till fredsbyggande behöver öka”

Sven-Eric Söder, OmVärlden

Konflikter rör sig över landsgränser utan pass, och inte sällan är konfliktområden grogrund för terrororganisationer och organiserad brottslighet, problem som är globala. En värld med fler konflikter är en osäkrare värld för alla.Det är en [...]Budget, Fred och säkerhet, Millenniemålen, Resolution 1325
2014-11-30

Sverige vill vara ett biståndsföredöme men kontrollen av hur pengarna används brister

Helsingborgs Dagblad

“I år går rekordstora 8,3 miljarder kronor av biståndet till att bekosta det likaledes rekordstora svenska flyktingmottagandet. Enligt tidningen OmVärlden har detta lett till det något märkliga förhållandet att svenska län tillhör de största mottagarna [...]Avräkningar, Flykt och migration, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Bistånd genom internationella organisationer"
2014-11-28

Migration mer effektivt än bistånd

Fredrik Segerfeldt, Expressen

“Det är möjligen olyckligt för Lövin att samma dag som hon hyllar biståndet totalsågas samma företeelse ytterligare en gång av Riksrevisionen. Migration är en långt mer effektiv utvecklingskatalysator än bistånd. Det borde en miljöpartist kunna [...]Avräkningar, Bangladesh, Flykt och migration, UtrikesdepartementetArtikeln är en replik på: "Har aldrig ifrågasatt biståndets volym"
2014-11-25

Skär inte ner på vaccinet, Lövin

Hillevi Engström m.fl

500 miljoner kronor till den gröna fonden istället för att satsa på stödet på vaccin som räddar liv är inget annat än ett kraftigt snedsteg. Biståndsformer, Budget, Gröna fonden, Hälsa
2014-11-23

“Rätt att sänka biståndet, Lövin”

Fredrik Segerfeldt, Expressen

“Såväl juridiskt som politiskt och moraliskt är det rätt att använda biståndsbudgeten till att finansiera migration. Vi vet att bistånd ofta gör mer skada än nytta och att migration fungerar som fattigdomsbekämpare.” Avräkningar, Flykt och migration, Politik för global utveckling (PGU), Sida
2014-11-22

Biståndet avslöjar MP:s epic split

Expressen

Biståndsministern vred sig som en mask när hon skulle försvara att kostnader för flyktingmottagandet även i fortsättningen kommer att räknas av mot biståndet. I ena stunden var det alliansens fel som lämnat så stora underskott. I [...]Avräkningar, Enprocentsmålet
2014-11-20

EU når inte biståndsmålet

Rädda Barnen m.fl, Omvärlden

Att EU sviker biståndslöftet och att Sverige urholkar biståndsbudgeten är oroande. Det försvårar inte bara arbetet med att uppnå millenniemålen – EU:s nedprioritering av biståndet sänder negativa signaler inför förhandlingarna av nya internationella överenskommelser och [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, Post-15, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Aid Beyond 2015"
2014-11-18

”Spola inte biståndet till toaletter”

Christina Jutterström m.fl, Dagens Nyheter

I den budgetproposition som presenterades 23 oktober 2014 slår den nya regeringen fast att inom området “förbättrad grundläggande hälsa, så är vatten och sanitet fortsatt viktiga och prioriterade områden” (…) Givet detta är det märkligt att tillgången [...]Budget, Hälsa, Partipolitik, Vatten
2014-11-11

Rektorsprotest mot strypta stipendier

Tina Lövrander, Uppsala Nya Tidning

“Kan du förstå att regeringen inte satsar på biståndsstipendiater när de kapar i biståndsbudgeten för att lägga mer på flyktingmottagande? – Jag tror att Sverige kan klara av båda delarna. Utbildning till ungdomar är en av [...]Biståndsformer, Budget, UtbildningArtikeln är en replik på: "Stäng inte dörren för utländska studenter "
2014-11-10

Räkna in det kommunala biståndet

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Kommunerna har successivt flyttat fram positionerna på biståndsområdet och ny lagstiftning har tvingats fram underifrån. Med inträdet i EU lösgjordes också projektpengar och Sida har öppnat för kommunala partnerskap. Tidigare givna gränser för den kommunala kompetensen [...]Avräkningar, Kommunbistånd
2014-10-23

Ytterst står biståndets kvalitet på spel

Bo Forsberg m.fl, Svenska Dagbladet

Diskussionen handlar i grunden inte om vilka avräkningar man får eller inte får göra enligt gemensamma regler i OECD. Ytterst handlar det om värderingar och prioriteringar och om Sverige vill värna biståndets kvalitet eller inte. Avräkningar, Flykt och migration, MigrationsverketArtikeln är en replik på: "Vi följer riktlinjer för flyktingkostnader"
2014-10-22

Vi följer riktlinjer för flyktingkostnader

ISABELLA LÖVIN Svenska Dagbladet

“I en svår tid är det ändå med stolthet vi konstaterar att vi kan upprätthålla ett generöst bistånd och vara ett öppet och humant land för de som söker sin tillflykt här. Sverige är ett [...]Asylrätt, Avräkningar, Flykt och migrationArtikeln är en replik på: "Urholkat bistånd svek mot utsatta"
2014-10-22

Mer kontroll i biståndspolitiken

Pär Krause, Smålandsposten

Carlssons ifrågasättande av flera av biståndets heliga kor gjorde att hon agerade i motvind under i stort sett hela sin ministertid. Icke desto mindre var reformeringarna och de kritiska granskningarna nödvändiga. Och det sämsta som [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2014-10-15

Urholkat bistånd svek mot utsatta

Bo Forsberg m.fl, Svenska Dagbladet

“Vi som arbetar direkt på plats vet att biståndet ger effekt. Men trots framstegen lever mer än en miljard individer fortfarande i extrem fattigdom, 850 miljoner människor lider av undernäring och 18 000 barn dör varje [...]Avräkningar, Biståndsformer, Budget, Volym
2014-09-18

S vill ha ny biståndspolitik

Kenneth G Forslund, Uppsala Nya Tidning

Det finns egentligen ett brett stöd i Sveriges riksdag för en svensk biståndspolitik som bygger på samarbete, förtroende och fattiga människors egen medverkan i sin förändring. Med en socialdemokratiskt ledd regering efter valet har svensk biståndspolitik [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Sämre bistånd med rödgröna"
2014-09-17

Öppna gränser det enda trovärdiga

Viking Bohman, Uppsala Nya Tidning

“En stor biståndsbudget kommer aldrig kunna uträtta samma mängd nytta som individer själva med rätten till fri rörlighet. Människor i alla länder är fullt kapabla att lyfta sig själva ur misären. Tyvärr stoppas de ofta [...]Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2014-09-16

Några frågor för den nya biståndsministern

Sten Rylander m.fl, OmVärlden

Välkommen till posten som ny biståndsminister! Valresultatet visar att du – vem du än är – med all kraft måste stå upp för principen om alla människors lika värde. Vi i det svenska civilsamhället förväntar oss [...]Avräkningar, Civilsamhället, Gröna fonden, Jämställdhet, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2014-09-11

SD hotar utsattas rättigheter

Sten Rylander m.fl, Uppsala Nya Tidning

Att kraftigt skära ner biståndet med 37 miljarder kronor under nästa mandatperiod och dessutom signalera att svenskt bistånd främst ska gå till humanitärt krisstöd – och inte till utveckling eller till hjälp till självhjälp – [...]Enprocentsmålet, Flykt och migration, Partipolitik
2014-09-08

Ett civiliserat samhälle kan hjälpa både här och där

Tomas Gustafsson, Borås Tidning

“Varje person som är i behov av skydd ska också ges skydd. Följer vi inte dessa principer så får vi lämna FN:s flyktingkonvention och lämnar i praktiken den civiliserade världen. Det vill inte Sverigedemokraterna tillstå för [...]Enprocentsmålet, Flykt och migration, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Vi prioriterar på riktigt - det är ingen bluff"
2014-09-08

Vår solidaritet är en svensk tradition, SD

Sten Rylander mfl; Aftonbladet

“I sitt valmanifest bryter Sverigedemokraterna inte bara mot denna svenska tradition, utan framförallt mot det demokratiskt fattade beslutet att Sverige ska stå bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och de förpliktelser detta medför. SD bryter även [...]Enprocentsmålet, FN, Mänskliga rättigheter, Okategoriserade, Partipolitik
2014-09-01

Vi prioriterar på riktigt – det är ingen bluff

Julia Kronlid, Borås tidning

“Genom en human flyktingpolitik där vi riktar om de begränsade resurser de-facto Sverige idag har, skulle vi således kunna hjälpa hundratusentals fler än vad vi gör idag. Samtidigt skulle vi kunna arbeta för såväl bibehållen [...]Enprocentsmålet, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Syna Sverigedemokraternas bluff"
2014-08-21

Syna Sverigedemokraternas bluff

Tomas Gustafson, Borås Tidning

“För det andra vill SD förändra Sveriges bistånd till att i större utsträckning bara handla om katastrofbistånd. Detta motsäger hela andemeningen i SD:s tidigare uttalanden om bistånd där målet har varit att hjälpa människor i [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2014-08-21

När omvärlden kom till valrörelsen

Martin Tunström, Barometern

“Att situationen är extraordinär påvisas också av att det inte uppstår någon debatt om att regeringen planerar att föra över pengar från biståndet till asylmottagandet, enligt det internationella regelverk som finns. Sådana avräkningar brukar annars [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2014-08-20

Flyktingkrisen är alliansens syndabock för nödvändiga skattehöjningar

Johan Ehrenberg, Dagens ETC

“När då flyktingströmmen ökar rejält på grund av det allt större kriget i Irak och Syrien kan Reinfeldt rädda ansiktet med en skattehöjning som ändå måste göras. Skattehöjningarna – vilka det än blir – påstås [...]Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2014-08-20

Fridolin vilseleder väljarna

Jimmie Åkesson, Aftonbladet

“Fridolin vet mycket väl att vi inte hjälper världens flyktingar i någon nämnvärd omfattning genom att, utöver alla kostnader för utbildning, integration och välfärd, lägga 26 miljarder kronor på att Migrationsverket ska kunna hantera mottagandet [...]Budget, Flykt och migration, Partipolitik, VolymArtikeln är en replik på: "Den som är förföljd har rätt till en fristad"
2014-08-19

Minskad invandring ett krav för vårt stöd

Vi har i dag en situation med massinvandring av sällan skådat slag. En politik som kostar enorma summor pengar. Prognoserna skrivs upp på kvartalsbasis och varje vecka tar Sverige emot tusentals asylsökande. I dag har [...]Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2014-07-11

Inhumant fifflande med siffror

Karin Pihl, Uppsala Nya Tidning

“Mantrat “att hjälpa på plats” är kanske den mest tröttsamma klyschan som finns i svensk politik. Det stämmer inte att Sverigedemokraterna vill att Sverige ska öka hjälpen till utsatta människor. Svenskt bistånd uppgår totalt till [...]Asylrätt, Enprocentsmålet, Flykt och migration, Partipolitik
2014-07-04

Svenskt bistånd ska göra skillnad

Västerviks Tidningen

“När Sverige har en bra ekonomi kan vi hjälpa många fler människor, och vi gör det numera mer effektivt. Förra året gav Sverige mest i bistånd i hela världen sett till vår inkomst och befolkningsmängd.” Biståndsformer, Enprocentsmålet, FN, Humanitärt bistånd
2014-05-08

Regeringen är nu halvvägs – men ny klimatfinansiering krävs

Mathias Friman m.fl., Svenska Dagbladet

“Att finansieringen till den Gröna klimatfonden ställdes mot de ökade flyktingkostnaderna visar hur viktigt det är att finansieringen består av nya tillägg till den befintliga biståndsbudgeten. I förhållande till det klimatbistånd som Ek och Engström refererar till i sin replik, det vill säga [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), Budget, Gröna fondenArtikeln är en replik på: "Vi står fast vid löfte om pengar till fond"
2014-05-07

Vi står fast vid löfte om pengar till fond

Hillevi Engström m.fl., Svenska Dagbladet

“Regeringen är drivande för att fonden ska börja arbetet med klimatomställning. Vi står fast vid vårt löfte – medel ska betalas in när fonden blir verksam.”       Enprocentsmålet, Gröna fonden, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Regeringen sviker löfte om klimatpengar"
2014-05-06

Vi står fast vid löfte om pengar till fond

Hillevi Engström mfl; Svenska Dagbladet

“Mathias Friman och Björn-Ola Linnér skriver (Brännpunkt 4/5) om den Gröna klimatfonden, som ännu inte är verksam. Vi står fast vid vårt löfte – medel ska betalas in när fonden blir verksam. Om fonden blir verksam [...]Budget, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Vi står fast vid löfte om pengar till fond"
2014-03-14

Tillväxt och jobb viktigaste frågor för EU

Ebba Busch Thor m.fl. Barometern

“EU:s budget behöver omprioriteras. Idag läggs 40 procent av EU:s budget på jordbrukssubventioner främst till rika franska bönder. Samtidigt läggs ynka 1 procent på frågor som rör frihet och säkerhet. Detta medan människohandeln ökar och [...]Budget, EU, Jordbruk
2014-01-21

Biståndsprojekt och deras konsekvenser

Johan Norberg, Svenska Dagbladet

“Sachs tänkte uppochned. Problemet var inte att biståndet var för småskaligt, utan för storskaligt. Bistånd kan hantera avgränsade problem, som brist på myggnät mot malaria, men det kan inte göra om ett samhälle. Ett samhälle [...]Hälsa, Resultat, Volym
2014-01-15

Nu ökar Sverige stödet till Syrien

Carl Bildt mfl; Svenska Dagbladet

“Genom vårt bistånd kan och ska vi hindra död och lindra nöd, men det är viktigt att komma ihåg att biståndet endast är ett plåster på de djupa såren. Konflikten måste få en politisk lösning genom [...]Humanitärt bistånd, Kvinnor, Syrien, Volym
2013-12-01

Deniz Kellecioglu: Egenintressen förstör biståndet

Deniz Kellecioglu, Dagens Arena

“Det övergripande målet med Sveriges internationella bistånd är att “bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”. Till detta har Sverige ett kvantitativt mål om att spendera en procent av bruttonationalinkomsten på [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Demokrati, Näringsliv, Öppenhet och transparens, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "Lägesrapport från arbetet med att utveckla de interna arbetsformerna inom UD:s biståndspolitiska verksamhet"
2013-10-26

Biståndet, en helig ko?

Jan Falk, Eskilstuna-Kuriren

“Om en biståndsministers lön dessutom inte ska belasta biståndet, då förstår jag ingenting. Som en jämförelse skickar vi cirka åtta miljarder kronor om året till FN utan att fråga vad de gör med pengarna. Alltså [...]Enprocentsmålet, Gunilla Carlssons löneskandal 2013
2013-10-23

Maximera effektivitet och kvalitet i biståndet

Expressen

“Att Sverige ska bistå med just en procent av bruttonationalprodukten, BNP, är inte problemfritt. Varför inte ge 1,5 procent om pengarna verkligen gör nytta?Ett volymmål behövs för att värna biståndet, brukar det heta. Men regeringen [...]Avräkningar, Biståndsminister Hillevi Engström (M), Enprocentsmålet, Riksrevisionen, SADEV, Utrikesdepartementet
2013-10-20

Det mörka biståndshålet

Erik Hultgren, Blekinge läns tidning

“Tyvärr har även Moderaterna nu accepterat enprocentmålet. Därmed är nästan alla partier överens om att det överhängande målet för biståndet är att spendera en viss summa pengar, snarare än att uppnå resultat. På så sätt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, ResultatI artikeln hänvisas till dokumentet: "Utvärdering av bidragshanteringen på UD"
2013-10-20

M måste överge enprocentsmålet

Svenska Dagbladet

“De senaste fem åren har Sverige skickat mer än nio miljarder kronor till FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Men FN:s egna utvärdering, som Jenny Nordberg har grävt fram, visar att verksamheten lider av ineffektivitet och brist på [...]Enprocentsmålet, FN
2013-10-19

Utrikesministerns förklaring väcker en del frågetecken

Andreas Cervenka, Svenska Dagbladet

“Den administrativa överbelastning som Carl Bildt hänvisar till blir plötsligt svår att förstå. Inte heller på lite längre sikt handlar det om någon dramatik. 2006 uppgick det bistånd som sköttes av UD till 9,4 miljarder kronor. Ökningen [...]Budget, Okategoriserade, Utrikesdepartementet, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 7"
I artikeln hänvisas till "Bildt slår ifrån sig om biståndsbrister"
2013-10-19

Nu är det dags att granska biståndet

Expressen

“Volymmålet i biståndet kommer lätt i konflikt med kvalitetsmålet. Här finns det miljarder på kontot som absolut måste betalas ut till alldeles för många olika mottagarländer och projekt. OECD:s biståndskommitté DAC efterlyser i en aktuell [...]Enprocentsmålet, Utrikesdepartementet
2013-10-02

Lön är också ett ord för bistånd

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Den svenska indignationen har till stor del handlat om före detta biståndsminister Gunilla Carlssons lön, som betalades med biståndspengar. På grund av detta kan någon långt borta antas ha blivit utan middag, har flera politiker förklarat, [...]Avräkningar, FN, Sida, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 7"
2013-10-02

Moderaterna antar ny biståndslinje

Göran Eriksson, Svenska Dagbladet

“Moderaterna har haft ministerposten, men faktiskt inte makten över storleken på biståndet. Enprocentsmålet är heligt för de tre mindre borgerliga partierna och regeringen har levt upp till det varje år sedan 2006. De nya Moderaternas affärsidé är [...]Enprocentsmålet, Partipolitik
2013-09-27

Var är FN:s biståndsmiljarder?

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“De senaste fem årens verksamhet granskades nyligen i en utvärdering som talar om ineffektivitet och brist på fokus. Rapporten, som är FN:s egen, konstaterar därför att det tyvärr inte går att säga om utfallet, till [...]Budget, FN, Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Resultat, Utvärdering
2013-09-27

Lönepengar ur biståndsbudgeten går till fler än bara ministrar

Borås Tidning

“Men det kan också vara av intresse i sammanhanget att påpeka att det finns andra aktörer som också får sina löner ur samma påse. En av regeringens och Carlssons argaste kritiker är Bo Forsberg, generalsekreterare för [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Gunilla Carlssons löneskandal 2013
2013-09-26

M valkampanjade för biståndspengar

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Den 16 september 2010 kampanjade biståndsminister Gunilla Carlsson (M) vid Linköpings universitet. Det ”blåser blåa valvindar i Linköpingsområdet” meddelade Moderaterna på sin kampanjblogg. Som Ekot avslöjade i tisdags var Gunilla Carlssons lön mellan 2009 till 2012 finansierad av [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Partipolitik
2013-09-25

Det heliga biståndet

Maria Björk Hummelgren, Corren

“Det problematiska med helig mark är dock att saker kan ligga och ruttna under stenar som ingen törs vända på. Om någon ändå försöker blir motståndet massivt och tolkas som ifrågasättande av hela saken. Fråga Gunilla [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Partipolitik
2013-09-25

Biståndsberoende ministrar

Uppsala Nya Tidning

“Sverige är ett av endast fem länder som redan lever upp till FN-målet för 2015 om att 0,7 procent av rika länders BNI (bruttonationalinkomst) ska gå till bistånd. Finanskrisen har dessutom satt sina spår, och [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, EU, FN, Gunilla Carlssons löneskandal 2013I artikeln hänvisas till dokumentet: "Lägesrapport från arbetet med att utveckla de interna arbetsformerna inom UD:s biståndspolitiska verksamhet"
2013-09-25

Bistånd utan förstånd

Petter Birgersson, Kristianstadsbladet

“Att uppföljningen av svenskt bistånd är uselt kan också beskrivas som New York-korrespondenten Jenny Nordberg gör i Svenska Dagbladet. I sin senaste kolumn (20/9) skriver hon hur en FN-ambassadör kallar Sverigeför FN:s jultomte. Om klapparna når fram till arbete för fattiga barns [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Gunilla Carlssons löneskandal 2013, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Sverige är FNs jultomte"
2013-09-25

Låt bli att trixa med biståndet

Susanna Birgersson, Dagens Nyheter

“I gårdagens ”P1-morgon” förklarade Bildt att lönerna till människor som arbetar med bistånd självklart ryms inom biståndsbudgeten. Men att Bildt är oberörd betyder inte att allt är i sin ordning. Det normala är tvärtom att statsrådens [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Öppenhet och transparens, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till "SR Ekot: "Biståndspengar betalade Carlssons lön" (2013-09-24)"
2013-09-25

Använd biståndet till biståndet

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Men så här ska inte biståndet användas. Inte minst med tanke på att Gunilla Carlsson själv ofta upprepade att varje biståndskrona ska användas för att göra maximal nytta. Om vi nu inte gör det konsekvent, och [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Gunilla Carlssons löneskandal 2013
2013-09-25

Bistånd ska inte gå till lyxlöner

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Om hon i stället hade gett de 20 miljoner kronorna till exempelvis Läkare utan gränser hade otaliga människoliv kunnat räddas. 20 miljoner hade räckt till medicinska akut-kit åt tre miljoner människor för sjukvård i tre månader. [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Gunilla Carlssons löneskandal 2013, Hillevi Engström ny biståndsminister, Partipolitik
2013-09-24

Fullt normalt, sa Bildt

Eric Erfors, Expressen

“Carl Bildt säger att det är ”fullt normalt” att biståndsminister Gunilla Carlssons och hennes statssekreterares lön finansierats via biståndsbudgeten. Förklaringen är förstås att UD, ständigt på jakt efter pengar, har kunnat ägna sig åt kreativ bokföring. Miljarderna i [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hillevi Engström ny biståndsminister, Utrikesdepartementet
2013-09-22

Vi sviker inte de fattiga

Lars Hjälmered, m.fl., Göteborgsposten

“Vid FN:s toppmöte om klimat 2009 lovade Sverige att bidra med åtta miljarder i klimatfinansiering mellan 2010 och 2012. Det har vi gjort. Sverige är det land i EU som bidragit med mest pengar per [...]FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Partipolitik, VolymArtikeln är en replik på: "Alliansen sviker de fattiga i klimatfrågan"
2013-09-20

Sverige är FN:s jultomte

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“De senaste tre åren har Sverige skickat 24 miljarder svenska kronor till FN. Mer än hälften är ett kontantbidrag till budgeten som de får göra vad de vill med. Andra länder vill helst bidra till [...]Budget, FN, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "United Nations Should Clarify the Process and Assumptions Underlying Secretariat Professional Salaries"
2013-09-19

Alliansen sviker de fattiga i klimatfrågan

Lorentz Tovatt mfl, Göteborgsposten

“Förra höstbudgeten halverade man den klimatfinansiering som tidigare getts och nu sänks den ytterligare i nästa års budget. Utöver detta har man tidigare tagit finansieringen direkt ur den ordinarie biståndsbudgeten. Sänkningarna är både moraliskt förkastliga [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2013-09-07

Ett bättre mål för biståndet

Martin Tunström, Barometern

“Invändningarna mot enprocentmålet är inte borta. Det har i sig lett till en inriktning på kvantitet i miljarder och inte på kvalitet och resultat […] Enprocentmålet är en politisk realitet som Moderaterna efter att ha lett [...]Avräkningar, Budgetstöd, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat
2013-09-04

KD har ett tydligt miljömål i sikte

Emma Henriksson mfl; Uppsala Nya Tidning

“Låt oss till sist understryka att vi kristdemokrater stödjer ett utökat klimatbistånd vi vill även kraftfullt öka stödet till klimatinvesteringar i utvecklingsländerna jämfört med tidigare åtaganden. Dessutom vill vi integrera klimatanpassningsåtgärderna i fattigdomsbekämpningen och skjuta [...]Klimat & miljö, Partipolitik, Volym
2013-09-01

Kräv att biståndet skall ingå i mottagarländernas budgetar

Göran Pettersson, SVT

“Bristande effektivitet och korruption är några av problemen när det handlar om bistånd. Därför borde Världsbanken internationella utvecklingsfond (IDA), med Sverige som nionde största enskilda givare, kräva att mottagarländernas regeringar förankrar parlamentariskt hur fördelningen av [...]Demokrati, Volym
2013-08-21

Lappkast om biståndet

Siri Steijer, Svenska Dagbladet

“Men iP1-morgon (19/8) gjorde Carlsson plötsligt tydligt att hon står bakom enprocentsmålet. Hon kallade det för en ”bra måttstock” för biståndets storlek, och sa att den borgerliga alliansregeringen även framgent kommer att stödja modellen. ”Vi ska [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, ResultatI artikeln hänvisas till "P1 Morgon: "Ingen oberoende granskning av bistånd""
2013-08-07

Bistånd är inte enda sättet för Sverige att hjälpa

Charlotte Petri Gornitzka, Aftonbladet

“I vårt budgetunderlag till regeringen i mars identifierar vi en möjlig prioritering där biståndet fokuseras på färre länder genom att fasa ut länder som i dag räknas som medelinkomstländer till exempel Bolivia, Colombia, Guatemala och [...]Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Bolivia, Budget, Colombia, Folkrörelsebistånd, Guatemala, Irak, SidaArtikeln är en replik på: "Slopa inte biståndet till Latinamerika"
2013-08-02

Bistånd för EU-utvidgning

Erik Scheller, Västerbottens Kuriren

“Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten – även om det sällan upplevs så i den dagspolitiska debatten – är några av Sveriges främsta innovationer. Sverige bör, i betydligt större utsträckning än idag, erbjuda och finansiera exporten av vårt [...]Avräkningar, Biståndspolitiska plattformen, Departement och myndigheter, EU, Flykt och migration, Partipolitik
2013-06-21

Biståndsminister i blåsväder

Västmanlands Läns Tidning

“Ministerns politiska stab och tjänstemännen på UD misstror varandra. En konsultrapport visade på utbredd och djupgående kritik mot biståndsministern från de anställda. Det pågår ett arbete att minska antalet mottagare av svenskt bistånd, vilket väcker protester [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Israel, Palestina, Partipolitik, UtrikesdepartementetI artikeln hänvisas till dokumentet: "Lägesrapport från arbetet med att utveckla de interna arbetsformerna inom UD:s biståndspolitiska verksamhet"
2013-06-21

Gunilla Carlsson skadar KD

Birger Thureson, Dagen

“I arrogant ton läxar hon upp Eva Christina Nilsson, Svenska missionsrådet, Nicklas Lindgren, PMU, och Bo Forsberg, Diakonia, sedan de i Dagens Nyheter bland annat kritiserat att var sjunde biståndskrona går till flyktingarbete i Sverige i stället [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), PartipolitikArtikeln är en replik på: "”Biståndet ska gå till dem som behöver det mest”"
2013-06-19

Tal om delaktighet saknar innehåll

Hasse Boström, Dagen

“… var sjunde biståndskrona ämnat för fattiga länder stannar i Sverige, nämligen för att finansiera Migrationsverkets kostnader. Det oetiska i detta har Dagen påtalat vid flera tillfällen. Sverige ligger i topp när det gäller att använda biståndspengar [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Flykt och migration
2013-06-18

”Biståndet ska gå till dem som behöver det mest”

Gunilla Carlsson, Dagens Nyheter

“Artikelförfattarna påstår att det finns en motsättning mellan resultat för Sverige och resultat för biståndets mottagare, men i själva verket är det precis tvärtom. Konkreta förbättringar i fattiga människors liv är konkreta resultat också för [...]Avräkningar, Civilsamhället, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "”Var sjunde biståndskrona går till Migrationsverket”"
2013-06-18

”Var sjunde biståndskrona går till Migrationsverket”

Eva Christina Nilsson mfl; Dagens Nyheter

“Men regeringen lever inte som den lär – var sjunde biståndskrona går till migrationskostnader i Sverige och löften om ”reell påverkansmöjlighet” i utformningen av den nya biståndspolitiken infrias inte. Regeringen har gjort framsteg när det gäller att [...]Avräkningar, Biståndspolitiska plattformen, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik"
I artikeln hänvisas till "SR Ekot: "Gunilla Carlsson får fortsatt kritik" (2013-04-21)"
2013-05-08

Fortsätt stödja fattiga kvinnor i Latinamerika

Moni Pizani m.fl, Aftonbladet

“Sverige har en lång stolt tradition av att stödja demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika, inte minst genom tydliga prioriteringar som jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter. Sverige gör detta trots att frågorna ofta möter starkt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Bolivia, Colombia, Demokrati, Guatemala, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Volym
2013-05-01

Biståndet på väg upp ur gamla hjulspår

IVAR ARPI, Svenska Dagbladet

“Det är först med Gunilla Carlsson som biståndsminister som det har börjat hända saker i den svenska biståndspolitiken. Såhär beskrev Jan Mosander, journalist med lång erfarenhet av att kommentera bistånd, förändringen (Studio Ett 29/4):”Förr så [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Utvärdering
2013-04-16

Carlsson kastar sten i glashus

Susanna Birgersson, Dagens Nyheter

“Den konsultrapport från slutet av förra året som tidningen Omvärlden uppmärksammade i helgen innehåller helt förödande kritik mot Gunilla Carlssons sätt att styra sin egen organisation inom utrikesdepartementet. Kritiken ligger i linje med vad som [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budget, Riksrevisionen, Sida, Utrikesdepartementet
2013-04-16

Enprocentsmål för bistånd leder till korruption

IVAR ARPI, Svenska Dagbladet

“Men Sveriges enprocentsmål ökar också risken för korruption. Redan 2003 varnade internrevisorer på Sida för att organisationens medarbetare såg en målkonflikt mellan att utreda korruption och en önskan att betala ut maximalt med pengar. Viljan [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Öppenhet och transparens, Resultat, Sida, Utrikesdepartementet
2013-04-12

Ny politik hotar humanitär hjälp

JOHAN MAST, Svenska Dagbladet

“Sverige har genom Gunilla Carlsson varit tydligt pådrivande för att de militära, politiska och humanitära insatserna då ska bedrivas under samma paraply. Detta går emot en långvarig svensk tradition och skapar ett direkt hot mot [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Humanitärt bistånd
2013-03-12

Julia Carlbäcker & Micael Grenholm (Diakonia): S sviker de fattiga

Julia Carlbäcker, Dagens Arena

“Trots att klimattoppmötet 2009 i Köpenhamn på det stora hela var en besvikelse, var en av ljuspunkterna att världens rika länder lovade att ge pengar till fattigare länder i klimatfinansiering. Eftersom utvecklingsländer drabbas hårdast av [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik, Volym
2013-03-08

När du skär i biståndet drabbar det främst kvinnor, Anders Borg

Kristina Ljungros m.fl; SVT Debatt

“Länder som Sverige måste gå i bräschen och stå upp för dessa ofta helt livsavgörande rättigheter. I ett splittrat EU med länder som Malta, Polen och Irland där tillgången till en laglig och säker abort är [...]Afrika, EU, Europa, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård, Världsbanken, Volym
2013-03-07

Moderat bistånd

Ulla Petterson, Hela Gotland

“Trots de starka utvärderingskrav som lagts på Sida har den verksamhet ministern själv svarar för inte utsatts för granskning. Det rör sig om ungefär tolv miljarder om året och trots två utvärderingsuppdrag har inget av [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Sida, Utrikesdepartementet, Utvärdering
2013-03-06

Låt bistånd vara bistånd

Uppsala Nya Tidning

“När en flyktingkris av den omfattning som kriget i Syrien innebär gör sig påmind kan man förstå dem som anser att biståndsmedel ska kunna användas för att kortsiktigt klara situationen. Men samtidigt driver man ju på [...]Avräkningar, Flykt och migration, Syrien
2013-03-06

Borg sviker de allra fattigaste

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Tricksen är oändliga. Enligt budgetpropositionen går nästan 4,5 miljarder av årets bistånd till flyktingpolitiken i Sverige. Dessutom har regeringen använt biståndsmedel för att finansiera delar av ambassader i bland annat Island, Australien och Kanada. Inte [...]Ambassader, Avräkningar, Enprocentsmålet, IDEA, Partipolitik
2013-03-06

Bistånd kan ändras, men måste diskuteras

Sydsvenskan

“Visst: så länge Sverige har tillväxt blir den procent av bruttonationalinkomsten som avsätts till biståndet naturligtvis en allt större summa. Men så tenderar regeringen också i allt högre grad att tänja ramarna för vad som [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik
2013-03-06

Sluta hyckla om biståndet

Expressen

“Biståndsminister Gunilla Carlsson, M, ville sänka målsättningen för några år sedan, men hindrades då av Kristdemokraterna. Kompromissen tycks i stället ha blivit att biståndet får användas på mer kreativa sätt. Sedan dess har biståndspengar bland annat [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Flykt och migration, OECD, Partipolitik
2013-03-02

Trubbigt mått för att fasa ut bistånd

Annica Sohlström m.fl, Svenska Dagbladet

“Svensk biståndspolitik bör präglas av öppenhet och långsiktighet. Det är därför uppseendeväckande att Sida föreslår utfasning av det bilaterala biståndet till en hel kontinent, utan föregående diskussion med olika aktörer med kunskap om utvecklingen i [...]Bilateralt samarbete, Bolivia, Budget, Colombia, Demokrati, Guatemala, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Bistånd till färre länder gör mer nytta"
2013-02-27

Långbänken på Sida

Norrköpings Tidningar

“Att det finns bromsklossar inom biståndssektorn och på Sida är uppenbart. Verksamheten har rullat på i decennier med ständigt ökad ekonomisk tilldelning. Enprocentsmålet för biståndspolitiken har försvårat önskemål om uppstramning och behovet av förändring. Stundvis [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Resultat, Sida, Utvärdering
2013-02-25

Jakten på jobb driver på global utveckling

Gunilla Carlsson mfl; Svenska Dagbladet

“Ett väldigt konkret exempel på hur migrationen driver utveckling är de miljarder som migranter från låginkomstländer skickar hem till sina familjer världen över, så kallade remitteringar. … Remitteringarnas storlek slår det internationella biståndet hela tre gånger [...]Flykt och migration, Partipolitik, Remitteringar, Volym
2013-02-14

Lång väntan på ny biståndspolitik

Hasse Boström, Dagen

“Det enda som hittills skett är att regeringen lyckats skapat misstro kring biståndet, vilket också påpekades av Miljöpartiets Bodil Ceballos vid riksdagens utrikesdebatt i går. En orsak till misstron är att regeringen försöker täcka in mycket [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Resultat
2013-01-29

Miljöministern: MP sätter idealen före klimatresultat

LENA EK, AFTONBLADET

“Självklart är det vårt ansvar att arbeta på hemmaplan för att minska vår klimatpåverkan. Men det går inte att låtsas som att det bara är skattemedel och nationalstatsperspektiv som bäst gagnar världens klimat. Sverige måste [...]Biståndets målsättning, Budget, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Multilateralt samarbete, Partipolitik
2012-11-30

Klimatbistånd: Ett löfte är bara ett löfte

Susanna Birgersson, Dagens Nyheter

“Pengarna har tagits från biståndsbudgeten, tvärtemot vad statsministern lovade i Köpenhamn 2009. Man kan förstås hävda att Sveriges bistånd är så generöst att det var legitimt att hämta det modesta klimatfinansierings­beloppet därifrån. Vi uppnår ändå [...]Israel, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Palestina, Partipolitik, Volym
2012-11-29

Klimatet kräver högre växel

Svante Axelsson, Borås Tidning

“Det viktigaste som länderna enades om vid förra årets klimatförhandlingar i Durban var just att länderna skulle enas. Durbanpaketet är än så länge bara är ett juridiskt bindande vitt papper, men arbetet med att fylla [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik, Volym
2012-11-28

Medveten överbudgetering inte särskilt klok politik

Peter Hultqvist, Svenska Dagbladet

“örsvarsminister Karin Enström (M) och riksdagsledamot Peter Rådberg (MP) (Brännpunkt 24/11) gör båda samma fel när de bemöter Socialdemokraternas förslag om en bättre finansiering av Jas uppgradering. Båda avvisar förslaget med högst allmänna och generella [...]Budget, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Fred får stryka på foten för att finansiera Jas"
2012-11-27

Enorma resurser stjäls från dem med de allra största behoven

Cecilia Wikström mfl; Svenska Dagbladet

“Biståndsorganisationen Christian Aid har beräknat att företagens skatteflykt innebär att utvecklingsländerna går miste om cirka 160 miljarder dollar i skatteintäkter per år. Det är minst tre gånger så mycket resurser som enligt Världsbanken behövs för [...]Barn och unga, HIV/AIDS, Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik, Utbildning, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling"
2012-11-27

Sverige föregår inte med gott exempel

Lorentz Tovatt, Göteborgsposten

“Regeringens förberedelser inför mötet och den höstbudget som tidigare presenterats har inneburit en rad ambitionssänkningar. För det första har klimatfinansieringen halverats. Detta är ett brott mot tidigare Svenska klimatlöften till utvecklingsländerna och till de allra [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, Volym
2012-11-26

Öronmärk den svenska utsläppsvinsten för klimatarbete

Jens Holm mfl; SVT Debatt

“Ett av de grundläggande problemen är den stora förtroendeklyfta mellan världens rika och fattiga länder. Ett sätt att överbrygga detta är att snabbt mobilisera kapital till de fattiga länderna. för att hjälpa dem att få ned [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, Volym
2012-11-24

Sverige bryter sina klimatlöften

Anders Wejryd mfl; Svenska Dagbladet

“Sverige har, liksom andra industriländer, åtagit sig två saker i FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet. Dels att minska våra egna utsläpp till en nivå som krävs för att undvika farlig klimatförändring, dels att betala till de [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "A Guide to a Cold Calculus of a Hot Planet"
2012-11-11

Sverige har inte strypt bistånd till hiv/aids

Anders Nordström, Svenska Dagbladet

“Det stämmer dock inte att Sverige beslöt att ”strypa biståndet” till fonden. Det Sverige gjorde var att vi tog vårt ansvar som styrelseledamot genom att ställa krav på fondens sekretariat att tydligt reagera på fall [...]Bistånd som påtryckningsmedel, HIV/AIDS, Korruption, VolymArtikeln är en replik på: "Fortfarande torkas tårar med handskar"
2012-11-03

Klimatbiståndet måste höjas

Kitty Ehn, Fria Tidningen

“Det håller inte att med ena handen skriva en bok om Sverige som förebild, medan andra handen skriver ner miljöbudgeten med flera hundra miljoner och minskar Sveriges klimatbistånd till hälften. Sverige har potential att bli [...]Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, Volym
2012-10-24

Att vara världsbäst på att ge bistånd innebär ett stort ansvar

Gunilla Carlsson, OmVärlden

“Om man väljer att tolka begreppet (”new and additional”) som att klimatfinansiering ska vara additionell till biståndet så lever Sverige upp till additionalitetskravet eftersom Sveriges bistånd ligger över 0,7 procent av BNI (som är den [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-10-19

Mer miljönytta i budgeten än du tror

Sofia Arkelsten mfl; Arbetarbladet

“Inte bara Sveriges internationella engagemang gör skillnad. Vi har också en ekonomi i ordning och en höstbudget som till skillnad från många andra länders innehåller satsningar. Energiforskningen tillförs över 1,2 miljarder kronor 2013-2016. Samtidigt avsätts [...]Budget, Klimat & miljö, Partipolitik
2012-10-10

Usel klimatpolitik i biståndsbudgeten

Bodil Ceballos, OmVärlden

“Biståndet behövs mer än någonsin för att bekämpa fattigdom och stödja demokratisk utveckling. Det ska givetvis vara miljö- och klimatsäkrat och Miljöpartiet är positiva till särskilda miljö- och klimatsatsningar inom ramen. Men Sverige måste vara [...]Enprocentsmålet, FN, Klimat & miljö, Millenniemålen, OECD, Partipolitik
2012-10-07

Analys från vänster: Dags för en ideologisk jobbdebatt

Åsa Petersen, Aftonbladet

“Jimmie Åkesson hade sin chans ikväll. Invandrarpolitiken, eller snarare flyktingfrågan, fick ta plats. Åkesson förnekade sig inte. Han drog sin vals om större bistånd och färre flyktingar, när Sverigedemokraterna i själva verket vill sänka biståndet mer [...]Flykt och migration, Partipolitik, Volym
2012-09-17

Ung vänster: Venezuela har gjort viktiga framsteg

Hanna Cederin, Aftonbladet

“Idag kantas det alliansstyrda Sveriges internationella arbete istället av ett urholkat bistånd, vapenexport till diktaturer och ett ivrigt påhejande för militära interventioner i Irak och Afghanistan. Till skillnad från Liberala ungdomsförbundet klarar vi av att hålla [...]Afghanistan, Avräkningar, Diktaturer, Irak, Partipolitik, Vapenhandel
2012-08-28

Ny biståndspolitik bör tas fram med öppenhet

Hans Linde, Svenska Dagbladet

“En biståndspolitisk plattform ska lanseras. Riksdagen har frikopplats och de många svenska folkrörelserna med stor erfarenhet av bistånd har knappt informerats, än mindre inkluderats, i processen. … Biståndets möjligheter att nå resultat har motverkats genom politiska [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Handelspolitik, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-06-19

Sverige bör öka engagemanget för flyktingar

Julia Kronlid, Svenska Dagbladet

“I Sverige har vi en märklig inställning till flyktinghjälp där vi lägger åtskilliga tiotals miljarder på den misslyckade invandrings- och integrationspolitiken och flera miljarder av våra svenska biståndsmedel slussas direkt in till den svenska statskassan [...]Budget, Flykt och migration, FN, Partipolitik
2012-06-16

Gåtfull givmildhet

Daniel Braw, Helsingborgs Dagblad

“Men att så många tycker att gemensamt europeiskt humanitärt bistånd är så viktigt, samtidigt som nästa lika många känner att de inte vet särskilt mycket om det, är en intressant paradox. Och nog kan man också [...]Budget, EU, Humanitärt bistånd
2012-06-12

Debatt 12/6 Kvalitet på bistånd viktigare än att enprocentsmålet uppfylls

Fredrik Malmberg, Göteborgsposten

“Sidas utbetalningsmål har lett till att biståndets volym betonas högre än dess kvalitet. Regimer i Afrika som styr med Pinochet-metoder får stöd i strid med svensk biståndspolicy.” Sida, Uganda, Volym
2012-05-31

Biståndstema modell oklar

Dagen

“Det finns en befogad oro hos biståndets vänner – i folkrörelser och partier – att Moderaterna i grunden vill förändra biståndet. Redan har enprocentmålet urholkats genom att definitionen av vad som är bistånd har vidgats. Därför [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Civilsamhället, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-05-30

Biståndet behöver vara långsiktigt.

Vlt.se

“Det är inte första gången de borgerliga partierna drar åt olika håll när det gäller biståndet. Främst Folkpartiet och Kristdemokraterna har drivit på för högre bistånd. … Carlsson har kritiserat slöseri och ineffektivitet på ett sätt [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-05-22

Bistånd: Den goda viljan är inte nog

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Detta har bidragit till att de stora misstag som begåtts under femtio år av svenskt bistånd dels inte blivit tillräckligt belysta, dels kunnat fortsätta att begås i lugn och ro, under olika rege- ringar och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Sida
2012-05-17

Bistånd och inställsamhet

Norrköpings Tidningar

“Man kan tycka mycket om att endast 46 procent av EU:s bistånd går till det som generellt kallas fattiga länder. I grunden är det bedrövligt. Nog finns det större behöv i världen än att bygga [...]EU, Moldavien, Näringsliv, Resultat, Serbien, Sierra Leone, Swedfund, Turkiet, Volym
2012-03-22

Ministern förstår inte hur modernt bistånd fungerar

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Budgetbiståndet har rätt utformat positiva effekter som lokalt ägarskap, ökad parlamentarisk och medborgerlig insyn och det bidrar till transparens i hela statsbudgeten. Genom svenskt budgetbistånd har bland annat utbildning, sjukvård och revisionsmyndigheter byggts upp. Det [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Korruption, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Skuldavskrivning, Utbildning, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndet ska ha tydliga mål"
2012-03-17

Minskat bistånd bättre än dåligt bistånd

Julia Kronlid, SVD Debatt

“Sverigedemokraterna har lyft fram en tydlig kritik gentemot de budgetstöd som betalas ut direkt till mottagarländernas stadskassa. Denna form av bistånd ställer stora krav på mottagarländernas kapacitet och det har visat sig finnas stora brister [...]Avräkningar, Budgetstöd, Flykt och migration, Fungibilitet, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering, Volym
2012-03-09

Där biståndet fungerar behövs det inte

Tobias Bäckström, Dagen

“Där bistånd fungerar behövs det inte, där bistånd behövs fungerar det inte. Det märkliga är att MP själva antydningsvis kommer in på detta i artikeln men man drar helt motsatt slutsats. Att en procent av vårt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Lyssna på biståndets aktörer"
2012-03-05

Sveriges bistånd är bra för världen

Per-Inge Lidén, NWT

“Att utrikesdepartementet får biståndsmedel till ambassader runt om i världen, att biståndsmedel går till att betala av dåliga exportkrediter till svenska företag eller vårt flyktingmottagande är däremot fel användning. Biståndet ska gå till demokratiuppbyggnad och utveckling [...]Ambassader, Avräkningar, Demokrati, Flykt och migration, Handelspolitik, Kongo, Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
2012-02-19

Biståndssvindleri: Att ta från de fattiga

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Hon klargjorde hur Sveriges ensidiga fokus har varit vad vi betalar in (läs: enprocentsmålet). Och hur frågan vad vi får ut av pengarna har lämnats därhän. Därför har de svenska biståndsaktörerna kunnat fortsätta att bygga [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Johan af Donner-affären, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Röda Korset i bloggreplik"
2012-02-13

Gunilla Carlsson avslöjar vänsterbluffen

Norrköpings Tidningar

“I lördags presenterade hon således en ny reform i SR Ekots lördagsintervju. Carlsson tänker avveckla det direktbistånd som inte är öronmärkt utan går direkt till mottagarländernas statsbudgetar. För tillfället får fyra afrikanska länder dylikt direktbistånd, [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Demokrati, Kambodja, Moçambique, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Villkorat bistånd, Volym
2012-01-24

Why aid is not enough for development: Coping with the climate, conflict and capital challenges

Eric Solheim, NAI-Forum

“I åratal har vi debatterat biståndsvolym men, trots att bistånd är viktigt, kan biståndet från utvecklade länder aldrig bli tillräckligt, även om vi skulle hålla våra löften” skriver Eric Solheim, Norges Minister for Development and [...]Klimat & miljö, Resultat, Volym
2012-01-17

En procent i bistånd utan luft

Kenneth G Forslund, Aktuellt i politiken

REPLIK “Socialdemokraterna avsätter en procent av BNI till bistånd. Även vi vill göra skuldavskrivningar men till skillnad från den borgerliga regeringen utan luft. Gunilla Källenius slutsats att S skulle ha en mindre biståndsbudget och i [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, SkuldavskrivningArtikeln är en replik på: "Dubbelmoral i biståndspolitiken"
2012-01-13

Dubbelmoral i biståndspolitiken

Gunilla Källenius, Aktuellt i politiken

“I vår [Socialdemokraternas] biståndsbudget har vi accepterat samma kreativa bokföring som biståndsminister Gunilla Carlsson, när nästan en miljard av biståndsbudgeten fördes över till statskassan genom att kalla det skuldavskrivningar. En miljard av i runda siffror [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik
2012-01-05

Bra bistånd är vår skyldighet

Göran Hägglund mfl; Dagen

“I den svenska debatten handlar poängerna ofta om misslyckade jätteprojekt eller svällande korruption i mottagarländerna. Man ifrågasätter om biståndet hjälper och om de stora summor pengar som investeras i utvecklingsländerna verkligen kan motiveras moraliskt. … [...]Budgetstöd, Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-12-28

Sluta bromsa Reinfeldt och Borg

Bo Forsberg, Helsingborgs Dagblad

“Borg och Reinfeldt måste sluta bromsa innovativa finansieringsformer som är förutsägbara och genereras med säkerhet. Det räcker inte med vaga förhoppningar om att marknadsmekanismer i klimatavtalen ska klara finansieringen. Lev också leva upp till löftet [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-12-09

Hellberg & Holmström: ”Före detta föregångslandet Sverige”

Belinda Hellberg, Jocke Holmström; Dagens Arena

“Regeringen har beslutat att inte anslå några nya pengar till klimatanpassning i de fattiga länderna, utan hävdar att detta ska rymmas inom biståndsbudgeten. Detta är ett brott mot klimatkonventionen, där det tydligt står att klimatbiståndet [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-12-09

Afrikas horn i akut behov av stöd

Gunilla Carlsson, Valerie Amos; Göteborgsposten

“Tyvärr räcker inte pengarna till. 12,2 miljarder kronor har samlats in men det saknas fortfarande fyra miljarder kronor för att täcka alla behov.” Afrika, FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Volym
2011-12-06

Irene Oskarsson: ”Löftet om 100 miljarder dollar måste infrias”

Irene Oskarsson, Dagens Arena

“Vi kristdemokrater har varit särskilt pådrivande för den Gröna Fonden. Löftet om att mobilisera 100 miljarder dollar årligen år till 2020 måste infrias. Till detta är det viktigt att inte biståndsmedel bara döps om och [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-12-02

Helena Leander: ”Det är dags att leva som vi lär”

Helena Leander, Dagens Arena

“Pengarna för klimatinsatser måste vara ”nya” pengar. Det duger inte att ta gamla biståndspengar – pengar som är helt nödvändiga för att bekämpa den fattigdom som lamslår stora delar av jordens befolkning – och döpa [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik
2011-11-28

Sveriges regering, kliv fram ur skuggan!

Karin Strandås, Aftonbladet

“Trots katastrofer som den akuta torkan på Afrikas horn och översvämningarna i svenskarnas turistparadis Thailand, så har klimatpolitiken sjunkit allt längre ner på dagordningen. …  Enligt klimatkonventionen, som Sverige ratificerat, ska klimatfinansieringen vara ny och additionell. [...]Avräkningar, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Tsunami-katastrofen 2004
2011-11-19

Inga nya djärva mål …

Göteborgsposten

“Med målet att varje år satsa en viss summa följer risken för dåliga projekt och framhastade beslut. Så har det svenska biståndspolitiken plågats av en i övrigt rimliga ambition att använda en procent av bruttonationalprodukten [...]Enprocentsmålet, Partipolitik
2011-08-31

Bara bistånd utrotar inte svälten

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Mer än 12 miljoner människor i Somalia, Kenya, Etiopien och Djibouti är i akut behov av humanitärt stöd.  [.] Det internationella samfundet måste börja agera mer långsiktigt. Vi kan inte fortsätta skicka miljard efter miljard i [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Djibouti, Egypten, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kenya, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Tunisien, Villkorat bistånd, Volym
2011-08-21

”Vattenkrisen kan utmynna i konflikt över gränserna”

Jae So, Dagens Nyheter

“För det första måste länderna själva leda processen och skapa de mekanismer som gör att externa givares donationer tillsammans med inhemsk finansiering medför att ett större antal människor får tillgång till säkrare vatten och sanitetstjänster.[…] [...]Afrika, Hälsa, Vatten, Volym
2011-08-11

Biståndsministern ägnar sig åt kreativ bokföring

Viola Furubjelke mfl; Svenska Dagbladet

“Vi kritiserar inte skuldavskrivningar i sig, utan att regeringen använder just de här skuldavskrivningarna till att skapa en luftfaktura med vars hjälp de plockar en miljard från biståndet. Vi undrar vad de andra partierna i [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, SkuldavskrivningArtikeln är en replik på: "Sverige en av de största givarna till svältens offer"
2011-08-09

Sverige en av de största givarna till svältens offer

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“På Brännpunkt (4/8) påstås felaktigt att regeringen endast skjutit till 30 miljoner kronor i extra stöd till de katastrofdrabbade områdena. Det humanitära biståndet till Somalia och Kenya översteg redan i juni i år det totala [...]Humanitärt bistånd, Hunger, Kenya, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, VolymArtikeln är en replik på: "”Biståndet sänks när Afrika svälter”"
2011-08-08

Vår timlön räcker inte

Katrine Kielos, Aftonbladet

“Förra året bad FN om 500 ­miljoner dollar för att kunna göra något åt de återkommande riskerna för svält i Etiopien, Somalia och Kenya. Världs organisationen fick bara halva summan. Hade de 400 miljoner dollar, [...]Enprocentsmålet, Etiopien, FN, Hunger, Kenya, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-08-03

”Biståndet sänks när Afrika svälter”

Viola Furubjälke mfl; Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson påstår att det finns utrymme i biståndsbudgeten att flytta en miljard till statskassan. Det är ett anmärkningsvärt påstående. Vår biståndsminister signalerar att biståndspengarna inte behövs till bistånd, samtidigt som östra Afrika drabbats [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Hunger, Partipolitik, Skuldavskrivning, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet
2011-07-29

Rätt insats på rätt plats

Svenska Dagbladet

“Två före detta Sida-chefer (tillika socialdemokrater) har till och med hävdat att biståndsministerns krav på ökad kontroll och uppföljning var ett utslag av att moderater generellt skulle tycka illa om bistånd (DN Debatt 4/3 2011).” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Sida, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utvärdering, Volym
2011-07-25

Tänk på barnen i Afrika

Jenny Sjödin, Sundsvalls tidning

“Ett ännu större varför gäller dock biståndsminister Gunilla Carlsson (M) och utrikesdepartementets hanterande av Sveriges bistånd. FN:s rekommendation är ett bistånd på 1 procent av landets BNI vilket också regeringen har lovat att uppfylla. Varför [...]Afrika, Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budget, Enprocentsmålet, EU, FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet
2011-06-15

Erik Lysén: ”Den svenska förhandlingslinjen är otydlig”

Erik Lysén, Dagens Arena

“Sverige och andra rika länder levererar pengar för att finansiera sådana klimatåtgärder, det är utmärkt. Men de använder biståndsbudgetarna för att täcka kostnaderna. Det kan vara förståeligt på kort sikt för att få loss pengar, [...]Avräkningar, FN, Klimat & miljö
2011-05-21

Sverige i skamvrån

Göteborgsposten

“Biståndsminister Gunilla Carlsson tog genast åt sig av kritiken. Samtidigt försökte hon förklara syftet med att ge biståndsmedel till ambassader i Västeuropa. Det gick ut på att effektivisera biståndsinsatserna genom samarbete med andra bidragsgivarländer. […] [...]Ambassader, Avräkningar, Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, OECD, Utvärdering
2011-05-19

Biståndet ska gå till att bekämpa fattigdom

Erik Lysén mfl; Svenska Dagbladet

“Regeringen ligger nära enprocentmålet i svenskt bistånd, det vill säga den princip som säger att en procent av vår BNI skall gå till biståndsbudgeten. De gemensamma riktlinjerna kring innehållet i biståndet som OECD har tagit [...]Ambassader, Avräkningar, Enprocentsmålet, Näringsliv, Partipolitik, Webbplatsen Openaid.seI artikeln hänvisas till dokumentet: "Challenging Self-Interest"
2011-05-18

Bistå rätt saker

Håkan Arenius, Dagen

 “De 38 miljoner biståndskronor som pytsats in i den ordinarie budgeten för svenska ambassader i Europa försvaras av Gunilla Carlsson, trots att de just inte arbetat med biståndsfrågor. Och biståndsmedel får inte användas för att [...]Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-05-18

Högre krav på biståndet

Borås Tidning

“Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD anmärkte i går på att biståndsmedel finansierar de svenska ambassaderna i bland annat Madrid och Paris. Förfarandet strider mot OECD:s så kallade DAC-regler som reglerar internationellt bistånd.” Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), OECD, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2011-04-28

Världens regeringar prioriterar militär framför fattigdomsbekämpning

Petra Tötterman Andorff, Elisabeth Lundgren; Sundsvalls Tidning

“För att uppmärksamma de skenande militära utgifterna firas idag Global Day Against Military Spending världen över. Det samlade budskapet är att de enorma summor som årligen vigs åt vapen och krig skulle kunna användas så [...]Militärt bistånd, Vapenhandel, Volym
2011-03-22

Klart att Sverige får skicka oss Gripen-piloter

Expressen

“Sverige och svenskar har en självbild av att vara solidariska och hjälpsamma. Vi ger en stor del av BNP till bistånd, vi tar emot förhållandevis stor andel flyktingar och har minst inkomstklyftor i världen. Men [...]Flykt och migration, Libyen, Militärt bistånd, Volym
2011-03-05

Tokhögern flyttar biståndsdebatten

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Moderaterna är inte stolta. De har länge velat minska biståndet. Regeringens borgerliga småpartier har satt stopp. M har bytt strategi. Successivt har de förskjutit gränserna för vad som kan räknas in i biståndet och vad [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Flykt och migration, Partipolitik
2011-02-08

”Den svenska modellen handlar också om solidaritet”

Gabi Björsson, Anna Nilsson, Åsa Thomasson; Dagens Nyheter

“Biståndsminister Gunilla Carlsson var en av de ministrar som undertecknade debattartikeln. Tyvärr verkar hon inte ha fått medverka när Reinfeldt, Borg och Bildt skrev. […] Varför inte låta biståndspengarna fokusera på fattigdomsbekämpning och låta ambassader, [...]Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Flykt och migration, Handelspolitik, Klimat & miljö, Partipolitik
2011-01-14

Peter Larsson: Utrikespolitikens dyraste dilemma

Peter Larsson, Expressen

“Många biståndsorganisationer bedriver inte bara ovärderlig humanitär hjälp, de skapar också opinion mot den rådande politiken. Det är till och med så att svenska organisationer i dag får offentliga medel för att kunna upplysa om [...]Civilsamhället, Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Informationsanslaget, VapenhandelI artikeln hänvisas till ""Bistånd och stridsflyg - Sveriges nya utrikespolitiska uttrycksmedel""
2011-01-13

Regeringen sviker världens fattiga

Lena Klevenås m.fl.; Göteborgsposten

“Vi har haft förhoppningar på regeringen om ett större ansvarstagande för klimatet och de globala rättvisefrågorna. I stället har vi sett klimatförhandlingar som blev kvar på ruta ett, nya handelsavtal där europeiska vinstintressen går före folkrätten [...]Ambassader, Avräkningar, EU, Handelspolitik, Hunger, Klimat & miljö, Partipolitik, Tobin-skatt
2011-01-09

Kris för utrikesrepresentationen

Jan Eliasson, Svenska Dagbladet

“Nedläggningsstatistiken har förbättrats genom att ambassader upprättats i länder där Sverige redan haft biståndskontor. ­Finansieringen har då främst skett från biståndsanslag.” Ambassader, Avräkningar, Partipolitik
2011-01-09

Bistånd med ansvar

Borås Tidning

“Ekvationen är inte svår att förstå, desto svårare är det att dra politiska slutsatser. Svenska biståndspengar ska aldrig bidra till militär upprustning eller väpnade konflikter. Samtidigt ska människor i nöd inte förvägras hjälp på grund [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Fungibilitet, Resultat, Sudan
2011-01-08

Volymfixeringen har en olycklig baksida.

Vestmanlands Läns Tidning

“När det svenska biståndet debatteras fokuseras alltför ofta på hur mycket som ska ges och vilka länder som ska få det. Det har pratats alldeles för lite om hur det ska vara utformat. […] Slutsatsen [...]Diktaturer, Enprocentsmålet, Fungibilitet, Korruption, Resultat, Sudan, Utvärdering
2010-12-24

Vitrysk opposition behöver stöd

Martin Tunström, Smålandsposten

“Det finns ingen anledning varför svenska skattebetalare ska stötta regimer som ignorerar mänskliga rättigheter och motverkar demokratisträvanden. Men bistånd kan också kanaliseras till demokratikrafter utan omvägen över regeringskanslier och myndigheter.” Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budget, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Villkorat bistånd, Vitryssland
2010-12-20

Biståndet: 90 miljoner om dagen

Gustaf Almkvist, Gotlands Allehanda

“Varje dag ger Sverige 90 miljoner kronor i bistånd, eller ungefär 34 miljarder på ett år. För några år sedan hade det gått att både börja och sluta så. Då var det viktiga att försöka [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering, Partipolitik, Resultat, Sida, Utvärdering
2010-12-16

De bortglömda miljarderna

Martin Tunström, Smålandsposten

“Vilket är nu området som så sällan uppmärksammas, debatteras eller för den delen granskas? Svaret är biståndet.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-12-06

”Carlgrens politik inte för de fattiga”

Jens Holm, Dagens Nyheter

“Carlgren slirar på sanningen när han säger att pengarna inte finansieras genom en ”omfördelning av andra biståndsmedel”. Men det är ett faktum att dessa pengar tas från biståndsbudgeten.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), OECD, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Sverige är en brobyggare mellan fattiga och rika""
2010-12-06

”Sverige kan göra mer för klimatet”

Jakop Dalunde, Anders Schröder; Dagens Nyheter

“Här har Sverige tydligt brutit emot avtalen genom att ta klimatpengarna från biståndsbudgeten och döpt om dem till klimatbistånd. Carlgren erkänner det själv indirekt genom att prata om att vi nu ger 0.7 procent av [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Sverige är en brobyggare mellan fattiga och rika""
2010-12-04

”Sverige är en brobyggare mellan fattiga och rika”

Andreas Carlgren, Dagens Nyheter

“Vi har valt att betala i bidrag, inte lån, och vi betalar helt enligt plan. Sveriges bidrag på drygt 800 miljoner euro (8 miljarder kronor) sker utöver vårt internationella åtagande om 0,7 procent av BNI [...]Avräkningar, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2010-12-03

Svante Axelsson: ”De rika länderna måste lägga upp nya pengar på bordet”

Svante Axelsson, Dagens Arena

“Det duger inte att, likt Sverige, dubbelräkna biståndet. Skall förlamningen i förhandlingen brytas, måste de rika länderna lägga upp nya pengar på bordet och dessutom gå före och genomföra verkliga utsläppsminskningar i de egna länderna.” Avräkningar, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16)
2010-12-01

Uppfinn nya klimatpengar

Erik Lysén, Bo Forsberg, Mithika Mwenda; Uppsala Nya Tidning

“I Cancún kan flera viktiga steg mot ett nytt klimatavtal tas. Sverige har hittills varit för passivt i diskussionerna om nya och innovativa finansieringskällor.” Avräkningar, Civilsamhället, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Världsbanken
2010-10-15

Moderat biståndspolitik upprör

Lennart Lindgren, Hela Gotland

“Och hör och häpna. Den pigga organisationen Diakonia har också kunnat visa att biståndspengar används till att bygga svenska ambassader och att administrera dem, bland annat i Prag, Tokyo och Ottawa. Helt i strid med [...]Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, Humanitärt bistånd, Pakistan-katastrofen 2010, Partipolitik
2010-10-12

Carlssons klister

Henrik Bredberg, Sydsvenskan

“Lika efterhängsen som en envist klistrig tejpbit är misstanken mot Gunilla Carlsson: Vill hon verkligen biståndet väl?” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik
2010-10-03

Fri utbildning är ett effektivt bistånd

Sven Engström, Göteborgsposten

“Vi skall inte konkurrera med gratis utbildning menar ansvarig minister Tobias Krantz (FP)! Varför inte? Kan man satsa 25 000 miljoner kronor per år på bistånd är det väl inte orimligt att satsa 500 miljoner [...]Avräkningar, Forskning och innovation, Partipolitik, Utbildning
2010-09-20

Kvinnor och barn är nyckeln till FN:s mål

Jakob Simonsen, Aleksander Gabelic, Birgitta Dahl, Margareta Winberg, Görel Thurdin; Göteborgsposten

“Biståndet är viktigt för att nå millenniemålen, men de rika ländernas bistånd har urholkats i takt med den ekonomiska nedgången. Bara Sverige och ytterligare fyra länder når FN:s mål om 0,7 procent av BNI i [...]Barn och unga, Enprocentsmålet, FN, Hälsa, Handelspolitik, HIV/AIDS, Kvinnor, Milleniemålsmötet i New York 2010, Resultat
2010-09-19

“Vilket ansvar har Sverige för världsmedborgare?”

Lotta Wendel, Helsinborgs Dagblad

“Enprocentsmålet – någon som minns det? Jag googlar ordet och finner att FN:s rekommendation om att en procent av bruttonationalinkomsten ska gå till bistånd har berörts i en (1!) artikel på senare år.” Avräkningar, Barn och unga, Enprocentsmålet, FN, Hälsa, Kvinnor, Partipolitik
2010-08-29

Tulla inte på biståndet

Bo Forsberg mfl; Göteborgsposten

“Sedan 2006 har regeringen tagit 13 miljarder från det svenska biståndet till andra budgetposter. Det går inte att förvänta sig resultat i fattiga länder om givarländerna använder biståndet för egna syften […]” Ambassader, Avräkningar, Partipolitik
2010-08-20

Vi vill ha en rättvis utrikespolitik

Jakop Dalunde, Christian Valtersson, Rebecka Carlsson; Dagen

“Moderaterna räknar in en rad andra kostnader i biståndet som skuldavskrivningar, flyktingmottagning, ambassader, klimatstöd, EU-anpassning för Östeuropa och en hel del annat.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Fiske, Klimat & miljö, Partipolitik, Skuldavskrivning
2010-08-13

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

Ylva Jonsson Strömberg mfl; Katrineholms-Kuriren

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty"
2010-08-07

Gunnilla Carlsson vill sänka biståndet

Monica Sundberg, Värmlands Folkblad

“Gunilla Carlsson (M) är en annorlunda biståndsminister. Hon har gått till storms mot korruption och brister i biståndet och hamnat på kollisionskurs med Sida.” Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption
2010-08-07

Rädda biståndet från Gunilla Carlsson (M)

Helle Klein, Aftonbladet

“Riksrevisionens biståndskritiska rapport gjordes av en ex-politiker som beskriver sig själv som moderatkompis till Gunilla Carlsson. ”Kompis och kompis. Det är ingen person jag brukar umgås med”, svarade Carlsson.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Riksrevisionen, Utvärdering
2010-06-24

Svar till Anderås om bistånd

Fredrik Malm, Rosita Runegrund, Anita Brodén, Holger Gustafsson; Dagen

REPLIK “I en debattartikel den 26 maj riktar sig Lars Anderås till Folkpartiet och Kristdemokraterna och begär besked om framtidens svenska bistånd.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Handelspolitik, Klimat & miljö, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Vad händer med biståndeat efter valet?""
2010-06-14

Ledare: Slopa procentmålen

Gustaf Blomberg, Norrbottens kuriren

“Traditionellt ska en minister i Sverige göra två saker för att betraktas som “stark”. Ett: äska ständigt ökade anslag till “sin” sektor. Två: alltid stå upp och försvara dem som jobbar inom sektorn, vad som [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EnprocentsmåletArtikeln är en replik på: "Sverige måste återta sin roll som biståndsnation"
I artikeln hänvisas till "Artikel: "Jag kommer att fortsätta att reformera Sveriges bistånd""
2010-06-12

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

Ylva Jonsson Strömberg mfl; Corren

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller utlovade biståndsnivåer, hävdar företrädare för Concord i Sverige. Statsminister Fredrik Reinfeldt måste ta sitt ansvar och sluta urholka det svenska biståndet.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty"
2010-06-11

Ekologiskt behöver inte vara småskaligt

Tina Ehn, Lars-Olof Karlsson; Göteborgsposten

Världsbanken konstaterade i sin rapport 2008 att mer bistånd behöver gå till jordbruksutveckling i u-länder. Detta stöder vi och motsätter oss samtidigt att regeringen i Sveriges bistånd räknar in migrationskostnader och skuldavskrivningar. Avräkningar, Jordbruk, Partipolitik, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Närodlat löser inte matförsörjningen"
2010-06-11

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

Ylva Jonsson Strömberg, Gabi Björsson, Erik Lysén, Bo Forsberg, Annica Holmberg, Eva Christina Nilsson; Borås Tidning

“Över en miljard människor lever i extrem fattigdom, många som en direkt följd av den finanskris västvärlden orsakat.” Avräkningar, Civilsamhället, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty"
2010-06-10

Kämpa för att halvera fattigdomen!

Ylva Jonsson Strömberg, Gabi Björsson, Erik Lysén, Bo Forsberg, Annica Holmberg, Eva Christina Nilsson; Dalarnas tidningar

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer. Det visar den årliga AidWatch-rapporten som släpps den 10 juni i EU:s medlemsländer.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Resultat
2010-06-10

Biståndsorganisationer: Reinfeldt måste kämpa för att millenniemålen verkligen uppnås

Vestmanlands Läns Tidning

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer. Det visar den årliga Aid Watch-rapporten från den europeiska samarbetsorganisationen Concord som släpps den 10 juni i EU:s medlemsländer” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-06-10

Reinfeldt kan rädda mål

Norrbottens kuriren

“EUs medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-06-08

De fattiga väntar på oss

Ylva Jonsson Strömberg, Gabi Björsson, Erik Lysén, Bo Forsberg, Annica Holmberg, Eva Christina Nilsson; Norran

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer. Det visar den årliga AidWatch-rapporten från den europeiska samarbetsorganisationen Concord som släpps den 10 juni i EU:s medlemsländer.” Avräkningar, EU, Partipolitik, Utvärdering
2010-05-28

Vad händer med biståndet efter valet?

Lars Anderås, Dagen

“Allt mer bistånd rinner iväg till andra insatser än bistånd. Klimatbistånd bör hållas utanför biståndsbudgeten i större utsträckning.” Avräkningar, Klimat & miljö, Partipolitik
2010-05-28

Ministern undergräver biståndet

Kent Härstedt, Svenska Dagbladet

“Gång på gång har biståndsminister Gunilla Carlsson kritiserat biståndet och de som är satta att sköta det. Men att återkommande köra över ledning och personal skapar knappast världens bästa bistånd, skriver riksdagsledamoten Kent Härstedt (S).” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Riksrevisionen, Sida, Swedfund, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Swedfund International AB och samhällsuppdraget"
2010-05-28

Rätsida på biståndet

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Mot bakgrund av den omfattande kritiken mot den svenska biståndsmyndigheten Sida är det inte särskilt märkligt att Anders Nordström får avgå som chef.” Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2010-05-17

Rekordbistånd med alliansen

Johan Örjes, Norrtelje Tidning

“Ibland är inte verkligheten som man tror att den är. När det gäller att konkret visa solidaritet med de fattiga i världen är den moderata biståndsministern Gunilla Carlsson betydligt mer generös än sina socialdemokratiska företrädare.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Handelspolitik, OECD, Partipolitik, Resultat
2010-05-12

Urholka inte biståndet ännu mer

Bodil Ceballos, Dagen

“Biståndet som sådant ligger dock inte på 1 procent eftersom det urholkas genom att man tar pengar från biståndsramen för att betala allehanda annat, till exempel flyktingmottagandet i Sverige.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Enprocentsmålet, Partipolitik
2010-05-07

Svenskt bistånd högst i världen

Bertil Ström, Dalarnas Tidningar

“En utredning som Stefan Fölsters medarbetare har genomfört beträffande nyttan av biståndet, visar att svenskt bistånd hamnat i ett stort svart hål.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd"
2010-04-28

Vi ska vara stolta över biståndsrekordet

Eva-Lena Gustavson, Värmlands Folkblad

“Det är viktigt att vi vågar stå upp för att berätta om biståndets förtjänster och framgångar, inte bara brister och tillkortakommanden.” Avräkningar, Informationsanslaget, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Biståndsrekord och bättre användning"
2010-04-23

Rekordbistånd med alliansregering

Johan Örjes, Hallands Nyheter

“När det gäller att konkret visa solidaritet med de fattiga i världen är den moderata biståndsministern Gunilla Carlsson betydligt mer generös än sina socialdemokratiska företrädare.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik
2010-04-22

Gemensam kampanj för globala rättvisefrågor

Göteborgsposten

“Därför lanserar vi ett program för global rättvisa och kommer att ordna en stor mängd debatter och aktiviteter fram till valet, skriver kampanjen Globalrattvisa.nu.” Avräkningar, Civilsamhället, Handelspolitik, Hunger, Klimat & miljö, Tobin-skattI artikeln hänvisas till "Länk: Globalrättvisa.nu"
2010-04-20

Snålheten och visheten

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Här har Gunilla Carlsson visat god handlingskraft. Men när hon viftar bort argumenten mot nedskärningarna av anslagen till de ideella organisationernas informationsarbete i Sverige gör hon det väl enkelt för sig.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, InformationsanslagetArtikeln är en replik på: "Jag kommer att fortsätta reformera Sveriges bistånd"
2010-04-20

”Biståndsministern försöker tysta kritikerna”

Bo Forsberg, Dagens Nyheter

“Regeringen har under mandatperioden tagit 13 miljarder från biståndet för att täcka upp andra budgetposter. Sådana här avräkningar gjorde även den förra regeringen, men nu har de närmast exploderat.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Informationsanslaget, Korruption, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "”Jag kommer att fortsätta reformera Sveriges bistånd”"
2010-04-19

Biståndsrekord och bättre användning

Dan Kihlström, Värmlands Folkblad

“Att Sverige får så hög siffra beror delvis på att själva BNI – som en konsekvens av den globala ekonomiska nedgången – har sjunkit, men säger inget om biståndets verkliga resultat.” Colombia, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-04-18

”Jag kommer att fortsätta reformera Sveriges bistånd”

Gunilla Carlsson, Dagens Nyheter

“Det börjar bli tröttsamt att misstänkliggöras för att egentligen bara vilja skära ner biståndet. Jag är den första biståndsminister som under en hel mandatperiod årligen avsatt en procent av BNI, bruttonationalinkomsten, i bistånd och den första [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "”Sverige måste återta sin roll som biståndsnation”"
2010-03-26

Aid, MDGs and the Triple Crisis

Bertil Odén, NAI-Forum

“Biståndet integreras alltmer i ett politiskt sammanhang där flera och ibland osammanhängande mål skall uppfyllas. Således har biståndets roll förändras och tillhandahållandet av bistånd för utvecklingsändamålen riskerar att ytterligare urholkas.” Avräkningar, Biståndets målsättning, Millenniemålen, NAI-Forum (engelska)
2010-03-22

EU:s ökade militära fokus oroar

Urban Ahlin, Göran Färm; Svenska Dagbladet

“När EU:s nya utrikestjänst nu tar form finns tendenser till ökad militarisering. Vi kan aldrig acceptera att pengar tas från fattigdomsbekämpning till att finansiera militära satsningar.” Avräkningar, EU, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-03-16

Lyssna till småfolkets röst

Håkan Arenius, Dagen

“President Obama lyssnar till det civila samhället. När ska Sveriges statsminister låna det sitt öra?” Avräkningar, Civilsamhället, Partipolitik, Religion
2010-03-01

Så kan biståndet reformeras

Mats Sander, Helsingborgs Dagblad

“Det finns en stark folkvilja att ge mer i bistånd än vad vi som nation avsätter, skriver Mats Sander (M).” Avdragsrätt för gåvor, Enprocentsmålet, Sida, Välgörenhet
2010-02-15

Mångdubbla biståndet till utbildning

Agneta Lind, Omvärlden

“Om vi menar allvar med våra biståndsmål och vill uppnå långsiktiga och hållbara resultat måste Sveriges profil inom utbildningsbiståndet lyftas. För det måste området få mer uppmärksamhet och mycket mera resurser. Det minsta man skulle [...]Budget, Sida, UtbildningArtikeln är en replik på: "Näringslivet ska delta i fattigdomsbekämpningen"
2010-02-15

Säkra biståndet med buffertfond

Inger Davidson, Désirée Pethrus; Omvärlden

“Biståndet måste vara både generöst och effektivt. Därför föreslår vi i en motion till riksdagen att en mindre del av pengarna bör få sparas under år av ökade anslag för att säkra fungerande projekts överlevnad då [...]Budget, Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida, Volym
2010-02-14

Korsriddare: Dags att putsa skölden

Henrik Berggren, Dagens Nyheter

“Att krassa egenintressen kan tränga in i organisationer med högstämda ideal har varit känt sedan Jesus drev ut månglarna ur templet.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Resultat, Utvärdering
2010-02-13

Gunilla Carlsson har därför en mer kritisk grundsyn till sitt eget fögderi än vad som är vanligt bland ministrar.

Vestmanlands Läns Tidning

“Det är ett tecken i tiden att regeringen lägger till ekonomisk tillväxt som ännu ett mål för biståndet. Inriktningsmålen är alltför mycket en spegling av tidsandan i Sverige.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida
2010-02-13

Demokrati viktigare än procenten

Magnus Krantz, Anders Rönmark; Tidningen Ångermanland

“Hjälpen måste göra verklig skillnad för att inte bli bortkastade skattepengar. Biståndspolitiken har sett i backspegeln inte alltid levt upp till det kravet. Eller rättare sagt, den typen av villkor har inte ställts tillräckligt tydligt.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Rådet för näringsliv och utveckling, Resultat, Villkorat bistånd
2010-02-10

Ideologiska skäl att skära i biståndet

Cecilia Dalman Eek, Dagen

“Ungefär 65 miljoner ska skäras bort från informationsanslaget. Det är ytterst oroväckande. Människor behöver få information för att fortsätta ge av sin tid, sitt engagemang och sina pengar.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Informationsanslaget, Partipolitik
2010-01-19

Bästa Anders Borg och Gunilla Carlsson

Bo Forsberg, Diakonia.se

“Vi skriver till Er för att ta upp två aspekter vi ser som viktiga att beakta i regeringens stödåtgärder: 1) stöd för en avskrivning av Haitis kvarvarande skulder samt 2) att försäkra att nytt stöd [...]Avräkningar, Civilsamhället, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, IMF (Internationella valutafonden), Skuldavskrivning
2010-01-19

Även i ekonomisk nedgång värnar vi en ambitiös biståndspolitik

Dagen

“För oss kristdemokrater är solidaritet med utsatta människor i andra delar av världen en oersättlig del av vår ideologi och politik.” Demokrati, Enprocentsmålet, Partipolitik
2010-01-03

Vi fortsätter att kämpa för klimaträttvisa för fattiga länder

Bo Forsberg, Sundsvalls Tidning

“Världens fattiga som drabbas hårdast av klimatförändringarna tvingas fortsätta vänta på att världens rika länder ska visa ledarskap och agera.” Avräkningar, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Utvärdering
2009-12-23

Även biståndet måste utvärderas

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Biståndet måste kunna diskuteras. Länge var frågan reducerad till att enbart handla om solidaritet. Få brydde sig om resultaten. … Den förändringsprocess Gunilla Carlsson inlett går uppenbarligen på tvärs med en kultur där uppföljning och utvärdering [...]Enprocentsmålet, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Till Biståndsminister Gunilla Carlsson"
2009-12-18

Dags gå på offensiven

Mikael Karlsson, Värmlands Folkblad

“För att inte tala om reaktionen när regeringen vill finansiera en del av Sveriges klimatinsatser genom minskat biståndsanslag. Med en sådan retorik och politik och riskerar den svenska regeringen, som EU-ordförande, att bidra till att [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2009-12-17

Fult spel bakom klimatåtaganden

Martina Krüger, Ylva Jonsson Strömberg; Svenska Dagbladet

“Att använda biståndspengar för att bekosta klimatåtgärder är att låta världens fattiga ta notan. Risken är att det slutliga avtalet framställs som bättre än det faktiskt är, skriver Martina Krüger, Greenpeace, och Ylva Jonsson Strömberg, [...]Avräkningar, EU, G8, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2009-12-16

Den rika världens snålhet

Åsa Westlund, Folkbladet

“Den svenska regeringen vill liksom majoriteten av de europeiska regeringarna inte skjuta till några nya pengar i klimatbistånd. Istället vill man använda de pengar som man redan lovat till fattigdomsbekämpning.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2009-12-15

Fattiga kvinnor får betala klimatnotan

Maria Fälth, Britt-Mari Brynielsson, Adina Trunk; Göteborgsposten

“Klimatmötet i Köpenhamn är i full gång. Kristdemokratiska kvinnoförbundet kräver nu att kvinnors situation uppmärksammas under förhandlingarna och att nya pengar ska tillsättas så att inte klimatanpassningar finansieras på bekostnad av annat bistånd.” Avräkningar, FN, Jämställdhet, Klimat & miljö
2009-12-12

Solidaritet måste prägla avtalet

Lars Ohly m.fl., Svenska Dagbladet

“Mer pengar måste upp på bordet i klimatförhandlingarna. För att det ska ske kommer vi i den nordiska vänstern att driva fem krav, skriver Lars Ohly tillsammans med kolleger från Finland, Danmark, Norge och Island.” Avräkningar, EU, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2009-12-11

Bistånd eller klimatpengar

Sundsvalls Tidning

“Även om EU klarar av att enas om biståndsnivåerna kvarstår frågan vilka pengar som ska användas att orsaka konflikter. De flesta är överens om att det är bra att hjälpen kommer igång så fort som [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö
2009-12-11

Johanna Nylander: Bistånd är mer än matpaket

Johanna Nylander, Kvällsposten

“Transparent, öppet, okorrumperat och innovativt. Så borde framtidens biståndspolitik se ut.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption
2009-12-11

Köpenhamn en flopp eller framgång?

Åsa Westlund, Hela Gotland

“Den svenska regeringen vill liksom majoriteten av de europeiska regeringarna inte skjuta till några nya pengar i klimatbistånd. Istället vill man använda de pengar som man redan lovat till fattigdomsbekämpning.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2009-12-08

När ymnighetshornet sinat

Norrköpings Tidningar

“Nyheten att den statliga biståndsorganisationen Sida har ekonomiska problem är varken oväntad eller förvånande. Den här gången handlar det om att den interna kostnadskontrollen brustit grovt och att myndigheten tvingas begära ytterligare anslag från staten. [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Därför redovisar vi vårt arbete mot korruptionen"
2009-10-26

Demokrati leder också till mat på bordet

Johan Söderström, Borås Tidning

“EU:s biståndsmöte är det största under det svenska ordförandeskapet och det som avhandlades var inte mindre än tre av klotets största problem: klimat, fattigdomsbekämpning och demokrati.” Avräkningar, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demokrati, Enprocentsmålet, Jordbruk, Villkorat bistånd
2009-10-14

Sidas nödbroms

Norrköpings Tidningar

“DN rapporterade i går, tisdag, att den statliga biståndsorganisationen Sida tvingats till omfattande utgiftsnedskräningar för att klara budgeten. I klartext har man hängt sig på nödbromsen.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, OECD, Partipolitik, Sida
2009-10-05

Pinsam svensk biståndspolitik

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“[…] personligen tycker jag att regeringen kommit lite för lätt undan med de senaste årens urholkning av biståndspengarna.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Finanskrisen, Partipolitik
2009-09-30

Klimatet är en Nord-Syd-fråga

Pär Granstedt, Rosita Runegrund, Carina Hägg; Hela Gotland

“I huvudsak är det de rika länderna i norr, som har skapat och fortsätter att förvärra klimatkrisen. Den är en direkt följd av vår överkonsumtion, framför allt av fossila bränslen.” Avräkningar, Fossilfri energi, Klimat & miljö
2009-09-25

Dumskallarnas tid

Värmlands Folkblad

“De ska räknas som bistånd och några nya pengar blir det inte. De högtidliga löftena om ökat bistånd har redan svikits. Nu avges nya löften om pengar till u-länderna som de redan blivit lovade en [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2009-09-22

S-krönikan 26/10: Reinfeldt tar bladet från munnen

Kerstin Alnebratt, Göteborgs-Posten

“Efter så mycket luddigt tal om det nya arbetarepartiet och kollektivavtalskramande, känns det nästan befriande med lite tydlig moderatpolitik. Lägg biståndspengarna på säkerhetsarbete i stället! uppmanar Reinfeldt… Det är kanske symptomatiskt att han går ut [...]Budget, Partipolitik
2009-09-18

Regeringen talar med kluven tunga

Göran Färm, Norrländska Socialdemokraten

“Den svenska regeringen arbetar hårt på att prägla en bild av sig själv och sin politik som försiktig och framgångsrik i en hård tid – och att man tar stort ansvar för att leda EU [...]Avräkningar, EU, Klimat & miljö, Partipolitik
2009-09-18

Saknas viljan blir biståndet bara tomma ord

Mikaela Munck, Länstidningen Södertälje

“Grattis till oss svenskar som tycks få det allt bättre! Men vad ska man säga om dem som aldrig verkar få känna av en tryggare och säkrare framtid. Som våra medmänniskor i de fattigare utvecklingsländerna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Resultat, Utvärdering
2009-09-17

Bistånd på många olika sätt

Norrköpings Tidningar

“Det svenska enprocentsmålet för bistånd är som påpekats en obegåvad konstruktion. Nu skapar biståndsreglerna återigen debatt inom regeringen” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, OECD, Partipolitik
2009-09-17

Våga pröva nya vägar

Borås Tidning

“Det har skett mycket inom biståndspolitiken sedan biståndsminister Gunilla Carlsson tog över.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Multilateralt samarbete, OECD, Partipolitik
2009-09-17

Klokt att ompröva biståndet

Anders Bergh, Sundsvalls Tidning

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har nyligen initierat en angelägen diskussion om u-landsbiståndet. Även heliga kor som enprocentmålet omprövas.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, OECD, Partipolitik
2009-09-17

Färdigtrixat

Magnus Jiborn, Sydsvenskan

“Skall biståndsmedel kunna användas till att finansiera utbildning av svenska poliser för internationella insatser?” Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik
2009-09-15

Ger du pengar för att döva det dåliga samvetet?

Andreas Bergh, Örnsköldsviks Allehanda

“Då dyker frågan upp igen: Ger vi bistånd för att det ska göra nytta, eller för att det ska se bra ut i OECD-statistiken?” Avräkningar, Enprocentsmålet, OECD, Resultat, Utvärdering
2009-08-28

Bistånd och frihandel

Alf Svensson, Expressen

“Det är sällan man hör eller läser så mycket gallimatias som när biståndet avhandlas. Det är självklart att biståndet inte alltid är effektivt och lyckat. Som om svenska nationella satsningar och bidrag alltid skulle träffa [...]Afrika, Enprocentsmålet, Handelspolitik, Partipolitik
2009-08-26

Målet måste vara en procent

Kenneth Jonsgården, Piteå Tidning

“I början av sommaren avslöjades en korruptionsskandal i Zambia, där sammanlagt 50 miljoner kronor kommit i orätta händer, därav cirka 10 miljoner av det svenska biståndet.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), PartipolitikArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-08-26

Magert, biståndsministern

Thomas Österberg, Dagen

“En kraftsamling för att hjälpa de fattigaste i världenmåste handla om mer än att ge bilden av korruption” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Mediabevakning, ZambiaArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-08-26

Korrumperande bistånd

Arvika Tidning

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) är berättigat bedrövad över den korruption som följer i biståndspolitikens spår och vill nu ha en snabb översyn. Det bästa som kunde ske vore om man slaktade den heliga ko som [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Mediabevakning, ZambiaI artikeln hänvisas till "Debattartikel: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet""
2009-08-26

Biståndsmotståndaren

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Finanskrisen och den djupa globala lågkonjunkturen drabbar de fattigaste länderna dubbelt. Minskad handel ger mindre inkomster i u-länderna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik
2009-08-25

Biståndsbrister nyhet i Sverige

Martin Tunström, Smålandsposten

“Att en svensk biståndsminister talar högt om problematiken och dessutom avslöjar en biståndsskandal som svenska medier missat – Afrikabevakningen är många gånger urusel – det är däremot en nyhet.” Enprocentsmålet, Korruption, Mediabevakning, Utvärdering, ZambiaArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-08-25

Bistånd för vems skull?

Norrköpings Tidningar

“Två dollar om dagen är mer än vad 81,5 procent av Zambias befolkning lever på . En annan storhet given i procent är Sveriges bistånd: En procent av BNI. I lördagens NT avhandlades den ryckighet [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Zambia
2009-08-25

Ju mindre desto bättre

Susanna Birgersson, Eskilstuna-Kuriren

“För några år sedan gjorde sig den avdankade artisten Bob Geldof till talesperson för det västerländska dåliga samvetet. Välmenande men arrogant förklarade han att västvärlden hade makt att rädda Afrika ur fattigdomen om vi bara [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, MikrofinansArtikeln är en replik på: ""Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet""
2009-08-25

Ompröva procentmålet

Borås Tidning

“50 miljoner biståndskronor, varav omkring 10 miljoner befaras vara svenska skattemedel, har förskingrats i Zambia uppgav under gårdagen biståndsminister Gunilla Carlsson (M).” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, ZambiaI artikeln hänvisas till "Debattartikel: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet""
2009-08-20

Märklig budgetkultur skapar ryckigt bistånd

Norrköpings Tidningar

“Att fixera budgeten för det svenska biståndet till en procentsats av statsbudgeten är absurt även om tanken kan ses som sympatisk.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida
2009-08-20

Bistånd: Procentens idioti.

Malin Siwe, Dagens Nyheter

“Huvudmålet för svensk biståndspolitik är inte att hjälpen ska göra nytta utan att att den ska vara 1 procent av bruttonationalinkomsten, BNI.” Biståndets målsättning, Enprocentsmålet, Sida
2009-08-19

Låt inte världens fattiga ta smällen i krisen

Bodil Ceballos, Lars-Olof Karlsson; Göteborgsposten

“Sverige har en lång tradition av solidaritet med de fattigaste i världen. Bryt inte den genom att skära ned biståndet, skriver Miljöpartiets Bodil Ceballos och Lars-Olof Karlsson.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, EU, Finanskrisen, Folkrörelsebistånd
2009-07-28

Utmaningar för Sverige

Pär Granstedt, Laholms Tidning

“En stor fråga blir nu, om de rika länderna kommer att ta sitt ansvar fullt ut. Och inte falla för frestelsen att finansiera sina insatser genom att skära ner på annat bistånd.” Avräkningar, EU, G8, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Partipolitik
2009-07-13

Bäst bistånd kan bli ännu bättre

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Svenskt bistånd är bäst i världen. Så kan man faktiskt sammanfatta rapporten från granskningsavdelningen vid OECD:s biståndskommitté DAC som redovisades förra veckan.” Avräkningar, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Civilsamhället, OECD, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Development Assistance Committee (DAC)"
2009-07-13

Bistånd ska vara bistånd

Göteborgsposten

“Det pågår i praktiken en kraftig sänkning av biståndet. Gränserna för vad som räknas som bistånd tänjs ut. Det är en del av det tryck som nu finns på biståndsbudgetarna i olika länder.” Avräkningar, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, OECD, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Development Assistance Committee (DAC)"
2009-07-11

Ska man få tjäna pengar på bistånd?

Johan Söderström, Borås Tidning

JohaAvräkningar, Militärt bistånd, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Sjukvård, Swedfund
2009-07-10

Beröm för Sverige

Susanne Sjöstedt, Värmlands Folkblad

“[…] konstaterar OECD i en rapport och ger Sverige översvallande beröm för att inte, som så många andra länder, ha minskat sina biståndsförpliktelser som en konsekvens av den globala ekonomiska krisen.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Finanskrisen, Flykt och migration, OECD, Resultat, Utvärdering
2009-07-10

Världsbäst

Susanne Sjöstedt, Tidningen Ångermanland

“Dessutom räknar regeringen redan av kostnaderna för flyktingmottagningen från biståndet – trots att dess huvudsakliga syfte fortfarande är fattigdomsbekämpning och Sverige inte tar emot ekonomiska flyktingar[…]” Avräkningar, Flykt och migration, Militärt bistånd, OECD, Resultat, Utvärdering, Volym
2009-06-13

När procenten styr

Andreas Carlsson, Smålandsposten

“Nu tvingas biståndsminister Carlson ta fram yxan i den globala finanskrisens spår för att klara budgeten.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Finanskrisen, Resultat, Utvärdering
2009-05-07

Alliansens utrikespolitik är tydlig

Jörgen Johansson, Vestmanlands Läns Tidning

” Den enda gång i historien svenskt bistånd uppgått till 1 procent av BNP var under den borgerliga regeringen 1991-1994. Vi har goda förhoppningar att det ska bli så igen. Men att bara diskutera biståndsnivån och inte [...]Enprocentsmålet, Nato, Volym
2009-04-27

Finanskrisen försvårar biståndsmål

Christian Holm, SVT Debatt

“Vad är en bra biståndspolitik? Många lever i villfarelsen att ett väl fungerande koncept beträffande bistånd är avhängigt det procentuella målet på 1 % av BNI.” Avräkningar, Biståndets målsättning, Enprocentsmålet, Finanskrisen, Partipolitik
2009-04-24

Konsulat: Bisarrt förhandlingsspel.

Barbro Hedvall, Dagens Nyheter

“En del handlar med stor sannolikhet om just våra biståndsambassader, det vill säga sådana beskickningar vars personal huvudsakligen arbetar med bistånd. De borde rimligen ses som biståndsmyndigheter och kostnaderna för dem tas från biståndsanslaget” Ambassader, Avräkningar, Partipolitik, Sida
2009-04-20

En procent mer än en komma en procent

Martin Tunström, Smålandsposten

“Vad ska bort? Nästa år väntar stora nedskärningar av det svenska biståndet. 4,5 miljarder kronor ska bort från utgiftsområdet. Inte för att några neddragningar är beslutade, utan för att biståndet är ungefär en procent av [...]Enprocentsmålet, Utvärdering
2009-04-17

Bistånd: Mer skada än nytta.

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Fredrik Segerfeldt visar hur bistånd tenderar stärka dåliga politiska ledare, hur det undergräver demokratin och minskar möjligheten för medborgarna att utkräva ansvar.” Budgetstöd, Enprocentsmålet, Resultat
2009-04-14

Välkommen granskning av FN

Aleksander Gabelic, Norrköpings Tidningar

“Regeringens granskning av FN:s biståndsverksamhet är välkommen. Men Sverige och andra länder får i sin strävan att sätta en egen prägel på biståndet inte upphöra att lyssna på de fattiga länderna, skriver FN-förbundets ordförande[…] Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering
2009-04-14

Motarbetas bättre utan utbetalningsmål

Christian Holm, Magdalena Andersson; Arvika Tidning

“Svenska biståndsinsatser i Östeuropa försvåras ytterligare av det svenska enprocentsmålet då de för Östeuropa avsatta medlen inte räknas som bistånd, skriver Christian Holm och Magdalena Andersson.” Avräkningar, Barn och unga, Enprocentsmålet, Kvinnor, Östeuropa
2009-04-09

Slopa biståndspolitiken

Pär Krause, Svensk Tidskrift

“Utveckling och fattigdomsbekämpning är allt för viktigt för att bara handla om bistånd. Fokuseringen på biståndet kan istället innebära en restriktion” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Handelspolitik
2009-04-02

Bistånd: En berättelse om varför det är bättre med metspö än fisk.

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Swedfund går aldrig in med pengar för att vara bussiga. Det gör de för att få dem tillbaka.” Avräkningar, Irak, Sjukvård, Swedfund
2009-03-30

Välkommen granskning – men glöm inte de fattiga!

Aleksander Gabelic, Arvika Tidning)

“Men Sverige och andra länder får i sin strävan att sätta en egen prägel på biståndet inte upphöra att lyssna på de fattiga länderna, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-03-27

Trafficking motarbetas bättre utan utbetalningsmål

Christian Holm, Magdalena Andersson; Barometern

“Regeringens biståndspolitik är ansvarsfull. Här understryks jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) som viktiga demokratifrågor. Inom ramen för det svenska biståndet, har 1,4 miljoner kronor avsatts till reformsamarbete i Östeuropa.” Barn och unga, Enprocentsmålet, HIV/AIDS, Kvinnor, Människohandel, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2009-03-07

Låt inte fattiga kvinnor stå för klimatnotan

Ylva Jonsson Strömberg, Norran

“På söndag 8 mars firas internationella kvinnodagen över hela världen. En dag, som behövs i allra högsta grad. En majoritet av världens hungrande är kvinnor. Och hungern och fattigdomen ökar i klimatförändringarnas spår.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor
2009-02-25

Låt företag hjälpa människor ur fattigdom

Emil Görnerup, Jan Joel Andersson, Harry McNeil; Svenskt Näringsliv

“I dag har vi kunskap som både kan bidra till hållbar tillväxt i fattiga länder och utveckla det svenska näringslivet. Men vi är inte tillräckligt duktiga på att omsätta denna potential i handling.” Avräkningar, Näringsliv, Rådet för näringsliv och utveckling
2009-02-05

Säg förlåt, Reinfeldt!

Sven Elander, Inger Björk; Aftonbladet

“Sverige avskriver Liberias skuld – med 200 miljoner från biståndskassan, pengar som andra fattiga nu går miste om.” Avräkningar, Liberia, Partipolitik, Skuldavskrivning
2009-02-02

Biståndets kvalitet viktigast

Hallandsposten

“Fördelen med enprocentmålet är att det är välkänt. Därmed blir det också en sorts garanti för att biståndet får rejäla resurser. Nackdelen är att syftet med biståndspolitiken ofta hamnar i skymundan i debatten.” Enprocentsmålet, Namibia, Riksrevisionen, Sida, Sydafrika, Tanzania, Utvärdering
2009-01-23

Viktigt att skilja på bistånd och militära insatser

Torbjörn Pettersson, Anna Ek, Svante Sandberg; Göteborgsposten

“Syftet med biståndsinsatser i Afghanistan förefaller ofta vara att skapa goodwill för utländsk militär, snarare än att bekämpa afghaners fattigdom och stödja deras återuppbyggnad av sitt land, skriver företrädare för Svenska Afghanistankommittén, Svenska freds- och [...]Afghanistan, Avräkningar, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Säkerhet och utveckling hänger ihop i Afghanistan"
2009-01-16

Säkerhet och utveckling hänger ihop i Afghanistan

Anders Nordström, Håkan Syrén; Göteborgsposten

“Det största hotet mot fattigdomsbekämpning och tillväxt i länder som Afghanistan är en tilltagande inre våldsutveckling.” Afghanistan, Avräkningar, Militärt bistånd, Sida
2009-01-09

Miljöpartiet fel ute om klimatbiståndet

NorraSkåne.se

“Det finns all anledning att kritiskt granska olika projekt som genomförs som klimatbistånd likaväl som andra biståndsprojekt. Men att som miljöpartiet påstå att klimatbiståndet tar pengar från fattigdomsbekämpning är ohederligt.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Klimat & miljö, Partipolitik, Utvärdering
2009-01-02

Kvalitet och effektivitet i biståndet

Holger Jonasson, Arvika Tidning

“Ett enda uttalande leder dock bort uppmärksamheten från den i övrigt mycket viktiga analys som görs i ämnet. Utan att peka på några som helst bevis konstaterar ledarskribenten att de flesta länder har mer stjälpts [...]Enprocentsmålet, EU, FN, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Resultat, Sida, Utvärdering, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Släpp låsningarna om biståndet"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Globala utmaningar – vårt ansvar"
2009-01-01

Regeringen smiter undan

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Gunilla Carlsson vill ge upp det höga svenska målet om att en procent av bruttonationalinkomsten ska användas till bistånd. Hon och regeringen nöjer sig med 0,7 procent. Hon vill dessutom använda biståndet för att finansiera klimatinsatserna. [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Hälsa, Klimat & miljö, Näringsliv, Utbildning, VärldsbankenArtikeln är en replik på: "Vi satsar en dryg miljard på klimatsäkrat bistånd"
2008-12-30

En procent är inte för mycket

Bo Forsberg, mfl; Norrköpings Tidningar

“Varför det är lättare att få en resultatorientering på en biståndsvolym på 0,7 procent av BNI, men inte på 1 procent, det förstår vi inte, skriver Bo Forsberg med flera.” Afghanistan, Avräkningar, Enprocentsmålet, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-12-18

Pruta inte på hjälpen

Gudrun Brunegård, Barometern

“Jag hävdar motsatsen: Tumma inte på enprocentsmålet! Vi har ett ansvar gentemot våra mindre lyckligt lottade sex miljarder medbröder och systrar.” Enprocentsmålet, Resultat, TanzaniaArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-12-13

Historiskt dåligt

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Det är extra dystert att notera att Sverige och Fredrik Reinfeldt varit drivande för den konserverande och destruktiva linjen. Åtgärder måste givetvis göras både på hemmaplan och i utvecklingsländerna. I det senare fallet kan det bekostas [...]Avräkningar, EU, FN, Klimat & miljö, Partipolitik, USA
2008-12-10

Överge inte biståndsmålet

Bengt Wernersson, Hallands Nyheter

“Den moderata omsvängningen om biståndsmålet sänder fel signaler och är inte trovärdig.” Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EnprocentsmåletArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-12-05

Tumma inte på enprocentsmålet!

Gudrun Brunegård, Dagen

“Vi har ett stort ansvar gentemot våra mindre lyckligt lottade sex miljarder bröder och systrar. Det är en hederssak att åtminstone kunna avsätta en procent till internationellt bistånd.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Finanskrisen, Hälsa, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-12-02

Replik: ”Sverige snart inget föredöme i biståndspolitiken”

Berndt Ekholm, Borås Tidning

“Moderaterna säger sig (DN-debatt 27/11) lansera en ny biståndspolitik, som bland annat innebär att biståndsvolymen skall ha 0,7 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) som golv.” Avräkningar, Enprocentsmålet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-12-02

Sverige, ett land för räddhågsna?

Åsa Petersen, Aftonbladet

“Samtidigt som asylpolitiken skärps, angriper moderaterna den generösa biståndspolitiken. Biståndsministern Gunilla Carlsson och partisekreteraren Per Schlingmann meddelade i förra veckan att enprocentsmålet borde slopas.” Enprocentsmålet, Flykt och migration, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-12-01

Biståndsmyter och heliga kor

Mats Tunehag, Världen Idag

“Moderaterna föreslår ändringar i svensk biståndspolitik och ifrågasätter enprocentsmålet. Här finns goda ansatser och äntligen blir det en genomlysning. Men då rycker biståndsindustrins företrädare och förespråkare ut och uttrycker sin förfäran.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Enprocentsmålet, Handelspolitik, Partipolitik
2008-12-01

Kvaliteten är avgörande

Reidar Carlsson, Norrtelje Tidning

“Att diskutera procentsatser gör bara att enprocentsfundamentalisterna låser sig, och förhindrar en mer konstruktiv diskussion om hur biståndet skall bli bättre.” Enprocentsmålet
2008-11-29

Släpp låsningarna om biståndet

Arvika Tidning

“Det så kallade enprocentsmålet har setts, och ses tyvärr fortfarande av alltför många, som en helig ko. Därför är det välgörande när moderaterna nu fortsätter att lägga om sin biståndspolitik.” Enprocentsmålet, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, SidaArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-28

Skamligt skära ned biståndet

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Moderaterna vill gärna framstå som nya, men det händer ibland att den gamla konservativa mörkblå färgen kommer fram när man skrapar på ytan.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-28

Hon tar itu med en skrotfärdig symbol

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Carlsson kan räkna med att bli anklagad för att vilja slakta biståndet, men det enda som hon slaktar är en helig ko. Enprocentsmålet är en av kvarlevorna från den revolutionära reformismens 1970-tal.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-28

Noll komma sju är ingen lösning

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Effektivitet är sällan något som diskuteras inom det statliga utgiftsområdet bistånd. Måttstocken är istället hur stor andel av bruttonationalinkomsten som avsätts för välgörande ändamål ute i världen.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-28

Golv på biståndet

Norrköpings Tidningar

“Moderaterna vill avskaffa biståndspolitikens enprocentsmål. I stället föreslås ett golv på 0,7 procent. Därmed har partiet närmat sig en fråga som varit en sorts helig ko i svensk politik, men som också visat sig vara [...]Enprocentsmålet, Partipolitik, SidaArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-28

Bakbunden om biståndet?

Thomas Österberg, Dagen

“Moderatförslag från minister ger mindre pengar till de allra fattigaste” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, OECD, Partipolitik, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-28

Ledare: Prata om procenten

Borås Tidning

“Hos de gamla moderaterna tillhörde inte bistånd de direkt tongivande frågorna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-28

John Lennon, han hade rätt

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“De argumenterar för kvalitet i biståndet, vilket låter bra. Oklart dock på vilket sätt kvaliteten ökar för att man drar undan pengarna.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik, SkuldavskrivningArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-27

M vill krympa bistånd

SB, Eskilstuna-Kuriren

“Det är inte en fråga om volym ELLER kvalitet, Gunilla Carlsson! Svenska poliser till oroshärdar? Jag tvivlar på att den svenska polisutbildningen förbereder för sådant. Sluta diskutera enprocentsmålet!” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EnprocentsmåletArtikeln är en replik på: "Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd"
2008-11-27

“Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd”

Gunilla Carlsson, Per Schlingmann; Dagens Nyheter

“Vi vill ha ett golv på 0,7 procent av BNI. Det nuvarande enprocentsmålet duger inte som mätare på bra bistånd. Exempelvis kan vi inte alltid göra det som krävs på grund av alltför strikta regler [...]Avräkningar, Demokrati, Enprocentsmålet, OECD, Partipolitik, Ryssland
2008-11-11

Bistånd till utvecklingsländerna är inte försvarets uppgift

Andreas Braw, Dagen

“Moraliskt är det onekligen en nödvändighet att ställa sig på den civiles sida medan stridande parter gör upp om makten. Men är det att försvara Sverige?” Avräkningar, Militärt bistånd, Sida
2008-10-30

Bättre bistånd utan procent

Norrköpings Tidningar

“En sådan ekonomisk modell hade naturligtvis på goda grunder avfärdats som löjeväckande. De statliga utgifterna styrs naturligtvis av behov, ekonomiska förutsättningar och politisk inriktning. Inte något halvheligt procentmål.” Afghanistan, Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Oegentligheter inom bistånd"
2008-10-29

Svensk militär måste vara humanitär

Gunnar Ekström, Svenska Dagbladet

“Svensk militär personal får inte ge bistånd. Svenska Afghankommitten vill av princip inte ha koppling till svensk militär. Även FN vill ha en skiljelinje mellan civilt och militärt.” Afghanistan, Avräkningar, FN, Militärt bistånd
2008-10-29

Bistånd är inte försvarets uppgift

Andreas Braw, Barometern

“Det finns få uppgifter som försvarsvänner visat sig så entusiastiska till som utlandsoperationer. I riksdagen verkar just utlandsinsatserna vara den enda fråga där det går att kombinera ett allmänmänskligt patos med insikten att en kompetent [...]Avräkningar, Militärt bistånd, Sida
2008-09-29

Bistånd i demokratins tjänst

Martin Tunström, Smålandsposten

“Inget stort utgiftsområde har som det svenska biståndet varit så befriat från debatt och kontroll, trots att Sverige årligen ger närmare 30 miljarder kronor till insatser i mottagarländerna.” Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet, SADEV, Utvärdering
2008-09-28

Bistånd med växtvärk

Expressen

“Så här i halvtid har det börjat klarna vilka ministrar i Reinfeldts kabinett som är svaga kort och vilka som är tillgångar. Biståndsminister Gunilla Carlsson tillhör definitivt den senare kategorin.” Ambassader, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, OECD, Partipolitik
2008-09-24

Verkningslösa verktyg

SB, Eskilstuna-Kuriren

“I en nyligen utgiven rapport från Forum Syd, granskas kraven som ställs på länder som är mottagare av bistånd.” Civilsamhället, Enprocentsmålet, Resultat, Villkorat bistånd
2008-09-23

Utan mått kan inget mätas.

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Gunilla Carlsson pratar om effektivitetskrav och om förstärkt resultatstyrning. Men hur mäter man exempelvis demokratisk utveckling?” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Resultat, Utvärdering
2008-09-19

Världens fattiga får betala för våra utsläpp

Wiwi-Anne Johansson mfl; Göteborgsposten

“Den borgerliga regeringen säger sig vilja “storsatsa” på klimatbistånd. Det kan tyckas positivt, men det finns tyvärr inga nya pengar i denna satsning. I stället handlar det om en omfördelning av redan utlovat bistånd.” Avräkningar, Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt""
2008-09-06

Falska motsättningar

Susanna Birgersson, Eskilstuna-Kuriren

“Den nyliberala tankesmedjan Timbro har startat krig mot den svenska biståndspolitiken. I deras nätbokhandel finns den nyutkomna boken Sveriges afrikanska krig av journalisten Bengt Nilsson.” Enprocentsmålet, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Det goda biståndet"
2008-09-04

Det goda biståndet

Dagens Nyheter

“Enprocentsmålet i svensk biståndspolitik är lovvärt. Men det skapar också problem. Det är dags att se och erkänna dem” Bistånd som påtryckningsmedel, Enprocentsmålet, Etiopien, Sida, Utvärdering
2008-09-02

Våra pengar – andras problem

Norrköpings Tidningar

“I dag, tisdag, börjar ett internationellt biståndsmöte i Ghanas huvudstad Accra. Inför mötet har en rapport tagits fram, “The Reality of Aid”, som visar att många länder fortfarande villkorar biståndet till fattiga länder.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Villkorat bistånd
2008-08-27

Bistånd behövs ständigt

Eskilstuna-Kuriren

“Det är Dagens Nyheters politiske redaktör Niklas Ekdal som kommenterar – och applåderar – att svenska biståndspengar ska bekosta ambassader i u-länder.” Ambassader, Avräkningar, Biståndets målsättning, Resultat, Utrikesdepartementet, Utvärdering, VattenArtikeln är en replik på: "Representera mera"
2008-07-14

Hand i hand i Afghanistan

Martin Tunström, Smålandsposten

“Men också en av många bilder om hur gränserna mellan militära och civila insatser är på väg att luckras upp. Sverige är visserligen ett av få länder i Afghanistan som inte kombinerar den militära insatsen [...]Afghanistan, Avräkningar, Militärt bistånd
2008-07-05

Bistånd utan koll

Expressen

“I vintras riktade Riksrevisionen svidande kritik mot Sidas interna kontroller. Av 15 granskade biståndsprojekt i Namibia, Sydafrika, Tanzania och Kenya, finansierade med Sida-pengar, passerade inte ett enda nålsögat.” Enprocentsmålet, Kenya, Namibia, Sida, Sydafrika, Tanzania, Utvärdering
2008-06-14

Regeringen urholkar biståndet

Anne Ludvigsson, Norrköpings Tidningar

“Om regeringen avstod en gnutta av de jättelika skattesänkningarna skulle vi ha råd med både insatserna i Tchad, skuldavskrivningar och flyktingmottagande utan att ta från biståndet, skriver Anne Ludvigsson (s), riksdagsledamot från Östergötland.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Flykt och migration, Folkrörelsebistånd, Tchad
2008-06-11

Svenskt bistånd måste göra nytta

Gunilla Carlsson, Norrköpings Tidningar

“Det räcker inte att bara använda pengar, de måste också göra nytta där de behövs allra mest! Det är bara möjligt om biståndspolitiken samverkar mer med andra politikområden, skriver Gunilla Carlsson (m), biståndsminister.” Avräkningar, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Sluta mixtra med Sveriges bistånd"
2008-06-10

Alliansregeringen urholkar biståndet

Anne Ludvigsson, Dagen

“Allt fler budgetposter läggs in i den totala biståndsbudgeten. Regeringen vill i dag finansiera såväl ambassader, skuldavskrivningar och militärutgifter med biståndet.” Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd, Militärt bistånd, Partipolitik, Skuldavskrivning
2008-06-08

Carlsson och Billström regerar

PJ Anders Linder, Svenska Dagbladet

“Tack vare Gunilla Carlsson råder en ny ton i svensk biståndsdebatt. Hon talar om det ”dubbla ansvar” politikerna har inför världens fattiga och inför svenska skattebetalare.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Flykt och migration, Landfokusering, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2008-06-05

Sluta mixtra med biståndet

Mattias Ravander mf; Värmlands Folkblad

“Det är med stor oro vi ser hur biståndsminister Gunilla Carlsson igen diskuterar förslag om att sänka det svenska biståndet. Allt fler budgetposter läggs in i den totala biståndsbudgeten.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik
2008-06-04

Sluta mixtra med Sveriges bistånd

Mattias Ravander, Anne-Louise Kroon, Gerd Aronsson, Karl-Evert Bevemyr, Evert Andersson; Norrköpings Tidningar

“Det är med stor oro vi Socialdemokrater i Söderköping ser hur biståndsminister Gunilla Carlsson igen diskuterar förslag om att sänka det svenska biståndet. Allt fler budgetposter läggs in i den totala biståndsbudgeten.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik
2008-05-26

När godhet blir både politik och industri

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Han är som en igel, den där Mosander. En grävande igel. Det har jag tänkt många gånger efter att ha lyssnat till Jan Mosanders Eko-inslag om ­biståndspolitiken i praktiken.” Enprocentsmålet, Korruption, Mediabevakning, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Oegentligheter inom bistånd"
2008-05-23

Bistånd ut i det blå

Jan-Olof Bengtsson, Expressen

“Boken är en häpnadsväckande upptäcktsfärd. Hur svenska skattebetalare ovetande betalat många miljoner kronor för att täcka upp för en mut- och svindelhärva i bank i Mocambique som plundrats av den politiska eliten.” Korruption, Mediabevakning, Utvärdering, Volym
2008-05-02

Minskad fattigdom är målet med att bistånd används effektivt

Eva Christina Nilsson, Sven-Bernhard Fast; Dagen

“Efter att ha läst många negativa medieutspel från biståndsministern det senaste året var det roligt att regeringen äntligen ger uttryck i media för att de tror på biståndets möjligheter att bidra till utveckling.” Avräkningar, Biståndets målsättning, Enprocentsmålet, Landfokusering, OECD, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Osakligt och vilseledande om bistånd"
2008-04-24

Osakligt och vilseledande om bistånd

Joakim Stymne, Dagen

“Man kanske inte ska bli förvånad över att de ambitiösa reformer alliansregeringen genomför av det svenska biståndet möts av osaklig kritik på sina håll.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Informationsanslaget, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: ""Tyst när moderaterna minskar biståndet""
2008-04-16

Tyst när moderaterna minskar biståndet

Sven-Bernhard Fast mfl; Dagen

“När nu resten av den rika världen följer efter oss väljer den svenska regeringen med hjälp av en märkvärdigt passiv riksdag att gå i motsatt riktning och successivt minska biståndet.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, Sida
2008-03-13

Regeringen för en halv Afrikapolitik

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“Utrikes- och säkerhetspolitik, handel och bistånd kan tillsammans bidra till utveckling. ”Det är kärnan i regeringens politik för global utveckling, PGU”, skrev Carl Bildt, Ewa Björling och Gunilla Carlsson i går i Svenska Dagbladet.” Afrika, Avräkningar, EU, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Skarpare tillväxtpolitik för Afrika"
I artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Sverige och Afrika - en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter""
2008-03-12

Bistår bistånd

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter

“Den som gillar enkla lösningar bör undvika biståndsseminarier. För hur man än letar, hur man än vänder och vrider på invanda föreställningar, så står inga givna lösningar att finna.” Budgetstöd, Demokrati, Enprocentsmålet, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till "Bok: "Does foreign aid really work?" (2008)"
2008-03-03

Biståndsberoende är även ett givaransvar

Berndt Ekholm, Borås Tidning

“När rika länder skyddar sin egen marknad från de produkter de fattiga länderna bäst är i stånd att producera så stjälper man ländernas utveckling, skriver Berndt Ekholm i denna replik.” Handelspolitik, Resultat, VolymArtikeln är en replik på: "Alla rika länder har en gång varit fattiga"
2008-02-28

Biståndet urholkas rejält

Jytte Guteland, Uppsala Nya Tidning

“SSU startar nu en kampanj för jämlikhet och lika rättigheter. Här är biståndspolitik bland det viktigaste. Men moderaternas vilja att urholka biståndet saknar gränser, skriver Jytte Guteland” Avräkningar, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Folkrörelsebistånd, Informationsanslaget, Tchad
2008-02-26

Ensidig kritik av svenska biståndet

Tidningen Broderskap

“DET SVENSKA BISTÅNDETS yttersta mål är fattigdomsbekämpning. Frågan som Timbro vill debattera är om det nuvarande biståndet är effektivt för att nå målet.” Civilsamhället, Enprocentsmålet, Partipolitik
2008-02-22

Det behövs ”go” för att stanna

Svenska Dagbladet

“Vem kan på allvar tycka att det är politiskt eller moraliskt fel att ­biståndsmedel sätts in i skyddet av flyktingar som lever under dödshot?” Avräkningar, Militärt bistånd, Partipolitik, Tchad
2008-02-21

Tchad-styrkan

AV, Eskilstuna-Kuriren

“Riksdagsledamot Carl B Hamilton (fp) vill använda biståndsmedel för att betala för Tchad-styrkan” Avräkningar, Partipolitik, Tchad
2008-02-17

Det “nya” biståndet är inte så nytt som Sjösten påstår

Berndt Ekholm, Borås Tidning

“Jag tycker b-regeringen gör rätt och är glad över att moderaterna körts över, skriver Berndt Ekholm (s) i en replik till Ulf Sjösten och Nima Sanandaji om biståndet.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Näringsliv, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Problemet är inte för tunna skivor i utlandsbiståndet"
2008-02-14

Problemet är inte för tunna skivor i utlandsbiståndet

Nima Sanandaji, Borås Tidning

“Moderaten Ulf Sjösten framför i en artikel att svensk bistånd traditionellt sett fungerat ineffektivt och därmed måste reformeras.” Enprocentsmålet, Landfokusering, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, VolymArtikeln är en replik på: "Förändringar i biståndet"
2008-02-05

Stort u-landsbistånd eller fungerande försvar?

Ingvar Fogstam, Norrköpings Tidningar

“Den omskrivna bristen i de bägge försvarsbudgeterna på 1,5 miljarder är förhållandevis måttlig i jämförelse med vårt generösa bistånd till mer eller mindre korrupta mottagarländer […]” Avräkningar, Militärt bistånd
2008-02-01

Biståndet är bara hyckleri

JB, Aftonbladet

“Regeringen hävdar att man håller fast vid att ge en procent av BNI i bistånd. Samtidigt urholkar man biståndet med miljarder genom att låta budgeten bekosta flyktingmottagningen i Sverige och skuldavskrivningar på 30 år gamla [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, SkuldavskrivningI artikeln hänvisas till dokumentet: "Dragkampen om biståndet"
2008-01-30

Ökat bistånd går inte till de fattigaste

Bo Forsberg, Göteborgsposten

“Av de 60 miljarder dollar som biståndet ökade med under perioden 2001 till 2005 har endast 0,04 procent gått till att uppnå millenniemålen om att halvera fattigdomen, skriver Diakonias Bo Forsberg, som i dag presenterar [...]Avräkningar, Resultat
2007-12-21

Rakt in i budgeten?

Norrköpings Tidningar

“En kontroversiell biståndsform som Riksrevisionen nu granskat. Stödet går till åtta länder, främst i Afrika och administreras av Sida.” Budgetstöd, Enprocentsmålet, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-11-02

Ifrågasätt statens förkörsrätt

P J ANDERS LINDER, SvD

“Jag skulle gärna se att Sverige ökade sitt bistånd ytterligare, men det är medborgarnas personliga ansvar. Det är inte rimligt att vi ska ta ut ännu högre skatter av världens högst beskattade folk och sedan låta [...]Budget, Volym
2007-10-08

Sida utan försvar

Mattias Olsson, Norrköpings Tidningar

“Hur mycket pengar kan slarvas bort innan någon reagerar? Frågan blir aktuell när man läser Riksrevisionens granskning av svenskt bistånd till enskilda organisationer.” Enprocentsmålet, Korruption, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-10-06

När avsatta medel söker projekt

Thomas Gür, Svenska Dagbladet

“Varför anslås det inte mer granskningsresurser? Därför att huvudmålet för svenskt bistånd är att göra av med de i statsbudgeten öronmärkta biståndspengarna.” Enprocentsmålet, Utvärdering
2007-10-03

Bistånd till vilket pris?

Arvika Tidning

“Det är ett enormt slöseri med våra skattepengar som gått till tvivelaktiga projekt och ibland i ren korruption. Det gäller den del av år via enskilda organisationer och kan dessvärre bara vara toppen av isberget.” Enprocentsmålet, Korruption, Utvärdering
2007-10-02

Procenten är inte allt

Borås Tidning

“Svenskt utvecklingssamarbete via enskilda organisationer uppgick år 2006 till 1, 3 miljarder kronor. Det är mycket pengar men pengar som de flesta skattebetalare säkert är beredda att avstå.” Civilsamhället, Enprocentsmålet, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-09-28

Påminnelse om gråten i världen

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Men hungern är större än så. Det finns en smygande svält som heter undernäring och som när den har pågått för länge övergår till ett akut tillstånd. Bristen på näring, ­vitaminer och mineraler suger långsamt [...]Enprocentsmålet, Hälsa, Militärt bistånd, Tchad
2007-09-25

Krafttagen måste ge resultat

Lotta Hördin, Helsingborgs Dagblad

“Viktigt att internationella klimatmöten och miljöavtal ger resultat, samt att tillväxtländerna är med på noterna.” Avräkningar, Klimat & miljö, Partipolitik
2007-09-22

Lyft blicken

Dagens Nyheter

“Biståndet sväller, militären magrar. Det hänger inte ihop om vi vill bekämpa fattigdom och krig i världen.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Militärt bistånd
2007-09-18

Vad har fyrtio år av bistånd gjort för Tanzania?

Per Gudmundson, Svenska Dagbladet

“Men för en stor del av vår hjälp kan man inte redovisa om det egentligen gjort till eller från. Tanzania, till exempel, är efter fyra decennier med svenskt bistånd (819 miljoner kronor år 2006) fortfarande [...]Enprocentsmålet, Resultat, Tanzania, Utvärdering
2007-09-13

Fattigdomens värsta fiende

Niklas Ekdal, Dagens Nyheter

“Den amerikanske utvecklingsekonomen Jeffrey Sachs är i stan. Under 48 timmar vänder han upp och ner på den svenska biståndsdebatten.” Afrika, Enprocentsmålet, Landfokusering, Resultat, USA
2007-09-03

Olle Thorell (s): Mer bistånd till Europa än Asien?

Olle Thorell, Vestmanlands Läns Tidning

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har nu lanserat regeringens nya politik för det bilaterala biståndet. Man koncentrerar antalet biståndsländer och verksamhetsområden.” Asien, Avräkningar, Kina, Landfokusering, Partipolitik
2007-09-01

Tabu som har överlevt sig självt

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Under Gunilla Carlssons ledning pågår en sanering av biståndspolitiken med effektivitet som ledstjärna. Tidigare i veckan lade hon fram ett program för hur det bilaterala biståndet kan bli bättre.” Bilateralt samarbete, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Partipolitik
2007-08-29

Osäkert bistånd

Kenneth JonsgÃ¥rden, Östran Lokaltidningen

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) har ställt in sig i raden av borgerliga ministrar som lämnar förslag utan att lyssna till omvärlden.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering, Partipolitik
2007-08-28

Bistånd är inte procentmål

Ystads Allehanda

“Bistånd är en av de svåraste politiska frågorna som finns. Syftet är gott; att lindra nöden och skapa möjligheter för framtida utveckling.” Demokrati, Enprocentsmålet, Handelspolitik, Korruption, Partipolitik, Sida
2007-08-28

Carlsson står på rätt sida

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Att svenskt bistånd stöder diktaturen i Zimbabwe eller att svenskt bistånd demokratiserade landet? Sida ställer den och lik- artade frågor i en annonskampanj med det underförstådda budskapet att biståndet alltid har stått på det godas [...]Bilateralt samarbete, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Sida, Zimbabwe
2007-08-28

Innehållet viktigare än procenten

Martin Tunström, Smålandsposten

“Det är därför motståndarna till ­bistånd, grupperna som inte anser att vi skall sträcka bröd åt den fattige, att vi inte skall taga vara på vår broder har haft så enkelt för sig i debatterna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2007-08-28

En försiktig omläggning av biståndet

Nerikes Allehanda

“Pumpa in pengar i stora projekt i så många länder som möjligt utan större kontroll, se genom fingrarna med diktaturer – ingen ifrågasätter ändå ditt uppsåt så länge själva volymen upprätthålls. Det var alltför länge [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Diktaturer, Partipolitik, Utvärdering, Volym
2007-08-27

Pengar är inte allt

Dagens Nyheter

“Det är bra att den nya biståndspolitiken kopplar samman demokrati och respekt för mänskliga rättigheter med fattigdomsbekämpning. Men varför ska biståndet uppgå till 30 miljarder?” Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet, Korruption, Mänskliga rättigheter
2007-08-26

Budgetkampen

Göteborgsposten

“För regeringen bör det vara mer angeläget att där Sverige ger bistånd det också fungerar effektivt än om biståndet uppgår till en procent av BNP.” Enprocentsmålet
2007-08-18

Ett haveri för biståndet

JB, Aftonbladet

“Centerns nya linje är extremt dubbeltydig. I det program för biståndspolitiken som ska beslutas av partistämman skriver man vackert om att frångå den traditionella givarrollen. Det ”lokala perspektivet” ska genomsyra allt bistånd.” Avräkningar, Näringslivsbistånd, Partipolitik
2007-08-17

Nej till biståndsmedel för militära ändamål

Kent Härstedt, Göteborgsposten

“Jag har läst om Carl B Hamiltons (fp) 30-årsplan för svenskt bistånd (GP 12/8). Likt en spågubbe så tittar han i kristallkulan och tycker sig se hur utvecklingen de kommande decennierna kommer att te sig [...]Avräkningar, Militärt bistånd, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Biståndet måste kunna användas till militära insatser"
2007-08-15

Procentens förbannelse

Björn Ramel, Sydsvenskan

“För forskning och bistånd finns budgetpolitiska procentmål. Men medan de för forskningen sällan ifrågasatts, är invändningar mot biståndsmålen rätt vanliga.” Enprocentsmålet, EU, Forskning och innovation
2007-08-12

Biståndet måste kunna användas till militära insatser

Carl B Hamilton, Göteborgsposten

“Sverige bör bryta upp från förstelnade attityder i biståndspolitiken, som fixeringen vid enprocentsmålet, […] Avräkningar, Enprocentsmålet, Militärt bistånd, Partipolitik
2007-07-30

Regeringen urholkar biståndet!

Kent Härstedt, Olle Thorell; Vestmanlands Läns Tidning

“Mandatperiodens första riksdagsår har avslutats. Därför är det intressant att se hur den nya regeringen och i synnerhet moderaternas biståndspolitik har tagit form.” Avräkningar, Militärt bistånd, Partipolitik
2007-07-30

Årets sommarplåga handlar om biståndet

Birgitta Ohlsson, Barometern

“Varje sommar fäster sig någon lättsmält sång, ofta tämligen irriterade slagdänga, på allas läppar. Med en retlig irritation nynnar man motvilligt med fastän man helst skulle vilja kasta ut radion genom fönstret. Men även politiken [...]Enprocentsmålet, Mediabevakning, Partipolitik, Resultat
2007-07-24

Se över hur biståndspengarna används men sänk inte nivån

Viola Furubjelke, Göteborgsposten

“Det kommer alltid att vara frestande att ta av biståndspengar för att förstärka polis, sjukvård eller utbildning på hemmaplan.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Resultat, Utvärdering
2007-07-21

En procent är inte allt

Gert Gelotte, Göteborgsposten

“Bidrar vi inte till att skapa tillväxt och framtidstro i Afrika får vi i stället hantera en snabbt växande flyktingkatastrof i Europa, […]” Afrika, Enprocentsmålet, Flykt och migration, Handelspolitik, Hunger
2007-07-19

Carlssons krav hotar biståndet

Joakim Jakobsson, Aftonbladet

“Gunilla Carlssons strategi tycks vara att koncentrera biståndet till färre länder och färre aktörer. Det leder inte självklart till ett bättre svenskt bistånd.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Enprocentsmålet, Landfokusering
2007-07-18

Ännu ett procentmål att avskaffa

Martin Tunström, Smålandsposten

“Frivilligorganisationer kan många gånger vara bättre biståndsgivare än stater. Men biståndspolitiken kan inte baseras på organisationer som inte förmår samla in mer än en tiondel av pengarna till den egna verksamheten” Avräkningar, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Militärt bistånd
2007-07-16

Ny politik inget att vara stolt över

Kent Härstedt, Helsingborgs Dagblad

“Detta var faktiskt det första den nya regeringen gjorde inom detta område, trots att övriga allianspartier före valet klart uttalat sig mot detta förfarande, skriver Kent Härstedt i ett debattsvar.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Partipolitik, Ryssland, Skuldavskrivning
2007-07-04

Bistånd på obestånd

Göteborgsposten

“Den svenska regeringen ska vara generös. Men då behoven är närapå oändliga finns all anledning att kritiskt diskutera på vilket sätt en kaka bäst bör skäras.” Enprocentsmålet, Handelspolitik, Resultat
2007-06-25

Vapen är inte bistånd

TS, Aftonbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) har ett bekymmer, ett mycket ovanligt sådant för att vara politiker. Hon tycker att hon har för mycket pengar.” Avräkningar, Militärt bistånd
2007-06-14

Groteskt PR-inlägg av Maria Leissner om bistånd

Svante Weyler, Svenska Dagbladet

“Afro-optimisterna rycker också ut. Maria Leissner skriver om en ”veritabel demokratirevolution” i Afrika, om hög tillväxt på hela kontinenten.” Afrika, Demokrati, Enprocentsmålet, ResultatArtikeln är en replik på: "Afrika på god väg - hög tillväxt och färre konflikter"
2007-06-05

Anders Jonsson: Biståndet stjälper Angkor Wat

Anders Jonsson, Expressen

“”En kalv står obekymrat mitt på landsvägen utanför ett stort bygge. Bilden av Kambodja kan knappast bli tydligare.  Eliten lever lyxliv, medan internationellt bistånd står för hälften av statens budget. “” Enprocentsmålet, Kambodja, Korruption, Sida
2007-06-04

“Svik inte det ryska folket”

Lars Bengtsson, Keth Thapper, Torbjörn Strandberg; Aftonbladet

“Men biståndsminister Gunilla Carlsson har inte heller försökt driva på att OECD ska godkänna stöd till det civila samhället i länder med demokratiunderskott. […] När den svenska regeringen nu fasar ut biståndet till det civila [...]Avräkningar, Civilsamhället, Demokrati, Mediabevakning, Näringsliv, OECD, Ryssland, Sida
2007-06-01

Slopa procentmålet

Dagens Nyheter

“Sverige har ett gott namn i världen som generös biståndsgivare. Kanske har vi varit alltför generösa. Biståndsminister Gunilla Carlsson talar klarspråk om resultaten.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Resultat
2007-05-29

Stoppa biståndet till Sverige!

Bruno Sollerman, Tidningen Broderskap

“Men nu reser kyrkorna och folkrörelserna sig upp igen för att varna och protestera. Regeringen är på väg att urholka biståndet genom ”kreativ” bokföring.” Avräkningar, Partipolitik
2007-05-25

Säkra biståndet till rätt ändamål

Lars Anderås, Bertil Svensson; Dagen

“Det behövs en öppen och seriös diskussion om vad svensk bistånd ska få användas till.Vi är oroade över att gränserna blir allt mer otydliga. Det är viktigt att säkra fattiga människors perspektiv och fördjupa dialogen [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Partipolitik
2007-05-21

På tiden att biståndet ses över

Arvika Tidning

“I själva verket borde det ha gjorts för länge sedan. Men nu tar biståndsminister Gunilla Carlsson initiativet till det. Över huvud taget sker just nu en uppstramning.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Utvärdering
2007-05-10

Vindarna vänder

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“Svensk biståndspolitik är i stora delar ett misslyckande. Den uppstod ur ett engagemang för fattiga människor, men har sällan skapat bättre livsvillkor eller påskyndat en demokratisk utveckling.” Avräkningar, Partipolitik, Sida
2007-05-08

Receptet stavas frihandel

Markus Nordström, SVT Debatt

“Sverige har valt att fastslå en procent av BNP till bistånd och många ute på vänsterkanten framhåller bistånd som centralt i fattigdomsbekämpning.” Budgetstöd, Enprocentsmålet, Handelspolitik
2007-04-27

Borgarna har sänkt biståndet

Johan Hellström, Borås Tidning

“Mest negativa till bistånd har alltid moderaterna varit, men före valet lovades att en sänkning av biståndet inte skulle se. Ändå har det svenska biståndet nu minskat i de två budgetar regeringen presenterat!” Avräkningar, Volym
2007-04-27

Skamligt att sänka biståndet

Alexander Chamberland, SVT Debatt

“Inför valet kom de borgerliga partierna överens om att biståndet skulle hålla sig kvar på en procent av bruttonationalinkomsten, trots att moderaterna egentligen ville se en sänkning av biståndet.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat
2007-04-24

Biståndets olika sidor

Dalarnas Tidningar

“Svensk militär på plats i Afghanistan fungerar i dag förutom som stridande soldater även som poliser, förhandlare och utbildare. Men biståndspolitiken strömlinjeformas efter säkerhetspolitiska och strategiska behov.” Afghanistan, Avräkningar, Militärt bistånd
2007-03-28

Trist debatt om procenten

Martin Tunström, Smålandsposten

“Men Carlsson själv kan bli ministern som ökar legitimiteten för den biståndspolitik som varit i fritt fall. Bidrag till regimer som inte respekterar mänskliga rättigheter har steg för steg underminerat tilltron till den svenska linjen. [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Utvärdering
2007-03-27

Missförstått uppdrag?

Thomas Österberg, Dagen

“Men när biståndsminister Gunilla Carlsson (m) tar detta för intäkt till att biståndet inte nödvändigtvis måste uppgå till en procent av BNI är det inte utan att man undrar om ministern har missförstått sitt uppdrag.Som [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet
2007-03-08

Enorm kraft frigörs när kapitalet bistår

Evelina Sköld, Niklas Carlsson; Barometern

“Man frigör en enorm kraft när man blandar in den internationella kapitalmarknaden i finansieringen av biståndsarbetet, och om allting fungerar som det är tänkt är detta en väldigt positiv utveckling för världens fattiga.” Avräkningar
2007-03-01

Ungliberaler: Bistånd minskar vattenbrist

Hannes Persson, Frida Johnsson; Vestmanlands Läns tidning

” […] delningen av vatten i världen är också orättvis. Av jordens allt vatten är bara 2,5 procent sötvatten och av detta är 69 procent otillgängligt i snö- och isform.” Avdragsrätt för gåvor, Enprocentsmålet, Vatten
2007-02-18

Överge inte den restriktiva hållningen kring bistånd

Magnus Lindell, Henrik Hammargren; Göteborgsposten

“Värdet av biståndet devalveras. Kvaliteten och effektiviteten riskerar att minska, skriver Magnus Lindell och Henrik Hammargren från Sida.” Avräkningar, Militärt bistånd, Sida
2007-01-19

Biståndspengar ska inte gå till svenska soldater

Margareta Grape, Svenska Dagbladet

“I huvudledaren den 17 januari tog Dagens Nyheter ett oväntat och provokativt grepp på den svenska biståndspolitiken med förslaget att biståndspengar dels ska omfördelas till det svenska territorialförsvaret…” Afghanistan, Avräkningar, Militärt biståndArtikeln är en replik på: ""Försvar är en del av biståndet""
2007-01-17

Försvar är en del av biståndet

Dagens Nyheter

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har mer pengar än hon kan hantera. Hon borde kontakta sin regeringskollega, försvarsminister Mikael Odenberg, och inleda ett samarbete.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Militärt bistånd
2007-01-15

Hjälp som stjälper – fallet Tanzania

Walter Sturesson, Captus Tidning

“Som bekant höjs nu det svenska biståndet till en procent av BNP. Det är främst kristdemokraterna och folkpartiet som ligger bakom reformen. Moderaterna och centerpartiet är något mer kritiska till tanken att bistånd kan lyfta [...]Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Tanzania
2007-01-11

Höjt svenskt bistånd ska användas effektivt

Staffan Herrström, Barometern

“Det är stimulerande att kunna ta hand om det växande svenska biståndet i en tid när vi känner att det internationella förändringsarbetet går i rätt riktning. Effektivitet och resultat står överst på dagordningen.” Enprocentsmålet, Resultat, Sida
2007-01-04

Fel stirra sig blind på procenten

Svenska Dagbladet

“Med färre mål, färre länder, stramare tyglar och avskaffande av en procentsplanen kan biståndsminister Gunilla Carlsson komma en bra bit på väg. Just do it!” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Landfokusering
2007-01-03

En insats för Kongos folk

Martin Tunström, Smålandsposten

“Men ett slags demokratibistånd som inte lika ofta får berättigad uppmärksamhet är det svenska militära internationella insatserna.” Avräkningar, Demokrati, Kongo, Militärt bistånd
2007-01-03

Bättre bistånd

Expressen

“Men nu snart femtio år och hundratals biståndsmiljarder senare är det uppenbart att vi hade fel. Biståndet frälste inte världen. Människor dör fortfarande som flugor söder om Sahara.” Enprocentsmålet, Militärt bistånd, Resultat
2006-12-26

En ”hård klapp” i juletid

Kent Härstedt, Helsingborgs Dagblad

“Moderaterna har verkligen lyckats med en föga imponerande bedrift – nämligen att omfördela från några av världens fattigaste människor till några av världens rikaste, skriver Kent Härstedt (s), Helsingborg.” Enprocentsmålet, Partipolitik, Skuldavskrivning
2006-12-14

”Vi KU-anmäler regeringen för biståndsbluff”

Hans Linde, Dagens Nyheter

“Vad som först såg ut som en rejäl ökning har i själva verket visat sig vara en tydlig urholkning av biståndet, skriver riksdagsman Hans Linde (v).” Avräkningar, Partipolitik, Skuldavskrivning
2006-12-12

En vädjan om biståndspolitik värd namnet

Lars Norberg, Norrköpings Tidningar

“En fråga till Staffan Danielsson, Yvonne Andersson, och Karin Granbom, riksdagsledamöter för centerpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet i Östergötland. Hur tänker ni rösta i riksdagen på torsdag när regeringens biståndsbudget kommer upp?” Avräkningar, Partipolitik, Skuldavskrivning
2006-11-29

Moderaterna sänker biståndet bakvägen

Aftonbladet

“Således fattades ett beslut i utrikesutskottet i torsdags som öppnar upp för en ny inriktning i biståndspolitiken.” Avräkningar, Partipolitik, Skuldavskrivning
2006-11-11

Utrota fattigdomen!

Bertil Persson, Svensk Tidskrift

“En miljard människor svälter idag. De lever på mindre än en dollar om dagen. Detta är inte acceptabelt för ett land med Sveriges humanistiska och kristna tradition, även om vår skuld för situationen är relativt [...]Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet
2006-10-26

Riv upp biståndspolitiken

Bengt Westerberg, Bo Forsberg; Aftonbladet

“Att främja svenska exportföretag är inte effektivt bistånd” Avräkningar, Näringslivsbistånd, Utvärdering
2006-10-23

Bistånd och asyl inte samma sak

Robert Nordman, Norrköpings Tidningar

“Rätt kanaliserat bistånd och, framförallt, ökad handel ligger bakom det. 1970 levde cirka 1,4 miljarder människor i absolut fattigdom. År 2000 var siffran cirka 1,2 miljarder.” Avräkningar, Flykt och migrationArtikeln är en replik på: ""Sveriges fattiga behöver pengarna""
2006-10-12

Håll löftet om svenskt bistånd

Bo Forsberg, Helsingborgs dagblad

“Nu måste partierna stå fast vid sina löften och säkerställa att det svenska biståndet också under 2007 uppgår till minst en procent av bruttonationalinkomsten, skriver Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia.” Enprocentsmålet, Partipolitik
2006-10-11

Sveriges fattiga behöver pengarna

Jan-Olof Eriksson, Norrköpings Tidningar

“Det är bra att tänka med hjärtat, men verkligheten är mycket mer komplicerad och en procent låter lite och behändigt, men det blir 28 miljarder kronor. Bidraget blir cirka 3 000 kronor per svensk, eller [...]Avräkningar, EnprocentsmåletArtikeln är en replik på: ""Fattigdomen kan utrotas""
2006-10-05

Borgerliga måste stå fast vid biståndslöftet

Bo Forsberg, Vestmanlands Läns tidning

“Agneta Berliner (fp) lovade inför valet att i riksdagen rösta för att det svenska biståndet under 2007 ska fortsätta att uppgå till minst en procent av bruttonationalinkomsten. Detta ställningstagande ökar möjligheterna att behålla enprocentnivån.” Enprocentsmålet, Partipolitik
2006-10-04

Stå fast vid biståndslöftet c och kd!

Bo Forsberg, Norrköpings Tidningar

“Nu måste partierna stå fast vid sina löften och säkerställa att det svenska biståndet också under 2007 uppgår till minst en procent av bruttonationalinkomsten, skriver Bo Forsberg, generalsekreterare i Diakonia.” Enprocentsmålet, Partipolitik
2006-10-03

”Fp får inte svika löftet om biståndet”

Bengt Westerberg,Charlotte Petri Gornitzka, Bo Forsberg; Dagens Nyheter

“Den nya regeringen måste låta biståndet uppgå till en procent av brutto- nationalinkomsten, skriver förre folkpartiledaren Bengt Westerberg.” Enprocentsmålet, Partipolitik
2006-09-26

Handel mycket viktigare än bistånd

Christian Sandström, Svenska Dagbladet

“Men sanningen är att bistånd i många fall har visat sig vara kontraproduktivt.” Enprocentsmålet, Handelspolitik, Resultat
2006-09-24

Allians för de fattigaste?

Birger Thureson, Svenska Dagbladet

“Det är inte heller rätt att använda biståndspengar till militära insatser, som både socialdemokraternas försvarsminister Leni Björklund och moderatledaren Fredrik Reinfeldt varit inne på.” Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik
2006-09-14

Vad gäller för biståndet?

Bo Forsberg, Göteborgsposten

“Den borgerliga alliansen måste nu ge besked i biståndsfrågan.” Avräkningar, Partipolitik
2006-09-13

Tanklöshet är ingen hjälp

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“Om Reinfeldts moderater ger vika innebär det att oppositionen godtar den biståndsexplosion som inleddes 1998 (se grafik) och som ökar statens utgifter för u-hjälpen med 256 (!) procent fram till 2008.” Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat
2006-09-08

Bistånd kan vara ett smörjmedel för utveckling

Birgitta Ohlsson, Sverker Thorén; Barometern

“Dessa fantastiska framgångar har inte skett i ett vakuum utan genom medveten politik, mer frihandel och såväl teknologiska som demokratiska framgångar. Men även ett generöst idéburet bistånd har en central roll.” Enprocentsmålet, Handelspolitik, Partipolitik, Resultat
2006-08-23

Moderaterna glömmer bort biståndspolitiken

Nisha Besara Aftonbladet

“Moderaterna vill i stället ha en biståndsnivå på 0,7 procent av BNI. Anledningen är att partiet har andra prioriteringar och ett ”Sverige i arbete”, sa Björling. 120 länder får i dag svenskt bistånd. Sverige måste prioritera [...]Enprocentsmålet, Kambodja, Landfokusering, Nicaragua, Partipolitik, Tunisien, Uganda, WTO
2006-08-10

Dubbelfel av herr Reinfeldt

ÅSA WESTLUND, Svenska Dagbladet

“Reinfeldt går till val på den mest drastiska nedskärningen i svensk biståndspolitik som någonsin gjorts. Var tredje biståndskrona, nästan åtta miljarder, vill moderaterna ta bort. Att Reinfeldt inte känner någon solidaritet med drabbade människor i andra [...]Partipolitik, Volym
2006-08-05

Alliansens utrikespolitik är tydlig

Jörgen Johansson, Vestmanlands Läns Tidning

“Men att bara diskutera biståndsnivån och inte beröra kvalitet och innehåll håller inte. Bristerna i dagens bistånd är många. Riksrevisionen har riktat skarp kritik mot regeringens styrning och uppföljning av utvecklingsbiståndet.” Biståndets målsättning, Budget
2006-05-12

Replik: Bistånd räcker inte för att minska fattigdomen

Pär Nuder m.fl. Aftonbladet

“Som enda land i världen avsätter Sverige 1 procent av BNI till bistånd. Målet är att minska fattigdomen. Men generöst bistånd räcker inte. Det behövs också ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur kräver stabila statsfinanser [...]Biståndets målsättning, Enprocentsmålet, IMF (Internationella valutafonden), Villkorat bistånd
2006-05-02

Utrota u-världens barnsjukdomar!

Dagen

“Det är en skam att västvärlden fortsätter låta miljoner barn, vuxna kvinnor och män att dö varje år i onödan när vi vet att alltifrån vaccinationskampanjer till myggnät och rent vatten skulle rädda dem. Underlåtenhet [...]Barn och unga, Enprocentsmålet, Hälsa, Humanitärt bistånd, Sjukvård
2006-02-05

Biståndet saknar kvalité och styrning

Ewa Björling, Svenska Dagbladet

“Först när vi ser att biståndet är kvalitetsinriktat, fokuserat och har en god redovisning, utvärdering och uppföljning kommer kvantitetsdiskussionen att vara relevant att föra.” Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2006-01-28

Vad avser alliansen göra med biståndet?

Christer Zettergren, Svenska Dagbladet

“Att bistånd inte ska stötta diktaturer är självklart, men människor i länder med bristande demokrati får inte överges. De behöver biståndet mer än många andra. Det finns dock kvalitetsfrågor som den borgerliga alliansen inte berör. [...]Avräkningar, Diktaturer, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Världsbanken
2005-10-24

Vi säger nej till militärt bistånd

Birgitta Ohlsson, Uppsala Nya Tidning

“Visst borde både FN, Nato och EU oftare ingripa med humanitära interventioner i konflikter för att stoppa folkmord, övergrepp, massvåldtäkter och framtvingad svält, men det måste samtidigt gå en tydlig skiljelinje mellan rent militära insatser och [...]Avräkningar, EU, FN, Militärt bistånd, Nato
2005-10-03

Äntligen: Nästa år ger vi 1 procent i bistånd

Aktuellt i politiken

“Vår socialdemokratiska regering föreslår nu riksdagen att vi nästa år ska nå målet om en procent av BNI i bistånd… Om olyckan dock skulle vara framme och en borgerlig seger i valet 2006 blir fallet. [...]Humanitärt bistånd, Partipolitik, Volym
2005-10-02

Hans Abrahamsson borde stödja regeringen

Carin Jämtin; Göteborgsposten

“Vi i Sverige kan vara stolta över att som första land i världen föra en politik som på alla områden genomsyras av ett globalt ansvarstagande. Nästa år når vi målet om att 1 procent av [...]Enprocentsmålet, EU, Multilateralt samarbete, OECD, Partipolitik, Rättvis handel, WTO
2005-07-21

Villkor kan styra biståndet rätt

Carin Jämtin m.fl., Svenska Dagbladet

“Avskrivningarna i sig leder inte till att fattigdomen minskar och att ekonomin utvecklas väl, utan kräver en aktiv politik i de berörda länderna. Därför vill vi att det säkerställs att de resurser som frigörs av skuldlättnader [...]G8, IMF (Internationella valutafonden), Partipolitik, Skuldavskrivning, Volym
2005-06-05

Borgerliga bråkstakar

AFTONBLADET

“Alliansens gemensamma seminarium om biståndspolitiken blev inte heller någon manifestation av enighet. Nyhetsbyrån TT avrättade kyligt Gunilla Carlssons påstående att moderaterna inte vill sänka biståndet genom att citera den senaste budgetmotionen. “Vi föreslår att anslagen [...]Budget, Mediabevakning, Partipolitik
2005-04-15

Replik: Bra konflikthantering förutsätter bistånd

LENI BJÖRKLUND, GÖTEBORGSPOSTEN

“De borgerliga skriver om behovet av att samordna civila och militära resurser för internationell krishantering. De konstaterar att ekonomisk och social utveckling måste gå hand i hand med en förbättring av säkerhetssituationen. Den retoriken rimmar [...]Biståndets målsättning, Budget, Enprocentsmålet, EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Partipolitik
2005-03-29

Lagom är bäst

Norrköpings Tidningar

“Enligt en redogörelse presenterad i Dagens Nyheter är svenska staten långtifrån världsledande när det gäller att utbetala bistånd till offren för julens tsunamikatastrof. Sverige hamnar först på 17:e plats (…) Men statssekreteraren Annika Söder på [...]Humanitärt bistånd, Sida, Tsunami-katastrofen 2004, Utrikesdepartementet, Volym
2005-03-25

Niklas Ekdal/Långfredag: Rätt varg för Världsbanken

NIKLAS EKDAL, DAGENS NYHETER

“Utnämningen av Wolfowitz är på samma gång en provokation och ett genidrag. Att detta är en kapabel man råder knappast någon tvekan om. Världsbankens och USA:s anseende är i många länder nära botten. Aktierna kan [...]Biståndets målsättning, Budget, USA, Världsbanken
2005-01-20

Allt är möjligt om viljan finns

Aftonbladet

“I september 2000 enades världens ledare om de så kallade millenniemålen, att på femton år tackla fattigdom, sjukdomar, analfabetism och diskriminering. Sedan dess har antalet människor som lever i extrem fattigdom minskat med 130 miljoner. Färre [...]Millenniemålen, Tsunami-katastrofen 2004, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millenium Development Goals"
2005-01-11

UNDP: Fattigdomen den viktigaste biståndsfrågan

Poul Grosen, Göteborgs-Posten

“Utvecklingsdebatten i katastrofens efterdyningar glider förhoppningsvis över till en livsavgörande debatt om fattigdomsbekämpning och det långsiktiga målet att halvera andelen extremt fattiga människor i världen före år 2015. 165 000 människor dog i tsunamikatastrofen. Det [...]Mediabevakning, Millenniemålen, Skuldavskrivning, Tsunami-katastrofen 2004, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millenium Development Goals"
2005-01-11

Varning för biståndsromantik

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

“Den hårda och kanske obarmhärtiga sanningen är att bistånd sällan eller aldrig avgör nationers ekonomiska framtid. Det har i Sverige funnits en romantisk tro på vad 1-procentsmål kan åstadkomma, och risken är att vi i [...]Enprocentsmålet, Handelspolitik, Jordbruk, Tsunami-katastrofen 2004, TurismI artikeln hänvisas till dokumentet: "Global Agricultural Trade and Developing Countries"
2004-12-20

Vi har länge prioriterat vaccinationer

Robert Nordman; Norrköpings Tidningar

“I samtliga motioner i Sveriges riksdag kring bistånd har vi satt utrotande av fattigdom och insatser mot de förödande sjukdomar som hindrar all utveckling i fokus. Det är beklämmande att företrädare för ett regeringsparti inte kan [...]Hälsa, Partipolitik, Skuldavskrivning, Volym
2004-12-20

Vi har länge prioriterat vaccinationer

Robert Nordman

“Det är beklämmande att företrädare för ett regeringsparti inte kan vara så ärliga att de åtminstone korrekt presenterar vad vi står för. “ Budget, Hälsa, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Erbjud vaccinering till alla barn"
2004-12-15

Erbjud vaccinering till alla barn

Norrköpings Tidningar

“Tre miljoner barn som dör i onödan varje år som en direkt följd av en ojämn fördelning av redan befintliga resurser…På samma sätt som världens länder gemensamt bestämt att alla barn ska få gå i [...]Afrika, Asien, Barn och unga, Budget, Enprocentsmålet, EU, HIV/AIDS, Jämställdhet, Partipolitik, Sjukvård
2004-12-15

Erbjud vaccinering till alla barn

Åsa Westlund, Ardalan Shekarabi

“I Sverige kan vi vara stolta över att vi sedan många år ha står i främsta ledet vad gäller bistånd och att vi nu har en modern politik där alla olika politikområden ska bidra till [...]Budget, EU, Hälsa, Partipolitik
2004-10-28

Sverige kan inte vara hela världens samvete

Peter Danielsson, Helsingborgs Dagblad

“Erfarenheten av offentligt bistånd till Afrika talar sitt tydliga språk. Flera länder som fått mycket stort bistånd under flera decennier tillhör fortfarande jordens fattigaste länder med stagnation, sjukdomar och svält.” Enprocentsmålet, Partipolitik, Volym
2004-10-16

På söndag är det FN:s internationella dag för utrotning av fattigdomen

Carin Jämtin, Helsingborgs Dagblad

“Ett uttryck för solidariteten med fattiga människor är att Sverige om två år återigen kommer att ge en procent av vår bruttonationalinkomst i bistånd…Inom biståndspolitiken är skillnaden tydlig mellan höger och vänster. Som enda parti [...]Afrika, Budget, FN, HIV/AIDS, Partipolitik, USA
2004-08-28

Svik oss inte en gång till

Christer Zettergren mfl; Aftonbladet

“Biståndets grundläggande inriktning på fattigdomsbekämpning hotas också när vissa EU-länder vill ändra nuvarande regler för att kunna klassificera försvarets internationella insatser som bistånd. Insatser som enligt vår mening måste finansieras utifrån ländernas försvarsbudgetar.” Afrika, Budget, EU, FN, Militärt bistånd
2003-12-31

Skrota enprocentsmålet

Pär Krause, Svensk Tidskrift

“Det till synes självklara målet med bistånd är att med resursöverföringar från i-länder till u-länder minska fattigdomen i u-länderna. Att minska fattigdomen är således målet och bistånd är därmed medlet. Enprocentsmålet innebär emellertid att medlet [...]Biståndets målsättning, Budget, Enprocentsmålet, Moçambique, Partipolitik, Resultat, Tanzania, Utvärdering
2002-09-23

Lägre bistånd – fler poliser

Björn Molin, SvD

“Sänk u-landsbiståndet med minst 1 miljard kronor per år! Så bör polisbristen betalas. Sverige sänder allt större belopp utomlands, medan polisen inte har tillräckligt med resurser för att trygga säkerheten för medborgarna, skriver kommunalrådet Björn Molin (m) [...]Partipolitik, Volym
2002-08-11

Bra att det svenska biståndet ökar – nu måste vi gå ett steg till

ANNA BERGER KETTNER, Norrköpings Tidningar

“Om inte AIDS-epidemin stoppas, vanstyret upphör och ökad politisk stabilitet uppnås riskerar miljontals människor att dö av svält. Därför är det bra att det svenska biståndet nu stadigt ökar, och kommande år med 50 procent [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Enprocentsmålet, HIV/AIDS, Hunger, Millenniemålen, Partipolitik
2002-06-01

Var står m?

Anna Berger Kettner, SvD

“I dagens Sverige kan vi både stödja världens fattiga och satsa på polisen. Vi har under den senast mandatperioden gjort den största ekonomiska satsningen på polisen som någonsin genomförts.” Partipolitik, VolymArtikeln är en replik på: "Välgörenhet bestäms bäst av medborgaren"
2002-05-26

Välgörenhet bestäms bäst av medborgaren

Björn Molin, SvD

“Min linje som moderat riksdagskandidat är att de arbetande medborgarna själva, inte politiker och byråkrater, ska bestämma över sina pengar. De skatter som är nödvändiga ska användas för medborgarnas gemensamma angelägenheter. Hur stor del av [...]Partipolitik, VolymArtikeln är en replik på: "Högerpopulistisk sluggerretorik"
2002-05-17

Farlig egosim och nationalism

Agnes Darenius, Svenska Dagbladet

” Visst, de inhemska problemen är inte att ringakta och ett antal omfördelningar och rationaliseringar kan nog behövas. Men att göra detta på bekostnad av människor som verkligen behöver hjälp anser jag vara ett svek mot [...]Partipolitik, VolymArtikeln är en replik på: "Lägre bistånd – fler poliser"
2002-05-15

Bistånd kan inte kompensera globala orättvisor

JESPER BENGTSSON, Aftonbladet

“Den rika världen måste bli bättre på att samordna sin handels- och biståndspolitik. Det är Sverigs hållning under det pågående OECD-mötet i Paris, och det lär också bli regeringens linje vid det stora internationella mötet i Johannesburg [...]Biståndets målsättning, OECD, Partipolitik, Volym
2002-05-02

Högerpopulistisk sluggerretorik

Anna Berger Kettner, SvD

“Vi trodde att moderaterna nu äntligen kommit med på båten och blivit en del av den internationella fattigdomsbekämparligan. Men Molin gör mig osäker. Hans resonemang uppvisar likheter med högerpopulistisk sluggerretorik. När han gör detta utspel är [...]Partipolitik, VolymArtikeln är en replik på: "Lägre bistånd - fler poliser"
2002-01-07

Biståndet når inte till dem som bäst behöver

Ingvar Fogstam, Norrköpings Tidningar

“Visst är det sorgligt, att det finns dryga miljarden människor, som med FN:s mått klassas som fattiga, trots att många av dem bor i länder rika på resurser. Det är bara så, att Sverige knappast [...]Enprocentsmålet, Handelspolitik, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Fp föreslår kraftig ökning av biståndet"
2002-01-07

Biståndsviljan: Sida räknar illa

Svenska Dagbladet

“När tre fjärdedelar inte stöder biståndets höjning är det djärvt av Sida att påstå att biståndsviljan ökar. Kanske vill man dribbla med matematiken för ett gott syfte, men den som söker legitimitet genom att på [...]Volym
2001-12-30

Fp föreslår kraftig ökning av biståndet

Karl-Göran Biörsmark, Norrköpings Tidningar

“Om moderaternas biståndsförslag skulle få majoritet i riksdagen i dag skulle det få mycket allvarliga konsekvenser såväl för det multilaterala biståndet via FN som för det bilaterala bistånd Sverige bedriver, bland annat via Sida och [...]Enprocentsmålet, FN, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Biståndet når inte till dem som bäst behöver"
2001-11-05

Tredje världen bör få intäkter från världsskatt

Sture Nordh, Aftonbladet

“Sverige bör inom ramen för EU:s utredning om en världsskatt på kortsiktiga valutatransaktioner, en ”Tobin-skatt”, verka för att intäkterna från en sådan skatt går till FN:s verksamhet i tredje världen.” Enprocentsmålet, EU, FN, Skuldavskrivning, Tobin-skatt
2001-06-21

Att kämpa mot fattigdom

Tidningen Ångermanland

“Svenska socialdemokratiska regeringar har under årens lopp dessvärre gett bistånd till militärdiktaturer och därigenom bromsat en demokratisk utveckling i fattiga länder.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demokrati, Diktaturer, Enprocentsmålet, EU, FN, Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik

Dokument om Budget (37 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-05-28

How predictable is Swedish Aid? A study of exchange rate volatility

- EBA 03/2018

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Bilateralt samarbete, Budget, Resultat11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2017-10-17

Concord Aidwatch 2017

- EU aid uncovered How to reach the target on time

ConcordAvräkningar, Budget, EU, Volym2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-05-31

Towards Achieving the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals (SDGs)

- Report on the implementation of the Addis Ababa Action Agenda on financing for development

Regeringskansliet, UtrikesdepartementetBudget, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU)1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-05-15

Klimatpengar på nya sätt

- Så ökar vi svensk och internationell offentlig klimatfinansiering

Svenska Kyrkan Internationellt ArbeteBudget, Klimat & miljö, Volym1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2017-03-16

Enprocentmålet – en kritisk essä

- Rapport 2017:04 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Budget, Enprocentsmålet, Volym11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2017-02-02

Är det bistånd?

- En granskning av Sveriges avräkningar från biståndet

ConcordAvräkningar, Budget, Flykt och migration, OECD, Öppenhet och transparens2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-02-01

Making Waves: Implications of the irregular migration and refugee situation on Official Development Assistance spending and practices in Europe

- A study of recent developments in the EU institutions, Denmark, Germany, the Netherlands and Sweden

- Rapport 2017:01 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Avräkningar, Biståndsformer, Budget, Danmark, EU, Flykt och migration, Nederländerna, Sverige, Tyskland11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-10-26

Concord Aidwatch Report 2016

- Aidwatch Report 2016

ConcordAvräkningar, EU2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-09-20

Budgetproposition 2017 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

- Proposition 2016/17:1

RegeringenBudget1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-07-01

Vem beslutar om svenska biståndsmedel? En översikt

- Rapport 2016:06 Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Ambassader, Avräkningar, Budget, Sida, Utrikesdepartementet, Volym11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-04-05

Trends in world military expenditure, 2015

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)Budget, Fred och säkerhet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-01-13

The when and why of helping

- Individual and organizational decision making from a psychological perspective

- Development Dissertation Brief 2016:02

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Budget, Välgörenhet, Volym11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-11-12

The End of Nordic Exceptionalism?

Danska kyrkhjälpen, Finska Kyrkhjälpen, Norska Kyrkhjälpen, Svenska KyrkanAvräkningar, Bilateralt samarbete, Enprocentsmålet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-09-21

Budgetproposition 2016 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

- Proposition 2015/16:1

RegeringenBudget1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2015-04-30

The Role of the EU in ensuring Global Tax Justice

- Coherence of EU policies for development

- Spotlight Report 2015:2

ConcordBudget, EU, Kapitalflykt, Multilateralt samarbete, Politik för global utveckling (PGU)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-04-14

The EPA between the EU and West Africa: Who benefits?

- Coherence for EU policies for development

- Spotlight Report 2015:1

ConcordAfrika, Budget, EU, Frihandelsavtal, Kapitalflykt, Multilateralt samarbete, Politik för global utveckling (PGU)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-04-08

2014 Global Outlook on Aid

- Results of the 2014 DAC Survey on Donors' Spending Plans and Prospects for Improving Aid Predictability

OECD/DACBudget, Millenniemålen, Post-15, Resultat, Volym2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-03-25

Sidas årsredovisning 2014

SidaBudget, Resultat, Sida, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-02-24

Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige – en översikt

- EBA 05/2014

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Avräkningar, Budget11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2014-11-20

Aid Beyond 2015

- Europe’s role in financing and implementing sustainable goals post 2015

- AidWatch Report 2014

ConcordAvräkningar, EU, Post-15, Volym2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-10-23

Budgetproposition 2015 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

- Proposition 2014/15:1

RegeringenBudget1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2014-08-29

Diakonias valenkät 2014

DiakoniaAvräkningar, Enprocentsmålet, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Partipolitik2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-08-14

Indikativ resultatstrategi för Sveriges samarbete med den globala vaccinalliansen (GAVI) 2015-2020

- UD2014/51157/UD/MU

UtrikesdepartementetBudget, Hälsa, Resultat, Sjukvård1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2014-04-10

2014 års ekonomiska vårproposition

- Regeringens proposition 2013/14:100

Avräkningar, Budget, Volym1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2014-03-05

Sida från insidan

- Minnen och tankar kring bistånd 1965 - 1995

Karin Lange (Wohlin), Biståndsdebatten.seEnprocentsmålet, Partipolitik, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-11-01

EU Budget 2014-2020

- Fit for the Fight against Global Poverty?

Concord, OECD/DACBiståndets målsättning, Budget, EU, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-10-02

Budgetproposition för 2014 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

- Proposition 2013/14:1

RegeringenBudget2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

The EU Aid Budget 2014-2020

- Fit to Ensure Human Rights, Gender Equality and Women’s and Girls’ Empowerment?

ConcordBudget, EU, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-09

Budgetproposition för 2013 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

- Proposition 2012/13:1

RegeringenBudget1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2011-10-13

The Future Approach to EU Budget Support to Third Countries

- COM(2011) 638 final

Europeiska Kommissionen"Good governance", Budget, EU2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-01-08

Styrning av svensk biståndspolitik

- En utvärdering

- 2011:25

StatskontoretBudget, Resultat, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2010-12-01

Svensk biståndspolitik i ett internationellt perspektiv

- Perspectives No. 18

Göteborgs UniversitetBilateralt samarbete, EU, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, OECD, Politik för global utveckling (PGU), Sverige, Volym10) Perspectives
2010-10-04

Svenska Röda Korset 2010

Röda KorsetBudget, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-10-28

The economic crisis and its humanitarian impact on Europe

Röda KorsetBudget, Civilsamhället, Europa, Finanskrisen, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2007-01-01

Dragkampen om biståndet

DiakoniaAvräkningar2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2001-01-01

Capacity Building, Institutional Crisis and the Issue of Recurrent Costs

Expert Group on Development Issues (EGDI)Budget, Humanitärt bistånd7) EGDI-rapporter 1998-2003
1992-09-27

Bistånd i siffror och diagram 1992-93

SidaBudget, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor

Evenemang om Budget (9 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2017-09-27 Biståndsåret 2018 – budgetutfrågning med statssekreteraren FUF bjuder in till ett seminarium med statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete, Ulrika Modéer, där biståndsbudgeten för 2018 och regeringens planer på bistånds- och utvecklingsområdet presenteras och diskuteras. Vad har förändrats i och med det nya ramverket och [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) 2. Bistånd, Biståndets målsättning, Budget, Policyramverket för svenskt bistånd, Utrikesdepartementet
2017-03-17 Enprocentmålet – för- och nackdelar med ett utgiftsmål inom biståndet För att få en bättre insikt i bakgrunden till utgiftsmålet på en procent som i snart femtio år varit en närmast självklar del av den svenska utvecklingspolitiken, ge en bild av hur det fungerar och fundera [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Enprocentsmålet
2016-10-03 Biståndsåret 2017 – budgetutfrågning med statssekreteraren FUF bjuder in till ett möte med statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete, Ulrika Modéer, under vilket biståndsbudgeten och regeringens planer på bistånds- och utvecklingsområdet presenteras och diskuteras. Ulrika Modéer inleder med att kort presentera var vi står idag och [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Budget, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU), Utrikesdepartementet
2016-07-05 Kan miljömärkta fonder rädda världen? Hur ska hållbarhetskrav ställas på fonder för att ge bäst effekt? Inriktningen på våra nya kriterierna för fonder kommenteras av finansexperter, konsumentrörelse och opinionsbildare – och såklart av dig i publiken. Medverkande: Ragnar Unge, moderator, vd, Miljömärkning [...] Miljömärkning Sverige Budget, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-07-04 Ett samhälle utan BNP-tillväxt – utopi eller möjlighet? Nu börjar arbetet med de globala hållbarhetsmålen på allvar. Vi är alla hoppfulla inför en framtid där målen är uppfyllda, men hur kan den se ut? Vi vet att ekonomiska förutsättningar snabbt kan ändras, att [...] Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet Budget, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Post-15
2016-07-06 Vad hände med ambitionerna om ett bättre bistånd? Biståndet kan bli 20% mer effektivt om det utgår från mottagarländernas egna strategier. Samtidigt frångår givarländerna överenskommelserna om biståndseffektivitet och låter dessutom allt mer bistånd täcka inhemska kostnader. Vilka ambitioner har Sverige? Diskussion med opposition [...] Concord, Diakonia, Forum Syd, Plan Sverige, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén (SAK), Svenska Kyrkan, Världsnaturfonden, We Effect Avräkningar, Biståndsformer, Budget, OECD
2015-11-27 Framtiden för Sveriges och EU:s bistånd Just nu rasar debatten om regeringens planer kring att använda upp till hälften av biståndet till flyktingmottagande. Urholkningen av biståndet är ingen ny fråga, men har satts på sin spets i och med de ökade [...] Concord Avräkningar, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-10-05 Biståndsåret 2016 – frukostseminarium med biståndsministern Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) bjuder in till ett möte med biståndsminister Isabella Lövin under vilket biståndsbudgeten och regeringens planer på bistånds- och utvecklingsområdet presenteras och diskuteras. Isabella Lövin inleder med att kort presentera var vi står idag [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Budget, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU)
2015-07-02 Bistånd, skatter, pensionspengar – vem betalar för hållbar utveckling? “Om två veckor samlas världens ledare i Etiopien för att diskutera hur den nya hållbara utvecklingsagendan ska finansieras. Vilken ståndpunkt har Sverige i förhandlingarna? Hur säkerställer vi att klimatförhandlingarna länkas till nya utvecklingsagendan? Och har [...] Sida Budget, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete

Debattörer i diskussionen om Budget (482 debattörer)

DebattörArtiklar om BudgetTotalt antal artiklar av debattören
Jaime Gomez 1 12
Maria Persson 1 1
Mats Ekenger 1 3
Kerstin Lundgren 2 18
Yasmine Posio Nilsson 1 3
Ulrika Modéer 2 12
Karin Olofsson 1 7
Maria Andersson Willner 3 7
Lotta Sjöström Becker 2 8
Aleksander Gabelic 4 117
Megan Burke 1 1
Anneli Rogeman 4 36
Annika Schabbauer 1 6
Annika Skogar 1 9
Birgitta Göranson-Iliste 1 1
Bo Forsberg 30 112
Cecilia Chatterjee-Martinsen 3 18
Erik Lysén 13 52
Gabi Björsson 11 67
Kristina Henschen 8 27
Lisa Sjöblom 4 14
Luis Lineo 1 6
Maria Andersson 3 15
Mariann Eriksson 1 9
Andrew Sherriff 1 2
Anna Knoll 1 2
Alina Östling 2 2
Annie Sturesson 2 15
Lisa Román 1 3
Jan Pettersson 2 5
Sonja Daltung 2 2
Lennart Wohlgemuth 2 20
Agneta Gunnarsson 1 6
Nils Resare 1 3
Agnar Kjeller 1 1
Juan Felix Martinez Garcia 1 1
Stefan De Vylder 1 6
Kajsa Johansson 2 9
Ann Svensén 5 23
Anna Hägg-Sjöquist 2 12
Annica Sohlström 9 43
Daniel Grahn 1 6
Eva Christina Nilsson 11 34
Gunnel Axelsson Nycander 1 6
Johanna Sandahl 4 11
Magnus Falklöf 1 2
Niclas Lindgren 7 21
Sofia Walan 3 15
Bertil Odén 2 22
Sten Rylander 4 17
Karin Lange (Wohlin) 1 1
Erik Svanberg 1 2
Gudrun Schyman 1 26
Linnéa Bruno 1 5
Emma Nohrén 2 5
Karin Enström 1 32
Sofia Arkelsten 4 14
Bjørn Lomborg 1 10
Anders Malmstigen 1 4
Andreas Stefansson 1 2
Georg Andrén 1 4
Sofia Damm 3 16
Hans Stigsson 1 2
Benjamin Dousa 1 3
Karl Opdal 1 1
Petter Birgersson 2 7
Eva-Lena Gustavsson 1 2
Isabella Lövin 14 117
Aday Bethkinne 1 1
Janine Alm Ericson 1 2
Tina Ehn 2 2
Annika Qarlsson 2 2
Hans Linde 8 45
Ulrika Karlsson 1 4
Pernilla Stålhammar 3 18
Martin Vogel 1 1
Pierre Schori 1 21
Thord Palmlund 1 4
Anders Gustafsson 1 3
Lars Anell 1 2
Alexandra Silfverstolpe Tolstoy 1 2
Christer Johansson 1 1
Henrik Westander 1 1
Staffan Landin 2 8
Anna-Karin Johansson 2 16
Ylva Bergman 1 11
Magnus Nilsson 1 15
Kristina Yngwe 1 4
Rickard Nordin 1 6
Jonas Jacobsson Gjörtler 2 6
Stina Bergström 1 8
Gustav Fridolin 1 14
Per Bolund 1 6
Aleksandra Boscanin 1 10
Ivar Arpi 4 31
Magdalena Andersson 4 8
Annika Söder 1 7
Adam Cwejman 1 10
Bawar Ismail 1 9
Anne-Birgitte Albrectsen 1 1
Martina Jarminder 1 5
Julia Kronlid 6 15
Birgitta Ohlsson 4 69
Fredrik Johansson 1 4
Nya Wermlands-Tidningen 1 4
Gulan Avci 1 11
Lina Nordquist 1 2
Maria Nilsson 1 5
Jens Stillhoff Sörensen 1 1
Peter Alestig 1 4
Felicitas Falck 1 1
Kasha Jaqueline Nabagesera 1 1
Renato Sabbadini 1 1
Ulrika Westerlund 1 4
Tomas Jansson 1 1
Ebba Busch Thor 1 10
Erik Halkjaer 1 3
Gunilla Hjelm 1 6
Helena Vilhelmsson 1 4
Ulrika Axelsson 1 2
Eric Erfors 2 12
Lorentz Tovatt 3 7
Philip Botström 1 8
Klara Lidman 1 1
Bill Gates 1 1
Anders Wijkman 1 22
Erik Solheim 1 2
Helen Clark 1 1
Jeffrey Sachs 1 2
Jimmie Åkesson 4 4
Mattias Karlsson 2 8
Micael Grenholm 2 3
Anders Lago 1 1
Helen Persson 1 1
Ines Uusman 1 1
Lotta Folkesson 1 1
Tommy Ohlström 1 3
Anders Nilsson 1 2
Arne Bigsten 1 6
Beniamin Knutsson 1 5
Bent D Jörgensen 1 1
Dick Durevall 1 2
Erik Andersson 1 1
Fredrik Söderbaum 1 4
Håkan Thörn 1 5
Helena Lindholm 1 2
Isabell Schierenbeck 1 2
Jan Aart Scholte 1 1
Janet Vähämäki 1 3
Joakim Öjendahl 1 1
Jonas Ewald 1 2
Jonas Lindberg 1 2
Kenneth Hermele 1 13
Madelene Ostwald 1 3
Malin Hasselskog 1 1
Maria Eriksson Baaz 1 3
Maria Stern 1 2
Sara Stendahl 1 2
Martin Tunström 13 50
Hanna Jakobson 1 1
Bodil Valero 1 27
Lasse Bengtsson 1 2
Ulf Bjereld 1 15
Fredrik Segerfeldt 3 30
Gunilla Hallonsten 1 15
Henrik Fröjmark 1 4
Jens Orback 3 24
Lena Ag 1 44
Peter Westman 1 1
Tiina Nummi-Södergren 1 5
Petra Östergren 1 1
Anders Lindberg 5 90
Dagens Nyheter 6 170
Susanna Birgersson 8 22
Expressen 7 90
Johan Rudström 1 17
Sydsvenskan 2 96
Abed Amini 1 1
Anna Westin 1 8
Hamidollah Bahadori 1 1
Karin Israelsson 1 5
Siv Persson 1 6
Markus Wiechel 1 10
Janerik Larsson 1 4
Susanne Nyström 1 4
Per Gudmundson 4 43
Anna Kinnberg Batra 1 1
Tomas Tobé 1 2
Björn Lindh 1 3
Karin Johansson 1 2
Alice Teodorescu 1 3
Elisabeth Dahlin 4 29
Maria Eriksson 1 6
Erik Hagström 1 3
Alrik Altvall 1 1
Helena Brandt 1 1
Eva Franchell 1 18
Sven-Eric Söder 1 3
Helsingborgs Dagblad 1 5
Hillevi Engström 4 22
Diakonia 1 1
Forum Syd 1 2
LO-TCO Biståndsnämnd 1 1
Plan Sverige 1 1
Rädda Barnen 1 1
Svenska Kyrkans internationella arbete 1 1
Svenska missionsrådet 1 1
We Effect 1 1
Christina Jutterström 1 2
Tina Lövrander 1 1
Marcus Svensson 4 13
Pär Krause 3 13
Kenneth G Forslund 3 26
Viking Bohman 1 1
Tomas Gustafsson 1 1
Tomas Gustafson 1 1
Johan Ehrenberg 1 11
Karin Pihl 1 3
Björn-Ola Linnér 1 4
Mathias Friman 1 2
Lena Ek 3 14
Barometern Oskarshamns-Tidningen 1 5
Johan Norberg 1 9
Carl Bildt 1 35
Deniz Kellecioglu 1 4
Jan Falk 1 1
Erik Hultgren 1 4
Jenny Nordberg 3 13
Göran Eriksson 1 1
Borås Tidning 2 20
Maria Björk Hummelgren 1 2
Uppsala Nya Tidning 2 33
Lars Hjälmered 1 6
Pontus Båth 1 1
Magda Rasmusson 1 5
Emma Henriksson 1 1
Irene Oskarsson 2 4
Göran Pettersson 1 1
Nathan Nandala-Mafabi 1 1
Siri Steijer 1 4
Charlotte Petri Gornitzka 3 38
Erik Scheller 1 3
Västmanlands Läns Tidning 1 1
Birger Thureson 2 6
Hasse Boström 2 6
Åsa Regnér 1 13
Moni Pizani 1 1
Johan Mast 1 8
Julia Carlbäcker 1 1
Kristina Ljungros 1 11
Lise Bergh 1 19
Ulla Pettersson 1 3
Annelie Rogeman 1 1
Fransisco Contreras 2 6
Jenny Jansson Pearce 1 9
Klas Hansson 2 8
Norrköpings Tidningar 5 25
Tobias Billström 1 5
Svante Axelsson 3 37
Peter Hultqvist 1 13
Annika Malmborg 1 1
Cecilia Wikström 2 74
Christine Von Sydow 1 5
Raymond Baker 1 1
Savior Mwambwa 1 1
Jens Holm 3 35
Anders Wejryd 1 5
Anders Nordström 2 18
Kitty Ehn 1 1
Åsa Coenraads 1 2
Bodil Ceballos 3 18
Åsa Petersen 2 4
Hanna Cederin 1 3
Daniel Braw 1 9
Fredrik Malmberg 1 4
Erik Helmerson 1 16
Tobias Bäckström 1 1
Per-Inge Lidén 1 5
Hanne Kjöller 5 30
Eric Solheim 1 1
Gunilla Källenius 3 14
Alf Svensson 2 9
Désirèe Pethrus 2 22
Göran Hägglund 1 7
Belinda Hellberg 1 1
Jocke Holmström 1 1
Valerie Amos 1 1
Helena Leander 1 5
Karin Strandås 1 2
Jae So 1 1
Arhe Hamednaca 2 5
Sara Gunnerud 1 1
Viola Furubjelke 3 4
Katrine Kielos 1 5
Sara Gunnerund 1 1
Jenny Sjödin 1 1
Christer Wälivaara 1 4
Roland Håkansson 1 15
Håkan Arenius 2 13
Elisabeth Lundgren 1 11
Petra Tötterman Andorff 1 6
Anna Nilsson 2 9
Åsa Thomasson 1 8
Peter Larsson 1 3
Christina Robertson Pearce 1 7
Lena Klevenås 1 8
Nanna Nilsson 1 2
Ulf Wilmenius 1 1
Jan Eliasson 1 13
Gustaf Almkvist 1 1
Anders Schröder 1 2
Jakop Dalunde 2 9
Andreas Carlgren 1 3
Mithika Mwenda 1 2
Lennart Lindgren 1 3
Henrik Bredberg 1 4
Sven Engström 1 1
Birgitta Dahl 1 4
Görel Thurdin 1 3
Jakob Simonsen 1 6
Margareta Winberg 1 4
Lotta Wendel 1 1
Magnus Walan 1 10
Christian Valtersson 1 1
Rebecka Carlsson 1 3
Annica Holmberg 5 9
Ylva Jonsson Strömberg 7 11
Monica Sundberg 1 4
Helle Klein 1 8
Anita Brodén 1 2
Fredrik Malm 1 32
Holger Gustafsson 1 2
Rosita Runegrund 3 3
Gustaf Blomberg 1 2
Lars-Olof Karlsson 2 3
Lars Anderås 2 2
Kent Härstedt 5 6
Johan Örjes 2 2
Bertil Ström 1 1
Eva-Lena Gustavson 1 1
Elisabeth Sandlund 1 12
Dan Kihlström 1 2
Göran Färm 2 8
Urban Ahlin 1 21
Mats Sander 1 2
Agneta Lind 1 1
Inger Davidson 1 1
Henrik Berggren 1 2
Anders Rönmark 1 3
Magnus Krantz 1 5
Cecilia Dalman Eek 1 1
Mikael Karlsson 1 5
Martina Krüger 1 1
Åsa Westlund 5 16
Adina Trunk 1 2
Britt-Mari Brynielsson 1 1
Maria Fälth 1 4
Lars Ohly 1 9
Johanna Nylander 1 1
Johan Söderström 2 10
Jesper Bengtsson 4 28
Carina Hägg 1 12
Pär Granstedt 2 8
Göteborgs-Posten 2 19
Mikaela Munck 1 1
Anders Bergh 1 1
Andreas Bergh 1 2
Kenneth Jonsgården 1 1
Thomas Österberg 3 9
Peter Franke 4 69
Malin Siwe 1 5
Yngve Sunesson 1 13
Susanne Sjöstedt 2 8
Andreas Carlsson 1 1
Jörgen Johansson 2 2
Christian Holm 3 7
Barbro Hedvall 1 3
Mikael Larsson-Ek 1 2
Emil Görnerup 1 1
Harry McNeil 1 1
Jan Joel Andersson 1 1
Inger Björk 3 9
Sven Elander 1 8
Anna Ek 1 40
Svante Sandberg 1 1
Torbjörn Pettersson 1 6
Håkan Syrén 1 1
Holger Jonasson 1 1
Christer Zettergren 3 6
Margareta Grape 3 7
Gudrun Brunegård 2 2
Bengt Wernersson 1 2
Berndt Ekholm 3 3
Mats Tunehag 1 7
Reidar Carlsson 1 4
Claes Arvidsson 5 44
Per Schlingmann 1 1
Andreas Braw 2 2
Gunnar Ekström 1 1
SB 1 1
Wiwi-Anne Johansson 1 2
Anne Ludvigsson 2 3
PJ Anders Linder 1 3
Ann-Kristine Johansson 1 2
Evert Andersson 2 2
Gerd Aronsson 2 2
Karl-Evert Bevemyr 2 2
Mattias Ravander 2 2
Anne-Louise Kroon 1 1
Jan-Olof Bengtsson 1 2
Sven-Bernhard Fast 2 6
Joakim Stymne 1 1
Christina Nilsson 1 1
Peter Weiderud 1 11
Jytte Guteland 1 26
Nima Sanandaji 1 7
Ingvar Fogstam 2 4
P J ANDERS LINDER 1 1
Mattias Olsson 1 4
Thomas Gür 1 3
Lotta Hördin 1 8
Niklas Ekdal 2 8
Olle Thorell 2 3
Kenneth Jonsgården 1 3
Nerikes Allehanda 1 8
JB 1 3
Björn Ramel 1 3
Carl B Hamilton 1 1
Gert Gelotte 1 5
Joakim Jakobsson 1 1
Svante Weyler 1 3
Anders Jonsson 1 2
Keth Thapper 1 2
Lars Bengtsson 1 1
Torbjörn Strandberg 1 1
Bruno Sollerman 1 1
Bertil Svensson 1 2
Arvika Tidning 1 2
Peter Wolodarski 2 12
Markus Nordström 1 1
Johan Hellström 1 1
Alexander Chamberland 1 5
Dalarnas Tidningar 1 2
Evelina Sköld 1 1
Niklas Carlsson 1 1
Frida Johnsson 1 3
Hannes Persson 1 4
Henrik Hammargren 1 3
Magnus Lindell 1 4
Christian Sandström 2 2
Staffan Herrström 1 5
Lars Norberg 1 1
Bertil Persson 1 1
Bengt Westerberg 2 5
Robert Nordman 3 3
Jan-Olof Eriksson 1 1
Sverker Thorén 1 1
Nisha Besara 1 3
Kerstin Heinemann 1 1
Peter Weideruds 1 1
Tomas Högström 1 1
Torsten Lindström 1 1
Carin Jämtin 4 15
Pär nuder 2 2
Dagen 1 2
Ewa Björling 1 28
Annelie Enochson 1 5
Cecilia Wigström 1 7
Aktuellt i politiken 1 1
Lars Heikensten 1 2
Aftonbladet 2 11
Leni Björklund 1 1
Poul Grosen 1 1
Ardalan Shekarabi 2 6
Margareta Pålsson 1 2
Peter Danielsson 1 1
ANITA KLUM 1 5
Björn Molin 2 2
ANNA BERGER KETTNER 3 3
Agnes Darenius 1 1
Karl-Göran Biörsmark 1 1
Sture Nordh 1 1

Kommentarer i diskussionen om Budget (35 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-03-13 Ahmed Salem Amr Khaddad: En artikel i debatten utan lämna synpunkter! Algerier propaganda i Sverige fortsätter. Synd! “Att Sverige nu drar ner biståndet till Västsahara är förvånande.”
Av Christer Johansson m.fl., Sydsvenskan
2017-12-18 Sussana Moreno: Ni kan debattera och debattera Faktum kvarstår: Vi i Sverige, lever under ett nynazistiskt styre osv och blablabla... Alla biståndsutgifter ska vara spårbara
Av Alina Östling, Biståndsdebatten.se
2017-12-18 Sussana Moreno: lite felstavning men det får man väl ha överseende med i dessa tider?! Kom igen då krossa mig om ni vågar haha Alla biståndsutgifter ska vara spårbara
Av Alina Östling, Biståndsdebatten.se
2017-12-18 Sussana Moreno: Alina- glöm inte bort ditt egentliga ursprung min älskade vännina!vilken jag har fått lida för jag led mkt. för din skull också.Sussana Moreno icke deltagare i en debatt som aldrig kommer leda till nånting-förutom lidande. Alla biståndsutgifter ska vara spårbara
Av Alina Östling, Biståndsdebatten.se
2017-01-20 Stellan Danielsson: Bravo! Du har förstått hur det ligger till! För problemet är hur ni som biståndstjänstemän väljer att spendera era resor och leva på plats. Bor ni inte själva på lyxiga hotell? Jo det gör ni! Och har fina hus eller lägenheter med kockar och städerskor? Hur bor ni utomlands? Därför är det fel att lägga skulden på samarbetsparterna. De som skapar de perversa incitamenten här är givarna. SIDA är en mjölkkossa för förslagna och skamlösa tjänstemän och politiker. Ni skulle också jaga traktamenten, per diem, om ni haft samma skitlöner. I stället tjänar ni svinaktigt bra och har nästan obegränsade förmåner. Biståndsverksamheten är skojarnas marknad. Tyvärr! Och ingen vill göra något åt det, för man tjänar på rådande förhållanden Jakten på traktamente minskar biståndets effektivitet
Av Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se
2017-01-15 Stellan Danielsson: Biståndsverksamheten är skojarnas marknad. Och har varit så i decennier. När "ansvariga" slipper betala ur egen ficka flödar pengarna. Svenska politiker och tjänstemän saknar livserfarenhet, förstår inte hur världen fungerar. Därför fattar de korkade beslut och klarar inte av att kontrollera vart pengarna tar vägen. Politiker och tjänstemän är, för att tala klarspråk, alldeles för dumma i huvudet!!! Eller vill inte göra något åt saken för de tjänar själva på den utbredda okunnigheten. Jakten på traktamente minskar biståndets effektivitet
Av Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se
2017-01-12 David Nilsson: Håller helt med om problemet som Annie beskriver. Detta är ett praktexempel på vad ekonomer kallar perversa incitament; när fel typer av drivkrafter byggs in i systemen. Riskerna är avsevärda att fel personer kommer på mötena, eller att det uppstår en slags konkurrens mellan olika biståndsorganisationer där man blir tvungen att bjuda över varandra för att attrahera sina så kallade stakeholders. Här uppstår - lite hårddraget - en lokal marknad för samarbetsparternas tid och intresse, där valutan inte är nytta och relevans för utveckling på institutionell nivå, utan kontantersättning på den individuella nivån. Det här är något jag själv sett på nära håll under mina 18 år i olika biståndssammanhang, och som alltför länge sopats under mattan för att "det är så det går till" eller för att många inom givarsfären anser att det ändå är en marginell företeelse: ett pris man får betala, liksom. Men det är ungefär lika marginellt som korruption, som vi ju vet är en stor utvecklingshämmare. Utvecklingssamarbetet sker inte någon annanstans; det sker i mötet mellan individer, och hur dessa möten sker, vilka idéer, kunskaper och värderingar som utväxlas, måste tas på stort allvar. Det är dock fel att lägga skulden på samarbetsparterna. De som skapar de perversa incitamenten här är givarna. Jag vet också av egen erfarenhet att det går alldeles utmärkt att få bra deltagare till workshops och möten utan att erbjuda stora summor. De flesta är inte ute efter att dryga ut sina magra lönekuvert (även om jag träffat på en del såna också, som väljer och vrakar exv mellan utlandsresor och väljer dem som erbjuder högst traktamenten) utan de allra flesta vill aktivt bidra och har ett genuint utvecklingsintresse. Men det kräver att man från biståndsaktörens sida uppmärksammar problemet, vågar ta konsekvensen, och noga utformar sina insatser så vi inte bidrar till traktamentesjakt. Att erbjuda full board på hotell med rimlig standard (och då menar jag inte lyxhotell) är till exempel mycket bättre än att bara erbjuda ett kuvert med pengar. Jag gjorde genomgående så i mina insatser på Sida, och det var aldrig några stora problem. Det går om man vill. Här är tyvärr FN det svarta fåret, som erbjuder hundratals dollar per övernattningsdygn i tjocka kuvert, istället för att erbjuda logi. Om FN inte lade ribban så högt skulle det vara enklare för de andra organisationerna att jobba bort denna högst olyckliga praxis. Frågan hänger också ihop med hur vi som biståndstjänstemän väljer att spendera våra resor. Bor vi inte själva på lyxiga hotell? För "nåt ska vi väl få unna oss", vi som gör såna uppoffringar och som gör så goda gärningar för världen? Nå. Den som besökt Nairobi i Kenya har säkert noterat antalet lyxhotell som växt upp i den nya "diplomatstaden" på Gigiri, granne med FN-komplexet och en mängd ambassader, inklusive den svenska. Jag tar av princip aldrig in på denna typ av lyxhotell - men jag vet att andra inom biståndet gör det. Tre problem uppstår ur denna biståndets "jet set lifestyle" (som Graham Hancock skrev om redan på 80-talet): 1. skattebetalares pengar används inte ekonomiskt 2. det ger en signal om bistånd som privilegium 3. det undandrar oss från utvecklingsverkligheten Det sista av dessa tre problem ser jag också som allvarligt, men borstas ofta bort med praktiska och effektivitetsargument. Vad tänker egentligen biståndsaktörerna om den värld de skall jobba i, när de bara rör sig mellan femstjärniga The Tribe och FN-komplexet på Gigiri? Hur ska man kunna förstå hur livet i Kenya verkligen är om man aldrig satt sin fot i en matatu, eller skitit på en ståtoa, eller spenderar timmar i bilköer? Om man ändå får avsluta på en positiv ton: jag upplever i alla fall att problemet blivit lite mindre sedan 1999. I takt med den ekonomiska utvecklingen i många låginkomstländer, de reformer som gjorts, och kanske en högre utbildningsnivå, är mitt intryck av att tjänstemän på statlig eller kommunal nivå (i de Afrikanska länder jag jobbat) är mest intresserade av att göra ett bra jobb och i minskad utsträckning intresserad av att jaga traktamentskuvert. Och den positiva trenden (om den nu finns) bör vi stötta! Jakten på traktamente minskar biståndets effektivitet
Av Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se
2016-08-22 David Nilsson, KTH: Tack Lisa för ditt bidrag till en angelägen debatt. Det stämmer att min artikel handlar om "svensk forskningspolitik i allmänhet" och inte en utvärdering av ifall forskningsbiståndet har lyckats eller misslyckats att hantera globala utmaningar. Skälet till det, är att det blir allt mer irrelevant att tala om de globala utmaningarna som något som skall lösas av bistånd och forskningsbistånd. De globala utmaningarna måste mötas av hela den svenska forskningspolitiken - och av andra politikområden! Det kan finnas goda skäl för Sveriga att finansiera uppbyggnad av forskningskapacitet både i Sverige och i låginkomstländer även i fortsättningen. Motiven och målen för detta behöver dock orienteras efter dagens karta. Insatser som förbättrar förmågorna att hantera den transformativa förändring vi står inför, och som skapar förutsättningar för global samverkan för att lösa gemensamma problem; varför ska det vara en fråga främst för biståndet? Det är en fråga för hela den svenska forsknings- och innovationsagendan, för att inte tala om miljö- och klimatpolitiken, handel mm. Varken regeringens nya biståndsplattform eller "revitaliseringen" av PGU erbjuder tyvärr några väsentligt nya tankar, eller en omorientering av större mått. Visst kan vi fortsätta som tidigare. Det skulle säkert välkomnas av den grupp isolerade forskare inom forskningsbiståndet du nämner. För att inte tala om några stora internationella forskningsorganisationer som har Sidas gunst idag. Tre organisationer (CGIAR, WHO och ISP) fick tillsammans långt över 200 miljoner kronor i forskningsbistånd förra året. Alltså nästan dubbelt så mycket som utbetalades till svenska universitet genom VRs forskningsbistånd. Men hur stor är chansen att den svenska modellen - som i stora drag utgår från en epistemologisk världskarta från 1970-talet - håller sig relevant och användbar fram till 2030? Och om vi vet så lite - vilket du själv framhåller - om de faktiska effekterna av kapacitetsuppbyggnad efter fyra årtionen, hur ska då en fortsättning eller ökning motiveras? Det minskade anslaget från statsmakterna bör tas som en allvarlig varningssignal. Det är ännu för tidigt att komma med konkreta förslag för hur forskningsbiståndet bör se ut. Däremot är det hög tid för en ordentligt debatt, och för att tänka nya tankar. Nu hoppas jag fler vill bidra i den processen. Replik: Mer forskningssamarbete – mer kapacitet
Av Lisa Román, Biståndsdebatten.se
2016-07-13 Humanisten som tänker på alla utsatta svenskar: här kommer den skattefria ersättningen för invandrare 20.000 varje månad skattefritt gratis tandlakarvård 50 kr inträde gratis sjukvård 50 kr inträde gratis körkort för barn på 18 år är detta rimligt att dom som har sjukpenning eller sjukersättning ska stå för fiolerna sjukersättning i års skatt är 25932 nu får ni verkligen ge er minst 12 000 inte mindre. så sluta upp med att bestraffa sjuka Tre risker med den finansiella styrningen av biståndet
Av Sonja Daltung m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-07-13 Humanisten som tänker på alla utsatta svenskar: är det inte viktigare att tänka på svenskar som har sjukpenning sjukersättning som alltid lever långt under fattigdomsgränsen att höja ersättningen kraftigt för dom så har den permanent att dom kan få ett drägligt liv minst 12.000månaden istället för att lägga alla på pengar invandringen först ska man sattsa på sitt eget folk och sitt land innan man sattsar på andra klarar man inte av det då får man lägga invandringen åt sidan tills man klarar det svårare än så är det inte det finns så mycket mer viktiga saker än att lägga alla pengar på både arbetspolitiska program och invandring tänk mer på oss etniska svenskar någon gång skull jag känner ett sådant förakt och ett sånt hat för denna femmenistiska alliansen alliansregering så det vet inga gränser så sluta upp att jävlas och provocera oss svenskar för en gång skull . vill starkt konstatera att jag är ingen rasist om någon skulle tro det tackar för ordet man ska stå upp för sitt eget land Tre risker med den finansiella styrningen av biståndet
Av Sonja Daltung m.fl., Biståndsdebatten.se
2016-05-27 David Nilsson, KTH: Håhåjaja. ”Det blir viktigt med prioriteringar för både givare och mottagare framöver” skriver Lennart Wolgemuth. Just det. Men hur ska vi göra när mottagarnas prioriteringar inte stämmer med våra (givarnas) prioriteringar? Den lösning som lyder ”mer bistånd till Afrika” trodde jag i min enfald hade passerat bäst före datum ungefär 1998. Den Afrikapolitik svenska regeringen då antog byggde på tanken om partnerskap och ett ökat ansvar hos de afrikanska regeringarna för den egna utvecklingen. Detta återkom som en grundläggade princip såväl i PGU några år senare, som i Paris-agendan . Det är statsmakterna i samarbetslandet som ytterst har ansvaret, och i den bästa av världar utkrävs ansvaret av de egna befolkningarna. Men i många länder fungerar det inte grund av korruption, ”klanvälde och klientelism”. Så nu står vi där med våra tvättade halsar. Som de mer insiktsfulla kommentarerna ovan visar har vi inga enkla recept längre. Inträdet av helt nya aktörer (läs Kina) har också förändrat den afrikanska spelplanen. Så hur ska vi ha det? Ligger ansvaret hos våra samarbetspartners i Afrika? Eller ska vi flyga in oss ”fixa till det” när de inte gör som vi vill? Biståndet till Afrika behövs igen!
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2016-05-21 Torvald Åkesson: Vårt bistånd handlar i grunden om två saker; våra ekonomiska resurser och våra värderingar. Länder, som präglas av fattigdom, accepterar normalt resurstillskottet men långt ifrån alltid våra värderingar. Den stora frågan är hur Sverige bäst kan bidra till att förutsättningarna för ett mottagarlands egna ansträngningar att reducera fattigdomen stärks. Målet är inte att biståndet skall ersätta dessa ansträngningar. Vi har under många år med olika former av stöd, dialog och villkor utformat utvecklingssamarbeten, som haft fattigdomsreducering i fokus. Det allmänna budgetstödet blev ett slags sista steg i en trappa från projektstöd via programstöd och sektorstöd till ett ekonomiskt bidrag till vissa länder kanske liknande det som staten gör i Sverige för att skapa likartade förutsättningar i olika delar av landet. Om de önskvärda resultaten uteblir till följd av korruption, klientilism och ett ointresse hos den politiska makten enligt kommentaren från Rylander/Rudengren, så måste utvecklingssamarbetet ta sig andra former. Men vad finns mer att pröva? Och hur kan vi säkerställa att den vikt vi fäster vid fattigdomsreducering delas av dom som vi bedriver utvecklingssamarbete med? Var har den viktigaste fattigdomsminskningen ägt rum och vad kan världen lära av den? Det är kanske läge att tänka i termer av ekonomisk utveckling med fattigdomsreducering som en välkommen bieffekt snarare än tvärt om? Biståndet till Afrika behövs igen!
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2016-05-20 Lars Rylander och Jan Rudengren: Lennarts inlägg bygger på tanken att Sveriges samarbetsländer har goda intentioner men egentligen saknar finansiella och tekniska resurser att genomföra dem. Vi har i ett annat inlägg visat att forskningen kring utveckling snarare lutar åt att problemet är staternas egna brister - eller bristande vilja om man så vill - att genomföra de reformer som lägger grund för en uthållig tillväxt och fattigdomsbekämpning. Inrikespolitiken präglas av klientilism med klaner eller andra sociala grupper som med nästan alla till buds stående medel bevakar makten och belönar dem som stödjer dem. Resultatet är ofta maktkamp, riggade val och utbredd korruption, alltså långt ifrån skapande av de inkluderande politiska och ekonomiska institutioner som lägger grund för effektivt utnyttjande av bistånd,uthållig utveckling och respekt för individuella politiska och ekonomisk rättigheter. Därmed inte sagt att humanitärt bistånd kan behövas som en följd av klimat- eller andra kriser. Lars Rylander/Jan Rudengren Biståndet till Afrika behövs igen!
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2016-05-18 Torbjörn Pettersson: En viktig och riktig artikel. Tack Lennart. Biståndet till Afrika behövs igen!
Av Lennart Wohlgemuth, Biståndsdebatten.se
2015-11-23 Anders Boström: Tack Kajsa! Att ta från biståndet handlar om värderingar, inte brist på resurser
Av Kajsa Johansson, Biståndsdebatten.se
2015-11-04 Karl-Anders Larsson: Den sk flyktingkrisen har ställt frågan om det svenska biståndet på sin spets. Finansministern har antytt att de sk avräkningarna från biståndsanslaget, för att finanisera kostnader för flyktingar i Sverige, kan komma att öka kraftigt nästa år och kanske uppgå till mer än hälften av hela biståndet. Det är en mycket drastisk förändring. Det är svårt att tänka sig att någon annan budgetpost (t.ex. försvaret) skulle kunna minskas till hälften från ett år till ett annat. Men för biståndet är det uppenbarligen tänkbart. Jag tror det beror på att många, även inom regeringen, delar den syn som framförs av många kritiker, att biståndet inte alls gör någon nytta (kanske t.o.m. skada). Sida har återigen begått misstaget att presentera exakta siffror på biståndets effekter. En halvering av (det svenska) biståndet kommer att leda till 156 000 barn inte får behandling för akut undernäring, 4,5 miljoner färre människor får tillgång till rent vatten o.s.v. En lång rad exakta siffror på fruktansvärda konsekvenser. Problemet är att ingen tror på detta, det tolkas bara som ett desperat försök av Sida att försvara sin existens. Det är ganska uppseendeväckande när en tidning som DN, på sin ledarsida, skriver att en halvering av det svenska biståndet bara vore nyttigt (DN 4/11 2015). Det blir inte bättre av att de enda som försvarar biståndet är de som finansieras av det, dvs de sk enskilda organisationerna. Det går naturligtvis inte att ange exakta siffror på effekter av bistånd, speciellt inte om det gäller allt svenskt, eller globalt, bistånd. Detsamma gäller också alla andra verksamheter (statliga och privata). Det är omöjligt eftersom man inte kan följa varje krona eller euro fram till den slutliga användningen och även om det vore möjligt, skulle det inte hjälpa eftersom biståndet (bortsett från akut nödbistånd) har mer långsiktiga syften. Biståndet är en unik post i den svenska budgeten. Det är den enda post vars utgifter bestäms som en given andel av Sveriges BNP, alltså det sk enprocentsmålet. Det säger sig självt att det inte främjat effektiviteten, trots alla ansträngningar som gjorts för ökad uppföljning och kontroll. Att vi år efter år avdelar en procent av BNP till något som vi tycks veta så lite om, är uppseendeväckande. En orsak har varit att det är en fjäder i hatten för Sverige att vara världens största biståndsgivare. Genom tekniska finesser har OECDs biståndskommitté gjort det möjligt att räkna utgifter, med andra syften än rent biståndspolitiska, som bistånd. Det är orsaken till de sk avräkningarna, som Sverige utnyttjat mer än andra länder. Bistånd debatteras alltid på ett annat sätt än andra budgetposter. Denna ”debatt” blir alltid samma match mellan försvararna, som hävdar att bistånd alltid leder till goda resultat och kritikerna, som hävdar att biståndet direkt motverkar sina egna syften. Båda grupperna tar fram statistik och enskilda exempel för att bevisa sin ståndpunkt. Mycket sällan diskuteras hur biståndet kan bli mer effektivt. Men vad är då sanningen? Som vanligt någonstans mittemellan. Det svenska biståndet är inte alltid effektivt, stora summor används till utgifter som inte bidrar till att uppfylla målen. Det beror inte främst på direkt felanvändning eller korruption, utan mer på bristande förståelse för hur bistånd fungerar i de mottagande länderna. Efter att ha arbetat med utvecklingssamarbete i 40 år, vågar jag dock påstå att Sverige (Sida) är bättre än de flesta andra biståndsgivare i detta avseende. Men biståndskritikerna har fel, pga okunnighet i kombination med att det är bekvämt att använda biståndet som slagträ i en ideologisk debatt. Biståndet ger positiva resultat, absolut på kort sikt, men i många fall även på lång sikt. Att anta att en halvering av det svenska biståndet inte skulle drabba de fattigaste är ett oerhört misstag och ingen ansvarskännande politiker bör fatta beslut på den grunden. “Slopa biståndsmålet”
Av Dagens Nyheter
2015-10-09 Tom Alberts: Vårt bistånd är oerhört fragmenterat Ambitiös budget skapar utmaningar för regeringen
Av Bertil Odén, Biståndsdebatten.se
2014-10-24 Anders Östman: Handlar biståndets kvalitet om enbart pengar? Det finns inga direkta samband mellan å ena sidan bistånd till demokrati, mänskliga rättigheter, konfliktförbyggande (vad är det konkret?) vatten, sanitet och jämställdhet och fattigdomsbekämpning å den andra. Dessa föreställningar bygger snarare på tro än vetande. Istället är bistånd på dessa områden ofta distraktioner från verklig fattigdomsbekämpning. I Afrika där fattigdomen är som mest påfallande och utbredd handlar verklig fattigdomsbekämpning om fattigdomsinriktad landsbygdsutveckling, fr a insatser för att öka småböndernas produktivitet. Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet ska stödjas på sina egna meriter och med begränsade ekonomiska incitament, men de har föga inflytande för de hundratals miljoner afrikaner som lever på mindre är en dollar om dagen. Och det alldeles oavsett vad Diakonia och andra inom "biståndsindustrin" vill få oss att tro. Ytterst står biståndets kvalitet på spel
Av Bo Forsberg m.fl, Svenska Dagbladet
2014-03-07 Avni Dervishi: Med tanke på att i flera år utomlands har jag verkligen sett vad svensk bistånd kan åstadkomma, men också var och vilka vägar som används för att just biståndsmedel används av korrumperade politiker i några länder i världen - Det var intressant att läsa Karin Lange:s artikel. 1. Det som jag saknade mest var att inte någonstans kunde man läsa om att det mesta av det svenska biståndet går åt till olika internationella organisationer där den enorma administrationen redan finns på plats (UNICEF, UNDP, UNIFEM mm). 2. Dessutom en del av biståndsanslagen fördelas även till svenska humanitära militära insatser också (Jo, en del ingår i den fördelningen-ej regelbundet men ja vid flera fall). Svenska försvaret har väl fungerande metoder utomlands för den hanteringen och de är mycket omtyckta även av de lokala befolkningarna i olika delar av världen där de finns) 3. Bara för att det finns en gräns på 1 % betyder inte det att man inte kan debattera om biståndet - även utanför de politiska partierna. Eller? 1 % eller 40 miljarder, en siffra som en siffra. Kanske politikerna oroas för att om man debatterar om 38 eller 40 miljader ifrågasätter man den givmildeheten som finns bland folket? (Vem vet). 4. Det som Karin inte nämnde (men kanske kunde man inte göra i en rätt så generell artikel vilket är förståeligt) är just hur stor andel av biståndet som går till korrupta politikers fickor. Just där anser jag att SIDA brister i. Det finns enorm kunskap bland experter från nysvenskar som härstammar ifrån en del av de länder som är mottagare av svenskt bistånd - Använd dem (Ja, använd oss). Men icke, --- Trots kunskap och land & region expertis, verkar det fortfarande vara en förbannelse av att inte heta Karlsson eller Svensson för att få jobba hos SIDA (eller UD för den delen). Enprocentmålet ett problem för det statliga biståndet
Av Karin Lange (Wohlin), Biståndsdebatten.se
2014-03-06 Henrik: Jag ser inget i Karin Lange:s CV om mångåriga egna erfarenheter av arbete i fält, exempelvis i i en humanitär katastrof? Att sitta på ett kontor i Sthlm och titta på biståndsarbete på avstånd är en sak, att arbeta med det direkt i fält med de mest utsatta i prekära och livshotande situationer är en annan. Där hjälper enbart stora ekonomiska insatser. Sen bör man även arbeta med sk resiliens, dvs bygga lokal kapacitet för att lindra effekter av torka på sikt. Där kan kreativa ideer komma in. Men Karin Lange simplifierar dock bistånd. Det gör man gärna när man betraktat det på behagligt avstånd. Enprocentmålet ett problem för det statliga biståndet
Av Karin Lange (Wohlin), Biståndsdebatten.se
2014-01-21 Sonny Östberg: Hmmm... hur många trodde på modevågen med programtänkande i biståndet, att det skulle vara bättre än mer överskådlig projektplanering tillsammans med mottagarna? Dessutom saknade programtänkandet tillräckliga uppföljningsmetoder, varför frågan om resultat och effekter än mindre kunde besvaras med annat än: bistånd är så komplext och tar sådan tid att det är för tidigt att säga... Alltför många och dessutom kostsamma utvärderingar har tyvärr den billiga kommentaren. Biståndsprojekt och deras konsekvenser
Av Johan Norberg, Svenska Dagbladet
2013-08-23 Tiotusenkronorsfråga till DNs ledarredaktion | In- och utvecklingar: [...] i efterhand. En längre version av denna text som även svarar på SvDs ledare Lappkast om biståndet finns publicerad på [...] Lappkast om biståndet
Av Siri Steijer, Svenska Dagbladet
2012-10-24 Maria Sandström: I artikeln refereras till Meles Zenawis regim (Etiopien). Mycket kan sägas om Premiärminister Meles och de gågna åren i Etiopien men framtiden kan vi bara sia om eftersom Meles inte längre är i livet. Debatt 12/6 Kvalitet på bistånd viktigare än att enprocentsmålet uppfylls
Av Fredrik Malmberg, Göteborgsposten
2012-05-22 Tom Alberts: Biståndsmaskineriet är mer utbrett än de anställda på Sida. Titta på den mängd frivilligorganisationer som i stora delar lever på biståndet. Sedan finns det kopplingar till våra univeersitet där många har varit/är beroende av bistånd. Alla dessa olika särintressen gör det mycket svårt att föra en seriös debatt. Bistånd: Den goda viljan är inte nog
Av Erik Helmerson, Dagens Nyheter
2012-05-22 Elin: Nej, Erik Helmersson (DN). Du utgör inget exempel på att media blivit mer saklig eller mindre "röd": Gunilla Carlsson bidrar inte till att "Nu styrs biståndet alltmer om till att finansiera åtgärder som frihandel, fungerande marknader och demokratiutveckling – just sådana reformer som gör att länder utvecklas, människor reser sig och fattigdom och svält trycks tillbaka." Hon verkar snarast inte ha en aning om hur hennes framfart med biståndet decimerat förutsättningarna för att stödja just marknadsutveckling i fattiga länder. Och det säger jag i all ödmjukhet efter att senaste fem åren ha jobbat med marknadsutveckling på Sida. Bistånd: Den goda viljan är inte nog
Av Erik Helmerson, Dagens Nyheter
2012-02-28 Kalle Hellman: Tom, om du verkligen tror att villkoren är så bra - titta gärna i min deklaration. Jämför med året innan då jag hade en anställning. fundera ut hur stort skattefria tillägget borde var för att kompensera mig - och jämför med verkligheten. Vore jätteglad om du fick ihop ekvationen... läser dock inte Görans inlägg som att detta är frågan.. kalle - medföljare till UD utsänd. Biståndssvindleri: Att ta från de fattiga
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-02-24 Goran Schill: Tom Faktum kvarstar: ingen hushallsekonomisk vinnare for min del. Enkel match for en utredare eller journalist att verifiera. Det ar ju offentliga loneformoner vi talar om, inklusive de som ar skattefria i enlighet med arbetsgivarverkets villkor. Biståndssvindleri: Att ta från de fattiga
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-02-24 Tom Alberts: Göran du vinklar verkligen dina kommentarer. Ett exempel, om jag minns rätt så har Sida anställda en betydande skattefri del av inkomsterna. Självklart tas den del av inkomstgen inte upp i deklarationen. Biståndssvindleri: Att ta från de fattiga
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-02-24 Göran Schill: Det som är försåtligt med Kjöllers ledare är att hon buntar ihop Sida-anställda med kriminella, uppenbart överbetalade personer i maktposition, och ett överdrivet lyxliv. Jag är själv Sida-anställd och arbetar på en ambassad i Afrika. Mina bilar är är inte skattefinansierade. Inte heller lönen för min chaufför. Och givetvis inte något party. De utlandsförmåner som läggs till min skattade lön kompenserar inte för min frus inkomstbortfall, reducerade pension, och missade karriärmöjligheter. Att arbeta på en ambassad är inte någon hushållsekonomisk vinnare, i alla fall inte för mig och min familj, och det är bara att läsa inkomstdeklarationerna för den som inte tror på det. Det är därför mycket orättvist att bli betraktad som en skatteparasit bara för att jag arbetar med att kontrollera och följa upp de hundratals biståndsmiljoner som regeringen givit oss i uppdrag att förvalta. Om biståndet som politikområde anses meningslöst eller rent av kontraproduktivt så är väl saken glasklar: lägg ned hela rasket illa kvickt. Om biståndets förvaltning anses kunna skötas med bättre kontroll och resultat genom lågbetalda volontärer snarare än normalt lönesatta statsanställda, lägg då ned Sida omedelbart. Och, i så fall, säg detta rakt ut istället för att på osakliga grunder, men ändå med avsmak, ifrågasätta anställdas integritet och moral. Biståndssvindleri: Att ta från de fattiga
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-02-22 Biståndsdebatten.se: Röda Korset replikerar "Hanne Kjöller skriver i söndagens DN kritiskt om Röda Korset. Jag har ingen anledning att ifrågasätta hennes egna upplevelser från biståndsvärlden, men det finns även andra erfarenheter." Biståndssvindleri: Att ta från de fattiga
Av Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2012-02-13 Robert: Vad ska styra biståndet om inte mottagarnas behov? Våra egna behov av att kännas oss goda? Gunilla Carlsson avslöjar vänsterbluffen
Av Norrköpings Tidningar
2012-02-13 Viktoria Isaksson: Läs gärna det här blogginlägget: http://www.missioncouncil.se/2012/02/13/intresse_resultat/, "Min uppmaning till Gunilla Carlsson skulle vara att engagera sig i någon kyrka, biståndsorganisation, solidaritetsgrupp etc för att uppleva att det finns stort intresse och engagemang för resultat. Människor lämnar inte ifrån sig sina pengar till bistånd och utvecklingssamarbete för att de inte har något bättre för sig". Gunilla Carlsson avslöjar vänsterbluffen
Av Norrköpings Tidningar
2011-07-25 Hélène Boëthius, ALEF: Katastrofen på Afrikas horn handlar framför allt om långsiktig fattigdom, om konflikter som flyttat om människor och gjort det omöjligt för dem att alls skaffa sig en inkomst. Det är ett område som sedan urminnes tider drabbats av svår torka. Läs t.ex. första Mosebok i Bibeln! Men idag finns alla resurser som behövs för att människor ska kunna hantera ett sådant klimat, odla på ett sätt som vårdar jorden och ger skördar med minimalt med vatten. Om de får rätt utbildning, och om de politiska förutsättningarna finns. Att svenska regeringen tar miljoner kronor avsedda att bekämpa extrem fattigdom och lägger dem i den allmänna potten avsedd för svenska medborgare, i en tid av god ekonomi i Sverige är skandalöst och skamlöst. På vems sida står egentligen Gunilla Carlsson? Tänk på barnen i Afrika
Av Jenny Sjödin, Sundsvalls tidning
2011-07-25 Tom Alberts: Jag läste artikeln. Om jag minns rätt ville regeringen ha mer pengar till UD men det förslaget stoppades av Oppositionen med SDs röst. Varför försöker Sverige alltid synas - nu med Nord Korea som möjligt biståndsland. Ge i stället barnbidrag genom fattiga mödrar i några mottagarländer. Tänk på barnen i Afrika
Av Jenny Sjödin, Sundsvalls tidning
2010-12-06 Bertil Odén: Andreas Carlgren listar ett antal - ofta bra - delar av den svenska klimatpolitiken. Men när det gäller varifrån finansieringen tas försöker han dribbla bort läsarna. Sveriges åtagande om biståndsvolymen är 1,0 procent av BNI, fastlagt i riksdagsbeslut 1968. Det internationella biståndsmålet är 0,7%. I mellanrummet mellan dessa 0,7% och 1,0% får det svenska bidraget till EUs klimatsatsning plats, precis som Carlgren skriver. Men pengarna tas från en redan fastlagd budgetram för biståndet, där alternativanvändningen hade kunnat vara mer resurser till andra biståndsinsatser för att uppnå Millenniemålen i de fattigaste länderna. Så länge det svenska enprocentmålet inte ersätts med det internationella har alltså Carlgren fel när han påstår att "pengarna finansieras inte genom omfördelning av andra biståndsmedel". ”Sverige är en brobyggare mellan fattiga och rika”
Av Andreas Carlgren, Dagens Nyheter
Dela det här: