Civilsamhället

På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Civilsamhället.

Diskussionen om Civilsamhället innehåller:

  • 19 exklusiva debattartiklar
  • 349 debattartiklar
  • 63 dokument
  • 92 evenemang
  • 29 kommentarer

Exklusiva debattartiklar om Civilsamhället (19 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-06-11

Individens frihet ska vara en självklarhet, överallt

Kerstin Lundgren, Biståndsdebatten.se

Individers frihet att bestämma över sitt eget liv utgör grunden för den värld Centerpartiet vill se. Därför står vi upp för enprocentsmålet i biståndet, prioriterar de fattigaste länderna och vill att mer pengar går till lokala aktörer som känner sina samhällen. Lokalt och jämställt deltagande är avgörande för utvecklingen, skriver Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren.Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet, Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2017-11-02

Ohederlig säkerhetspolitisk debatt – ett hot mot demokratin

Agnes Hellström, Biståndsdebatten.se

I den svenska debatten om säkerhetspolitik möts vi i fredsrörelsen allt oftare av personangrepp och grundlösa anklagelser. Försvarsministern med flera använder en retorik där traditionellt kvinnliga egenskaper tillskrivs civilsamhället för att förminska det, skriver Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.Civilsamhället, Fred och säkerhet
2017-06-20

Svensk vapenhandel försvårar för civilsamhällen

Annie Matundu Mbambi m.fl., Biståndsdebatten.se

Det demokratiska utrymmet krymper och röster tystas. Runt om i världen har yttrandefriheten blivit allt mer hotad. Nu måste Sverige ta sitt ansvar och sluta exportera vapen till länder som fängslar människorättsaktivister och begränsar mötesfriheten, skriver Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.Civilsamhället, Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Vapenhandel
2017-05-23

Satsa mer på utbildning om naturkatastrofer i världens skolor

Mariann Eriksson och Agnes Björn, Biståndsdebatten.se

Barn ska vara delaktiga i arbetet med att bygga samhällen som kan stå pall för naturkatastrofer. Det kom världens länder överens om i Sendai 2015. Om vi vill att detta ska bli verklighet måste vi öka biståndet till civilsamhället och arbeta med katastrofriskreducering i världens skolor, skriver Plan International Sverige.Barn och unga, Civilsamhället, Policyramverket för svenskt bistånd, Utbildning
2017-04-03

Replik: Utvecklingseffektivitet och näringslivssamverkan går ihop

Ulrika Modéer, Biståndsdebatten.se

Näringslivssamverkan inom biståndet handlar om att ta vara på de kunskaper, erfarenheter och resurser som näringslivet förfogar över och att katalysera mer, bättre och snabbare förändring. Penny Davies, Diakonia, är oroad över att viktiga principer för biståndseffektivitet kommer att tummas på när OCED DAC nu ser över vilka privatsektorinstrument som ska räknas som bistånd. Sverige verkar med full kraft för att så inte blir fallet, skriver statssekreterare Ulrika Modéer.Biståndets målsättning, Biståndsformer, Civilsamhället, Hållbar utveckling, Näringsliv, Näringslivsbistånd, OECD, UpphandlingArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/nya-reformer-inom-bistandet-bakom-stangda-dorrar/"
2017-03-16

Kvinnoorganisationer nyckel till jämställdhet i Burma

Jenny Hedström & Johanna Kvist, Biståndsdebatten.se

De senaste åren har Burma öppnat upp sig mot omvärlden, men kvinnor utestängs fortfarande från politiska sammanhang. Det är avgörande för landets fortsatta demokratiska utveckling att stärka flickors och kvinnors rättigheter. Sverige bör därför öka stödet till de lokala kvinnoorganisationer vars jämställdhetsarbete redan har lett till verklig förändring, skriver Jenny Hedström och Johanna Kvist från Svenska Burmakommittén.Bilateralt samarbete, Burma, Civilsamhället, Demokrati, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-03-09

Nya reformer inom biståndet bakom stängda dörrar

Penny Davies, Biståndsdebatten.se

Just nu pågår diskussioner inom OECD:s biståndskommitté DAC om vad som ska kunna räknas som bistånd. Idag, den 9 mars, tar kommittén ställning till nya typer av instrument med syftet att öka den privata sektorns deltagande i biståndet. Denna reform kan få mycket stora konsekvenser för biståndet och kräver därför fördjupad diskussion. Annars finns risken att reformen tummar på viktiga principer för biståndseffektivitet, skriver Penny Davies, policyrådgivare i utvecklingsfinansiering på Diakonia.Biståndsformer, Civilsamhället, Näringsliv, OECD, Öppenhet och transparens, Utvärdering
2017-02-23

Sverige – backa upp politisk vilja med SRHR-pengar!

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp, Biståndsdebatten.se

President Donald Trumps återinförande av Global Gag Rule innebär att en stor del av USA:s bistånd till mödrahälsa fryser inne – något som kommer att påverka de som lever i fattigdom mest. Det riskerar att markant öka antalet oönskade graviditeter och leda till att tusentals flickor och kvinnor i världen dör. Nu måste Sverige och omvärlden täcka upp för det minskade biståndet. Därför uppmanar 14 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp regeringen och riksdagen att tillföra nya pengar till vårbudgeten.Budget, Civilsamhället, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2017-01-25

Alla biståndsutgifter ska vara spårbara

Alina Östling, Biståndsdebatten.se

En ny rapport från organisationen Open Government Partnership visar att Sverige har gjort framsteg vad gäller insyn i biståndet, men att det fortfarande finns en rad brister. I synnerhet behövs bättre information om när, till vem och varför biståndsmedel har betalats ut. Regeringen måste också avsätta tillräckliga resurser för att garantera insyn i genomförande och uppföljning av politiken för global utveckling (PGU), skriver rapportförfattaren Alina Östling.Avräkningar, Civilsamhället, Öppenhet och transparens, Politik för global utveckling (PGU), Webbplatsen Openaid.se
2017-01-12

Jakten på traktamente minskar biståndets effektivitet

Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se

Inga workshops utan per diem. Att biståndspengar används till traktamenten för tjänstemän leder inte bara till kostnader som är svåra att försvara, det skapar även fel incitament. Biståndsaktörer behöver mer självkritiskt reflektera kring hur de bidrar till snedvridna belöningssystem, skriver Annie Sturesson. Biståndsformer, Budget, Burkina Faso, Civilsamhället, Resultat, Uganda
2016-06-02

Kampen om rättigheter kan inte vinnas med militära medel

Anna-Karin Johansson, Biståndsdebatten.se

Trots goda avsikter har västvärlden inte åstadkommit säkerhet och utveckling i Afghanistan. En anledning till det är att merparten av det ekonomiska stödet gått till militära insatser. Dessutom har samverkan med militär skadat civila biståndsaktörers trovärdighet, skriver Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Anna-Karin Johansson med anledning av den pågående Afghanistanutredningen. Afghanistan, Civilsamhället, EU, Korruption, Landsbygd, Militärt bistånd, Utvärdering
2016-04-25

Krympande utrymme för civilsamhället kräver motåtgärder

Agneta Gunnarsson, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som det civila samhällets betydelse för utvecklingssamarbetet understryks minskar dess handlingsutrymme. Reaktionerna mot detta har hittills varit trevande, både i Sverige och internationellt. Nu krävs strategiska motåtgärder, skriver Agneta Gunnarsson, författare till en ny rapport om det allt hårdare klimatet för det civila samhället.Avräkningar, Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, SidaI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/krympande-utrymme-for-det-civila-samhallet/"
2015-11-05

Unga måste vara i fokus för att bygga fred

Gideon Ayodo, Biståndsdebatten.se

Trots många biståndsinsatser för att främja fred så fortsätter konflikter att starta världen över. I nästan alla konflikter används unga för att utföra och delta i våldet. Därför borde Sverige, EU och FN satsa på att stödja fredsarbete riktat till unga, skriver organisationen Youth Alive! Kenya.Civilsamhället, Kenya, Sviktande stater
2015-11-04

Vi måste bli bättre på att ställa krav på transparens

Gerda Larsson, Biståndsdebatten.se

En ny rapport från organisationen Charity Rating visar att ideell sektor har sitt mest transparenta år någonsin. Allt fler organisationer väljer att vara öppna med var deras insamlade pengar tar vägen. Men det är fortfarande flera av de stora organisationerna som inte klarar kraven på öppenhet, skriver Gerda Larsson på Charity Rating.Civilsamhället, Öppenhet och transparens, VälgörenhetI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/ge-med-hjarta-hjarna/"
2015-03-10

Resultatjakten förstör biståndet

Erik Pleijel, Biståndsdebatten.se

Biståndets jakt på resultat är ogenomtänkt och kan leda till att det civila samhället undermineras. För att bekämpa fattigdomen borde vi jobba med problemlösning i stället för resultatjakt, skriver biståndsarbetaren och författaren Erik Pleijel.Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, ResultatI artikeln hänvisas till "Navigation i Mångfalden"
2015-02-10

Ramorganisationernas självständiga roll

Sandra Tidefors, Biståndsdebatten.se

I syfte att uppnå regeringens mål om ett resultatstyrt bistånd överväger Sida att öppna upp stödet genom svenska civilsamhällesorganisationer (CSO) så att även internationella aktörer kan ta del av anslaget. Konsekvenserna av ett sådant beslut bör lyftas och diskuteras noggrant, menar Sandra Tidefors. Civilsamhället, Sida
2014-06-09

Regeringens nya biståndspolitik brister i analys och visioner

Gabi Björsson mfl; Biståndsdebatten.se

Regeringens biståndsplattform har för allvarliga brister för att som avsett fungera som den svenska biståndspolitikens övergripande styrdokument. Den saknar omvärldsanalys och visioner om hur en rättvis och hållbar värld ska uppnås. Det är allvarligt, menar Gabi Björsson, Aleksander Gabelic, Kristina Henschen, Jens Orback, Annica Sohlström och Ann Svensén.Biståndspolitiska plattformen, Civilsamhället, Partipolitik
2014-04-30

Frågan är inte hur mycket man tjänar – utan vad man faktiskt gör.

Tidningen Omvärlden släppte i förra veckan sin årliga granskning av chefslöner i biståndsbranschen. Återigen hamnar frågan om ersättningsnivåer på tapeten men vad är egentligen en rimlig ersättning för anställda inom ideell sektor eller som arbetar med bistånd? Charity Rating anser att det är en felformulerad fråga.Civilsamhället, Öppenhet och transparens, Välgörenhet
2013-12-10

Replik: Organisationer tvingas lägga pengar på konsulter

Maj-Lis Follér, Biståndsdebatten.se

Med rapporten "Who is Responsible" vill vi sätta fokus på biståndsgivarnas överdrivna kontroll- och granskningssystem inom civilsamhällesstödet, som riskerar att motarbeta ambitionerna att stärka civilsamhället, främja demokratiutveckling och bekämpa fattigdom. Arne Zetterströms replik tycks handla om stöd till regeringar, vilket vår rapport inte handlar om. Det skriver Maj Lis Follér, docent vid Göteborgs UniversitetCivilsamhället, Forskning och innovation, Landsbygd, Moçambique, Resultat, Utvärdering

Debattartiklar om Civilsamhället (349 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-09-08

Vi har bra koll på biståndet

Ulrika Modéer, Göteborgs-Posten

“Regeringen fäster stor vikt vid att biståndet används på ett korrekt sätt och agerar därefter. Utmaningarna är stora efter 50 år av ockupation och försämrat läge på marken. Fredsansträngningarna står och stampar. Det svenska biståndet [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Civilsamhället, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, PalestinaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/09/04/stoppa-stodet-till-palestinska-terrorister/"
2017-08-06

”Vi kan inte blunda för kärnvapenhotet”

Inge Axelsson m.fl., Svenska Dagbladet

“De kärnvapenfria länderna måste nu visa vägen bort från kärnvapnens dårskap. Sverige bör underteckna avtalet när det blir möjligt (den 20 september) och riksdagen sedan snarast ratificera det.” Civilsamhället, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-07-14

Bistånd får aldrig tumma på moral

Frida Park, Dagen

“Noggrannhet och hög moral är inte en valmöjlighet utan en nödvändighet för kristna bistånds-organisationer som vill behålla givares förtroenden över tid.” Civilsamhället, Välgörenhet
2017-06-30

Drottningens symbolbärande klädsel

Cecilia Wikström, Nerikes Allehanda

“Extremisterna ser medborgarna som en formbar massa, som likt en flock djur kan skrämmas till att springa åt det ena eller åt det andra hållet. Macron baserar hela sin politik på djup respekt för medmänniskan [...]"Good governance", Civilsamhället, EU, Frankrike, Storbritannien
2017-06-14

”Tusentals flickor i Sverige riskerar könsstympning”

Ingela Holmertz m.fl., Svenska Dagbladet

“I Senegal har 4 000 byar nyligen deklarerats fria från könsstympning efter ett mångårigt och målmedvetet arbete. I dag står Sverige inför utmaningar som i århundraden har förekommit i Afrika. Det är därför hög tid att [...]Afrika, Civilsamhället, Eritrea, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Senegal, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Somalia, Sverige
2017-06-13

Femtio år av ockupation

Lena Ag m.fl., Fria Tidningen

“Det arbete för fred och mänskliga rättigheter som görs av oberoende organisationer i Israel och Palestina står idag för det kanske enda hoppet om att en fredlig lösning på konflikten ska nås. Högljutt och kraftfullt [...]Civilsamhället, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2017-06-13

Göran Trogen: Dags ta Global Deal från ord till handling!

Göran Trogen, Dagens Arena

“Avsikten med Global Deal är att »ta itu med utmaningarna på den globala arbetsmarknaden för att göra det möjligt för alla att dra nytta av globaliseringen«. Det är fråga om en global överenskommelse om att [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, FN, Näringsliv
2017-06-02

“RFSU: Polens politiker tar ännu ett kvinnofientligt steg”

Kristina Ljungros, Dagens Arena

“Just nu pågår bakslag över alla människors rätt att fatta beslut om sina kroppar och sin sexualitet. Vi ser det inte minst i Europa och USA genom religiösa grupper, genom nationalistiska rörelser och genom högerpopulister. Starka [...]Barn och unga, Civilsamhället, EU, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Norge, Polen, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård, Spanien, USA
2017-06-01

“Nystart i Europa”

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“EU-kommissionen har alltså föreslagit att en ny så kallad pelare, om sociala rättigheter, ska tillföras det samarbete som redan finns. Det handlar inte om lagstiftning utan snarare om ett samarbete för att formulera minimikrav och [...]Biståndsformer, Civilsamhället, EU, Hälsa, Sociala skyddsnät
2017-05-22

Kvinnor i kläm när utrymmet för civilsamhället krymper

Charlotte Pruth, OmVärlden

“Kvinnorättsaktivister, vi kallar dem femdefenders, drabbas oproportionerligt hårt. Mekanismerna bakom det krympande utrymmet för civilsamhället blir en åtstramning och upptrappning av vad som redan drabbar de kvinnor som driver jämställdheten framåt – sexuella trakasserier, ryktesspridning, [...]Civilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-05-21

Tiden rinner ut för 1,4 miljoner barn

Anna Garvander m.fl., Upsala Nya Tidning

“Just nu pågår den största humanitära katastrofen sedan andra världskriget. Det handlar om en dramatisk hungerkris, i vissa fall svält, i Sydsudan, Somalia, Nigeria och Jemen. Omvärlden vet hur katastrofen skulle kunna stoppas – ändå håller [...]Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen, Nigeria, Somalia, Sydsudan
2017-05-19

Klarar Sverige att axla rollen som föregångsland?

Lars Ohly, Dagens Samhälle

“Vi hoppas att Sverige antar utmaningen att axla rollen som föregångsland för funktionsrätt när det gäller både internationellt engagemang och utveckling av nationell välfärd och social rättvisa.” Civilsamhället, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Personer med funktionsvariation
2017-05-15

Den ryska homofobin dödar

Dagens Nyheter

“Nu måste pressen på Moskva snarare öka. Omvärlden får inte släppa blicken från Tjetjenien, från de lokala förtryckarna och deras uppbackare i Moskva som gör förtrycket möjligt.” Civilsamhället, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Ryssland
2017-05-04

“I dag kan Lundin ge offren upprättelse”

Anna Lindenfors mfl. Aftonbladet

“Mer än 15 år har gått sedan de första anklagelserna om att Lundin Petroleums verksamhet i Sudan bidrog till brutala övergrepp mot civila. Men de drabbade lever fortfarande med sviterna. I dag, på Lundin Petroleums bolagsstämma, [...]Barn och unga, Civilsamhället, FN, Landgrabbing, Landsbygd, Näringsliv, Samhällsgrupper, Sudan, Sverige
2017-04-26

Vi vägrar låta Trump rasera miljökampen

Malena Ernman m.fl., Aftonbladet

“Nästan hela den globala uppvärmningen har skett sedan 1970-talet, och det kommer att gå allt snabbare ifall vi inte lyckas hejda utvecklingen. Genom klimatavtalet i Paris är världen överens om att temperaturökningen ska hejdas väl [...]Civilsamhället, EU, Flykt och migration, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kultur, Sverige, USA
2017-04-21

”EU:s undfallenhet ger Erdoğan legitimitet”

Jesper Bengtsson m.fl., Svenska Dagbladet

“EU måste stå upp för de grundläggande principer om demokrati och mänskliga rättigheter som utgör grunden i samarbetet genom att rikta tydlig kritik mot den turkiska statens auktoritära maktutövning och kräva att rapporter om valfusk [...]Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, TurkietI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/turkiets-forvandling/"
2017-04-19

”Det krävs mer än pengar för att rädda liv i Jemen”

Katrin Kisswani, Svenska Dagbladet

“Ökat finansiellt stöd är givetvis en viktig förutsättning för att förbättra hjälpen till Jemen. Men det krävs mer än pengar. I ett krig där civilbefolkningen betalar det högsta priset och attacker sker mot livsviktiga samhällsfunktioner [...]Civilsamhället, FN, Humanitärt bistånd, Jemen, Sjukvård
2017-04-06

Svenskt bistånd passivt inför krympande utrymmet för Kubas civilsamhälle

Erik Jennische, OmVärlden

“Sedan USA, EU, Sverige och flera andra inledde ett närmare samarbete med den kubanska regeringen 2014, har inte en enda reform av det politiska eller juridiska systemet genomförts för att främja kubanernas medborgerliga och politiska [...]Biståndsformer, Civilsamhället, Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheter, Sida
2017-04-04

“Somaliland: Val uppskjutet på grund av svält”

Lars Ströman, Nerikes Allehanda

“Vår diplomatiska isolering är ett problem. Vi får inget bilateralt bistånd på grund av det. Den hjälp vi får kommer via internationella organisationer. – Isoleringen leder också till att vi inte får investeringar. Så borde det inte [...]Civilsamhället, Fred och säkerhet, Hälsa, Hunger, Klimat & miljö, Somalia, Somaliland
2017-04-03

”Syrien sex år senare. Kriget går vidare.”

Sydsvenska dagbladet

“Vi kan omöjligen acceptera att den sjätte årsdagen kan förvandlas till en sjunde. Det har blivit ett av de längsta och grymmaste krigen i modern tid”, konstaterade FN:s Syriensändebud, den svenske diplomaten Staffan de Mistura, [...]Civilsamhället, EU, FN, Fred och säkerhet, Syrien
2017-04-02

“Vilsen höger möttes på Malta”

Linda Nordlund, Svenska Dagbladet

“”det är de gemensamma värderingarna som gör oss till européer: frihet, rättvisa, solidaritet, individualitet och ansvar.” Och dessa värderingar måste vara vägledande. ”Vi är ett fredsprojekt, och måste därmed ge säkerhet och välstånd till våra [...]Civilsamhället, EU, Näringsliv, Samhällsaktörer
2017-03-12

Sverige bör inte kasta ut flyktingbarn

Anders Lindberg, Aftonbladet

“Politikernas historieskrivning om 2015 är att det var en katastrof. Den verklighetsbilden är en av SD:s största framgångar, men tänker man efter är det faktiskt absurt. Vårt land räddade under 2014 och 2015 ungefär 250 000 [...]Barn och unga, Civilsamhället, Flykt och migration, Migrationsverket, Partipolitik, Sverige
2017-03-02

USA:s terroristjakt hinder för framsteg i Afghanistan

Anna-Karin Johansson, Göteborgs-Posten

“Att bygga upp fragila och konfliktdrabbade stater tar tid. En av de norska utvärderarna, Paal Hilde, konstaterar i vår rapport att omvärlden inte hade någon långsiktig plan för Afghanistans utveckling, fred och uppbyggnad av en [...]Afghanistan, Civilsamhället, Fred och säkerhet, Militärt bistånd, Nato, Politik för global utveckling (PGU), USA, Utvärdering
2017-02-22

Vår utrikespolitik styr vi själva, Lavrov

Dagens Nyheter

“Utvecklingen under Vladimir Putin har tagit en katastrofal riktning. Det drabbar inte minst ryska oppositionella och människorättsaktivister. Desto viktigare att Margot Wallström under sitt besök träffade företrädare för det ryska civilsamhället. Dessa modiga demokratikämpar behöver [...]Civilsamhället, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Ukraina
2017-02-21

“Helt olika bilder”

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“Men man får aldrig glömma vem man har att göra med. På Wallströms program i går stod också möten med människorättsorganisationen Memorial och Center Anna som arbetar mot sexuellt våld mot kvinnor. Båda arbetar under [...]Civilsamhället, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-02-20

Våga markera mot ryssarna, Wallström

Kerstin Lundgren, Aftonbladet

“Auktoritära ledare bygger sin makt genom att trampa ned människors fri- och rättigheter och undanröja de krafter som utmanar. När utrikesministern besöker Moskva krävs klarspråk om de övergrepp som görs mot civilsamhället, politisk opposition, rättsväsendet [...]Civilsamhället, Nato, Press- och yttrandefrihet, Ryssland, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-02-16

Vitryssland: ett år av bakslag för EU:s mjukare linje

John Stauffer m.fl., Svenska Dagbladet

“För ett år sedan upphävde EU sanktioner mot Vitryssland. De hade införts som svar på den vitryska regimens brott mot mänskliga rättigheter, men togs bort utan att människorättsläget hade förbättrats. Civil Rights Defenders kräver att [...]Civilsamhället, EU, Mänskliga rättigheter, Vitryssland
2017-02-02

Frigivande av fackliga kamrater måste gå före ökad Iranhandel!

Amineh Kakabaveh m.fl., Dala-Demokraten

“Arbetarklassens situation i Iran präglas av total rättslöshet, låga löner som ofta helt uteblir, omfattande arbetsplatsolyckor och stor arbetslöshet. Arbetarnas rättslöshet och de låga arbetskraftskostnaderna är samtidigt lockande faktorer för svenska och andra multinationella företags vilja [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, Handelspolitik, Iran, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-02-02

Dags för en ny handelspolitik

Max Andersson, Dala-Demokraten

“Vid en konferens i Rumänien nyligen med 650 småbönder och konsumenter från 40 länder framfördes krav på en ny världshandel som gynnar matsuveränitet i stället för global spekulation med livsmedel. I ett internationellt upprop kallat Namurdeklarationen [...]Civilsamhället, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Rättvis handel, USA
2017-02-01

Stå upp mot populismen och gör 2017 till den positiva aktivismens år!

Robert Egnell, Mänsklig Säkerhet

“Den liberala demokratiska politiska ordningen är i gungning och vi vet inte varför och inte heller vad som behövs för att försvara den. Vi kan dock inte vänta på perfekta analyser och förståelse för fenomenet. [...]Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter
2017-01-30

Underskatta inte “pussy hats” och fem miljoner arga demonstranter!

Evelyn Schreiber, Nerikes Allehanda

“Protesterna och demonstrationerna som vi ser livesändas från Washington, Wisconsin, John F Kennedy International och Norrmalmstorg i Stockholm, de rosa mössorna och t-shirtsen med ”black life matter” – de spelar roll.” Civilsamhället, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-01-30

Dags att hjälpa Rysslands kvinnor

Anders Rehnberg m.fl., Upsala Nya Tidning

“Våra möjligheter att hindra lagen är begränsade men vi kan däremot hjälpa dem som drabbas genom att öka stödet till kvinnorättsorganisationer i Ryssland. Det är något som kan och borde göras nu. Riktig feminism handlar om att [...]Civilsamhället, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Ryssland, USA
2016-12-19

Mänskliga rättigheter i motvind – men regeringen höjer ambitionerna

Annika Ben David, Mänsklig Säkerhet

“Vi kommer nämligen inte att acceptera att MR relativiseras. Idag tar sig stater rätten att tolka MR utifrån sin historia, sin kultur, sin religion eller sin kontext. Här slår regeringen fast att det inget finns [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, HBTQI-personer, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Press- och yttrandefrihet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-15

”Nu tar vi ett helhetsgrepp om svenskt bistånd”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“När vi klev in på Utrikesdepartementet hösten 2014 hade åtta viktiga år förlorats i dialogen mellan biståndets aktörer, forskningen, expertisen å ena sidan, och regeringen å andra sidan. Vi ser värdet i ett brett engagemang [...]Civilsamhället, Demokrati, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Policyramverket för svenskt bistånd
2016-12-13

”Mitt besök fördjupar relationen med Palestina”

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Vi kommer att diskutera en rad frågor, som vikten av demokratisk utveckling i Palestina, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Jag kommer att ta upp det civila samhällets nyckelroll, samt vikten av att bekämpa korruption, [...]Bilateralt samarbete, Civilsamhället, Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Palestina
2016-12-07

“Kan Sveriges militära närvaro i Afghanistan ha orsakat ett kompromissande med folkrätten?”

Kajsa Johansson, OmVärlden

“Det är av största vikt att [regeringens utvärdering för den samlade svenska insatsen i Afghanistan] går bortom de mest omedelbara och till stor del tekniska aspekterna av samarbete och samverkan mellan olika aktörer. Det mest avgörande [...]Afghanistan, Civilsamhället, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Sverige, Utvärdering
2016-12-07

”Kvinnor måste inkluderas för en hållbar fred”

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Först: inkludera kvinnorna. Stöd kvinnor som fredsbyggare. Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan kvinnors deltagande i freds­processer och ett fredsavtals hållbarhet. Vi kan inte längre motivera att halva befolkningen utesluts från samtal om [...]Civilsamhället, Colombia, Fred och säkerhet, Kvinnor, Multilateralt samarbete
2016-11-24

Vita hjälmarna kämpar mot bomber och propaganda

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Vita hjälmarna är ett utmärkt exempel på dagens informationskrig, där tvivel sås överallt av resursstarka men dolda avsändare. Men om en organisation av civilpersoner är först på plats och med bara händerna gräver fram barn [...]Civilsamhället, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-11-12

Ryssland: “Varför överger ni oss nu?”

Joanna Kurosz, Svenska Dagbladet

“Det låter trivialt, men den bästa garantin för att Sverige ska vara säkert för angrepp från Ryssland är att landet är en demokrati som respekterar mänskliga rättigheter. Så om man menar allvar med att försvars- [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige
2016-10-28

Det finns inget andrum – varken i flykt eller kamp

Gabriel Johansson m.fl., ETC

“En folkkampanj med 68 000 namninsamlingar lämnades över till riksdagen några dagar innan omröstningen. 22 av 22 remissinstanser totalsågade regeringens asylpolitik. […] När en stor majoritet av de folkvalda riksdagsledamöterna aktivt väljer att ignorera civilsamhället, är det [...]Asylrätt, Civilsamhället, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter
2016-10-05

Vad lovade regeringens sändebud på Kuba?

Lars Kriss, Ystads Allehanda

“Vilka länder som röstande in Sverige i FN:s säkerhetsråd blir aldrig offentligt. Precis som så mycket annat i FN var omröstningen hemlig. Däremot vet vi att Utrikesdepartementet spenderade mer än 20 miljoner på Sveriges kampanj. Den [...]Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Kuba, Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-09-30

Sveriges kubastrategi ett svek

Erik Jennische, OmVärlden

“När regeringen offentliggjorde Sveriges nya biståndsstrategi med Kuba förklarade biståndsminister Isabella Lövin att ”genom dialog och samarbete kan vi främja demokrati och mänskliga rättigheter i landet”. Detta är en klyscha som alltid snurrat i utrikes- och biståndspolitiken, men som alldeles [...]Civilsamhället, Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/29/kuba-pa-ratt-vag-nu-satsar-vi-90-miljoner/"
2016-09-29

”Naivt av regeringen att ge bistånd till Kuba”

Erik Jennische, Svenska Dagbladet

“Den fråga som Isabella Lövin och Margot Wallström […] måste svara på är: Tror ni att den sittande kubanska regeringen går att övertyga om att förändra de lagar som omöjliggör respekt för mänskliga rättigheter och demokrati? Om [...]Civilsamhället, Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/29/kuba-pa-ratt-vag-nu-satsar-vi-90-miljoner/"
2016-09-29

Kuba på rätt väg – nu satsar vi 90 miljoner

Isabella Lövin m.fl., Aftonbladet

“Sverige har länge varit en tydlig röst för demokrati, mänskliga rättigheter och reformer, på Kuba och andra länder där dessa rättigheter helt eller delvis är satta på undantag. Vi gör det bland annat genom dialog [...]Civilsamhället, Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheter
2016-09-22

Dags att samarbeta med diktaturen

Martin Schibbye, Expressen

“Det kanske låter naivt att komma med kasperdockor till ett land som enligt en FN-kommitté begår brott mot mänskligheten, tvingar en hel generation ungdomar att fly och familjer att sätta sina barn i rangliga båtar [...]Civilsamhället, Dawit Isaak, Eritrea
2016-09-21

Ett globalt slag i luften

Karl Sigfrid, Svenska Dagbladet

“Det är oklart om Löfven tror att det något fluffiga initiativet ska förändra människors verklighet runt om i världen eller om den tänkta publiken är svenska folket, som ska känna att de har valt en [...]Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv
2016-09-12

Dags att avliva myterna om ickevåld

Joel Halldorf m.fl., ETC

“Hur kan omvärlden bli bättre på att stödja de modiga individer och grupper som vågar utmana makten, så att de bättre kan stå emot regimers repressiva motåtgärder? Hur kan vi förmå människor att varken resignera [...]Civilsamhället, Diktaturer, Fred och säkerhet
2016-09-06

Så kan Sverige främja hållbar fred i Colombia

Lisa Sjöblom m.fl., Mänsklig Säkerhet

“Sverige bör fortsätta att ge sitt politiska och finansiella stöd till fredsdialogen, men samtidigt stärka sitt stöd till fredsbyggande underifrån via civilsamhället, med fokus på särskilt utsatta grupper i de regioner som drabbats hårdast av [...]Civilsamhället, Colombia, Fred och säkerhet, Landsbygd, Mänskliga rättigheter
2016-07-30

Sverige måste höja rösten i HBTQ-frågor

Isabella Lövin, Margot Wallström, Aftonbladet

Ofta råkar hbtq-personer särskilt illa ut när krig och konflikter blossar upp, en tendens som tyvärr stärkts på senare tid. Därför är det viktigt att Sverige utnyttjar sin roll som en av världens största biståndsgivare [...]Civilsamhället, HBTQI-personer, Okategoriserade, Utrikesdepartementet
2016-06-09

Kvinnor utesluts från dialog om Boko Haram

Tove Ivergård, Mänsklig Säkerhet

“Den tysta acceptansen av att maktens män och militär har monopol på säkerhetspolitik måste få ett slut. IKFF Nigeria tillhör dem som arbetar varje dag runt om i landet för att bygga faktisk fred, genom [...]Civilsamhället, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Nigeria, Resolution 1325
2016-06-07

”Lägg in en högre växel Lövin”

Hans Linde, OmVärlden

“Det är nu tretton år sedan riksdagen antog PGU, Politik för Global Utveckling, med syfte att göra svensk politik mer samstämmig. Trots det ser vi fortfarande alldeles för många exempel på hur handels-, jordbruks- och [...]Avräkningar, Civilsamhället, Kapitalflykt, Kvinnor, Politik för global utveckling (PGU), Vapenhandel
2016-06-07

”Behåll Right Livelihood-priset i riksdagen”

Robert Hårdh m.fl., SVT Opinion

“Vi utgår från att riksdagsstyrelsen även fortsättningsvis väljer att upplåta riksdagens lokaler för att hedra några av världens viktigaste människorättsförsvarare. Allt annat vore ett stort misstag som riskerar att få negativa konsekvenser för kampen mot förtryck [...]Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter
2016-06-07

”Idrotten och facket ense om villkor för schysta mästerskap”

Björn Eriksson m.fl., Dagens Nyheter

“Rent spel och schysta villkor är grundstenar som idrotts- och fackföreningsrörelsen vilar på. Men gång på gång har vi sett hur respekten för dessa värden åsidosätts och utmanas när stora internationella mästerskap förläggs i länder [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, Idrott, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2016-06-02

Nu kan vårt bistånd granskas bättre igen

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Vi vet att debatt och granskning föder utveckling, inte minst i utvecklingssamarbetet. Ett civilsamhälle som vågar kritisera regeringen, är dessutom ett tecken på en välfungerande demokrati. När vi nu stärker arbetet med mänskliga rättigheter och [...]Civilsamhället, Mänskliga rättigheter, Sida
2016-05-27

Hopp i en pessimistisk tid

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Den goda känslan efter [Oslo Freedom Forum] föds också av exemplen på människors styrka och påhittighet, på hur nya hjul uppfinns. Den är viktig att bära med sig i en tid av pessimism över hur friheten krymper [...]Civilsamhället, Demokrati, Kultur, Mänskliga rättigheter
2016-05-25

”Fel att riksdagen portar Right Livelihood-priset”

Eva-Lena Jansson m.fl., Svenska Dagbladet

“Ceremonin i riksdagen ger förföljda pristagare stärkt skydd mot hot och våld. De senaste åren har handlingsutrymmet för individer och civil­samhälles­organisationer minskat runt om i världen. Många pristagare verkar för demokrati, jämställdhet och respekt för mänskliga [...]Civilsamhället, Mediabevakning
2016-05-25

Företagens ansvar – och svenska statens?

Aron Lindblom, Mänsklig Säkerhet

“Guatemala kan tyckas långt borta från Sverige, men på senare år har den juridiska utvecklingen ifråga om staters så kallade ”extraterritoriella skyldigheter” gått framåt. Fortsätter det åt samma håll skulle svenska staten i framtiden kunna ställas till [...]AP-fonderna, Civilsamhället, Guatemala, Mänskliga rättigheter, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/05/10/foretagens-ansvar-ofta-en-fraga-om-godtycke/"
2016-05-10

Företagens ansvar – ofta en fråga om godtycke

Anna Tibblin, Mänsklig Säkerhet

“Det pågår ett otal våldsamma markkonflikter i Guatemala där nationella och internationella företag som bedriver gruvdrift, vattenkraftsutbyggnad eller andra megaprojekt befinner sig i konflikt med lokalbefolkningen. Myndigheter och företag struntar i att följa internationellt överenskomna [...]Civilsamhället, Guatemala, Honduras, Landgrabbing, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Urfolk
2016-05-05

Sårade och sjuka – krigets nya offer

Melker Måbeck, Svenska Dagbladet

Katastroforganisationer som Röda Korset arbetar nu under ytterst svåra förhållanden. Det är hög tid att agera. Tillsammans med staterna och FN kan vi göra mycket för att vända utvecklingen. Civilsamhället, Sjukvård, Sviktande stater, Syrien
2016-05-04

Nu tystas de sista fria rösterna i Ryssland

Robert Hårdh, Svenska Dagbladet

“Flera internationella aktörer drar tillbaka sitt stöd till ryska människorättsförsvarare och oberoende organisationer. Internationella organisationer som arbetar i landet hotas av lagstiftning som stämplar både inhemska och internationella organisationer som ”utländska agenter”, vilket kan innebära [...]Civilsamhället, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Ryssland
2016-05-03

Enbart asyl till assyrier löser inte problemet

Gabriel Yousef, OmVärlden

“Sverige kan bistå på flera konkreta sätt som skulle leda till positiva efterverkningar i form av minskat asyltryck i Sverige. Samtidigt skulle man kunna hjälpa fler assyrier på sikt – allt till en bråkdel av [...]Civilsamhället, Flykt och migration, Irak, Mellanöstern, Militärt bistånd, Syrien
2016-04-13

”Har vi modet att publicera våra misslyckanden?”

Anne-Birgitte Albrectsen, OmVärlden

“Genom att vara mer öppna mot de flickor och pojkar som Plan International vill stärka blir vi mer ansvariga gentemot dem. Deras feedback kan också hjälpa oss att förbättra våra program och det ömsesidiga utbytet [...]Budget, Civilsamhället
2016-03-30

Muslimer vanligaste terroroffren

UNT

Den stora uppmärksamheten för påskdådet i Lahore beror naturligtvis på terrordådet i Bryssel i förra veckan. När terrorn når Europa, som i Paris i november och nu i Bryssel, ökar medvetenheten drastiskt hos européerna. Barn och unga, Civilsamhället, EU, Islamiska Staten (IS), Mänskliga rättigheter, Pakistan, Religion, USA
2016-03-16

Städer måste gå före

Håkan Wirtén m.fl., Värmlands Folkblad

“Med FN:s globala klimatavtal COP21 har vi nu en internationell överenskommelse som slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader. Ett stort ansvar vilar på världens städer.” Civilsamhället, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Urbanisering / hållbara städer
2016-03-03

Denna regering vet värdet av ett fritt civilsamhälle

Isabella Lövin, OmVärlden

“Vi verkar för att vidga det demokratiska utrymmet och vi ska vara en tydlig motkraft till den våg av repressiva åtgärder vi ser världen över. Vår ambition är klar. Människorättsförsvarare, nätaktivister, journalister, och civilsamhällesorgansationer får [...]Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/01/sverige-stoppar-viktigt-stod/"
2016-03-01

”Sverige stoppar viktigt stöd”

Robert Hårdh, OmVärlden

“Samtidigt som vi ser en starkt negativ trend med minskat utrymme för civila samhället globalt, drar Sverige ned på stödet till viktiga organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter.” Civilsamhället, Kuba, Mänskliga rättigheter, Moldavien
2016-02-28

“Attityder förändras”

Birgitta ohlsson, Uppsala Nya Tidning

“I dag är det 48 länder som totalförbjuder barnaga. Men en studie som genomförts av FN visar att uppemot 80 procent av världens barn utsatts för aga i hemmet. I skolor i världen är också [...]Barn och unga, Civilsamhället, FN, Kultur
2016-01-11

En vansinnig markering från regeringen att ta bort gåvoavdraget

Robin, A. Håkansson, Sundsvalls Tidning

“I en tid då volontären blir utsedd som årets svensk och när hjälpbehoven är enorma, väljer regeringen att göra en ideologisk markering som inte kan beskrivas som något annat än totalt vansinne utan något rationellt [...]Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Välgörenhet
2015-12-22

Det går bra för Sverige. Nu måste politiken omprövas.

Sydsvenskan

I EU ligger skillnaden i arbetslöshet mellan utomeuropeiska medborgare och landets egna medborgare på i genomsnitt cirka 10 procentenheter. I Tyskland är skillnaden ungefär 7 procentenheter. I Sverige närmar sig detta arbetslöshetsgap 25 procentenheter. Civilsamhället, EU, Näringsliv, Partipolitik
2015-12-08

På rätt väg i Paris?

Stina Bergström, Värmlands Folkblad

“Men förändringen börjar inte i Paris, utan i Värmland. Inför klimatmötet i Paris startade regeringen initiativet Fossilfritt Sverige. Det är ett initiativ som har väckt uppmärksamhet världen över. När vår klimat- och miljöminister Åsa Romson [...]Civilsamhället, Departement och myndigheter, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-12-06

”Våga ta Jesus på orden, Siewert”

KG Hammar, SVT Opinion

“Om ondskans ambassadörer och krigare idag heter ISIS, så hette de igår Al Qaida. Och de terroristerna skulle ju också bombas. Den mesta forskningen i fred och konflikt ser ett samband mellan insatserna i Afghanistan och [...]Civilsamhället, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Syrien
2015-11-19

”Terroristerna kan inte stoppa klimatrörelsen”

Annika Jacobson, Svt Opinion

“Klimatförändringen skapar svält, torka, fattigdom, klyftor och konflikter. Den skapar social oro som är en grogrund för missnöje som exploateras av andra intressen, ibland med katastrofala följder. Spegelbilden av detta är att arbetet mot klimatförändringen [...]Civilsamhället, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-16

”Så ska vi tackla IS och kriget i Syrien”

Robert Egnell, Svenska Dagbladet

“Akta er för de som presenterar förvillande enkla eller billiga lösningar på konflikten i Syrien. Att från luften besegra IS och avlägsna Assad, eller att stärka lokala stridande parter, kommer inte att leda till fred. [...]Civilsamhället, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd, Syrien
2015-11-10

”Mindre än två procent av det humanitära biståndet går till lokala aktörer”

Hana Al-Khamri, OmVärlden

“Lokala civilsamhällesorganisationer spelar en viktig roll för att skydda mänskliga rättigheter och verka för fred, rättvisa och frihet. Trots detta drar de internationella givarna ner på det livsupprätthållande stödet till en här typen av lokala [...]Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Jemen
2015-11-05

”Fristående volontärer gör hjälporganisationernas jobb”

Igor Kubát, SVT Opinion

“Dessa människor varav flest offer är barn dör eftersom Europas och världens ledare inte kan komma överens. De dör eftersom EU är handlingsförlamat. Det jag undrar är vad vi har EU till om inte för att [...]Civilsamhället, EU, Samhällsaktörer, Syrien, Turkiet
2015-09-09

“Solidariteten sätter press på integrationen”

Jasenko Selimovic, Göteborgs Posten

“Sverige och EU har förändrats. Nationalistiska rörelser och partier vinner mark för att vi andra inte vet hur vi ska hantera globaliseringen och dess migrationer. Men antingen kommer EU och Sverige att anpassas till en [...]Civilsamhället, EU, Flykt och migration, OECD
2015-07-21

Samarbete för en hållbar utveckling

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“I höst samlas världens ledare i FN för att sy ihop den nya utvecklingsagenda som brukar kallas post 2015. Det civila samhället har en viktig roll som aktör, kunskapsspridare och opinionsbildare för att FN och [...]Civilsamhället, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Post-15
2015-07-06

Kriserna tar inte semester

Torsten Nilsson, Värmlands folkblad

Sedan kan man fråga sig om man över huvud taget bör turista i ett land som inte respekterar mänskliga rättigheter och där den folkvalde presidenten sitter i fängelse i väntan på en politiskt motiverad dödsdom. [...]Civilsamhället, Mänskliga rättigheter
2015-07-06

Melin mot Melin – en inre kamp?

Tove Lifvendahl, SvD

En parallell är den efterkloka, men också för många outhärdliga, utvärderingen av svensk biståndshistoria. Alla insatser och pengar är satsade med den största vilja att göra gott och rätt – men har dessvärre ibland givit [...]Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Humanitärt bistånd, SamhällsaktörerI artikeln hänvisas till "Bidrar Sverige ill döden på medelhavet "
2015-07-02

Så stärker vi demokratin

Isabella Lövin

“I dag på plats i Almedalen beslutar regeringen om ett förstärkt samarbete med civilsamhället i Sverige för att minska fattigdomen och förtrycket i världen. Tillsammans med organisationer har vi tagit fram gemensamma åtaganden för stärkt [...]Civilsamhället
2015-06-18

”Avtalet missar romska hjälporganisationer”

Fredrick Federley m.fl. Svenska Dagbladet

Allt fler ser hur bristerna i användningen av EU-medlen i kombination med bristande förmåga och vilja från den rumänska regeringen fortsatt håller många romer kvar i misär och utsatthet. Centerpartiet har därför bland annat föreslagit en [...]Civilsamhället, EU, Romernas rättigheter, Rumänien
2015-05-22

Svenska freds sprider nationalism

Kajsa Ekis Ekman, Dagens ETC

“Väst har alltid gått i krig med svärdet i ena handen och bibeln i den andra. Vår tids bibel heter kvinnor, hbtq och demokrati. Vi tror verkligen att vi inte gör något av egenintresse, vi [...]Afrika, Civilsamhället, EU, Fred och säkerhet, Handelspolitik, HBTQI-personer, Kina, Ryssland, USA
2015-04-22

Smart svenskt stöd till Burkina Faso

Sten Hagberg, Upsala Nya Tidning

“Flera organisationer som fått svenskt stöd var drivande i revolutionen i höstas och är i dag fortsatt viktiga aktörer. I december gav Sida via Diakonia ytterligare stöd till projekt som främjar en fredlig, demokratisk övergång. Sverige [...]Burkina Faso, Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd
2015-04-15

Straffa inte dem som vill hjälpa nödställda

Maria Ros Jernberg m.fl., Aftonbladet

Ett avskaffande av reformen skulle därför vara djupt olyckligt. Försiktiga beräkningar pekar på att intäkterna till godkända organisationer kommer att minska med 250 miljoner kronor per år. Det skulle vara ett mycket hårt slag mot [...]Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Partipolitik, Välgörenhet
2015-03-14

Ge mer stöd till ryska människorättskämpar

Robert Hårdh m.fl, Expressen

Utrikesminister Margot Wallström har deklarerat att hon tänker föra en feministisk utrikespolitik. Detta innebär ett ökat fokus på den enskilda människans säkerhet, snarare än statens, och långsiktighet för att förebygga konflikter. Denna ansats är välkommen och [...]Civilsamhället, Mänskliga rättigheter, Ryssland
2015-02-04

Ta FN:s kritik på allvar – så kan Sverige bli ett bättre land för barn och unga

Kattis Ahlström m.fl, Dagens Nyheter

“Vi välkomnar att FN:s barnrättskommitté ställde många frågor om hur Sverige säkerställer att det svenska biståndet verkligen genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Kommittén påtalade att Sverige kan stärka detta arbete ytterligare genom att göra barnkonsekvensanalyser av [...]Barn och unga, Civilsamhället, FN, Jämställdhet, Kommunbistånd, Samhällsaktörer, Samhällsgrupper, Sociala skyddsnät
2015-01-07

Stå upp för religionsfriheten

Mohammed Tahir m.fl, Uppsala Nya Tidning

“De senaste månaderna har flera attacker skett mot moskéer runtom i Sverige. Det har tyvärr inte lett till någon större debatt om Islamofobi, antimuslimism eller diskussioner om hur sådant kan förebyggas. Det är viktigt att vi [...]Civilsamhället, Flykt och migration, Kultur, Religion
2014-12-13

”90-kontot ingen garanti för att hjälpen faktiskt når fram”

Gerda Larsson, Dagens Nyheter

Givare vill veta att deras bidrag gör skillnad och det kräver att ideella organisationer rapporterar nyttan och värdet av sitt arbete – inte bara sina kostnader. Därför behöver nuvarande märkning kompletteras för att fungera som ett [...]Civilsamhället, Resultat, Välgörenhet
2014-12-08

Biståndsorganisationer behöver lokala partners

Per Byman, Aftonbladet

“Alla biståndsorganisationer som främjar ett syfte även utanför biståndsvärlden (det kan vara kyrkliga organisationer eller till exempel fackliga) måste beskriva hur de säkerställer att de inte blandar ihop t ex mission och bistånd.” Civilsamhället, Resultat, Samhällsaktörer, Utvärdering, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "Vet du vart pengarna du ger till Musikhjälpen går? "
2014-10-13

Sverige ska ligga i framkant

Isabella Lövin, Aftonbladet

Starka fackföreningar är ett centralt instrument för en rättvis fördelning av resurser och för hållbar utveckling. När människor organiserar sig, kräver sina rättigheter och rimliga arbetsvillkor kan de förändra maktstrukturer och därmed hela samhällen. … Det [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sociala skyddsnätArtikeln är en replik på: "Mänskliga rättigheter i arbetslivet under attack"
2014-10-07

Mänskliga rättigheter i arbetslivet under attack

Per-Olof Sjöö m.fl. Aftonbladet

Detta är oacceptabelt. För att utrota fattigdomen i världen behövs inte bara fler jobb, utan jobb med anständiga villkor och löner det går att leva på. För att en förändring ska ske måste ILO:s agenda [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, FN, Klimat & miljö, Näringsliv, Sociala skyddsnätI artikeln hänvisas till dokumentet: "Human Development Report 2014"
2014-09-16

Några frågor för den nya biståndsministern

Sten Rylander m.fl, OmVärlden

Välkommen till posten som ny biståndsminister! Valresultatet visar att du – vem du än är – med all kraft måste stå upp för principen om alla människors lika värde. Vi i det svenska civilsamhället förväntar oss [...]Avräkningar, Civilsamhället, Gröna fonden, Jämställdhet, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2014-08-30

Vi kan inte bara se på när folk mördas

Peter Franke, Värmlands Folkblad

“Världssamfundet står handfallet. Först inför diktatorn al-Assads folkmord, sedan inför galningarna i Islamiska staten, som fullständigt saknar respekt för människovärde och som dagligen begår bestialiska övergrepp och mord i både Syrien och Irak.” Asylrätt, Civilsamhället, EU, Flykt och migration, FN, Irak, Islamiska Staten (IS), Syrien
2014-08-13

Det behövs en ny folkrörelse för fred

Thage G. Peterson, Göteborgs-Posten

“Om Sverige på nytt skall bli ett land som förespråkar fred före krig så måste vi åter lyfta fram de fredliga lösningarna i det internationella umgänget. Sverige måste återgå till de fredliga vägarna med samtal, [...]Afghanistan, Civilsamhället
2014-07-05

Olle Törnquist: Riskabelt vägval i Indonesien

Olle Törnquist, Dagens Arena

“Men Indonesiens akilleshäl är bristen på landsomfattande organisationer utifrån städernas fattiga och arbetarnas, böndernas, medelklassens och de produktionsinriktade affärsmännens intressen. Ledarna är inte ens kapabla att bygga ett alternativt parti med rätt att delta i [...]Civilsamhället, Demokrati, Indonesien
2014-06-27

Biståndsbranschen får betalt för lobbyism

Jenny Nordberg, Svenska Dagbladet

“Hos dem som arbetar i biståndsbranschen hörs ofta ett missnöje och en oro för att svenskar inte känner till de goda effekter bistånd har. De tycker att journalister borde berätta mer om allt bra som görs. Men [...]Civilsamhället, Informationsanslaget, Mediabevakning, Resultat
2014-04-15

FI sviker flickor i Irak

Jenny Sonesson mfl, Aftonbladet

“Men för sanna feminister är det självklart att alla människor omfattas av de mänskliga rättigheter, oavsett var på jorden man lever och oavsett vilken kultur eller religion man råkat födas i. Kvinnors och flickors grundläggande rättigheter [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Civilsamhället, EU, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2014-03-31

Staten är inte samhället

Dagens Nyheter

“I dag måndag kommer Gates till Sverige för att diskutera bidrag och bistånd. Summan som Gates ger bort är mer än hälften så stor som det årliga svenska biståndet. Sedan starten har Microsoftgrundaren och hans [...]Biståndsformer, Civilsamhället, Välgörenhet
2014-03-23

Exxon förbereder nästa oljekatastrof i Arktis

Dima Litvinov, Svenska Dagbladet

“Olyckor kommer att ske, de kan inte städas upp och de orsakar långvariga skador, som är omöjliga att återställa. Vi måste få ett slut på vårt koldioxidbehov och ställa om till ett hållbart samhälle. Låt oss lära [...]Civilsamhället, Klimat & miljö, Näringsliv
2014-03-07

2014 står jämställdhetsarbetet vid ett vägskäl

Margareta Winberg m.fl. SVT Debatt

“Sverige har återkommande fått kritik på en rad områden vid granskningar utifrån FN:s kvinnokonvention och handlingsplanen från Peking. FN:s kvinnokonvention är fortfarande okänd för många.” Civilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Post-15, Samhällsgrupper
2014-02-02

Tortyr som inte får glömmas

Sydsvenskan

“Ännu ett krig eller krigsliknande tillstånd vore en humanitär katastrof i ett område där respekten för liv och rättigheter redan är satt på undantag. Vad som utmärker fallen av tortyr och försvinnanden är, enligt ten [...]Civilsamhället, Mänskliga rättigheter, Ryssland
2014-01-29

Amnesty är helt fel ute

Mikael Gustafsson, Malin Björk, Aftonbladet

Förra veckan antog Europaparlamentets Jämställdhetsutskott en rapport som förespråkar den nordiska modellen med att kriminalisera sexköp.  Sverige, Island och Norge är inspirationen. I Frankrike är en liknande lag är på gång och även Belgien och Irland [...]Civilsamhället, Europa, Kvinnor, Människohandel
2014-01-13

Det är inte censur att inte subventionera

Hillevi Engström, Svenska Dagbladet

“Regeringen välkomnar opinionsbildande verksamhet eftersom Sverige självklart ska ha åsiktsfrihet och en fri press. Det är grunden i en demokrati. Att inte subventionera civila organisationers opinionsbildande verksamhet är inte censur. Av regeringens strategi för informations- [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), Civilsamhället, InformationsanslagetArtikeln är en replik på: "Slopa censuren i biståndet"
2014-01-12

Slopa censuren i biståndet

Jesper Bengtsson, Svenska Dagbladet

“I samband med en sådan ny strategi bör den nuvarande biståndsministern Hillevi Engström se till att slopa de regler som i praktiken inneburit att yttrandefriheten minskat. Att det civila samhällets rätt att både informera och [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), Civilsamhället, Informationsanslaget
2014-01-05

Sverige kan bli en radikal röst för Kongo

DR DENIS MUKWEGE mfl, Svenska Dagbladet

“Vi har lång erfarenhet av biståndsarbete på plats i landet. Just nu pågår flera processer som ger möjlighet till positiva förändringar…I februari undertecknade elva afrikanska stater ett fredsavtal för Kongo i Etiopiens huvudstad Addis Abeba…Samtidigt arbetar [...]Civilsamhället, EU, FN, Kongo
2013-11-28

För mycket kontroll undergräver biståndet

Håkan Thörn mfl; Svenska Dagbladet

“Vår studie visar emellertid att även för mycket kontroll kan undergräva biståndsarbetet. En vanlig kritik mot biståndets organisation har varit att medel ofta absorberas av trögrörliga statliga byråkratiska system i mottagarländerna. I dag finns det [...]Civilsamhället, Forskning och innovation, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Who is Responsible?"
2013-11-07

Johan Norberg svarar Greenpeace om GMO

Johan Norberg, Svenska Dagbladet

“Det är bra att MASIPAG:s extremism nu får Greenpeace Sverige att ta avstånd från dem, men då har de ett rejält renhållningsarbete att ta itu med i de egna leden. Även efter attacken har Greenpeace [...]Civilsamhället, Forskning och innovation, Jordbruk, Sida, WHOArtikeln är en replik på: "Svar till Johan Norberg om GMO-grödor"
2013-11-06

Svar till Johan Norberg om GMO-grödor

Annika Jacobson, Svenska Dagbladet

“Att framhäva en gröda som en enskild lösning på ett så mångfasetterat problem som världssvälten är både ensidigt och vilseledande, samt förminskar både orsaker och lösningar till detta oerhört allvarliga problem. Världshälsoorganisationen WHO nämner inte [...]Civilsamhället, Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Sida, WTOArtikeln är en replik på: "Miljöaktivister missar mänsklighetens chans"
2013-11-04

Miljöaktivister missar mänsklighetens chans

Johan Norberg, Svenska Dagbladet

“Sida-stödda MASIPAG, som stödjer vandaliseringen och utreds i samband med den, vill liksom Greenpeace stoppa riset för att det är genetiskt modifierat, vilket de hävdar är hälsofarligt. På tisdag lär folket i den amerikanska delstaten Washington [...]Civilsamhället, Forskning och innovation, Jordbruk, Sida
2013-10-08

Bi­stånd ska vara bi­stånd

Dan Andersson, Skånskan

“Säg krasst, jag gis­sar, att 30 pro­cent av det stat­li­ga bi­stån­det inte an­vänds ef­fek­tivt. Det är ändå för­svar­ligt att ge of­fent­ligt bi­stånd för det har en oslag­bart låg kost­nad för in­sam­ling och ad­mi­nist­ra­tion och kon­troll [...]Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Välgörenhet
2013-09-27

Lönepengar ur biståndsbudgeten går till fler än bara ministrar

Borås Tidning

“Men det kan också vara av intresse i sammanhanget att påpeka att det finns andra aktörer som också får sina löner ur samma påse. En av regeringens och Carlssons argaste kritiker är Bo Forsberg, generalsekreterare för [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Gunilla Carlssons löneskandal 2013
2013-09-22

Svenska folket redo att göra mer för klimatet

Karin Stenmar mfl; Svenska Dagbladet

“Högljudda klimatskeptiker kan ibland ge intryck av att dramatiken överdrivs. Men det är inget som vanligt folk köper. Tvärtom. Enligt en färsk Sifoundersökning tror tre av fyra svenskar, 75 procent, att den bild som förmedlas [...]Civilsamhället, FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö
2013-08-25

EU måste stötta rysk demokrati

Krister Eduards, Svenska Dagbladet

“Men nedmonteringen av demokratin i Ryssland är till stor skada för landet och dess utveckling. Reformerna har avstannat. Gjorda reformer rivs upp. Korruptionen ökar ytterligare. Ryska kritiker varnar för en hotande stagnation. Den demokratiska oppositionen, [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, Korruption, Mänskliga rättigheter, Ryssland
2013-08-23

Så kan du hjälpa Syriens kvinnor

Karin Pettersson, Aftonbladet

“Vi har valt att stödja Syriens kvinnor. I dag är deras röster tystade, i mediernas rapportering syns de bara som offer, nästan aldrig som aktörer. De har inte den politiska makten. De ges inte utrymme i [...]Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Kvinnor, Syrien
2013-08-21

Tragiskt att Läkare utan gränser åker hem

GUNILLA VON HALL, SVD

“I förrgår uppmärksammades detta under FN:s humanitära världsdag. Återigen debatterades varför hjälporganisationer oftare blir måltavlor i konflikter. Tyvärr är ett skäl att många inte längre ses som neutrala aktörer utan del av västerländska politiska agendor [...]Civilsamhället, Somalia
2013-07-28

Sydafrika behöver alternativ

Håkan Holmberg, Uppsala Nya tidning

“Landets nuvarande president, Jacob Zuma, har inte alls samma ställning som sina företrädare och konflikterna inom ANC tenderar att bli konflikter om tillträde till de fördelar som själva maktpositionen ger. Det är inte förvånande att Sydafrika [...]Civilsamhället, Korruption, Sydafrika, Utbildning, Världsbanken
2013-07-14

Så demokratiseras Afrika

Håkan Holmberg, UNT

“Statistik i Afrika kan inte jämföras med statistik i Sverige. Men många av de statistiska uppgifter som finns antyder ändå att något viktigt håller på att hända. Fler barn går i skola än för tio [...]Afrika, Civilsamhället, Senegal
2013-06-25

Stärk kvinnornas roll i det afghanska samhället

Lotta Hedström, m.fl., Aftonbladet

“Det afghanska parlamentet, Wolesi Jirga, består till 25 procent av kvinnor och det uppnås med hjälp av kvotering. (…) Relationen mellan civilsamhället, utbildning för kvinnor och demokratibygge är tydlig. Det är inte möjligt att skapa [...]Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, FN, Kvinnor, Landfokusering, Nato, Projektstöd, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "UN Security Council Resolution 1325 (2000)"
2013-06-19

”Arrogant att kalla oss för särintresse”

Niclas Lindgren mfl; Dagens Nyheter

“Regeringen slår fast i sin egen utrikesdeklaration och andra policyn att de vill stödja de krafter som arbetar för demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Det är sådana organisationer som biståndsministern, till vår förvåning, [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), CivilsamhälletArtikeln är en replik på: "”Biståndet ska gå till dem som behöver det mest”"
I artikeln hänvisas till dokumentet: ""Regeringens deklaration vid 2013 års utrikespolitiska debatt i Riksdagen" (2013)"
2013-06-18

”Biståndet ska gå till dem som behöver det mest”

Gunilla Carlsson, Dagens Nyheter

“Artikelförfattarna påstår att det finns en motsättning mellan resultat för Sverige och resultat för biståndets mottagare, men i själva verket är det precis tvärtom. Konkreta förbättringar i fattiga människors liv är konkreta resultat också för [...]Avräkningar, Civilsamhället, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "”Var sjunde biståndskrona går till Migrationsverket”"
2013-06-17

Det stora sveket mot Iraks kvinnor

Lena Ag, Expressen

“Kvinna till Kvinna får nu larmrapporter från aktivister runt om i Irak som berättar hur situationen förvärras. Samtidigt som vi nås av deras oroande uppgifter signalerar den svenska regeringen om neddraget bistånd till Irak. Det känns [...]Civilsamhället, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2013-06-10

Traditionellt bistånd räcker inte för Afrika

Sten Rylander, Aftonbladet

“Mycket tyder på att det traditionella biståndssamarbetet stat till stat inte kommer att spela samma roll som tidigare. Däremot kommer ett samarbetsverktyg att öka i betydelse, givet den utveckling vi nu ser i många afrikanska [...]Afrika, Civilsamhället, Näringsliv
2013-05-15

Många regeringar struntar i sin egen fattiga befolkning

LENA KLEVENÅS, GÖTEBORGSPOSTEN

“FN:s forskningsinstitut för sociala utveckling, UNRISD, har pekat på att bistånd utifrån kan leda till att fattiga människors förväntningar riktas mot utländska biståndsgivare och inte mot den egna regeringen. Jag tycker inte vi ska ta [...]"Bad governance", Barn och unga, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Tobin-skattI artikeln hänvisas till dokumentet: "THE RIGHT TO FOOD AND NUTRITION WATCH 2012: Who Decides About Global Food and Nutrition? (PDF)"
2013-05-14

FN bör leda en ny insats i Afghanistan

ANNA-KARIN JOHANSSON, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Afghanistan står inför stora utmaningar. Nästa år väljs en ny president samtidigt som merparten av de internationella trupperna kommer att lämna landet. Det är glädjande att Sveriges regering har utlovat ett långsiktigt stöd för engagemanget [...]Afghanistan, Civilsamhället, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Nato, Partipolitik, Utbildning
2013-05-14

Satsa civilt i Afghanistan

GÖTEBORGSPOSTEN

“Utrikesminister Carl Bildt vill förlänga den svenska militära insatsen i Afghanistan till att gälla också efter 2014. Enligt Bildt skulle det vara högst 200 militärer, för att hjälpa till med utbildningsinsatser, däremot inte stridsinsatser. (…) [...]Afghanistan, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Militärt bistånd, Utbildning, Utrikesdepartementet
2013-05-07

“Ramavtal är effektiva”

Gabi Björsson mfl; Omvärlden

“Ramavtalssystemet är ”ett kostnadseffektivt och rationellt sätt att kanalisera pengar på”. Det skriver Statskontoret i en färsk rapport gjord på uppdrag av UD. Vi – organisationerna inom ramavtalssystemet – välkomnar utredningen och ser fram mot att [...]Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Statskontoret: "Bistånd genom svenska organisationer - En översyn av ramavtalssystemet" (2013) (PDF)"
2013-04-23

Globaliseringen och du själv

Jens Orback; Borås Tidning

“För det måste vara vårt svar på globaliseringen: internationell, facklig och politisk organisering. Med syfte att stå upp för demokratin och alla människors lika värde och rätt – överallt. Och se till så att världens [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Näringsliv
2013-04-04

Biståndet sköts utan öppenhet

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (Brännpunkt 28/3) menar att Sverige inte kan göra allt överallt när det gäller bistånd. Det gör vi inte i dag heller och har heller aldrig gjort. Sverige kan 2014, om Gunilla Carlsson får [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Landfokusering, Öppenhet och transparens, Partipolitik, SydamerikaArtikeln är en replik på: "Svenskt bistånd kan inte göra allt överallt"
2013-03-31

Ge Sydsudan mer svenskt bistånd

TOBY LANZER, SVENSKA DAGBLADET

“Det är förståeligt att rika länder är på sin vakt mot riskerna med att stödja Sydsudans unga och ofta svaga institutioner, men jag är övertygad om att utvecklingsbistånd, levererat på rätt sätt, ger resultat. Självständigheten [...]Biståndets målsättning, Civilsamhället, FN, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Näringslivsbistånd, Projektstöd, Sydsudan, Utbildning
2013-03-15

Fullt möjligt att göra biståndet jämställt

ANNELI ROGEMAN, Svenska Dagbladet

“Charlotte Petri Gornitzka skriver att vårt förslag inte är relevant eller möjligt att genomföra. Vår egen erfarenhet säger något annat. Sedan 2008 går mer än hälften av Kooperation Utan Gränsers stöd i Latinamerika till kvinnor… Det är [...]Civilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor, SidaArtikeln är en replik på: "Jämställdhet är prioriterat inom biståndet"
2013-03-15

Krigets offer är varken onda eller goda – de måste få vård

Johan Mast m.fl. Aftonbladet

“Humanitär hjälp måste ges till var och en efter behov och utan åtskillnad. I ett krig får det aldrig finnas några goda eller onda drabbade och civila åtnjuter särskilt skydd enligt Genèvekonventionerna… Våra egna erfarenheter liksom studier [...]Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Sjukvård, Syrien
2013-01-29

Låt inte terrorn ta över i Sahara

ANDERS LINDBERG, AFTONBLADET

“I januari 2013 började rebellstyrkor röra sig söderut mot huvudstaden Bamako. Det var i detta läge Frankrike valde att gå in och stoppa rebellerna. (…) Med största sannolikhet kommer Frankrike, tillsammans med västafrikanska styrkor och [...]Civilsamhället, EU, FN, Mali, Militärt bistånd
2013-01-25

Ta ansvar för alla barn, Maria Larsson

SARA THIRINGER, GÖTEBORGSPOSTEN

“Trots det uppenbart rent ut sagt vidriga i att utvisa barn till osäkerhet och ovissa öden så kommer inget besked om förändring i migrationspolitiken. Migrationsminister Tobias Billström vill inte se över Dublinförordningen och vägrar agera [...]Barn och unga, Civilsamhället, Flykt och migration, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Migrationsverket
2012-10-27

Fel att Sverige har strypt ryskt bistånd

Anna Ek mfl; Svenska Dagbladet

“Den ryska demokratirörelsen är alltså satt under mycket hård press och behöver omvärldens stöd för att kunna fortleva. Parallellt med utvecklingen i Ryssland har Sverige minskat sitt demokratistöd till Ryssland från 110 miljoner kronor (2004) [...]Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Ryssland
2012-10-20

Extrem fattigdom för romer måste bekämpas

Jean-Pierre Lacroix Svenska Dagbladet

“Den senaste tiden har svenska medier rapporterat om etnisk eller kulturell diskriminering av svenska medborgare på svenska bensinmackar. I Frankrike och andra europeiska länder kommer upprepade rapporter om mer eller mindre grova incidenter med samma [...]Civilsamhället, EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Rumänien, Sjukvård, Sociala skyddsnät, Utvärdering
2012-10-02

Något militärt uttåg är det inte frågan om för Sveriges del 2014.

Lars-Gunnar Liljestrand, Sydsvenskan

“Det är grovt missvisande att, som Lotta Hedström, lyfta fram det svenska biståndet som ett sätt att rädda Afghanistan. … Det svenska civila biståndet har under de mer än tio åren av krig bara uppgått till [...]Afghanistan, Civilsamhället, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Sverige har beslutat att göra ett intåg i Afghanistan av aldrig tidigare skådat slag."
2012-09-15

Bistånd i demokratins tjänst

Greger Ekman, Barometern

“Malm har givetvis rätt. Sverige ska inte bidra till regimer som inte för sina länder i rätt riktning. … Av biståndet gick den största delen till projekt i samarbete med lokala och internationella organisationer och inte [...]Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Persson & SchibbyeI artikeln hänvisas till "SVT Play: "Fredrik Malm (FP): Se över biståndet till Etiopien""
2012-08-31

Sida stöttar Ecuadors civilsamhälle

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Problemet är att Segerfeldt har fel. Sverige har inget bilateralt samarbete med Ecuador, det vill säga det går inga pengar från stat till stat. Det svenska biståndet till Ecuador går till civilsamhällesorganisationer här i Sverige, som i [...]Civilsamhället, Ecuador, ResultatArtikeln är en replik på: "Biståndsmiljoner till ingen nytta"
2012-08-15

Forum Syd kommentarer på Sveriges nya biståndspolitiska plattform:

Forum Syd

“Samarbetsländernas medborgare ska alltså kunna vara delaktiga och utkräva ansvar för den politik som förs. Bistånd som däremot, i huvudsak, utformas efter givarnas perspektiv och intressen riskerar att bli ineffektivt och ge mindre hållbara resultat. [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Civilsamhället, Demokrati, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-07-21

Greenpeace har dåliga skäl att skälla på Shell

Johan Eriksson, Svenska Dagbladet

“Greenpeace vill att Shell och alla andra ”låter bli” Arktis. Förhoppningen är naiv… Medan Antarktis är en obefolkad kontinent omgiven av hav är Arktis ett hav omgivet av länder. Länder som självständigt bestämmer över sina gränser. Länder som [...]Civilsamhället, FN, Klimat & miljö
2012-07-10

Långsiktigt stöd kan stoppa konflikten

Denis Mukwege mfl, Helsingborgs Dagblad

“Givarländerna ger bistånd för att ta hand om kvinnor som utsatts för våld. De måste också bli bättre på att arbeta för att undanröja grundorsakerna i landet. Kongos ledare är en del av problemet eftersom [...]Civilsamhället, Kongo, Korruption, Resultat
2012-07-08

Kvinnorätt och toppmöte viktiga uppgifter för Eliasson

Aleksander Gabelic mfl, Dagens Nyheter

“Kräv konsekvent agerande. Genom att skriva under FN-stadgan har de 193 medlemsländerna åtagit sig att verka för fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter överallt. Trots det finns en tendens, inte minst bland de fem permanenta [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Libyen, Mänskliga rättigheter, Syrien
2012-06-13

Bistånd som hävstång

Jan Rudengren mfl; OmVärlden

“Vi menar därför att ett fortsatt bistånd till Vietnam för stöd till reformarbetet och civila samhället inklusive korruptionsbekämpning kan bli betydelsefullt, om än på sikt, bland annat för att förekomma sociala och politiska sammanbrott av [...]Civilsamhället, Resultat, Utvärdering, VietnamI artikeln hänvisas till dokumentet: "Evaluation Study of Long-Term Development Co-operation between Vietnam and Sweden"
2012-05-31

Biståndstema modell oklar

Dagen

“Det finns en befogad oro hos biståndets vänner – i folkrörelser och partier – att Moderaterna i grunden vill förändra biståndet. Redan har enprocentmålet urholkats genom att definitionen av vad som är bistånd har vidgats. Därför [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Civilsamhället, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-05-23

Jämställdhet nyckel till demokrati i Egypten

Lena Ag, Göteborgsposten

“I dag är kvinnor exkluderade från alla politiska arenor i Egypten. … I årets utrikesdeklaration framhåller regeringen att kvinnor är en drivande kraft för ökade demokratiska fri- och rättigheter. Det är bra. Det ger en god [...]Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Villkorat bistånd
2012-03-24

Svenskt bistånd ska göra skillnad för världens fattiga

Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet

“Vi får beröm från länder och organisationer som får ta del av svenskt bistånd och vi får höga betyg i olika utvärderingar. Det är smickrande, men vi får inte låta det distrahera oss från huvuduppgiften [...]Budgetstöd, Civilsamhället, Korruption, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Ministern förstår inte hur modernt bistånd fungerar"
2012-03-12

Vår religiösa värdegrund är en del av vårt bidrag

Eva Christina Nilsson, Aftonbladet

“I motsats till det Patrik Lindenfors skriver så är fattigdomsbekämpning målet för de utvecklingsinsatser som Svenska missionsrådet förmedlar Sidamedel till. Otillbörlig påverkan, ”religiös reklam”, får inte förekomma i dessa insatser.” Biståndets målsättning, Civilsamhället, ReligionArtikeln är en replik på: "Biståndspengar ska inte bekosta missionerande"
2012-03-09

Vi missionerar inte för biståndspengarna

Maria Lundberg mfl; Aftonbladet

“Biståndspengar inte ska bekosta missionerande, skriver Patrik Lindenfors på Aftonbladets debattsida. Vi är de första att stå bakom detta.Tyvärr har skribenten missförstått hur biståndsverksamheten fungerar i dag. I våra biståndsprojekt går inga medel från enskilda givare, [...]Civilsamhället, EU, Religion, SidaArtikeln är en replik på: "Biståndspengar ska inte bekosta missionerande"
2012-03-07

Framtidens utmaningar kräver fler samarbeten med industrin

Johan Bergenäs, Aftonbladet

“Morgondagens roll för den högteknologiska industrin och hur den utvecklas för att på ett bättre sätt synkroniseras med statens och det civila samhällets säkerhets- och utvecklingspolitiska mål är en framtidsfråga som måste diskuteras nu. Frågan är [...]Civilsamhället, Näringsliv, Partipolitik, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-03-04

Biståndspengar ska inte bekosta missionerande

Patrik Lindenfors, Aftonbladet

“Det kan inte vara rimligt att svenska skattepengar går till organisationer som blandar ihop hjälparbete med religiös reklamverksamhet. Svenska staten är och ska vara helt neutral i livsåskådningsfrågor. Anslag till mission bör därför försiktigt fasas ut [...]Civilsamhället, Religion
2012-02-29

Lyssna på biståndets aktörer

Valter Mutt mfl; Dagen

“Det är kyrkorna, fackföreningarna, miljöorganisationerna och andra delar av civilsamhället som byggt svenskt bistånd. Genom kontakter i utvecklingsländerna har de en unik kunskap om utvecklingssamarbetets förutsättningar och möjligheter. Biståndsorganet Sida är toppnoterat i internationella utvärderingar. Därför är [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Partipolitik, Sida, Utvärdering
2012-02-24

Så kan ”pratbistånd” bli mer verkstad

Hasse Boström, Dagen

“Men de orden har vi inte hört. Civilsamhällets aktörer, där kyrkor och folkrörelser ingår, upplever istället att de ifrågasatts av biståndsministern. I stället är det näringslivets insatser hon prisar. Det är företagen som ska rädda utvecklingsländerna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Näringsliv, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Biståndet upprör men inte av rätt anledning"
2012-02-16

Bistånd verkar inte i ett vakuum

Gabi Björsson mfl; Svenska Dagbladet

“Rapporten Bringing the billions back från Forum Syd visar att korruption av individer bara utgör 3 till 5 procent av den olagliga kapitalflykten från utvecklingsländer. Huvudaktörer i denna verksamhet är istället multinationella företag som strävar efter att [...]Civilsamhället, EU, Handelspolitik, Korruption, Näringsliv, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Bringing the Billions Back"
2012-01-03

Avdragsrätten är ett första steg

Nyamko Sabuni, Svenska Dagbladet

REPLIK “En imperfekt reform kommer aldrig få ett perfekt stöd. Jag har förståelse för att civilsamhället vill mer. Men vi som vill se en större avdragsrätt i morgon måste kunna försvara det första steg vi [...]Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Det är inte tanken som räknas"
2012-01-02

Det är inte tanken som räknas

Hanna Hallin, Svenska Dagbladet

“Men när regeringen väljer att gynna en liten del av det civila samhället och en viss typ av engagemang är det inget litet första steg. Avdragsrätten som nu införs är i själva verket en ökad [...]Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Partipolitik, Välgörenhet
2011-11-28

Anneli Rogeman: Kvinnor måste få större del av biståndet

Anneli Rogeman, Expressen

“Sedan 2008 är jämställdhet ett av tre av regeringen prioriterade områden när det gäller politiken för global utveckling. Trots det saknas det i dag i det reglerings­brev som styr regeringens eget biståndsorgan Sida konkreta krav [...]Civilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor, Sida
2011-11-22

Förtryck i det fördolda

Martin Uggla, Uppsala Nya Tidning

“Men problemen för det oberoende civilsamhället är inte unika för Östeuropa. På motsvarande sätt hindras människorättsförsvarare från att verka fritt i en lång rad länder världen över.” Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Östeuropa, Ryssland, Vitryssland
2011-11-11

Bättre bistånd med moderata tyglar

Norrköpings Tidningar

“Ministerstyre, utbrister riksdagsledamoten Bodil Ceballos (MP) upprört efter att biståndsminister Gunilla Carlsson (M) kritiserat en propagandatidskrift från Palestinagrupperna. Det är ett billigt försök från Ceballos att kringgå en synnerligen berättigad kritik av missbruk med biståndspengar.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Informationsanslaget, Partipolitik
2011-11-10

Mellanöstern: Betala propagandan ur egen plånbok

Erik Helmerson, Dagens Nyheter

“Desto viktigare att svenska staten, när den informerar i frågan, uttrycker sig sakligt. Så har inte skett med det bidrag på 150.000 kronor som Sida genom sin underorganisation Forum Syd betalat till Palestinagrupperna i Sverige [...]Civilsamhället, Informationsanslaget, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2011-11-01

Gunilla Carlsson: Vår utmaning är nu att bygga demokrati

Gunilla Carlsson, Expressen

“I dag saknar Libyen de demokratiska traditioner och institutioner som skyddar den enskildes fri- och rättigheter. Det finns inte heller ett starkt civilsamhälle, inklusive fria medier, som kan granska och ställa makthavarna till svrs. Här har [...]Civilsamhället, Demokrati, Libyen, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-10-26

Charlotte Petri Gornitzka: Så skyddar Sida nätaktivisterna

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Förra året inledde Sida, genom regeringens särskilda satsning, ett medvetet arbete för att stötta organisationer och projekt som använder digital teknik för att effektivisera demokratiarbete och skydda människor som arbetar för mänskliga rättigheter.” Civilsamhället, Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Partipolitik, Sida, Tunisien
2011-10-25

Can Busan Forge A New Deal For Africa?

Mandeep Tiwana, Netsanet Belay; NAI-Forum

“Det  krympande civilsamhällets i Afrika har nått alarmerande nivåer;  organisationer som  exponerar korruption och kränkningar av mänskliga rättigheter skräms till tystnad genom åtal, hot och extremt fysiskt våld.” Afrika, Civilsamhället, Korruption, Mänskliga rättigheter, NAI-Forum (engelska), Toppmötet i Busan nov 2011
2011-10-20

Svält

Gefle Dagblad

“Det kan låta futtigt, men när det gäller Nordkorea är varje framgång vad gäller öppenhet gentemot omvärlden ett stort framsteg.” Civilsamhället, Hunger, Nordkorea, Öppenhet och transparens
2011-10-16

Biståndet får betala åsikterna

Daniel Schatz, Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har genomfört viktiga förbättringar av biståndspolitiken med tydligare demokratifokus och krav på resultat, prioriteringar och öppenhet. Dessa reformer bör åtföljas av en genomgripande översyn av informationsbidraget.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, Informationsanslaget, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat
2011-09-29

Bistånd kan inte ersättas

Gabi Björsson, Uppsala Nya Tidning

“Att det svenska biståndet till Tanzania under 50 år varit helt kravlöst, som Gunilla Carlsson påstår (UNT 27/9), är felaktigt. Bistånd åtföljs av en mängd krav på mottagaren. Och att kunna avskaffa biståndet, även om [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Handelspolitik, Jordbruk, Resultat, Tanzania, Utvärdering, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd"
2011-09-29

Folkrörelserna prioriteras i budgeten

Désirèe Pethrus, Dagen

“Regeringens budget för 2012, som presenterades i förra veckan, var en framgång för Kristdemokraternas arbete inom utrikes- och biståndsområdet. [.] För Kristdemokraterna är folkrörelsernas verksamhet helt avgörande för ett framgångsrikt bistånd. Dels i arbetet för [...]Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik
2011-09-12

“EU måste ställa krav på Ukraina”

Vaclav Havel, Desmond Tutu, Dalai Lama, Karel Schwarenbergg, Richard Von Weizsäcker, André Glcuksmann, Michael Novak, Yohei Sasakawa, Grigorij Javlinskij, El Hassan Bin Talal; Svenska Dagbladet

“De flesta TV-kanaler är i händerna på grupper som har nära band till det styrande partiet. [.] Ett svagt civilsamhälle. Även om observatörer tror att trakasserierna mot icke-statliga organisationer begränsas av att regeringen är orolig för internationella [...]Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, EU, Ukraina
2011-08-25

Risk för kall arabisk höst

Mikael Eriksson, Göteborgsposten

“I det korta perspektivet finns flera åtgärder att uppmuntra: skapa säkerhet och stabilitet (till exempel genom stöd från FN), insamlingsprogram för hantering av lätta vapen, då stora vapendepåer har tömts under den arabiska våren, omfattande [...]Algeriet, Civilsamhället, Egypten, Libyen, Marocko, Tunisien
2011-08-23

Regimens bild av Kina bör inte tas för given

Malin Oud, Svenska Dagbladet

“Vi saknar insikt om kraften som det kinesiska civilsamhället besitter. Kina har 200 miljoner bloggare, en myriad av civilsamhällesorganisationer och en stor del av befolkningen är helt utesluten ur alla trygghetssystem. Vem lyssnar på dem? [...]Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter
2011-08-08

En timme av din lön kan rädda liv

Johan Mast, Aftonbladet

“Vi behöver ditt stöd – den allra största delen av våra ekonomiska medel kommer från privata givare. Människorna på Afrikas horn är i desperat behov av hjälp. Vi lovar att använda varje krona vi får [...]Afrika, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Sjukvård, Välgörenhet
2011-07-21

Bara Afrika kan lyfta Afrika ur svälten

Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet

“Journalisten Bengt Nilsson, som arbetat i en lång rad afrikanska länder, har pekat på hur hjälporganisationers propagerande för lägre matpriser faktiskt snarare bidrar till än motverkar problemen (Newsmill 19/7). Exempelvis Etiopiens befolkning består till 85 [...]Afrika, Civilsamhället, Etiopien, Jordbruk, Matkrisen 2008, Svältkatastrofen i Östafrika 2011I artikeln hänvisas till "Hjälporganisationernas gratismat har skapat svälten i Östafrika"
2011-07-18

Vatten och mat i dag- långsiktiga lösningar i morgon

Cecilia Wemming, Söderhamns-kuriren

“Kan pengar leda till vattens om räddar ett döende barn är det dit pengarna måste gå. Ett ställningstagande som också syns i regeringens politik: Humanitärt bistånd utgör majoriteten av Sveriges insatser i Somalia och 30 [...]Afrika, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Klimat & miljö, Partipolitik, Somalia, Sudan, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Vatten
2011-06-28

Ship to Gaza – plumpt och kontraproduktivt

Daniel Persson, Borås Tidning

“Årets upplaga av Ship to Gaza är på väg. Många prominenta svenskar finns ombord. Bland annat Svenska kyrkan och Svensk sjuksköterskeförening åker med. Det är tråkigt.” Civilsamhället, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza, Syrien
2011-06-26

Vi visar Gazas folk att vi bryr oss

Georg Andersson mfl; Svenska Dagbladet

“Det råder inget tvivel om att blockaden är ett brott mot folkrätten. Förenta Nationerna, Europeiska Unionen, Sveriges regering, i stort sett hela det internationella samfundet och en enig juridisk expertis, har gång på gång slagit [...]Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Ship to Gaza
2011-06-21

Samma krav på uppföljningar och utredningar som ställs i mottagarländer borde också gälla i Sverige och andra givarländer.

Vestmanlands Läns Tidning

“Professorn och biståndskännaren Göran Hydén menar i en debattartikel i gårdagens Svenska Dagbladet att världens givarländer står inför ett vägskäl. Antingen ska man återgå till villkorade bistånd eller så ska man hålla fast vid dagens [...]Ambassader, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Civilsamhället, OECD, Projektstöd, Utvärdering, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "Sluta ge bistånd till centralmakter"
I artikeln hänvisas till "Stödet för bistånd och invandring ökar"
2011-05-23

Sofia Tuvestad: ”Vi behöver granska förändringarna inom Nato”

Sofia Tuvestad, Dagens Arena

“Vi behöver också granska vad Natos ökade fokus på helhetsperspektiv och civil-militär samverkan innebär för hur resurser fördelas och används. I hur stor utsträckning får utvecklingsmedel och humanitärt bistånd styras av var de militära resurserna [...]Civilsamhället, Militärt bistånd, Nato, Riksrevisionen
2011-05-18

”Sveriges militära insats i Libyen måste förlängas”

Peter Hultqvist, Urban Ahlin; Dagens Nyheter

“Socialdemokraterna svänger om Libyen: För att upprätthålla vapenembargot vill vi förlänga den svenska militära insatsen – med till exempel marina stridskrafter. Den svenska insatsen i Libyen måste breddas och omfatta såväl militära, humanitära som långsiktiga [...]Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik
2011-05-17

”Vi lovar att reglerna om vapenexport ska skärpas”

Allan Widman mfl; Dagens Nyheter

“FP, KD, MP, S, V, Amnesty, Diakonia, Svenska Freds och Sveriges Kristna Råd: Vi åtar oss att verka för regler som i praktiken inte ska tillåta export av krigsmateriel till diktaturer eller andra länder där [...]Civilsamhället, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2011-05-12

Dubbelmoral kring vapenexporten

Bo Forsberg, Dagen

“När KD väljer att inte delta i ett enkelt och kort upprop för en striktare krigsmaterielpolitik som Diakonia, Amnesty, Sveriges Kristna Råd och Svenska freds- och skiljedomsföreningen initierat finns det faktiskt anledning att vara kritisk. [...]Civilsamhället, Diktaturer, Partipolitik, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Märkligt påhopp av Diakonia på Kristdemokraterna"
2011-05-12

Inte en minut för tidigt

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Vapenexport handlar om pengar, inte om småslantar utan om stora belopp. […] Det är faktorer som i värsta fall riskerar att förvandla det som är skrivet i lagen till gummiparagrafer som tänjs ut till det [...]Civilsamhället, Näringsliv, Pakistan, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2011-04-29

Sluta mörka om Afghanistan

Torsten Nilsson, Sydöstran

“Det är hög tid att politikerna kliver fram berättar vad som egentligen pågår i svenskarnas område av Afghanistan. Hur ser säkerhetsläget ut? Vad uträttar svenskarna på plats? Vad sysslar den svenska militären egentligen med i [...]Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2011-04-27

Vi är inte naiva

Bo Paulsson, Kristianstadsbladet

“Dalai Lama reser inte världen runt för att driva frågan om abortmotstånd. Han talar i allmänhet inte om homosexualitet. De frågorna finns inte på hans agenda. […] Men i stället för att ta chansen att [...]Civilsamhället, Demokrati, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Religion, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "Välgörenhet med förhinder"
2011-04-20

Stora Enso förstör ekosystem i Sydamerika

“Skogsindustrins satsningar i Sydamerika är förödande för både miljö och lokalbefolkningar. Ett ledande exempel är svensk-finska Stora Ensos verksamhet i Brasilien. Företaget har dömts för miljöbrott och bemöts regelbundet av protester från lokalsamhället.” Brasilien, Civilsamhället, Jordbruk, Näringsliv, Sydamerika
2011-04-19

Välgörenhet med förhinder

Bengt Göransson, Kristianstadbladet

“Denne Dalai Lama fördömer homosexualitet och är motståndare till aborter. […] IM säger sig ha ”… en lång och nära relation med Dalai Lama”. IM bygger sin välgörenhet på 40 000 givares bidrag och ”… [...]Civilsamhället, HBTQI-personer, Religion, Tsunami-katastrofen 2004, Välgörenhet
2011-04-12

Visst är Palestinagrupperna ett problem

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Min poäng är inte att Palestinagrupperna fifflar med biståndsmedel. Det har jag inte någon uppfattning om. Däremot det varken Sidas sak att stödja biståndsprojekt med antiisraelisk slagsida eller att förse Palestinagrupperna med skattepengar för sin [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Informationsanslaget, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Militärt bistånd, Palestina, SidaArtikeln är en replik på: "Visst är Palestinagrupperna ett problem"
I artikeln hänvisas till "Ska biståndsmedel satsas på propaganda?"
2011-04-10

Claes Arvidsson har fel om PGS

Per Gahrton, Anna Wester; Palestinagrupperna i Sverige

“Svenska Dagbladet vill inte låta PGS få en replik på Claes Arvidssons ledare “Ska biståndsmedel satsas på propaganda?”, så vi svarar här istället.” Civilsamhället, Informationsanslaget, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mediabevakning, PalestinaArtikeln är en replik på: "Ska biståndsmedel satsas på propaganda?"
2011-03-30

Svartmåla inte Marocko, Emmaus!

David Eriksson, Göteborgsposten

“Tittar man på fakta så är Marocko det friaste landet i Nordafrika enligt Freedom House. Till skillnad från sin grannar, exempelvis militärjuntan Algeriet åt vilka Emmaus agerar som nyttiga idioter, så har både minoriteter och [...]Algeriet, Civilsamhället, Diktaturer, Marocko, VästsaharaArtikeln är en replik på: "Försköna inte bilden av Marocko"
2011-03-25

Överge inte Afghanistans flickor

Frida Engman mfl; Sundsvalls Tidning

” […] vi fråga oss om tillbakadragandet av FN-trupp under de närmaste åren riskerar att leda till att den framgång som skett på utbildningsområdet för flickor drastiskt förändras till en tillbakagång?” Afghanistan, Barn och unga, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Utbildning
2011-03-24

Goda tankar om bra reform

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Det saknas inte internationella exempel på hur avdragsrätt för ideella gåvor kan utformas på ett smidigare sätt än det som regeringen stannat för. Sektor 3 har särskilt sneglat mot Norge där erfarenheterna är goda.” Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Partipolitik
2011-03-22

Utländsk militär på väg att lämna Afghanistan

Peter Brune, Svenska Dagbladet

“Svenska Afghanistankommittén har tidigare kritiserat den skeva fördelningen av resurser när internationella samfundet engagerar sig på det sätt som man gjort i Afghanistan, med en så stor tyngdpunkt på militära medel.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Nato, Resultat
2011-03-16

Välgörenhet eller riktig omfördelning?

Emma Matsson, Västerbottens Folkblad

“De välgörenhetsorganisationer som finns gör säkert ett jättebra jobb och de fyller helt klart en funktion i brist på annat. Men det jag vill poängtera är risken med det här fenomenet.” Civilsamhället, Välgörenhet
2011-03-11

North Africa in turmoil

Tuomo Melasuo, NAI-Forum

“Tvärtom kan det europeiska civilsamhället ha mycket att lära om de demokratiska erfarenheterna i dagens Nordafrika.” Afrika, Civilsamhället, Demokrati, NAI-Forum (engelska)
2011-02-19

Oljebolagens offer måste kompenseras

Mathew M. Deang, James Kuong Ninrew; Göteborgsposten

“I en debattartikel i GP den 10 februari bekräftade Sveriges utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Gunilla Carlsson att de har för avsikt att stödja Sudan, vilket vi är mycket tacksamma för. […] Den privata sektorns [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Demokrati, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik, SudanArtikeln är en replik på: ""Att stötta Sudan är viktigt för hela Afrika""
2011-02-17

Tal med kluven tunga

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Internationell handel kan, rätt hanterad, vara ett kraftfullt verktyg som bidrar till utveckling inte bara på det ekonomiska området. Men då måste regeringen se till att leva upp till de principer som alla partier sagt [...]Civilsamhället, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Export till priset av mänskliga rättigheter?"
2011-02-15

”Viktigt med bred debatt om vapenexport”

Anders Wejryd, Dagens Nyheter

“Informationsanslaget gav möjlighet för svenska biståndsorganisationer att informera om sitt bistånd och delta i debatten om svensk politik för global utveckling. […] Att uppröras över att kyrkor och enskilda organisationer är med och debatterar den [...]Civilsamhället, Demokrati, Informationsanslaget, Mänskliga rättigheter, VapenhandelArtikeln är en replik på: "”Kyrkan stöder redan vapenexporten”"
2011-02-14

Se upp för biståndseufori

Eskilstuna-Kuriren

“Revolutionen i Egypten engagerar och inspirerar omvärlden. Det är bra men får inte leda till att landet nu dränks i biståndsmiljarder till illa genomtänkta och dåligt samordnade projekt.” Civilsamhället, Demokrati, Egypten, EU, Kvinnor, Partipolitik
2011-01-26

Tunisien: Skicka en demokratisk insatsstyrka

Annika Ström Melin, Dagens Nyheter

“Den kan bestå av jurister och andra experter som vet hur stöd till det civila samhället kan utformas, hur stabila demokratiska institutioner byggs upp och hur pressfrihet och medborgerliga fri- och rättigheter garanteras och skyddas [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, Mänskliga rättigheter, Tunisien
2011-01-20

Har demokratin gränser?

Håkan Arenius, Dagen

“Så finns det åtminstone två saker som vi kan lära oss av det som nu händer i Tunisien. För det första att vi som lever i en demokrati har ett ansvar för att leva ut [...]Ambassader, Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Tunisien
2011-01-14

Peter Larsson: Utrikespolitikens dyraste dilemma

Peter Larsson, Expressen

“Många biståndsorganisationer bedriver inte bara ovärderlig humanitär hjälp, de skapar också opinion mot den rådande politiken. Det är till och med så att svenska organisationer i dag får offentliga medel för att kunna upplysa om [...]Civilsamhället, Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Informationsanslaget, VapenhandelI artikeln hänvisas till ""Bistånd och stridsflyg - Sveriges nya utrikespolitiska uttrycksmedel""
2011-01-06

Missriktat om biståndet

Bo Forsberg, Elisabeth Dahlin, Ulrika Årehed Kågström, Margareta Grape; Norrländska Socialdemokraten

“Ibland angrips biståndet för att dess effekt på den ekonomiska tillväxten på nationell nivå inte kan bevisas. Det finns dock ett starkt stöd i forskning och utvärderingar för att konkreta biståndsprojekt leder till önskade resultat.” Civilsamhället, EU, Handelspolitik, Resultat, Utvärdering
2011-01-05

En fredens gerillarörelse

Håkan Arenius, Dagen

“Se till att de goda relationer som Sverige byggt upp med gamla mottagarländer av bistånd fortsätter och utvecklas även sedan biståndet avvecklats – här finns ett omistligt vänskapskapital att förvalta.” Civilsamhället, Landfokusering
2011-01-04

Biståndet måste fortsätta utvecklas

Caroline Szyber, Dagen

“Men när biståndsbudgeten nu ökar är det också viktigt att informationsstödet ökar. Bidragen till enskilda organisationer har ökat förhållandevis mycket, men nu behöver även informationsstödet följa med.” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Informationsanslaget, Partipolitik
2010-12-29

Vi vill prata religion med biståndsministern

Eva Christina Nilsson mfl; Svenska Dagbladet

“Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson har sagt att hon vill ha mer samtal med religiösa organisationer och att hon vill lyfta fram religionsfrihet inom ramen för utvecklingssamarbetet. Därför bjuder vi in till ett fördjupat samtal om [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Religion
2010-12-22

Blås nytt liv i biståndsdebatten!

Bo Forsberg, Elisabeth Dahlin, Ulrika Årehed Kågström, Margareta Grape; Uppsala Nya Tidning

“Ibland angrips biståndet för att dess effekt på den ekonomiska tillväxten på nationell nivå inte kan bevisas. Det finns dock ett starkt stöd i forskning och utvärderingar för att konkreta biståndsprojekt leder till önskade resultat.” Barn och unga, Civilsamhället, Hälsa, Resultat, Utvärdering
2010-12-16

Mycket bättre när näringsliv och bistånd samverkar

Charlotte Petri Gornitzka, Dagens Industri

“Jag har sett väldigt mycket bra arbete utföras – samarbeten som gjort skillnad för miljontals fattiga, utsatta eller marginaliserade människor. Samtidigt har jag också bekymrat mig för att vet-bäst-kan-själv-mentaliteten leder till brist på arbete över [...]Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Resultat, Sida
2010-12-06

Stöd regimens kritiker

Eskilstuna-Kuriren

“Sänkningen av biståndet skyllde Carlsson på den socialdemokratiska regeringen, som förvisso hade pekat ut linjerna för ett sänkt bistånd.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, RysslandI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rysk demokrati – inte längre lika viktig?"
2010-12-01

Uppfinn nya klimatpengar

Erik Lysén, Bo Forsberg, Mithika Mwenda; Uppsala Nya Tidning

“I Cancún kan flera viktiga steg mot ett nytt klimatavtal tas. Sverige har hittills varit för passivt i diskussionerna om nya och innovativa finansieringskällor.” Avräkningar, Civilsamhället, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Världsbanken
2010-11-25

Framsteg för mänskliga rättigheter hotas

Lisa Fredriksson, Dagen

“Utvecklingen är mycket oroande. Sverige ligger emellertid i framkant inom det internationella utvecklingssamarbetet och en fjärdedel av det svenska biståndet genom Sida går redan till insatser för demokrati och mänskliga rättigheter.” Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Sida
2010-11-20

Modernare bistånd

Norrköpings Tidningar

“Att skänka kläder till nödlidande är populärt, men hur effektiv är detta bistånd egentligen? Inte alls, enligt Svenska Röda Korset som nu kommer att sluta skicka insamlade kläder till tredje världen.” Civilsamhället, Välgörenhet
2010-11-16

Stöd den irakiska religionsdialogen

Göran Hägglund, Dagen

“Sveriges ekonomiska bistånd till Irak går i dag bland annat till att stärka det civila samhället, lyfta frågan om mänskliga rättigheter och göra insatser för att utveckla en irakisk demokrati.” Civilsamhället, Demokrati, EU, Irak, Mänskliga rättigheter, Religion
2010-11-11

Trade negotiations must be based on Africa’s needs

Marja Wolpher, Karin Gregow; NAI-Forum

“Cirka 40 organisationer från det civila samhället i Europa hade uppmanat sina regeringar att ändra riktning i handelsförhandlingarna och i stället titta på alternativ till ekonomiska partnerskapsavtal. EU ger världens minst utvecklade länder tullfritt tillträde till europeiska marknader, vilket skulle kunna utvidgas till alla afrikanska länder.” Afrika, Civilsamhället, EU, Handelspolitik, NAI-Forum (engelska)
2010-11-03

Tala ur skägget om vad svensk trupp gör i Afghanistan, Reinfeldt och Sahlin

Peter Brune, SVT Debatt

“Vi anser att Afghanistan behöver stöd inom samtliga områden, inklusive säkerhetssektorn, för att kunna komma på fötter. Huruvida just Sverige ska bidra med ISAF-soldater eller inte, har vi däremot inte uttryckt någon åsikt om.” Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Sveriges insats gör skillnad

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Som uttrycket “ingen utveckling utan säkerhet och ingen säkerhet utan utveckling” vittnar om krävs det insatser i form av såväl bistånd som militär. De är inte varandras motsättningar, utan varandras förutsättningar.” Afghanistan, Civilsamhället, FN, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

De blev två, det räcker

Barometern

“Men hur ska den teoretiska solidariteten och den faktiska hjälpen nå fram till dem som lever under ständiga hot, under konstant förföljelse om ingen vågar säkra freden först?” Afghanistan, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Uppgörelse med brasklapp

Lotta Hördin, Helsinborgs Dagblad

“Biståndsorganisationer som Svenska Afghanistankommittén hävdar ibland att den militära närvaron försvårar deras arbete, ibland att landet förmodligen kollapsar om utländska trupper dras hem.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-11-02

Hur kan vi bäst främja fred och utveckling i Afghanistan?

Peter Brune mfl; Sundsvalls Tidning

“Den militära insatsen är dyr. Ett ökat bistånd ger också en ökad form av säkerhet för människor. Det får inte glömmas bort. … Bistånd kan rädda liv. Ett bra exempel är Svenska Afghanistankommitténs barnmorskeskolor som bidrar [...]Afghanistan, Biståndets målsättning, Civilsamhället, Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2010-11-01

Vårt engagemang tar inte slut 2014

Urban Ahlin, Aftonbladet

“Socialdemokraterna, Miljöpartiet och regeringspartierna är också överens om att Sveriges civila stöd och bistånd kraftigt ska öka. Detta markeras av att det samlade svenska engagemanget i norra Afghanistan ställs under civil ledning under 2012.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-29

“Öka demokratistödet till Ryssland”

Martin Uggla, Martin Ängeby, Anna Ek; Sydsvenska Dagbladet

“Sveriges regering har dock utvecklat instrumenten för demokratibistånd. I sin skrivelse Frihet från förtryck från 2008 lyfter man fram betydelsen av att identifiera och stötta ”demokratiska förändringsaktörer” runt om i världen.” Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, RysslandI artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Frihet från förtryck - Skrivelse om Sveriges demokratibistånd" (2008)"
2010-10-26

”Skicka hit fler soldater”

Anonym, Svenska Dagbladet

“Det finns politiker och partier i Sverige som lever i en märklig fantasivärld där det enda som behövs i Afghanistan är bistånd.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-24

Gunilla Carlsson, M: “Kvinnor avgörande för fredsprocesser”

Gunilla Carlsson, Expressen

“Sverige är en av de ledande humanitära givarna i världen. Tyvärr sker en stadig ökning av de globala humanitära behoven, som följd av krig, utdragna konflikter och naturkatastrofer i länder som Haiti, Pakistan och Somalia.” Civilsamhället, FN, Haiti, Humanitärt bistånd, Pakistan, Partipolitik, Somalia
2010-10-24

Det enda vi vet är att kriget inte går att vinna militärt

Jan Guillou, Aftonbladet

“Krigsanhängarna, de som alltså framför tillåtna, icke-brottsliga, synpunkter hävdar gång på gång att det är ”naivt” eller ”verklighetsfrämmande” att påstå att vårt civila bistånd till Afghanistan snarare försvåras än hjälps av stridande förband.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Anna Dahlberg: Ta ansvar för Afghanistan""
2010-10-22

Biståndet kräver militär närvaro

Johan Forssel, Svenska Dagbladet

“Så länge som våra biståndssatsningar är i behov av militärt skydd, vore det rent av dumdristigt att avbryta den militära insatsen.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""Militär nedtrappning i Afghanistan""
2010-10-21

Stärk en civil satsning

Elisabeth Sandlund, Dagen

“Den grundläggande frågan måste vara om det över huvud taget är möjligt att med vapenmakt skapa förutsättningar för en framtid för ett sargat land och ett hårt plågat folk.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-10-21

Biståndsministern bör värna Afrikas behov

Marja Wolpher, Karin Gregow, Rangarirai Machemedze; Svenska Dagbladet

“EPA-avtalen står vid ett avgörande vägskäl. Sverige måste ta sitt ansvar. Vi uppmanar därför biståndsminister Gunilla Carlsson att gå i spetsen och se till att handelsavtalen verkligen utgår från utvecklingsbehoven i Afrika.” Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, EU, Handelspolitik
2010-10-20

Oroväckande att bistånd satsas på kolkraft

Bo Forsberg, Margareta Grape; Svenska Dagbladet

“Sverige använder ansenliga resurser för att minska landets klimatpåverkan, samtidigt som Sveriges biståndsmedel och inflytandet i Världsbanken används på ett sätt som ökar utsläppen globalt.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Klimat & miljö, Partipolitik, Världsbanken
2010-10-16

Kändismiljoner – effektivt men också nyckfullt

Sydsvenskan

“Det finns ingen riktigt tillförlitlig och oberoende utredning av exakt vilken effekt de stora privata välgörarna har haft. Gates Foundation ger bland annat pengar till Globala fonden för vacciner och immunisering.” Civilsamhället, Korruption, Utvärdering, Välgörenhet
2010-10-14

Soldater ett hinder för fredsmäklande

Henrik Persson, Svenska Dagbladet

“Johanne Hildebrandt hävdar också att en svensk trupps närvaro krävs för att skydda biståndet. Detta avvisades i DN 23/11 2009 av Torbjörn Pettersson, tidigare generalsekreterare i biståndsorganisationen Svenska Afghanistankommittén […]” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd
2010-09-24

Bristande realism största problemet i biståndspolitiken

Martin Ängeby, Sundsvalls Tidning

“Utan realism blir biståndet sämre och svårare att försvara. Vi som tycker bistånd är viktigt måste resonera om människans universella natur, om vår egen roll och om biståndets förutsättningar.” Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Resultat, Zimbabwe
2010-09-20

Ny väg krävs för att lyfta fattiga

Åsa Skogström Feldt, Svenska Dagbladet

“Idag inleds ett möte i New York för att öka takten när det gäller att ­uppnå millenniemålen. För att förändra krävs framför allt ett stärkt kvinnligt ledarskap och social mobilisering, skriver Hungerprojektets vd […]” Civilsamhället, FN, Hunger, Jämställdhet, Milleniemålsmötet i New York 2010
2010-09-10

Trupp i Afghanistan inte viktigaste frågan

Peter Brune, Svenska Dagbladet

“Huvudfrågan är inte ja eller nej till svensk trupp utan gäller vikten av att stå upp för mänskliga rättigheter och ge stöd i den dagliga kampen för överlevnad – i Afghanistan.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd
2010-09-09

Tydligt att Ohly dikterar villkoren för S

Carl Bildt, Svenska Dagbladet

“Är det Svenska Afghanistankommittén som skall börja utbilda den afghanska armén? Eller är det Röda Korset? Deras kompromiss med Lars Ohly hänger inte ihop – och jag är rätt övertygad om att den gamla S-trion [...]Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, Partipolitik
2010-08-22

Avdragsrätt stärker den ideella sektorn

Mats Odell, Dagen

“Sverige är det enda land i EU som inte möjliggör skatteavdrag vid gåvor till ideell verksamhet. Det är inte bara pinsamt utan helt enkelt dumt eftersom det skulle kunna bidra till ett ökat samhällsengagemang.” Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, EU, Välgörenhet
2010-08-21

”Socialdemokratin måste ändra sig om Afghanistan”

Pierre Schori, Dagens Nyheter

“Myten om att militärmakt måste skydda det utländska biståndet har tillbakavisats av SAK:s personal på plats. Håll er så lång borta som möjligt, är budskapet.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt biståndArtikeln är en replik på: "Artikel: ”Vi är öppna för att sända fler svenskar till kriget”"
2010-08-20

Brott som måste beivras

“Och i takt med att hotbilden gör det allt svårare att få ut hjälpen ställs hjälparbetare ofta inför ett hjärtslitande dilemma: att upprätthålla den livsviktiga kontakten med offren eller skydda sitt eget liv?” (Kristalina Georgieva, Nerikes [...]Afghanistan, Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
2010-08-19

Fördjupa biståndsdebatten

Gabi Björsson, Åsa Thomasson, Anna Nilsson; Uppsala Nya Tidning

“I vår enkätundersökningen hänvisar Moderaterna till att de hellre vill satsa resurserna i fattiga länder än på information i Sverige. Det visar på en låg förståelse av sambanden mellan förändringar i Sverige/Europa och i länder [...]Biståndets målsättning, Civilsamhället, EU, Guatemala, Handelspolitik, Informationsanslaget, Partipolitik
2010-08-12

Drömmar om Afghanistan

Mats Skogkär, Sydsvenskan

Och utan säkerhet kommer det inte att byggas någon rättsstat. Glöm utveckling och civil uppbyggnad. Snarare kommer Afghanistan att sjunka tillbaka i det barbari som rådde när talibanerna hade makten förra gången, 1996–2001. Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, PartipolitikArtikeln är en replik på: ""MP: Svenska militära insatsen bör trappas ner snarast""
2010-08-09

A call for Nordic leadership on responsible financing

Jostein Hole Kobbeltvedt, NAI-Forum

“Det civila samhället har efterlyst mer ansvarsfull utlåning och nya sätt att hantera statsskulder på i många år.  Nordiska länder har gett biståndsstödda krediter för export med försumbara utvecklingseffekter hos utvecklingsländerna. Detta väcker frågor om nordiska långivares ansvar.” Civilsamhället, Handelspolitik, NAI-Forum (engelska), Näringsliv
2010-08-03

Rädda Barnen är den främsta aktören för barnets rättigheter

Margareta Elensky, Sara Carlsson; Arbetarbladet

“Frågan om att ta emot ensamkommande flyktingbarn är en akut, aktuell och angelägen fråga. Antalet asylsökande och ensamkommande barn har ökat för varje år, från 398 barn år 2005 till 2250 barn år 2009.” Barn och unga, Civilsamhället, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter
2010-07-26

Återställ anslag till information kring bistånd

Gabi Björsson, Bo Forsberg, Helena Karlén, Agneta Gunnarsson, Lena Klevås, Christina Robertson Pearce, Lennart Eriksson, Bo Paulsson,Åsa Thomasson, Anna Wester, Sven-Bernhard Fast, Eva Christina Nilsson, Klas Hansson; Aktuellt i politiken

“Genom att från och med i år minska anslaget från 128 till 60 miljoner riskerar debatten kring svenskt bistånd att krympa och kanske helt försvinna.” Civilsamhället, Informationsanslaget
2010-07-26

Låt tusen gåvor blomma

Borås Tidning

“Gör det förmånligare att donera! Det är budskapet från svenska folket i en opinionsundersökning från Novus opinion – utförd på uppdrag av Frivilligorganisationernas insamlingsråd – som uppmärksammats allt för litet.” Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Partipolitik, Välgörenhet
2010-07-21

Länderna byggs genom folkets vilja

Sofie Wiklund, Dalademokraten

“Fördelen med det är att det är lättare att överblicka biståndet, nackdelen att en stor del kan försvinna genom korruption, trots att landet lovat att bättra sig i den frågan. Byggs genom folkets vilja.” Afghanistan, Budgetstöd, Civilsamhället, Korruption, Militärt bistånd
2010-07-21

Afghanistan behöver fortsatt stöd

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Att den internationella konferensen om Afghanistan kunde hållas i Kabul i går kan ses som ett framsteg, om än litet. Men samtidigt visades att mycket återstår att göra innan något som liknar fred kan uppvisas [...]Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd
2010-07-14

Informationsanslaget en fråga om demokrati – vems röst får höras?

Gabi Björsson, Bo Forsberg, Helena Karlén, Agneta Gunnarsson, Lena Klevås, Christina Robertson Pearce, Lennart Eriksson, Bo Paulsson, Åsa Thomasson, Anna Wester, Sven-Bernhard Fast, Eva Christina Nilsson, Klas Hansson; Arbetarbladet

“Regeringens beslut förra året att minska informationsanslaget med 60 procent drabbar människor som lever i fattigdom och utanförskap.” Civilsamhället, Demokrati, Informationsanslaget
2010-07-12

Är hjälparna skurkar?

Lennart Kjörling, LO-Tidningen

“Goma i Zaire och Sierra Leone är två exempel på hur detta kan gå fullkomligt galet. De absurda konsekvenserna beskrivs färgstarkt av Linda Polman i Kriskaravanen.” Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Kongo, Sierra Leone
2010-07-06

Med fokus på de fattigaste

Roland Håkansson, Kjell Larsson; Norran

“Flertalet biståndsorganisationer och FN-organ har dock än i dag ingen strategi för hur de ska inkludera personer med funktionsnedsättning.” Civilsamhället, FN, Personer med funktionsvariation
2010-07-04

Informationsanslaget en fråga om demokrati – vems röst får höras?

Gabi Björsson, Klas Hansson, Bo Forsberg, Helena Karlén, Agneta Gunnarsson, Lena Klevås, Christina Robertson Pearce, Pär Granstedt, Lennart Eriksson, Bo Paulsson, Åsa Thomasson, Anna Wester, Sven-Bernhard Fast, Eva Christina Nilsson; Svenska Dagbladet

“Regeringens beslut förra året att minska informationsanslaget med 60 procent drabbar människor som lever i fattigdom och utanförskap.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället
2010-06-30

Stötta Kongos kvinnor för fred

Lena Ag, Göteborgsposten

“Biståndsminister Gunilla Carlsson ställde sig nyligen frågan vid ett möte om sexuellt våld i krig om inte hela Sveriges bistånd borde inrikta sig på åtgärder för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det är en radikal och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Liberia, Mänskliga rättigheter
2010-06-24

Ett vallöfte som går igen

Marcus Svensson, Smålandsposten

“Nyheten att alla allianspartier är för avdragsrätt för ideella organisationer är tämligen gammal. Nytt är möjligen att en tidplan är på väg att utformas.” Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Partipolitik
2010-06-22

Sluta sega om avdrag för gåvor!

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet

“Bistånd, forskning och sociala verksamheter av allehanda slag. Alla har de det gemensamt att man på olika sätt verkar för goda ting i det civila samhället. Det skulle inte förvåna mig särskilt om de även [...]Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Partipolitik
2010-06-11

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

Ylva Jonsson Strömberg, Gabi Björsson, Erik Lysén, Bo Forsberg, Annica Holmberg, Eva Christina Nilsson; Borås Tidning

“Över en miljard människor lever i extrem fattigdom, många som en direkt följd av den finanskris västvärlden orsakat.” Avräkningar, Civilsamhället, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty"
2010-06-09

Korruptionskamp har fel fokus

Andreas Bergqvist, Kajsa Johansson; Omvärlden

“Biståndsministerns satsning för att få bort korruption kopplat till det svenska biståndet slår snett. En satsning på det civila samhället i mottagarländerna är vad som behövs, menar skribenterna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Korruption, Moçambique, Utvärdering
2010-06-01

Vems röst får höras?

Gabi Björksson, Bo Forsberg, Helena Karlén, Agneta Gunnarsson, Lena Klevås, Christina Robertsson Pearce, Lennart Eriksson, Bo Paulsson, Åsa Thomasson, Anna Wester, Sven-Bernhard Fast, Eva Christina Nilsson; Värmlands Folkblad

“Människor som ofta lever i länder utan yttrandefrihet, och som behöver oss i nord för att göra sin röst hörd. Det är för dem vi driver kampanjen om ett återupprättat informationsanslag, skriver 13 företrädare för [...]Civilsamhället, Finanskrisen, Informationsanslaget, Näringsliv, Partipolitik
2010-05-31

Solidarisk biståndspolitik behövs

Lennart Lindgren, Hela Gotland

Kritiken har ökat och en debatt har blossat upp med vass udd mot biståndsministern. För några månader sedan tog de gamla Sida-cheferna Carl Tham och Bo Göransson bladet från mun och sågade regeringens biståndspolitik jäms [...]Anders Nordström avskedad, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, ResultatArtikeln är en replik på: "Sverige måste återta sin roll som biståndnation"
2010-05-28

Anpassa biståndet

Pär Krause, Arvika Tidning

“De närvarande representanterna för de sju riksdagspartierna anpassade av allt att döma budskapet efter publiken, skriver Pär Krause.” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik, Resultat
2010-05-27

Ship to Gaza är redan en framgång

Yvonne Ruwaida, Aftonbladet

“Yvonne Ruwaida: För Gazaborna visar de nio skeppen att omvärlden inte glömt dem” Civilsamhället, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mediabevakning, Palestina
2010-05-23

Militär koppling är livsfarlig

Dan Sermand, Svenska Dagbladet

“Hjälporganisationer kan aldrig bli en del av en militär strategi. Ändå talar både Natos generalsekreterare och Sveriges försvarsminister om gemensam agenda och ökat samarbete, skriver Läkare utan gränsers generalsekreterare Dan Sermand.” Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Sjukvård
2010-05-12

Urholka inte biståndet ännu mer

Bodil Ceballos, Dagen

“Biståndet som sådant ligger dock inte på 1 procent eftersom det urholkas genom att man tar pengar från biståndsramen för att betala allehanda annat, till exempel flyktingmottagandet i Sverige.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Enprocentsmålet, Partipolitik
2010-05-11

One step forward, two steps back?

Penny Davies, NAI-Forum

“För att få ett slut på skatteflykten efterlyser det civila samhällets organisationer (i) automatiskt utbyte av information på en multilateral nivå gällande skattefrågor och (ii) vinst- och skatterapporter från multinationella företag, land för land.” Civilsamhället, EU, Millenniemålen, NAI-Forum (engelska), Näringsliv
2010-05-10

Lars Åberg: Bistånd på livstid

Lars Åberg, Göteborgsposten

“Biståndsmedel på villovägar väcker upprördhet och när biståndsföreträdare harmset försvarar egna privilegier uppstår misstro.” Afrika, Civilsamhället, Handelspolitik, Utvärdering
2010-05-03

”Stryp EU:s bistånd tills Isaaks dödsläger stängts”

Jesper Bengtsson, Ulrika Knutson, Arne König, Ola Larsmo,Kerstin Neld, Anna Serner, Mats Söderlund, Leif Öbrink; Dagens Nyheter

“EU:s bistånd till Eritrea på sammanlagt tre miljarder svenska kronor är ovillkorat och det går inte att dra några slutsatser om vem som förvaltar pengarna på plats i landet.” Bistånd som påtryckningsmedel, Civilsamhället, Dawit Isaak, Eritrea, EU, Villkorat bistånd
2010-04-29

Vi är alla i samma båt

Håkan Arenius, Dagen

“Miljöhoten gör inte halt vid Öresund och kan inte lösas med välgörenhet” Civilsamhället, Klimat & miljö, Religion
2010-04-29

Så behåller vi förtroendet efter skandalerna

Erik Zachrison, Omvärlden

“Svindeln i Röda korset kan ha skadat tilltron till svenska insamlingsorganisationer. Självsanering är nyckeln till fortsatt förtroende, anser skribenten.” Civilsamhället, Välgörenhet
2010-04-22

Den goda viljan förskingrades inte

Maria Eriksson, Svenska Dagbladet

“Säg Röda Korset och många tänker i dagarna på Johan af Donner. På den före detta kommunikationschefen på Röda Korset och Cancerfonden, som står åtalad för att ha lurat sina arbetsgivare på nästan åtta miljoner [...]Civilsamhället, Johan af Donner-affären, Välgörenhet
2010-04-22

Gemensam kampanj för globala rättvisefrågor

Göteborgsposten

“Därför lanserar vi ett program för global rättvisa och kommer att ordna en stor mängd debatter och aktiviteter fram till valet, skriver kampanjen Globalrattvisa.nu.” Avräkningar, Civilsamhället, Handelspolitik, Hunger, Klimat & miljö, Tobin-skattI artikeln hänvisas till "Länk: Globalrättvisa.nu"
2010-04-20

”Biståndsministern försöker tysta kritikerna”

Bo Forsberg, Dagens Nyheter

“Regeringen har under mandatperioden tagit 13 miljarder från biståndet för att täcka upp andra budgetposter. Sådana här avräkningar gjorde även den förra regeringen, men nu har de närmast exploderat.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Informationsanslaget, Korruption, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "”Jag kommer att fortsätta reformera Sveriges bistånd”"
2010-04-14

Behåll praktikantbidraget!

Olof Edsinger, Patric Forsling, Anders Georgsson, Gunnel Lerne, Johan Nilsson, Edward Sköllerfalk, Christian Svahn; Världen Idag

“Det vi tycker är anmärkningsvärt med hela saken är att Sida med en sån här nyordning skulle skjuta sig själva i foten.” Civilsamhället, Sida, Utbildning
2010-04-08

Vad gör Gunilla Carlsson med mina 24 minuter?

Håkan Arenius, Dagen

“I radioprogrammet “Människor och tro” i veckan tar hon åt sig äran för att ha genomfört den största förändringen någonsin av svenskt bistånd.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Utvärdering
2010-03-24

Onyanserat om bistånd

Daniel Uddling, Borås Tidning

“Det allvarliga med Marianne Ekenbjörns recension är att hon nöjer sig med att berätta vad Polman skriver. Ekenbjörn tycks inte ha några ambitioner till ett kritiskt resonemang.” Civilsamhället, Humanitärt bistånd, RwandaArtikeln är en replik på: "Vinnare och förlorare i biståndsindustrin"
I artikeln hänvisas till "Bok: "Kriskaravanen""
2010-03-22

Svenska hjälpinsatser behöver utvecklas

Patrik Wikström, Dagen

“Inom EU föreligger stora skillnader i synen på frågor som rör unionens förmåga till kris- och konflikthantering. Det är skillnader som först kommer i fokus när väl olyckan har inträffat.” Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
2010-03-16

Lyssna till småfolkets röst

Håkan Arenius, Dagen

“President Obama lyssnar till det civila samhället. När ska Sveriges statsminister låna det sitt öra?” Avräkningar, Civilsamhället, Partipolitik, Religion
2010-03-09

Biståndets labyrinter

David Isaksson, Helsingborgs Dagblad

“David Isaksson läser debattboken “Kriskaravanen” och följer med på en resa genom svåra moraliska frågor kring biståndspolitikens brister.” Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Kongo, Mediabevakning, Rwanda, Utvärdering
2010-03-09

“Linda Polman: ”Kriskaravanen. Vinnare och förlorare i biståndsindustrins spår””

Stefan De Vylder, Dagens Nyheter

“Men det är tråkigt att behöva konstatera att Polmans egen bok inte håller för en granskning. ”Kriskaravanen” innehåller en mängd befängda påståenden som underminerar trovärdigheten även i de avsnitt som eventuellt är sanna.” Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Korruption, Rwanda, Världsbanken
2010-03-04

Onyanserad kritik av Röda Korset

Roger Lindahl, Värmlands Folkblad

Visst är det så. Ett förtroende går snabbt att förlora. Det kan också få än allvarligare konsekvenser om den information som sprids är ensidig och till stora delar inte är baserad på faktiska förhållanden.   Bengt Westerberg-affären, Civilsamhället, Johan af Donner-affärenArtikeln är en replik på: "Allmänhetens förtroende går snabbt att förlora"
2010-03-02

Informationsanslaget en liten del av biståndet men centralt i vårt arbete

Anders Malmstigen m.fl., Dagen

Moderaternas ledamot i utrikesutskottet Christian Holm försvarar nedskärningen i informationsanslaget den 23 februari med att regeringen valt att prioritera de fattiga i Haiti.   Civilsamhället, EU, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Informationsanslaget, Partipolitik, Riksrevisionen, Swedfund, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Hellre biståndspengar till offren i Haiti än till glassiga broschyrer i Sverige""
2010-02-25

Ge er nu Röda kors-chefer!

ME, Nerikes Allehanda

“I dag håller Christer Zettergren krismöte med sin personal. Christer Zettergren är inte vilken chef som helst utan generalsekreterare för Röda korset.” Bengt Westerberg-affären, Civilsamhället, Välgörenhet
2010-02-18

Jobba gratis

Expressen

“Ideella organisationer ska granskas. Det finns en utspridd övertro på att bara för att organisationen jobbar för goda vällovliga syften så fungerar även verksamheten utmärkt.” Bengt Westerberg-affären, Civilsamhället, Välgörenhet
2010-02-17

Hoppets Stjärna: Vi välkomnar transparens och insyn

Lennart Eriksson, Dagen

“När Haitikrisen kom hade vi inte den minsta tanke på att en stor del av vår energi skulle gå åt till att bemöta desinformation om vår organisation” Civilsamhället, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Öppenhet och transparens, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Villighet att granskas är avgörande"
2010-02-16

Vår insats räddar liv

Gertrud Pålsson mfl; Sundsvalls Tidning

“Behovet av utbildade barnmorskor är fortfarande enormt trots att vi utbildat över ett hundratal barnmorskor bara de senaste åren. Flera tusen fler barnmorskor skulle behöva utbildas.” Afghanistan, Civilsamhället, Jämställdhet, Resultat, Sjukvård, Utbildning
2010-02-14

Fråga om förtroende

Gefle Dagblad

“Röda Korset är just nu hårt trängt i Sverige. Det är inga snygga ekonomiska affärer som hjälporganisationen tvingas diskutera offentligt och även internationella Röda Korset uppges vara bekymrat.” Bengt Westerberg-affären, Civilsamhället, Johan af Donner-affären, Välgörenhet
2010-02-13

Om dessa arbetsinsatser inte får kosta, vem ska utföra dem?

Lennart Eriksson, Tidningen Ångermanland

“Lars Fahlen ställer en rad intressanta frågor om Hoppets Stjärna och vår verksamhet i sin insändare ”Mammons Tecken” Egentligen är den övergripande frågan denna: Vad får bistånd kosta?” Civilsamhället, Välgörenhet
2010-02-12

Villighet att granskas är avgörande

Jesper Hörnberg, Dagen

“Hur öppen en organisation är bestämmer på vilken nivå givarnas förtroende landar. Efter en period då organisationer betalat dyra pengar för att hitta rätt vinkel att spela på, kommer en era av transparens och trovärdighet.” Civilsamhället, Öppenhet och transparens, Utvärdering, Välgörenhet
2010-02-11

Granskning på lika villkor

Martin Tunström, Smålandsposten

“Svenskarna har aldrig tidigare skänkt så mycket pengar till välgörenhetsorganisationer. Till detta kommer att flertalet av de stora biståndsorganisationerna har fått stora anslag av Sida, även om de justerats ner i takt med konjunkturen.” Bengt Westerberg-affären, Budgetstöd, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Utvärdering, Välgörenhet
2010-02-10

“Bistånd avgörande för fred”

Torbjörn Pettersson, Svenska Dagbladet

“Nyckeln till framgång finns hos Afghanistans regering som måste klara av att bygga upp landet igen. Vi måste övertyga det afghanska folket om att vi är där för att vinna deras fred, inte vårt krig,” Afghanistan, Civilsamhället, Korruption, Militärt bistånd, Resultat
2010-02-08

Är kriget ändamålsenligt?

Göteborgsposten

“Det är allvar nu. Balansen mellan civilt bistånd och militärt skydd i Afghanistan måste ifrågasättas. Unga män och kvinnor i uniform är inte politikens förbrukningsmaterial.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd
2010-02-08

De lever gott på bidrag

Kennet Andreasson, Aftonbladet

“Det går inte att driva hjälporganisationer med bonusar och fallskärmar i miljonklassen till ledande befattningshavare. Självklart väcker sådant anstöt.” Bengt Westerberg-affären, Civilsamhället, Välgörenhet
2010-02-02

Fartblinda och respektlösa

Anders Rönmark, Tidningen Ångermanland

“Det är inget enkelt jobb att vara chef för en hjälporganisation. Men försvarar det miljonlöner till chefstjänstemän hos Röda korset och Rädda barnen?” Civilsamhället, Välgörenhet
2010-01-23

Vi vill alla hjälpa till i Haiti

Peter Hjörne, Göteborgsposten

“Man skall akta sig för att göra politik av en akut situation och jag vet inte om jag håller med Akelius om hans hårda Sida-kritk men Akelius har sannolikt rätt i att det hade blivit [...]Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Mediabevakning, VälgörenhetArtikeln är en replik på: "Utan Sida funkar biståndet bättre"
2010-01-19

Bästa Anders Borg och Gunilla Carlsson

Bo Forsberg, Diakonia.se

“Vi skriver till Er för att ta upp två aspekter vi ser som viktiga att beakta i regeringens stödåtgärder: 1) stöd för en avskrivning av Haitis kvarvarande skulder samt 2) att försäkra att nytt stöd [...]Avräkningar, Civilsamhället, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, IMF (Internationella valutafonden), Skuldavskrivning
2010-01-14

Har vi råd med ett traditionellt försvar?

Patrik Wikström, Folkbladet

“Det är därför som den samlade insatsen borde vara uppbyggd kring både ett militärt stöd och humanitärt bistånd.” Civilsamhället, EU, Finanskrisen, Militärt bistånd
2009-12-28

Rekord i bistånd

Sundsvalls Tidning

“2009 var ett bra år för Sveriges hjälp- och biståndsorganisationer. Efter flodvågskatastrofen i Sydostasien för fem år sedan sopades alla tidigare insamlingsrekord av banan.” Civilsamhället, Tsunami-katastrofen 2004, Välgörenhet
2009-12-24

Svensken goda gåvors givare

Motala & Vadstena Tidning

“Året lider mot sitt slut och när summan av alla insamlingsbössor och autogirobetalningar räknats samman förväntas svenskarna ha givit mer till välgörenhet än något annat år.” Civilsamhället, Tsunami-katastrofen 2004, Välgörenhet
2009-12-17

Det känns som en välbehövlig motvikt till den konsumism som resulterar i rekord i handeln så gott som varje jul.

Vestmanlands Läns Tidning

“Det spelar nog också roll att bistånds-organisationerna på senare år har blivit allt skickligare på att förmå folk att öppna plånboken för välgörande ändamål. Inte minst har tekniken gjort det lättare att ge.” Civilsamhället, Välgörenhet
2009-11-26

Ge Afghanistan bistånd i stället för bomber

Håkan Arenius, Dagen

“På tisdag ska fredspristagaren och presidenten Barack Obama tala om hur han ska hantera kriget han ärvde i Afghanistan. Ett beslut fjärran från vår svenska verklighet? Inte alls!” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd
2009-10-30

Med diplomati som smörjmedel

Maria Jacobson, Piteå Tidning

“Det förödmjukande låg i att här ber en av de vassaste organisationerna på jämställdhet om pengar av länder som tror att de är bäst i världen på jämställdhet. Undantaget svenska SIDA förstås, som i stort [...]Civilsamhället, Demokrati, Jämställdhet, Sida, Sydafrika
2009-10-13

Biståndsarbetarens behov av att behövas

Karin Ericsson, Christin Sandberg; Omvärlden

“Är biståndsarbetarna rädda om sitt eget skinn, frågar sig två unga biståndsarbetare i Nicaragua” Civilsamhället, Nicaragua
2009-09-17

Klokt att ompröva biståndet

Anders Bergh, Sundsvalls Tidning

“Biståndsminister Gunilla Carlsson har nyligen initierat en angelägen diskussion om u-landsbiståndet. Även heliga kor som enprocentmålet omprövas.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, OECD, Partipolitik
2009-09-14

Höj rösten för internationell solidaritet och rättvisa

Norran

“Svenska kyrkans internationella arbete är en viktig del av folkkyrkans identitet och svarar för en stor andel av Sveriges bistånd via svenska folkrörelser.” Civilsamhället, Mänskliga rättigheter, Religion
2009-08-23

Hjälparbetare i skottlinjen

Dan Sermand, Svenska Dagbladet

“Det humanitära biståndet har på senare år i allt högre grad använts av regeringar för olika politiska syften och vid militära insatser för strategiska intressen. Även biståndsorganisationer blandar människorättsaktiviteter och demokratiutveckling med humanitärt bistånd, vilket [...]Afghanistan, Civilsamhället, EU, FN, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, SjukvårdArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-08-21

Fakta och filantropi

Sofia Gurrero, Gefle Dagblad

“Enligt moralfilosofen Peter Singer skulle fattigdomen kunna utplånas om alla gav en bråkdel av sina inkomster till effektiva organisationer. Tyvärr har Singer har fel.” Civilsamhället, Resultat, Välgörenhet
2009-07-13

Bäst bistånd kan bli ännu bättre

Yngve Sunesson, Hallands Nyheter

“Svenskt bistånd är bäst i världen. Så kan man faktiskt sammanfatta rapporten från granskningsavdelningen vid OECD:s biståndskommitté DAC som redovisades förra veckan.” Avräkningar, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Civilsamhället, OECD, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Development Assistance Committee (DAC)"
2009-04-29

Med ökat bistånd får de modiga stöd

Cecilia Malmström, Gunilla Carlsson; Göteborgsposten

“De modiga kvinnor och män som satsar sina liv i kampen för ökad frihet och en fredlig övergång till demokrati kan räkna med Sveriges stöd.” Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheterI artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Frihet från förtryck - Skrivelse om Sveriges demokratibistånd" (2008)"
2009-04-27

Utvecklingskunniga europaparlamentariker behövs

Björn Lindh, Arvika Tidning

“I flera fall röstar ledamöterna efter egen övertygelse i utvecklingsfrågor vilket gör att deras personliga meriter och kunskaper i frågan blir väldigt betydelsefull, […]” Civilsamhället, EU, Partipolitik
2009-03-13

Ideell second hand hotad igen av beskattning

Rune Lidhed, Dagen

“Det skulle bli följden om vi inte lyckas övertyga EU-kommissionen om att svensk second hand inte hör hemma i vanliga momsdirektiv och därför inte ska jämföras med vanlig kommersiell handel.” Avdragsrätt för gåvor, Civilsamhället, EU, Välgörenhet
2009-03-10

Låt mer av EU:s stöd till Afrika gå via ideellt engagemang

Christina Doctare, Eric Sedig, Magnus Ramstrand; Dagen

“Doktor Mukwege är en kristen humanist som börjat under enkla förhållanden, i ett sammanhang som ofta förbises av Sida, EU och FN.” Civilsamhället, EU, FN, Kongo, Sida, Sjukvård
2009-02-02

replik: Svenskt bistånd ska drivas i civila former

Anders Nordström, Göteborgsposten

“Jag välkomnar en vidgad debatt som lyfter fram fred och återuppbyggnad – och hur vi ska arbeta tillsammans för detta, skriver Sidas generaldirektör Anders Nordström i en replik.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, SidaArtikeln är en replik på: "Viktigt att skilja på bistånd och militära insatser"
2008-10-14

Upprop inför Genèvesamtalen: Kvinnor från Södra Kaukasus enas om sex punkter för ökad säkerhet

Anna Arutshyan mfl; Aftonbladet

“Det internationella samfundet bör ge ett finansiellt stöd direkt till civilsamhällets organisationer. Bistånd som kanaliseras via regeringen måste följas upp för att förhindra korruption.” Asien, Civilsamhället, EU, FN, Jämställdhet, Korruption
2008-09-29

Bistånd i demokratins tjänst

Martin Tunström, Smålandsposten

“Inget stort utgiftsområde har som det svenska biståndet varit så befriat från debatt och kontroll, trots att Sverige årligen ger närmare 30 miljarder kronor till insatser i mottagarländerna.” Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet, SADEV, Utvärdering
2008-09-24

Verkningslösa verktyg

SB, Eskilstuna-Kuriren

“I en nyligen utgiven rapport från Forum Syd, granskas kraven som ställs på länder som är mottagare av bistånd.” Civilsamhället, Enprocentsmålet, Resultat, Villkorat bistånd
2008-09-22

”Kritiken mot svenskt bistånd orättvis”

Agnes Nygren, Aftonbladet

“Kritiken mot det svenska biståndet till enskilda organisationer har varit hård det senaste året. Riksrevisionen har, i flera fall felaktigt, riktat skarp kritik mot en rad organisationer.” Civilsamhället, Resultat, Riksrevisionen, Sydafrika, Utvärdering
2008-07-13

Bistånd och oförstånd

Expressen

“Häromdagen diskuterades på ett seminarium, arrangerat av Diakonia, Röda korset och Kvinna till Kvinna, den rapport som samma tre organisationer släppte för några veckor sedan: “Bistånd ifrågasatt”, författad av Anna-Lena Lodenius.” Civilsamhället, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Bistånd ifrågasatt"
2008-07-05

Överdrifter om biståndet

Martin Tunström, Smålandsposten

“Problemet denna gång är “bara” att frivilligorganisationerna som Svenska Missionsrådet som undersöktes av Riksrevisionen sköter sig så mycket bättre än vad framgick i rapporten” Civilsamhället, Riksrevisionen, SADEV, Utvärdering
2008-06-11

Svenskt bistånd måste göra nytta

Gunilla Carlsson, Norrköpings Tidningar

“Det räcker inte att bara använda pengar, de måste också göra nytta där de behövs allra mest! Det är bara möjligt om biståndspolitiken samverkar mer med andra politikområden, skriver Gunilla Carlsson (m), biståndsminister.” Avräkningar, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Sluta mixtra med Sveriges bistånd"
2008-06-10

Alliansregeringen urholkar biståndet

Anne Ludvigsson, Dagen

“Allt fler budgetposter läggs in i den totala biståndsbudgeten. Regeringen vill i dag finansiera såväl ambassader, skuldavskrivningar och militärutgifter med biståndet.” Ambassader, Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd, Militärt bistånd, Partipolitik, Skuldavskrivning
2008-06-05

Sluta mixtra med biståndet

Mattias Ravander mf; Värmlands Folkblad

“Det är med stor oro vi ser hur biståndsminister Gunilla Carlsson igen diskuterar förslag om att sänka det svenska biståndet. Allt fler budgetposter läggs in i den totala biståndsbudgeten.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik
2008-06-04

Sluta mixtra med Sveriges bistånd

Mattias Ravander, Anne-Louise Kroon, Gerd Aronsson, Karl-Evert Bevemyr, Evert Andersson; Norrköpings Tidningar

“Det är med stor oro vi Socialdemokrater i Söderköping ser hur biståndsminister Gunilla Carlsson igen diskuterar förslag om att sänka det svenska biståndet. Allt fler budgetposter läggs in i den totala biståndsbudgeten.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik
2008-05-07

Burma behöver få hjälp

Hallandsposten

“I höstas gick många i Sverige klädd i rött för att stödja munkarnas protester i Burma. De protesterade mot den militärjunta som styrt landet sedan 1962.” Burma, Civilsamhället, Demokrati, Diktaturer, Humanitärt bistånd
2008-02-26

Ensidig kritik av svenska biståndet

Tidningen Broderskap

“DET SVENSKA BISTÅNDETS yttersta mål är fattigdomsbekämpning. Frågan som Timbro vill debattera är om det nuvarande biståndet är effektivt för att nå målet.” Civilsamhället, Enprocentsmålet, Partipolitik
2008-02-13

Ingen rättvis bild av folkrörelsebistånd

Magnus Walan, Borås Tidning

“När Ulf Sjösten (m) skriver om biståndet skriver han bl.a. om Riksrevisionens granskning av folkrörelsebiståndet.” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partipolitik, RiksrevisionenArtikeln är en replik på: "Förändringar i biståndet"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Oegentligheter inom bistånd"
2008-01-20

”Varför tiger Rapport om fakta?”

Birger Thureson, Aftonbladet

“”Inte ett ord om att svensk hjälp ligger bakom det unika sjukhuset i Afrika”” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Kongo, Mediabevakning, Resultat, Sjukvård
2007-12-27

Frivilligorganisationer ett hot mot u-länderna

Ewa Björling, Dagens Nyheter

“Genom att förorda protektionism motarbetar de det generösa handelsavtal mellan EU och närmare 80 u-länder i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet som träder i kraft vid årsskiftet.” Civilsamhället, EU, Handelspolitik
2007-12-24

Vi är stolta över svenskt bistånd

Eva Christina Nilsson, Bo Forsberg, Maud Andersson, Erik Lysén; Borås Tidning

“Det svenska biståndet måste sakligt och nyanserat granskas av media, myndigheter, politiker och medborgare, så att det är tydligt hur de svenska biståndspengarna används.” Civilsamhället, Mediabevakning, Resultat, Utvärdering
2007-12-21

Fattigdom påverkar oss alla

Eva Christina Nilsson, Bo Forsberg, Maud Andersson och Erik Lysén; Helsingborgs Dagblad

“Det finns en vilja att dela med sig, av kärlek och solidaritet. Det märks inte minst i juletid när människor, trots julklappshysteri och köprekord, ger till biståndsorganisationer.” Civilsamhället, Utvärdering, Välgörenhet
2007-11-01

Men demokratin rår de inte på

Kalle Holmqvist, LO-Tidningen

“Det är framför allt arbetet som frivilligorganisationer utför med stöd av Sida som kommer att drabbas. En tydlig politisk markering mot ett alltmer vänstervridet Latinamerika.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, Landfokusering, Partipolitik, Sydamerika
2007-10-04

SIDA-skandal

Ölandsbladet

“30 miljarder av skattepengar snurrar runt i 6 000 projekt och var en och förstår att biståndet så yvigt utspritt inte kan kontrolleras.” Civilsamhället, Sida, Utvärdering
2007-10-03

Bistånd på villovägar

Dagens Nyheter

“För sköra demokrater, med svaga eller inga kontrollorgan och fattig befolkning, riskerar biståndet alltid att göda korruption. Å andra sidan: vore folket inte fattigt skulle inte Sida och hjälporganisationerna behöva vara där.” Civilsamhället, Demokrati, Korruption, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-10-03

Låt-gå-mentalitet för miljarder

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

“Är Sidas kontroll av biståndsinsatser via enskilda organisationer tillräcklig? Att bistånds-industrin får sig rejäla snytingar råder det inget tvivel om.” Civilsamhället, Utvärdering
2007-10-02

“Det är tydligt att de enskilda organisationerna inte i tillräcklig mån har uppmärksammat riskerna för korruption”

Vestmanlands Läns Tidning

“Riksrevisionen har i en uppmärksammad rapport visat på allvarliga brister i biståndet genom enskilda organisationer.” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Korruption, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-10-02

Procenten är inte allt

Borås Tidning

“Svenskt utvecklingssamarbete via enskilda organisationer uppgick år 2006 till 1, 3 miljarder kronor. Det är mycket pengar men pengar som de flesta skattebetalare säkert är beredda att avstå.” Civilsamhället, Enprocentsmålet, Riksrevisionen, Sida, Utvärdering
2007-09-25

”Rädda demokratistöd”

Agneta Dreber, Elisabeth Hedborg, Sven Hirdman, Olof Kleberg, Michael Sohlman, Daniel Tarschys; Dagens Nyheter

“Sex Rysslandskännare kräver förnyat stöd till ryska grupper.” Civilsamhället, Demokrati, Ryssland
2007-09-17

Ungdomsorganisationer: Vi är beredda att ta vårt biståndsansvar

Hanna Hallin, Vestmanlands Läns Tidning

“Det är bra, men som biståndsminister Gunilla Carlsson (m) har konstaterat handlar debatten oftare om nivåer och mindre om innehåll i biståndet. Det vill vi medverka till att ändra på.” Civilsamhället
2007-09-13

Högerns kampanj mot biståndet

Jesper Bengtsson, Aftonbladet

“Är det meningsfullt att ge bistånd till fattiga länder? Om man ska tro den kampanj som högerns tankesmedja Timbro driver mot biståndspolitiken är svaret nej.” Civilsamhället, Resultat, Utvärdering, Zimbabwe
2007-09-12

Svenskarnas beroende av bistånd

Smålandsposten

“Hur många är beroende av det svenska biståndet – i Sverige? 10 000 personer svarar journalisten Per Krause som för Timbros räkning givit ut boken Det svenska biståndsberoendet.” Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Resultat
2007-08-28

10000 bönder i Brasilien drabbas

Carmen Blanco Valer, Linn Rabe; Svenska Dagbladet

“Istället blir det guldregn över svenska företag utomlands. Viktiga projekt, som nationella biståndstagare och folkrörelser initierat och bedömt, blir ­lidande, skriver biståndsarbetarna Carmen Blanco Valer och Linn Rabe.” Brasilien, Civilsamhället, Landfokusering, Näringslivsbistånd, Swedfund, Sydamerika
2007-08-28

Innehållet viktigare än procenten

Martin Tunström, Smålandsposten

“Det är därför motståndarna till ­bistånd, grupperna som inte anser att vi skall sträcka bröd åt den fattige, att vi inte skall taga vara på vår broder har haft så enkelt för sig i debatterna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2007-08-27

Pengar är inte allt

Dagens Nyheter

“Det är bra att den nya biståndspolitiken kopplar samman demokrati och respekt för mänskliga rättigheter med fattigdomsbekämpning. Men varför ska biståndet uppgå till 30 miljarder?” Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet, Korruption, Mänskliga rättigheter
2007-07-19

Carlssons krav hotar biståndet

Joakim Jakobsson, Aftonbladet

“Gunilla Carlssons strategi tycks vara att koncentrera biståndet till färre länder och färre aktörer. Det leder inte självklart till ett bättre svenskt bistånd.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Enprocentsmålet, Landfokusering
2007-07-18

Ännu ett procentmål att avskaffa

Martin Tunström, Smålandsposten

“Frivilligorganisationer kan många gånger vara bättre biståndsgivare än stater. Men biståndspolitiken kan inte baseras på organisationer som inte förmår samla in mer än en tiondel av pengarna till den egna verksamheten” Avräkningar, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Militärt bistånd
2007-07-16

Uppdrag solidaritet

Östran Lokaltidningen

“Trots att internationalisten Olof Palmes ande svävar över hela arrangemanget. Det var ju han som inledde traditionen med sommartal i Almedalen, som ibland till och med kallades Palmedalen.” Civilsamhället
2007-07-10

Osaklig kritik mot biståndet till fattiga länder

Sven Elander, Peter Sörbom; Vestmanlands Läns Tidning

“Biståndet till den fattiga världen måste alltid utvärderas och ifrågasättas. Forum Syd, som företräder över 200 svenska organisationer, välkomnar en seriös diskussion om biståndets kvalitet.” Afrika, Civilsamhället, G8, Handelspolitik, HIV/AIDS, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Nima Sanandaji: Vad beror fattigdomen på"
2007-07-04

Nima Sanandaji: Vad beror fattigdomen på?

Nima Sanandaji, Vestmanlands Läns Tidning

“Peter Sörbom och Sven Elander från Forum Syd skriver den 28 juni att G8-ländernas löften om bistånd är otillräckliga.” Civilsamhället, G8, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Forum Syd: G8 håller inte sina löften till Afrika"
2007-07-01

Viktigt bistånd

Per Dahl, Barometern

“Lägger Sverige 27 miljarder på olika slag av utvecklingshjälp under 2007? Det är den officiella budgetsumman man kan läsa i statistiken. Nej, det är mer. Här ingår inte hjälp via frivilligorganisationer som Lutherhjälpen och Röda [...]Civilsamhället, Remitteringar
2007-06-04

“Svik inte det ryska folket”

Lars Bengtsson, Keth Thapper, Torbjörn Strandberg; Aftonbladet

“Men biståndsminister Gunilla Carlsson har inte heller försökt driva på att OECD ska godkänna stöd till det civila samhället i länder med demokratiunderskott. […] När den svenska regeringen nu fasar ut biståndet till det civila [...]Avräkningar, Civilsamhället, Demokrati, Mediabevakning, Näringsliv, OECD, Ryssland, Sida
2006-11-11

Utrota fattigdomen!

Bertil Persson, Svensk Tidskrift

“En miljard människor svälter idag. De lever på mindre än en dollar om dagen. Detta är inte acceptabelt för ett land med Sveriges humanistiska och kristna tradition, även om vår skuld för situationen är relativt [...]Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet
2006-10-09

Våga ge de unga ansvar

Maria Norrfalk, Roland Stenlund; Aftonbladet

“Civila samhällets organisationer står inför en enorm utmaning. Andelen unga som är aktiva medlemmar i organisationer som arbetar med internationella utvecklingsfrågor minskar snabbt.” CivilsamhälletI artikeln hänvisas till dokumentet: "Future Leadership in Swedish Civil Society"
2006-07-23

Var är Gustav Möller när han behövs?

Kristian Karlsson, Svenska Dagbladet

“Om kommunen satsar 1 miljon kronor extra på rättvisemärkt kaffe går bara i runda slängar 250 000 till jordbrukaren… Kommuner som ömmar för fattiga bönder borde kunna hitta bättre sätt att kanalisera sin goda vilja. Det [...]Civilsamhället, Rättvis handel, Välgörenhet
2005-04-23

“Sida hemlighöll expertrapport”

Lisa Abromowicz, Sydsvenskan

“Den 20 september 1997 lämnade Persson sin rapport till Sida. Den hemligstämplades omedelbart. I januari 2004 fick jag äntligen loss rapporten från Sida. Orsaken till hemligstämplingen kan vara Sune Perssons slutkläm i sin sammanfattning: “Nedskärning bör [...]Civilsamhället, Israel, Korruption, Palestina, Sida
2005-03-27

Debatt 27/3 Val i Zimbabwe: Folket behöver allt vårt stöd

KJELL FRANSSON M.FL., GÖTEBORGSPOSTEN

“Nu mer än någonsin behöver organisationerna i Zimbabwe vårt stöd. I detta läge är det viktigt att vi i omvärlden, trots stora praktiska svårigheter, visar vår solidaritet. På kort sikt gäller det att sätta ljuset [...]"Bad governance", Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd, Hälsa, Humanitärt bistånd, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Projektstöd, Rättvis handel, Zimbabwe
2002-05-25

Vart tar biståndet vägen?

SVD

“Målet med det svenska biståndet är, enligt biståndsorganet Sida, att "höja de fattiga folkens levnadsnivå". För att nå detta mål tilldelas Sida varje år en stor summa pengar, varav en del slussas till organisationer som [...]Civilsamhället, Sida
2001-08-24

Våldet ökar i Zimbawe

JB, Aftonbladet

“Ett ANC som förbehållslöst krävde demokrati i Zimbabwe skulle faktiskt kunna fälla Mugabe och hans regim. De politiska och ekonomiska förutsättningarna finns redan där. Sveriges påtryckningar på Mugabe måste kanske ta vägen över Pretoria.” Bistånd som påtryckningsmedel, Civilsamhället, Diktaturer, Sydafrika, Zimbabwe

Dokument om Civilsamhället (63 dokument)

DatumRubrikKällaÄmnenDokumenttyp
2018-03-08

Suffocating the Movement – Shrinking space for women’s rights (2018)

Kvinna till kvinnaCivilsamhället, Demokrati, Jämställdhet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2018-03-07

Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik

ConcordCivilsamhället, Feministisk utrikespolitik2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-12-21

Evaluation of 3rd Call off of civil society support through umbrella organisations 2013–2017

SidaCivilsamhället, Etiopien4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2017-12-12

Aggregating the results that arise from Sida’s investment in Tanzanian Civil Society in 2016

SidaCivilsamhället, Tanzania4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2017-09-13

Champions to be? Making the 2030 Agenda a reality

- 2017 års rapport

ConcordBrasilien, Civilsamhället, Colombia, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Liberia, Östtimor, Sverige, Sydafrika, Tanzania, Tunisien, Tyskland2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2017-03-15

Utnyttjande av utvecklingssamarbetet för att motverka det krympande utrymmet för civilsamhället

Civilsamhället, Demokrati, Press- och yttrandefrihet1) Propositioner och Offentliga utredningar om biståndet
2016-07-18

Champions to be?

- Making the 2030 Agenda a reality

ConcordCivilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 20302) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-26

Krympande utrymme för det civila samhället

Arena IdéCivilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-09

Aggregating the results that arise from Sida’s investment in Tanzanian Civil Society in 2014

- Sida Studies in Evaluation 2016:2

SidaCivilsamhället, Sida, Tanzania, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-04-04

Analysis of six EU Country Roadmaps for Engagement with Civil Society and recommendations for the future

ConcordCivilsamhället, EU, Filippinerna, Honduras, Kenya, Kirgizistan, Palestina, Senegal2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-03-01

EU funding delivery mechanisms

- New trends in EuropeAid funding, and what they mean for CSOs

ConcordCivilsamhället, EU2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2016-01-13

Going with the flow or swimming against the current? Interplay of formal rules, informal norms and NGO advocacy strategies

- Dissertation brief series 2016:01

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Civilsamhället, Hållbar utveckling, Kambodja, Klimat & miljö, Laos, Thailand, Vietnam11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2016-01-13

Going with the flow or swimming against the current?

- Interplay of formal rules, informal norms and NGO advocacy strategies

- Development Dissertation Brief 2016:01

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Civilsamhället11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-12-01

Evaluation of Union to Union

- Sida Decentralised Evaluation 2016:4

SidaCivilsamhället, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-11-04

Ge med hjärta & hjärna

- Givarguiden 2015

Charity RatingCivilsamhället, Välgörenhet2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-10-07

Evaluation of the Zambian Governance Foundation (ZGF) Joint Financing Agreement

- Sida Decentralised Evaluation 2015:44

InDevelop, SidaBiståndsformer, Civilsamhället, Zambia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-06-07

Effectiveness of core funding to CSOs in the field of human rights and international humanitarian law in occupied Palestine

- Sida decentralised evaluation 2015:25

SidaCivilsamhället, Israel, Multilateralt samarbete, Palestina2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2015-05-03

Evaluation of FORUM-ASIA’s Performance and Achievements (2011-2014)

- Sida Decentralised Evaluation 2015:23

SidaAsien, Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-22

Rethinking Civil Society and Support for Democracy

- EBA 01/2015

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)Civilsamhället, Demokrati, Folkrörelsebistånd, Mänskliga rättigheter11) Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
2015-04-09

Civil Society Urban Development Program (CSUDP) End-Term Evaluation

- Final Report

- Sida Decentralised Evolutions 2014:67

SidaCivilsamhället, Kenya, Urbanisering / hållbara städer4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-04

Evaluation of the Strategy for Support via Swedish Civil Society Organisations 2010-2014

- Final Country Report- Nicaragua

- Sida Decentralised Evaluation 2015:39

SidaCivilsamhället, Mänskliga rättigheter, Nicaragua4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-01

Evaluation of the Strategy for Support via Swedish Civil Society Organisations 2010-2014

- Final Synthesis Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:36

SidaCivilsamhället, Nicaragua, Pakistan, Uganda4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-04-01

Evaluation of the Strategy for Support via Swedish Civil Society Organisations 2010-2014

- Final Country Report - Uganda

- Sida Decentralised Evaluation 2015:37

SidaCivilsamhället, Folkrörelsebistånd, Uganda4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-02-25

Evaluation of Swedish support to the Diakonia Uganda Programme 2008-2014

- Final Report

- Sida Decentralised Evaluation 2015:3

SidaCivilsamhället, Folkrörelsebistånd, Resultat, Uganda4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-02-19

Evaluation of the Sida funded Programme of Core Support and connected projects in Ukraine

- Final Report

- Sida Decentralised Evolutions 2015:2

SidaCivilsamhället, Folkrörelsebistånd, Ukraina4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2015-02-08

Operationalising Policy Coherence for Development

- A Perspective of Civil Society on Institutional Systems for PCD in EU Member States

ConcordCivilsamhället, EU, Politik för global utveckling (PGU)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-06-30

Svenska ideella organisationers mervärde i biståndet

- Avdelningen för forskning om det civila samhället, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal högskola

Civilsamhället, Folkrörelsebistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-04-08

Svenska organisationers kommentarer på regeringens skrivelse 2013/14:154 till riksdagen:

- ”Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling – fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar”

Forum SydCivilsamhället, Flykt och migration, Politik för global utveckling (PGU)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-02-08

Guide to EuropeAid funding instruments 2014-2020

- CSO engagement in EU development cooperation

ConcordBiståndsformer, Civilsamhället, EU2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2014-01-20

Pakistan Country report

- A multi-year results-oriented evaluation of Sida’s support to civil society actors in developing countries via Swedish CSOs. Round 1 Reality Check. Final Report. January 2014

Institute of Development Studies (IDS), IOD PARC, Swedish Institute for Public Administration (SIPU)Civilsamhället, Pakistan, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-01-20

Uganda Country report

- A multi-year results-oriented evaluation of Sida’s support to civil society actors in developing countries via Swedish CSOs. Round 1 Reality Check. Final Report, January 2014

Institute of Development Studies (IDS), IOD PARC, Swedish Institute for Public Administration (SIPU)Civilsamhället, Sida, Uganda4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-01-20

Nicaragua Country report

- A multi-year results-oriented evaluation of Sida’s support to civil society actors in developing countries via Swedish CSOs. Round 1 Reality Check. Final Report, January 2014

Institute of Development Studies (IDS), IOD PARC, Swedish Institute for Public Administration (SIPU)Civilsamhället, Nicaragua, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2014-01-13

A multi-year results-oriented evaluation of Sida’s support to civil society actors in developing countries via Swedish CSOs

- – based on the realities of people living in poverty and marginalisation

Institute of Development Studies (IDS), IOD PARC, Swedish Institute for Public Administration (SIPU)Civilsamhället, Sida, Utvärdering4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2013-11-28

Who is Responsible?

- Donor-civil society partnerships and the case of HIV/AIDS work

Nordiska AfrikainstitutetCivilsamhället, HIV/AIDS2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-10-17

The unique role of European aid

- The fight against global poverty

- AidWatch Report 2013

ConcordCivilsamhället, EU2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-10-09

2013 Countries at Risk

- Violations of Trade Union Rights

International Trade Union Confederation (ITUC)Civilsamhället, Näringsliv, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-10-01

Key Problems in the Interaction Between Donors and Civil Society Organizations in South Africa

- Some Evidence from HIV and AIDS Work

- Perspectives No. 25

Göteborgs UniversitetCivilsamhället, HIV/AIDS, Sydafrika10) Perspectives
2013-04-29

Forum Syd 2012 – Årsrapport

Forum SydCivilsamhället2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-02-25

En internationell jämförelse av formerna för stöd genom inhemska civilsamhällesorganisationer i fem länder

- Dnr 2012/98-5

StatskontoretCivilsamhället12) Dokumenttyp ej angiven
2013-01-01

Peace journalism

- How media reporting affects wars and conflicts

Kvinna till kvinnaCivilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

PALMECENTER – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

PalmecenterCivilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

Achieving Development Success: Strategies and Lessons from the Developing World

United Nations University (UNU)Civilsamhället, Governance, Handelspolitik, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2013-01-01

Development Success: Historical Accounts from More Advanced Countries

United Nations University (UNU)Civilsamhället, Europa, Governance2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-10-09

ITUC Frontlines Report 2012

- Workers are in the frontlines of a war on their living and working conditions, from the very forces that brought the financial system to its knees in 2008

International Trade Union Confederation (ITUC)Civilsamhället, Näringsliv, Utvärdering2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-05-10

Barometer 2012

- Organisationer mäter trycket på Sveriges Politik för Global Utveckling

ConcordCivilsamhället, Handelspolitik, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Näringsliv, Politik för global utveckling (PGU)2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2012-01-01

Women’s participation in peace negotiations: the role of the negotiating parties

Kvinna till kvinnaCivilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-07-01

Conflict Analysis of SAC activities in Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén (SAK)Afghanistan, Civilsamhället2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2011-06-28

Support to Civil Society Within Swedish Development Cooperation

- Perspectives No. 20

Göteborgs UniversitetCivilsamhället, Folkrörelsebistånd10) Perspectives
2010-02-01

Destined to fail?

- how violence against women Is undoing development

ActionAidCivilsamhället, HIV/AIDS, Kvinnor2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-10-28

The economic crisis and its humanitarian impact on Europe

Röda KorsetBudget, Civilsamhället, Europa, Finanskrisen, Näringsliv2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2009-05-28

Interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities under international humanitarian law

Röda KorsetCivilsamhället, Militärt bistånd2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-11-01

A PROVINCIAL SURVEY OF BALKH, JOWZJAN, SAMANGAN AND SARIPUL

Svenska Afghanistankommittén (SAK)Afghanistan, Bilateralt samarbete, Civilsamhället, Multilateralt samarbete2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-01-31

GONGO:s OCH DERAS ROLL I BISTÅNDET

- PENNINGSTINNA FOLKRÖRELSER MED SLAGSIDA

TimbroBiståndsformer, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Sida2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2008-01-04

Supporting Civil Society Organizations for Empowerment and Economics Progress of Small Farmers and People Living in Poverty

- Results and Effects of Sida’s Framework Agreement with Swedish Cooperative Centre

- Sida Evaluation 2008:25

SidaCivilsamhället, Honduras, Jordbruk, Kenya, Paraguay, Zambia4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
2007-03-23

Swedish Development Cooperation through Swedish and Local NGOs

- Perspectives No. 7

Göteborgs UniversitetCivilsamhället, Folkrörelsebistånd10) Perspectives
2006-08-21

Future Leadership in Swedish Civil Society

SidaCivilsamhället2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
2002-12-26

Kanonkommuner

- Investeringar i krigsmateriel bland Sveriges kommuner

Svenska Freds och skiljedomsföreningenCivilsamhället, Vapenhandel2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1995-02-04

Promoting development by proxy

- An evaluation of the development impact of government support to Swedish NGO's

- SIDA Evaluation report 1995/2

SidaCivilsamhället, Sida4) Utvärderingar (The Sida Evaluation Series)
1990-09-02

Lägesrapport över SIDAs genomförande av miljömälet

SidaCivilsamhället, Klimat & miljö2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1988-11-07

Bistånd till sociala sektorer

N/AAfrika, Civilsamhället2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1977-03-11

Bega-folket i Etiopien – En minoritet i revolutionens skugga

SidaCivilsamhället, Etiopien, Hälsa, Jordbruk, Utbildning2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor
1976-06-21

Från bysamverkan till folkkommun: Kooperation i Kina under 100 år

- Sammanfattning av en rapport

- Resultatvärdering 27

SidaCivilsamhället, Jordbruk, Kina3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån
1976-04-12

“Vi flytt” – Metodutveckling i Tanzania

- 3 ögonvittnesskildringar till den genomgripande omflyttningen i Tanzania

- Resultatvärdering 25

N/ACivilsamhället, Jordbruk, Tanzania3) Utvärderingar 1970-talet Serien meddelande från utredningsbyrån

Evenemang om Civilsamhället (92 evenemang)

DatumTitelBeskrivningArrangörÄmnen
2018-03-20 Biståndet och korruptionen Korruption är i många länder ett allvarligt utvecklingshinder. Sverige har länge betonat vikten av att arbeta mot korruption i biståndet. Biståndet måste kunna stötta ett långsiktigt förändringsarbete för att bygga en rättsstat med en ansvarstagande [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Transparency International Sverige Civilsamhället, Demokrati, Korruption
2018-03-21 Seminarium: Är unga dagens fredsbyggare? Den 21 mars bjuder LSU – Sveriges ungdomsorganisationer in till ett kostnadsfritt panelsamtal om ungas organisering för fredsbygge. Samtalet kommer kretsa kring Resolution 2250- unga, fred och säkerhet och Agenda 2030 med fokus på mål [...] LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer Barn och unga, Civilsamhället, Demokrati, Fred och säkerhet
2018-03-02 Det ovissa läget i Honduras Latinamerikagrupperna och Internationella Solidaritetskommittén bjuder till ett seminarium och kulturafton om det ovissa politiska läget i Honduras. Statskuppen som skakade Honduras svaga demokrati år 2009 har följts av en ökad kriminalisering av folkrörelser, större centralisering [...] Civilsamhället, Demokrati, Honduras, Mänskliga rättigheter
2018-01-17 Civilsamhällets roll i Bosnien och Hercegovina 1995 slöts freden i Bosnien och Hercegovina efter tre års inbördeskrig, men landet är än i dag splittrat och står inför stora utmaningar. I samband med fredsavtalet delades landet in i två entiteter med totalt [...] Olof Palme International Center Bosnien-Hercegovina, Civilsamhället, Fred och säkerhet
2017-11-09 MR-dagarna: MR i motvind – utmaningar för svensk diplomati och bistånd I många länder ökar kränkningar av mänskliga rättigheter (MR) och arbetet för att främja MR försvåras bl.a. genom begränsningar av civilsamhällets möjligheter att verka. Sverige hör till de länder som fortsatt ger hög prioritet åt [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Civilsamhället, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2017-11-07 Migrationsarbetare. Vår tids slavarbetare? Av världens 232 miljoner migranter uppskattar FN:s Internationella arbetsorganisation ILO att 150 miljoner är arbetskraftsmigranter. En stor andel är kvinnor. Det är människor som drömmer om ett bättre liv för sig och sina familjer och [...] ABF Stockholm, Arena Idé, Union to union Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, Mänskliga rättigheter, Remitteringar
2017-11-01 Det unga civilsamhällets förutsättningar: fokus Belarus! Vi ser idag en allvarlig negativ trend kring läget för civilsamhället i flera europeiska länder. Mötes- och organisationsfriheten begränsas alltmer, bidrag från utländska givare stoppas och hot om hårda straff är vardag för många civilsamhällesorganisationer. [...] LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Vitryssland
2017-09-14 Fake News, virala lögner och populism Anders Mildner, kulturjournalist och föreläsare, presenterar läget idag och hur det hänger ihop med den stundande valrörelsen följt av ett samtal med Åsa Wikforss och Jonas Andersson Schwarz, lett av Stefan Larsson. Fores Civilsamhället, Press- och yttrandefrihet
2017-07-05 Pengarna eller planeten – är finanssektorn problemet eller lösningen för klimatet? Vems är ansvaret när hundratals miljarder investeras i kol & olja? Är det staten eller kapitalet vi ska ställa vårt hopp till för att lösa utmaningarna? Fördjupade samtal om aktivisters, investerares & bankdirektörers roll i [...] Green Peace, Nordea Civilsamhället, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-04 Peace in the Baltic Sea Region – How can we prevent war in our time? Countries of the Baltic Sea Region are mobilising for war. Is Sweden doing enough to secure regional peace? How can we best work for de-escalation, de-militarisation and mutual human security? We invite a panel of civil [...] Folkkampanjen mot kärnvapen och kärnkraft, Kvinnor för fred, Miljöpartiet Civilsamhället, Fred och säkerhet, Nato
2017-07-06 Lydnad eller olydnad – vad förändrar världen? Många förändringar genom världshistorien har skett genom att folk har trotsat lagar, traditioner och förväntningar. Men hur förändrar vi egentligen bäst, genom att vara en god och lydig kraft inom befintliga system och normer och [...] Tidningen Syre Civilsamhället, Demokrati
2017-07-04 Colombia och freden, ett steg mot hållbar utveckling? Sverige har varit en viktig partner för fred i Colombia sedan 1970-talet. Nu förbereder sig aktörer i hela landet för att genomföra fredsavtalet, arbetet ska ske utifrån hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 och [...] Svenska FN-Förbundet Civilsamhället, Colombia, Fred och säkerhet, Hållbar utveckling, Sverige
2017-07-04 Who will pay to fight poverty and climate change? Innovative investment models for the SDGs To achieve the Sustainable Development Goals of Agenda 2030, innovative investment models are required. How can investment funds, companies, Sida and civil society organisations work together to fight poverty and climate change? Welcome to a seminar [...] Vi-skogen Civilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jordbruk, Klimat & miljö, Näringsliv
2017-07-05 Mänskliga rättigheter under attack även i Sverige? Samtal om den oroande trenden med ett krympande utrymme för det civila samhället och försvarare av mänskliga rättigheter (MR) i världen. Hur ser det ut i Sverige? Vi ser rapporter om hot och hat, hur [...] Amnesty International Civilsamhället, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Sverige
2017-07-05 Från lokalt till globalt – samverkan som hållbarhetsfråga Agenda 2030 stipulerar globala hållbarhetsmål. För att nå målen krävs bland annat god samverkan mellan offentliga och idéburna aktörer. Hur kan offentliga och idéburna aktörer hitta ett sätt att möta och samverka med varandra? Hur [...] Överenskommelsen Civilsamhället, Demokrati, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling
2017-07-05 Personliga drivkrafter och engagemang i politik och civilsamhälle. Vad får oss att ta ansvar? Vad sporrar till personligt engagemang? Hur kan hopp vara en drivkraft som möjliggör förändring och rättvisa? Var hämtas kraft när man tvivlar på sitt uppdrag? Vad är tro och vad är civilkurage när allt ställs [...] Diakonia, Studieförbundet Bilda Civilsamhället
2017-07-03 Bidrar Sverige till systemkollaps? Effekterna av de nya asylreglerna Sedan hösten 2015 har Sveriges och EUs fokus inom migrationspolitiken varit att minska antalet människor som söker sig över våra gränser för att söka asyl. Underminerar migrationspolitiken de biståndspolitiska målen? Är det där vi hittar [...] Individuell Människohjälp (IM), Svenska Afghanistankommittén (SAK) Civilsamhället, Flykt och migration, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-07-03 Medier, medieborgare och demokrati Populistiska vindar blåser över hela världen. Medier angrips, existerande politiska strukturer föraktas och anklagas för att var elitiska och den fria åsiktsbildningen ska bekämpas. Alla arenor som främjar möte och samtal behövs mer än någonsin. [...] Stakston PR, Svenska Spel Civilsamhället
2017-07-06 Krympande utrymme för hbtq-aktivism Hur vanligt är det med aktivister och grupper som motsätter sig hbtq-personers rättigheter och som är beredda att ta till hot och våld? Påverkar dessa grupperingar hbtq-rörelsens möjlighet att arbeta? Och vad kan göras för [...] RFSL Civilsamhället, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2017-07-03 New approaches to development – activists, civil society & entrepreneurs To achieve the Agenda 2030 a diverse, active, and independent civil society is crucial. However, established and traditional civil society actors are questioned by groups whom they claim to represent. In Kenya, there’s a growing [...] Forum Syd Civilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Kenya, Korruption
2017-07-06 Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige – ingen ska lämnas utanför Sverige har antagit FN:s strategi för hållbar utveckling, Agenda 2030, som innehåller ett antal globala utvecklingsmål. Målen är odelbara och innehåller tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den social och den miljömässiga. I det [...] Funktionsrätt Sverige Civilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-07-04 Bota din världsångest: Yttrandefrihet i skottgluggen Hälften av världens befolkning har inte rätt att säga, läsa, skriva eller trycka vad de vill, civilsamhällets utrymme minskar och enligt Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex har läget för den fria journalistiken försämrats i två av [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), OmVärlden Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2017-07-03 Human Rights Defenders – any of your business? Civic freedoms continue to shrink in many countries along with attacks on human rights defenders, often when working on corporate accountability issues. The seminar will discuss emerging good practices and the positive roles business can [...] Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda Civilsamhället, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-07-02 Vad kan samhället göra för att fängslade journalister ska släppas fria? Svenske journalisten och författaren Dawit Isaak sitter fortfarande fängslad i Eritrea. Seminariet inleds med korta lägesrapporter från olika aktörer. Efter det leder journalisten Kerstin Brunnberg och mediestrategen Brit Stakston en workshop för att vända på [...] Stödföreningen Free Dawit Isaak Civilsamhället, Dawit Isaak, Eritrea, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2017-07-03 Transitioning Europe towards sustainability – Youth Perspectives of Grassroots Movements Youth from the UK, Germany, Italy, France, Romania, Netherlands and Spain will come together to discuss the ways in which grassroots movements and environmental activism manifests in their own countries in dynamic and inspiring ways. [...] ECOLISE, Global Ecovillage Network, Miljöpartiet Barn och unga, Civilsamhället, Hållbar utveckling
2017-06-08 50 år av ockupation: MR-försvarare om vägen till rättvis fred I dagarna har det gått femtio år sedan Sexdagarskriget och den israeliska ockupationen av Palestina inleddes. Omvärldens krav på en fredlig lösning på konflikten har hittills inte haft någon effekt. Nu växer den tredje generationen [...] Right Livelihood-stiftelsen, Svenska Kyrkan Internationellt Arbete Civilsamhället, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2017-06-15 Lunchmöte: Facket under attack – vad skall vi göra? Den 14 juni släpper världsfacket ITUC årets rapport om kränkningar av fackliga rättigheter och arbetsrätt, Global Rights Index. Rapporten listar de sämsta länderna att arbeta i och sammanställer alla mord, hot och förföljelser som skett [...] Civilsamhället, Mänskliga rättigheter
2017-05-17 Stockholm Internet Forum – SIF17 Årets tema är ”Access and Power” – tillgång till billig och säker uppkoppling spelar en avgörande roll i att ge makt åt de som annars inte kan göra sin röst hörd. Stockholm Internet Forum är [...] Stockholm Internet Forum "Bad governance", Civilsamhället, Diktaturer, Fred och säkerhet, Mediabevakning, Multilateralt samarbete, Öppenhet och transparens, Press- och yttrandefrihet
2017-05-17 Civilsamhället – nyckeln till hållbar utveckling Civilsamhället spelade en viktig roll i utformandet av Agenda 2030 och har en lika viktig roll i genomförandet av agendan. Stöd till civilsamhället och folkrörelser lyfts ofta fram som ett hållbart alternativ till biståndsinsatser med [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Biståndsformer, Civilsamhället, Hållbar utveckling, Samhällsaktörer
2017-05-16 Human Rights Defenders – any of your business? Andy Hall och Mauricio Lazala diskuterar det heta ämnet mänskliga rättigheter och dess försvarare. Diakonia, Enact Sustainable Strategies Civilsamhället, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2017-06-07 Boksamtal: Den svenska vapenexporten I december förra året släpptes boken “Den svenska vapenexporten” i ett samarbete mellan Leopard förlag och Svenska Freds. Kom och lyssna på ett samtal mellan redaktör Olav Fumarola Unsgaard och bokens författare Linda Åkerström. Svenska Freds och skiljedomsföreningen Civilsamhället, Fred och säkerhet, Näringsliv, Sverige, Vapenhandel
2017-04-24 Creative Approaches to Human Rights (the 2017 Martin H:son Holmdahl seminar) The human rights discourse highlights the fundamental right to self-expression and the freedom to participate in the cultural life of one’s community. However, in a geopolitical climate of shrinking space for civil society and the [...] Uppsala Universitet Civilsamhället, Kultur, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2017-04-25 50 år av ockupation – allt svårare för civilsamhället i Israel och Palestina att verka för förändring. Israeliska och palestinska ledare har gång på gång misslyckats med att skapa fred för sina folk. Efter 50 år av ockupation har extremister på båda sidor stärkt sina positioner. Mycket av hoppet står nu till civilsamhället: modiga människor [...] Diakonia, Right Livelihood-stiftelsen Civilsamhället, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2017-03-31 Haiti – från naturkatastrofer till utveckling? Vad säger de lokala sociala rörelserna om dagens situation på Haiti, framtidsutsikterna och det internationella samfundets roll? Camille Chalmers, ekonom från Université d’Etat d’Haiti och en av ledarna i den haitiska rättviserörelsen är på besök i [...] Latinamerikagrupperna Civilsamhället, Haiti, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd
2017-03-24 Inclusive societies without civic space? -Global trends of shrinking space for civil society and implications for achieving the SDGs Inclusive societies and multi-stakeholder partnerships are key dimensions of the 2030 Agenda. Nevertheless, in 2015, the same year as the Agenda was universally adopted by 193 Heads of States, civil society in more than half [...] Dag Hammarskjöld Foundation, Forum Syd, United Nations Development Program (UNDP) "Bad governance", Civilsamhället, FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2017-03-07 Svensk-ryska civilsamhällets kontakter Seminariet syftar till att finna vägar för att förbättra samarbetet mellan svenska och ryska civilorganisationer. Det finns problem som de NGO-lagar som införts i Ryssland under President Putin och försämrat ekonomiskt stöd i Sverige till [...] ABF Stockholm, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Olof Palme International Center, Öst- och Centraleuropa sam Centralasien, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, Swedish International Liberal Centre Civilsamhället, Ryssland, Samhällsaktörer, Sverige
2017-02-13 How Change Happens How can we understand the events, individuals and institutions that change the world? That is a question that Duncan Green tries to answer in his book written for ”activists who want to change the world”. [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Civilsamhället, Politik för global utveckling (PGU)
2017-02-02 When civic mobilization successfully impacts media policy: Lessons from contemporary experiences in Latin America In the past two decades, an unprecedented number of media policies grounded in the right to communication was passed in Latin America. Civil society organizations (CSOs) played critical roles in the processes that culminated in [...] Latinamerikainstitutet, Stockholms Universitet Centralamerika & Västindien, Civilsamhället, Mediabevakning, Sydamerika
2017-01-24 ‘Resistance’ and ‘Democratization’ – Contradiction or Collaboration? It is International IDEA’s and FUF’s pleasure to invite you to a lecture by Mr Stellan Vinthagen at the occasion of his visit to Stockholm University. What are the contributions and the weaknesses of unarmed popular resistance movements in relation [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), IDEA Civilsamhället, Demokrati
2017-01-25 Defending Freedom of Expression and Media in Eastern Europe Why are the governments of the Eastern Partnership countries repressing freedom of expression or not protecting media freedom more actively? How does civil society view the current media freedom situation? What role can the EU [...] Civil Rights Defenders, Forum Syd "Bad governance", Civilsamhället, Östeuropa, Press- och yttrandefrihet
2017-01-19 Palmepraktikanterna om Sydafrika Under fyra månader hösten 2016 har Tom Winther och Frida Sundqvist gjort praktik i Kapstaden i Sydafrika, utsända av Olof Palmes internationella center. Kom och lyssna när de berättar om sin tid hos två sydafrikanska organisationer. Olof Palme International Center Civilsamhället, Sydafrika, Utbildning
2016-11-24 The White Helmets in the Syrian Inferno Syria Civil Defence, also known as the White Helmets, consists of nearly 3.000 volunteers working as fire-fighters, search and rescue workers as well as medics in order to save civilians in the war-torn Syria. The [...] Utrikespolitiska Institutet Civilsamhället, Fred och säkerhet, Syrien
2016-11-19 Mänskliga Rättighetsdagarna: Sustainable development and democracy Human rights activists try to influence local polotics for a asustainable development. Representatives from Cooperation and Development Network who works in Eastern Europe share their methods and work.   Green Forum Civilsamhället, Demokrati, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Östeuropa
2016-11-18 Mänskliga Rättighetsdagarna: Att bemöta shrinking space – vi öppnar verktygslådan Interaktiv övning och konstruktiva förslag för att verka för utveckling och social rättvisa i kontexter där handlingsutrymmet minskar. Alla som lyssnar deltar genom att engageras i en övning där vi inventerar verktygslåda. Föreläsare: Karolina Karlsson och Mattias Brunander. ActionAid Civilsamhället, Mänskliga rättigheter
2016-11-17 Mänskliga Rättighetsdagarna: Law and Grassroots Activism Centrum för Sociala Rättigheter (The Center for Social Rights) will host a lecture that will build on the organizations experiences of working with the law as a tool to support vulnerable groups in society and [...] Centrum för Sociala Rättigheter Civilsamhället, Mänskliga rättigheter
2016-10-12 Utveckling, migration och säkerhet – vad händer inom EU? Välkommen till ett seminariun som syftar till att beskriva hur prioriteringar i EU:s migrations- och säkerhetspolitik påverkar EU:s arbete för mänskliga rättigheter och människor som lever i fattigdom. Seminariet ger även en överblick av vilka [...] Fores Civilsamhället, EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter
2016-07-05 Migrationens bidrag till svensk utvecklingspolitik – exemplet Somalia Idag finns över 250 miljoner migranter i världen, det högsta antalet någonsin. I FN:s nya utvecklingsmål (Agenda 2030) lyfts migrationens positiva bidrag till tillväxt och hållbar utveckling fram. Bara i Sverige finns flera hundra civilsamhällesorganisationer [...] Forum Syd, Sida Civilsamhället, Flykt och migration, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Somalia
2016-07-05 Fokuserat om hållbarhet och “shared value” Vi benar ut begreppet “shared value” som blivit något av ett modeord. Hur bra är svenska företag på hållbarhet? Panelsamtal med olika perspektiv på “shared value” – från företag, forskning och branschorganisation. Medverkande: Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia Lena [...] Expressen Civilsamhället, Hållbar utveckling
2016-07-04 Världens viktigaste lektion – om att rädda världen lite grann varje dag Just nu pågår den största humanitära krisen sedan andra världskriget, med mer än 60 miljoner människor på flykt. Samtidigt kan klimatförändringarna inom en snar framtid hindra ännu fler människor från att bo kvar där de [...] Miljömärkning Sverige 4. Omtalade personer/konflikter/händelser, Civilsamhället, Feministisk utrikespolitik, Flyktingbåtar på Medelhavet, Post-15
2016-07-05 Made in Bangladesh – om möjligheter och utmaningar I Bangladesh, ett land där kvinnor diskrimineras systematiskt, kan aktörer med olika perspektiv bidra till att stärka kvinnors ekonomiska och sociala ställning. Vilka möjligheter och utmaningar möter det enskilda företaget? Civilsamhället? Hur kan man bidra [...] Hungerprojektet Bangladesh, Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Kvinnor, Näringsliv
2016-07-04 Sverige – ett föregångsland för rättvis handel? 560 miljoner anställda tjänar mindre än en dollar om dagen. Sverige har, och vill ha, ett stort åtagande när det gäller uppfyllandet av de nya globala målen Agenda 2030. Men vad innebär det i praktiken? [...] Union to union Civilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-07-06 Building blocks of justice – women’s empowerment and strengthened rule of law inside Syria How do we strengthen civil society and justice services during the Syrian conflict? Who provides these services when the state has withdrawn? Lessons learned from supporting Syrian civil society organizations and from building justice services [...] International Legal Assistance Consortium (ILAC), Kvinna till kvinna Civilsamhället, Kvinnor, Syrien
2016-07-06 Israel och Palestina – vem tar ansvar för folkrätten? Ett samtal om hur folkrätten efterlevs och inskärps folkrätten i Israel-Palestinakonflikten. Vilket ansvar har omvärlden och hur kan civilbefolkningens rättigheter stärkas? Utökad beskrivning av samhällsfrågan Situationen på Västbanken har förvärrats med tvångsförflyttningar, rekord i husrivningar och förstörelse [...] Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda Civilsamhället, Fred och säkerhet, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter
2016-07-03 Civila samhället allt svagare – ett hot mot Agenda 2030 Hot, våld och mord på människorättsaktivister världen över blir allt vanligare. Hårdare lagar leder till utrensning av organisationer i civila samhället som arbetar med rättigheter och fattigdomsbekämpning. Genomförandet av de nya globala målen måste bäras [...] Forum Syd Civilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter
2016-07-05 Fighting for women’s rights in the slums of Nairobi How can young women become leaders in their community and achieve social change? How can one fight drug abuse and rape, early pregnancies, lack of sanitation and school drop-outs? Hear a grassroots activist from the [...] We Effect Civilsamhället
2016-06-01 Indienpodden och filmpremiär! Välkomna på releasefest och after work i indisk tappning! Under kvällen släpps podcasten ”Indienpodden” av och med oss fyra praktikanter från Svalorna Indien Bangladesh Dessutom har dokumentärfilmen ”Agrarian challenges in a changing India” av Caroline Nordvall och [...] Svalorna Indien Bangladesh Civilsamhället, Indien, Jordbruk
2016-04-25 FN:s granskning av mänskliga rättigheter i Sverige Den 30 mars kom FN:s rekommendationer om vad Sverige bör göra för att rättighetsskyddet ska stärkas och för att Sverige ska leva upp till sina internationella åtaganden om medborgerliga och politiska rättigheter. Men vad händer [...] Civil Rights Defenders Civilsamhället, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2016-04-26 Krympande utrymme för det civila samhället Superutvecklingsåret 2015 är över. Avtal om nya hållbara utvecklingsmål, finansieringen av dem och om att motverka växthuseffekten är på plats. Men för det civila samhället fortsätter klimatet att försämras. Agneta Gunnarsson har i sin nya rapport [...] Arena Idé Civilsamhället, Hållbar utveckling, Samhällsaktörer
2016-03-16 FUF-fåtölj: Feminism och kvinnorörelser i Latinamerika Kvinnorörelser har spelat en viktig roll för kvinnors rättigheter och ställning i Latinamerika och är idag en aktör att räkna med i den politiska debatten. De arbetar ofta med jämställdhet parallellt med andra rättighetsfrågor, till [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Civilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sydamerika
2016-03-13 Söndagskväll på Skeppsbron – om sexuella rättigheter i Latinamerika Kultur- och informationsafton. Svalorna Latinamerika vill uppmärksamma det viktiga arbete som görs i Latinamerika i samband med den internationella kvinnodagen. Nyligen hemkomna praktikanter anordnar denna kulturella och informativa afton. Det blir bland annat föreläsning med [...] Svalorna Latinamerika Bolivia, Centralamerika & Västindien, Civilsamhället, Hälsa, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Nicaragua, Sydamerika
2016-03-10 Så funkar facket i världen – inspiration och praktikinformation Hur är det att arbeta fackligt i olika delar av världen? Hör personer som deltagit i Union to Unions praktikantprogram berätta om sina upplevelser. Union to union Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Partinära bistånd, Samhällsaktörer
2016-01-26 Locally led responses in humanitarian crisis situations Medverkande är biståndsminister Isabella Lövin, Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, experter på psykosocialt arbete i Svenska kyrkans internationella arbete, representanter från Plan, PMU och Erikshjälpen samt Per Örnéus, regerings sändebud för humanitära frågor, Peter Lundborg, chef [...] Svenska Kyrkan, Utrikesdepartementet Civilsamhället, Humanitärt bistånd
2016-01-20 Bortom taggtråden – så kan EU:s migrationspolitik förändras 60 miljoner människor befinner sig just nu på flykt från krig, konflikter och brott mot mänskliga rättigheter världen över. Det är det högsta antalet någonsin. De länder som flest människor flyr ifrån är Syrien, Afghanistan [...] Arena Idé, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) Asylrätt, Civilsamhället, EU, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet
2015-12-15 När staten inte räcker till Hur jobbar civilsamhället när staten inte räcker till? Vilken roll har civilsamhället i kriser? Vilka möjligheter och utmaningar ser civilsamhällesorganisationer i relation till sitt arbete med den stundande flyktingsituationen? Medverkande: John Stauffer, chefsjurist och biträdande chef – [...] Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Utrikespolitiska Förbundet Civilsamhället, Flykt och migration
2015-09-26 Civil-militär samverkan – en riskfylld gråzon Den internationella närvaron i Afghanistan har byggt på den problematiska idén om samverkan mellan civila och militära aktörer. Vad lär vi för framtiden? Medverkande: Robert Egnell, docent i säkerhetspolitik, och SAK:s generalsekreterare Anna-Karin Johansson. Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Civilsamhället
2015-09-04 Lunchseminarium: Från informell till formell ekonomi Miljarder människor arbetar idag utan avtal, överenskommelser eller social säkerhet. ILO, FN:s arbetsmarknadsorgan, uppskattar att hela 40 procent av den globala arbetsstyrkan arbetar i den så kallade informella ekonomin, och allt fler ansluter. Den informella [...] Union to union Civilsamhället, Näringsliv
2015-07-01 De fattigas lobbyister – frukostseminarium Frukostseminarium med Grace Mtonga, från Civic Forum on Housing and Habitat, Zambia We Effect bjuder på kaffe och smörgås. Seminariet hålls på engelska. I Zambia växer de rikas ekonomi med över 6 % per år medan inget [...] We Effect Civilsamhället, Urbanisering / hållbara städer, Zambia
2015-06-30 De fattigas lobbyister – frukostseminarium Frukostseminarium med Maria Teresa Fernandez, från Coordinadora para Mujeres Rurales, Nicaragua We Effect bjuder på kaffe och smörgås. Seminariet hålls på svenska. I Nicaragua har de kvinnliga bönderna en egen organisation, Coordinadora para Mujeres Rurales. Maria Teresa [...] We Effect Civilsamhället, Jordbruk, Kvinnor, Nicaragua
2015-07-02 Folkrörelsernas plats i biståndet idag? Folkrörelser, religiösa samfund och fackföreningar har en central plats i ett grönt bistånd. Idag lanserar regeringen tillsammans med svenska civilsamhällesorganisationer gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan i utvecklingssamarbetet. Varför behövs det och vad händer [...] Miljöpartiet Civilsamhället, Partipolitik
2015-07-01 Att leda den goda viljan – vad är konstruktiv välgörenhet? Väldigt många vill engagera sig och göra en god insats, men räcker det med god vilja och engagemang? Kan volontärens frivilliga arbete vara ett utslag av egna behov och önskemål? Som egentligen kan vara överordnade [...] MiL Foundation, Social Venture Network Civilsamhället, Välgörenhet
2015-06-30 Civilsamhälle och lokala institutioner samverkar för utveckling av lokal demokrati Människors möjligheter att påverka de egna livsvillkoren genom inflytande och delaktighet i beslutsprocesser är en central komponent för utveckling och ett effektivt verktyg i fattigdomsbekämpning. Demokratiskt tillsatta institutioner på lokal nivå och civilsamhälle har viktiga [...] Internationellt Centrum för Lokal Demokrati Civilsamhället, Demokrati
2015-07-01 Svenska modellen bästa fattigdomsutrotaren? För hundratals miljoner människor är världen en mycket bättre plats att leva på än för 50 år sedan. Men mer än två miljarder människor saknar fortfarande de mest basala livsnödvändigheterna. Finanskrisen 2008 bröt av många [...] TCO, Union to union Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter
2015-07-01 Vilken roll spelar lokala aktörer för att vi ska uppnå FN:s nya hållbarhets- och utvecklingsmål? Till skillnad från millenniemålen som främst handlade om vad fattiga länder skulle göra kommer de nya målen att vara universella. Det betyder att Sverige måste agera även på hemmaplan för att leva upp till sina [...] Concord, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati Civilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Post-15
2015-07-02 This Changes Everything – om divestering, aktivism och klimatförhandlingarna i Paris “Kan klimathotet agera språngbräda för större samhällsförändring? Vilka möjligheter och utmaningar för politik och ekonomi ställer den nya medborgaraktivismen, som går via finansportföljer och styrelserum till klimatmötet i Paris? Can the climate crisis be a [...] Fossil Free Sverige, Naturskyddsföreningen Civilsamhället, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-07-02 Sveriges nya Syrienstrategi – ett genombrott eller mer av det gamla? “Regeringens nya Syrienpolicy är utformad för ett långsiktigt och strategiskt förhållningssätt till krisen i Syrien och deras angränsande länder genom att bygga “resiliens” och genom stöd till det syriska civilsamhället. Ambitiöst, men hur kommer den [...] Rädda Barnen Barn och unga, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Syrien
2015-07-03 Gråzoner mellan civila och militära insatser – hot mot bistånd och humanitärt arbete? “I takt med de senaste årens ökning av humanitära katastrofer och väpnade konflikter kommer allt fler uppgifter om våld och påtryckningar mot personal vid skolor, sjukhus och kliniker. Hur påverkas humanitärt arbete i konfliktzoner av [...] Folk och Försvar, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Biståndsformer, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd
2015-06-30 Hållbar miljö – en förutsättning för effektiv fattigdomsbekämpning Frukostseminarium. De globala miljöproblemen är idag en gigantisk utmaning. Fattiga människor drabbas hårdast av den negativa miljöpåverkan i länder med snabb ekonomisk utveckling. Detta seminarium lyfter frågan om att miljön är en avgörande faktor för att [...] Forum Syd, Hand in Hand Civilsamhället, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2015-07-02 FN:s nya utvecklingsmål. Hur kan företag och organisationer bidra? I september presenteras FN:s nya utvecklingsmål för en hållbar utveckling. En bred samverkan är avgörande för utsikterna för att nå de globala målen. Hur kan företag utveckla en stark regional strategi och identifiera lämpliga samarbetspartners? Medverkande: [...] KPMG Civilsamhället, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv
2015-07-02 När “Planetary Boundaries” inte räcker som berättelse Globala nätverk av lokala initiativ för omställning växer fram över hela världen. Människor agerar lokalt och på eget initiativ för en hållbar framtid. Vad har de gemensamt? Utgör de ett hopp i en tid av [...] Civilsamhället, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-07-02 En universell utvecklingsagenda post-2015 – allas och ingens ansvar? Processen för att formulera nya utvecklingsmål har varit unik gällande möjligheter för olika aktörer att bidra. När det gäller hur målen, när de väl är på plats, ska kunna uppnås talar allt fler däribland FN:s [...] Concord, Dag Hammarskjöld Foundation, United Nations Development Program (UNDP) Civilsamhället, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Post-15
2015-06-29 Oheliga allianser – bäst på att nå Millenniemålen? Sverige och andra stater arbetar för att nå FN:s Millenniemål att förbättra livet för fattiga. Hur påverkas staternas arbete av att fler NGO:s, företag och organisationer accepteras som aktörer i t.ex. FN, EU och OSSE? [...] Riksbankens Jubileumsfond, SAMspråk, Vetenskapsrådet Civilsamhället, EU, FN, Millenniemålen, Näringsliv
2015-05-18 Frukostseminarium: ”Kvinnor som förändringsaktörer i konfliktdrabbade Colombia” “I Colombia representerar kvinnor en 49,5 procent av de drabbade och deras engagemang är av stor betydelse för civilsamhället, bland annat i frågor som konfliktoffrens rättigheter, återskapande av det kollektiva minnet, främjande av kvinnors deltagande [...] Fonden för Mänskliga Rättigheter Civilsamhället, Colombia, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-04-14 UKRAINE: WITHIN AND WITHOUT BORDERS After the Revolution of Dignity (also known as Euromaidan) that began in November 2013, Ukraine made its historic choice – the path to the EU. The culmination of the Revolution in late February 2014 was [...] Forum Syd Civilsamhället, EU, Korruption, Ukraina
2015-04-20 Ett framtidshopp som infrias? I september enades Abdullah Abdullah och Ashraf Ghani  om att bilda en enhetsregering med Ghani som president och Abdullah som ”Chief Executive” (ungefär premiärminister). En gnista framtidshopp tändes. De två har lovat mycket, men vad har [...] Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Civilsamhället, Resultat
2015-04-22 New conditions and new actors – time to rethink civil society support? “New kinds of actors and protests have appeared. New forms of organization have taken shape. Regimes increasingly impose legal and practical restrictions on civil society, limiting their ability to act and to receive external support. [...] Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Civilsamhället
2014-06-30 Svenskt välfärdsbygge i Afrika? “När Afrikas ekonomier växer så ökar också medborgarnas förväntningar om statsfinansierad välfärd och trygghet. Hur skapas förutsättningar för välfärd i afrikanska samhällen? Kan Sverige bidra till att bygga välfärd i Afrika? Vad har svenska företag [...] Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, Nordiska Afrikainstitutet Afrika, Civilsamhället, Demokrati, Näringsliv
2014-06-30 Hur ser framtidens rättvisa bistånd ut? “Vi har ny policy för utvecklingspolitik, ny politik för global utveckling efterfrågas, förra året slogs världsrekord i antal biståndsmiljarder, men andelen till de fattigaste länderna sjönk. Hur ska vi agera för internationell utveckling o solidaritet [...] Socialdemokrater för tro och solidaritet Biståndsformer, Civilsamhället, Partipolitik
2014-07-02 Försvaret och samhället – en ny relation “Under olika tider har relationerna mellan det militära försvaret, civila organisationer och övriga samhället sett olika ut. Från allmän värnplikt till rekryteringskampanjer, från invasions- till insatsförsvar. Vad har ändrats, varför och hur vill vi ha [...] Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Svenska Freds och skiljedomsföreningen Civilsamhället, Fred och säkerhet
2014-07-02 Vem ska ge oss världsbilden 2.0? “Den bild många har av länder i fattigdom är förlegad. Utvecklingen har gått framåt. I många länder har medellivslängden ökat, barnadödligheten minskat och åtta av tio barn börjar skolan. Vem har ansvar för att vi [...] Sida Biståndets målsättning, Civilsamhället, Hälsa, Resultat, Utbildning
2014-07-01 Smink eller inre skönhet? Samtal med näringslivet om företags sociala ansvar “Är CSR-arbete något som företag gör främst för det egna varumärkets skull, eller ligger ett genuint engagemang bakom – och spelar det egentligen någon roll? Näringslivstoppar frågas ut om sin syn på CSR.” We Effect Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR)
2014-07-01 Bistånd och affärer i korrupta miljöer – om svenska aktörers gemensamma utmaningar och ansvar “Korruption är ett mycket allvarligt utvecklingshinder och bidrar i hög grad till att hålla kvar människor i fattigdom. Sverige är en viktig global aktör för utveckling och förändring och det spelar därför stor roll hur [...] Forum Syd, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Civilsamhället, Korruption, Näringsliv
2014-07-03 Syrien – ett samtal om FN “Kvinnor från civilsamhället spelar en stor roll som fredsaktörer inne i Syrien, men stängs ändå ute från förhandlingarna. Hur kan FN:s resolutioner om kvinnors deltagande i fredsprocesser omsättas i verkligheten?” Kvinna till kvinna, Svenska FN-Förbundet Civilsamhället, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Syrien

Kommentarer i diskussionen om Civilsamhället (29 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2017-11-02 Erik Johansson: Ge mig en vettig anledning till varför man ska 'avstå från att ifrågasätta motiv och metoder'. Vilka är 'de' som är bra på att arbeta på det sättet? Jag skulle istället påstå att dessa 'figurer' som fördröjer fred, eller tror att fred uppnås genom hot, har fått jobba ostört och oifrågasatt alldeles för länge och att det är bättre att sätta upp 'hårt mot hårt' i ett samhälle där vi även, under senare tid, tydligt kan se att korruption, i en eller annan form, inte bara existerar i Öst utan även i Väst. Ohederlig säkerhetspolitisk debatt – ett hot mot demokratin
Av Agnes Hellström, Biståndsdebatten.se
2017-11-02 Anders Oljelund: Jag kan hålla med om att fredsrörelsens argument och motiv ibland ifrågasätts. Det är ett drag i många politiska debatter och ibland rentav politikens livsluft att ifrågasätta den upplevda motståndarens motiv och kunskap. Vi som inte är politiker men som arbetar mitt i politiken skulle önska att det inte vore så. Är det så att just fredsrörelsen fösts undan i debatten? Jag tycker inte det. Fredsfrågor har under en lång följd av år haft en given och stor plats i den svenska debatten och i den svenska politiken. . Det är givetvis bra. Har fredsrörelsen förlöjligats, som Agnes skriver? Så kan det nog vara på sina håll Ibland görs försök att i det praktiska agerandet förena bistånd och utveckling med säkerhetspolitik. Det är svårt, mycket svårt, men borde bli lite lättare om båda sidor avstår från att redan från början ifrågasätta motiv och metoder hos den andre. Det finns de som är bra att arbeta på det sättet. I vår tid behövs det synsättet mer än någonsin. Ohederlig säkerhetspolitisk debatt – ett hot mot demokratin
Av Agnes Hellström, Biståndsdebatten.se
2017-04-04 Klas Eriksson: Samarbetet mellan biståndsmyndigheterna och den privata sektorn är ett komplicerat men intressant ämne. Biståndspengarna måste användas till att förbättra situationen i fattiga länder. När är det acceptabelt att biståndspengar används till att stödja svenska företag? Nästan aldrig skulle jag säga. Det finns t.ex. Scania-lastbilar i många länder, bl.a. i Irak. Är det okej att Sida betalar för en skola i Irak där man utbildar bilmekaniker för att sköta underhållet av dessa lastbilar? I Etiopien utbildar Sida bilmekaniker åt Volvo. I Bangladesh arrangerar Sida en utbildning av textilarbetare för HM:s räkning. Det finns fler exempel. Sådana stora företag har verkligen råd att bekosta utbildningen av sin personal själva. Då det gäller upphandlingar bör man sträva efter att, om möjligt, göra dessa i samarbetsländerna. När jag jobbade på Unicef försökte vi alltid att gynna den inhemska industrin. Vi var beredda att betala mer om det gick att genomföra en adekvat upphandling i ett samarbetsland. CSR är enormt viktigt. Svenska företag måste ta ansvar för vad som sker med berörda människor i samarbetsländerna. ETO (Extraterritorial Obligations) ställer krav på företags verksamhet utanför hemlandet. Det duger inte att utnyttja den billiga arbetskraften enbart för att maximera sin vinst. Replik: Utvecklingseffektivitet och näringslivssamverkan går ihop
Av Ulrika Modéer, Biståndsdebatten.se
2017-03-10 Bjørn H amland: Dette er viktig spm, men det som har stoppet framgang i diskusjonen er en strid mellom export credit agencies and DFIs som Swedfund. Her fra Development Today: New OECD rules for private sector aid blocked by dispute over export subsidies For over a year donors have been entangled in deadlock discussions over how to report private sector aid as Official Development Assistance (ODA) without distorting competition and international trade. Some players fear the changes in the system can trigger a race to the bottom where countries hide export subsidies in aid-funded development finance institutions (DFIs). The process has now stalled and the conflict has unfolded as a clash between OECD export credit agencies and aid-funded DFI’s, the latter having gained a prominent role in development financing in recent years. For full story: http://development-today.com/magazine/2017/dt_1/business/new_oecd_rules_for_private_sector_aid_blocked_by_dispute_over_export_subsidies mvh Bjørn H Amland; Development Today Nya reformer inom biståndet bakom stängda dörrar
Av Penny Davies, Biståndsdebatten.se
2017-12-18 Sussana Moreno: Ni kan debattera och debattera Faktum kvarstår: Vi i Sverige, lever under ett nynazistiskt styre osv och blablabla... Alla biståndsutgifter ska vara spårbara
Av Alina Östling, Biståndsdebatten.se
2017-12-18 Sussana Moreno: lite felstavning men det får man väl ha överseende med i dessa tider?! Kom igen då krossa mig om ni vågar haha Alla biståndsutgifter ska vara spårbara
Av Alina Östling, Biståndsdebatten.se
2017-12-18 Sussana Moreno: Alina- glöm inte bort ditt egentliga ursprung min älskade vännina!vilken jag har fått lida för jag led mkt. för din skull också.Sussana Moreno icke deltagare i en debatt som aldrig kommer leda till nånting-förutom lidande. Alla biståndsutgifter ska vara spårbara
Av Alina Östling, Biståndsdebatten.se
2017-01-20 Stellan Danielsson: Bravo! Du har förstått hur det ligger till! För problemet är hur ni som biståndstjänstemän väljer att spendera era resor och leva på plats. Bor ni inte själva på lyxiga hotell? Jo det gör ni! Och har fina hus eller lägenheter med kockar och städerskor? Hur bor ni utomlands? Därför är det fel att lägga skulden på samarbetsparterna. De som skapar de perversa incitamenten här är givarna. SIDA är en mjölkkossa för förslagna och skamlösa tjänstemän och politiker. Ni skulle också jaga traktamenten, per diem, om ni haft samma skitlöner. I stället tjänar ni svinaktigt bra och har nästan obegränsade förmåner. Biståndsverksamheten är skojarnas marknad. Tyvärr! Och ingen vill göra något åt det, för man tjänar på rådande förhållanden Jakten på traktamente minskar biståndets effektivitet
Av Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se
2017-01-15 Stellan Danielsson: Biståndsverksamheten är skojarnas marknad. Och har varit så i decennier. När "ansvariga" slipper betala ur egen ficka flödar pengarna. Svenska politiker och tjänstemän saknar livserfarenhet, förstår inte hur världen fungerar. Därför fattar de korkade beslut och klarar inte av att kontrollera vart pengarna tar vägen. Politiker och tjänstemän är, för att tala klarspråk, alldeles för dumma i huvudet!!! Eller vill inte göra något åt saken för de tjänar själva på den utbredda okunnigheten. Jakten på traktamente minskar biståndets effektivitet
Av Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se
2017-01-12 David Nilsson: Håller helt med om problemet som Annie beskriver. Detta är ett praktexempel på vad ekonomer kallar perversa incitament; när fel typer av drivkrafter byggs in i systemen. Riskerna är avsevärda att fel personer kommer på mötena, eller att det uppstår en slags konkurrens mellan olika biståndsorganisationer där man blir tvungen att bjuda över varandra för att attrahera sina så kallade stakeholders. Här uppstår - lite hårddraget - en lokal marknad för samarbetsparternas tid och intresse, där valutan inte är nytta och relevans för utveckling på institutionell nivå, utan kontantersättning på den individuella nivån. Det här är något jag själv sett på nära håll under mina 18 år i olika biståndssammanhang, och som alltför länge sopats under mattan för att "det är så det går till" eller för att många inom givarsfären anser att det ändå är en marginell företeelse: ett pris man får betala, liksom. Men det är ungefär lika marginellt som korruption, som vi ju vet är en stor utvecklingshämmare. Utvecklingssamarbetet sker inte någon annanstans; det sker i mötet mellan individer, och hur dessa möten sker, vilka idéer, kunskaper och värderingar som utväxlas, måste tas på stort allvar. Det är dock fel att lägga skulden på samarbetsparterna. De som skapar de perversa incitamenten här är givarna. Jag vet också av egen erfarenhet att det går alldeles utmärkt att få bra deltagare till workshops och möten utan att erbjuda stora summor. De flesta är inte ute efter att dryga ut sina magra lönekuvert (även om jag träffat på en del såna också, som väljer och vrakar exv mellan utlandsresor och väljer dem som erbjuder högst traktamenten) utan de allra flesta vill aktivt bidra och har ett genuint utvecklingsintresse. Men det kräver att man från biståndsaktörens sida uppmärksammar problemet, vågar ta konsekvensen, och noga utformar sina insatser så vi inte bidrar till traktamentesjakt. Att erbjuda full board på hotell med rimlig standard (och då menar jag inte lyxhotell) är till exempel mycket bättre än att bara erbjuda ett kuvert med pengar. Jag gjorde genomgående så i mina insatser på Sida, och det var aldrig några stora problem. Det går om man vill. Här är tyvärr FN det svarta fåret, som erbjuder hundratals dollar per övernattningsdygn i tjocka kuvert, istället för att erbjuda logi. Om FN inte lade ribban så högt skulle det vara enklare för de andra organisationerna att jobba bort denna högst olyckliga praxis. Frågan hänger också ihop med hur vi som biståndstjänstemän väljer att spendera våra resor. Bor vi inte själva på lyxiga hotell? För "nåt ska vi väl få unna oss", vi som gör såna uppoffringar och som gör så goda gärningar för världen? Nå. Den som besökt Nairobi i Kenya har säkert noterat antalet lyxhotell som växt upp i den nya "diplomatstaden" på Gigiri, granne med FN-komplexet och en mängd ambassader, inklusive den svenska. Jag tar av princip aldrig in på denna typ av lyxhotell - men jag vet att andra inom biståndet gör det. Tre problem uppstår ur denna biståndets "jet set lifestyle" (som Graham Hancock skrev om redan på 80-talet): 1. skattebetalares pengar används inte ekonomiskt 2. det ger en signal om bistånd som privilegium 3. det undandrar oss från utvecklingsverkligheten Det sista av dessa tre problem ser jag också som allvarligt, men borstas ofta bort med praktiska och effektivitetsargument. Vad tänker egentligen biståndsaktörerna om den värld de skall jobba i, när de bara rör sig mellan femstjärniga The Tribe och FN-komplexet på Gigiri? Hur ska man kunna förstå hur livet i Kenya verkligen är om man aldrig satt sin fot i en matatu, eller skitit på en ståtoa, eller spenderar timmar i bilköer? Om man ändå får avsluta på en positiv ton: jag upplever i alla fall att problemet blivit lite mindre sedan 1999. I takt med den ekonomiska utvecklingen i många låginkomstländer, de reformer som gjorts, och kanske en högre utbildningsnivå, är mitt intryck av att tjänstemän på statlig eller kommunal nivå (i de Afrikanska länder jag jobbat) är mest intresserade av att göra ett bra jobb och i minskad utsträckning intresserad av att jaga traktamentskuvert. Och den positiva trenden (om den nu finns) bör vi stötta! Jakten på traktamente minskar biståndets effektivitet
Av Annie Sturesson, Biståndsdebatten.se
2015-11-11 Kerstin Edquist: Du kan kontakta Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) som samarbetar med YAK. /Kerstin, Biståndsdebatten.se Unga måste vara i fokus för att bygga fred
Av Gideon Ayodo, Biståndsdebatten.se
2015-11-07 Erik Björklund: Hur kan man komma i kontakt med YAK ? Unga måste vara i fokus för att bygga fred
Av Gideon Ayodo, Biståndsdebatten.se
2015-03-20 Erik Pleijel: Sorry, wrong link in previous comment (but the link is actually to a good book, read it!) This is the article: http://goo.gl/ryVTp9 Resultatjakten förstör biståndet
Av Erik Pleijel, Biståndsdebatten.se
2015-03-20 Erik Pleijel: Russell Schmieder: I am arguing for a completely different paradigm, a new model, a complete rethink. We could call it “collective action and local problem-solving.” There is no room for donor & NGO-jargon in this model. Of course it is good to measure results and effects and whatever. That is part of the work, or more precisely: a part of the critical feed-back process. But the only thing that matters is if the donors are able to assist the poor in their struggle to solve their own problems. "All life is problem solving" (Karl Popper). “Results” is important but secondary, it's abstract figures and words, concepts rather than percepts. Read this article http://goo.gl/XO9i0G Resultatjakten förstör biståndet
Av Erik Pleijel, Biståndsdebatten.se
2015-03-19 Russell Schmieder: 'Resultatjakt' and 'problemlösning' are loaded terms. I think we should do both. If we are good at solving problems then we will solve them. The results will be measurable one way or another. If we can't define the problem and set up some sort of quantitative measure for what we will acheive, then several bad things happen. First, we end up with way too much freedom to define and redefine the issue along the way. Second, we insulate ourselves from criticism by making things seem more complex than they are. Third, we write reports filled with NGO-jargon and long-winded descriptions that are hard to understand. Finally, we end up spending a huge amount of other peoples' money and nobody's really sure what they got for it. 'Too much' focus on results is, by definition, too much. The right amount is better. But from what I've seen, too little is a much worse problem. Resultatjakten förstör biståndet
Av Erik Pleijel, Biståndsdebatten.se
2015-02-23 Amanda Hammarlund: Hej! Skulle hemskt gärna vilja läsa uppsatsen, låter som spännande läsning! Mvh/Amanda Ramorganisationernas självständiga roll
Av Sandra Tidefors, Biståndsdebatten.se
2014-05-02 Carmen Blanco Valer: Hållerr med G. larsson i påståendet. "Vilka resultat och sociala effekter som uppnås bör vara fokus" MEN ser inte hur detta hänger med nästa fras: "– oavsett kostnadsnivå." På vad sätt finns det en automatiskt korrelation mellan det lön man får och effektivitet? Är det inte att okritiskt bara anama den iofs. härskande logik i företagsvärlden? Menar hon då att de lågavlönade i samhället är de absolut minst effektiva i samhället? Hennes logik om efekktivitet= hög lön känns väldigt kontraproduktiv med verksamheten. Dessutom ger hon ett exempel som utgår att alla inom biståndssektorn arbetar med humanitärbistånd. Är det inte så att många ideella organisationer arbetar snarare utifrån en rättighets perspektiv? T.ex. folkbildning om rättigheter för att känna till och utkräva sina rättigheter? Skulle alltså en organisation se det som att ju mer deras folkbildare tjänar destå mer de berörda lär sig? Eller desto mer rättigheter tillgodogör man sig? Eller...? Är inte hennes argumentation bara ett sätt att rättfärdiga ekonomiska privilegier som rimmar illa med biståndstanken och idealen om en rättvisare och humanare värld? carmen Frågan är inte hur mycket man tjänar – utan vad man faktiskt gör.
2014-04-30 Charity Rating: Inlägget reflekterar debatten kring löner i ideell sektor och tar avstamp i er artikel som uppmärksammar ämnet. Som vi skriver tycker vi också att det är viktig information som skall delges givare och intresserade. Tankeexperimentet är just som du kallar det ett tankeexperiment som illustrerar problematiken med 25/75 % fördelningen och 90-konto som den mest erkända kvalitetsstämpeln i svensk ideell sektor. Gerda Larsson, Charity Rating Frågan är inte hur mycket man tjänar – utan vad man faktiskt gör.
2014-04-30 OmVärlden magasin: Märkligt inlägg av Charity rating och Gerda Larsson. OmVärlden har inte gjort någon rimlighetsbedömning av löneläget eller påstått att löner hindrar fokus på effektivitet. Det är relevant för läsarna vad chefer i biståndsbranschen tjänar, precis som i andra branscher. Larssons ”förenklade tankeexperiment” – är ju bara ett påhittat exempel och bevisar noll och intet. Anki Wood, redaktionschef OmVärlden. Frågan är inte hur mycket man tjänar – utan vad man faktiskt gör.
2014-01-14 Sonny: Biståndsministern har helt rätt i att det i sig inte är censur att inte subventionera civila biståndsorganisationers opinionsbildande verksamhet. Men eftersom regeringens ifrågasättande och neddragning av dessa subventioner skett mot bakgrund av vad de kritiserat under flera år, så är det rimligt att klassa regeringens agerande som censur. Regeringen har bl.a. slagit ned på: • VAD organisationerna informerat om (t.ex. Israels eller Marockos illegala ockupationer och barnsexturism). • HUR organisationernas har genomför informationsaktiviteterna (t.ex. genom demonstrationer, namninsamling på protestlistor eller bojkotter mot varor/företag som bryter mot mänskliga rättigheter i ODA-länderna). • TILL VILKA informationen framförts (t.ex. politiker, företagare, lärare, journalister eller fackfolk), förutom allmänheten, som fokuseras i regeringens strategi. Informationsinsatserna får enligt regeringen inte rikta sig till politikerna, särskilt inte om det råder oenighet i riksdagen mellan partierna i sakfrågan. Ett undantag kom sent, en organisations arbete mot barnsexturism fick återupptas. Någon lista på sakfrågor som riksdagspartierna är eniga om tillhandahåller inte regeringen. • EFFEKTERNA av informationsaktiviteterna (påverkan på opinionen och förändrat beteende hos nådd målgrupp, t.ex. att få konsumenter att inte köpa varor från ockuperade områden) hos målgrupperna som informationen nått. Regeringen har gett sig på den självklara logiken: att informationsinsatser som leder till ökad kunskap också leder till effekter som förändringar i opinion och beteende. Detta är lika dumt som att försöka förbjuda tyngdlagen. Särskilt märkligt är det då regeringen kräver effektiv hantering av dessa pengar! Det måste anses vara väldigt ineffektivt att genomföra info-aktiviteter som inte har effekter på opinion och beteende. Om man dessutom jämför regeringens uttalanden om biståndsorganisationernas informationsverksamheter, samt regeringens neddragningar (från ca 125 miljoner kr 2007 till 64 mkr 2012), med andra mottagare av statliga informationsbidrag, t.ex.: • Presstödet (ca 500 mkr) till massmedia. • Naturvårdsverkets bidrag (ca 56 mkr) till jaktorganisationerna. • Trafikverkets bidrag (ca 10 mkr) till enskilda organisationers trafikrelaterade aktiviteter. ...så kan man konstatera att regeringen lägger sig i biståndsinformationen på ett mycket annorlunda sätt rörande: VAD, HUR, TILL VILKA och EFFEKTERNA. Andra organisationer får påverka politiker, de får framföra åsikter som partierna kan ha olika ståndpunkter om och de får påverka människor till bättre beteende i skogen och på vägarna. Regeringens instruktioner under de senaste åren till Sida har lett till att Sidas instruktioner organisationerna för info-bidragen, är ologiska och leder till minskad effektivitet. Detta beskrivs i SADEVs utvärdering av info-bidraget 2012. Här är två citat ur rapporten (Strategi för information och kommunikation – genomförande och effekter av verksamhet finansierad via Sida): • Reglerna kring dessa frågor är varken entydiga eller tydliga. Inte i strategin och inte heller i Sidas instruktioner till CSO. I strategin saknas formuleringar om att opinionsbildning inte tillåts inom ramen för informationsbidraget. Det framstår främst som att det talade ordet varit styrande. • Det tycks finnas vissa oklarheter i instruktionerna genom alla led – från regeringen via UD till Sida och vidare via ramorganisationerna till övriga CSO. Kravet på effektivitet i användningen av statliga medel är alltid viktigt. Men, regeringens långvariga rivande och slitande i biståndsinformationen har lett till minskad effektivitet... söndra och härska. Detta underlättar nu för regeringen att slå i den sista spiken i kistan, dvs lägga ned bidragsformen. Regeringen försvagar därmed viktiga globala processer för en mer demokratisk och hållbar utveckling. Förhoppningsvis kan de mer kloka i regeringen motverka en sådan utveckling, i annat fall får nästa regering rätta till tokigheterna. Det är inte censur att inte subventionera
Av Hillevi Engström, Svenska Dagbladet
2013-12-10 Sonny: Jag håller med. Alltför mycket resurser läggs ned på onödiga (t.ex. rapporter som säger att det har inte gått att på denna korta uppdragstid att...) konsultinsatser. Varför? Min erfarenhet är att genomförarna av projektaktiviteterna (trainings, kurser, framtagande av utbildningsmaterial, mailkampanjer, advocacy etc etc) inte från projektstarten planerat in, eller justerar projektet genom att lägga in, enkel uppföljning av hur nyttiga aktiviteterna varit. Oftast är det urenkel uppföljning som behövs i form av systematiska enkäter till deltagarna i aktiviteterna om hur mycket deltagarna lärt sig, vilken nytta de haft av aktiviteten, hur de kommer att använda sig av vad de lärt sig - som behövs. Med sådana - nästan helt gratis metoder - enkla uppföljningsaktiviteter behövs externa konsulter knappast. Det viktigaste med bra uppföljning är inte att kunna rapportera perfekt till finansiärerna, utan för lärandets skull. Lärandet för finansiärerna, för genomförarna och för deltagarna. Detta kräver transparens i alla led, samt i sådana pedagogiska former att alla tre huvudaktörerna kan förstå vad som skulle ha genomförts, hur det genomfördes, samt nyttan. I nästa steg, då ett nytt projekt startas, har tydliga erfarenheter kunnat tas till vara, brister åtgärdats och bättre resultat (fler människors rättigheter tillgodoses, minskad fattigdom, ökad demokrati) uppnås. Replik: Organisationer tvingas lägga pengar på konsulter
Av Maj-Lis Follér, Biståndsdebatten.se
2012-05-28 Biståndsdebatten.se: SADEV: "Demokratiseringsprocesser kan se mycket olika ut. ”Vad som fungerar” är kontextbundet. Att söka generella för- klaringar och modeller för förbättring riskerar därför att bli kontraproduktivt." ... "...det är svårt att mäta effekten av till exempel mediautbildning inriktad på offentlig debatt eller minskad fattigdom. Effekten av insatserna är sanno- likt indirekta och framsteg beroende av många andra faktorer. Det betyder inte att det inte finns någon påverkan utan helt enkelt att det är svårt att mäta effekten av insatsen isolerad från annan påverkan." Läs SADEVs utvärdering av resultatet av biståndet med huvudinriktning på demokratisk utveckling och främjande av mänskliga rättigheter från Feb 2012 här Svenskt bistånd ska göra skillnad för världens fattiga
Av Gunilla Carlsson, Svenska Dagbladet
2012-01-03 admin: "Det saknas inte internationella exempel på hur avdragsrätt för ideella gåvor kan utformas på ett smidigare sätt än det som regeringen stannat för" skriver Elisabeth Sandlund, som menar att det ideela engagemanget inte ska styras http://www.bistandsdebatten.se/2011/03/24/goda-tankar-om-bra-reform/ Avdragsrätten är ett första steg
Av Nyamko Sabuni, Svenska Dagbladet
2012-01-03 admin: "Avdragsrätten ett första steg", replikerar FPs Sabuni http://www.bistandsdebatten.se/2012/01/03/avdragsratten-ar-ett-forsta-steg/ Det är inte tanken som räknas
Av Hanna Hallin, Svenska Dagbladet
2011-07-23 Tom Alberts: Bönderna har under årtionden migrerat till städerna. "Voting with their feet" som Michael Lipton myntade i sin bok om "Urban Bias in Development" från mitten av 70-talet. Eftersom den urbana sektorn har vuxit mycket snabbt finns det ett starkt tryck att subventionera livsmedel och fordonsbränsle i stället för att se till att jordbrukssektorn får en möjlighet till utveckling. Bara Afrika kan lyfta Afrika ur svälten
Av Benjamin Katzeff Silberstein, Svenska Dagbladet
2011-06-09 Maghribi Horr: Är namnet David Eriksson ett täckmantel för Marockanska Ambassaden i Sverige? Eller är det bara så att "personen" i fråga inte hört talas om protesterna i Marocko och rörelsen Februari 20? Eller kan det vara så att den marockansla Makhzen har lyckats korrumpera några svenska medborgare? Det vore hemskt. Svartmåla inte Marocko, Emmaus!
Av David Eriksson, Göteborgsposten
2011-03-30 Tom Alberts: Väst Saharas problem finns dokumenterat. Marocko plundrar naturtillgångarna där. En liten jämförelse: Transparency International söker mäta korruptionen med ett index som går från 0 till 10 där 10 är bäst. Marocko hade 3,4 och Tunisien 4,3. Human Development Index går från 0 till 1 där Sverige hade 0,89 tar man även hänsyn till inkomsfördelningen hade Sverige 0,82. Samma siffror för Marocko var 0,57 och 0,41 För Tunisien 0,68 och 0,51. Jag kollade Davids källa Freedom House. Det enda positiva i analysen var jämförelsen om kvinnors roll jämfört med andra Nordafrikanska länder Rapporten säger också: "Women continue to face a great deal of discrimination at the societal level." Det verkar som om "Läsa Bibeln som Fan". Svartmåla inte Marocko, Emmaus!
Av David Eriksson, Göteborgsposten
2011-01-04 Grattis Rut (-avdraget på namnsdagen) och dags för bredd biståndsdebatt: [...] skriver jag på Dagen om att biståndet behöver utvecklas. Läs här och även Biståndsdebatten.se tar upp [...] Biståndet måste fortsätta utvecklas
Av Caroline Szyber, Dagen
2010-12-06 admin: Klicka på taggen "Ryssland" för att läsa fler debattartiklar om bland annat det svenska demokratibiståndet till Ryssland. Klicka på länken nedan för att läsa vad Gunilla Carlsson skrev om demokratibiståndet år 2007. http://www.bistandsdebatten.se/2007/06/18/replik-vi-kommer-aldrig-att-svika-rysslands-demokratiska-krafter/ Är du av en annan åsikt? Dela med dig! Stöd regimens kritiker
Av Eskilstuna-Kuriren
Dela det här: